DKR-KABUM-10-THA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་འགུགས།
Wylie title rdzogs pa chen po gsang ba snying thig tshig bdun bla sgrub kyi tshe 'gugs DKR-KABUM-10-THA-015.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 15, Pages 63 (Folios 1a1 to 1b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Kangyur Rinpoche)
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation Khyentse, Dilgo. Rdzogs pa chen po gsang ba snying thig tshig bdun bla sgrub kyi tshe 'gugs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 63. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub
Cycle རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ (rdzogs pa chen po gsang ba snying thig)
Colophon

།ཅེས་འདི་དད་ལྡན་མས་བསྐུལ་བཞིན། ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་འབངས། །མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྨིན་ཟླ་ཡིས། །དམར་ཕྱོགས་ཚེས་བཅུར་བྲིས་པ་འདིས། །ཆོས་དབྱིངས་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག །།

/ces 'di dad ldan mas bskul bzhin/_klong chen ye shes rdo rje'i 'bangs/_/mdo sngags gling pas smin zla yis/_/dmar phyogs tshes bcur bris pa 'dis/_/chos dbyings ming don mtshungs pa yis/_/ye shes rdo rje'i srog 'grub shog_//

[edit]
༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་འགུགས་བཞུགས། ཧྲཱིཿ འོད་གསལ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །སྐྱེ་འཆིའི་འཕོ་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ། །རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཆེན་པོའི། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱིངས་ལས། །ཚེ་ཡི་མགྱོགས་མ་བྱེ་བ་འབུམ། །ཉི་ཟེར་རྡུལ་བཞིན་མཁའ་ཁྱབ་སྤྲོས། །ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་ནས། །འབྱུང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་བདེ་ཆེན་བཅུད། །ཕུང་ལྔ་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་རྫས། །སྣོད་བཅུད་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མའི་བཅུད། །རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་དབང་བཅུའི་ཚེ། །སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་ལ་སོགས་པའི། །རབ་འབྱམས་ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་དཔལ། །འཁོར་འདས་ལམ་གྱི་དྭངས་མ་ཀུན། །འཇའ་འོད་ཟེར་ཐིག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན། །གནམ་ས་བར་སྣང་ཀུན་ནས་བསྡུས། །རྣལ་འབྱོར་རྫས་གསུམ་དབྱིངས་སུ་བསྟིམས། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པ་ཡིས། །དབང་དང་བྱིན་རླབས་མངོན་སུམ་སྩོལ། །རྒས་མེད་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ། །ནད་མེད་ཚེ་ཡི་དམུ་ཐག་རིང༌། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ་པས། །འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་མཛོད། །བླ་ཚེ་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད། །སྲོག་ཚེ་ཆད་པ་དབྱིངས་སུ་མཐུད། །འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །དངོས་གྲུབ་བསྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛོད། །ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྔགས་མཐའ་རུ། བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུཥེ་ནྲྀ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སྤྲོས་པས་སྲིད་ཞི་ཁྱབ་པའི་ཚེ། །མི་ཤིགས་དྭངས་མའི་བཅུད་དུ་དྲིལ། །ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོར་རྒྱས་བཏབ་པས། །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ་ཤོག །དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ་ཨཿ །ཅེས་འདི་དད་ལྡན་མས་བསྐུལ་བཞིན། ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་འབངས། །མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྨིན་ཟླ་ཡིས། །དམར་ཕྱོགས་ཚེས་བཅུར་བྲིས་པ་འདིས། །ཆོས་དབྱིངས་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག །།
[edit]

@#/_/rdzogs pa chen po gsang ba snying thig tshig bdun bla sgrub kyi tshe 'gugs bzhugs/_hrIH_'od gsal gsang ba chen po'i dbyings/_/skye 'chi'i 'pho med tshe yi lha/_/rdo rje thod phreng rtsal chen po'i/_/ye shes dbyings nas thugs dam bskul/_/rdo rje'i sku gsung thugs dbyings las/_/tshe yi mgyogs ma bye ba 'bum/_/nyi zer rdul bzhin mkha' khyab spros/_/phyogs mtshams steng 'og thams cad nas/_/'byung lnga yum gyi bde chen bcud/_/phung lnga rigs lnga'i dam tshig rdzas/_/snod bcud brtan g.yo'i dwangs ma'i bcud/_/rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi/_/mkhyen brtse nus pa dbang bcu'i tshe/_/stobs dang mi 'jigs la sogs pa'i/_/rab 'byams zag med yon tan dpal/_/'khor 'das lam gyi dwangs ma kun/_/'ja' 'od zer thig bdud rtsi'i sprin/_/gnam sa bar snang kun nas bsdus/_/rnal 'byor rdzas gsum dbyings su bstims/_/'chi med rtag pa dam pa yis/_/dbang dang byin rlabs mngon sum stsol/_/rgas med lang tsho dar la bab/_/nad med tshe yi dmu thag ring*/_/'chi med rdo rje'i srog grub pas/_/'pho med rdo rje'i sku thob mdzod/_/bla tshe yar ba rang sor chud/_/srog tshe chad pa dbyings su mthud/_/'chi med ye shes rdo rje yis/_/dngos grub bstsal zhing brtan par mdzod/_/thod phreng rtsal gyi sngags mtha' ru/_badz+ra dz+nyA na A yuShe nr-i dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_spros pas srid zhi khyab pa'i tshe/_/mi shigs dwangs ma'i bcud du dril/_/ye shes snying por rgyas btab pas/_/'gyur med rdo rje'i srog grub shog_/d+harma d+hA tu a a aH_/ces 'di dad ldan mas bskul bzhin/_klong chen ye shes rdo rje'i 'bangs/_/mdo sngags gling pas smin zla yis/_/dmar phyogs tshes bcur bris pa 'dis/_/chos dbyings ming don mtshungs pa yis/_/ye shes rdo rje'i srog 'grub shog_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: