ན་མོ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཡེ་སོགས། གུ་རུ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title na mo badz+ra kro d+ha rA dza ye sogs/ gu ru drag po'i rgyun khyer DKR-KABUM-06-CHA-005.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 5, Pages 16-17 (Folios 1a1 to 2a2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. na mo badz+ra kro d+ha rA dza ye sogs gu ru drag po'i rgyun khyer. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 16-17. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Deity gu ru drag po
Colophon

།ཞེས་པའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་ཆུ་གཏེར་ཞམ་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་འདུས་སྡེའི་ཞལ་འདོན་དུ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་མཆོག་སྤྲུལ་ཀརྨ་ངེས་དོན་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ནས་གསུང་བསྐུལ་ལྟར་པདྨའི་རྗེས་འཇུག་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་འབྲེལ་ཀུན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་ཆེད་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒལཾ། དགེའོ།།

/zhes pa'ang sgrub brgyud bstan pa'i chu gter zham dgon bkra shis chos gling 'dus sde'i zhal 'don du lung rtogs kyi mnga' bdag mchog sprul karma nges don mdo sngags bstan 'dzin nas gsung bskul ltar pad+ma'i rjes 'jug pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bris pa 'brel kun pad+ma he ru ka'i go 'phang ched du 'gro ba'i rgyur gyur cig_/sarba mang+galaM/_dge'o//

[edit]
ན་མོ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཡེ། འདིར་བླ་མ་གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྩོན་པར་འདོད་པས་ཐོག་མར་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ན་མོ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར། །རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །པདྨ་དྲག་པོ་བསྒོམ་པར་བགྱི། །ལན་གསུམ། གཉིས་པ་ལྷ་བསྐྱེད་དངོས་ནི། ཨ། དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿ །ཡོངས་གྱུར་པདྨ་དྲག་པོའི་སྐུ། །དམར་ནག་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཉམས། །ཞལ་གཅིག་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཕྱག་གཡས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་ཕྱར། །ཧཱུྃ་རཾ་ཕཊ་ཀྱི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ། །གཡོན་པས་ལྕགས་སྡིག་མགོ་དགུ་ལས། །སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས། །ཞབས་གཉིས་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བསེན་ཕོ་མོའི་སྟེང་ན་འགྱིངས། །དུར་ཁྲོད་དཔལ་གྱི་ཆས་རྣམས་རྫོགས། །དབུ་གཙུག་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཁྱུང་ལྡིང༌། །གནས་ལྔ་རིགས་ལྔ་སྐུ་ཡི་དབྱིངས། །ཁྲོ་བཅུའི་ཚོགས་སྐུ་མ་འདྲེས་གསལ། །ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་དབུས། །ཧཱུྃ་དམར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར། །འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་སྒྲིབ་སྦྱངས། །སྣོད་བཅུད་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང༌། །ལྷ་སྔགས་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་འཕྲོ་འདུའི་དམིགས་པ་དང་མ་བྲལ་བར་ཅི་ནུས་བཟླ། ཐུན་གྱི་གཤམ་དུ། བདག་ཉིད་ལུས་དཀྱིལ་དང་བཅས་པ། །རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང༌། །སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་དྲག་ཏུ་ཁྲོས། །སྲུང་བཟློག་བསད་པའི་ལས་མཛད་པའི། །ཁྲོ་བོའི་གུར་ཁང་རིམ་གསུམ་འཁྲིགས། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་བྱད་ཕུར་གདོན། །མི་མཐུན་ཀུན་ལས་རྟག་བསྲུང་ཞིང༌། །ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེ་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར། །ཞེས་བསྲུང་བཟློག་བསད་དམིགས་དུས་སྐབས་དང་སྦྱར་ཏེ་སྔགས་སྔ་མ་ཅི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླ། ཐུན་མཐར། བླ་མ་དྲག་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །བདག་དང་བསྲུང་བྱ་ཡུལ་འཁོར་བཅས། །བར་ཆད་བགེགས་ལས་རྟག་བསྲུང་ཞིང༌། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །ཞེས་དང༌། སྣོད་བཅུད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །དེ་ཡང་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང༌། །ཁྲོ་རྒྱལ་སྣང་སྟོང་ཆེན་པོར་ཤར། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་བསྲུང་བར་གྱུར། །བཛྲ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །བླ་མ་དྲག་པོ་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་རྒྱུན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ །ཞེས་པའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་ཆུ་གཏེར་ཞམ་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་འདུས་སྡེའི་ཞལ་འདོན་དུ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་མཆོག་སྤྲུལ་ཀརྨ་ངེས་དོན་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ནས་གསུང་བསྐུལ་ལྟར་པདྨའི་རྗེས་འཇུག་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་འབྲེལ་ཀུན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་ཆེད་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

na mo badz+ra kro d+ha rA dza ye/_'dir bla ma gu ru drag po'i ting nge 'dzin la brtson par 'dod pas thog mar skyabs 'gro sems bskyed ni/__na mo/_bdag sogs 'gro kun byang chub bar/_/rtsa ba gsum la skyabs su mchi/_/gzhan don sangs rgyas thob bya'i phyir/_/pad+ma drag po bsgom par bgyi/_/lan gsum/_gnyis pa lha bskyed dngos ni/_a/_dbyings rig zung 'jug yi ge hrIH_/yongs gyur pad+ma drag po'i sku/_/dmar nag srin po khros pa'i nyams/_/zhal gcig spyan gsum mche ba gtsigs/_/phyag g.yas gnam lcags rdo rje phyar/_/hU~M raM phaT kyi tshwa tshwa 'phro/_/g.yon pas lcags sdig mgo dgu las/_/sprul pa'i pho nya skar ltar 'khrugs/_/zhabs gnyis gyad kyi dor stabs kyis/_/rgyal bsen pho mo'i steng na 'gyings/_/dur khrod dpal gyi chas rnams rdzogs/_/dbu gtsug sprul pa'i bya khyung lding*/_/gnas lnga rigs lnga sku yi dbyings/_/khro bcu'i tshogs sku ma 'dres gsal/_/thugs kar nyi steng rdo rje'i dbus/_/hU~M dmar sngags kyi phreng bas bskor/_/'od 'phros 'phags mchod 'gro sgrib sbyangs/_/snod bcud pad+ma drwa ba'i zhing*/_/lha sngags gnyug ma'i ye shes kyi/_/khrag 'thung chen po'i phyag rgyar rdzogs/_/oM AHhU~M artsika nirtsika na mo b+ha ga wa te hU~M hU~M phaT:_a hU~M hU~M phaT:_ces 'phro 'du'i dmigs pa dang ma bral bar ci nus bzla/_thun gyi gsham du/_bdag nyid lus dkyil dang bcas pa/_/rdo rje sngags kyi sgra sgrogs shing*/_/sprul pa'i pho nya drag tu khros/_/srung bzlog bsad pa'i las mdzad pa'i/_/khro bo'i gur khang rim gsum 'khrigs/_/phyi nang bar chad byad phur gdon/_/mi mthun kun las rtag bsrung zhing*/_/khro rgyal che dang dbyer med gyur/_/zhes bsrung bzlog bsad dmigs dus skabs dang sbyar te sngags snga ma ci ltar rigs pa bzla/_thun mthar/_bla ma drag po 'khor bcas kyis/_/bdag dang bsrung bya yul 'khor bcas/_/bar chad bgegs las rtag bsrung zhing*/_/mchog thun dngos grub ma lus stsol/_/zhes dang*/_snod bcud 'od zhu rang la thim/_/de yang mi dmigs 'od gsal ngang*/_/khro rgyal snang stong chen por shar/_/mi mthun phyogs kun bsrung bar gyur/_/badz+ra rak+Sha b+h+rU~M/_dge ba 'di yis myur du bdag_/bla ma drag po sogs bsngo smon shis pa brjod pas mtshams sbyar te rgyun gyi spyod lam la 'jug go_/zhes pa'ang sgrub brgyud bstan pa'i chu gter zham dgon bkra shis chos gling 'dus sde'i zhal 'don du lung rtogs kyi mnga' bdag mchog sprul karma nges don mdo sngags bstan 'dzin nas gsung bskul ltar pad+ma'i rjes 'jug pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bris pa 'brel kun pad+ma he ru ka'i go 'phang ched du 'gro ba'i rgyur gyur cig_/sarba mang+galaM/_dge'o//__//

Footnotes

Other Information