DKR-KABUM-06-CHA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་བསྟོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཐོལ་གླུ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ།
Wylie title bla ma dpal chen po la rtsa sngags dang sbyar ba'i bstod cing rjes su dran pa'i thol glu mi shigs rdo rje dbyangs kyi rol mo DKR-KABUM-06-CHA-016.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 16, Pages 142-143 (Folios 1a1 to 2a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Bla ma dpal chen po la rtsa sngags dang sbyar ba'i bstod cing rjes su dran pa'i thol glu mi shigs rdo rje dbyangs kyi rol mo. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 142-143. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Cycle རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ (rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus pa)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity dpal chen
Notes The unicode for this text is missing.

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་བསྟོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཐོལ་གླུ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ།
[edit]

bla ma dpal chen po la rtsa sngags dang sbyar ba'i bstod cing rjes su dran pa'i thol glu mi shigs rdo rje dbyangs kyi rol mo/

Footnotes

Other Information