DKR-KABUM-08-NYA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དོན་དབང་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ།
Wylie title rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i sgrol ma'i don dbang snying po bsdus pa'i zin tho DKR-KABUM-08-NYA-020.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 8, Text 20, Pages 205-206 (Folios 1a1 to 2b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. Rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i sgrol ma'i don dbang snying po bsdus pa'i zin tho . In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 8: 205-206. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Notes - zin bris
Cycle རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ (rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol ma)
Deity sgrol ma
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-03-GA-027, JKW-KABUM-15-BA-009-007
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-032
Colophon

རྗེ་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་བྱུང་བ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

rje bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zab mo dgongs pa'i gter las byung ba mang+ga laM/__dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དོན་དབང་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ་བཞུགས། ཏཱྃ། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དབང་ལ། སྔོན་གཏོར། བགེགས་བསྐྲད། མཆོད་བརླབ། སྐྱབས་སེམས་ནས་བཟུང་བདག་བསྐྱེད་གཞུང་ལྟར། མདུན་བསྐྱེད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལྟར་དང༌། བུམ་པ་གཟུངས་སྒྲུབ་ལྟར་བྱ། ལས་བུམ་ཀྱང་བསྒྲུབ། བདག་འཇུག་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་བྱ། སློབ་མའི་བྱ་བ་ལ། ཁྲུས་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་མཎྜལ། པདྨ་སེམས་གཙོ་སོགས་ཀྱི་གསོལ་བ་གདབ། བུ་ཚུར་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གྱིས་མཐར། གུས་ཤིང་དྭངས་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཟུངས། །ཞེས་པས་གནང་བ་བྱིན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས་རྒྱུན་བཤགས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སོགས་སྡོམ་བཟུང༌། དེ་ནས་བུམ་པའི་དབང༌། དབང་ལྷ་སྒྲོལ་མ་སྤྱན་དྲངས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱིས་སྤང་བྱ་སྤོང་བའི་ས་བོན་དང༌། པདྨའི་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མཆོག །ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བླ་ན་མེད། །སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །རྟོགས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་ཤོག །ཨོཾ་པདྨོཏབྷཱ་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མིས་རྟོགས་བྱ་རྟོགས་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་མོས་ལ་བཀོད་པའི་རིག་པ་གཏད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲོལ་མའི་སྐུར་གསལ་བ་ལ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད། །རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས། །མཁྱེན་པ་གཉིས་ལྡན་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཙིཏྟ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་གསུང་དང་གཉིས་སུ་མེད། །དྲིལ་བུ་གསུང་གི་དབང་བསྐུར་བས། །ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་པར་ཤོག །ཝཱཀ་གཎྜེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད། །རྡོ་རྗེ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བས། །མཚན་གྱིས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཀཱ་ཡ་ན་མ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་བསྟིམ་པས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ལ། དབང་བསྐུར་རྡོ་རྗེ་སོགས་ནས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཧཱུྃ། ཞེས་དབང་བསྐུར། འོད་དཔག་མེད་གཙོར་གྱུར་རིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན། མཆོད་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད། ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་སླད། སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག །ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་ཡི་དབང༌། །དེང་འདིར་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་དག་པར་ཤོག །ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། སྔགས་རྣམས་ཀྱིས་བཟླས་ལུང་བྱ། སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱཿ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསུང་གི་དབང༌། །དེང་འདིར་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །ཕྱི་ནང་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན། །རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག །ཝཱཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་ཅིང་མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃཿ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་དབང༌། །དེང་འདིར་ཁྱེད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཇི་སྙེད་ཀུན། །འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག །ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། དེ་རྣམས་ཡན་གྱི་ཕྱི་བུམ་པའི་དབང༌། ཟབ་མོ་གསང་བའི་དབང་ནི། ཨཱཿ ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡི། །དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཁྱེད་ཀྱི་ལྕེ་ལ་བཞག་པ་ཡིས། །གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་མྱོང་ཤོག །བོ་དྷི་ཙིཏྟ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཤེར་དབང་ནི། ཧཱུྃཿ དགའ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ཡིད་དུ་འོང༌། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་འདི་ཁྱེར་ལ། །འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པར་གྱིས། །པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃཿ བཞི་པ་ནི། ཧོཿ རྟག་ཏུ་སྙིང་ལ་གནས་པ་ཡི། །མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་བདེ་བ་ཆེ། །རྣམ་ཀུན་སྟོང་པ་ཟུང་འཇུག་པའི། །དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་གྱུར་ཤོག །དྷརྨ་དྷ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ༔ མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་སྣ་བདུན་སྦྱིན་ཞིང་མངའ་གསོལ། དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་སོགས་རྗེས་རིམ་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །རྗེ་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་བྱུང་བ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i sgrol ma'i don dbang snying po bsdus pa'i zin tho bzhugs/_tA~M/_rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i sgrol ma'i dbang la/_sngon gtor/_bgegs bskrad/_mchod brlab/_skyabs sems nas bzung bdag bskyed gzhung ltar/_mdun bskyed rnal 'byor rgyud ltar dang*/_bum pa gzungs sgrub ltar bya/_las bum kyang bsgrub/_bdag 'jug rgyas bsdus gang rigs bya/_slob ma'i bya ba la/_khrus bgegs bskrad/_srung 'khor maN+Dal/_pad+ma sems gtso sogs kyi gsol ba gdab/_bu tshur sogs rkang pa gsum gyis mthar/_gus shing dwangs ba'i yid kyis zungs/_/zhes pas gnang ba byin/_dkon mchog gsum la sogs rgyun bshags/_bde bar gshegs pa sogs sdom bzung*/_de nas bum pa'i dbang*/_dbang lha sgrol ma spyan drangs/_ji ltar bltams pa sogs kyis spang bya spong ba'i sa bon dang*/_pad+ma'i rigs kyi dam tshig mchog_/phyag rgya'i dbang bskur bla na med/_/skal ldan khyod la sbyin pa yis/_/rtogs pa mchog dang ldan par shog_/oM pad+motab+hA ba a b+hi Shiny+tsa mis rtogs bya rtogs pa'i sa bon rgyud la bzhag par mos la bkod pa'i rig pa gtad/_de la brten nas sgrol ma'i skur gsal ba la/_'di ni sangs rgyas thams cad kyi/_/ye shes thugs dang gnyis su med/_/rdo rje thugs kyi dbang bskur bas/_/mkhyen pa gnyis ldan dbang thob shog_/tsit+ta badz+ra a b+hi Shiny+tsa mi/_'di ni sangs rgyas thams cad kyi/_/ye shes gsung dang gnyis su med/_/dril bu gsung gi dbang bskur bas/_/chos kyi sgra dbyangs sgrogs par shog_/wAka gaN+De a b+hi Shiny+tsa mi/_'di ni sangs rgyas thams cad kyi/_/ye shes sku dang gnyis su med/_/rdo rje ming gi dbang bskur bas/_/mtshan gyis sa gsum khyab par shog_/kA ya na ma a b+hi Shiny+tsa mi/_nam mkhar bzhugs pa'i dbang lha ye shes pa phyag rgya bzhis bstim pas dam ye dbyer med du gyur pa la/_dbang bskur rdo rje sogs nas/_oM sarba ta thA ta kA ya wAka tsit+ta a b+hi She ka te sa ma ya shri hU~M/_zhes dbang bskur/_'od dpag med gtsor gyur rigs lngas dbur brgyan/_mchod cing shis pa brjod/_nang nus pa 'jug pa'i slad/_sku spyi bor bzhag_/oM rje btsun sgrol ma'i sku yi dbang*/_/deng 'dir khyod la sbyin pa yis/_/snod bcud phung khams skye mched kun/_/ye shes sku ru dag par shog_/kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM/_sngags rnams kyis bzlas lung bya/_sngags phreng mgrin par bzhag la/_AH_rje btsun sgrol ma'i gsung gi dbang*/_/deng 'dir khyod la sbyin pa yis/_/phyi nang brtan g.yo'i sgra skad kun/_/rdo rje'i sngags su rdzogs par shog_/wAka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH_dgongs pa ngo sprad cing me long snying gar bzhag la/_hU~MH_rje btsun sgrol ma'i thugs kyi dbang*/_/deng 'dir khyed la sbyin pa yis/_/gzung 'dzin rtog tshogs ji snyed kun/_/'od gsal dbyings su smin par shog_/tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M/_de rnams yan gyi phyi bum pa'i dbang*/_zab mo gsang ba'i dbang ni/_AH_yab yum snyoms par zhugs pa yi/_/dkar dmar lhag pa'i byang chub sems/_/khyed kyi lce la bzhag pa yis/_/gsal stong ye shes nyams myong shog_/bo d+hi tsit+ta gu h+ya a b+hi Shiny+tsa AH_sher dbang ni/_hU~MH_dga' ba'i sgyu rtsal yid du 'ong*/_/sna tshogs gzugs can 'di khyer la/_/'du shes gsum gyi sbyor ba yis/_/dpe yi ye shes mtshon par gyis/_/pradz+nyA dz+nyA na mu dra a b+hi Shiny+tsa hU~MH_bzhi pa ni/_hoH_rtag tu snying la gnas pa yi/_/mi shigs thig le bde ba che/_/rnam kun stong pa zung 'jug pa'i/_/don gyi lhan skyes mngon gyur shog_/d+harma d+ha tu dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a a:_mtha' rten bkra shis rdzas rtags sna bdun sbyin zhing mnga' gsol/_dam tshig khas blangs sogs rjes rim spyi ltar bya'o/__/rje bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zab mo dgongs pa'i gter las byung ba mang+ga laM/__dge'o//__//

Footnotes

Other Information