DKR-KABUM-10-THA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། །ཕྲིན་ལས་དཔལ་ཆེན་རང་རྫོགས།
Wylie title bla phur thugs kyi thig le las/ /phrin las dpal chen rang rdzogs DKR-KABUM-10-THA-023.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 23, Pages 96-101 (Folios 1a to 6b5)
Author ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Kangyur Rinpoche)
Citation Kangyur Rinpoche. Bla phur thugs kyi thig le las phrin las dpal chen rang rdzogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 96-101. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ (bla phur thugs kyi thig le)
Deity rdo rje phur pa
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་སྐྱིན་རྩེ་སྤྲུལ་མ་ཧཱ་རཏྣ་ཝགིནྡྲ་ཤྲཱི་མ་ན་དང༌། རྩ་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་སྔར་ནས་བཀའ་བསྩལ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་དང༌། ཉེ་ཆར་རང་སློབ་ཨ་བྷ་ཡ་སོགས་ཀྱིས་བཞེད་པ་སྐོང་སླད། ༧དཔལ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཙོ་བོར་བཞེངས་ཏེ་མ་འོངས་དོན་དུ་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་གྲོགས་བཅས་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་པའི་གནས་མཆོག་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་༧སྐྱབས་གཅིག་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འོད་སྣང་ཏི་ལ་ཀར་སོན་པ་བྷུ་སུ་ཀུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་གྱིས་བཀོད་པ་ཡི་གེ་པ་ནི་ཨ་བྷ་ཡས་སོ། །ཤུབྷཾམསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།

/ces pa 'di'ang 7skyabs rje rdo rje 'chang gi zhal skyin rtse sprul ma hA rat+na wagin+d+ra shrI ma na dang*/_rtsa gling mchog sprul rin po che sogs kyi sngar nas bka' bstsal spyi bor phebs pa dang*/_nye char rang slob a b+ha ya sogs kyis bzhed pa skong slad/_7dpal o rgyan sangs rgyas gnyis pa dkyil 'khor 'di nyid kyi gtso bor bzhengs te ma 'ongs don du thugs sras rje 'bangs grogs bcas smin grol la bkod pa'i gnas mchog spa gro stag tshang du 7skyabs gcig gter chen bla ma'i byin rlabs kyi 'od snang ti la kar son pa b+hu su ku dz+nyA na badz+ra gyis bkod pa yi ge pa ni a b+ha yas so/_/shub+haMmastu sarba dza ga taM//

[edit]
༄༅། །བླ་ཕུར་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། །ཕྲིན་ལས་དཔལ་ཆེན་རང་རྫོགས་བཞུགས།།

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཤྲཱི་ཀུ་མཱ་ར་ཡེ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བའི་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་པ་དག་གི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས་ཐོག་མར་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། ཆད་བརྟན་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ལ། གཉིས་པ་ལ་བདུན་ལས། དང་པོ་ནི་སྐྱབས་ཡུལ། བླ་མ་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་བྱས་ལ། གཉིས་པ་ནི། ན་མོ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས། །གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུབ་རང་ཤར་ལ། །རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ལན་གསུམ། གསུམ་པ་ནི། ཀྱེ་མ། གཉིས་སུ་འཛིན་པས་འཁྲུལ་པའི་འགྲོ། །མཁའ་ཁྱབ་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཀུན། །ཀ་དག་ཆེན་པོར་དོང་སྤྲུགས་ཕྱིར། །ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལན་གསུམ། བཞི་པ་ནི། སྤྲོ་ན་རྒྱུན་བཤགས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་གཞིར་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །དག་པ་གསུམ་གྱི་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲངས་བའི་དགེ་བ་རྣམས། །བསྡུས་ནས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་བསྔོ། །ཞེས་བརྗོད་སྐྱབས་ཡུལ་རང་ལ་བསྡུ། ལྔ་པ་ནི་སྤྲོས་བཅས་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་འབྱུང་གཏོར་བྱིན་རླབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ། ཉོན་ཅིག་གཉིས་འཐས་གདོན་གཟུགས་ཀུན། །རང་ཤར་རང་གྲོལ་གཏོར་མ་ལོངས། །འཕོ་མེད་ཀ་དག་ཀློང་དུ་དེངས། །གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེས་མཚམས་བཅད་དོ། །དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གོ་བགོ་ཞིང༌། དྲུག་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཀ་དག་འོག་མིན་ཁྱབ་གདལ་ཀློང༌། །སྤྲོ་བསྡུའི་མཚན་མ་མི་དམིགས་ཀྱང༌། །ཐུགས་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྤྲིན། །བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ བདུན་པ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ཧཱུྃ། བླ་མེད་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ཚོགས། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་སྐོང་བའི་རྫས། །རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བྷ་ལིཾ་ཏ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་ཏ་ན་སརྦ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཏི་ཧོཿ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབས། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བདུན་ལས། དང་པོ་ལྷར་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་རྣམ་པར་འཇོམས༔ རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ་ཡིག་འོད་འབར་བ༔ མཁའ་དཀྱིལ་དྭངས་མར་ཤར་བ་ཉིད༔ འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གི༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་ཡས་དབུས༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཆེ༔ མཐིང་ནག་རབ་ཁྲོས་འཇིགས་པའི་གཟུགས༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ནག༔ སྤྱན་དགུ་སྡང་མིག་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིར༔ དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་འདར་ཞིང་སྔངས༔ གཡས་གཉིས་རྩེ་དགུ་རྩེ་ལྔ་དང༔ གཡོན་གཉིས་མེ་དཔུང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ མཐའ་གཉིས་རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གཤོག་པ་གདེངས༔ མཐིང་ནག་འབར་བ་པད་ཉིའི་སྟེང༔ ལྷ་ཆེན་ཁྱོ་ཤུགས་བསྣོལ་བའི་ཁར༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་རོལ་པས་བཞུགས༔ པང་དུ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཡུམ༔ མཐིང་སྐྱ་ཨུཏྤལ་དུང་དམར་སྟོབ༔ ཞབས་གཉིས་ཡབ་ཀྱི་སྐེད་ལ་འཁྲིལ༔ ཁྲོ་མོའི་ཆས་ལྡན་བདེ་ཆེན་སྦྱོར༔ ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སྟེང༔ སྟག་ཆེན་གྲུས་མ་ལ་གནས་པའི༔ འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་གྲོ་བོ་ལོད༔ སྨུག་གཏུམ་ཁྲོ་བོ་མེ་ལྟར་འབར༔ གཡས་གཡོན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་འཛིན༔ རབ་བྱུང་ཆས་དང་ཐོད་ཕྲེང་སོགས༔ ཐེག་པ་ཡོངས་རྫོགས་བདག་ཉིད་ཅན༔ རང་བྱུང་དཔལ་ཆེན་སྐུའི་གནས་སུ༔ འབར་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔ སྤྱི་བོར་བླ་མ་མི་བསྐྱོད་པ༔ ཕྱི་རོལ་རྩིབས་བཞིར་སྲས་མཆོག་བཞི༔ ཁྲག་ཁྱམས་ཕུར་སྲུང་དམ་ཅན་དང༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་ནས་རྫོགས་པར་གསལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དབང་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཨཱཾ་ཧཱཿ མཱུཾ་ལཱཾ་མཱཾ་པཱཾ་ཏཱཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ས་མཱ་ཛཿ གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཀློང་ནས༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ སྲས་དང་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་སྐུར་བཞེངས་ལ༔ ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི། ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་གཉིས་མེད་བཞུགས༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་ནི། ཧོཿ རང་བྱུང་དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །རང་ངོ་ཤེས་པས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ། །ས་མ་ཡ་ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་བླ་མེད་རྫས། །གུས་པས་འབུལ་ལོ་དགྱེས་བཞེས་ནས། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བྷ་ལིཾ་ཏ་ཏ་གྷ་ཎ་གུ་ཧྱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་མཆོད་ལ། དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་དོན་དུ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་སྐུར་སྟོན་པ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་པའི༔ ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་པས་བསྟོད། བདུན་པ་ལ་གསུམ། དང་པོ་བསྙེན་པ་ནི། དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དབུས་ཡེ་ཤེས་པའི༔ ཐུགས་ཀར་མཆོང་གུར་སྨུག་པོའི་དབུས༔ པད་ཉིར་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་པའི༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ཀ་འོད་འབར་བའི༔ མཐའ་བསྐོར་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་མཆོད་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔ འགྲོ་བའི་ལས་སྒྲིབ་མ་ལུས་སྦྱངས༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ དྲན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བསྒོམ༔ སྣོད་བཅུད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རོལ་པར་ཧཱུྃ་ལྔའི་དབྱངས་སུ་བླང༔ དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་འབྱུང་པོ་ཐུལ༔ སྐབས་སུ་རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་གཟིར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ འབྲུ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དག་གིས་འགྲུབ༔ བསྙེན་དང་ཉེ་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན༔ སྣ་ཚོགས་ལས་ཀྱི་ལྡེ་ཁ་བསྒྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཀ་ཏང་ཀ་ཡེ༔ ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ༔ ཨ་ཙི་ཏེ༔ ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏེ༔ མཱ་ར་སེ་ན་པྲ་མརྡྷ་ན་ཡེ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་གཟེར་ཁ་བཅས་སྤྱི་དྲིལ་སྔགས་ཀྱང་བཟླའོ། །གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་སྐབས་རྫས་ཕུར་དང་ཐུན་རྫས་སོགས་བསགས་ལ་ཕོ་ཉའི་སྔགས་རྦད་དགུ་དང་སྤུ་གྲིའི་སྔགས་བཟླ་བ་ནི་ཁྱད་པར་རོ། །ཐུན་མཐར། ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་དགྱེས་བཞེས་ལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད། །དམ་སྐོང་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་སྟོང་ཚིགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང༌། སྲུང་མ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་གསོལ་མཆོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། གསུམ་པ་རྗེས་ལ་གཉིས། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱ་བར་སྤྲོ་ན་དགུ་ལས། ཐོག་མར་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་ཀ་ནས། །རཾ་ཡཾ་ཁཾ་འཕྲོས་འཛིན་རྟོག་སྦྱངས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། འབྲུ་གསུམ་འཕྲོ་འདུས་ཡོ་བྱད་རྣམས། །ཟག་མེད་མཁའ་ཁྱབ་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར། །ཅེས་བསངས་སྦྱངས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་མེ་རི་འབར་བའི་ཞིང༌། །གསང་ཆེན་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །བླ་མ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །རྡོ་རྗེའི་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གསུམ་པ་ནི། ཧཱུྃ། བླ་མེད་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་གྷ་ཎའི་སྤྲིན། །དགྱེས་བཞེས་ཉམས་ཆག་དབྱིངས་སུ་བཤགས། །གཉིས་འཛིན་ཀུན་སྒྲོལ་མཆོག་ཐུན་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་གྷ་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧིཿ ཞེས་ཕུལ། བཞི་པ་བསྐང་བ་ཟུར་གསལ་ལྟར་དང་བསྒྲལ་མཆོད་སྤྲོ་ན་སྨད་ལས་ལྟར་ལ། ལྔ་པ་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས། ནང་གི་བསྲེག་བླུག་ཏུ་རོལ། དྲུག་པ་ལྷག་མ་བསྡུས་ལ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ཕེཾ་ཞེས་ལྷག་མའི་མགྲོན་དཀུག་ལ། ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་བཀའ་ཉན་པའི། །དབང་ཕྱུག་གིང་དང་ལངྐའི་ཚོགས། །དཔལ་གྱི་དམ་ཚིག་ཕ་འབབ་བཞེས། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མ་གཡེལ་སྒྲུབས། །ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ཕུལ། བདུན་པ་བཀའ་ཡི་སྲུང་མར་ཆད་ཐོ་བསྒྲག་པ་ནི། ཧཱུྃ། སྔོན་ཚེ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་ཐ་ཚིག་དགོངས། །མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ། བརྒྱད་པ་བཤལ་ཆུ་འབྲུ་གསུམ་བརླབས། བྷྱོཿ སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་བརྟན་སྐྱོང་སྡེ། །བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ། །བོད་ཁམས་བདེ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །མ་མ་སྲིང་འགྲོ་མ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། དགུ་པ་རྟ་བྲོ་དམིགས་བྱ་བཀུག ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །གཟུང་འཛིན་རེ་དོག་དམ་སྲིའི་ཚོགས། །ཐར་མེད་ཨེ་ཀློང་རྒྱས་གདབ་བོ། །ཀ་དག་ངང་ལས་མ་ལྡངས་ཤིག །སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ལྃ་ནན། ཅེས་བརྗོད་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡིས་བསྡུ། ལྷ་རྒྱལ་འབོད་ཅིང་ཚེའི་ཞལ་བསྲོ། གཉིས་པ་ལའང་དགུ་ལས། དང་པོ་ནི། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏ་ན་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་བོ་དྷི་ཅིཏྟ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱ་ཧཱུྃ། གཉིས་པ་ནི། ཧཱུྃ། བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བ་ཡི། །དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་དཔའ་བོའི་སྐུ། །བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བཅུ་ཁྲ་ཐབས་བཅས། །བླ་མ་ཕུར་པའི་ལྷ་ལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད་ཅིང༌། གསུམ་པ་ནི། ཡེ་ནས་གཉིས་མེད་རོ་གཅིག་ཀྱང༌། །མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པས་འཁོར་གྱུར་ཚེ། །འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པར་གྱུར་པ་ཀུན། །ཀ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་བཤགས། །ཞེས་དང༌། ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་བསྐངས། བཞི་པ་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་རྫས་དང་བཅས། ཧཱུྃ༔ དིཔྟ་ཙཀྲ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད། རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བླང༌། ལྔ་པ་བརྟན་བཞུགས་བྱ་ཞིང༌། དྲུག་པ་ནི། ཧོཿ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ལྷ། །ཀ་དག་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་ཐིམ། །ཨ་ཨ་ཨ། བདུན་པ་ནི། སླར་ཡང་ཆུ་ལས་ཉ་ལྡང་ལྟར། །དཔལ་ཆེན་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཾཿ ཞེས་བསྡུ་ལྷར་ལྡང་གོ་བགོའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། ཧོཿ དཔལ་ཆེན་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་ཚོགས་རྒྱུན། །ཀ་དག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །མ་རྟོགས་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན། །ལྷུན་གྲུབ་ཀློང་དུ་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྔོ། དགུ་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཧོཿ གཞི་དབྱིངས་གདོད་མའི་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །རང་རྩལ་དཔལ་ཆེན་འབར་བའི་ལྷ། །ཡེ་གྲོལ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀློང༌། །མངོན་འཚང་རྒྱ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་དགེ་ལེགས་ཆར་དུ་བསྙིལ། གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལ། །འཐད་ལྡན་ཁ་སྐོང་ཕྲ་ཚོམ་བསྟར། །དགེ་བས་ཡིད་ཅན་རྙོག་མ་དྭངས། །དག་པའི་མཁའ་ལ་གར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་སྐྱིན་རྩེ་སྤྲུལ་མ་ཧཱ་རཏྣ་ཝགིནྡྲ་ཤྲཱི་མ་ན་དང༌། རྩ་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་སྔར་ནས་བཀའ་བསྩལ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་དང༌། ཉེ་ཆར་རང་སློབ་ཨ་བྷ་ཡ་སོགས་ཀྱིས་བཞེད་པ་སྐོང་སླད། ༧དཔལ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཙོ་བོར་བཞེངས་ཏེ་མ་འོངས་དོན་དུ་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་གྲོགས་བཅས་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་པའི་གནས་མཆོག་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་༧སྐྱབས་གཅིག་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འོད་སྣང་ཏི་ལ་ཀར་སོན་པ་བྷུ་སུ་ཀུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་གྱིས་བཀོད་པ་ཡི་གེ་པ་ནི་ཨ་བྷ་ཡས་སོ། །ཤུབྷཾམསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།། །།
[edit]

@#/_/bla phur thugs kyi thig le las/_/phrin las dpal chen rang rdzogs bzhugs// na mo gu ru badz+ra shrI ku mA ra ye/_bla ma rdo rje phur ba'i rgyun gyi phrin las nyams su blang bar 'dod pa dag gi rim pa la gsum/_sbyor ba/_dngos gzhi/_rjes so/__/dang po la gnyis las thog mar sman raka gtor tshogs/_srung ma'i gtor 'bul/_chad brtan sogs 'og tu dgos pa'i yo byad rnams tshags su tshud par byas la/_gnyis pa la bdun las/_dang po ni skyabs yul/_bla ma rig 'dzin dpal chen rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor gyi lha tshogs mkha' khyab tu sad par byas la/_gnyis pa ni/_na mo/_bla ma mchog gsum yi dam lha/_/mkha' 'gro ye shes chos skyong tshogs/_/gdod nas yongs grub rang shar la/_/rang ngo shes pas skyabs su mchi/_/lan gsum/_gsum pa ni/_kye ma/_gnyis su 'dzin pas 'khrul pa'i 'gro/_/mkha' khyab pha ma sems can kun/_/ka dag chen por dong sprugs phyir/_/lhun grub chen por sems bskyed do/_/lan gsum/_bzhi pa ni/_spro na rgyun bshags/_rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/_/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/_/mchog gsum bsten pa'i gzhir gyur la/_/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/_/dngos 'byor yid kyis rnam sprul te/_/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/_/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/_/nyes byas ma lus bshags par bgyi/_/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/_/ma chags spyod la rjes yi rang*/_/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/_/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/_/bde gshegs byang chub sems dpa' la/_/dag pa gsum gyi lus 'bul lo/_/tshe rabs bgrangs ba'i dge ba rnams/_/bsdus nas byang chub mchog tu bsngo/_/zhes brjod skyabs yul rang la bsdu/_lnga pa ni spros bcas tshogs mchod skabs 'byung gtor byin rlabs sngon du 'gro bas/_hU~M/_nyon cig gnyis 'thas gdon gzugs kun/_/rang shar rang grol gtor ma longs/_/'pho med ka dag klong du dengs/_/gzhom med rdo rjes mtshams bcad do/_/d+harma d+hA tu badz+ra rak+Sha b+h+rU~M/_zhes rdo rje srung ba'i go bgo zhing*/_drug pa ni/_hU~M/_ka dag 'og min khyab gdal klong*/_/spro bsdu'i mtshan ma mi dmigs kyang*/_/thugs rje'i ye shes sgyu 'phrul sprin/_/bsam mi khyab pa'i byin phob cig_/badz+ra kI li kI la ya sarba sa ma ya A be sha ya a aH_bdun pa mchod pa byin rlabs ni/_hU~M/_bla med gsang ba'i dkyil 'khor du/_/phyi nang gsang ba'i mchod sprin tshogs/_/rgyal ba ma lus skong ba'i rdzas/_/rab 'byams nam mkha' gang bar gyur/_/oM AHhU~M ma hA pU dza me g+ha pany+tsa a mr-i ta rak+ta b+ha liM ta b+ho d+hi tsit+ta ga Na gu h+ya ta na sarba d+harma d+hA tu a ti hoH_zhes lan gsum gyis brlabs/_gnyis pa dngos gzhi la bdun las/_dang po lhar gsal gdab pa ni/_hU~M:_rdo rje khros pa'i ting 'dzin gyis:_nyon mongs zhe sdang rnam par 'joms:_rgyu yi hU~M yig 'od 'bar ba:_mkha' dkyil dwangs mar shar ba nyid:_'phro 'dus yongs gyur skad cig gi:_rang byung lhun grub gzhal yas dbus:_dpal chen rdo rje gzhon nu che:_mthing nag rab khros 'jigs pa'i gzugs:_g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing nag:_spyan dgu sdang mig phyogs bcur gzir:_dregs pa pho mo 'dar zhing sngangs:_g.yas gnyis rtse dgu rtse lnga dang:_g.yon gnyis me dpung kha T+wAM ga:_mtha' gnyis ri rab phur bu 'dril:_dpal dang dur khrod chas rnams rdzogs:_rdo rje rin chen gshog pa gdengs:_mthing nag 'bar ba pad nyi'i steng:_lha chen khyo shugs bsnol ba'i khar:_zhabs bzhi gyad kyi rol pas bzhugs:_pang du 'khor lo rgyas 'debs yum:_mthing skya ut+pal dung dmar stob:_zhabs gnyis yab kyi sked la 'khril:_khro mo'i chas ldan bde chen sbyor:_yab kyi thugs kar pad nyi'i steng:_stag chen grus ma la gnas pa'i:_'chol ba'i khro rgyal gro bo lod:_smug gtum khro bo me ltar 'bar:_g.yas g.yon rdo rje phur pa 'dzin:_rab byung chas dang thod phreng sogs:_theg pa yongs rdzogs bdag nyid can:_rang byung dpal chen sku'i gnas su:_'bar ba'i khro rgyal yab yum bcu:_spyi bor bla ma mi bskyod pa:_phyi rol rtsibs bzhir sras mchog bzhi:_khrag khyams phur srung dam can dang:_sgo bzhir sgo skyong la sogs pa:_ma bskyed ye nas rdzogs par gsal:_sku gsung thugs su lhun gyis grub:_ye shes lnga'i dbang cod pan rdzogs:_oM AHhU~M/_oM hU~M swA AM hAH_mUM lAM mAM pAM tAM/_oM badz+ra kI li kI la ya sarba sa mA dzaH_gnyis pa spyan 'dren ni/_hU~M:_chos dbyings yum gyi mkha' klong nas:_mi phyed rdo rje phur pa'i lha:_sras dang sprul par bcas pa rnams:_srid pa'i phur bu sgrub pa dang:_dbang dang dngos grub blang ba'i phyir:_mi mngon dbyings nas skur bzhengs la:_kI la ya yi dngos grub stsol:_dzaHhU~M ba~M hoH_badz+ra sa mA dzaH_gsum pa bzhugs gsol ni/_hU~M:_'bar ba'i khro rgyal 'khor dang bcas:_dam tshig 'khor lor gnyis med bzhugs:_badz+ra sa ma ya tiSh+Tha lhan:_bzhi pa phyag 'tshal ni/_hoH_rang byung dpal chen lha tshogs rnams/_/rang ngo shes pas mjal phyag 'tshal/_/sa ma ya a ti pU ho:_pra tIts+tsha hoH_lnga pa mchod pa ni/_hU~M:_dpal chen 'bar ba'i dkyil 'khor la/_/phyi nang gsang mchod bla med rdzas/_/gus pas 'bul lo dgyes bzhes nas/_/mchog thun dngos grub bstsal du gsol/_/oM shrI badz+ra ku mA ra sa pa ri wA ra ar+g+haM pad+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+ya shab+da pra tIts+tsha ye swA hA/_ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta b+ha liM ta ta g+ha Na gu h+ya bo d+hi tsit+ta sarba pU dza me g+ha AHhU~M/_zhes mchod la/_drug pa bstod pa ni/_hU~M:_thabs kyi spyod pas 'gro don du:_byams dang snying rje'i skur ston pa:_sangs rgyas phrin las rdzogs mdzad pa'i:_phur pa phrin las lha la phyag 'tshal bstod:_ces pas bstod/_bdun pa la gsum/_dang po bsnyen pa ni/_dpal chen thugs dbus ye shes pa'i:_thugs kar mchong gur smug po'i dbus:_pad nyir rlung sems gnyis med pa'i:_hU~M yig mthing ka 'od 'bar ba'i:_mtha' bskor rdo rje'i sngags kyis bskor:_'od 'phros rgyal mchod byin rlabs bsdus:_'gro ba'i las sgrib ma lus sbyangs:_snang ba thams cad lha yi sku:_grags pa thams cad sngags kyi sgra:_dran rtog ye shes rol par bsgom:_snod bcud lha sngags ye shes kyi:_rol par hU~M lnga'i dbyangs su blang:_dam sri rgyal 'gong 'byung po thul:_skabs su rtsa ba'i sngags kyis gzir:_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaTa?:_'bru 'bum bcu drug dag gis 'grub:_bsnyen dang nye bsnyen sgrub sgrub chen:_sna tshogs las kyi lde kha bsgyur:_oM badz+ra kI li kI la ya dzaHhU~M ba~M hoH_ka tang ka ye:_dza ye bi dza ye:_a tsi te:_a pa rA dzi te:_mA ra se na pra mar+d+ha na ye sarba big+h+nAn baM hU~M phaTa?:__ces gzer kha bcas spyi dril sngags kyang bzla'o/__/gsum pa las sbyor skabs rdzas phur dang thun rdzas sogs bsags la pho nya'i sngags rbad dgu dang spu gri'i sngags bzla ba ni khyad par ro/__/thun mthar/_phur pa'i lha tshogs spyan 'dren gshegs/_/phyi nang gsang mchod dgyes bzhes la/_/sku gsung thugs yon phrin las bstod/_/dam skong mchog thun dngos grub stsol/_/ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi/_zhes stong tshigs kyis mchod cing*/_srung ma spyi dang bye brag gi gsol mchod sngon du 'gro bas/_gsum pa rjes la gnyis/_dang po tshogs kyi mchod pa bya bar spro na dgu las/_thog mar yo byad rnams tshogs par byas la/_raM yaM khaM/_bdag nyid dpal chen thugs ka nas/_/raM yaM khaM 'phros 'dzin rtog sbyangs/_/oM AHhU~M/_'bru gsum 'phro 'dus yo byad rnams/_/zag med mkha' khyab bdud rtsir bsgyur/_/ces bsangs sbyangs byin gyis brlabs la/_gnyis pa spyan 'dren ni/_hU~M:_'og min me ri 'bar ba'i zhing*/_/gsang chen rol pa'i gzhal yas nas/_/bla ma phur pa'i lha tshogs rnams/_/rdo rje'i tshogs la spyan 'dren gshegs/_/badz+ra sa mA dzaH_gsum pa ni/_hU~M/_bla med gsang ba'i dkyil 'khor du/_/phyi nang gsang ba'i g+ha Na'i sprin/_/dgyes bzhes nyams chag dbyings su bshags/_/gnyis 'dzin kun sgrol mchog thun stsol/_/oM AHhU~M gu ru badz+ra ku mA ra sa pA ri wA ra g+ha Na tsakra pU dza khA hiH__zhes phul/_bzhi pa bskang ba zur gsal ltar dang bsgral mchod spro na smad las ltar la/_lnga pa brda'i 'bul len bcas/_nang gi bsreg blug tu rol/_drug pa lhag ma bsdus la 'bru gsum gyis brlabs te/_pheM zhes lhag ma'i mgron dkug la/_hU~M/_dpal chen khro rgyal bka' nyan pa'i/_/dbang phyug ging dang lang+ka'i tshogs/_/dpal gyi dam tshig pha 'bab bzhes/_/bcol ba'i phrin las ma g.yel sgrubs/_/uts+tshiSh+Ta ba liM ta khA hi/_zhes phul/_bdun pa bka' yi srung mar chad tho bsgrag pa ni/_hU~M/_sngon tshe rtsa brgyud bla ma dang*/_/dpal chen khro rgyal spyan snga ru/_/ji ltar khas blangs tha tshig dgongs/_/mchod gtor bzhes la phrin las mdzod/_/sa ma ya rak+Shan+tu/_brgyad pa bshal chu 'bru gsum brlabs/_b+h+yoH_sngon tshe pad+ma he ru ka'i/_/spyan sngar khas blangs brtan skyong sde/_/bshal chu'i bdud rtsi 'di gsol la/_/bod khams bde ba'i phrin las mdzod/_/ma ma sring 'gro ma hU~M b+h+yo hU~M/_dgu pa rta bro dmigs bya bkug_hU~M/_dpal chen rol pa'i dkyil 'khor du/_/gzung 'dzin re dog dam sri'i tshogs/_/thar med e klong rgyas gdab bo/_/ka dag ngang las ma ldangs shig_/s+t+waM b+ha ya la~M nan/_ces brjod rdo rje'i bro yis bsdu/_lha rgyal 'bod cing tshe'i zhal bsro/_gnyis pa la'ang dgu las/_dang po ni/_oM shrI badz+ra ku mA ra ar+g+haM nas shab+da pra tIts+tsha swA hA/_ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ta na ga Na gu h+ya bo d+hi cit+ta sarba pU dza me g+ha A hU~M/_gnyis pa ni/_hU~M/_bskal pa me ltar 'bar ba yi/_/dpal chen khro rgyal dpa' bo'i sku/_/bdud 'dul khro bcu khra thabs bcas/_/bla ma phur pa'i lha la bstod/_/ces bstod cing*/_gsum pa ni/_ye nas gnyis med ro gcig kyang*/_/ma rtogs 'khrul pas 'khor gyur tshe/_/'gal 'khrul nongs par gyur pa kun/_/ka dag chos dbyings klong du bshags/_/zhes dang*/_yig brgyas lhag chad bskangs/_bzhi pa dngos grub bskul ba'i rdzas dang bcas/_hU~M:_dip+ta tsakra phur pa'i lha:_dpal chen khro rgyal dkyil 'khor nas:_sku gsung thugs dang mnyam sbyor ba'i:_dngos grub ma lus bdag la stsol:_oM badz+ra kI li kI la ya kA ya wAk+ka tsit+ta sid+d+hi hU~M:_zhes brjod/_rgyun gyi dngos grub blang*/_lnga pa brtan bzhugs bya zhing*/_drug pa ni/_hoH_snang srid snod bcud gzhal yas lha/_/ka dag chos nyid klong du thim/_/a a a/_bdun pa ni/_slar yang chu las nya ldang ltar/_/dpal chen 'bar ba'i phyag rgyar bzhengs/_/oM badz+ra kI li kI la ya kA wA tsi rak+Sha haMH_zhes bsdu lhar ldang go bgo'o/_/brgyad pa ni/_hoH_dpal chen bsgrubs pa'i dge tshogs rgyun/_/ka dag byang chub chen por bsngo/_/ma rtogs mkha' khyab 'gro ba kun/_/lhun grub klong du grol gyur cig_/ces bsngo/_dgu pa shis brjod ni/_hoH_gzhi dbyings gdod ma'i kun tu bzang*/_/rang rtsal dpal chen 'bar ba'i lha/_/ye grol dag pa rab 'byams klong*/_/mngon 'tshang rgya ba'i bkra shis shog_/ces brjod dge legs char du bsnyil/_gter gzhung rdo rje'i tshig rkang la/_/'thad ldan kha skong phra tshom bstar/_/dge bas yid can rnyog ma dwangs/_/dag pa'i mkha' la gar gyur cig__/ces pa 'di'ang 7skyabs rje rdo rje 'chang gi zhal skyin rtse sprul ma hA rat+na wagin+d+ra shrI ma na dang*/_rtsa gling mchog sprul rin po che sogs kyi sngar nas bka' bstsal spyi bor phebs pa dang*/_nye char rang slob a b+ha ya sogs kyis bzhed pa skong slad/_7dpal o rgyan sangs rgyas gnyis pa dkyil 'khor 'di nyid kyi gtso bor bzhengs te ma 'ongs don du thugs sras rje 'bangs grogs bcas smin grol la bkod pa'i gnas mchog spa gro stag tshang du 7skyabs gcig gter chen bla ma'i byin rlabs kyi 'od snang ti la kar son pa b+hu su ku dz+nyA na badz+ra gyis bkod pa yi ge pa ni a b+ha yas so/_/shub+haMmastu sarba dza ga taM//_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: