DKR-KABUM-06-CHA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པའི་ཁོག་ཕུབ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་རོལ་མཚོ།
Wylie title klong chen snying gi thig le'i rtsa ba gsum gyi spros bcas sgrub mchod rgyas pa'i khog phub grub gnyis 'dod dgu'i rol mtsho DKR-KABUM-06-CHA-013.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 13, Pages 60-110 (Folios 1a to 51a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Klong chen snying gi thig le'i rtsa ba gsum gyi spros bcas sgrub mchod rgyas pa'i khog phub grub gnyis 'dod dgu'i rol mtsho. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 60-110. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Offering Rituals - mchod sbyin  ·  Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Colophon

།ཅེས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྩ་གསུམ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གང་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་བའི་སྒྲུབ་ཁོག་འཇུག་བདེ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འདིའང༌། ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་སྒྲུབ་ཁོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་སྐུ་ན་སྨིན་པའི་སྐབས་སུ་མཛད་པས་ལས་འགྲིགས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་ཙམ་ལས་མི་བཞུགས་པས་རང་གཞན་ལམ་འདིར་འཇུག་འདོད་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་གྱིས་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཕྱོགས་ལྡན་ལྗོངས་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་དགའ་ཚལ་གྱི་བྱེ་བྲག །གསེར་ཆུ་འབྲི་ཀླུང་གི་དལ་འབབ་ཀྱི་གཡས་ཟུར་གོ་ཐི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་གླིང་གི་དབེན་པའི་གནས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་གསལ་གདོད་མའི་ནང་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་པའི་མཛད་པ་བསྟན་པའི་གནས་མཆོག་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བསྙེན་མཚམས་ལ་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་པ་ལ་ཡི་གེ་བ་ནི་མདོ་སྨད་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྔགས་བན་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་དབང་དྲག་ནུས་ལྡན་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྣང་བ་ལ་དགའ་མགུར་རྩེན་པས་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིའི་གསེང་ལམ་ཉི་ཟླའི་བགྲོད་པ་ལས་མྱུར་བས་སྐུ་བཞིའི་གྲོང་ཁྱེར་མཆོག་ཏུ་རྟེན་འདིར་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཤྲཱི་ཡེ་བྷ་ཝཱ་ཏུ།

/ces klong chen snying gi thig le'i thugs sgrub dpal chen 'dus pa gtso bor gyur pa'i rtsa gsum spyi bye brag gang la'ang sbyar du rung ba'i sgrub khog 'jug bde khrigs su bsdebs pa 'di'ang*/_kun mkhyen mchog gi rdo rje'i gsung sgrub khog rin po che'i za ma tog sku na smin pa'i skabs su mdzad pas las 'grigs kyi zin tho tsam las mi bzhugs pas rang gzhan lam 'dir 'jug 'dod kun la phan pa'i lhag bsam gyis 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal rdo rje thugs mchog rtsal gyis chos rgyal sde dge'i rgyal khab kyi dbang phyogs ldan ljongs g.yu lo bkod pa'i dga' tshal gyi bye brag_/gser chu 'bri klung gi dal 'bab kyi g.yas zur go thi bkra shis dpal 'bar gling gi dben pa'i gnas kun mkhyen bla ma 'jam pa'i rdo rje mi pham rin po che 'od gsal gdod ma'i nang dbyings su byang chub pa'i mdzad pa bstan pa'i gnas mchog dpal 'khor lo sdom pa'i pho brang du bsnyen mtshams la gnas pa'i skabs bris pa la yi ge ba ni mdo smad rig pa'i 'byung gnas kyi sngags ban 'jigs med skal bzang rdo rje dbang drag nus ldan rtsal gyis bgyis pa 'dis kyang 'gro kun dngos grub mchog gi snang ba la dga' mgur rtsen pas rig 'dzin rnam pa bzhi'i gseng lam nyi zla'i bgrod pa las myur bas sku bzhi'i grong khyer mchog tu rten 'dir spyod pa'i rgyu kho nar gyur cig_/sarba dA shrI ye b+ha wA tu/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པའི་ཁོག་ཕུབ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །མཆོག་གི་གསང་གསུམ་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལོ། །ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་ཏུ། །ཡོངས་ཤར་པདྨ་ལས་གྲོལ་བླ་མ་རྗེར། །འདུད་དོ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་དགའ་སྟོན་སྩོལ། །རབ་འབྱམས་རྒྱུད་སྡེའི་གསང་བའི་མཛོད། །གཅིག་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིཀ །མངའ་བདག་ཁུ་དབོན་ཆོས་སྐལ་གྱི། །ཉིང་ཁུའི་གསང་ལམ་འདི་ན་དབྱེ། །བཀའ་གཏེར་མན་ངག་གི་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཤིང་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་དྲིལ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡི་དམ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བླ་མ་དྲག་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་བསྟར་བའི་ཚུལ་འདུས་གསལ་དུ་འཆད་པ་ལ་གསུམ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིས་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་བསྲངས་བ། རྗེས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྟོན་པ་གནས་དང་འཁོར་དང་དུས༔ ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་གཞིར་ལྡན་པས༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཞིའམ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བཀའ་གཏེར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་ཁུངས་དང་ལྡན་ཞིང་བརྒྱུད་པ་སེལ་མེད་པ་ཉིད་བསྣན་པས་ལྔར་བཤད་པ་རྣམས་གསང་བ་སྤྱི་དང་མཐུན་པ་ཚོགས་པས་གཞི་བཟུང་ནས། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་བསྲང་བ་ལ་གཉིས། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔུང་བསྐྱེད་པ་དང༌། ས་ཡི་ཆོ་ག་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔུང་བསྐྱེད་ཕྱིར་སཙྪ་གདབ་པ། སྲོག་བསླུ། ཉེའུ་འདོན་པ། བསྐང་བཤགས། ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག །མགྲོན་བཞི་ལ་མཆོད་སྦྱིན་ཅི་འབྱོར། གཟུངས་མདོ་སྒྲོགས་པ། ཁྱད་པར་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཕྱིར་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་ཤར་དུ་ཤེར་ཕྱིན། བདུད་འཇོམས་ཕྱིར་ལྷོར་སྟོབས་པོ་ཆེ། རྒྱུ་འབྲས་གོ་ཕྱིར་ནུབ་ཏུ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ། བར་ཆད་ཞི་ཕྱིར་བྱང་དུ་ཏོག་གཟུངས་དང་གྲྭ་ལྔ་བཀླག་པ་རྣམས་ཅི་འགྲུབ་བྱ་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་ས་ཆོག་ལ། ས་བརྟགས་པ། སྣང་བ་མི་ལས་བསླང་བ་རྣམས་སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པར་མི་དགོས་པས། མི་སྣང་བ་ལས་བསླང་བ་ལ། ས་ལྷ་དང༌། གཉུག་མར་གནས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་བྱ་བའི་གནས་ཁང་གཙང་ཞིང་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་གུང་དུ་སྟེགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཁེབ་ལྡན་བང་རིམ་ཅན་གྱི་དང་པོའི་དབུས་སུ་འབྲུ་ཚོམ་གྱི་སྟེང་བདག་བསྐྱེད་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྩ་གཏོར་གཞུང་མཐུན། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །སྟེགས་གཉིས་པར་གཡོན་ནས་བརྩམས་པའི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུའི་དབུས་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་སྟེང་མཉྫིའི་ཁར་ས་ལྷའི་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་མཐེབ་རིལ་གྱིས་མཚན་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་དང༌། མདུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་བཅས་པའི་མཐར་བྱང་ཤར་མཚམས་འཛིན་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་དང་བཅས་པས་གཡས་སུ་བསྐོར། གཞན་ཡང་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་དཔལ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ནི། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས། བརྒྱུད་འདེབས་བཅས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔ ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཚོགས་བསགས། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་རིག་པ་དེ་བཞིན་ཉིད༔ རོལ་རྩལ་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་གདངས༔ རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ་གིས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང༔ ཕྱི་རོལ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དང༔ དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་མཚན་རྫོགས་དབུས༔ བྱོལ་སོང་དྲེགས་པ་པད་ཉིའི་གདན༔ དེ་སྟེང་ཧཱུྃ་བབས་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པ༔ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ ཆེ་མཆོག་བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ མཐིང་ནག་དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་བགྲད༔ རྒྱལ་འགོང་བདུད་བཞིའི་དཔྱི་ནས་བརྫིས༔ གཡས་དཀར་དགོད་ཅིང་གཤེ་བའི་ཞལ༔ གཡོན་དམར་ཨམ་གཙིགས་འཇིགས་པར་སྟོན༔ དབུས་མཐིང་རྔམས་བརྗིད་ཁྲོ་བོའི་ཞལ༔ སྐུ་མཆོག་རིགས་ལྔ་དབུ་ལ་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེའི་བྱ་ཁྱུང་སྤྱི་བོར་ལྡིང༔ སྤྱན་དགུ་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས༔ གཡས་ཀྱི་དང་པོ་རྡོ་རྗེ་དང༔ བར་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐ་མ་མེ༔ གཡོན་གྱི་དང་པོ་བྷནྡྷ་དམར༔ བར་པ་ཐོང་གཤོལ་ཐ་མ་ན༔ ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་བསྣམས༔ དུར་ཁྲོད་དཔལ་གྱི་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔ གནམ་ཞལ་ཡུམ་མཆོག་ཀུན་བཟང་སྦྱོར༔ གཡས་པ་གཙོ་འཁྱུད་ཁ་ཊྭཱཾ་བསྣམས༔ གཡོན་པ་ཆགས་པའི་དུང་དམར་སྟོབ༔ སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ་རྒྱན་དང་ལྡན༔ བསྐལ་པའི་མེ་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང༔ དགའ་བཞི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞུགས༔ དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔ མཐིང་ནག་ཧཱུྃ་གི་ཡི་གེ་སྤྲོས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་གནས་རྣམས་སུ༔ ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་སྲས་བཅས་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་ཀློང་ནས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་ཚོགས་ཤར༔ སྤྱི་བོར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་སེར༔ བེ་ཅོན་གཡས་ལ་སྡིག་མཛུབ་གཡོན༔ མགྲིན་པར་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་དམར༔ རལ་གྲི་གཡས་ལ་པདྨ་གཡོན༔ ཐུགས་ཀར་བཛྲ་ཧེ་རུ་མཐིང༔ རྡོ་རྗེ་གཡས་ལ་དུང་ཁྲག་གཡོན༔ ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལྗང༔ ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ གསང་བར་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་བྱ་ཁྱུང་ཞིང་དབྱུག་ཐོགས༔ སྤྱི་གཙུག་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དཀར༔ ཐོད་དབྱུག་གཡས་ལ་དྲིལ་བུ་གཡོན༔ བརླ་གཡས་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་མཐིང༔ ཐོ་བ་གཡས་ལ་མདུང་ཐུང་གཡོན༔ བརླ་གཡོན་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་ཆེ༔ ལྕགས་ཀྱུ་གཡས་ལ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན༔ ཀུན་ཀྱང་རིགས་བཞིའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཞབས་ཀྱིས་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་བརྫིས༔ ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་ཡུམ་རྣམས་མཐིང༔ གྲི་གུག་ཐོད་འཛིན་ཡབ་ལ་འཁྱུད༔ ཡན་ལག་སྒོ་བ་རིགས་བཞི་ནི༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ༔ ཚོམ་བུ་དགུ་ཡི་གཙོ་མཆོག་ལས༔ བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ཀུན༔ ཉི་ལས་འོད་ཟེར་བཞིན་དུ་ཤར༔ སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས༔ མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོར་གསལ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ ཅེས་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་གཉུག་མའི་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་སད་པས་གཙོ་བོ་རྣམས་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་དང་འཁོར་རྣམས་མོས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསལ་གདབ། དང་པོ་བསྙེན་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ཐུགས་མཆོག་འོད་ཀྱི་དྲྭབའི་ཀློང༔ གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱོར་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་བཞག་ཅན༔ ཐུགས་ཀར་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་སྲོག༔ ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་བརྩེགས་མར་གསལ༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣང་སྲིད་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་སངས་རྒྱས་གྱུར༔ འཁོར་འདས་རོ་གཅིག་ལྟ་བའི་ངང༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་ཡིད་བཟླས་སམ་ཤུབ་བུར་བཟླ། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྟང་དཔྱལ་གྱི༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྭ་དགུ་པའི༔ དབུས་རར་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུྃ༔ རྭ་བརྒྱད་མདུན་ནས་རིམ་པ་བཞིན༔ ཐོག་མཐའ་གཉིས་དང་གྲོང་ཁྱེར་དྲུག༔ ཀུན་ཀྱང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་བལྟ༔ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་འོད་ཟེར་འབར༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ལྷ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོན་པ་དང་༔ འཕྲོ་འདུའི་གཟེར་ལ་ལྡེ་ཁ་བསྒྱུར༔ རང་རང་སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ལས༔ སྔགས་ཕྲེང་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་ཐོན༔ ཡབ་ནས་ཡུམ་གྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་མཁའ་གསང་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ལམ་ཞུགས་ཏེ༔ ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་ཞིང་འཁོར༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔ ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་རང་ལ་བསྟིམས༔ སླར་འཕྲོས་འགྲོ་བའི་ལས་ཉོན་སྦྱངས༔ ཞེས་དམིགས་ཤིང་བཟླ། སྤྲོ་ན་ཧཱུྃ་བཟླས་ཀྱང་བྱ། གསུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ཁྲོ་བོ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་བཟླ་བར་སྤྲོ་ན། སྐུའི་གནས་ཀྱི་ལྷ་སོ་སོར་སྔགས་ཕྲེང་དོ་ལིའི་དམིགས་པ་དང༌། ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ཀྱང་སྤྱི་དྲིལ་སྔགས༔ འུར་ཆེམ་འབྲུག་གི་སྒྲ་བཞིན་སྒྲོགས༔ ལྔ་ལྡན་འོད་ཀྱིས་སྟོང་གསུམ་གང༔ ནད་གདོན་ཞི་ཞིང་ཚེ་དཔལ་རྒྱས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་དམིགས་བྱ་བསྒྲལ༔ རིག་འཛིན་བཞི་ཡི་གནས་ཐོབ་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་དམིགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་སྣང་ཆ་ཀུན༔ འོད་གསལ་གདོད་མའི་གཤིས་སུ་ཐིམ༔ སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུའི༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔ བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་ཐུན་མཚམས་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་ལྡངས་ལ། བདག་ཉིད་ཡི་དམ་གྱི་སྐུར་གསལ་བས་སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་བཾ་ལས། སའི་ལྷ་མོ་གསེར་བཙོ་མའི་མདོག་ཅན་བུམ་པ་བསྣམས་པ་བསྐྱེད་ནས། ཨོཾ་པྲི་ཐཱི་དེ་ཝི་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཞེས་བརྗོད་པས་སའི་ལྷ་མོ་ལ་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གིས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། མཆོད་པ་རྣམས་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱངས། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤབྟ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབ། ཨོཾ་པྲི་ཐཱི་དེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་པུཥྤེ་སོགས་བཏགས་པས་ཉེར་སྤྱོད་དང༌། རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་བས། ཨོཾ་པྲི་ཐཱི་དེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོས་གཏོར་མ་བསྔོ། སྐྱོབས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དང་ཁྱད་པར་དང༌། །ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྣམས་ལ། །ལྷ་མོ་ཁྱེད་ནི་དབང་དུ་གྱུར། །ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སྐྱོབ་པ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བདུད་ཀྱི་སྡེ་བཅོམ་པ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་བདུད་སྡེ་ལས། །རྒྱལ་བར་བྱས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི། །དེ་ཕྱིར་ས་འདི་གནང་བར་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད་པས་དེས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཁྱེད་ཅི་དགའ་བར་ལོངས་སྤྱོད་ཅིག་ཅེས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམ་ལ། གཏོར་མ་ཕུལ་ལ་བཛྲ་མུཾ་གྱིས་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ༌། གཉིས་པ་ནི། སྤྲོ་ན་གཉུག་མར་གནས་པ་ལ་ཆ་གསུམ་དང༌། བསྡུ་ན་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། སྠཱ་ན་པ་ཏི་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལཉྩ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལ་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕྱི་རོལ་དུ་འབུལ། མཆོད་པ་རྣམས་བསྡུའོ། །གསུམ་པ་དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། སྟེགས་བུའི་མདུན་ནས་ཙནྡན་ནམ་སེང་ལྡིང་གི་ཕུར་བུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཟུང་ལ། བདག་ཉིད་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ། དེ་ཉིད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ཏེ་ཕུར་བུ་ས་ལ་གདབ་པའམ་བཀོད་ནས། ཧཱུྃ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བཏབ་ཏེ་ལན་བདུན་བཟླས་པས། ཕུར་བུ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་དམར་པོས་ས་གཞི་ཁྱབ་ཅིང་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །བཞི་པ་སྦྱང་བ་ནི། ལག་པ་གཡས་པའི་སོར་མོ་ལྔ་ཕྲལ་བ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པར་བསམ་ལ་ཤར་དང་བྱང་ཅུང་ཟད་གཞོལ་བའི་སྟེང་གི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་ཞིང་ས་ལའང་བཞག་ནས། ཨོཾ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྣོད་བཅུད་དུ་འཛིན་པ་སྦྱངས། ཨོཾ་བྷུ་ཁཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམས། ཅུང་ཟད་སྤྲོ་ན་བཟུང་བ་ནི། སེང་ལྡིང་ཕུར་པ་མགུལ་དུ་ཡུངས་ཀར་གྱི་ཐུམ་བུ་དང་དར་སྣའི་ཅོད་པན་ཅན་བཅུ་འབྲུའི་སྣོད་དུ་བཙུགས་པ་སློབ་དཔོན་སྟེགས་བུའི་དབུས་ནས་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པའི་མདུན་དང༌། ཕུར་སྟེགས་ཨེ་བཅུ་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུར་བཀོད། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་འཕྲོས། ཨོཾ་ཊཱ་ཀི་རཱ་ཛ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད་པས་ཁྲོ་བོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཐོ་བ་ཐོགས་པ་སྤྲོས། ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་བཀུག་ནས་ཐོ་བས་བསྣུན་ཏེ་གཟིར། ཨེ་བཅུར་བཀོད་པར་གྱུར། ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་བཅུ་སྤྲོས་པ་ལས་ཕུར་བུ་རྣམས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྐུ་སྨད་ཕུར་བུའི་དབལ་ཅན་ཏུ་གྱུར། ཧཱུྃ་བཅུ་བརྗོད། ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་བཏབ་པར་གྱུར། སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གཡས་ཐོ་བ་དང༌། གཡོན་པས་སྟེང་གི་ཁྲོ་བོའི་ཕུར་པ་སོགས་རིམ་བཞིན་ཐོགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ། གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཱཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ དེས་འགྲེས་ཏེ་ཁྲོ་བཅུའི་སྙིང་པོ་སོ་སོར་ལས་སྔགས་བཏགས་པ་བརྗོད་ཅིང་འབར་བའི་སྟངས་སྟབས་དང་བཅས་སྟེང་གི་ཕུར་བུ་ཤར་གྱི་ཤར་དང༌། ཕྱོགས་བཞི་ཤར་ནས་གཡས་སྐོར་དང༌། མཚམས་བཞི་བྱང་ཤར་ནས་གཡོན་བསྐོར་དང༌། འོག་གི་ཕུར་བུ་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་གདབ་ཅིང༌། ཕྱོགས་བཅུར་ཕུར་བུ་བཏབ་པས་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་འབར་བས་བགེགས་རྣམས་བསྲེགས་ཤིང་མི་གནས་པར་གྱུར་པར་བསམ། བསྡུས་པའི་སྐབས། བགེགས་གཏོར་བྱིན་བརླབས་བཀུག་ཅིང་སྔགས་ཀྱིས་བསྔོ། ཧཱུྃ། ང་ནི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་སྟེ་སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་ཞིང༌། ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་ཡི་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་བཅད་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམས་པས་ཀྱང་རུང་བར་གསུངས། ཕུར་གདབ་རྒྱས་པ་བྱས་ན་བགེགས་གཏོར་བཏང་བ་འདི་མི་དགོས། རྒྱས་བསྡུས་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང༌། རང་ཉིད་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་མིག་གཉིས་ཉི་ཟླ་མིག་འབྲས་ཧཱུྃ་ལས་མེ་དཔུང་འབར་བས་བགེགས་དང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་ཚོགས་ལ་གཟིར་བས་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་བསྲེགས་ཤིང་སེམས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ར་རོས་པར་བསམས་ལ་རྐང་པ་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་ཀྱིས་བསྐོར་ཞིང༌། ཨོཾ་སཱུརྻ་ཙནྡྲ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་སྤྲོ་ན་ཆས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྐང་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་གར་གྱི་གཞི་བཅའ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་ཁྲོ་བོ་བཅུའི་སྟངས་སྟབས་ཕུར་པ་རྒྱུད་ལུགས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱའོ། །ཕྱི་བཤགས་སྐབས་འདིར་གསུངས་ཀྱང་འགྲུབ་སླ་བའི་ཕྱིར་གོང་དུ་བསྟན་ཟིན་ཅིང༌། འདི་ནས་བརྩམས་སྒྲུབ་པ་མ་གྲོལ་བར་དྲི་མེད་བཤགས་རྒྱུད་ནར་མར་བཀླག་མཁན་བཞག །རྩ་བའི་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་བསྙེན་པ་དང༌། ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་རིམ་པ། ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱེད་པ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ། གྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་ལས། ཐོག་མར་ཕྱི་མཚམས་བཅད་པ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་གོམ་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞིའི་སར་ཐོ་བཞི་ལ་རྒྱལ་ཆེན་སོ་སོའི་སྐུ་རྟེན་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཙུགས་པའི་མདུན་དུ་སྟེགས་ཁེབས་ལྡན་གྱི་ཁར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུའི་སྟེང་དུ་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་མདུན་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་རིལ་བུས་མཚན་པ་རེ་དང༌། དེའི་མདུན་དུ་གཡོན་ནས་བརྩམས་པའི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་བཅས་པ་བཤམས་ལ། སློབ་དཔོན་འདུས་པ་བཅས་རོལ་ཆ་དང་སེར་སྦྲེང་གིས་ཤར་དུ་འཁོད་ལ། ཤར་གྱི་མཆོད་གཏོར། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱངས། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས་ཤཔྟ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབས། ཐོ་སྐུ་རྟེན་དང་བཅས་པ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་རྟེན་ལ་བསྟིམས། ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་རྒྱས་སྙིང་པོའི་མཐར། ཨ་ཀཱ་རོས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ཤར་ཕྱོགས་ནས། །དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། །ཕྱོགས་བསྲུང་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར། །འདིར་བྱོན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས། །དྲི་ཟའི་གདོན་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྲུང་བའི་ལས་མཛད་པར་བསམ་ཞིང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་ལྷོ་ཡི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཐོ་བསང་སྦྱངས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོས་བསྟིམས། ཨོཾ་བཻ་རཱུ་ཌྷ་ཀ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས། །དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །ཕྱོགས་བསྲུང་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར། །འདིར་བྱོན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས། །གྲུལ་བུམ་གདོན་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་ནུབ་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཐོ་བསང་སྦྱངས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམས། ཨོཾ་བཻ་རཱུ་པཱཀྵ་ཧཱུྃ་ཛཿ ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས། །དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་སྤྱན་མི་བཟང༌། །ཕྱོགས་བསྲུང་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར། །འདིར་བྱོན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས། །ཀླུ་དབང་གདོན་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་བྱང་གི་མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཐོ་བསང་སྦྱངས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམས། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་ལན་ཉེར་གཅིག་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱི་མཆོད། སྙིང་པོའི་མཐར། ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། རི་རབ་གླིང་བཞིའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས། །དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །ཕྱོགས་བསྲུང་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར། །འདིར་བྱོན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས། །གནོད་སྦྱིན་གདོན་རྣམས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །གཉིས་པ་བར་མཚམས་ལ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་དམ་སྲི་མནན་པ་ནི། སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་སླར་དམ་ལས་ལོག་སྟེ་དམ་ཚིག་ཅན་ལ་གནོད་པའི་འདྲེར་གྱུར་པས་སྔོན་དམ་འདྲེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་མཚམས་གཞན་གྱིས་མི་བཟློག་པས་སྒོ་ཐེམ་ཕྱི་ནང་མཚམས་སུ་མནན་དགོས་པས་དུག་ཤོག་ལ་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་སྙིང་གར་ནྲྀའི་མཐར་ཡ་མ་དམ་སྲི་གཾ་པ་རི་མཱ་ར་ཡ་ཛཿ ཞེས་བྲིས་ལ་དུག་ཁྲག་བྱུགས་པ་བྲུབ་ཁུང་དུ་བཀོད་ནས་བསྐུལ་གསེར་སྐྱེམས་གཟུ་དཔུང་དམིགས་བྱ་འགུགས་ཤིང་བསྟིམ་པ་ཐུན་གྱིས་བྲབས་ནས་མནན་ཐོད་དུ་འཇུག་པ་རྣམས་སྔ་ཉིན་ནས་རྡོ་རྗེ་མཚམས་པ་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡོད་ན་དང་མ་གྲུབ་ན་ལིང་རྐྱང་བྲུབ་ཁུང་དུ་བཅུག་པ་སྒྲུབ་ཁང་གི་སྒོ་དྲུང་དུ་དམ་སྲི་མནན་པའི་སར་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་བཀོད་ལ། གསེར་སྐྱེམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། འདོད་ཡོན་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཧཱུྃ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང༌། །བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ། །ཁྱད་པར་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང༌། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཡབ་ཡུམ་སྲས། །བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངག་གཞུག་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །སྔགས་འཆང་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང༌། །ས་ཕྱོགས་འདི་ཡི་ཡུལ་གཞི་གནས་ཀྱི་བདག །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷ། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། ཅེས་པའི་ཚིག་མཚམས་གསུམ་པོར་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། ཨེ་ཡཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དམ་སྲི་ཕོ་མོ་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཞིང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་གཤེགས་བསྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་བླ་མ་དྲག་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་ཡ་མ་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་དགུག་གཞུག་བྱས་ནས་ཕུར་ཆུང་གཅིག་མི་གཡོ་བར་བསྐྱེད་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ཚར་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ནས། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་མཆོག་འདིར༔ སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ བཀའ་ལས་འདས་པའི་དམ་སྲི་རྣམས༔ བསད་ཅིང་མནན་པའི་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཧཱུྃ་གི་ཁྲོ་བོ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ༔ སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་རྔམས་བརྗིད་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ དུར་ཁྲོད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་འཇོམས་བཛྲ་ཀཱི་ཡ༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་དམ་སྲི་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཞེས་མནན་ཐོད་དམ་ལིང་ག་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕུར་ཆུང་བཏབ། ཐུན་རྫས་ཀྱིས་བྲབ། ཐོད་པ་མཚན་ངན་དུ་བཅུག་སྟེ་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཐེམ་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་མནན། རོ་གཡམ་ལ་རི་གླིང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པས་བཀབ་པའི་སྟེང་སཱཙྪ་ནག་པོས་མནན་རྗེས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལའི་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་པས་ས་ཆུ་མེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་མི་མངོན་པར་བྱས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་རྡོ་རྗེས་རྒྱ་གྲམ་དུ་མནན་ལ། ཧཱུྃ། རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྨང་དུ་མནན༔ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་དུ་སྐྱུར༔ གཤིན་རྗེ་ནག་པོའི་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཆུ་སྲིན་གདུག་པའི་ཁ་རུ་བརྫང༔ འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱས་མནན༔ བདུན་བརྒྱུད་རིགས་ནི་བརླག་པར་འགྱུར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མི་ནུས་སོ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་སྐྱེས་ན་བཏང༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དོན་བསམ་མོ། །དེའི་སྟེང་དུ་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་སུཾ་བྷ་ནི་བརྗོད་བཞིན་དུ་ལག་པ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ནས། ཧཱུྃ། དམ་སྲི་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྒོལ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བྲོས༔ མནན་ནོ་སྟོང་ཆེན་འོག་ཏུ་མནན༔ གཏད་དོ་ཆུ་སྲིན་གྲེ་བར་གཏད༔ བསྐྱུར་རོ་གཤིན་རྗེའི་ཁ་རུ་བསྐྱུར༔ བསྲེག་གོ་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་བསྲེག༔ བདག་ཏུ་བལྟ་བ་མ་ཞིག་བར༔ བསྐལ་པ་ཞིག་ཀྱང་མི་བཏང་ངོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ལཾ་ནན༔ ཞེས་བྲོ་བརྡུང་ངོ༌། གཉིས་པ་སྒོ་བྱང་གདགས་པ་ནི། ར་སོག་གམ་རོ་རས་ལ་གཤིན་རྗེའི་སྐུ་མངོན་རྟོགས་ལྟར་བྲིས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་སྙིང་པོ་དང་འདོད་གསོལ་བཅས་བྲིས་པ་སྒོའི་ཡ་ཐེམ་གྱི་ཕྱི་ངོས་སུ་བཏགས་པའི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་མཐེབ་རིལ་གྱིས་མཚན་པ་དང༌། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་བཅས་བཤམས་པ་སྔར་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སྐུ་རྟེན་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཐིང་ནག་འཁོར་ལོ་དང་ཐོད་དབྱུག་འཛིན་པ་ཁྲོ་གཏུམ་འཇིགས་པའི་ཆས་ཅན་མ་ཧེ་ལ་དོར་སྟབས་ཀྱིས་གནས་པའོ། ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་དྲངས་བསྟིམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀརྨ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ཉེར་གཅིག་བཟླ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ལ། རང་སྔགས་ཀྱི་མཐར་བ་ལིཾ་ཏ་ནཱ་ནཱ་ཁཱ་དནྟུ་གྲྀཧྞ་ཧཱུྃ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་རྡོར་ཐལ་གྱི་རྒྱས་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་ཀུན། །ཁྱེད་ཀྱི་གཡོག་དང་འཁོར་ལགས་ན༔ རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཆོས་ཤོད་ལ༔ བདག་གིས་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པར། །སྒོ་འདི་ཚུན་ཆད་མ་གཏོང་ཞིག །ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་རྟེན་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་ནས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། སྒོ་ཐེམ་གྱི་ནང་དུ་བྲུབ་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཟན་ལིང་ལ་སེང་ལྡིང་ངམ་སྐྱེར་བའི་ཕུར་བུའི་དབལ་ལ་མི་གཡོ་བའི་སྔགས་དང༌། མགུལ་དུ་རྒྱ་ཤོག་ལ་སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག་ཅེས་བྲིས་ཏེ་བཏགས་ལ་བཏབ། སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག་ཅེས་བརྗོད། འདི་ཉིན་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་དགོས་པས་རྡོ་རྗེ་མཚམས་པས་སྒྲུབ་ཁང་གི་བྱང་ངམ་ཉེ་ལོགས་སུ་བྱ། སྤྲོས་པ་རྒྱས་ན་སྐབས་འདིར་གིང་དཀར་ནག་ཆས་སུ་བཅུག་པས་དྲག་སྔགས་བཟླ་བཞིན་མེ་ཆུའི་ཐུན་དང༌། རྡོ་རྗེ་མཚམས་པ་སློབ་དཔོན་ནས་རྣམ་སྨེའི་ཁྲུས་བྱ། དེ་ཕྱིན་ཐོ་དང་ཐུན་གྱི་འོག་ཏུ་མ་ཚུད་པ་མི་གཏོང༌། འཐུང་ཆུ་སོགས་ཡོ་བྱད་མི་ལེན་ཀ་མེད་ལ་ཐུན་དང་ཁྲུས་ཀྱིས་སྦྱངས། གསུམ་པ་ནང་མཚམས་ལ་དང་པོ་མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་བ་ནི། རྒྱལ་པོ་བཙོན་དུ་བཟུང་ན་འབངས་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱེད་མི་ནུས་པ་ལྟར་བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རུ་ཏྲ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་དམ་སྲི་ཆེན་པོ་ད་ལྟའང་ཡོད་པས་ཁོ་རང་དང་བསམ་སྦྱོར་མཐུན་པའི་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་གནད་ཀྱིས་དབང་དུ་བྱེད་ཅིང་ཏྲི་ཤུ་ལས་བསྒྲལ། ཁོག་པ་བྲོས་བརྒྱང༌། བདག་མེད་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་དུ་བགེགས་འཇུག་པའི་ནུས་པ་མཚམས་བཅད་པའི་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་མ་ཏྲཾ་གི་གཟུགས་བརྙན་མགོ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་པ་གན་རྐྱལ་དུ་བཞག །སྟེགས་བུའི་ཤར་ངོས་སུ་སློབ་དཔོན་ཞལ་ནུབ་བསྟན་གྱིས་ཕྱག་ཏུ་གཡབ་དར་དང་དྲིལ་བུ་བསྣམས་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅་ཧཾ༔ བདག་ཉིད་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར་ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་ཏེ། མ་ཏྲཾ་ཀ་རུ་ཏྲ་ཛཿ ལན་བདུན་བརྗོད། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཞིང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་བླ་མ་དྲག་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་རྣམ་པ་མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ། ངོ་བོ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་ཨཱ་ཀརྴ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་བཀུག་སྟེ་གཟུགས་ལ་བསྟིམས་ནས། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་དང་བཅས། ཧཱུྃ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང༌། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་སྤྲུལ་པ། །རིག་འཛིན་ངེས་པ་མང་པོ་ལ། །དངོས་གྲུབ་འཕྲོག་པར་བྱེད་པ་ཡི། །རུ་ཏྲ་རྟག་པའི་རྒྱལ་པོ་འདི། །ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་འདིར་ཁུག་ལ། །སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱིས། །མ་ཏྲཾ་ཀ་རུ་ཏྲ་ཛཿ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ཨཱ་ཀརྴ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམས་ལ། ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཆད་པར་ལྟ་བ་རྣམས་གཞོམ་པའི་དོན་དང༌། མ་ཏྲཾ་གི་གཟུགས་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞབས་གཡས་པའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་མནན་ལ། སྙིང་རྗེས་ཁྱེད་བསྒྲལ་དམ་ཚིག་གི །གསད་མནན་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཕུང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཏམས་བྱས་ལ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྱ་ངན་འདའ། ཧཱུྃ། ཆོས་ལ་ལྟ་དང་གང་ཟག་ལྟ། །རྟག་ཆད་ལྟ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱེད། །བདག་མེད་སྟོང་པའི་ཐོ་བས་གཞོམ། །འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཀྱིས་གནོན། །མ་རིག་སྒོ་ལྔའི་སྦུབས་ལས་དྲལ། །རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཕཊ྄། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་གསུམ་སྒྲེང་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་རྒྱས་སྙིང་གར་སྣུན་ཚུལ་བྱས་ལ། གཟུགས་ཕུང་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག །མ་རིག་སྒོ་ལྔའི་སྦུབ་དྲལ། རྣམ་ཤེས་ཏྲི་ནག་པོར་གནས་པ་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་སངས་པས་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོར་གྱུར་པ་བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། བྲོས་བརྒྱང་བ་ནི། ཧཱུྃ། སྟོང་གསུམ་སྟོང་གི་ལོ་ཀ་ན། །དབུས་ཕྱོགས་སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་ན། །དྲེགས་པ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་ན། །རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་བྲོ་རར་ཆས། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཐིང་ནག་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་ལ་འཁྱུད། །རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཁྲག་དཀྲུགས་ཤིང་གསོལ། །དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་ལྷ་སྲིན་འདུལ། །རྡོ་རྗེ་གཤོག་པས་བར་སྣང་བརྒྱངས། །སྤྱན་གསུམ་མར་ཟླུམ་སྟོང་གསུམ་བསྲེགས། །མཆེ་བ་གཙིགས་པས་བདུད་བཞི་འཇོམས། །ལྗགས་དམར་གློག་སྟོང་འཁྱུག་པ་ཡིས། །སྟོང་གསུམ་མ་ལུས་གསལ་བར་བྱེད། །ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་ནི་འབྲུག་བཞིན་སྒྲོགས། །བརྐྱང་བསྐུམ་ཞབས་གཉིས་བྲོ་བརྡུངས་པས། །བདུད་ནི་ཕྱེ་མར་འཐག་པའི་བྲོ། །ཀླུ་ནི་ཡོངས་སུ་བརྔོད་པའི་བྲོ། །བགེགས་རྣམས་མེར་ནི་སྲེག་པའི་བྲོ། །མ་བདུད་ཐལ་བར་རློག་པའི་བྲོ། །དུར་ཁྲོད་འདི་ལ་བྲོ་བརྡུངས་པས། །དམ་ཉམས་གཤེད་ནི་བརླག་པར་འགྱུར། །ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞིའི་བྲོ་བརྡུངས་པས། །བར་ཆད་བགེགས་ནི་སྦྱང་བར་འགྱུར། །ཁྲོ་བཅུ་རྡོ་རྗེ་འགྲོས་ཀྱིས་བླངས། །དྲག་པོའི་བྱ་བའི་འགྲོས་ཀྱི་བླངས། །བདུད་ཀྱི་སྒོ་ལ་འཇུག་ཐག་བཅད། །ས་ཡི་རྟེན་ཕུར་འོག་ཏུ་དགོད། །རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ཐག་པས་དྲགས། །དཀྱིལ་འཁོར་སྟན་དུ་རུ་ཏྲ་བཞིན། །དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བཟུང༌། །སྒྲུབ་པ་བྱེད་པའི་རྫས་སུ་བཟུང༌། །ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་བདུད་རྩིར་བཟུང༌། །ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཤཱིཾནྟ་སྭཱ་ཧཱ། པིུཾཥྚ་སྭཱ་ཧཱ། ཝཱ་ཤཾ་སྭཱ་ཧཱ། མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་མ་ཏྲཾ་གི་ལྷུ་ཚིགས་སོ་སོར་ཕྲལ་ནས་སྟེགས་བུའི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མགོ །ནུབ་ཏུ་མཚན་མ། ནུབ་བྱང་དུ་ལག་གཡོན། བྱང་དུ་རྐང་གཡོན། བྱང་ཤར་དུ་རྐང་གཡས། ཤར་དུ་སྙིང༌། ཤར་ལྷོར་ནང་ཁྲོལ། ལྷོར་ལག་གཡས་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སོ་སོར་བཀོད། སློབ་དཔོན་ཤར་དུ་གནས་པས། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་ཁོག་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཁོག་པ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་མཐའ་སྐོར་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང་ཁུ་ཚུར་དཔུང་མགོར་བསྣོལ་དབྱེ་རྒྱ་དང་བཅས། ཧཱུྃ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄། ཅེས་ལན་བདུན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ཕྱེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄། ཅེས་རྡོ་རྗེའི་གར་འགྲོས་ཀྱིས་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པར་བསྒོམ་མོ། །སྟེགས་བུའི་དབུས་ཀྱི་ཁྲིའུ་ཁར་སློབ་དཔོན་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པར་བཞུགས། གཉིས་པ་འབར་བ་ལྟ་སྟངས་སོགས་ཀྱིས་ནང་མཚམས་གཅོད་པ་ནི། སོ་སོའི་དམིགས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས། ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་ཡི། །སྤྱན་མིག་ཉི་ཟླ་འབར་ཞིང་བསྲེགས། །ཐུགས་ལས་ཁྲོ་བོའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ། །སྟོང་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་མེ་ཡིས་འགེངས། །ཕྱོགས་མཚམས་མཚོན་ཆ་འཆོལ་བས་གཏམས། །བདག་མེད་སྟོང་པར་མཚམས་བཅད་དོ། །ཨོཾ་སཱུརྻ་ཙནྡྲ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་རཾརཾ་ཙཀྲ་ཝརྟི་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཨེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། དེ་ནས་བར་ཆད་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་ཕུར་བུ་བཅུ་པོ་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་བཀོད་ལ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་འཕྲོས། ཨོཾ་ཌཱ་ཀི་རཱ་ཛ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད་པས་ཁྲོ་བོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཐོ་བ་ཐོགས་པ་སྤྲོས། ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་བཀུག་ནས་ཐོ་བས་བསྣུན་ཏེ་གཟིར། ཨེ་བཅུར་བཀོད་པར་གྱུར། དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པའི་སྔགས་དབྱངས་ལན་གསུམ་གྱིས་དང་པོར་ལས་རྡོར་གྱིས་གུ་གུལ་བདུག །གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། གསུམ་པར་རཀྟ་བྱུགས་ནས། ཧཱུྃ་ཡིག་བཅུ་ལས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྨད་ཕུར་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་སོགས་ཁྲོ་བཅུའི་རང་སྔགས་ཀྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ནས། ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་ལ་ཕུར་བུའི་ཚུལ་དུ་བཏབ་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ། ཚངས་ལ་དབང་མཛད་ཁྲོ་རྒྱལ་འབར་བའི་སྐུ༔ དྲེགས་པའི་བདུད་འཇོམས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་བ༔ ཞི་བའི་ངང་ལས་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྲུང་བའི་བདག་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྟེང་གི་ཕུར་བུ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱོགས་བཞི་གཡས་བསྐོར། མཚམས་བཞི་འོག་བཅས་གཡོན་སྐོར་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡོ་རའི་སྟེང་དུ་ཕུར་གདན་བཅུ་ལ་བཀོད། ས་ཆོག་སྐབས་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་གདབ་བྱས་ན་འདིར་དངོས་སུ་གདབ་མི་དགོས་པར་སྔགས་ཚིག་ཙམ་བརྗོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཀྱང་རུང་བར་གསུངས་པས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་བྱ། གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་རྟོག་གི་བར་དུ་གཅོད་བྱ་གཅོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་གདོད་ནས་དག་པའི་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་མཚམས་ལས་ནམ་ཡང་ཡེངས་བ་མེད་པར་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་བྱའོ། །འདི་ནས་བརྩམས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཐམས་ཅད་དད་མོས་ཏིང་འཛིན་དང་མ་བྲལ་བས་ཛཔ་སྔགས་རྒྱུན་དུ་བཟླ་ཞིང༌། ཆང་བཟི། འཐབ་འཛིང༌། སྡོམ་དང་དམ་ཚིག་འགལ་བའི་ལོག་སྤྱོད་སྤང་བ་སོགས་བག་ཡོད་པར་བྱ། བཞི་པ་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་བ་ལ་ཆག་ཆག་གདབ་པ། ཐིག་ལས། ཚོན་བཀྱེ་བ་རྣམས་དགོས་པས་རྡུལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་ན་སྒྲུབ་ཁོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། དེང་སང་ཕལ་ཆེར་རས་བྲིས་ལ་བརྟེན་པ་མང་བས་ཆག་ཆག་གདབ་པ་ནི། གང་དུ་འདེབས་པའི་གཞི་དེར། བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བ་བྱུང་ལྔས་བྱང་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་ཁྱེམས་མེད་པར་བྱུག་ཅིང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཁྲག་ཆེན་གྱིས་བྱུག་ཅིང༌། ཨོཾ་རཀྟ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཀླད་ཆེན་གྱིས་བྱུག་ཅིང༌། ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་པཱ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཞི་རོལ་བྱའོ། །འདི་ཡན་ཆད་ནུབ་དང་པོའི་བྱ་བའོ། །ལྔ་པ་སྟ་གོན་བྱ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལྷ་སྟ་གོན་ནི། སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་དྲིའི་ཐིག་ལེ་བཀོད་པ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་དགུ། དེ་རྒྱབ་བཞི་བཅས་དང༌། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་བཅས་པས་བསྐོར་ཏེ། ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་སྐུ༔ སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང༔ ཐུགས་རྗེའི་ངང་ཉིད་ཆོས་སྐུ་རོལ་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་ཅིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨེ་ཧྱ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་གྱི༔ མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་བཀོད་དེ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱས་སྤརྴེ། སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་གླུ་མའི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་སྤྲིན༔ རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སྦྱར་ནས༔ ལྷར་སྣང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པར་བགྱི༔ བཟླས་པ་ནི། འབྲུ་གསུམ། གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་བཅས་གཙོ་འཁོར་སྐབས་ཕྱེད་པར་ཅུང་ཟད་བཟླ། སློབ་དཔོན་རྡོར་དྲིལ་དང་སྤོས་ཐོག །པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱར་བཅས། རང་གི་ལྕེ་ཧཱུྃ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཁྱེད་རྣམས་མཆོད་དང་སེམས་ཅན་དོན། ནངས་པར་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་འཚལ་བས། །ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ་གནང་བར་མཛོད། །ལན་གསུམ། ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་ཅི་ལྟར་འོས་པ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་བར་སྣང་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བའི་ཀློང་དུ་བཞུགས་པར་བསམ། རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་གཤིབས་པའི་མཛུབ་མོ་རྐྱང་བ་རྩེ་བཏུགས་ནས་འོག་ཏུ་ཕྱོགས་པ་སྤྱི་བོར་གཏོད་པ་དང་བཅས། ཨོཾ་བཛྲོད་ཏིཥྛ་ལྷན། ཞེས་བརྗོད། དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་དང་བཅས་པ་བསྡུའོ། །ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། འདི་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་བར་གནང་བ་ཞུ་བའི་དོན་ཡིན་པས་དབང་བསྐུར་དང་མི་འབྲེལ་ཡང་ངེས་པར་བྱ་དགོས། གཉིས་པ་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པར་དྲིའི་ཆུ་དང་སོ་ལྔའི་རྫས་སྦྱར་བ་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་གཟུངས་རྡོར་ལྡན་པ་དང༌། ལས་ཀྱི་བུམ་པ་བཅས་སྟེགས་ལ་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཕྱི་མཆོད་བསྐོར་བཤམས་བྱས་ལ་བསང་སྦྱངས། ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་བརླབས། བུམ་པ་བསངས། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བུམ་གདན་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འོད་སྣང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བུམ་པ་ལྟོ་བ་ཟླུམ་ལ་ཞབས་ཞུམ་པ༔ མགྲིན་པ་རིང་ལ༔ ཁ་གཡེལ་བའི་མདུན་ངོས་ནས་མཆུ་འཕྱང་བ༔ ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་པཉྩ་ལི་ཀའི་མགུལ་ཆིངས་ཕྲོག་གསུམ་དང་ལྡན་པ༔ བྱང་ཆུབ་ལྗོན་པའི་ཁ་རྒྱན་ཅན༔ ནང་ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་ཡངས་ཤིང་མཐའ་མི་མངོན་པའི་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་བཅུད་སོ་ལྔས་གཏམས་པ༔ ཕྱི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་གྱི་བརྡ་དོན་རྟགས་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར། དབུས་སུ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ། ཤར་དུ་ཡང་དག །ལྷོར་གཤིན་རྗེ། ནུབ་ཏུ་རྟ་མགྲིན། བྱང་དུ་ཕུར་པ། ཤར་ལྷོར་མ་མོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རིག་འཛིན། ནུབ་བྱང་དུ་མཆོད་བསྟོད། བྱང་ཤར་དུ་དྲག་སྔགས་ཏེ་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་ཤིང༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་སྐུ༔ སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང༔ ཐུགས་རྗེའི་ངང་ཉིད་ཆོས་སྐུ་རོལ་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་ཅིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨེ་ཧྱ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་སྤྲིན་གྱིས༔ མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་བཀོད་དེ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ། སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་གླུ་མའི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་སྤྲིན༔ རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སྦྱར་ནས༔ ལྷར་སྣང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པར་བགྱི༔ བཟླས་པ་ནི། འབྲུ་གསུམ། གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཙཎྜ་བཅས་གཙོ་འཁོར་སྐབས་ཕྱེད་པར་ཅུང་ཟད་བཟླ། གཟུངས་ཐག་ལ་འཇུས་ནས། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སོང་བས་བུམ་ལྷའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམ་ཞིང༌། རྩ་སྔགས་ལ་དབྱངས་གསལ་སྦྲེལ་བ་བཟླ། ལས་བུམ་བསང་སྦྱངས། ལས་ཀྱི་བུམ་པའི་དབུས་སུ་པད་ཉི་དང༌། །རྒྱ་གྲམ་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི། །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ཡོངས་གྱུར་ལས། །བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཞབས་གཉིས་དོར་སྟབས་ཅན། །ཕྱག་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་བསྡིགས་པའི་ཚུལ། །གཡོན་པ་དེ་ཡི་ཡུ་བའི་དྲིལ་བུ་འཛིན། །ཁྲོ་ཚུལ་གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་སྦྲུལ་ལ་སོགས། །མི་སྡུག་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་སྐུ་རུ་གསལ། །སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན། །བབ་པས་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས། བུམ་ལྷ་གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་ནས་མཆོད་བསྟོད་སྔར་ལྟར་བྱ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་ལྷ་ཚོགས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་རྣམ་རོལ་དུ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་རང་རང་གི་བྱེད་ལས་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ། གསུམ་པ་སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི་དབང་དང་འབྲེལ་བ་སྐབས་འདིར་བྱ། དེའི་ཚེ་མཆེད་བསྲེ་བསྣན་ཀྱང་འདིར་ལེན། སྒྲུབ་པ་དཀྱུས་སུ་སློབ་མ་སྟ་གོན་མི་དགོས་སོ། །འོག་ནས་འབྱུང་བའི་གཏོར་མཆོད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་ཉིན་ནས་གྲབས་སུ་ཚུད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡན་ཆད་ནི་བསྙེན་པའི་ལས་རིམ་སྟེ་ཉིན་གཉིས་པའི་བྱ་བའོ། །དྲུག་པ་སྒྲུབ་རྫས་དང་རྒྱན་བཀོད་པ་ནི། གཞུང་ལས། སྒྲུབ་རྫས་ཐོད་སྐུ་སྔགས་བྱང་དང༔ ཙནྡན་འམ་ནི་སེང་ཕུར་སོགས༔ སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་ཡིག་ལྟར་དུའམ༔ ཡང་ན་གཙོ་ཕུར་ཙམ་ལ་བརྟེན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་རྟེན་དུ་བྷནྡྷ་དུམ་བུ་གཅིག་པའི་ནང་རོ་རས་ཀྱིས་གླན་པའི་དཔྲལ་བ་ངོས་སུ་དབུ་བསྟན་པའི་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་མངོན་རྟོགས་བཞིན་བྲིས་པ་རབ་གནས་དང་ལྡན་པ་དང༌། དཔལ་དགུས་སྐུ་རྟེན་སོ་སོར་འབྱོར་ན་ལེགས་ཤིང༌། གསུང་རྟེན་རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་དང༌། དཔལ་ཆེན་ཞལ་ལུང༌། ཡེ་ཤེས་ཀློང་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་གླེགས་བུ་དང་དར་དམར་ལ་སྔགས་བྱང་གསེར་གྱིས་བྲིས་པ། ཐུགས་རྟེན་རྡོ་རྗེ། ཡོན་ཏན་གྱི་རྟེན་བྷནྡྷ་ཁ་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་ཆོས་སྨན་གྱི་བཀང་བ། ཕྲིན་ལས་རྟེན་ལྕགས་སམ་ཙནྡན་སེང་ལྡིང་གང་རུང་གི་ཕུར་བུ་བྱུགས་བདུག་བྲབས་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པ་འབྱོར་ན་དགུ། བྷནྡྷ་མར་མེ་སྡོང་བུ་དགུ་བཙུགས་པ་དང༌། སྒྲུབ་དབང་དང་འབྲེལ་ན་ཤར་དུ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ། དབུ་རྒྱན་ལྷོ། རྡོ་རྗེ་ནུབ། དྲིལ་བུ་བྱང༌། ཁྲོ་བཅུ་ཕུར་པ། གཞན་ཡང་སྲིད་པའི་དྲྭ་བ་གཅོད་ཕྱིར་རལ་གྲི་བཞི། ཡེ་ཤེས་བཞིས་མ་རིག་པ་རྩད་ནས་གཅོད་ཕྱིར་མདའ་དར་མེ་ལོང་དང་བཅས་པ་བཞི། རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་བྱེད་ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔའི་དྲྭ་བ། གདུགས་དང་ཕྱོགས་བཞི་འཕན། མཚམས་བཞིར་རྒྱལ་མཚན་བཞི། བ་དན། དར་གྱི་ལྡ་ལྡི་ལ་སོགས་པས་མཛེས་པར་བརྒྱན། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་ཐུན་མོང་གི་མཆོད་པ། དབང་པོའི་མེ་ཏོག་སོགས་ནང་མཆོད། དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་དང༌། ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད། གཏོར་མ་སྨན་རཀྟ་སོགས་བླ་མེད་ནང་གི་དམ་རྫས། གསང་བ་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་རྡོ་རྗེའི་ཏོག་དང་གདན་པད་འདབ་བརྒྱད་ཅན། གསེར་དངུལ་སོགས་ཛ་གད་ཀྱི་བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་ཅན། ཚེ་འབྲང་རྒྱན་ལྡན། གཞན་ཡང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང༌། སྐོང་བཤགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུའི་གཏོར་མ། སྟོང་མཆོད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཉེར་སྤྱོད་བདུན། སྨན་རཀ་གཏོར་མ་རྣམས་བརྒྱ་རྩས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་བསྐོར་བ་དང༌། ལས་བཞི་མཆོག་གི་གཏོར་མ་ཕྱོགས་མདོག་རང་རྟགས་ཉི་ཟླ་མེ་རིའི་རྒྱན་ལྡན་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རྣམས་དང༌། ཕྱོགས་བཞི་དང་མདུན་དུ་མར་མེ་རྒྱུན་འབར་དང༌། ཞལ་ཟས་རྒྱན་སྤྲོས་ཅན་ལྔ། སྨན་རཀ་དེ་མཚུངས་མདུན་ངོས་སུ་བརྗེ་ཞིང་གསོ་རྒྱུའི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་གྱི་པགས་པའི་སྟེང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཉིན་རེ་བཞིན་འབུལ་རྒྱུའི་གཏོར་འབུལ་སོགས་གཙང་ཞིང་དག་པར་འདུ་བྱ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུད་འདེབས་ཚོགས་བསགས་ནས་བརྩམས་ལས་བྱང་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟར་ཚང་བར་བཏང༌། བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡང་བཅས་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུར་གཡང་གཞིའམ་སྟེགས་ཁེབ་སྟེང་མདུན་དུ་དཔལ་དགུའི་ལྷ་ཕུར་དང༌། བུམ་པ་དགུ་རྣམས་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་སློབ་དཔོན་བཞུགས། འདུས་པ་རྣམས་དབུ་ཞྭ་བཅས་བཞེངས་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བི་ཤྭ་བཛྲ་སོགས་དང༌། སུམ་བྷ་ནི་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོ་བཅས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡུངས་ཐུན་འཐོར། ལས་རྡོར་གྱིས་གུ་གུལ་བདུག་ལ་རྟེན་གྱི་བགེགས་བསལ། ཕུར་པ་ལ་ཚིལ་ཆེན་དང་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །དཔལ་དགུ་བཀའ་སྡོད་དང་བཅས་པའི་སྔགས་རྣམས་གསུམ་མམ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླ། ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབས། རཀྟ་བྱུགས་ནས། རྟེན་དེ་དག་ལྷ་སོ་སོར་གྱུར་ཏེ་སྲིད་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་སྒྲོལ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞྭ་བཅས་རང་རང་གི་གྲལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་པར་བཞེངས་ལ་རྡོར་དྲིལ་བཅས་པས། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྤྲིན་གཏིབས་པ་བཞིན་བྱོན་ནས་རང་རང་གི་གནས་སུ་བཞུགས་པར་བསམ་ཞིང་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲིལ་སྤོས་བཅས་སྣ་དྲངས། རྒྱལ་ཚབ་པ། ཡུམ་བཟང་མོ། རྒྱལ་ཐེབ་སོགས་ཀྱིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྟེན་ནས་མཆོད་རྫས་བར་ཐོགས། ཆེ་མཆོག་གི་ཛཔ྄་དབྱངས་དང་འཛཔ྄་རོལ་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས་མདུན་དུ་འཁོད་ལ་དྲིལ་གདངས་བཅས། ཧཱུྃ། སྤྲོས་མེད་རྟོག་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་དག་པ་ནས༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མངའ་བས༔ འགྲོ་དོན་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་བཅས༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཕྱིར༔ སྤྲུལ་པ་དབྱིངས་ནས་རོལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཞེས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་གསལ་གདབ་ཅིང་བསྐུལ་ནས་སོ་སོའི་གནས་སུ་བཀོད་པ་ནི། ལས་རྡོར་གྱིས་ཆེ་མཆོག་གི་བུམ་པ་རྒྱལ་ཚབ་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ། དབུས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ། །བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས། །ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོས་སྤྱན་དྲངས་ནས། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །ལྷ་བརྒྱད་ཀླུ་བརྒྱད་གདན་སྟེང་དུ། །དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ། ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དབུས་ཀྱི་ཐོད་སྐུའི་མདུན་དུ་བཀོད། དེ་བཞིན་དུ། ཧཱུྃ། ཤར་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀཿ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ རཱུ་ཏྲ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། ཧཱུྃ། ལྷོ་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ མ་ཧེ་ཆུ་གླང་གདན་སྟེང་དུ༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཧེ་རུ་ཀཿ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཀླུ་བརྒྱད་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄ཿཨེ་ཨ་ར་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཛཿ ཧཱུྃ༔ བྱང་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡང༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ལྷ་ཆེན་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཧཱུྃ། མཚམས་བཞིར་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བླ་མེད་རིག་འཛིན་དྲེགས་པ་འདུལ༔ དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡང༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡང༔ དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྜཾ་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཞེས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་ཕྱོགས་མཚམས་སོ་སོར་བཀོད། ཧཱུྃ། བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་བཀོད་པ་ནི༔ ཐུགས་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་འགྲོ་ཀུན་ཐར་བར་འདྲེན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གནས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་རྫོགས་པའི་དཔལ༔ ཕོ་བྲང་སྣོད་བཅུད་རྟགས་ལྡན་རྒྱན་དུ་བཞུགས༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ཐུགས་རྗེས་རྣམ་འཕྲུལ་གཙོ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཅས༔ གསང་བའི་དམ་རྫས་སྨན་གཏོར་རཀྟ་དང༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་རྫོགས༔ མ་རིག་ལོག་རྟོག་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་གྲི༔ ཤེས་རབ་ཐབས་ལྡན་ལོག་རྟོག་འབིགས་པའི་མདའ༔ དྲི་མེད་རང་གསལ་སྐུ་གསུམ་མེ་ལོང་མཛེས༔ རིགས་ལྔ་རབ་མཚོན་དར་སྣ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན༔ དག་བྱེད་ཁྲུས་བུམ་ཚོན་སྐུད་དྲྭ་བ་དང༔ དར་དཔྱངས་གཟུངས་ཐག་སྒབ་སྐོར་འཕན་ཕྲན་དང༔ ཀུན་ཁྱབ་བླ་བྲེ་ཤེས་སྐྱོབ་ཡོལ་བ་དང༔ རྒྱན་དྲུག་ཅོད་པན་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དང༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རྔ་དང་ཌཱ་མ་རུ༔ པི་ཝཾ་གླིང་བུ་ཕོ་གླིང་མོ་གླིང་དང༔ དུང་དང་ཆ་ལང་མཁར་རྔ་ཏིང་ཏིང་ཤག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་པའི་ཚོགས་དཔག་མེད༔ སྐལ་ལྡན་བདག་ཅག་དངོས་གྲུབ་ཡོངས་འགྲུབ་ཅིང༔ འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་འདིར་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡེ་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཤཱུ་ནྱ་ཏིགྣ། མ་ཧཱ་དྲྀ་ཤྱ་ཀཱི་ལ་ཡ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཏིཥྛ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ མུ་ཀུ་ལེན་དྷ་རི་ཀ་ཧཱུྃ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དབྱངས་དང་ཞི་རོལ་བཅས་བྱ་ཞིང་སྒྲུབ་རྫས་ལས་སློབ་སོགས་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་མེད་ཅིང་བག་དྲོ་ལྷུན་ཆགས་དང་བ་འདྲེན་པར་དགོད། དེ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྡིང་ཁྲི་རིམ་གསུམ་མམ་གཉིས་ཡོད་པའི་འོག་མར་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ། སྟེགས་བར་པར་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ཤར། བུམ་པ་དགུ་ཡོད་ན་དབུས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་བཀོད། དབུ་རྒྱན་ལྷོ། རྡོ་རྗེ་ནུབ། དྲིལ་བུ་བྱང༌། རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་མ་དབུས། དེའི་མདུན་ལྷ་ཙཀ་ཚང་བ་རྣམས་དང༌། གསང་རྫས་བདུད་རྩི་ལྷོ། རིག་ཙཀ་ནུབ། ཤེལ་རྡོ་དང་མེ་ལོང་བརྩེགས་མ་བྱང༌། ཛ་གད་བདུད་རྩི་བུམ་པ། ཉི་ཟླའི་གྭའུ། ཚེ་བུམ། ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང་རྣམས་སྟབས་གང་བདེ། སྟེགས་སྟེང་མར་དབུས་སུ་ཐོད་སྐུ། དེ་མདུན་སྒྲུབ་ཕུར་སྔགས་བྱང་ཅན་འབྱོར་ན་དགུའམ་གཅིག །སོ་སོའི་མདུན་དུ་ཞུན་ཆེན་གྱི་མར་མེ་རེ་རེ་དང༌། གཡས་སུ་བྷནྡྷ་མར་མེ་སྡོང་བུ་དགུ་པ། གཡོན་དུ་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང༌། གཙོ་དགུའི་སྐུ་དང༌། རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་དང་སྒྲུབ་པོད། ཞི་དྲག་གི་མཆོད་པ། སྨན་རཀ་གཏོར་མ་རྣམས་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དབུས་སུ་དཔལ་ཆེན། གཡས་སུ་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་རྒྱུད་གཏོར་སྤུངས། ལེགས་ལྡན། གཟའ། ཆད་ཐོ། གཡོན་དུ་མོ་རྒྱུད་སྔགས་སྲུང་མ་མགོན། ཚེ་རིང་མ། བརྟན་མ་རྒྱུན་བཞག་སྨན་རཀ །བདག་འཇུག་གི་བུམ་པ་དང༌། ཙཀླིའི་བསྐོར། སྟེགས་བར་པར་ཞི་དྲག་གི་མཆོད་པ་མཇུག་སྤྲོད། དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་འབྲང་རྒྱས་དང༌། བསྐང་བཤགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུའི་གཏོར་མ། མ་མོའི་འཁྲུགས་སྐོང་སོགས་དང༌། གཞན་ཡང་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩ། ཉེར་སྤྱོད་སྟོང་རྩ། ཚོགས་ཀྱི་དམ་རྫས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན་སོགས་མཆོད་པའི་རིགས་ཇི་ཙམ་སྤྲོས་པ་རྒྱས་ན་བཟང་ཞིང་དངོས་གཙང་སྐབས་དང་འབྲེལ་བར་བྱ། གཞན་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་འབུལ་རྒྱུའི་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་འབུལ། ཆད་བརྟན། དཀར་བགེགས། གསེར་སྐྱེམས། ལྕགས་ཧོམ་དུ་ཉུལ་ལེའི་ལིང་ག །གཡབ་དར། སྒྲོལ་ཕུར། ཐུན་རྫས་སོགས་སྟབས་གང་བདེར་བཞག །དེ་དག་སྤྱི་ཙམ་དུ། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོས། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ། དམ་ཚིག་བཞིན་ལས་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་ལོ། །བདུན་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ལ་འཇུག་རུང་གི་བྱ་བ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་གནས་སུ་འགོད་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཐེབས། ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲང་རྡོ་རྗེ་ལས་པ་དང༌། བར་གཅོད་བགེགས་སྒྲོལ་སྤྲུགས་པའི་རྡོ་རྗེ་གིང་མཚམས་པ། དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་ཀྱི་དུས་དང་དྲོད་འཛིན་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པ། ཕྲིན་ལས་སྐབས་སྦྱོར་གྱི་དུས་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དུས་མཚམས། ཕྱི་ནང་བྱ་བྱེད་ཀྱི་དྲོད་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཚང་བ་སོགས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་འདུ་བར་འོས་པའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནས་བཟུང་སྟེ་རིམ་པར་གྲལ་ཕྱག་དང་བཅས་སྟན་ལ་འདུག་སྟེ་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་པས་གཞུང་གྲལ་གཤམ་ནས་སྣམ་སྦྱར་དང་བཅས་བཞེངས་ཏེ་འབྲེལ་ཆགས་པའི་གཏོང་ཐུན་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་དབྱངས་དང་བཅས། ཧཱུྃ། སངས་རྒྱས་གདུང་འཚོབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉིད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དུག་ལྔ་རྩད་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གནས༔ སྟོན་པའི་སྒྲོན་མེ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཞེས་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་ལ། ཧཱུྃ། བླ་མའི་གདུང་ཚབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ དམ་ཆོས་ཆར་འབེབས་ཚེ་དང་དངོས་གྲུབ་སྤེལ༔ དབང་བསྐུར་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པ༔ རྒྱལ་ཚབ་སྟོན་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཡུམ་ལ། གཉིས་མེད་བདེ་སྐྱིད་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་བཟང༔ ཀུན་བཟང་ཡུམ་དུ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྡོ་རྗེ་ལས་པར། ཕྲིན་ལས་གཞུང་སྲོང་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ རྡོ་རྗེ་ཀརྨར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ གིང་ལ། བར་གཅོད་བགེགས་བསྒྲལ་གཟུགས་ཕུང་ལྷ་ལ་སྟོབ༔ རྡོ་རྗེ་གིང་མཆོག་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ མཚམས་པར། ཕྱི་ནང་མཚམས་གཅོད་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ སྤྱན་པར། དངོས་གྲུབ་བགེགས་གཉིས་དུས་དང་དྲོད་ཚད་མཁྱེན༔ རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ དུས་མཚམས་པར། ཕྲིན་ལས་སྐབས་སྦྱར་དུས་འཛིན་ནམ་ཚོད་མཁས༔ རྡོ་རྗེ་དུས་མཚམས་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཕྱག་ཚངས་ལ། ཕུད་གཙང་གཡོས་མཁས་ཕྱི་ནང་བྱ་བྱེད་མཁས༔ རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཚངས་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ བྱན་པོར། གཡོ་མཁས་ལྷག་ཆད་མེད་ཅིང་གཙང་སྦྲར་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་བྱན་པོར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ མཆེད་ལྕམ་གཞན་རྣམས་ལ། གསལ་དག་ཛཔ་མཁས་དད་ལྡན་བརྩོན་པར་བཞུགས༔ གསེར་ཕྲེང་མཆེད་རྣམས་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྡུལ་ཕྱག་ལ། ཀུན་གྱི་བཀའ་སྒྲུབ་ཕྱི་ཡི་ཉུལ་ལེ་སྐྲོད༔ རྡུལ་འཕྱག་སྐྱེས་བུར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཞེས་རྗེས་ཟློས་བསྐུལ་ཞིང༌། སོ་སོའི་ཚིག་མཐར་ལས་རྡོར་གྱིས་བདུད་རྩི་རེ་བླུད་པས་མངའ་གསོལ་ནས་རང་གྲལ་དུ་འཁོད་པ་ལས་ནམ་ཡང་མ་འཁྲུགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཆས་སུ་འཇུག་པ་ནི། སླར་ཡང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་པས་སྔོན་དཔལ་ཆེན་པོས་རུ་ཏྲ་བཏུལ་ནས་དཔལ་གྱི་ཆས་རྣམས་དཔའ་རྟགས་སུ་བཞེས་པ་ལྟར་འདུས་པའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་རང་རྟགས་གདབ་པས་ཧེ་རུ་ཀ་མཁའ་འགྲོ་གིང་རྣམས་ཐུགས་ཆགས། ནང་མི་དང་རྗེ་བོར་བཟུང་སྟེ་དབང་བསྐུར། སྲུང་སྐྱོབ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌། གོ་སར་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཇི་ལྟར་འཚམ་པའི་གཏོང་ཐུན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ། དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་སྒྱུ་མའི་ཁོང་གསེང་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཐོད་པའི་དབུ་རྒྱན་གསོལ༔ ཐེག་མཆོག་དོན་སྟོན་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་གསོལ༔ འཁོར་བ་མི་སྤངས་མི་ལྤགས་གཡང་གཞི་གསོལ༔ ཞེ་སྡང་ཉིད་འཇོམས་སྦྲུལ་ནག་ཆུན་པོ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་སྟག་ཤམ་གསོལ༔ འཁོར་བའི་བཅུད་ལེན་ཞག་གི་ཟོ་རིས་གསོལ༔ ཆགས་པ་དབང་སྡུད་རཀྟའི་ཐིག་ལེ་གསོལ༔ སྐྱེ་འཆི་རྩད་གཅོད་ཐལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་གསོལ༔ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་ཕྲེང་ཚར་གསུམ་གསོལ༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ༔ མ་རིག་ནགས་སྲེག་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་གསོལ༔ ཞིང་བཅུ་ཡོངས་སྒྲོལ་དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་འདི༔ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལ་རྒྱན་དུ་བཞེས༔ ཞེས་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཚིག་དང་བསྟུན་ནས་དཔལ་གྱི་ཆས་རྣམས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་རྒྱལ་ཚབ་པར་རིམ་པར་ཕུལ་ལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སོ་སོར་བརྒྱན་ཚུལ་མཛད། བརྒྱད་པ་བརྡ་སྦྱར་བ་ནི། དེ་ནས་ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ། མ་རིག་ལིང་ཏོག་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གི་བརྡ་སྒོ་ཕྱག་འཚལ། གསུམ་པ་བསྲེ་བསྣན་ནི། སྐབས་འདིར་དབང་མ་ཐོབ་པའི་མཆེད་གསར་བུ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་ཤར་ལྟ་བུར་ལོགས་སུ་ཕྱེ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་རྡོར་དྲིལ་བདུད་རྩི། ཡུངས་ཐུན་སོགས་བཀོད་ནས། བདུད་རྩི་བྱིན་རླབས་ལས་བྱང་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རྡོ་རྗེ་དམ་ཚིག་རྨད་པོ་ཆེ༔ སོགས་ནས་སྨན་མཆོད་ཕུལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས། བདག་ཉིད་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡ་ལས་ལྕགས་སྡིག་མགོ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པ་སྤྲོས། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་སློབ་བུའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་བསམ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབས། བར་གཅོད་བགེགས་བསྐྲད་པའི་ཕྱིར། ཧཱུྃ། ང་ནི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་བརྗོད་ལ་དྲག་སྔགས་སྤོས་རོལ་གིང་དང་མེ་ཆུའི་ཐུན་སོགས་མཚམས་རྔམས་དང་གྲྭ་མང་གིས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་བགེགས་བསྐྲད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་གསར་བུ་རྣམས་ལ་བྱེད་བཅུག །སྙིང་གར་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བར་བསྒོམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བདུད་རྩི་རྡོ་རྗེས་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་ལན་གསུམ་བཞག་ནས། ཧཱུྃ། ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ དེ་དག་ལ་ནི་སྙིང་རིང་ན༔ རྡོ་རྗེ་ཡཀྴ་གནོད་སྦྱིན་གྱིས༔ ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་ལ་ཞུགས་ཏེ་འཐུང༔ སྙིང་ལ་ཡང་དག་གནས་པའོ༔ འདི་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཆུ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་སྲེག་པར་བྱེད༔ དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འདིས་འགྲུབ༔ ཅེས་བྱིན་ལ། སློབ་མས་ཀྱང༌། ཨི་དནྟི་ན་ར་ཀན་ས་མ་ཡ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མྱངས་པ་སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །འདྲེས་ཟིན་བསྣན་པ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་པས་བདུད་རྩི་གཡོན་བསྐོར་དུ་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་ལ་བྲིམ་ཞིང༌། ཆེ་མཆོག་གི་སྔགས་དབྱངས་ལན་གསུམ་མཇུག་ཏུ་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་པས་བདུད་རྩི་མྱངས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་སྐུ་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཨཱཿ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུང་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨཱཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐུགས་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་ཐུགས་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས། དེང་ཕྱིན་ཆད་མཆེད་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་སྐལ་པ་མཉམ་ཞིང་དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཡིན་པས་དམ་ཚིག་གཞུང་བཞིན་དུ་སྲུང་བར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བསྒོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་ཐལ་སྦྱར་གྱི་བར་དུ་མེ་ཏོག་བཟུང་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང༔ དམ་ཚིག་འབྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱིས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ཡི༔ བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཕྱིར་གཏང་རག་ཐོང༔ ཞེས་དྲིན་ལན་གྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་བཞག་པ་ནི། མཆེད་གསར་བ་རྣམས་རང་རང་གི་གྲལ་དུ་འཁོད་ནས། རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་བསྟེན་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་དང༔ ཡི་དམ་ལྷ་མཆོག་ཛཔ་བསྙེན་བགྲང་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་མཆི་བར་གནང༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་ཅིག་ཤོས་རྡོར་དྲིལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྡོ་རྗེ་ཆེ། །ཁྲོ་རྒྱལ་འབར་བའི་ཐབས་ཀྱི་སྐུ། །བདེ་ཆེན་ཡབ་རྣམས་སྐུར་བཞུགས་པས། །དགྱེས་པ་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་ལན་གསུམ་གསོར། ཧཱུྃ། ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ནི། །ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་སྒྲས། །འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཀྱང་མཉེས། །མ་ཧཱ་གཎྜེ་ཧོཿ ཞེས་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་བ་གསུམ་སྟེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲན་པར་བྱའོ། །རོལ་ཆེན་བརྒྱ་བརྡུངས་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲགས། །བཅུ་པ་ལྷ་བསྟིམས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི། འདུས་པ་རྣམས་ཞྭ་བཅས་བཞེངས། སློབ་དཔོན་གྱིས་གཡབ་དྲིལ་ཐོགས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་འཁོད། ལས་རྡོར་གྱིས་སྦྱར་སྤོས་དང་གཡབ་དར་ཐོགས་པས་སྣ་དྲངས་ཏེ། ཧཱུྃ། བཞེངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་ཀྱིས་བསྐུལ། ལས་བྱང་གི་བྱིན་འབེབས་དབྱངས་བཅས་ཀྱི་གཤམ་དུ་བརྒྱུད་གསུམ་རོལ་མོའི་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ལ་རང་གྲལ་དུ་འཁོད། འདི་ཉིན་དུས་སྐབས་གང་བདེར་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱིས་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ། གོང་དུ་ལྷ་སྟ་གོན་བྱས་ན་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐིམ་པར་མོས། དེ་དག་ནི་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་སྟེ་ཉིན་གཉིས་པའི་བྱ་བའོ། །གོང་གི་རྒྱན་བཀོད་ནས་འདིའི་བར་ལས་རྡོར་དྲིལ་བྱིན་རླབས་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་ཁོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་མི་འབྱུང་བས་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་བར་མངོན་ཀྱང་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆིངས་མཐའ་དག་ལས་འབྱུང་བས་ན་ལེགས་སྙམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་བཀོད་པའོ། །སྤྱི་དོན་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་བ། དེའི་བར་ཆད་བསལ་བ། དུས་གྲངས་རྟགས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ་དང༌། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས། བརྒྱུད་འདེབས། རོལ་མོ་བྱིན་རླབས་རྣམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བྱང་གི་སྔོན་གཏོར་ནས་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པའི་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ནས་བསྟོད་པའི་མཐའ་བར་བཏང༌། སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་འདིར་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱས་པའི་མངོན་རྟོགས་འབྲེལ་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་མམ་བཞིར་སྦྱར་དགོས་གསུངས། ཛཔ་ལ་བབས་པ་ན། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཕཊ྄་ཛཿ ཞེས་པས་མདུན་གྱི་རྟེན་གྱི་གོ་སར་ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བས་བདག་མདུན་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བྱས་ནས། བདག་ཉིད་ཆེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ སོགས་ཀྱིས་ཛཔ་དགོངས་གསལ་གདབ། ཧཱུྃ། ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀར། མཆན། རིགས་ལྔ་དབུ་རྒྱན། མཆན། གཙོ་དང་འཁོར༔ ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་གིས་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་མཆོག་རིག་སྟོང་སྲོག་ལྡན་པ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཛཔ་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་པས༔ ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལ་ཞི་བར་བསྙེན་པའི་སྔགས་འབྲུ་གསུམ་བཟླ། སྟོང་ཚིག་ནི། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ སོགས་བརྗོད་ལ་སྨན་རཀ་འཐོར་བ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲེ། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྟངས་དཔྱལ་གྱི༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྭ་དགུ་པའི༔ དབུས་རྭར་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུྃ༔ རྭ་བརྒྱད་མདུན་ནས་རིམ་པ་བཞིན༔ ཐོག་མཐའ་གཉིས་དང་གྲོང་ཁྱེར་དྲུག༔ ཀུན་ཀྱང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་བལྟ༔ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་འོད་ཟེར་འབར༔ རང་རང་སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ལས༔ སོགས་སྦྲེལ་མཐར་རིགས་བཞིའི་སྒོས་ཛཔ་སྦྱར་མིན་གང་ལྟར་ཡང་ཐོག་མར་དབུས་ཆེ་མཆོག་ལ་དམིགས་ཏེ། ཧཱུྃ། དབུས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ། །ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་གིས་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་མཆོག་རིག་སྟོང་སྲོག་ལྡན་པ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཛཔ་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་པས༔ ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ཀྱང་སྤྱི་དྲིལ་སྔགས༔ སོགས་ཀྱིས་གསལ་གདབ། ཧཱུྃ། ཚོམ་བུ་དགུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་གིས་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་མཆོག་རིག་སྟོང་སྲོག་ལྡན་པ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཛཔ་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་པས༔ ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལ་སྒྲུབ་སྔགས་བཟླ། ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་གི་བཟླས་པས་དགོངས་པ་གསལ་འདེབས་ཀྱང་གསུང༌། སྟོང་ཚིག་འབུལ། ཧཱུྃ། དབུས་ནས་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་གིས་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་མཆོག་རིག་སྟོང་སྲོག་ལྡན་པ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཛཔ་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་པས༔ ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ཁོག་གློད་དེ་རིང་བར་བགྲང༌། གོང་དུ་དཔལ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱས་པའི་མངོན་རྟོགས་སྦྱར་ན་རིགས་བཞིའི་ཁྲོ་བོ་ལ་ཛཔ་བསྐུལ་སྦྱར་ན་ལེགས་པས། ཧཱུྃ། ཤར་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་གིས་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་མཆོག་རིག་སྟོང་སྲོག་ལྡན་པ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཛཔ་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་པས༔ ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཕྲ་འགྱུར་རིང་བ་བགྲང༌། ཧཱུྃ། ལྷོ་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་གིས་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་མཆོག་རིག་སྟོང་སྲོག་ལྡན་པ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཛཔ྄་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་པས༔ ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ མགོ་རིང་མཇུག་ཐུང་བར་བགྲང༌། ཧཱུྃ། ནུབ་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ པདྨ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་གིས་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་མཆོག་རིག་སྟོང་སྲོག་ལྡན་པ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཛཔ྄་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་པས༔ ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨེ་ཨ་ར་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཛཿ གདངས་ལ་འགྱིངས་ཆེ་བར་བཟླ། ཧཱུྃ། བྱང་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་གིས་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་མཆོག་རིག་སྟོང་སྲོག་ལྡན་པ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཛཔ྄་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་པས༔ ལས་བཞི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཆེ་ལ་ངར་དྲགས་པར་བགྲང༌།

ལས་སྦྱོར་ནི། སྐད་ཅིག་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་སོགས། ལས་སྦྱོར་གྱི་སྔགས་བཟླ། དྲག་སྔགས་མེ་ཕུང་ཅུང་ཟད་བཟླས་ལ། ཐུན་རྫས་ལ་ཡང་ཕུ་གདབ། ཐུན་མཐར་དྲང་སྲོང་དམོད་བཟློག་ནི། བཀའ་ལྟར་མི་བྱེད་ཅིང་དམ་ལ་མི་གནས་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་སོང་ཞིག༔ སྲིད་པ་སྤྱི་ནས་ཤིག་ཅིག༔ སྲིད་གསུམ་རྨང་ནས་སྒྱེལ་ཅིག༔ འཁོར་བ་གཏིང་ནས་ཕྱུངས་ཤིག༔ བསྐལ་པའི་མེས་སྲེགས་ཤིག༔ དམ་ཚིག་དམོད་པས་སྡིགས་ཤིག༔ བཀའ་ཡི་ཆད་པ་ཆོད་ཅིག༔ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་གྲིས་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ནས་ཁོས་ཤིག༔ སུམྦྷ་ནིས་ནོན་ཅིག༔ སྲིད་གསུམ་གར་སྐྱེས་གར་གནས་ཀྱང་གནོད་བྱེད་སྡིག་ཅན་འདིའི་སྟེང་དུ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕོབ་ཅིག༔ གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ སྦྱོར་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་འདིས་ཐུལ་ཅིག༔ ཅེས་ཐལ་མོ་ལན་གསུམ་རྡེབ། ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་ཚེ་ཛཔ་ཀྱང་བརྒྱ་ཙམ་བཟླས་ན་ལེགས། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་སྐབས་ཛཔ་བཟླས་མགོ་ཟིན་ནས་གཟུངས་ཐག་བླང་ནས་ཛཔ་དབྱངས་ལན་གསུམ་བཅས་གསུང་མི་འཆད་དུ་བྱ་དགོས་པས་ཛཔ་དབྱངས་ལན་གསུམ་སྐབས་ལས་རྡོར་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མེ་ཏོག་ཕུལ་ཞིང་པད་ཀོར་བཅས་གཟུངས་ཐག་བླངས་བ་སློབ་དཔོན་དང་རྒྱལ་ཚབ་ལ་ཕུལ། གཙོ་བསྙེན་གྲུབ་པ་དང་རྒྱལ་ཚབ་པའི་གཟུངས་ཐག་ཐུན་དཔོན་ལ་སྤྲད་དེ་ཐུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔལ་ཆེན་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ལྟ་བུ་བཏང་སྟེ་སྔགས་རྒྱུན་བླང༌། དེ་ནས་བཟུང་གྲོལ་ཉིན་ཐུན་ཐ་མའི་བར་སྔགས་སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཆད་པ་དང༌། གཟུངས་ཐག་སྟོང་པ་མ་བོར་བར་བྱ་དགོས་སོ། །དངོས་གཞི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། ཐུན་བཞིའི་དང་པོར་བསྙེན་སྒྲུབ་གཉིས་ཕྱེད་ཕྱེད། གཉིས་པར་སྒྲུབ་སྔགས། གསུམ་པ་དང་བཞི་བར་ཁྲོ་བོ་སྤྱི་སྔགས། མཐར་ལས་སྦྱོར་དམིགས་གནད་དང་ལྡན་པས་གང་འཚམས་བཟླའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བཟླས་པའི་དངོས་གཞི་གུ་རུ་ཤྲཱི་དང་ཁྲོ་བོ་སྤྱི་སྔགས་གཉིས་སྟོང་ཕྲག་རེ་བྱས་ན། ཞི་བ་སུམ་བརྒྱ། གཞན་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་རེ་དང༌། ལས་སྦྱོར་ལྔའམ་ཉེར་གཅིག་བཟླས་པས་ཐུན་དང་པོ་གྲུབ། ཐུན་བཞི་མ་ལྕོགས་ན་ཐུན་དང་པོར་ཞི་ཁྲོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་གཉིས། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པར་ཁྲོ་བོ་སྤྱི་སྔགས་གཙོ་བོར་བཟླ། ཐུན་མཐར་ལས་སྦྱོར་ཁྱུག་ཙམ་སྦྱོར་བར་གསུངས། ཐུན་རྗེས་མ་རྣམས་མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་དང༌། ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བཟླས་པའི་བར་བསྐྱར་བ་ཡིན་ལ། བཟླས་པ་བསྐུལ་ཚིག །སྟོང་ཚིག་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱ། ཉིན་ཐུན་བཞིར་བྱས་ན་མཚན་ཐུན་གཉིས་བཏང༌། ཉིན་ཐུན་རྗེས་མར་ཐུན་མཐར་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་བསྟུན་དང་བསྟོད་པ་མདོར་བསྡུས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་བས་ཉེས་བྱས་བཤགས། བཀའ་སྲུང་གཏོར་བསྔོས་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ། གཟའ། ཚེ་རིང་མ་སོགས་གཏང་དགོས་གང་ཡོད་དང༌། དམ་ཚིག་ཉམས་པས་ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་ན་ལྷས་མི་བཞེས་པར་གསུངས་བའི་ཕྱིར་དེའི་ཉེས་པ་འགོག་ཆེད་ན་རཀ་སྐང་བཤགས་སམ། བསྡུ་ན་བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་འདུས་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཚོགས་པས་དཔའ་མོའི་ལོངས་སྤྱོད་མ་དཱ་ན། དཔའ་བོའི་བཱ་ལ། གཉིས་ཀས་མཉམ་སྦྱོར་གསུམ་ཚང་ནས་ཚོགས་མཆོད། སྐོང་བཤགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རྣམས་ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་བཏང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས། མ་བྱུང་ཡང་དགོང་ཐུན་ལ་མ་ཆད་པ་དང༌། ཕྱི་རོལ་དུ་ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་དང༌། ཚོགས་ལ་རོལ། ལྷག་གཏོར་བསྔོས་ལ་བྱང་ཤར་དུ་བཙོན་འཛིན་བྱ། ཚིམས་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་གདབ། ལས་བྱང་གི་བསྐུལ་དང༌། ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་འབུལ། ཆད་བརྟན། རྟ་བྲོ། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད། བཟོད་གསོལ། བརྟན་བཞུགས། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བཅས་བྱའོ། །གུང་ཐུན་ལྟ་བུར་ཉིན་རེ་བཞིན་བདག་འཇུག་ལེན་པར་སྤྲོ་ན་བདག་འཇུག་དབང་དོན་རྒྱ་མཚོ་ནི་བདག་འཇུག་དང་དབང་ཆོག་གཉིས་ཀ་གཅིག་གིས་འཐུས་པར་མཛད་པས་ཧ་ཅང་རྒྱས་དྲགས་ཕྱིར་འདིར་གསང་བ་གཞན་དང་སྒོ་བསྟུན་གྱིས་ཟོར་ཡངས་སུ་བཀོད་ན། ཐུན་དང་པོའི་བཟླས་པའི་མཇུག་ཏུ་བུམ་བཟླས་ནི། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་མོས་ནས་གཟུངས་ཐག་ལ་འཇུས་ཏེ། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ། །འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀར་ཞུགས། །དེ་དག་སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །བབས་པས་བུམ་ཆུར་གཉིས་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། །ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ། སྤྱི་དྲིལ་སྔགས་སོ་སོའི་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཿ ཞེས་བཏགས་པ་བརྒྱ་རྩ་རེ་བཟླས་མཐར། ལས་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླ་ཞིང་མཐར་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱའོ། །ཐུན་གཞན་དག་ལ་བུམ་བཟླས་མི་དགོས། བདག་འཇུག་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཁྲུས་དང་མཎྜལ་ཕུལ། གདོང་གཡོག་གཏད་ལ། ཙཀྵ⁽11e2⁾་བྷནྡྷ་ཝ་ར་མ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། མེ་ཏོག་གཏད་ལ་ཨཱ་ཝཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ། ཨེ་མ་ཧོ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལས༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་པས་བཅིངས་པ་བདག༔ ཚོགས་བརྒྱད་སྲིད་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ཕྱིར༔ རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུན་བཤགས་ནི། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔ ཞེས་པ་ནས་བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ཞེས་པའི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་བརྗོད། སླར་ཡང་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་སྡོམ་པ་གཟུང་བ་ནི། དུས་གསུམ་དུས་མེད་སྟོན་པ་ཀུན༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོ་ག་འདི་མཁྱེན་ནས༔ གོ་འཕང་མཆོག་ལ་གཞུག་པའི་ཕྱིར༔ སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་འཛིན༔ རང་གིས་ཉེས་སྤྱོད་སྡོམ་བྱེད་ཅིང་༔ གཞན་གནོད་གཞི་དང་བཅས་པ་སྤོང༔ སྨོན་དང་འཇུག་པའི་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད༔ ཕྱིན་དྲུག་ལ་སྤྱོད་དགེ་ཆོས་སྡུད༔ རྟག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ༔ མ་བསྒྲལ་བསྒྲལ་ཞིང་མ་གྲོལ་དགྲོལ༔ དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང༔ སེམས་ཅན་བྱང་གྲོལ་གནས་ལ་འགོད༔ ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་འགོང་པ་དང༔ བླ་མའི་བཞོན་པ་བརྙས་སོགས་སྤོང༔ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གསང་བ་པ༔ བསྟན་པ་སྐྱོང་ལ་མཆོད་བྱེད་ཅིང༔ བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་འབྲལ་མི་བྱ༔ མདོར་ན་དེ་ཡིས་གང་བསྒྲགས་པ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་གཅེས་པར་གཟུང༔ ལན་གསུམ་དམ་ལ་བཞག་པ་ནི། འདི་ནི་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆུ༔ ཉམས་ན་སྙིང་ཁྲག་སྡིག་པས་འཐུང༔ བདེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འགྲིབ༔ བསྲུངས་ན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་གྱུར༔ ཚེ་འདིར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ས་མ་ཡ་ཨི་དན་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་ནང་མཆོད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱང༌། ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ནི།རང་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར་པའི་སྙིང་གར་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་ཞིང་གསལ་བའི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་གྲངས་མེད་པ་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུང་པོར་འབར་ཞིང་འཕྲོ་བ་ཁ་ཆར་དང་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་བཞིན་དུ་བྱུང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ནས་ཞུགས་ལུས་ཐམས་ཅད་མེར་ཁྲིག་གང་བས་བདེ་བ་བཟོད་མེད་དུ་འབར་བར་བསམ་ཞིང༌། ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཿ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང༌། ལས་རྡོར་གྱིས་གུ་གུལ་དང་ཚིལ་ཆེན་གྱིས་བདུག །དར་ཚོན་ལྔའི་གཡབ་དར་དང་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ལ་བསྐོར་ཞིང༌། ཌཱ་དྲིལ་གྱིས་དྲངས་པའི་རོལ་མོའི་སྒྲ་མྱུར་དལ་སྤེལ་མའི་སྦྱོར་བ་དང་བཅས་པས་བྱིན་དབབ་པ་ཏིཥྛ་བཛྲ་གྱིས་གཡས་པའི་རྡོ་རྗེས་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་སྟེ་བརྟན་པར་བྱ། པྲ་ཏི་བཛྲ་ཧོཿས་མེ་ཏོག་འཐོར། ཨོཾ་པྲ་ཏི་གྲྀཧྞ་ཨི་མཾ་སཏྭ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཏིཥྛ་ཞེས་མེ་ཏོག་མགོ་བོར་འཇོག །གཡས་པའི་རྡོ་རྗེས་མིག་དབྱེ་རྒྱ་དང་བཅས། ཨེ་མ་ཧོ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་ཁམས༔ སྒྲིབ་བྱེད་གློ་བུར་ལིང་ཏོག་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ཐུར་མས་དབྱེ་བགྱིད་ན༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ལྟོས་དད་པ་བསྐྱེད༔ ཛྙཱ་ན་ཙཀྵ⁽11e2⁾་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ ཅེས་མིག་དར་ཡོད་ན་འགྲོལ། དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཡས་པའི་རྡོ་རྗེས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་ཞིང༌། ལེགས་པར་ལྟོས་ཤིག་སེམས་དཔའ་ཆེ༔ ད་ནི་དད་པ་རབ་ཏུ་སྐྱེད༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་རིག་འཛིན་པའི༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་ཁྱོད་འགྱུར་རོ༔ ཞེས་མཐོང་བ་བསྟན་པས། བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་དཔལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་དགུའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཕྲིན་ལས་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ཕྱི་དབང་ནི། ས་གཞི་སྤོས་ཆུ་སོགས་མཎྜལ་ཕུལ་ནས། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེས་རྒྱལ་བ་ལྔར༔ དགོངས་ཤིང་ཇི་ལྟར་བསྩལ་བ་ལྟར༔ མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བརྡ་ཡི་དབང༔ རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པས་བུམ་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་ལྷའི་གཞལ་ཡས༔ ལྷ་དང་གཉིས་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་ཉེར་ཐོབ་ཅིང༔ ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ནོན་ཤོག༔ རྩ་སྔགས་གང་ཡིན་མཐར། བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དྲིལ་བསིལ་དང་བཅས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བུམ་ཆུ་མྱང༌། ལས་རྡོར་གྱིས་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་དུང་ཞལ་གྱིས་བུམ་ཆུ་འགྱེད། དབུ་རྒྱན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་དྭངས་གསལ་སྒྲིབ་མེད་དུ་བཞུགས་པ་འདི་ཉིད་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་རིགས་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །དབུ་རྒྱན་ལག་གཉིས་མཐེབ་མཛུབ་སྤྲད་པས་འཛིན་ཅིང༌། ཧཱུྃ། ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་མཉེན་པའི་ཁམས༔ ང་རྒྱལ་འཇོམས་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་འབྱུང༔ དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔས་དབང་བསྐུར་རོ༔ སྭཱ་རཏྣ་དྷྲྀཀ་མཱཾ་མོ་ཧ་ར་ཏི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མགོ་བོར་བསྐོན། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རང་གསལ་དུ་འཆར་བས་བདག་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་ལག་གཡས་སུ་གསོར་ཏེ། ཧཱུྃ། འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་དྲོ་བའི་ཁམས༔ འདོད་ཆགས་འཇོམས་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྣང་མཐའ་ཡས༔ ཐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨཱཾ་ཨ་རོ་ལྀཀ་པཱཾ་རཱ་ག་ར་ཏི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གྲགས་སྟོང་གི་སྒྲ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་མཚོན་པའི་དྲིལ་བུས་གསང་མཆོག་བདེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག་གི་ལམ་གྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་སྤྱོད་པའི་མཐུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །དྲིལ་བུ་ལག་གཡོན་དུ་གཏད་ཞིང་དཀུར་བརྟེན་ནས། ཧཱུྃ༔ འདུ་བྱེད་ཕུང་པོ་སྐྱོད་པའི་ཁམས༔ ཕྲག་དོག་འཇོམས་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡོད་གྲུབ༔ ཤེས་རབ་དབྱངས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཧཱ་པྲཛྙཱ་དྷྲྀཀ་ཏཱཾ་བཛྲ་ར་ཏི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་མིང་གིས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ མིང་གཟུགས་ཕུང་པོ་སྲ་བའི་ཁམས༔ གཏི་མུག་འཇོམས་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ རྡོ་རྗེ་མིང་གིས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཛཱི་ན་ཛིཀ་ལཱྃ་དེ་ཥ་ར་ཏི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་རིག་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བས་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་འབྱུང་བ་ལྔ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སངས་རྒྱས། དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་སུ་གྲོལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་གྱུར་ཅིག །གཉིས་པ་ནང་ལྷའི་དབང་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་དགུའི་ལྷ་ཚོགས་སོ་སོ་ལས་ལྷ་གཉིས་པ་རེ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་ཆད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱུང་བ་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ཀྱི་གནས་སོ་སོར་གྱེས་པ་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་དཔལ་དགུའི་སྐུ་ཙཀ་རིམ་བཞིན་ཐོགས་ཏེ། སྤྱི་བོར། ཆེ་མཆོག་ལྷ་ཚོགས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དཔྲལ་བར། འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཧྲཱིཿཥྚི་ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མགྲིན་པར། པདྨ་གསུང་གིས་དབང་བསྐུར་བས། །སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག །ཨོཾ་པདྨཱནྟཀྲྀ་ཏ་ཧྱ་གྷྲྀ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྙིང་གར། ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག །ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལྟེ་བར། ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་བས། །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བི[WP:5,80][WP:5,205]ན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གསང་གནས། མ་མོ་རྦོད་གཏོང་དབང་བསྐུར་བས། །དབྱིངས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག །ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བརླ་གཡས། འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་དབང་བསྐུར་བས། །ཀློང་གྱུར་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བརླ་གཡོན། དམོད་པ་དྲག་སྔགས་དབང་བསྐུར་བས། །ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྚཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྤྱི་བོར། རིག་འཛིན་སློབ་དཔོན་དབང་བསྐུར་བས། །འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དཔུང་པ་གཉིས། ཚོགས་བརྒྱད་གདུག་པ་ཀླུ་ཡི་གདོན། །ཟ་བྱེད་ཁྱུང་གིས་དབང་བསྐུར་རོ། །ཁྲོཾ་ག་རུ་ཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཞེས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད་དོ། །གསུམ་པ་གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་ལས་གསང་དབང་ནི། བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ། ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དཀར་དམར་བྷནྡྷའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔ རྩ་ཁམས་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་སྨིན༔ ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་ཐོབ༔ པདྨ་ཅན་གྱི་ས་ནོན་ཤོག༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཝཱཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ རྗེས་འབྲེལ་བཟླས་ལུང་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བྱུང༔ མགྲིན་པ་ནས་བརྒྱུད་སྙིང་ཁར་འཁོར་བར་བསམ་ལ། འབྲུ་གསུམ། གུ་རུ་ཤྲཱི། བཛྲ་ཙཎྜ་རྣམས་ལན་བདུན་རེ་ཙམ་བཟླ། དེ་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་རྩ་རླུང་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། །འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཞེས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། ཤེར་དབང་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རིག་མ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་བྱོན་ནས་རང་ལ་འཁྱུད་པར་བསམ་ནས་ལག་གཡོན་དྲིལ་བུ་བཟུང་ལ། ཧོཿ ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཆེ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་གསང་བའི་ཡུམ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔ དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་ཐོབ༔ འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ནོན་ཤོག༔ པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧོཿ འཁྱུད་རྒྱ་དང་བཅས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ དེ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བསམ། དེ་ལྟར་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་ཐིག་ལེ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཞེས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། ཚིག་དབང་ནི། མེ་ལོང་ཤེལ་རྡོ་བསྟན་ལ། ཧཱུྃ། ཀ་དག་མེ་ལོང་གཙང་མའི་ངོགས༔ ལྷུན་གྲུབ་དྭངས་ཤེལ་དྲི་མེད་གསལ༔ བརྡ་རྟགས་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲི་མེད་རིག་པའི་གནས་ལུགས་རྟོགས༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཉེར་ཐོབ་ནས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ས་ནོན་ཤོག༔ ཨ་ཨ་ཨཿ ཞེས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངང་ལ་བློ་བཞག་སྟེ་མེ་ལོང་ཤེལ་དང་བཅས་པས་རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། དེ་ལྟར་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཞེས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། རྗེས་དམ་ཚིག་བསྒྲག་བཟུང་ནི། རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང༔ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ མེད་དང་གཅིག་པུ་ཕྱལ་བ་ཆེ༔ ལྷུན་གྲུབ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་བགྱི༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཁྱེད་ལ་འབུལ༔ ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་བཞིན་དུ་བགྱིད༔ སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་དེ་བསྒྲུབ་ན༔ དངོས་གྲུབ་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་སྩོལ༔ བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷག་པའི་ལྷ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་ན༔ ཆ་ཤིས་ཀྱང་ནི་སྤྱད་དུ་གསོལ༔ གཏང་རག་མཎྜལ། ས་གཞི་སྤོས་ཆུ་སོགས་བྱའོ། །གཉིས་པ་དེའི་འགལ་རྐྱེན་བསྲུང་ཕྱིར་ཉུལ་ལེ་འདུལ་ཞིང་བསྐྲད་པ་ནི། སྲོད་དུས་དྲག་པོའི་དུས་སྐབས་སོགས་སུ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞྭ་དང་བཅས་བཞེངས། སློབ་དཔོན་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཞྭ་ཆོས། རྒྱལ་ཐེབས་བཞི་སྔགས་ཆས། མཚམས་པ་སོགས་ཆས་ཞུགས་པ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུའམ་ཕྱི་ཁྱམས་སུ་འཁོད་པའི་དྲུང་དུ་ཉུལ་ལེའི་ལིང་ག་བཅས་ལ། ཨེ་ཡཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་ལྟ་བའི་འབྱུང་པོ་ཉམས་ལེན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་རིད་ཅིང་ཉམས་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ཞེས་བྲུབ་ཁུང་བསྐྱེད། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཞིང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་བླ་མ་དྲག་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉམས་ལེན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་དགུག་གཞུག་བྱས་ནས་ཀྱིང་བ་ལས་ཀྱི་ཆེ་མཆོག་ཏུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕོ་ཉ་མཚོན་ཆའི་ཆར་འབེབས་པས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་བསམ་ཞིང༌། རོལ་མོ་དབྱངས་དང་ཌཱ་ཀིའི་འཆམས་སྟབས་དང་བཅས་ཕུར་ཐུན་ཚོམ་བུར་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་སྐུར་སྟོན་པ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་དང༌། ཧཱུྃ། ང་ནི་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ང་ནི་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ང་ནི་དབང་ཆེན་པདྨའི་སྐུ༔ ང་ནི་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཆེ༔ ང་ནི་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ ང་ནི་རིག་འཛིན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ང་ནི་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་རྗེ༔ ང་ནི་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་སྟེ༔ སྲས་དང་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་འབུམ༔ བཀའ་སྡོད་རབ་འཇིགས་ཕོ་ཉར་བཅས༔ བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་དུས་ལ་བབ༔ གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཕུར་བུ་བསྣམས༔ གཡོན་གྱི་ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས༔ ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས་ལ་ཕུར་བུས་ཐོབ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཅེས་ཕུར་ཐུན་ཚོམ་བུར་བསྐུལ་མཐར་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲག་སྔགས་ཕུར་སྐོར་དང་བཅས་པས་གདབ་ཅིང༌། ཌཱ་ཀི་རྣམས་ཀྱིས་ཐུན་གྱིས་བྲབ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། ཤར་ཕྱོགས་དཀར་མོ་དུང་གི་གཞལ་ཡས་ནས། །ཁྲག་མདོག་དམར་པོ་བསེ་ཡི་ལན་ཕྲན་ཅན། །སྤྱན་རྩ་དམར་པོ་ཉི་ཟླ་ལྟར་དུ་འཕྲོ། །སྨིན་མ་གློག་འགྱུ་བར་སྣང་གོ་སྐབས་འབྱེད། །བུ་ཡུག་ཐོག་འབེབས་ཤངས་ནས་རྡོ་རྗེ་འཁྲུགས། །བཞད་པ་ཧེ་དང་དཔལ་གྱི་སྤུ་གྲིས་གཏམས། །རྔམས་པའི་ལྗགས་འགྲིལ་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར། །ཨག་ཚོམས་མེ་འབར་རབ་འབྱམས་སྲིད་པ་བསྲེགས། །བསྐལ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྙན་ནས་གསུང་སྒྲ་སྒྲོགས། །ལག་པ་དམར་པོ་སྤུ་གྲི་འབུམ་གྱིས་གཏམས། །སེན་མོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྩེ་ལས་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར། །བ་སྤུ་རྡོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་ཞུན་མ་འཁྲུགས། །སྨིན་མ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྲོ་ཆུའི་ཆར་འབེབས་ཤིང༌། །ཞལ་གྱི་ཕུར་པས་སྲིན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་གཟེར། །རལ་པའི་གསེབ་ནས་ཁྲག་གི་ཆར་ཆེན་འབེབས། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཏུམ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་མ། །སྲིན་པོའི་སྙིང་འབྱིན་ཆང་བར་བཅུག་ནས་གསོལ། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་འབར་བའི་སྐུ་གཅིག་མ། །དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱར་རྒྱུག་ཅིང་ཀླུ་སྲིན་མ་ལུས་སྒྲོལ། །ཁྲོས་པའི་ཞལ་མདོག་ཁྲག་གི་མཆིན་པ་ཁ། །ན་བཟའ་དམར་པོ་སྲིན་གྱི་གཡང་གཞི་གྱོན། །ཕྱོགས་བཅུར་ཁ་བལྟས་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞབས་ཀྱིས་གནོན། །བདུད་ལ་བབས་ན་སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་འཐུང༌། །སྲི་ལ་བབས་ན་སྲོག་རྩ་དམར་པོ་གཅོད། །དགྲ་ལ་བབས་ན་དུག་གི་ཁ་ཆུ་འབེབས། །བགེགས་ལ་བབས་ན་རཱུ་པ་རྡུལ་དུ་རློག །དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ལས་བྱུང༌། །དམ་ཉམས་དགྲ་དང་འབྱུང་པོ་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས། །ཕུང་པོ་དུམ་བུར་གཏུབ་ཅིང་དོན་སྙིང་མ་ལུས་བསྲེགས། །གྲུམ་བུ་ཙེ། རཱུ་པ་ཙེ། ཙ་མེ་ཐུན་ན་ཤ་སྟྭམ་བྷ་ཡཀྵ། བི་ན་ཡ་ག་ཕྱེ་མ་ཕྱེ་མ་རྡུལ་ཕྲན་རྡུལ་ཕྲན། ཙིཏྟ་རྦད། ཅེས་བསྐུལ་ཞིང་ཐུན་གྱིས་བྲབས་ལ་གཟིར་བར་བྱ་ཞིང་སྲུང་འཁོར་གྱི་ར་བས་བཅིངས་ནས། དེ་ནས་བྱིན་དབབ་པ་ནི། སྦྱར་བའི་སྤོས་བཏུལ་ཧསྟ་དང་དར་སྣ་གཡབ། དབྱངས་རོལ་གདུང་ཤུགས་དང་བཅས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་ཚབ་སོགས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ཞིང་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་དབབ་པ་ནི། ཧཱུྃ། བསྐལ་པ་སྲིད་པའི་དང་པོ་ལ། །བདག་མེད་རྡོ་རྗེ་ཧེ་རུ་ཀས། །གཟུང་འཛིན་རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བའི་ཚེ། །ཚོགས་བརྒྱད་དག་པའི་དུར་ཁྲོད་བྱུང༌། །ཁོག་པ་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ། །བདེ་གཤེགས་བཞུགས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང༌། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས། །གདན་གསུམ་ངོ་བོར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་འཛམ་བུའི་གླིང༌། །ཤར་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ། །རུ་ཏྲའི་སྙིང་དང་ཞིང་སྐྱོང་ནི། །གླང་མགོ་དཀར་པོ་གྲི་ཐོད་འཛིན། །ཕྱོགས་སྐྱོང་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་ཅན། །ཀླུ་དབང་མཐའ་ཡས་སྦྲུལ་མགོ་གདེངས། །ཆུ་སྤྲིན་དཀར་ལ་ལྗོན་ཤིང་སེར། །གནས་མ་ཆེན་མོ་ཀེའུ་རི་མ། །མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པ་ནས། །ཡང་དག་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནི། །ཧཱུྃ་ཆེན་ཀཱ་རས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག ཧཱུྃ། ལྷོ་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་ཁུ་བྱུག་ཚལ། །རུ་ཏྲའི་ལག་གཡས་ཞིང་སྐྱོང་ནི། །མ་ཧེའི་གདོང་ཅན་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས། །ཕྱོགས་སྐྱོང་གཤིན་རྗེ་བེ་ཅོན་ཅན། །ཀླུ་དབང་འཇོག་པོ་སྤྲིན་སྔོ་སྐྱ། །ཆུ་ཀླུང་རླབས་ཅན་ལྗོན་ཤིང་ལྗང༌། །གནས་མ་ཆེན་མོ་ཙཽ་རི་མ། །མཆོད་རྟེན་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་ནས། །འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནི། །མཉྫུ་མི་ཏྲས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག ཧཱུྃ། ནུབ་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་པདྨ་བརྩེགས། །རུ་ཏྲའི་མཚན་མ་ཞིང་སྐྱོང་ནི། །ཆུ་སྲིན་གདོང་ཅན་ལ་ལི་ཏ། །ཕྱོགས་སྐྱོང་ཆུ་ལྷ་ཀླུ་དུང་སྐྱོང༌། །སྤྲིན་ཆེན་སྒྲ་སྒྲོགས་ཆུ་ཤིང་དམར། །གནས་མ་ཆེན་མོ་པྲ་མོ་ཧ། །མཆོད་རྟེན་གཟི་འོད་འབར་བ་ནས། །རྟ་མགྲིན་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནི། །ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག ཧཱུྃ། བྱང་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་ལང་ཀ་བརྩེགས། །རུ་ཏྲའི་རྐང་གཡོན་ཞིང་སྐྱོང་ནི། །རྟ་གདོང་དུད་ཁ་ཆུང་མར་བཅས། །ཕྱོགས་སྐྱོང་གནོད་སྦྱིན་ཀླུ་སྟོབས་རྒྱུ། །ཆུ་ཀླུང་མྱོས་དང་སྤྲིན་ལྗང་འཁྲུགས། །ལྗོན་ཤིང་ཨ་སུ་ཏ་ན་མཛེས། །གནས་མ་ཆེན་མོ་བེ་ཏ་ལཱི། །མཆོད་རྟེན་རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་ནས། །ཕུར་པ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནི། །པྲ་བྷ་ཧསྟི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག ཧཱུྃ། ཤར་ལྷོ་དུར་ཁྲོད་ལྷུན་གྲུབ་བརྩེགས། །རུ་ཏྲའི་ནང་ཁྲོལ་ཞིང་སྐྱོང་ནི། །ར་གདོང་ཕྱོགས་སྐྱོང་མེ་ལྷ་སེར། །ཀླུ་ཆེན་པདྨ་ནོར་བུ་འཛིན། །ཆུ་ཀླུང་དུར་བྱེད་སྤྲིན་དམར་སེར། །ལྗོན་ཤིང་ཁྲོ་བོ་གེལ་པའི་སྟབས། །གནས་མ་ཆེན་མོ་པུཀྐ་སཱི། །མཆོད་རྟེན་ཀེའུ་ཏི་ཤན་ནས། །མ་མོ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནི། །དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག ཧཱུྃ། ལྷོ་ནུབ་དུར་ཁྲོད་མ་ཧཱ་གུ་ཧྱ། །རུ་ཏྲའི་མགོ་བོ་ཞིང་སྐྱོང་ནི། །ཁ་དོག་སྔོན་པོ་མི་ལ་ཞོན། །ཕྱོགས་སྐྱོང་འབོད་སྒྲོགས་ཀླུ་པད་ཆེན། །སྤྲིན་སེར་ག་ན་ཆུ་ཀླུང་དམར། །ལྗོན་ཤིང་ཤཱིནྟཾ་ཨུ་པ་ལ། །གནས་མ་ཆེན་མོ་གསྨ་རཱི། །མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཀ་ནི་ནས། །ཡོན་ཏན་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནི། །བི་མ་མི་ཏྲས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག ཧཱུྃ། ནུབ་བྱང་དུར་ཁྲོད་ཧེ་ཆེན་པོ། །རུ་ཏྲའི་ལག་གཡོན་ཞིང་སྐྱོང་ནི། །ཤ་བའི་གདོང་ཅན་འཕྱེ་བོའི་ཚུལ། །ཕྱོགས་སྐྱོང་རླུང་ལྷ་ཀླུ་ནོར་རྒྱས། །སྤྲིན་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཆུ་ཀླུང་ནག །ལྗོན་ཤིང་ཛ་ལ་ནག་པོ་ལ། །གནས་མ་དུར་ཁྲོད་བདག་མོ་གནས། །མཆོད་རྟེན་རང་བྱུང་ཀུ་མ་ནས། །མཆོད་བསྟོད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནི། །གུ་ཧྱ་ཙནྡྲས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག ཧཱུྃ། བྱང་ཤར་དུར་ཁྲོད་ལོ་ཀ་ན། །རུ་ཏྲའི་རྐང་གཡས་ཞིང་སྐྱོང་ནི། །ཅེ་སྤྱང་གདོང་ཅན་རྩེ་གསུམ་འཆང༌། །ཕྱོགས་སྐྱོང་དབང་ལྡན་ཀླུ་རིགས་ལྡན། །ཆུ་ཀླུང་ནག་པོ་སྤྲིན་ཉ་ཅན། །ལྗོན་ཤིང་ཧ་ལ་ཀཱ་ལ་ལ། །གནས་མ་ཆེན་མོ་ཙཎྜ་ལཱི། །མཆོད་རྟེན་གོ་མ་ས་ལ་ནས། །དྲག་སྔགས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ནི། །ཤཱིནྟཾ་གར་བྷས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཅེས་བྱིན་དབབ་རྗེས། འབྲུ་གསུམ། གུ་རུ་ཤྲཱི་དང༌། བཛྲ་ཙཎྜ་རྣམས་སྦྲེལ་བས་ཛཔ་དབྱངས་བྱ། སྔོན་དུ་བསྙེན་པས་ལྷའི་ཐུགས་ཉེ་བར་བྱས་པའི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པས་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐབས་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ཕོ་ཉས་དུས་མཚམས་བཅུར་ཉིན་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྐྱེལ་བ་དང༌། ཉུལ་ལེ་རྣམས་བར་ཆད་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་རྒྱུ་བའི་གཉེན་པོར་ཉུལ་ལེ་བསྒྲལ་ཞིང་བྱིན་འབེབས་དུས་དྲུག་ཏུ་བྱ་བར་གསུངས་པ་དང༌། སྔ་ཐུན་སོགས་ལ་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར་རྒྱས་པ་མ་གྲུབ་ན་ཤར་ཕྱོགས་དཀར་མོའི་བསྐུལ་མཐར་དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་དང་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་སྔགས་ཀྱིས་གཟིར་བས་ཀྱང་རུང་བར་གསུངས། བསྙེན་རྒྱུན་བརྗེ་ལེན་སྐབས་རྗེས་མས་ཛཔ་བསྙེན་ཚུགས་པའི་ཚེ་སྔ་མས་སྟོང་ཚིག་ཕུལ་ལ་གྲོལ། མཚན་ཐུན་ལ་དཔལ་ཆེན་ལས་བྱང་འབྲིང་པོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལྟར་བཏང་ཡང་རུང༌། བགེགས་ཀྱང་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་འཆར་བའི་ལྟ་དགོངས་ཀྱི་གདིང་བརྟན་ན་ཉུལ་ལེ་འདུལ་བ་སོགས་མི་དགོས་གསུང༌། གདོན་གྱི་གནོད་ཚབས་ཆེ་ན་སྲུང་བཟློག་བསད་མནན་སྦྱིན་སྲེག་སྟེ་གཟེར་ཁ་ལྔའི་ལས་སྦྱོར་ལས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐེབས་ལྟ་བུས་བྱ་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་ཞག་བདུན་ལ་སོགས་པར་གྱེར་བསྒོམ་བཟླས་པ་མ་ཆད་པར་བྱ་སྟེ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ། །སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་འདིར་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲུབ་མཆེད་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་བླང་དོར་གྱི་བསླབ་བྱ། དམ་ཚིག་གི་རྣམ་བཞག །བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་དམིགས་པ་སོགས་གོ་སླ་དོན་འདུས་ཡང་ཡང་བཤད་ན་གལ་ཆེ་བར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་དུས་གྲངས་རྟགས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། སྨིན་སློབ་ཀྱི་དུས་ཚད་ཟླ་བ་དྲུག་སོགས་གསུངས་ཀྱང་དེང་སང་མོས་སློབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པ་ཟླ་བ་གཅིག་དང༌། བསྡུ་ན་ཡང་ཞག་བཅུ་སོགས་སུ་སྒྲུབ་དགོས་ཚུལ་བཀའ་དགོངས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་སུ་གསུངས། རྟགས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། དེ་ལྟར་འབད་པས་བརྩོན་འགྲུས་དང༔ ཏིང་འཛིན་སྐལ་པའི་ཁྱད་པར་བཞིན༔ རབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་མཆོག་དངོས་འགྲུབ༔ འབྲིང་གིས་སྔགས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་འཐོབ༔ གཞན་དུ་ཕྲིན་ལས་ཅི་རིགས་འགྲུབ༔ མདོར་ན་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་པ༔ སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་སོ༔ ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །གྲོལ་བའི་སྔ་ཉིན་དགོང་མོ་པདྨ་རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱིས་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་ན་ལེགས། གསུམ་པ་རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ལ། གྲུབ་པའི་རྟགས་རབ་ལོ་སྒྲུབ་རྟགས་དང་སྦྱར་བ་འབྲིང་ཟླ་སྒྲུབ་གྲངས་དང་སྦྱར་བ་ཐ་མའི་ཉིན་ཞག་བདུན་ནམ་ལྔ་ལ་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་རྟགས་མཚན་གྱི་ཚུལ་དུ་བྱུང་བའམ་སྒྲུབ་པའི་ཞག་གྲངས་ཐེམས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ལས་རིམ་དངོས་སྦྱོར་སྒྲོལ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བར་གསུངས་ཀྱང་ཡོངས་གྲགས་རྫས་ལ་བསྟེན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་རྫས་བཤམ་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་འབྲུ་དཀར་པོས་གཡུང་དྲུང་གཡས་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའི་ཁར་མཉྫིའི་སྟེང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་བུམ་བླངས་ལ་བཞག །གཡས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གསེར་གཡུ་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་དང་དཀར་མངར་གྱིས་སྦྲུས་པའི་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས་རིལ་བུས་བསྐོར་བ། མཱཾ་ས། མར། ཐུད། འབྲས་ཆན། ཁུར་བ། ཞོ་དང་ལ་དུ། ཤིང་ཐོག་སྣ་ཚོགས། སུ་ར་སོགས་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་བ། གཡོན་དུ་ཆང་བཟང་པོར་མངར་གསུམ་དང༌། ཨ་མྲྀ་ཏས་སྦགས་པས་བྷཉྫ་བཀང་བ་བཤམས་ལ་དར་གྱིས་གུར་དབུབ་པའི་ཚུལ་དུ་བཀབ། ནངས་མོ་ཅུང་ཟད་སྔ་བར་འཚོགས་ལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་སྔར་ལྟར་བསྲངས་ལ། རྩ་བའི་བཟླས་པ་ཟིན་པ་དང་ཐུན་དཔོན་གྱི་གཟུངས་ཐག་རྒྱལ་ཚབ་ལ་ཕུལ། བཟླས་པ་ཅི་རིགས་པ་ཐོན་རྗེས་ཐུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་སྔགས་ཤམ་ཅན་བཟླ། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་བསྐོར་ཞིང་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་དོན་དུ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་རྩ་སྔགས་མཐར། དྷརྨ་ཀཱ་ཡ། སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ། ནིརྨ་ཀཱ་ཡ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྒྱའམ་ཉེར་གཅིག་བཟླས་ལ། སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་གྲུབ་ནས། ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད། རྒྱལ་ཚབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་ཐུན་བྲབ། མཚམས་གཅོད། ལས་རྡོར་དང་རྒྱལ་ཚབ་པས་སྤོས་གཡབ་དྲིལ་བཅས་ཚོགས་པ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་འབེབས་གྱེར། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་སོགས་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། བདུད་རྩིའི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་རྫས་རྣམས་བྱིན་བརླབ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་སྦྱངས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཕོག་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་གསལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱས། རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་འཁྱིལ་བར་གྱུར། ཞེས་དམིགས་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ལ་གོང་གི་སྔགས་ཤམ་བཏགས་ལ་བརྒྱའམ་ཉེར་གཅིག་བཟླས་ལ། ཧཱུྃ༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ སོགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་བསྐུལ། བྱེ་བྲག་ཏུ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྔ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡིག་འབྲུ་དང་འོད་ཟེར་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་ཏེ་རང་གི་གནས་ལྔར་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་མོས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་གནས་ལྔར་རིམ་པར་གཏུགས་ལ། ཧཱུྃ། བྱིན་རླབས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བླ་མ་ནི༔ སོགས་ལས་གཞུང་གི་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཚིག་གིས་སྒྲུབ་རྫས་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ཤིང་མྱོང༌། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་བྱས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་རོལ། སྤྲོ་ན་དེའི་མལ་དུ་བདག་འཇུག་ལེན་ཆོག་གོང་སྨོས་ལྟར་དངོས་གྲུབ་བླང་ངོ༌། །གཞན་དོན་དུ་དབང་བསྐུར་བྱེད་ནའང་སྐབས་འདིར་བྱའོ། །དབང་མ་བསྐུར་ན་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཛཔ་དབྱངས་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་དང་རྒྱལ་ཚབ་པས་རྟེན་རྣམས་དང་ཚེ་བུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར། ལས་རྡོར་སོགས་ཀྱིས་རྫས་དང་ཚེ་རིལ་སོགས་བཀྱེ། རྫས་རྣམས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རོལ་པས་ལྷ་དང་བདག་གཉིས་སུ་མེད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོབ་ནས་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་རྩོལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཧོཿ བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་གསོལ་བས་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ ཐབས་ཀྱི་མཱཾ་ས་གསོལ་བས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ ཤེས་རབ་ཛ་གད་གསོལ་བས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ ཞལ་ཟས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མང་པོ་གསོལ་བས་ཞི་ཁྲོ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལོངས་སྤྱོད་པས་འཁོར་འདས་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་ཀརྨ་ཝཱ་ཤ་མ་ནོ་ཧ་ར་སིདྡྷི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་འདི་ནས་བསྙེན་རྒྱུན་གྲོལ། དེ་ནས་བསྒྲུབས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཞལ་བསྲོ་བ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་ལྷོ་ཕྱོགས་སམ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་ངོས་སུ་ཞི་བ་དང༌། རྒྱས་པའི་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་ཐབ་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་མཚོན་པ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུའམ་དབུ་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པས་སྤྱན་དྲངས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་ལ་གཡས་སུ་བསྐོར་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བླངས་ཏེ་ཐབ་ཏུ་མེ་ཏོག་ཅུང་ཟད་དོར་ལ་གཞུང་བཞིན་ལྷ་རྣམས་གསལ་བཏབ་སྟེ་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་འབུལ་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་རྫས་དང་གཏོར་མ་ནས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་འབུལ། སླར་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་སྤྱན་དྲངས་པས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྟིམ་སྟེ་ཇི་སྲིད་མ་བསྡུས་ཀྱི་བར་དུ་མཆོད་པས་སྲི་ཞུར་བྱའོ། །སྤྲོས་པ་བསྡུ་ན་སྐབས་འདིར་ཞི་བ་ཁོ་ན་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གཞན་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཆད་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །རྩ་བའི་གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེས་ཆོག །ཕྱི་མཚམས་དགྲོལ་བ། སློབ་དཔོན་ལ་སྐུ་དྲིན་གསོལ་ཞིང་སྨོན་ལམ་དང༌། ཤིས་བརྗོད་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་སྟོབ་པའི་མཇུག་ཏུ་ཉུལ་ལེའི་ལིང་ག་མེར་སྲེག །ཐལ་བ་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་མར་བསྟབ། ལྷག་མ་བསྡུས་ནས་སྔར་བཙོན་འཛིན་བྱས་པའི་ཚོགས་ལྷག་མཆོད་པའི་རས་མ་དང་བཅས་ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང༌། བསྐུལ་བ་ནས་བཟུང༌། ནོངས་བཤགས་བཟོད་གསོལ་བར་བྱའོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རས་བྲིས་དང་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ་ཞིང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་གོ་བགོ་བའི་བར་བྱས་ཏེ། གཉིས་པ་ཕྱི་མཚམས་དགྲོལ་བ་ནི། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤར་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་སྒོ་བྱང་གི་ལྷ་བཅས་སོ་སོའི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་བཤམས། བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབ་དྲང་བསྟིམ་མཆོད་པ་རྣམས་སྔར་ལྟར་ལས། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྐུ་རྟེན་ཡོད་ན། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཀྱིས་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ཕུར་བུ་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨུཏྐཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷཱ་རོ་ད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལག་གཉིས་སྐམ་པའི་རྒྱ་དང་བཅས་དང་པོར་གདབ་རིམ་ལས་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་ཕྱུངས་ཏེ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱས་ཕུར་རྩེ་འོ་མས་བཀྲུ་ཞིང་ཤུལ་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་གཞུག །རྡུལ་ཚོན་ཡོད་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞིང༌། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་པས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་གཡས་པའི་རྡོ་རྗེས་བྱང་ཤར་གྱི་རྩིག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལྟེ་བའི་བར་བསྐོར་བའི་རེ་ཁཱ་གསུམ་འཐེན་ཅིང༌། ལྷ་མཚན་ཅུང་ཟད་བླངས་པ་མགོ་བོར་བཀོད་ཅིང༌། ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་མི་མངོན་པར་ཕྱགས་ལ་བུམ་པར་བླུགས་ནས་བཀུར་སྟི་ཆེན་པོས་མཆོད། ཐིག་ཤུལ་དྲི་བཟང་གིས་དབྱི། གསུམ་པ་མཆེད་ལྕམ་ནོངས་བཤགས། སློབ་དཔོན་ལ་སྐུ་དྲིན་གསོ་བར་འདོད་ན་འདིར་དགོས་ཀྱང་སྒྲུབ་ཁོག་ཕལ་ཆེར་ལས་མི་འབྱུང་བས་མ་བྲིས་སོ། །བསྡུ་ན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་གི་བཤགས་པ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་བ་ནི། དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ལག་བསྣོལ་བས་སྲིན་ལག་སྦྲེལ་བའམ་དར་དཀར་གྱིས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཐེབ་ཀྱིས་སྣམ་སྦྱར་དང་བཅས་བཞེངས་ཏེ་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་གྱི་གཏོང་ཐུན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་མི་ལྷུང་ཞིང༌། །ཆགས་སྡང་གཅོང་རོང་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་དང༌། །ལོག་ལྟ་དམྱལ་བའི་ཟངས་ཁར་རྦབ་མི་འགྲིལ། །འཁོན་འཛིན་གཅན་གཟན་གདུག་པའི་སྐད་མི་ཐོས། །ཉོན་མོངས་མཚོན་རྩེ་གདུག་པའི་ཟེར་མི་འཕོག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང༌། །སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་དང༌། །གསུམ་པའི་དབང་གིས་སྦྲེལ་བའི་རིག་མ་གསུམ། །སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་འབྲལ་རྩེ་གཅིག་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ས་བཅུ་ཁྱད་པར་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེའི་དུས་བྱུང་ནས། །འཁོར་བའི་གཡང་སར་ལན་གཅིག་ལྟུང་སྲིད་ཀྱང༌། །སྣང་བའི་གོ་འབྱེད་ཞུན་མར་མདངས་གསལ་འདིས། །རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་ཤུལ་མཚོན་ཅིང༌། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། །པདྨ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ལ་གཤེགས་པའི་ཚེ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཤིག །ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྲོག་རྟེན་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་སྐྱོལ་ཅིག །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་དྲོངས་ཤིག །མ་ཚོགས་དབང་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སྐྱོངས་ཤིག །ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ས་ལ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། །མི་ལྡོག་པ་ཡིས་ས་ལ་གནས་ནས་ཀྱང༌། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་ནས། །རིག་འཛིན་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་སྨོན་ལམ་གདབ་རྗེས། ཞི་རོལ་ལྡིར། ལས་རྡོར་གྱིས་སྤོས་དང་མར་མེ་བསྡུ། སྤྲོ་ན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྔོ་བ་དང་འདུས་པས་མཐུན་འགྱུར་མཛད། ཧཱུྃ། མི་གནས་ཡེ་ཤེས་སོགས་སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་ལས་བྱང་ལྟར་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། རྡུལ་ཚོན་རྣམས་ལས་ཅུང་ཟད་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དོན་དུའང་བཟུང་ཤིང་བྱིངས་རྣམས་རིན་པོ་ཆེའམ་རྫའི་བུམ་པར་བླུགས་ལ་གཏོར་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གཏེར་དུ་སྦ་བའམ་ཡང་ན་དབུ་རྒྱན་བསྐོན་ཏེ་མཆོད་རྫས་ཀྱིས་སྣ་དྲངས་ལ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་དོར་ལ། ཀླུ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་སོགས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ། ཚོན་སྣོད་ཀྱི་བུམ་པ་ཆུ་གཙང་གིས་བཀང༌། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྤྱན་མའི་སྔགས་བཟླ་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཁང་པ་སོགས་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཕྱིར་བསང་གཏོར་བྱ་ཞིང༌། སླར་ཡང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱ་བ་དང༌། ཆོས་འཆད་ཉན་ཞག་དུ་མར་དགའ་སྟོན་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱས་པས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱའོ། །འབྱོར་མཁོས་ཀྱིས་ལྕོགས་ན་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་འདིས་ཡན་ལག་ཏུ་ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་ཕྱིར་རྡོར་སེམས་བླ་མཆོད་དང༌། ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་གང་འོས། འཆི་མེད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྤེལ་ཕྱིར་རིགས་འདུས་དང་ཡུམ་བཀའི་ཚེ་སྒྲུབ། བར་ཆད་བསལ་ཕྱིར་རྒྱུད་ལུགས་ཕུར་པའམ་སྒོས་བཀའ་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ལོགས་སུ་ཚུགས་ཀྱང་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ངེས་པར་དགོས་སོ། །སྤྱིར་སྒྲུབ་ཆེན་ལ་ས་སློང་ཐོ་འཛུགས་སོགས་ཉིན་གཅིག །རྒྱན་བཀོད་མངའ་གསོལ་སོགས་ཉིན་གཅིག་སྟེ་སྟ་གོན་ཉིན་གཉིས་དང༌། དངོས་གཞི་ཉིན་བདུན། རྗེས་ཆོག་ཉིན་གཅིག་སྟེ་བཅུས་རྒྱས་པར་འགྲུབ་ལ། ཉིན་བདུན་ལས་མི་བྱེད་ན་དངོས་གཞི་ཉིན་བཞི་བྱ་ཞིང་རྒྱན་བཀོད་གྲུབ་པའི་ནུབ་མོ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབུ་ཚུགས་ཏེ་ཐུན་བཟུང་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཁོག་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་གསུམ་གཞན་ལའང་སྦྱར་དགོས་ན་རིག་འཛིན་འདུས་པ་དང༌། རྡོར་སེམས་མངོན་དགའི་ཞིང་སྦྱོང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལྟ་བུ་ལ་སྔ་མ་ལས་ཟོར་ཡངས་ཙམ་བྱུང་ན་ལེགས་པས་ཐོག་མར་དེའི་ཆིངས་ནི་བདག་བསྐྱེད་བསྡུས་ཙམ་སྔོན་འགྲོའི་ས་ལྷ་ལས། གཉུག་མར་གནས་པ་ལ་གཏོར་མ་མེད་ཀྱང་རུང༌། སོ་སོའི་གཞུང་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བཏང་བ་ལས་ཕུར་གདབ་སོགས་སྐབས་འདིར་མི་དགོས། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང༌། དམ་སྲི་མནན་པ་ལས། སྒོ་བྱང་ནང་མ་དང༌། མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་བ་མི་དགོས། ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་གདབ། ཆག་ཆག་གདབ་པ། ལྷ་སྟ་གོན་རྣམས་བྱ་ཞིང་བུམ་པ་སྟ་གོན་མ་བྱས་ཀྱང་རུང༌། རྒྱན་བཀོད་སྐབས་དཔལ་ཆེན་སྒོས་ཀྱི་དབང་རྫས་དང་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་མི་དགོས། རིགས་འདུས་ལ་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ། རིག་འཛིན་སྲོག་འཁོར་དཔལ་གྱི་གདུ་བུ་དང༌། རྩ་རྒྱུད་ཐོད་པའི་དུམ་བུའི་གླེགས་བུ། རྡོ་རྗེ། ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་སྨན་འབྲུ་བདུད་རྩི་སེལ་མེད་ཀྱིས་བཀང་བ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་མེ་ལོང༌། ཤེལ་རྡོ་རྣམས་དང༌། རྡོར་སེམས་ལ་གཞུང་མཐུན་གཙོ་བོ་དང༌། ཞི་ཁྲོའི་སྐུ། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྩ་རྒྱུད་གླེགས་བམ། རྡོར་དྲིལ་དང་ཤེལ་རྡོ། རིལ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་ན་རིལ་བུམ་བཅས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ། སྒྲུབ་པའི་པྲ་ཁྲིད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གཙོ་བོ་དང༌། རིགས་བཞིའི་སེམས་མའི་སྒྲུབ་རྫས་རིལ་བུ། སྒྲོལ་མ་མཐོང་གྲོལ་འཁོར་ལོ་དང༌། སེམས་མ་བཞིའི་འཁོར་ལོ་སོགས་སྒྲུབ་རྫས་རིགས་དང༌། རལ་གྲི་བཞི། མདའ་བཞི། མེ་ལོང་བཞི། ཕུར་པ་བཞི་སོགས་སྤྱི་ལྟར་དང༌། ཐུན་མོང་རིགས་ལྔའི་དབང་རྫས་སོགས་འབྱོར་ན་ལེགས། མངའ་གསོལ་དང༌། རྟགས་གདབ། མཆེད་བསྲེ་བསྣན་ཀྱང་མི་དགོས། སྒྲུབ་པའི་དངོས་གཞིའི་ལས་བྱང་གཞུང་བསྲང་སྟེ། ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བ་ལ། རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐབས། [WP:6,168][WP:6,212][WP:12,241]་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཛཿ བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་ལོགས་སུ་ཕྱེ་སྟེ་མདུན་གྱི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་འདིར་སྒྲུབ་པའི་ཛཔ་དམིགས་གཙོ་བོར་བཏོན་དགོས་ཕྱིར། ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་མན་ངག་གི་གནས་བཞིའི་ཟབ་གནད་གབ་བྱང་གནད་ཀྱི་མིག་ཚག་ལྟར་སྦྱོར་དགོས་པས་ལྷ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གསལ་གདབ་པ་ནི། སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐུགས་ཀ་རུ༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ སྐུ་མདོག་བྱེ་རུ་སྣུམ་བསྐུས་ལྟར༔ གསལ་འཚེར་བཀྲག་དང་ལྡན་པ་ལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞི་མ་ཁྲོ༔ གཅེར་བུ་རུས་རྒྱན་ཐོར་ཚུགས་ཅན༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣོལ་བའི་པང༔ རྣལ་འབྱོར་སྔོན་མོ་གྲི་ཐོད་ཅན༔ ཆ་ལུགས་ཡབ་འདྲ་གཉིས་ཀ་ཡང༔ ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཅན༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྦྱོར༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ སོགས་བཟླས་དམིགས་མཐར། ཛཔ་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་གི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་འཕྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་གཏོང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཞེས་རོལ་མོ་དང་བཅས་ཏེ་བསྙེན་པ་བཛྲ་གུ་རུ་བཟླས་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་སོགས་ཀྱིས་སྟོང་ཚིག་ཕུལ། ཏིང་འཛིན་གབ་པ་སྒྲུབ་པ་དངོས་ཀྱི་དོ་ལིའི་བཟླས་དམིགས་ནི། ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་བསྐོར་ལས༔ སྔགས་ཕྲེང་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཕྲོས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་ཐོན༔ ཡུམ་གྱི་ཞལ་ཞུགས་སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ ཐུགས་ཀའི་བྃ་ལས་གཡོན་དུ་འཁོར༔ མཁའ་གསང་ནོར་བུའི་ལམ་བརྒྱུད་དེ༔ འགལ་མེ་ལྟ་བུར་འཁོར་བ་ཡིས༔ ཡབ་ཡུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཉམས༔ བཟོད་དུ་མེད་པར་འབར་བ་ལས༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ གཙོ་དང་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱང༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་འུར་ནས༔ ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུ་ཁྲོ་ལོ་ལོ༔ ཞལ་ནས་ཧཱུྃ་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྩལ་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པ་ལ༔ རིག་པ་གཡོ་མེད་གཏད་ལ་བཞག༔ སྔགས་གབ་པ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པ་ལ་བཟླས་པའི་དངོས་གཞི་བྱས་ལ། སྟོང་ཚིག་ཕུལ། ཐུན་གཤམ་དུ། ཧྲཱིཿ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང༔ སོགས་ཚེ་ཛཔ་དང༌། ཚེ་འགུགས་བཅས་སྦྱར་བ་དང༌། བདག་འཇུག་ནི་ཟུར་དུ་ཤེས། འབྲས་བུ་རིག་འཛིན་བཞི་དང་ས་བཅུའི་བགྲོད་ཚུལ་གབ་པ་གཞན་དུ་འཆད་པར་འདོད་དོ། ༈ རྡོར་སེམས་ལ་ཛཔ་དབྱེ་བ་དང་ཛཔ་བསྐུལ་མི་དགོས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལ། རྩ་སྔགས་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ལ་ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བའི་སྔགས་སྦྱོར་བས་བདག་མདུན་མེ་རི་འདབས་འབྱོར་དུ་བསྒོམས་པ་ལ་བཟླས་དམིགས་ལས་བྱང་ལྟར་དང༌། ཧཱུྃ༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་མཆོག་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་གི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་འཕྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་གཏོང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཛཔ་བསྐུལ་ཀྱང་བྱ། ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་ནི། བདག་བསྐྱེད་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར༔ བ་ཐག་འཛིངས་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཀུན་ཀྱང་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་སྒྲ༔ བུང་བའི་ཚང་ལྟར་སྒྲོགས་པ་ལ༔ འོད་ཟེར་དྲྭ་བས་སྟོང་གསུམ་ཁེངས༔ སྲིད་རྩེ་མནར་མེད་ཡན་ཆད་ཀྱི༔ རང་རང་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ ཉི་མས་བ་མོ་ཞུ་བཞིན་སྦྱངས༔ སྣོད་བཅུད་འབྱུང་ལྔའི་དུག་གཞིལ་ཏེ༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཞལ་མེད་ཁང༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྲིན་བུ་ཡན༔ འཕགས་པའི་སྐུ་རུ་ཀྲོང་གིས་གྱུར༔ སྒྲར་གྲགས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་གདངས༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཀློང་ནས་བཟླ༔ ཞེས་དམིགས་ལ་ཡིག་དྲུག་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་བཟླ། ༈ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་རྩ་བའི་དམིགས་བཟླས་ནི། [WP:6,168][WP:6,212][WP:12,241]་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཕཊ྄་ཛཿ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་བྱེ༔ མདུན་གྱི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་ངང༔ བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ རིལ་བུ་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་གསལ༔ འགྲོ་ཀུན་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ལ༔ འགོད་འདོད་བཅོས་མིན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ བདག་བསྐྱེད་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར༔ བ་ཐག་འཛིངས་པ་ལྟ་བུར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུས་བསྐུལ༔ ཀུན་ཀྱང་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་སྒྲ༔ བུང་བའི་ཚང་ལྟར་སྒྲོགས་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་དྲྭབས་སྟོང་གསུམ་ཁེངས༔ སྲིད་རྩེ་མནར་མེད་ཡན་ཆད་ཀྱིས༔ རང་རང་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ ཉི་མས་བ་མོ་བཞུ་བཞིན་སྦྱངས༔ སྣོད་བཅུད་འབྱུང་ལྔའི་དུག་གཞིལ་ཏེ༔ སྣོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གཞལ་མེད་ཁང༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྲིན་བུ་ཡན༔ འཕགས་པའི་སྐུ་རུ་ཀྲོང་གིས་གྱུར༔ སྒྲར་གྲགས་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་གདང༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཀློང༔ གསལ་སྒྲིབ་མེད་པའི་ངང་ནས་བཟླ༔ ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ། གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡི་གེ་བདུན་པ་ཁོ་ན་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་དང༌། ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་སེམས་མ་བཞིའི་སྔགས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླའོ། །སྐབས་འདིར་རིགས་བཞིའི་སེམས་མ་སོ་སོའི་ཛཔ་བསྐུལ་སྦྱར་བར་སྤྲོ་ན། ཚེ་སྦྱིན་འཕགས་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་གི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་འཕྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་གཏོང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཞེས་དང༌། སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་ཛབ། སྟོང་ཚིག །འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་གི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་འཕྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་གཏོང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཞེས་དང་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་རྒྱས་ཛབ། སྟོང་ཚིག །དབང་མཛད་རིགས་བྱེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ སོགས་དང༌། ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་དབང་ཛབ། སྟོང་ཚིག །ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་གི་སྙིང་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཨཱཿལས་འཕྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང༔ ཧཱུྃ་གིས་བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་གནས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་གཏོང་ངོ༔ ཡེངས་མེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ཞེས་སོགས་དང༌། ནོར་རྒྱུན་མའི་འདོད་འབྱུང་གི་ཛཔ་བཅས་བཟླ་ཞིང་སོ་སོར་སྟོང་ཚིག་ཕུལ། སེམས་མ་སོ་སོའི་རིལ་སྒྲུབ་མེད་ན་དང༌། ཕྱི་ཐུན་ལྟ་བུར། རིགས་བཞིའི་སེམས་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ སོགས་སྤྱི་དྲིལ་དུ་བྱས་ཀྱང་རུང་ཞིང༌། གང་ལྟར་ཡང་བདག་འཇུག་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལྟར་དང༌། ཕྱག་ལེན་ཞིབ་པ་སྒྲུབ་པའི་པྲ་ཁྲིད་དམར་བྱང་གནད་ཡིག་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟིན་བྲིས་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང༌། ཐུན་བཟུང་ཚུལ་སོགས་སྒྲུབ་ཁོག་དཀྱུས་ལྟར་རོ། །ཁྲག་འཐུང་རིགས་བཞི་དང༌། ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོངས་པ་སོགས་ལ་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་ཕུབ་དཔལ་ཆེན་ལྟར་བྱ་དགོས་ཤིང༌། སྒྲུབ་རྫས་གཤིན་རྗེ་ལ་བེ་ཅོན་དང་འཁོར་ལོ་བམ། རྟ་མགྲིན་ལ་ཕུར་པ། ཡང་དག་ལ་ཐོད་པ་དགུར་ཞུན་ཆེན་གྱི་མར་མེ། ཕུར་པ་ལ་ཕུར་བུ་ལྷ་གྲངས་དང༌། བསྡུ་ན་གཙོ་ཕུར་ཙམ་དམིགས་བསལ་རང་གཞུང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ལ། གཞན་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཙམ་དུ་ཡང་དག་ལ། གཙོ་འཁོར་དགུ་གའམ། གཙོ་རྐྱང་ཐོད་སྐུའི་མཚོན་གཞུང་མཐུན་གྱི་སྐུ་བྲིས་འབུར། རྒྱུད་དམ་སྒྲུབ་གཞུང་གི་པུསྟིའམ། སྔགས་བྱང༌། རྡོ་རྗེ་སོགས་སོ་སོའི་ཕྱག་མཚན། ཤེལ་རྡོ་རྣམས་ལ་བསྟེན་དགོས་སོ། །གཤིན་རྗེའི་བཟླས་པ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཡ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རྣམ་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཡི་གེས་བསྐོར༔ ངོ་བོ་ལྷ་ཡི་སྐུ་རུ་བཤད༔ ཨེ་ཀ་ཡ་མ་ཧེ་དུན་སྙིང་ཁྲག་ར་མ་ཙ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨེ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་སྟེ༔ ཀ་ནི་ཚེ་བདག་ནག་པོར་རྫོགས༔ ཡ་ནི་ཡ་མ་རཱ་ཛ་སྟེ༔ མ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའོ༔ ཧེ་ནི་བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ དུན་ནི་ལས་ཀྱི་འཆི་བདག་གོ༔ སྙིང་ནི་ཁྱུང་མོ་རྣམ་གཉིས་ཏེ༔ ཁྲག་ནི་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་དོ༔ ར་ནི་ཞེ་སྡང་སྦྲུལ་ནག་སྟེ༔ མ་ནི་བདུད་མོ་ཁྲག་རལ་ཅན༔ ཙ་ནི་སྲོག་བདག་རུས་སྦལ་རྔམས༔ ཡ་ནི་སྲོག་བདག་ལས་གཤིན་ཚོགས༔ མི་འགྱུར་རྩ་བའི་སྙིང་པོར་བཤད༔ ཅེས་ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་བསྒྲུབས་ཏེ་ཛཔ་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ༔ མཐིང་ནག་ཨེ་དབྱིངས་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ ཆུ་གླང་མ་ཧེ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཉི་ཟླ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གེ་སར་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ སྦྱོར་ཡུམ་བཻ་ཏ་སྒྲོལ་ཡུམ་རལ་གཅིག་མ༔ སྐུ་ནི་དུར་ཁྲོད་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔ གསུང་ནི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་སྲོག་དང་བཅས༔ ཛབ྄་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཕཊ྄་ཀྱིས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་སྒོམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ངོ༔ ཨེ་ཀ་ཡ་མ་ཧེ་དུན་སྙིང་ཁྲག་ར་མ་ཙ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་བཟླ། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། རང་རང་སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ལས༔ སྔགས་ཕྲེང་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་ཐོན༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ནས་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་མཁའ་གསང་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ལམ་ཞུགས་ཏེ༔ ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་ཞིང་འཁོར༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པས་བདག་བྱིན་བརླབས༔ ཡང་འཕྲོས་བརྟན་གཡོ་ཐ་མལ་པའི༔ སྣང་ཞེན་དག་པའི་སྣོད་དང་བཅུད༔ ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་རོལ་པར་ཤར༔ ཞེས་དམིགས་ལ་སྔགས་སྔ་མ་བཟླ། སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་དམིགས་པ་ཕྱི་མ་གཙོ་བོར་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །རྟ་མགྲིན་གྱི་ཛཔ་དགོངས་ནི། ཐུགས་ཀར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ༔ པདྨ་གཟི་ལྡན་ཞི་མ་ཁྲོ༔ ཕྱག་མཚན་ཕྱག་གཡས་པ་སྟེང་དང་གཡོན་པ་འོག་ཏུ་བྱས་པའི་སྡིག་མཛུབ་སྙིང་གར་སྤྲད་པ། མཆན། མེད་དེ་འཛིན་འཛིན་འདྲའི༔ སྙིང་ག་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་སྟེང༔ ཉི་མའི་གདན་ལ་ཧྲཱིཿཡིག་མཐར༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཡུམ་ཆེན་བཞི༔ ཕཊ྄་ནི་ཁམ་རྒྱ་མ་དྲུག་གོ༔ ཨེ་དང་ཨ་ནི་ལོང་བ་སྟེ༔ ར་དང་ལི་ནི་དམུས་ལོང་སྟེ༔ ཧཱུྃ་ནི་ཁྲོ་བོ་མགོ་བརྩེགས་བཞི༔ ཧྲཱིཿནི་ཟ་བྱེད་སྤྱང་ཀི་བརྒྱད༔ ཛཿནི་ཁྱི་བརྒྱད་རྔམས་པའི་ཚོགས༔ ངོ་བོ་ལྷ་ཡི་སྐུ་རུ་བཤད༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དང་མཁའ་གསང་བརྒྱུད༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ལས་ལ་འགྱེད༔ དངོས་གྲུབ་ནུས་པས་བདག་བྱིན་རླབས༔ ཡང་འཕྲོས་བརྟན་གཡོ་ཐ་མལ་པའི༔ སྣང་ཞེན་དག་པའི་སྣོད་དང་བཅུད༔ ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་རོལ་པར་ཤར༔ ཞེས་བསྙེན་སྒྲུབ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བཟླས་པ་དང༌། ཛཔ་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃཿ དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ གདུག་པ་ཀླུ་རྒྱལ་ཕོ་མོའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གེ་སར་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་དང༔ ཡུམ་ཆེན་ཁྲོ་མོ་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉ་སྤྲུལ་པའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ སྐུ་ནི་དུར་ཁྲོད་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔ གསུང་ནི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་སྲོག་དང་བཅས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཕཊ྄་ཀྱིས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་སྒོམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ངོ༔ ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཕཊ྄་ཨེ་ཨ་ར་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཛཿ ཞེས་བཟླའོ། །ཡང་དག་གི་ཛཔ་དགོངས་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཀླད་པ། དུང་ཁང་དཀར་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ ཟླ་གདན་ཨོཾ་དཀར་པོ་ལ་རུ་ལུ་གསེར་ཕྲེང་ལྟ་བུ། མགྲིན་པར་པདྨའི་གསང་ཆེན་ལ༔ སྟེང་ཨཱཿདམར་པོ་ལ་རུ་ལུ་དམར་གསལ། ཐུགས་ཀར་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཉི་གདན་ཧཱུྃ་སྔོན་ལ་རུ་ལུ་སྔོ་ནག་ལྕགས་ཞུན་འཐོར་བ་ལྟ་བུ། རང་སེམས་བྱང་ཆུབ་འབྲུ་བརྒྱད་ཉིད༔ རུ་ལུ་གསེར་ཕྲེང་རིན་པོ་ཆེ༔ གསེར་གྱི་བ་ཐག་འཛིང་བ་དང༔ འགལ་མེ་ཀླད་ལ་བསྐོར་བ་དང༔ ལྕགས་ཀྱི་ཚྭ་ཚྭ་གཏམས་པ་ལྟར༔ ཕར་འཕྲོས་པས་ནི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་བསྙེན་པ་ཕུལ༔ སླར་འདུས་ཐུགས་ཀའི་དཔལ་བེར་ཐིམ༔ གཽ་རི་ལ་སོགས་བརྒྱད་རྣམས་ལ༔ དཔལ་བེའུ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་སྟེང༔ རུ་ལུ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ་རུ་ལུའི་ཡི་གེ་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་འབྲུ་རེ་དང༌། དབུས་ན་སོ་སོའི་མིང་ཡིག་ཐིག་ལེའི་མཚན་པ་ལ་སེམས་འཛིན་གསུངས། འབྲུ་བརྒྱད་འཕྲོ་ཞིང་འདུ༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་གཏེར་དུ་བསམ༔ ཛབ྄་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཟླ་གམ་སྒོ་གཅིག་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དྲེགས་པ་རུ་ཏྲ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཉི་ཟླ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གེ་སར་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་མཆོག་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་མ༔ སྐུ་ནི་དུར་ཁྲོད་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔ གསུང་ནི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་སྲོག་དང་བཅས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཕཊ྄་ཀྱིས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་སྒོམ༔ མ་གྲུབ་བར་མི་བཏང་ངོ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླའོ། །ཕུར་པ་ལ། ཛཔ་དགོངས་ནི། ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀ་དཔལ་གྱི་བེའུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྒོ་གཅིག་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ངང་ཉིད་ལས༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ལོངས་སྐུར་ཤར༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་གཏི་མུག་སེལ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་ཟག་མེད་སྐུ༔ སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་ན་བསྣམས༔ ཤེས་རབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན༔ རྟོག་མེད་མི་འགྱུར་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ མཁའ་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དང་མཁའ་གསང་བརྒྱུད༔ དོ་ལིའི་ཁྱད་པར་སྔགས་ཕྲེང་དབུས་རྭ་ནས་ཐོན། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་ཤངས་བུག་གཡས་པ་བརྒྱུད། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཤངས་བུག་གཡོན་པ་ནས་རིམ་པར་ཤངས་གཡས། དེ་ནས་རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར་རོ། མཆན། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པས་བདག་བྱིན་རླབས༔ ཡང་འཕྲོས་བརྟན་གཡོ་ཐ་མལ་པའི༔ སྣང་ཞེན་དག་པའི་སྣོད་དང་བཅུད༔ ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་རོལ་པར་ཤར༔ ཛཔ་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ༔ ལྗང་ནག་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ལྷ་ཆེན་གདན་སྟེང་དུ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཉི་ཟླ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གེ་སར་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང༔ ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཨེ་ཀ་ཙ༔ སྐུ་ནི་དུར་ཁྲོད་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔ གསུང་ནི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་སྲོག་དང་བཅས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཕཊ྄་ཀྱིས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་སྒོམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ངོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་སརྦ་བིགྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཞེས་བཟླ། སྒྲུབ་པའི་སྐབས་དོ་ལིའི་དམིགས་པ་གཙོ་བོར་བྱ་གསུངས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལ་སྨད་ལས་དང་སྦྱར་བའི་སྒྲུབ་ཆེན་ནི་ཡི་གེ་ཉུང་ངུས་མཚོན་མི་ནུས་པས་ཕུར་པ་རྒྱུད་ལུགས་སོགས་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །ཁྲག་འཐུང་རིགས་བཞིའི་ལས་བྱང་གི་བཟླས་དམིགས་གཏེར་གཞུང་ཞལ་གསལ་མེད་པ་བསྙེན་ཡིག་ཀུན་མཁྱེན་གསུང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཁྲིགས་བསྡེབས་བྱས་ཏེ་བཀོད་པའོ། །ཞི་ཁྲོ་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་ལ། ཛཔ་བསྐུལ་སྦྱར་བ་སྤྲོ་ན། ཞི་བ་ལ་ཛཔ་དམིགས་རྗེས། ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཉི་ཟླ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གེ་སར་ལ༔ ཀུན་བཟང་བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་བཞི་བཅུ་གཉིས༔ མཉེན་ལྕུག་འཁྲིལ་ལྡེམ་གཞོན་ཚུལ་ཅན༔ གསལ་འཚེར་ལྷུན་སྡུག་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཞི་ཞིང་ཕྲ་ལ་བརྟག་དཀའ་བ༔ སྐུ་ལ་ཞི་བའི་ཆས་དགུ་རྫོགས༔ གསུང་ནི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཨ་ལས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒོམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏོང་ངོ༔ ཞེས་བསྐུལ་ཏེ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཟླ། སྟོང་ཚིག་ཕུལ། ཁྲོ་བོ་ལ་ཛཔ་དམིགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་བའི་སྟེང་ཕྱོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ ལྷ་ཀླུ་ལ་སོགས་སོ་སོའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཉི་ཟླ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གེ་སར་ལ༔ ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ནི་དུར་ཁྲོད་ཆས་རྣམས་རྫོགས༔ གསུང་ནི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་སྲོག་དང་བཅས༔ ཛཔ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཕཊ྄་ཀྱིས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒོམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་གཏོང་ངོ༔ ཞེས་དང་རུ་ལུ་བཟླ་ཞིང་ལས་སྦྱོར་ནི་དཀྱུས་ལྟར་རོ། །འདིར་ལམ་ངེས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་དུ་ཟག་བཅས་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྔས་ཞི་བའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱིས་རབ་ཟླ་བ་དྲུག་དང༌། ཐ་མས་ལོ་གཅིག་ཟླ་བ་བཞི་དང༌། ཁྲོ་བོས་རབ་ཟླ་བ་གཉིས། ཐ་མས་དྲུག་སོགས་དུས་ངེས་པ་ཅན་ན་ཕྲ་ཡང་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་ལུས་འདོད་གཟུགས་གང་རུང་གི་ལྷ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཐོབ་སྟེ་མཁའ་འགྲོའི་ཞིང་སོགས་ཉུལ་ཏེ་དཔའ་བོ་ཊཱ་ཀིའི་འདུ་བ་ལྷན་ཅིག་རྫོགས་རིམ་ལ་བསྟེན་ནས་ལམ་ལྔ་མཐར་དབྱུང་བའི་མྱུར་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནི་ཚོགས་སྒྲུབ་མཚན་ཉིད་པ་སྟེ། དེང་སང་དུས་ཀྱིས་དབང་གིས་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་ཏང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་དྲོད་ཅི་རིགས་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་དམ་གཙང་སེལ་མེད་ཀྱི་འདུ་པས་ཚོགས་སྒྲུབ་རྗེས་མཐུན་ལའང་དགོས་གནད་ཕན་ཡོན་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ཏེ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་ལས། གཞན་ཡང་འདི་ཡི་སྒྲུབ་མཆོད་ཙམ༔ གང་དུ་བགྱིས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཕབ་པའི་མཐུས༔ པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་དང་མཚུངས༔ ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་ཀུན་ཞི་ཞིང༔ ཆར་ཆུ་དུས་བབ་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས༔ ཀུན་ཀྱང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་འགྱུར༔ བསླུ་མེད་ཡིན་ནོ་ཐེ་ཚོམ་སྤོངས༔ ངེས་པར་བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ༔ ཅེས་དང༌། འདི་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་བས་བྱིན་གྱིས་རློབ༔ མ་དང་ཌཱ་ཀིའི་ལུང་ཡང་སྟོན༔ ཕྱི་མ་རྔ་ཡབ་དཔལ་གྱི་རིར༔ ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ་ས་མ་ཡ༔ ཞེས་དང༌། ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མོས་བྱེད་ཅིང༔ སྒྲུབ་པ་སྣ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་བྱས་པས་ཀྱང༔ ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་འགྲུབ་པར་མ་གྱུར་ན༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡིས་ཕྱི་རབས་འགྲོ་བ་བསླུས༔ ཞེས་སོགས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཤིང༌། གང་ཟག་གཅིག་གིས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྒྲུབས་པ་བས་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ལན་གཅིག་གི་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་གསུངས་པས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཙམ་གྱི་སྐལ་པ་དང་འཚམས་པའི་རིག་འཛིན་བཞིའི་ས་ལ་དབྱུགས་དབྱུང༌། རྩེ་གཅིག་མོས་ཤིང་བརྩོན་པས་ཕྲིན་ལས་བཞི་དང༌།མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་གསེང་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ན་སྐལ་བཟང་དག་གིས་ཅི་ནུས་སུ་བརྩོན་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །འཕགས་བོད་ལྗོངས་སུ་རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་གྱིས། །སྣོད་བཅུད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སུ། །ཤར་བས་འབྲེལ་ཚད་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོའི། །གོ་འཕང་སྦྱོར་བའི་ཕྲིན་ལས་འདི་རྨད་བྱུང༌། །དེ་ཚུལ་ཡིད་རབ་དྭངས་པའི་ཉེར་ལེན་གྱིས། །བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་མན་ངག་ལྟར། །འཇུག་བདེའི་ཚུལ་དུ་དད་དང་ལྷག་བསམ་གྱིས། །སྦྱར་བས་སྐལ་མཉམ་ཀུན་དགའི་བཙས་གྱུར་ཅིག །དབྱིངས་སྣང་འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར། །སྣོད་བཅུད་འོག་མིན་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་ཆེན་པོར༔ ཚོམ་བུ་དང་བཅས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི། །དགེ་མཚན་སྣང་བ་འཕེལ་རྒྱས་གསལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྩ་གསུམ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གང་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་བའི་སྒྲུབ་ཁོག་འཇུག་བདེ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འདིའང༌། ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་སྒྲུབ་ཁོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་སྐུ་ན་སྨིན་པའི་སྐབས་སུ་མཛད་པས་ལས་འགྲིགས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་ཙམ་ལས་མི་བཞུགས་པས་རང་གཞན་ལམ་འདིར་འཇུག་འདོད་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་གྱིས་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཕྱོགས་ལྡན་ལྗོངས་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་དགའ་ཚལ་གྱི་བྱེ་བྲག །གསེར་ཆུ་འབྲི་ཀླུང་གི་དལ་འབབ་ཀྱི་གཡས་ཟུར་གོ་ཐི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་གླིང་གི་དབེན་པའི་གནས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་གསལ་གདོད་མའི་ནང་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་པའི་མཛད་པ་བསྟན་པའི་གནས་མཆོག་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བསྙེན་མཚམས་ལ་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་པ་ལ་ཡི་གེ་བ་ནི་མདོ་སྨད་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྔགས་བན་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་དབང་དྲག་ནུས་ལྡན་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྣང་བ་ལ་དགའ་མགུར་རྩེན་པས་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིའི་གསེང་ལམ་ཉི་ཟླའི་བགྲོད་པ་ལས་མྱུར་བས་སྐུ་བཞིའི་གྲོང་ཁྱེར་མཆོག་ཏུ་རྟེན་འདིར་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཤྲཱི་ཡེ་བྷ་ཝཱ་ཏུ།
[edit]

@#/_klong chen snying gi thig le'i rtsa ba gsum gyi spros bcas sgrub mchod rgyas pa'i khog phub grub gnyis 'dod dgu'i rol mtsho zhes bya ba bzhugs so// @#/_/mchog gi gsang gsum mi zad rgyan 'khor lo/_/ye shes klong dgu'i dkyil 'khor khyab bdag tu/_/yongs shar pad+ma las grol bla ma rjer/_/'dud do grub gnyis 'dod dgu'i dga' ston stsol/_/rab 'byams rgyud sde'i gsang ba'i mdzod/_/gcig 'dus gu ru'i thugs kyi tika_/mnga' bdag khu dbon chos skal gyi/_/nying khu'i gsang lam 'di na dbye/_/bka' gter man ngag gi sgrub pa bka' brgyad kyi byin rlabs don gyi brgyud pa thams cad gcig tu 'dus shing bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i bcud dril klong chen snying gi thig le'i yi dam thugs sgrub kun gyi rtsa ba bla ma drag po dpal chen 'dus pa'i spros bcas sgrub chen gyi rim pa nyams su bstar ba'i tshul 'dus gsal du 'chad pa la gsum/_phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi bzung*/_bsnyen sgrub yan lag bzhis sgrub pa'i gzhung bsrangs ba/_rjes las kyi rim pa mtha' rgyas su bya ba'o/__/dang po ni/_ston pa gnas dang 'khor dang dus:_yo byad la sogs gzhir ldan pas:_zhes gsungs pa ltar bzhi'am sgrub pa'i thabs bka' gter rgyud lung man ngag gi khungs dang ldan zhing brgyud pa sel med pa nyid bsnan pas lngar bshad pa rnams gsang ba spyi dang mthun pa tshogs pas gzhi bzung nas/_gnyis pa sgrub pa'i gzhung bsrang ba la gnyis/_sngon 'gro/_dngos gzhi'i las rim mo/__/dang po la gnyis/_bsod nams kyi dpung bskyed pa dang*/_sa yi cho ga bya ba'o/__/dang po ni/_bsod nams kyi dpung bskyed phyir sats+tsha gdab pa/_srog bslu/_nye'u 'don pa/_bskang bshags/_zhi ba'i sbyin sreg_/mgron bzhi la mchod sbyin ci 'byor/_gzungs mdo sgrogs pa/_khyad par chos nyid kyi don rtogs phyir sgrub gnas kyi shar du sher phyin/_bdud 'joms phyir lhor stobs po che/_rgyu 'bras go phyir nub tu lang kar gshegs pa/_bar chad zhi phyir byang du tog gzungs dang grwa lnga bklag pa rnams ci 'grub bya dgos so/__/gnyis pa sa chog la/_sa brtags pa/_snang ba mi las bslang ba rnams sgrub gnas rnying par mi dgos pas/_mi snang ba las bslang ba la/_sa lha dang*/_gnyug mar gnas pa gnyis las/_dang po ni/_gang du dkyil 'khor bya ba'i gnas khang gtsang zhing mdzes par brgyan pa'i gung du stegs ji ltar rigs pa kheb ldan bang rim can gyi dang po'i dbus su 'bru tshom gyi steng bdag bskyed dpal chen 'dus pa'i rtsa gtor gzhung mthun/_g.yas g.yon du sman raka_/stegs gnyis par g.yon nas brtsams pa'i chu gnyis nyer spyod dang*/_dkyil 'khor gyi stegs bu'i dbus 'bru'i tshom bu bkod pa'i steng many+dzi'i khar sa lha'i gtor ma dkar zlum mtheb ril gyis mtshan pa che chung gnyis dang*/_mdun du gser skyems dang bcas pa'i mthar byang shar mtshams 'dzin me tog nas brtsams te chu gnyis nyer spyod dang bcas pas g.yas su bskor/_gzhan yang nyer mkho'i yo byad tshogs par byas la/_bdag gi rnal 'byor dpal chen phyag rgya gcig pa ni/_tshig bdun gsol 'debs/_brgyud 'debs bcas sngon du 'gro bas/_rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:_zhes sogs lan gsum gyis tshogs bsags/_hU~M:_rang byung rig pa de bzhin nyid:_rol rtsal kun snang snying rje'i gdangs:_rgyu yi hU~M gis snod bcud sbyangs:_'byung ba rim brtsegs ri rab steng:_phyi rol rdo rje'i srung 'khor dang:_drag po'i gzhal yas mtshan rdzogs dbus:_byol song dregs pa pad nyi'i gdan:_de steng hU~M babs yongs gyur las:_rdo rje sngon po rtse lnga pa:_de las skad cig dran rdzogs su:_che mchog badz+ra thod phreng rtsal:_mthing nag dbu gsum phyag drug pa:_zhabs bzhi gyad kyi dor stabs bgrad:_rgyal 'gong bdud bzhi'i dpyi nas brdzis:_g.yas dkar dgod cing gshe ba'i zhal:_g.yon dmar am gtsigs 'jigs par ston:_dbus mthing rngams brjid khro bo'i zhal:_sku mchog rigs lnga dbu la rdzogs:_rdo rje'i bya khyung spyi bor lding:_spyan dgu ljags 'dril mche ba gtsigs:_g.yas kyi dang po rdo rje dang:_bar pa kha T+wAM tha ma me:_g.yon gyi dang po b+han+d+ha dmar:_bar pa thong gshol tha ma na:_lcags kyi sdig pa mgo dgu bsnams:_dur khrod dpal gyi chas rnams rdzogs:_gnam zhal yum mchog kun bzang sbyor:_g.yas pa gtso 'khyud kha T+wAM bsnams:_g.yon pa chags pa'i dung dmar stob:_sku mdog sngon mo rgyan dang ldan:_bskal pa'i me phung 'bar ba'i klong:_dga' bzhi bde ba chen por bzhugs:_dpal chen yab yum sbyor mtshams nas:_mthing nag hU~M gi yi ge spros:_rdo rje'i sku yi gnas rnams su:_khrag 'thung yab yum sras bcas bskyed:_hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:_hU~M chen sngags kyi sgra bsgrags pas:_khro rgyal dkyil 'khor lhun gyis grub:_bskal pa'i me ltar 'bar klong nas:_rang byung ye shes khro tshogs shar:_spyi bor 'jam dpal gshin rje ser:_be con g.yas la sdig mdzub g.yon:_mgrin par dbang chen rta mgrin dmar:_ral gri g.yas la pad+ma g.yon:_thugs kar badz+ra he ru mthing:_rdo rje g.yas la dung khrag g.yon:_lte bar rdo rje gzhon nu ljang:_phyag gnyis rdo rje phur bu 'dril:_gsang bar bla med he ru ka:_mthing nag bya khyung zhing dbyug thogs:_spyi gtsug rig 'dzin rdo rje dkar:_thod dbyug g.yas la dril bu g.yon:_brla g.yas dregs pa kun 'dul mthing:_tho ba g.yas la mdung thung g.yon:_brla g.yon stobs ldan nag po che:_lcags kyu g.yas la sbrul zhags g.yon:_kun kyang rigs bzhi'i 'khor dang bcas:_zhabs kyis lha chen pho mo brdzis:_chos nyid mi 'gyur yum rnams mthing:_gri gug thod 'dzin yab la 'khyud:_yan lag sgo ba rigs bzhi ni:_lcags kyu zhags pa lcags sgrog dril:_tshom bu dgu yi gtso mchog las:_bdun brgya nyer lnga'i lha tshogs kun:_nyi las 'od zer bzhin du shar:_sku mdog phyag mtshan rgyan cha lugs:_ma 'dres yongs rdzogs chen por gsal:_dam tshig ye shes dbyer med gyur:_ces rdo rje'i lus la gdod nas grub pa'i gnyug ma'i lha sngags kyi rkyen gyis sad pas gtso bo rnams zhal phyag yongs rdzogs dang 'khor rnams mos bskyed kyi tshul du gsal gdab/_dang po bsnyen pa ni/_bdag nyid che mchog yab yum gyi:_thugs mchog 'od kyi drwaba'i klong:_gsal stong zung 'jug nyi zla'i steng:_kun bzang yab yum zhal sbyor la:_rdo rje'i skyil krung mnyam bzhag can:_thugs kar bde gshegs kun gyi srog:_yi ge 'bru gsum brtsegs mar gsal:_de las 'od 'phros snang srid kun:_ye shes lnga ru sangs rgyas gyur:_'khor 'das ro gcig lta ba'i ngang:_oM AHhU~M:_zhes yid bzlas sam shub bur bzla/_gnyis pa sgrub pa ni/_ye shes rgyal po stang dpyal gyi:_thugs kar pad+ma nyi zla'i steng:_gser gyi rdo rje rwa dgu pa'i:_dbus rar ting 'dzin sems dpa' hU~M:_rwa brgyad mdun nas rim pa bzhin:_thog mtha' gnyis dang grong khyer drug:_kun kyang thugs ka'i hU~M la blta:_shin tu phra zhing 'od zer 'bar:_oM gu ru shrI badz+ra yak+sha kro d+ha tsit+ta hU~M:_lha la gsal snang thon pa dang :_'phro 'du'i gzer la lde kha bsgyur:_rang rang sngags kyi yig 'bru las:_sngags phreng lu gu rgyud du thon:_yab nas yum gyi zhal du zhugs:_sku yi dbyibs brgyud mkha' gsang nas:_rdo rje nor bu'i lam zhugs te:_thugs srog hU~M la thim zhing 'khor:_bde ba chen po'i 'od zer gyis:_rgyal ba mchod cing dngos grub dbyig:_thams cad bsdus nas rang la bstims:_slar 'phros 'gro ba'i las nyon sbyangs:_zhes dmigs shing bzla/_spro na hU~M bzlas kyang bya/_gsum pa sgrub pa chen po khro bo spyi dril gyi sngags bzla bar spro na/_sku'i gnas kyi lha so sor sngags phreng do li'i dmigs pa dang*/_lha tshogs kun kyang spyi dril sngags:_'ur chem 'brug gi sgra bzhin sgrogs:_lnga ldan 'od kyis stong gsum gang:_nad gdon zhi zhing tshe dpal rgyas:_khams gsum dbang 'dus dmigs bya bsgral:_rig 'dzin bzhi yi gnas thob gyur:_ces brjod cing dmigs la/_oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+TaM ta ka ha na da ha pa tsa hU~M phaTa?:_ces ci nus bzlas mthar/_rten dang brten pa'i snang cha kun:_'od gsal gdod ma'i gshis su thim:_slar yang zung 'jug sgyu ma'i sku'i:_gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum mtshan:_badz+ra rak+Sha hU~M:_zhes pas thun mtshams he ru ka'i skur ldangs la/_bdag nyid yi dam gyi skur gsal bas stong pa'i ngang las pad zla'i steng du baM las/_sa'i lha mo gser btso ma'i mdog can bum pa bsnams pa bskyed nas/_oM pri thI de wi sa ma ya dzaHdzaH_zhes brjod pas sa'i lha mo la klu gnyan sa bdag gis bskor ba spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_mchod pa rnams a mr-i tas bsangs/_ra~M ya~M kha~M gis sbyangs/_thams cad stong nyid nam mkha'i ngang:_b+h+rU~M las rin chen snod nang du:_oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:_so so'i lha mo'i rol par bcas:_rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:_oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+yA shab+ta pU dza sa ma ya hU~M/_zhes dang*/_gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:_gtor ma 'dod yon phung por spungs:_oM AHhU~M/_lan gsum rgya dang bcas pas brlab/_oM pri thI de wi sa pa ri wa ra ar+g+haM puSh+pe sogs btags pas nyer spyod dang*/_rdor thal phye bas/_oM pri thI de wi sa pa ri wA ra a kA ros gtor ma bsngo/_skyobs pa sangs rgyas thams cad kyi/_/spyod pa'i tshul dang khyad par dang*/_/sa dang pha rol phyin rnams la/_/lha mo khyed ni dbang du gyur/_/shAkya seng ge skyob pa yis/_/ji ltar bdud kyi sde bcom pa/_/de bzhin bdag gis bdud sde las/_/rgyal bar byas te dkyil 'khor bri/_/de phyir sa 'di gnang bar mdzod/_/ces brjod pas des kyang rdo rje 'dzin pa khyed ci dga' bar longs spyod cig ces gnang ba byin par bsam la/_gtor ma phul la badz+ra muM gyis rang gnas su btang ngo*/_gnyis pa ni/_spro na gnyug mar gnas pa la cha gsum dang*/_bsdu na gtor ma dang gser skyems/_ra~M ya~M kha~M gis bsangs/_oM AHhU~M lan gsum gyis brlabs/_b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_s+thA na pa ti k+She tra pA lany+tsa na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM utag te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA:_lan gsum gyis gtor ma phul/_mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la sogs kyis phrin las bcol la gtor ma dang gser skyems phyi rol du 'bul/_mchod pa rnams bsdu'o/__/gsum pa dbang du bya ba ni/_stegs bu'i mdun nas tsan+dan nam seng lding gi phur bu slob dpon gyis bzung la/_bdag nyid yi dam du gsal ba'i thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros/_phur bu la thim/_de nyid dpal rta mgrin gyi skur gyur par bsam te phur bu sa la gdab pa'am bkod nas/_hU~M pad+mAn+ta kr-i ta hU~M phaTa?/_ces btab te lan bdun bzlas pas/_phur bu las 'phros pa'i 'od zer dmar pos sa gzhi khyab cing dbang du gyur par bsam mo/_/bzhi pa sbyang ba ni/_lag pa g.yas pa'i sor mo lnga phral ba rdo rje rtse lnga par bsam la shar dang byang cung zad gzhol ba'i steng gi khor yug tu bskor zhing sa la'ang bzhag nas/_oM ha na ha na hU~M phaTa?/_ces brjod cing rdo rje las byung ba'i 'od zer gyis snod bcud du 'dzin pa sbyangs/_oM b+hu khaM zhes brjod pas sa phyogs thams cad nam mkha'i rang bzhin du gyur par bsgoms/_cung zad spro na bzung ba ni/_seng lding phur pa mgul du yungs kar gyi thum bu dang dar sna'i cod pan can bcu 'bru'i snod du btsugs pa slob dpon stegs bu'i dbus nas zhal shar du phyogs pa'i mdun dang*/_phur stegs e bcu rnams phyogs bcur bkod/_bdag gi thugs ka nas hU~M 'phros/_oM TA ki rA dza ma hA kro d+ha hU~M phaTa?/_ces brjod pas khro bo lcags kyu dang tho ba thogs pa spros/_phyogs skyong bcu bkug nas tho bas bsnun te gzir/_e bcur bkod par gyur/_yang rang gi thugs ka nas hU~M yig bcu spros pa las phur bu rnams khro bo bcu sku smad phur bu'i dbal can tu gyur/_hU~M bcu brjod/_phyogs bcu'i bgegs rnams kyi snying gar btab par gyur/_slob dpon gyi phyag g.yas tho ba dang*/_g.yon pas steng gi khro bo'i phur pa sogs rim bzhin thogs la/_oM badz+ra kro d+ha hU~M kA ra hU~M/_gardza gardza hU~M phaTa?/_oM g+ha g+ha g+hA ta ya sarba duSh+TaM hU~M phaTa?/_kI li kI la ya sarba pA pAM hU~M phaTa?/_hU~M hU~M hU~M badz+ra kI la ya badz+ra d+ha rod a dz+nyA pa ya ti sarba big+h+nAn kA ya wAka tsit+ta badz+ra kI la ya hU~M phaTa?:_des 'gres te khro bcu'i snying po so sor las sngags btags pa brjod cing 'bar ba'i stangs stabs dang bcas steng gi phur bu shar gyi shar dang*/_phyogs bzhi shar nas g.yas skor dang*/_mtshams bzhi byang shar nas g.yon bskor dang*/_'og gi phur bu nub kyi nub tu gdab cing*/_phyogs bcur phur bu btab pas de las byung ba'i ye shes kyi me dpung phyogs thams cad du khyab par 'bar bas bgegs rnams bsregs shing mi gnas par gyur par bsam/_bsdus pa'i skabs/_bgegs gtor byin brlabs bkug cing sngags kyis bsngo/_hU~M/_nga ni spyi dpal chen po ste sogs las byang ltar bka' bsgo zhing*/_hU~M/_bdag nyid zhe sdang rdo rje yi sogs kyis mtshams bcad bsrung 'khor bsgoms pas kyang rung bar gsungs/_phur gdab rgyas pa byas na bgegs gtor btang ba 'di mi dgos/_rgyas bsdus gang gi skabs su yang*/_rang nyid yi dam du gsal ba'i mig gnyis nyi zla mig 'bras hU~M las me dpung 'bar bas bgegs dang log par 'dren pa'i tshogs la gzir bas rnam smin gyi lus bsregs shing sems chos nyid kyi ngang du ra ros par bsams la rkang pa rdo rje'i 'gros kyis bskor zhing*/_oM sUr+Ya tsan+d+ra dz+wa la dz+wa la hU~M phaTa?/_ces brjod cing spro na chas su zhugs te rkang pa byin gyis brlabs nas gar gyi gzhi bca' ba sngon du btang ste khro bo bcu'i stangs stabs phur pa rgyud lugs las 'byung ba ltar bya'o/__/phyi bshags skabs 'dir gsungs kyang 'grub sla ba'i phyir gong du bstan zin cing*/_'di nas brtsams sgrub pa ma grol bar dri med bshags rgyud nar mar bklag mkhan bzhag_/rtsa ba'i gnyis pa dngos gzhi la gsum/_ye shes kyi lha bsnyen pa dang*/_nye bar bsnyen pa'i rim pa/_lha dang dbyer med du byed pa sgrub pa'i rim pa/_grub nas dngos grub len pa sgrub pa chen po'i rim pa'o/__/dang po la bcu las/_thog mar phyi mtshams bcad pa ni/_sgrub khang gi phyogs bzhir gom pa bdun cu rtsa bzhi'i sar tho bzhi la rgyal chen so so'i sku rten rgyal mtshan dang bcas pa btsugs pa'i mdun du stegs khebs ldan gyi khar me tog gi tshom bu'i steng du gtor ma dkar zlum mdun du mtheb kyu ril bus mtshan pa re dang*/_de'i mdun du g.yon nas brtsams pa'i chu gnyis nyer spyod lnga dang bcas pa bshams la/_slob dpon 'dus pa bcas rol cha dang ser sbreng gis shar du 'khod la/_shar gyi mchod gtor/_a mr-i tas bsangs/_ra~M ya~M kha~M gis sbyangs/_thams cad stong nyid nam mkha'i ngang:_b+h+rU~M las rin chen snod nang du:_oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:_so so'i lha mo'i rol par bcas:_rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:_oM badz+ra puSh+pe nas shap+ta pU dza sa ma ya hU~M:_gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:_gtor ma 'dod yon phung por spungs:_oM AHhU~M gis brlabs/_tho sku rten dang bcas pa/_a mr-i tas bsangs/_swa b+hA was sbyangs/_rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa rten la bstims/_oM d+hr-iSh+Ta rASh+Ta hU~M dzaH_lan nyer gcig mthar/_oM badz+ra ar+g+haM nas shap+ta pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/_rdor thal phye rgyas snying po'i mthar/_a kA ros gtor ma phul la/_hU~M/_ri rab gling bzhi'i shar phyogs nas/_/dpal ldan rgyal po yul 'khor srung*/_/phyogs bsrung re ba bskang ba'i phyir/_/'dir byon mchod sbyin gtor ma bzhes/_/dri za'i gdon rnams mtshams chod cig_/ces phrin las bcol/_srung ba'i las mdzad par bsam zhing*/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_de nas lho yi mchod gtor sngar ltar byin gyis brlabs/_tho bsang sbyangs/_rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi lho phyogs nas rgyal po chen po 'phags skyes po 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzas spyan drangs/_dzaHhU~M baM hos bstims/_oM bai rU D+ha ka hU~M dzaH_lan nyer gcig dang*/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_snying po'i mthar/_a kA ro sogs btags pa gsum gyis gtor ma phul/_hU~M/_ri rab gling bzhi'i lho phyogs nas/_/dpal ldan rgyal po 'phags skyes po/_/phyogs bsrung re ba bskang ba'i phyir/_/'dir byon mchod sbyin gtor ma bzhes/_/grul bum gdon rnams mtshams chod cig_/ces dang*/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_de nas nub kyi mchod gtor sngar ltar byin gyis brlabs/_tho bsang sbyangs/_rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi nub phyogs nas rgyal po chen po spyan mi bzang 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstims/_oM bai rU pAk+Sha hU~M dzaH_lan nyer gcig dang*/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_snying po'i mthar/_a kA ro sogs btags pa gsum gyis gtor ma phul/_hU~M/_ri rab gling bzhi'i nub phyogs nas/_/dpal ldan rgyal po spyan mi bzang*/_/phyogs bsrung re ba bskang ba'i phyir/_/'dir byon mchod sbyin gtor ma bzhes/_/klu dbang gdon rnams mtshams chod cig_/ces dang*/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_de nas byang gi mchod gtor sngar ltar byin gyis brlabs/_tho bsang sbyangs/_rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi byang phyogs nas rgyal po chen po rnam thos sras 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M baM hoHsa bstims/_oM bai shra ma Na hU~M dzaH_zhes lan nyer gcig dang*/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyi mchod/_snying po'i mthar/_a kA ro sogs btags pa gsum gyis gtor ma phul/_hU~M/_ri rab gling bzhi'i byang phyogs nas/_/dpal ldan rgyal po rnam thos sras/_/phyogs bsrung re ba bskang ba'i phyir/_/'dir byon mchod sbyin gtor ma bzhes/_/gnod sbyin gdon rnams mtshams chod cig_/ces dang*/_tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya'o/__/gnyis pa bar mtshams la gnyis kyi dang po dam sri mnan pa ni/_sngags la zhugs nas slar dam las log ste dam tshig can la gnod pa'i 'drer gyur pas sngon dam 'dres zin pa'i phyir mtshams gzhan gyis mi bzlog pas sgo them phyi nang mtshams su mnan dgos pas dug shog la dam sri'i ling+ga spyi mthun gyi snying gar nr-i'i mthar ya ma dam sri gaM pa ri mA ra ya dzaH_zhes bris la dug khrag byugs pa brub khung du bkod nas bskul gser skyems gzu dpung dmigs bya 'gugs shing bstim pa thun gyis brabs nas mnan thod du 'jug pa rnams snga nyin nas rdo rje mtshams pa sogs kyis grub pa yod na dang ma grub na ling rkyang brub khung du bcug pa sgrub khang gi sgo drung du dam sri mnan pa'i sar slob dpon gyi mdun du bkod la/_gser skyems/_ra~M ya~M kha~M/_'dod yon zag pa med pa'i bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/_zhes byin gyis brlabs nas/_hU~M/_rig 'dzin rtsa brgyud bla ma dam pa dang*/_/bde gshegs kun 'dus zhi khro bka' brgyad lha/_/khyad par dpal chen 'dus pa'i lha tshogs rnams/_/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/_/ma mgon lcam dral tshe ring mched lnga dang*/_/dregs pa'i sde dpon sum cu yab yum sras/_/bka' nyan bran g.yog mngag gzhug bcas rnams kyi/_/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/_/sngags 'chang bdag gi rigs kyi srung ma dang*/_/sa phyogs 'di yi yul gzhi gnas kyi bdag_/lo zla zhag dus tshes la dbang ba'i lha/_/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/_ces pa'i tshig mtshams gsum por gser skyems phul/_e yaM raM dz+wa la raM/_brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dam sri pho mo rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/_chos kyi bka' bden pa dang*/_dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/_gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/_chos nyid gdod nas stong zhing chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_khyad par bcom ldan 'das bde gshegs bsgrub pa bka' brgyad bla ma drag po dpal chen 'dus pa'i lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis ma rungs pa'i sems can ya ma dam sri thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__tri yaM dzaHtri badz+ra ang+ku sha ya dzaH_dzaHhU~M baM hoH_zhes dgug gzhug byas nas phur chung gcig mi g.yo bar bskyed pa slob dpon gyi phyag tu thogs la/_oM badz+ra kro d+ha Ar+Ya a tsa la hU~M b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaTa?:_ces tshar gsum gyis gzi byin bskyed nas/_hU~M/_dur khrod chen po'i gnas mchog 'dir:_sgrub pa'i bar chad byed pa'i bgegs:_bka' las 'das pa'i dam sri rnams:_bsad cing mnan pa'i dus la bab:_hU~M mdzad hU~M gi khro bo Ar+Ya a tsa la:_sprul pa'i 'od zer rngams brjid dgra bgegs 'dul:_dur khrod bgegs kyi tshogs 'joms badz+ra kI ya:_ya ma dam sri thal ba'i rdul du rlog:_Ar+Ya a tsa la dam sri b+han+d+ha b+han+d+ha mA ra ya hU~M phaTa?:_zhes mnan thod dam ling ga la slob dpon gyis phur chung btab/_thun rdzas kyis brab/_thod pa mtshan ngan du bcug ste sgrub khang gi them pa'i phyi rol du mnan/_ro g.yam la ri gling rdo rje rgya gram bris pas bkab pa'i steng sAts+tsha nag pos mnan rjes/_thams cad kyis Ar+Ya a tsa la'i sngags brjod bzhin pas sa chu me rnams kyis rgyas btab nas mi mngon par byas la slob dpon gyi rdo rjes rgya gram du mnan la/_hU~M/_ri rab chen po'i rmang du mnan:_rgya mtsho chen po'i gting du skyur:_gshin rje nag po'i lag tu gtad:_chu srin gdug pa'i kha ru brdzang:_'khor lo 'bar ba'i phyag rgyas mnan:_bdun brgyud rigs ni brlag par 'gyur:_nam yang ldang bar mi nus so:_byang chub sems ni skyes na btang:_zhes brjod cing don bsam mo/__/de'i steng du dpon slob rnams kyis suM b+ha ni brjod bzhin du lag pa lu gu brgyud du sbrel nas/_hU~M/_dam sri bya ba'i sdig can khyod:_'gro ba yongs kyi rgyud la rgol:_byang chub sems kyi brtul zhugs bros:_mnan no stong chen 'og tu mnan:_gtad do chu srin gre bar gtad:_bskyur ro gshin rje'i kha ru bskyur:_bsreg go ye shes me yis bsreg:_bdag tu blta ba ma zhig bar:_bskal pa zhig kyang mi btang ngo:_oM AHhU~M:_s+t+waM b+ha ya laM nan:_zhes bro brdung ngo*/_gnyis pa sgo byang gdags pa ni/_ra sog gam ro ras la gshin rje'i sku mngon rtogs ltar bris pa'i rgyab tu snying po dang 'dod gsol bcas bris pa sgo'i ya them gyi phyi ngos su btags pa'i mdun du gtor ma gru gsum dmar po mtheb ril gyis mtshan pa dang*/_chu gnyis nyer spyod bcas bshams pa sngar ltar byin gyis brlabs/_sku rten a mr-i tas bsangs/_swa b+hA was sbyangs/_stong pa'i ngang las hU~M las gshin rje chos kyi rgyal po mthing nag 'khor lo dang thod dbyug 'dzin pa khro gtum 'jigs pa'i chas can ma he la dor stabs kyis gnas pa'o/_ye shes pa badz+ra sa mA dzaH_dzaHhU~M baM hoH_zhes drangs bstims/_oM badz+ra karma ya ma rA dza hU~M phaTa?:_ces nyer gcig bzla/_oM badz+ra ar+g+haM nas shap+ta pra tIts+tsha swA hA sogs kyis mchod la/_rang sngags kyi mthar ba liM ta nA nA khA dan+tu gr-ih+Na hU~M khA hi khA hi:_zhes lan gsum gyis rdor thal gyi rgyas gtor ma phul nas phrin las gsol ba ni/_hU~M/_lha srin sde brgyad 'byung po kun/_/khyed kyi g.yog dang 'khor lags na:_rnam par smin pa'i chos shod la:_bdag gis 'bras bu ma thob par/_/sgo 'di tshun chad ma gtong zhig_/oM badz+ra ya ma rA dza sa ma ya s+t+waM:_zhes rten la me tog 'thor nas brtan bzhugs bya/_sgo them gyi nang du brub khung zhig gi nang du zan ling la seng lding ngam skyer ba'i phur bu'i dbal la mi g.yo ba'i sngags dang*/_mgul du rgya shog la sgo 'di yan chad su yang ma 'da' zhig ces bris te btags la btab/_sgo 'di yan chad su yang ma 'da' zhig ces brjod/_'di nyin drag po'i sbyin sreg bya dgos pas rdo rje mtshams pas sgrub khang gi byang ngam nye logs su bya/_spros pa rgyas na skabs 'dir ging dkar nag chas su bcug pas drag sngags bzla bzhin me chu'i thun dang*/_rdo rje mtshams pa slob dpon nas rnam sme'i khrus bya/_de phyin tho dang thun gyi 'og tu ma tshud pa mi gtong*/_'thung chu sogs yo byad mi len ka med la thun dang khrus kyis sbyangs/_gsum pa nang mtshams la dang po ma traM bsgral ba ni/_rgyal po btson du bzung na 'bangs kyis gnod pa byed mi nus pa ltar bgegs kyi rgyal po ru tra rgyud las gsungs pa lta bu'i dam sri chen po da lta'ang yod pas kho rang dang bsam sbyor mthun pa'i lha sngags kyi gnad kyis dbang du byed cing tri shu las bsgral/_khog pa bros brgyang*/_bdag med kyi dur khrod du bgegs 'jug pa'i nus pa mtshams bcad pa'i phyir dkyil 'khor gyi gzhir ma traM gi gzugs brnyan mgo lho nub tu bstan pa gan rkyal du bzhag_/stegs bu'i shar ngos su slob dpon zhal nub bstan gyis phyag tu g.yab dar dang dril bu bsnams nas/_oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ko\u0f85 haM:_bdag nyid badz+ra he ru ka'i skur gyur zhes brjod cing*/_slob dpon gyis lcags kyu'i phyag rgya bcings te/_ma traM ka ru tra dzaH_lan bdun brjod/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/_chos kyi bka' bden pa dang*/_dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/_gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/_chos nyid gdod nas stong zhing chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_khyad par bcom ldan 'das bde gshegs sgrub pa bka' brgyad bla ma drag po dpal chen 'dus pa'i lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis rnam pa ma traM ru tra/_ngo bo dngos grub la bar du gcod pa'i bdud dang log 'dren thams cad ma traM ru tra A kar+sha ya dzaH_dzaHhU~M baM hoH_zhes bkug ste gzugs la bstims nas/_lcags kyu'i phyag rgya dang dang bcas/_hU~M/_byang chub mchog tu sems bskyed cing*/_/dus gsum rgyal ba'i sku sprul pa/_/rig 'dzin nges pa mang po la/_/dngos grub 'phrog par byed pa yi/_/ru tra rtag pa'i rgyal po 'di/_/khro bo chen po'i byin rlabs kyis/_/yud tsam gyis ni 'dir khug la/_/sdug bsngal nyams su myong bar gyis/_/ma traM ka ru tra dzaH_dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bden pas dngos grub la bar du gcod pa'i bdud dang log 'dren thams cad A kar+sha dzaH_tri yaM dzaH_dzaHhU~M baM hoHsa bstims la/_chos dang gang zag gi bdag chad par lta ba rnams gzhom pa'i don dang*/_ma traM gi gzugs de nyid slob dpon gyi zhabs g.yas pa'i dor stabs kyis mnan la/_snying rjes khyed bsgral dam tshig gi_/gsad mnan bya ba ma yin te/_/phung po rdo rje gtams byas la/_/rnam par shes pa mya ngan 'da'/_hU~M/_chos la lta dang gang zag lta/_/rtag chad lta ba'i sdig can khyed/_/bdag med stong pa'i tho bas gzhom/_/'jigs byed chen po'i zhabs kyis gnon/_/ma rig sgo lnga'i sbubs las dral/_/rnam shes chos kyi dbyings su phaTa?/_/thams cad kyi lag g.yas kyi sor mo gsum sgreng pa kha T+wAM ga'i rgyas snying gar snun tshul byas la/_gzugs phung hrul gyis zhig_/ma rig sgo lnga'i sbub dral/_rnam shes tri nag por gnas pa thugs ka'i 'od kyis sangs pas hU~M yig dkar por gyur pa bdag gi thugs kar thim nas gnyis su med par gyur par bsam zhing*/_bros brgyang ba ni/_hU~M/_stong gsum stong gi lo ka na/_/dbus phyogs stong gi 'jig rten na/_/dregs pa bsnol ba'i gdan steng na/_/rdo rje khrag 'thung bro rar chas/_/zhal gcig phyag gnyis mthing nag sku/_/rdo rje dbyings phyug yum la 'khyud/_/rdo rje thod khrag dkrugs shing gsol/_/dur khrod chas kyis lha srin 'dul/_/rdo rje gshog pas bar snang brgyangs/_/spyan gsum mar zlum stong gsum bsregs/_/mche ba gtsigs pas bdud bzhi 'joms/_/ljags dmar glog stong 'khyug pa yis/_/stong gsum ma lus gsal bar byed/_/hU~M gi sgra ni 'brug bzhin sgrogs/_/brkyang bskum zhabs gnyis bro brdungs pas/_/bdud ni phye mar 'thag pa'i bro/_/klu ni yongs su brngod pa'i bro/_/bgegs rnams mer ni sreg pa'i bro/_/ma bdud thal bar rlog pa'i bro/_/dur khrod 'di la bro brdungs pas/_/dam nyams gshed ni brlag par 'gyur/_/oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/_phyogs bzhir rigs bzhi'i bro brdungs pas/_/bar chad bgegs ni sbyang bar 'gyur/_/khro bcu rdo rje 'gros kyis blangs/_/drag po'i bya ba'i 'gros kyi blangs/_/bdud kyi sgo la 'jug thag bcad/_/sa yi rten phur 'og tu dgod/_/rdo rje rgya gram thag pas drags/_/dkyil 'khor stan du ru tra bzhin/_/dur khrod gzhal yas khang du bzung*/_/sgrub pa byed pa'i rdzas su bzung*/_/thugs dam skong ba'i bdud rtsir bzung*/_/oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M shIMn+ta swA hA/_pu+iMSh+Ta swA hA/_wA shaM swA hA/_mA ra ya phaTa?/_las kyi rdo rjes ma traM gi lhu tshigs so sor phral nas stegs bu'i lho nub tu mgo_/nub tu mtshan ma/_nub byang du lag g.yon/_byang du rkang g.yon/_byang shar du rkang g.yas/_shar du snying*/_shar lhor nang khrol/_lhor lag g.yas phyogs mtshams rnams so sor bkod/_slob dpon shar du gnas pas/_bdag gi thugs ka nas b+h+rU~M 'phros khog pa la thim pas khog pa dur khrod rol pa'i gzhal yas khang gi mtha' skor dur khrod brgyad kyis bskor bar gyur par bsam zhing khu tshur dpung mgor bsnol dbye rgya dang bcas/_hU~M pra be sha ya phaTa?/_ces lan bdun gyis sprul pa'i dkyil 'khor gyi sgo phye/_hU~M hU~M hU~M ha na ha na phaTa? phaTa? phaTa?/_ces rdo rje'i gar 'gros kyis lan gsum bskor nas dkyil 'khor gyi nang du tshud par bsgom mo/__/stegs bu'i dbus kyi khri'u khar slob dpon zhal shar du phyogs par bzhugs/_gnyis pa 'bar ba lta stangs sogs kyis nang mtshams gcod pa ni/_so so'i dmigs pa khong du chud pas/_hU~M/_bdag nyid zhe sdang rdo rje yi/_/spyan mig nyi zla 'bar zhing bsregs/_/thugs las khro bo'i tshwa tshwa 'phro/_/stong gsum sprul pa'i me yis 'gengs/_/phyogs mtshams mtshon cha 'chol bas gtams/_/bdag med stong par mtshams bcad do/_/oM sUr+Ya tsan+d+ra badz+ra kro d+ha dz+wa la raMraM tsakra warti ma hA kro d+ha sarba duSh+TaM e hU~M phaTa?/_de nas bar chad bsrung ba'i phyir phur bu bcu po slob dpon gyi mdun du bkod la/_bdag gi thugs ka nas hU~M 'phros/_oM DA ki rA dza ma hA kro d+ha hU~M phaTa?/_ces brjod pas khro bo lcags kyu dang tho ba thogs pa spros/_phyogs skyong bcu bkug nas tho bas bsnun te gzir/_e bcur bkod par gyur/_drag sngags so lnga pa'i sngags dbyangs lan gsum gyis dang por las rdor gyis gu gul bdug_/gnyis pa slob dpon gyis yungs kar gyis brab/_gsum par rak+ta byugs nas/_hU~M yig bcu las khro bo bcu smad phur pa'i rnam pa can du gyur/_gnas gsum du oM AHhU~M gis byin gyis brlabs/_oM badz+ra kA ya wAka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/_zhes dbang bskur/_oM badz+ra kro d+ha hU~M kA ra hU~M gardza gardza hU~M phaTa?:_ces sogs khro bcu'i rang sngags kyis gzi byin bskyed nas/_phyogs bcu'i bgegs la phur bu'i tshul du btab par bsam la/_hU~M/_tshangs la dbang mdzad khro rgyal 'bar ba'i sku:_dregs pa'i bdud 'joms gdug pa kun 'dul ba:_zhi ba'i ngang las 'bar ba'i skur bzhengs te:_phyogs mtshams srung ba'i bdag por bzhugs su gsol:_oM badz+ra kro d+ha kI la ya hU~M:_zhes steng gi phur bu nas rim bzhin phyogs bzhi g.yas bskor/_mtshams bzhi 'og bcas g.yon skor gyis dkyil 'khor gyi rdo ra'i steng du phur gdan bcu la bkod/_sa chog skabs khro bcu'i phur gdab byas na 'dir dngos su gdab mi dgos par sngags tshig tsam brjod pas thugs dam bskul kyang rung bar gsungs pas skabs dang bstun te bya/_gzung 'dzin 'khrul rtog gi bar du gcod bya gcod byed thams cad stong nyid chos kyi skur gdod nas dag pa'i rdo rje gsang ba'i mtshams las nam yang yengs ba med par khor mo yug tu bya'o/__/'di nas brtsams sgrub pa po thams cad dad mos ting 'dzin dang ma bral bas dzapa sngags rgyun du bzla zhing*/_chang bzi/_'thab 'dzing*/_sdom dang dam tshig 'gal ba'i log spyod spang ba sogs bag yod par bya/_bzhi pa rten gyi dkyil 'khor bca' ba la chag chag gdab pa/_thig las/_tshon bkye ba rnams dgos pas rdul tshon la brten na sgrub khog rin po che'i za ma tog las shes par bya zhing*/_deng sang phal cher ras bris la brten pa mang bas chag chag gdab pa ni/_gang du 'debs pa'i gzhi der/_bdud rtsi lnga dang ba byung lngas byang shar nas g.yas bskor gyis khyems med par byug cing*/_oM badz+ra a mr-i ta maN+Da la hU~M/_khrag chen gyis byug cing*/_oM rak+ta maN+Da la hU~M/_klad chen gyis byug cing*/_oM kaM ka pA la maN+Da la hU~M/_zhi rol bya'o/__/'di yan chad nub dang po'i bya ba'o/__/lnga pa sta gon bya ba la gsum las/_dang po lha sta gon ni/_stegs bu'i dbus su rin po che'i maN+Dal dri'i thig le bkod pa me tog gi tshom bu gtso 'khor dgu/_de rgyab bzhi bcas dang*/_chu gnyis nyer spyod bcas pas bskor te/_las byang ltar mchod pa byin gyis brlab/_bdag nyid he ru kar gsal ba'i:_thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:_zhi khro bka' brgyad dkyil 'khor lha:_mdun gyi nam mkhar spyan drangs bsam:_spyan 'dren ni/_hU~M:_dmigs med mkha' ltar dag cing khyab pa'i sku:_spyan 'dren gshegs su gsol bar mi dmigs kyang:_thugs rje'i ngang nyid chos sku rol pa las:_ye shes sgyu mar rol cing gshegs su gsol:_e h+ya hi b+ha ga wAn ma hA ka ru Ni ka dr-i sh+ya hoH_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_mchod pa ni/_hU~M/_dngos su 'byor dang yid kyis rnam sprul pa'i:_kun tu bzang po bla med mchod sprin gyi:_mkha' dbyings rnam dag rgya cher yongs bkod de:_phyi nang gsang ba'i mchod pa'i rgya mtshos mchod:_oM shrI he ru ka maN+Da la sa pa ri wA ra rU pa shab+da gan+d+he rAs spar+she/_sarba pany+tsa rak+ta ba liM ta ma hA su kha d+harma d+hAtu pU dza hoH_bstod pa ni/_hU~M/_rdo rje glu ma'i las kyi phyag rgya yis:_dbyangs kyi yan lag chos kyi phyag rgya'i sprin:_rigs lnga'i dam tshig phyag rgya la sbyar nas:_lhar snang phyag rgya chen por bstod par bgyi:_bzlas pa ni/_'bru gsum/_gu ru shrI badz+ra tsaN+Da bcas gtso 'khor skabs phyed par cung zad bzla/_slob dpon rdor dril dang spos thog_/pus btsugs thal sbyar bcas/_rang gi lce hU~M las skyes pa'i rdo rje'i rang bzhin du gyur/_rgyal ba sras bcas dgongs su gsol/_/khyed rnams mchod dang sems can don/_nangs par dkyil 'khor 'bri 'tshal bas/_/thugs kyis dgongs te gnang bar mdzod/_/lan gsum/_ces gsol ba btab pas lha tshogs rnams dgyes pa chen pos rig pa 'dzin pa khyed kyis dkyil 'khor gyi las ci ltar 'os pa gyis shig ces bka'i gnang ba stsal nas ye shes kyi dkyil 'khor steng gi nam mkhar bar snang 'od kyi drwa ba'i klong du bzhugs par bsam/_rdo rje khu tshur gnyis gshibs pa'i mdzub mo rkyang ba rtse btugs nas 'og tu phyogs pa spyi bor gtod pa dang bcas/_oM badz+rod tiSh+Tha lhan/_zhes brjod/_dam tshig gi 'khor lo rnams rang la thim par bsam la maN+Dal tshom bu dang bcas pa bsdu'o/__/yig brgya brjod/_'di ni dkyil 'khor 'bri bar gnang ba zhu ba'i don yin pas dbang bskur dang mi 'brel yang nges par bya dgos/_gnyis pa ni/_rin po che'i bum par dri'i chu dang so lnga'i rdzas sbyar ba kha rgyan mgul chings gzungs rdor ldan pa dang*/_las kyi bum pa bcas stegs la bkod pa'i mdun du sman gtor rak+ta/_phyi mchod bskor bshams byas la bsang sbyangs/_las byang ltar byin brlabs/_bum pa bsangs/_shU n+ya tAs sbyangs/_stong pa'i ngang las bum gdan pad+ma 'dab brgyad kyi steng du b+h+rU~M yig yongs su gyur pa las 'od snang rin po che las grub pa'i bkra shis rnam rgyal gyi bum pa lto ba zlum la zhabs zhum pa:_mgrin pa ring la:_kha g.yel ba'i mdun ngos nas mchu 'phyang ba:_lha rdzas las grub pa'i pany+tsa li ka'i mgul chings phrog gsum dang ldan pa:_byang chub ljon pa'i kha rgyan can:_nang chos sku'i rang bzhin yangs shing mtha' mi mngon pa'i gzugs sku gnyis kyi cha bcud so lngas gtams pa:_phyi bum pa'i rnam pa la nang ye shes kyi gzhal med khang rnam par thar pa'i sgo gsum gyi bdag nyid byang chub phyogs kyi chos sum cu rtsa bdun gyi brda don rtags gsum yongs su rdzogs pa'i pho brang chen por/_dbus su spyi dpal chen po/_shar du yang dag_/lhor gshin rje/_nub tu rta mgrin/_byang du phur pa/_shar lhor ma mo/_lho nub tu rig 'dzin/_nub byang du mchod bstod/_byang shar du drag sngags te bde gshegs sgrub pa bka' brgyad drag po dpal chen 'dus pa bdun brgya nyer lnga'i lha tshogs gsal la ma 'dres shing:_snang la rang bzhin ma grub par bzhugs pa'i gnas gsum du yi ge gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas bsgoms pa dang 'dra ba'i ye shes pa badz+ra sa mA dzaH_spyan 'dren ni/_hU~M:_dmigs med mkha' ltar dag cing khyab pa'i sku:_spyan 'dren gshegs su gsol bar mi dmigs kyang:_thugs rje'i ngang nyid chos sku rol pa las:_ye shes sgyu mar rol cing gshegs su gsol:_e h+ya hi b+ha ga wAn ma hA ka ru Ni ka dr-i sh+ya hoH_dzaHhU~M baM hoHsa bstim/_mchod pa ni/_hU~M/_dngos su 'byor dang yid kyis rnam sprul pa'i:_kun tu bzang po bla med mchod sprin sprin gyis:_mkha' dbyings rnam dag rgya cher yongs bkod de:_phyi nang gsang ba'i mchod pa'i mchod pa rgya mtshos mchod:_oM shrI he ru ka maN+Da la sa pa ri wA ra rU pa shab+da gan+d+he rA sa spar+she/_sarba pany+tsa rak+ta ba liM ta ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza hoH_bstod pa ni/_hU~M/_rdo rje glu ma'i las kyi phyag rgya yis:_dbyangs kyi yan lag chos kyi phyag rgya'i sprin:_rigs lnga'i dam tshig phyag rgya la sbyar nas:_lhar snang phyag rgya chen por bstod par bgyi:_bzlas pa ni/_'bru gsum/_gu ru shrI badz+ra tsaN+Da bcas gtso 'khor skabs phyed par cung zad bzla/_gzungs thag la 'jus nas/_bdag bskyed kyi thugs ka nas sngags kyi 'od zer gzungs thag 'od kyi sbu gu can la 'khril te song bas bum lha'i thugs rgyud bskul:_bde stong gi ye shes bdud rtsi'i rang bzhin du babs pas bum pa gang bar bsam zhing*/_rtsa sngags la dbyangs gsal sbrel ba bzla/_las bum bsang sbyangs/_las kyi bum pa'i dbus su pad nyi dang*/_/rgya gram steng du hU~M las sna tshogs kyi/_/rdo rje hU~M gis mtshan pa yongs gyur las/_/bdud rtsi 'khyil pa zhal gcig phyag gnyis pa/_/sku mdog ljang gu zhabs gnyis dor stabs can/_/phyag g.yas sna tshogs rdo rje bsdigs pa'i tshul/_/g.yon pa de yi yu ba'i dril bu 'dzin/_/khro tshul gar dgu'i nyams ldan sbrul la sogs/_/mi sdug rgyan gyis spras pa'i sku ru gsal/_/sku las byung ba'i ye shes bdud rtsi'i sprin/_/bab pas bum pa yongs su gang bar gyur/_/oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaTa?/_brgya rtsa brgyad bzlas/_bum lha gnyis ka la dmigs nas mchod bstod sngar ltar bya/_oM AHhU~M gis bdud rtsi'i mchod yon phul bas lha tshogs bde stong chen po'i rnam rol du 'od du zhu nas bum pa'i chu dang ro gcig tu 'dres pas rang rang gi byed las 'grub pa'i nus pa can du gyur/_zhes brjod cing bsam/_gsum pa slob ma sta gon ni dbang dang 'brel ba skabs 'dir bya/_de'i tshe mched bsre bsnan kyang 'dir len/_sgrub pa dkyus su slob ma sta gon mi dgos so/__/'og nas 'byung ba'i gtor mchod thams cad kyang 'di nyin nas grabs su tshud par bya'o/__/de yan chad ni bsnyen pa'i las rim ste nyin gnyis pa'i bya ba'o/__/drug pa sgrub rdzas dang rgyan bkod pa ni/_gzhung las/_sgrub rdzas thod sku sngags byang dang:_tsan+dan 'am ni seng phur sogs:_spros bcas sgrub yig ltar du'am:_yang na gtso phur tsam la brten:_zhes gsungs pa ltar sku rten du b+han+d+ha dum bu gcig pa'i nang ro ras kyis glan pa'i dpral ba ngos su dbu bstan pa'i dpal chen po'i sku mngon rtogs bzhin bris pa rab gnas dang ldan pa dang*/_dpal dgus sku rten so sor 'byor na legs shing*/_gsung rten rig 'dzin rtsa rgyud dang*/_dpal chen zhal lung*/_ye shes klong rgyud lung man ngag dang bcas pa'i glegs bu dang dar dmar la sngags byang gser gyis bris pa/_thugs rten rdo rje/_yon tan gyi rten b+han+d+ha kha sbyor bdud rtsi'i chos sman gyi bkang ba/_phrin las rten lcags sam tsan+dan seng lding gang rung gi phur bu byugs bdug brabs gsum gyis gzi byin bskyed pa 'byor na dgu/_b+han+d+ha mar me sdong bu dgu btsugs pa dang*/_sgrub dbang dang 'brel na shar du rnam rgyal bum pa/_dbu rgyan lho/_rdo rje nub/_dril bu byang*/_khro bcu phur pa/_gzhan yang srid pa'i drwa ba gcod phyir ral gri bzhi/_ye shes bzhis ma rig pa rtsad nas gcod phyir mda' dar me long dang bcas pa bzhi/_rigs lnga ye shes lnga mtshon byed tshon skud sna lnga'i drwa ba/_gdugs dang phyogs bzhi 'phan/_mtshams bzhir rgyal mtshan bzhi/_ba dan/_dar gyi lda ldi la sogs pas mdzes par brgyan/_chu gnyis nyer spyod sogs thun mong gi mchod pa/_dbang po'i me tog sogs nang mchod/_dpal chen 'dus pa dang*/_chos skyong pho rgyud mo rgyud/_gtor ma sman rak+ta sogs bla med nang gi dam rdzas/_gsang ba bde stong ye shes kyi bdud rtsi'i nyi zla'i gwa'u rdo rje'i tog dang gdan pad 'dab brgyad can/_gser dngul sogs dza gad kyi bum pa kha rgyan mgul chings can/_tshe 'brang rgyan ldan/_gzhan yang mkha' 'gro chos skyong dang*/_skong bshags rdo rje'i thol glu'i gtor ma/_stong mchod rgyas par spro na nyer spyod bdun/_sman raka gtor ma rnams brgya rtsas dkyil 'khor gyi mtha' bskor ba dang*/_las bzhi mchog gi gtor ma phyogs mdog rang rtags nyi zla me ri'i rgyan ldan bza' bca' sna tshogs kyis brgyan pa rnams dang*/_phyogs bzhi dang mdun du mar me rgyun 'bar dang*/_zhal zas rgyan spros can lnga/_sman raka de mtshungs mdun ngos su brje zhing gso rgyu'i chu gnyis nyer spyod/_zhing ngam gcan gzan gyi pags pa'i steng tshogs kyi mchod pa nyin re bzhin 'bul rgyu'i gtor 'bul sogs gtsang zhing dag par 'du bya/_bdag gi rnal 'byor brgyud 'debs tshogs bsags nas brtsams las byang rgyun khyer ltar tshang bar btang*/_bzlas pa bsdu ldang bcas bya/_dkyil 'khor gyi stegs bur g.yang gzhi'am stegs kheb steng mdun du dpal dgu'i lha phur dang*/_bum pa dgu rnams bkod pa'i mdun du slob dpon bzhugs/_'dus pa rnams dbu zhwa bcas bzhengs la/_hU~M hU~M hU~M bi shwa badz+ra sogs dang*/_sum b+ha ni brjod cing rol mo bcas slob dpon gyis yungs thun 'thor/_las rdor gyis gu gul bdug la rten gyi bgegs bsal/_phur pa la tshil chen dang gu gul gyis bdug_/dpal dgu bka' sdod dang bcas pa'i sngags rnams gsum mam ji ltar rigs pa bzla/_yungs thun gyis brabs/_rak+ta byugs nas/_rten de dag lha so sor gyur te srid gsum dus gcig la sgrol ba'i mthu dang ldan par bsam mo/__/de nas thams cad kyis zhwa bcas rang rang gi gral nas dkyil 'khor la phyogs par bzhengs la rdor dril bcas pas/_bdag nyid dpal chen por gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas ye shes kyi lha tshogs rnams sprin gtibs pa bzhin byon nas rang rang gi gnas su bzhugs par bsam zhing rol mo dang bcas pas/_rdo rje slob dpon gyis dril spos bcas sna drangs/_rgyal tshab pa/_yum bzang mo/_rgyal theb sogs kyis sku gsung thugs yon tan phrin las kyi rten nas mchod rdzas bar thogs/_che mchog gi dzapa? dbyangs dang 'dzapa? rol skabs dkyil 'khor la/_g.yas su lan gsum bskor nas mdun du 'khod la dril gdangs bcas/_hU~M/_spros med rtog bral mkha' dbyings dag pa nas:_skye med rdo rje'i sku gsung thugs mnga' bas:_'gro don rang byung bcom ldan thugs rje'i lha:_sgrub pa bka' brgyad yab yum sras 'khor bcas:_stong nyid dbyings nas thugs dam rgyud bskul phyir:_sprul pa dbyings nas rol phyir gshegs su gsol:_zhes 'jam rol dang bcas gsal gdab cing bskul nas so so'i gnas su bkod pa ni/_las rdor gyis che mchog gi bum pa rgyal tshab pa'i phyag tu phul la/_hU~M/_dbus nas rang byung grub pa'i lha/_/bcom ldan che mchog he ru ka_/yab yum 'khor dang bcas pa rnams/_/rang bzhin dkyil 'khor chen po nas/_/dzaHhU~M baM hos spyan drangs nas/_dur khrod chen po'i dkyil 'khor 'dir/_/lha brgyad klu brgyad gdan steng du/_/dgyes shing brtan par bzhugs su gsol/_/oM gu ru shrI badz+ra yak+sha kro d+ha tsit+ta hU~M/_sa ma ya tiSh+Tha lhan:_zhes dbus kyi thod sku'i mdun du bkod/_de bzhin du/_hU~M/_shar nas rang byung grub pa'i lha:_bcom ldan badz+ra he ru kaH_yab yum 'khor dang bcas pa rnams/_rang bzhin dkyil 'khor chen po nas/_dzaHhU~M baM hos spyan 'dren na:_dur khrod chen po'i dkyil 'khor 'dir:_rU tra bsnol ba'i gdan steng du:_dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M sa ma ya tiSh+Tha lhan/_hU~M/_lho nas rang byung grub pa'i lha:_bcom ldan 'jam dpal gshin rje gshed:_yab yum 'khor dang bcas pa rnams/_rang bzhin dkyil 'khor chen po nas:_dzaHhU~M baM hos spyan 'dren na:_dur khrod chen po'i dkyil 'khor 'dir:_ma he chu glang gdan steng du:_dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:_oM a kro te ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaTa?:_hU~M:_nub nas rang byung grub pa'i lha:_dpal chen rta mgrin he ru kaH_yab yum 'khor dang bcas pa rnams:_rang bzhin dkyil 'khor chen po nas:_dzaHhU~M baM hos spyan 'dren na:_dur khrod chen po'i dkyil 'khor 'dir:_klu brgyad bsnol ba'i gdan steng du:_dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:_oM ru lu ru lu hU~M phaTa?He a ra li hU~M hrI dzaH_hU~M:_byang nas rang byung grub pa'i lha:_rdo rje gzhon nu he ru ka:_yab yum 'khor dang bcas pa yang:_rang bzhin dkyil 'khor chen po nas:_dzaHhU~M baM hos spyan 'dren na:_dur khrod drag po'i dkyil 'khor 'dir:_lha chen bsnol ba'i gdan steng du:_dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaTa?:_hU~M/_mtshams bzhir rang byung grub pa'i lha:_bla med rig 'dzin dregs pa 'dul:_dpal chen stobs ldan he ru ka:_yab yum 'khor dang bcas pa yang:_rang bzhin dkyil 'khor chen po nas:_dzaHhU~M baM hos spyan 'dren na:_yab yum 'khor dang bcas pa yang:_dur khrod drag po'i dkyil 'khor 'dir:_dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:_oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+DaM ta ka ha na da ha pa tsa hU~M phaTa?/_zhes 'jam rol dang bcas phyogs mtshams so sor bkod/_hU~M/_bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:_kun tu bzang po'i mchod sprin bkod pa ni:_thugs rje'i sku mchog 'gro kun thar bar 'dren:_sku gsung thugs rten dngos grub kun 'byung gnas:_yon tan phrin las ma lus rdzogs pa'i dpal:_pho brang snod bcud rtags ldan rgyan du bzhugs:_chos dbyings skye ba med pa'i ngang nyid las:_thugs rjes rnam 'phrul gtso 'khor lha tshogs bcas:_gsang ba'i dam rdzas sman gtor rak+ta dang:_snod bcud yongs rdzogs bum pa gzhal yas khang:_sku gsung thugs yon phrin las ma lus rdzogs:_ma rig log rtog drwa ba gcod pa'i gri:_shes rab thabs ldan log rtog 'bigs pa'i mda':_dri med rang gsal sku gsum me long mdzes:_rigs lnga rab mtshon dar sna lnga yis brgyan:_dag byed khrus bum tshon skud drwa ba dang:_dar dpyangs gzungs thag sgab skor 'phan phran dang:_kun khyab bla bre shes skyob yol ba dang:_rgyan drug cod pan mi nub rgyal mtshan dang:_rdo rje dril bu rnga dang DA ma ru:_pi waM gling bu pho gling mo gling dang:_dung dang cha lang mkhar rnga ting ting shag:_sku gsung thugs rten mchod pa'i tshogs dpag med:_skal ldan bdag cag dngos grub yongs 'grub cing:_'gro kun sdug bsngal rgya mtsho bsgral bya'i phyir:_dkyil 'khor gzhal yas khang 'dir dgyes par bzhugs:_oM dz+nyA na sa ma ye ma hA dz+nyA na shU n+ya tig+na/_ma hA dr-i sh+ya kI la ya d+harma kA ya badz+ra tiSh+Tha dz+nyA na sa ma ye hU~M:_mu ku len d+ha ri ka hU~M:_d+harma d+hA tu sa ma ya tiSh+Tha lhan:_zhes dbyangs dang zhi rol bcas bya zhing sgrub rdzas las slob sogs kyis nor 'khrul med cing bag dro lhun chags dang ba 'dren par dgod/_de yang dkyil 'khor lding khri rim gsum mam gnyis yod pa'i 'og mar ras bris kyi dkyil 'khor bkram/_stegs bar par rnam rgyal bum pa shar/_bum pa dgu yod na dbus dang phyogs mtshams su bkod/_dbu rgyan lho/_rdo rje nub/_dril bu byang*/_rdor dril bsnol ma dbus/_de'i mdun lha tsaka tshang ba rnams dang*/_gsang rdzas bdud rtsi lho/_rig tsaka nub/_shel rdo dang me long brtsegs ma byang*/_dza gad bdud rtsi bum pa/_nyi zla'i gwa'u/_tshe bum/_tshe ril/_tshe chang rnams stabs gang bde/_stegs steng mar dbus su thod sku/_de mdun sgrub phur sngags byang can 'byor na dgu'am gcig_/so so'i mdun du zhun chen gyi mar me re re dang*/_g.yas su b+han+d+ha mar me sdong bu dgu pa/_g.yon du sman gyi pho brang*/_gtso dgu'i sku dang*/_rgyud kyi glegs bam dang sgrub pod/_zhi drag gi mchod pa/_sman raka gtor ma rnams dang*/_dkyil 'khor gyi mdun dbus su dpal chen/_g.yas su chos skyong pho rgyud gtor spungs/_legs ldan/_gza'/_chad tho/_g.yon du mo rgyud sngags srung ma mgon/_tshe ring ma/_brtan ma rgyun bzhag sman raka_/bdag 'jug gi bum pa dang*/_tsakli'i bskor/_stegs bar par zhi drag gi mchod pa mjug sprod/_dbus dang phyogs bzhir zhi rgyas dbang drag gi 'brang rgyas dang*/_bskang bshags rdo rje'i thol glu'i gtor ma/_ma mo'i 'khrugs skong sogs dang*/_gzhan yang sman raka gtor ma brgya rtsa/_nyer spyod stong rtsa/_tshogs kyi dam rdzas sogs bkra shis rdzas rtags rgyal srid bdun sogs mchod pa'i rigs ji tsam spros pa rgyas na bzang zhing dngos gtsang skabs dang 'brel bar bya/_gzhan yang nyin re bzhin 'bul rgyu'i chos skyong gtor 'bul/_chad brtan/_dkar bgegs/_gser skyems/_lcags hom du nyul le'i ling ga_/g.yab dar/_sgrol phur/_thun rdzas sogs stabs gang bder bzhag_/de dag spyi tsam du/_bla med mchog gi mchod pa dam pa ni/_ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phros/_'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan te/_dam tshig bzhin las ci bder bzhes su gsol/_na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM utag te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA:_zhes nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas mkha' khyab tu spel lo/__/bdun pa sgrub pa po rnams phrin las la 'jug rung gi bya ba la gnyis las/_dang po gnas su 'god pa ni/_rdo rje rgyal po dbus su bzhugs pa'i dkyil 'khor gyi shar sgo nas brtsams te rdo rje rgyal thebs/_phrin las gzhung bsrang rdo rje las pa dang*/_bar gcod bgegs sgrol sprugs pa'i rdo rje ging mtshams pa/_dngos grub bar chad kyi dus dang drod 'dzin rdo rje spyan pa/_phrin las skabs sbyor gyi dus 'dzin rdo rje dus mtshams/_phyi nang bya byed kyi drod 'dzin rdo rje phyag tshang ba sogs sgrub pa chen po la 'du bar 'os pa'i mched lcam rnams kyis rdo rje slob dpon nas bzung ste rim par gral phyag dang bcas stan la 'dug ste thun mong gi sngon 'gros rgyud sbyangs te/_rdo rje rgyal tshab pas gzhung gral gsham nas snam sbyar dang bcas bzhengs te 'brel chags pa'i gtong thun ji ltar rigs pa sngon du 'gro bas dbyangs dang bcas/_hU~M/_sangs rgyas gdung 'tshob rdo rje rgyal po nyid:_sku gsung thugs dang yon tan phrin las rdzogs:_dug lnga rtsad gcod dngos grub kun 'byung gnas:_ston pa'i sgron me mnga' gsol dgyes par bzhugs:_zhes dang*/_rgyal tshab la/_hU~M/_bla ma'i gdung tshab sku gsung thugs kyi sras:_dam chos char 'bebs tshe dang dngos grub spel:_dbang bskur phrin las rnam bzhi mthar phyin pa:_rgyal tshab ston par mnga' gsol dgyes par bzhugs:_yum la/_gnyis med bde skyid mtshan nyid rab tu bzang:_kun bzang yum du mnga' gsol dgyes par bzhugs:_rdo rje las par/_phrin las gzhung srong bsnyen sgrub mthar phyin mdzad:_rdo rje karmar mnga' gsol dgyes par bzhugs:_ging la/_bar gcod bgegs bsgral gzugs phung lha la stob:_rdo rje ging mchog mnga' gsol dgyes par bzhugs:_mtshams par/_phyi nang mtshams gcod bar chad thams cad srung:_rdo rje mtshams par mnga' gsol dgyes par bzhugs:_spyan par/_dngos grub bgegs gnyis dus dang drod tshad mkhyen:_rdo rje spyan par mnga' gsol dgyes par bzhugs:_dus mtshams par/_phrin las skabs sbyar dus 'dzin nam tshod mkhas:_rdo rje dus mtshams mnga' gsol dgyes par bzhugs:_phyag tshangs la/_phud gtsang g.yos mkhas phyi nang bya byed mkhas:_rdo rje phyag tshangs mnga' gsol dgyes par bzhugs:_byan por/_g.yo mkhas lhag chad med cing gtsang sbrar ldan:_rdo rje byan por mnga' gsol dgyes par bzhugs:_mched lcam gzhan rnams la/_gsal dag dzapa mkhas dad ldan brtson par bzhugs:_gser phreng mched rnams mnga' gsol dgyes par bzhugs:_rdul phyag la/_kun gyi bka' sgrub phyi yi nyul le skrod:_rdul 'phyag skyes bur mnga' gsol dgyes par bzhugs:_zhes rjes zlos bskul zhing*/_so so'i tshig mthar las rdor gyis bdud rtsi re blud pas mnga' gsol nas rang gral du 'khod pa las nam yang ma 'khrugs par bya'o/__/gnyis pa chas su 'jug pa ni/_slar yang rdo rje rgyal tshab pas sngon dpal chen pos ru tra btul nas dpal gyi chas rnams dpa' rtags su bzhes pa ltar 'dus pa'i mched lcam rnams rang rtags gdab pas he ru ka mkha' 'gro ging rnams thugs chags/_nang mi dang rje bor bzung ste dbang bskur/_srung skyob byin gyis brlabs pa dang*/_go sar 'gyur tshul sogs kyi lo rgyus ji ltar 'tsham pa'i gtong thun sngon du 'gro bas/_hU~M/_don dam spros med sgyu ma'i khong gseng can:_ye shes lnga ldan thod pa'i dbu rgyan gsol:_theg mchog don ston glang chen ko rlon gsol:_'khor ba mi spangs mi lpags g.yang gzhi gsol:_zhe sdang nyid 'joms sbrul nag chun po gsol:_phrin las rnam bzhi lhun grub stag sham gsol:_'khor ba'i bcud len zhag gi zo ris gsol:_chags pa dbang sdud rak+ta'i thig le gsol:_skye 'chi rtsad gcod thal chen tshom bu gsol:_sku gsum lhun grub thod phreng tshar gsum gsol:_cis kyang mi shigs rdo rje'i go khrab gsol:_ma rig nags sreg ye shes me dpung gsol:_zhing bcu yongs sgrol dpal gyi chas bcu 'di:_dbang phyug chen po'i sku la rgyan du bzhes:_zhes rjes zlos dang bcas tshig dang bstun nas dpal gyi chas rnams las kyi rdo rjes rgyal tshab par rim par phul la rdo rje slob dpon sogs thams cad kyi gnas so sor brgyan tshul mdzad/_brgyad pa brda sbyar ba ni/_de nas las byang ltar/_hU~M/_ma rig ling tog sogs sho lo ka gcig gi brda sgo phyag 'tshal/_gsum pa bsre bsnan ni/_skabs 'dir dbang ma thob pa'i mched gsar bu rnams dkyil 'khor byang shar lta bur logs su phye/_slob dpon gyi mdun rdor dril bdud rtsi/_yungs thun sogs bkod nas/_bdud rtsi byin rlabs las byang ltar sngon du 'gro bas/_rdo rje dam tshig rmad po che:_sogs nas sman mchod phul/_de nas slob dpon gyis/_bdag nyid che mchog he ru kar gsal ba'i thugs ka nas ya las lcags sdig mgo dgu rwa bco brgyad pa spros/_de las ye shes kyi me 'bar bas slob bu'i sdig sgrib thams cad bsregs par bsam zhing*/_oM AHhU~M badz+ra yak+sha kro d+ha ha na ha na hU~M hU~M phaTa?:_ces bzla zhing yungs thun gyis brabs/_bar gcod bgegs bskrad pa'i phyir/_hU~M/_nga ni spyi dpal chen po sogs las byang ltar brjod la drag sngags spos rol ging dang me chu'i thun sogs mtshams rngams dang grwa mang gis 'jam rol dang bcas bgegs bskrad/_rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/_sogs kyi rjes zlos gsar bu rnams la byed bcug_/snying gar rang 'dra'i ye shes sems dpa' tshon gang bar bsgoms la byin gyis brlabs pa'i bdud rtsi rdo rjes lce thog tu lan gsum bzhag nas/_hU~M/_ji snyed sangs rgyas thams cad dang:_byang chub sems dang rdo rje 'dzin:_de bzhin sgrub pa'i rnal 'byor pa:_de dag la ni snying ring na:_rdo rje yak+sha gnod sbyin gyis:_khyed kyi snying la zhugs te 'thung:_snying la yang dag gnas pa'o:_'di ni sems can dmyal ba'i chu:_dam tshig nyams na sreg par byed:_dam tshig bsrungs na dngos grub ni:_rdo rje bdud rtsi'i chu 'dis 'grub:_ces byin la/_slob mas kyang*/_i dan+ti na ra kan sa ma ya yak+Sha hU~M:_zhes myangs pa snying ga'i ye shes sems dpa' la thim nas dbyer med du gyur par bsam mo/__/'dres zin bsnan pa ni/_rgyal tshab pas bdud rtsi g.yon bskor du gsar rnying thams cad la brim zhing*/_che mchog gi sngags dbyangs lan gsum mjug tu 'jam rol dang bcas pas bdud rtsi myangs nas thams cad kyis/_oM/_dpal ldan sangs rgyas sku 'chang ba:_rdo rje mi phyed sku dang ldan:_deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:_rdo rje sku yi dngos grub stsol:_oM sarba ta thA ga ta kA ya badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/_AH_dpal ldan sangs rgyas gsung 'chang ba:_rdo rje mi phyed gsung dang ldan:_deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:_rdo rje gsung gi dngos grub stsol:_AHsarba ta thA ga ta wAka badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/_hU~M/_dpal ldan sangs rgyas thugs 'chang ba:_rdo rje mi phyed thugs dang ldan:_deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:_rdo rje thugs kyi dngos grub stsol:_hU~M sarba ta thA ga ta tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/_zhes dang*/_slob dpon gyis/_deng phyin chad mched gsar rnying thams cad skal pa mnyam zhing dam tshig gcig tu 'dus pa yin pas dam tshig gzhung bzhin du srung bar gyis shig_/ces bsgo/_thams cad kyi phyag thal sbyar gyi bar du me tog bzung la/_sku gsung thugs kyi rdo rje slob dpon dang:_dam tshig 'brel ba'i mched dang lcam dral gyis:_sgrub mchog rnams su byin gyis brlab pa yi:_bka' drin rjes su dran phyir gtang rag thong:_zhes drin lan gyi me tog 'thor/_de nas rdo rje'i gral du bzhag pa ni/_mched gsar ba rnams rang rang gi gral du 'khod nas/_rtsa ba sku gsung thugs kyi dam tshig dang:_bsnyen sgrub rnam bzhi bsten cing bsgrub pa dang:_yi dam lha mchog dzapa bsnyen bgrang ba'i phyir:_dam tshig rdo rje'i gral du mchi bar gnang:_zhes brjod cing lha'i nga rgyal dang ldan pas/_rdo rje theg pa'i dam tshig gi rten cig shos rdor dril byin gyis rlob pa ni/_hU~M/_ye shes 'bar ba'i rdo rje che/_/khro rgyal 'bar ba'i thabs kyi sku/_/bde chen yab rnams skur bzhugs pas/_/dgyes pa mchog gi phrin las mdzad du gsol/_/ma hA badz+ra hU~M/_zhes rdo rje lan gsum gsor/_hU~M/_shes rab chen po'i rang bzhin ni/_/chos nyid stong pa chen po'i sgras/_/'khor ba'i bag chags zil gyis gnon/_/dus gsum rgyal ba kun kyang mnyes/_/ma hA gaN+De hoH_zhes dril bu 'khrol ba gsum ste de kho na nyid nges pa ni rnam pa thams cad du dran par bya'o/__/rol chen brgya brdungs sogs rol mo'i sgra rgya cher bsgrags/_/bcu pa lha bstims shing byin gyis brlabs pa ni/_'dus pa rnams zhwa bcas bzhengs/_slob dpon gyis g.yab dril thogs pas dkyil 'khor mdun du 'khod/_las rdor gyis sbyar spos dang g.yab dar thogs pas sna drangs te/_hU~M/_bzhengs shig pad+ma 'byung gnas sogs kyis bskul/_las byang gi byin 'bebs dbyangs bcas kyi gsham du brgyud gsum rol mo'i skabs dkyil 'khor la lan gsum bskor la rang gral du 'khod/_'di nyin dus skabs gang bder rdo rje rgyal thebs kyis zhi ba'i sbyin sreg bya/_gong du lha sta gon byas na nam mkhar bzhugs pa de nyid dkyil 'khor la thim par mos/_de dag ni nye bar bsnyen pa ste nyin gnyis pa'i bya ba'o/__/gong gi rgyan bkod nas 'di'i bar las rdor dril byin rlabs tsam las sgrub khog rin po che'i za ma tog tu mi 'byung bas ma byas kyang rung bar mngon kyang tshogs sgrub kyi chings mtha' dag las 'byung bas na legs snyam bka' brgyad bde 'dus sgrub khog ltar bkod pa'o/__/spyi don gnyis pa dngos gzhi lha dang dbyer med du sgrub pa la bsnyen sgrub phrin las kyi gzhung bsrang ba/_de'i bar chad bsal ba/_dus grangs rtags tshad kyi rim pa'o/__/dang po la/_cho ga'i sngon 'gro dang*/_dngos gzhi/_rjes kyi bya ba dang gsum las/_dang po ni/_tshig bdun gsol 'debs/_brgyud 'debs/_rol mo byin rlabs rnams sngon du 'gro bas/_las byang gi sngon gtor nas mchod rdzas byin gyis brlab pa'i bar bya'o/__/gnyis pa ni/_bdag mdun dbyer med du shes pa'i ting 'dzin rnam gsum nas bstod pa'i mtha' bar btang*/_sgrub chen gyi skabs 'dir phyag rgya rgyas pa'i mngon rtogs 'brel che bas de ltar dus gsum mam bzhir sbyar dgos gsungs/_dzapa la babs pa na/_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he phaTa? dzaH_zhes pas mdun gyi rten gyi go sar dzapa khang dbye bas bdag mdun rnam pa gnyis su byas nas/_bdag nyid che mchog yab yum gyi:_sogs kyis dzapa dgongs gsal gdab/_hU~M/_kun bzang thugs kar/_mchan/_rigs lnga dbu rgyan/_mchan/_gtso dang 'khor:_zhi ba rdo rje dbyings kyi lha:_sku ni snang stong gzi byin 'bar:_gsung gis grags stong sngags sgra sgrogs:_thugs mchog rig stong srog ldan pa:_bsnyen sgrub dzapa kyis thugs dam bskul:_ma grub bar du mi gtang na:_ma g.yel thugs rje'i dpung bskyed la:_bzlas pa'i phrin las dbyer med pas:_las bzhi grub pa chen po brgyad:_rig 'dzin mchog gi dngos grub rnams:_da lta nyid du 'grub mdzad gsol:_zhes bskul la zhi bar bsnyen pa'i sngags 'bru gsum bzla/_stong tshig ni/_hU~M/_ye shes lha tshogs spyan 'dren gshegs:_sogs brjod la sman raka 'thor ba phyi ma thams cad la 'gre/_ye shes rgyal po stangs dpyal gyi:_thugs kar pad+ma nyi zla'i steng:_gser gyi rdo rje rwa dgu pa'i:_dbus rwar ting 'dzin sems dpa' hU~M:_rwa brgyad mdun nas rim pa bzhin:_thog mtha' gnyis dang grong khyer drug:_kun kyang thugs ka'i hU~M la blta:_shin tu phra zhing 'od zer 'bar:_rang rang sngags kyi yig 'bru las:_sogs sbrel mthar rigs bzhi'i sgos dzapa sbyar min gang ltar yang thog mar dbus che mchog la dmigs te/_hU~M/_dbus nas rang byung grub pa'i lha/_/che mchog yon tan lha tshogs rnams/_/sku ni snang stong gzi byin 'bar:_gsung gis grags stong sngags sgra sgrogs:_thugs mchog rig stong srog ldan pa:_bsnyen sgrub dzapa kyis thugs dam bskul:_ma grub bar du mi gtang na:_ma g.yel thugs rje'i dpung bskyed la:_bzlas pa'i phrin las dbyer med pas:_las bzhi grub pa chen po brgyad:_rig 'dzin mchog gi dngos grub rnams:_da lta nyid du 'grub mdzad gsol:_zhes bskul la/_oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+TaM ta ka ha na da ha pa tsa hU~M phaTa?:_lha tshogs kun kyang spyi dril sngags:_sogs kyis gsal gdab/_hU~M/_tshom bu dgu yi dkyil 'khor nas:_sgrub pa bka' brgyad lha tshogs rnams:_sku ni snang stong gzi byin 'bar:_gsung gis grags stong sngags sgra sgrogs:_thugs mchog rig stong srog ldan pa:_bsnyen sgrub dzapa kyis thugs dam bskul:_ma grub bar du mi gtang na:_ma g.yel thugs rje'i dpung bskyed la:_bzlas pa'i phrin las dbyer med pas:_las bzhi grub pa chen po brgyad:_rig 'dzin mchog gi dngos grub rnams:_da lta nyid du 'grub mdzad gsol:_zhes bskul la sgrub sngags bzla/_thugs srog hU~M gi bzlas pas dgongs pa gsal 'debs kyang gsung*/_stong tshig 'bul/_hU~M/_dbus nas byung grub pa'i lha:_che mchog yon tan lha tshogs rnams:_sku ni snang stong gzi byin 'bar:_gsung gis grags stong sngags sgra sgrogs:_thugs mchog rig stong srog ldan pa:_bsnyen sgrub dzapa kyis thugs dam bskul:_ma grub bar du mi gtang na:_ma g.yel thugs rje'i dpung bskyed la:_bzlas pa'i phrin las dbyer med pas:_las bzhi grub pa chen po brgyad:_rig 'dzin mchog gi dngos grub rnams:_da lta nyid du 'grub mdzad gsol:_oM gu ru shrI badz+ra yak+sha kro d+ha tsit+ta hU~M:_khog glod de ring bar bgrang*/_gong du dpal chen phyag rgya rgyas pa'i mngon rtogs sbyar na rigs bzhi'i khro bo la dzapa bskul sbyar na legs pas/_hU~M/_shar nas rang byung grub pa'i lha:_yang dag thugs kyi lha tshogs rnams:_sku ni snang stong gzi byin 'bar:_gsung gis grags stong sngags sgra sgrogs:_thugs mchog rig stong srog ldan pa:_bsnyen sgrub dzapa kyis thugs dam bskul:_ma grub bar du mi gtang na:_ma g.yel thugs rje'i dpung bskyed la:_bzlas pa'i phrin las dbyer med pas:_las bzhi grub pa chen po brgyad:_rig 'dzin mchog gi dngos grub rnams:_da lta nyid du 'grub mdzad gsol:_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:_phra 'gyur ring ba bgrang*/_hU~M/_lho nas rang byung grub pa'i lha:_'jam dpal sku yi lha tshogs rnams:_sku ni snang stong gzi byin 'bar:_gsung gis grags stong sngags sgra sgrogs:_thugs mchog rig stong srog ldan pa:_bsnyen sgrub dzapa? kyis thugs dam bskul:_ma grub bar du mi gtang na:_ma g.yel thugs rje'i dpung bskyed la:_bzlas pa'i phrin las dbyer med pas:_las bzhi grub pa chen po brgyad:_rig 'dzin mchog gi dngos grub rnams:_da lta nyid du 'grub mdzad gsol:_oM a kro te ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaTa?:_mgo ring mjug thung bar bgrang*/_hU~M/_nub nas rang byung grub pa'i lha:_pad+ma gsung gi lha tshogs rnams:_sku ni snang stong gzi byin 'bar:_gsung gis grags stong sngags sgra sgrogs:_thugs mchog rig stong srog ldan pa:_bsnyen sgrub dzapa? kyis thugs dam bskul:_ma grub bar du mi gtang na:_ma g.yel thugs rje'i dpung bskyed la:_bzlas pa'i phrin las dbyer med pas:_las bzhi grub pa chen po brgyad:_rig 'dzin mchog gi dngos grub rnams:_da lta nyid du 'grub mdzad gsol:_oM hu lu hu lu hU~M phaTa?:_e a ra li hU~M hrIHdzaH_gdangs la 'gyings che bar bzla/_hU~M/_byang nas rang byung grub pa'i lha:_phur pa phrin las lha tshogs rnams:_sku ni snang stong gzi byin 'bar:_gsung gis grags stong sngags sgra sgrogs:_thugs mchog rig stong srog ldan pa:_bsnyen sgrub dzapa? kyis thugs dam bskul:_ma grub bar du mi gtang na:_ma g.yel thugs rje'i dpung bskyed la:_bzlas pa'i phrin las dbyer med pas:_las bzhi grub pa chen po brgyad:_rig 'dzin mchog gi dngos grub rnams:_da lta nyid du 'grub mdzad gsol:_oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaTa?:_che la ngar drags par bgrang*/ [2] las sbyor ni/_skad cig gnam lcags rdo rje sogs/_las sbyor gyi sngags bzla/_drag sngags me phung cung zad bzlas la/_thun rdzas la yang phu gdab/_thun mthar drang srong dmod bzlog ni/_bka' ltar mi byed cing dam la mi gnas pa thams cad 'dir ma gnas par gzhan du song zhig:_srid pa spyi nas shig cig:_srid gsum rmang nas sgyel cig:_'khor ba gting nas phyungs shig:_bskal pa'i mes sregs shig:_dam tshig dmod pas sdigs shig:_bka' yi chad pa chod cig:_gnam lcags kyi ral gris spyi bo'i gtsug nas khos shig:_sum+b+ha nis non cig:_srid gsum gar skyes gar gnas kyang gnod byed sdig can 'di'i steng du gnam lcags rdo rje'i char chen po phob cig:_gnod byed thams cad mA ra ya phaTa?:_sbyor ba ngan pa thams cad 'dis thul cig:_ces thal mo lan gsum rdeb/_oM b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH_zhes tshe dzapa kyang brgya tsam bzlas na legs/_bsnyen sgrub las gsum skabs dzapa bzlas mgo zin nas gzungs thag blang nas dzapa dbyangs lan gsum bcas gsung mi 'chad du bya dgos pas dzapa dbyangs lan gsum skabs las rdor gyis dkyil 'khor la me tog phul zhing pad kor bcas gzungs thag blangs ba slob dpon dang rgyal tshab la phul/_gtso bsnyen grub pa dang rgyal tshab pa'i gzungs thag thun dpon la sprad de thun pa rnams kyis dpal chen phrin las 'bring po kun gzigs mkhyen brtse'i gsung lta bu btang ste sngags rgyun blang*/_de nas bzung grol nyin thun tha ma'i bar sngags sgra skad cig kyang ma chad pa dang*/_gzungs thag stong pa ma bor bar bya dgos so/__/dngos gzhi sgrub pa po rnams nas gcig tu bsgrub pa'i tshul ni/_thun bzhi'i dang por bsnyen sgrub gnyis phyed phyed/_gnyis par sgrub sngags/_gsum pa dang bzhi bar khro bo spyi sngags/_mthar las sbyor dmigs gnad dang ldan pas gang 'tshams bzla'o/__/zhes gsungs pas bzlas pa'i dngos gzhi gu ru shrI dang khro bo spyi sngags gnyis stong phrag re byas na/_zhi ba sum brgya/_gzhan rnams brgya rtsa re dang*/_las sbyor lnga'am nyer gcig bzlas pas thun dang po grub/_thun bzhi ma lcogs na thun dang por zhi khro'i bsnyen sgrub gnyis/_gnyis pa dang gsum par khro bo spyi sngags gtso bor bzla/_thun mthar las sbyor khyug tsam sbyor bar gsungs/_thun rjes ma rnams mchod pa kha gsos la/_mchod pa byin rlabs dang*/_lha bskyed nas bzlas pa'i bar bskyar ba yin la/_bzlas pa bskul tshig_/stong tshig sogs sngar ltar bya/_nyin thun bzhir byas na mtshan thun gnyis btang*/_nyin thun rjes mar thun mthar rdo rje'i lha mo bcu drug mchod phreng rgyas bsdus skabs bstun dang bstod pa mdor bsdus dang yi ge brgya bas nyes byas bshags/_bka' srung gtor bsngos ma mgon lcam dral/_gza'/_tshe ring ma sogs gtang dgos gang yod dang*/_dam tshig nyams pas tshogs mchod phul na lhas mi bzhes par gsungs ba'i phyir de'i nyes pa 'gog ched na raka skang bshags sam/_bsdu na brjod med don bshags sngon du 'gro bas thabs shes kyi 'dus pa che 'bring chung gsum tshogs pas dpa' mo'i longs spyod ma dA na/_dpa' bo'i bA la/_gnyis kas mnyam sbyor gsum tshang nas tshogs mchod/_skong bshags rdo rje'i thol glu rnams thun re re bzhin btang na shin tu legs/_ma byung yang dgong thun la ma chad pa dang*/_phyi rol du cha gsum gtor ma dang*/_tshogs la rol/_lhag gtor bsngos la byang shar du btson 'dzin bya/_tshims pa drug ldan gyi smon lam gdab/_las byang gi bskul dang*/_chos skyong gtor 'bul/_chad brtan/_rta bro/_gtang rag mchod bstod/_bzod gsol/_brtan bzhugs/_bdag bskyed bsdu ldang*/_bsngo smon shis brjod bcas bya'o/_/gung thun lta bur nyin re bzhin bdag 'jug len par spro na bdag 'jug dbang don rgya mtsho ni bdag 'jug dang dbang chog gnyis ka gcig gis 'thus par mdzad pas ha cang rgyas drags phyir 'dir gsang ba gzhan dang sgo bstun gyis zor yangs su bkod na/_thun dang po'i bzlas pa'i mjug tu bum bzlas ni/_bum pa rang byung gi gzhal yas khang du lha tshogs rnams dwangs pa'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar mos nas gzungs thag la 'jus te/_rang srog sngags kyi 'od zer gzungs thag la/_/'khril te bum pa'i lha tshogs thugs kar zhugs/_/de dag sku las byang sems bdud rtsi'i rgyun/_/babs pas bum chur gnyis med ro gcig gyur/_/zhi ba dang khro bo/_spyi dril sngags so so'i mthar/_kA ya wAka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa a be sha ya aH_zhes btags pa brgya rtsa re bzlas mthar/_las bum la dmigs te/_oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaTa?:_ji ltar rigs pa bzla zhing mthar lha 'od zhu bya'o/__/thun gzhan dag la bum bzlas mi dgos/_bdag 'jug dngos la 'jug pa ni/_ji ltar bltams pa sogs khrus dang maN+Dal phul/_gdong g.yog gtad la/_tsak+Sha[⁽11e2⁾] b+han+d+ha wa ra ma na ye swA hA/_me tog gtad la A waM wi ra hU~M/_e ma ho bde gshegs snying po las:_glo bur 'khrul pas bcings pa bdag:_tshogs brgyad srid mtsho las bsgral phyir:_rang byung dkyil 'khor bstan du gsol:_lan gsum/_rgyun bshags ni/_rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:_zhes pa nas bsdus te byang chub chen por bsngo:_zhes pa'i bar las byang ltar brjod/_slar yang thal mo sbyar te sdom pa gzung ba ni/_dus gsum dus med ston pa kun:_rdo rje'i cho ga 'di mkhyen nas:_go 'phang mchog la gzhug pa'i phyir:_skyabs kyi mchog tu dkon mchog 'dzin:_rang gis nyes spyod sdom byed cing :_gzhan gnod gzhi dang bcas pa spong:_smon dang 'jug pa'i sems gnyis bskyed:_phyin drug la spyod dge chos sdud:_rtag tu gzhan la phan pa sgrub:_ma bsgral bsgral zhing ma grol dgrol:_dbugs ma phyin pa dbugs dbyung zhing:_sems can byang grol gnas la 'god:_lha yi phyag rgya 'gong pa dang:_bla ma'i bzhon pa brnyas sogs spong:_lha dang lha min gsang ba pa:_bstan pa skyong la mchod byed cing:_byang chub rdo rje 'bral mi bya:_mdor na de yis gang bsgrags pa:_byang chub bar du gces par gzung:_lan gsum dam la bzhag pa ni/_'di ni rdo rje'i dam tshig chu:_nyams na snying khrag sdig pas 'thung:_bde legs yon tan thams cad 'grib:_bsrungs na ye shes sems dpar gyur:_tshe 'dir mchog gi dngos grub ster:_sa ma ya i dan na ra kan:_zhes nang mchod kyi bdud rtsi thams cad kyis myang*/_ye shes pa dbab pa ni/rang nyid dpal chen po che mchog he ru ka'i skur gyur pa'i snying gar hU~M yig sngon po mar me ltar 'bar zhing gsal ba'i 'od kyis bskul bas dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi thugs ka nas sku dang yig 'bru phyag mtshan gyi rnam pa grangs med pa 'od zer gyi phung por 'bar zhing 'phro ba kha char dang bu yug 'tshubs pa bzhin du byung ba spu'i khung bu nas zhugs lus thams cad mer khrig gang bas bde ba bzod med du 'bar bar bsam zhing*/_oM badz+ra gu ru sarba sa ma ya a be sha ya a b+hi Shiny+tsa a aH_zhes drag tu brjod cing*/_las rdor gyis gu gul dang tshil chen gyis bdug_/dar tshon lnga'i g.yab dar dang bcas dkyil 'khor dang sgrub pa po rnams la bskor zhing*/_DA dril gyis drangs pa'i rol mo'i sgra myur dal spel ma'i sbyor ba dang bcas pas byin dbab pa tiSh+Tha badz+ra gyis g.yas pa'i rdo rjes spyi bor rgya gram du bzhag ste brtan par bya/_pra ti badz+ra hoHsa me tog 'thor/_oM pra ti gr-ih+Na i maM satwa ma hA ba la tiSh+Tha zhes me tog mgo bor 'jog_/g.yas pa'i rdo rjes mig dbye rgya dang bcas/_e ma ho bde gshegs snying po'i khams:_sgrib byed glo bur ling tog ni:_ye shes thur mas dbye bgyid na:_dkyil 'khor 'dir ltos dad pa bskyed:_dz+nyA na tsak+Sha[⁽11e2⁾] pra be sha ya phaTa?:_ces mig dar yod na 'grol/_dkyil 'khor bstan pa ni/_thams cad kyis g.yas pa'i rdo rjes dkyil 'khor bstan zhing*/_legs par ltos shig sems dpa' che:_da ni dad pa rab tu skyed:_bde gshegs kun 'dus rig 'dzin pa'i:_dngos grub kun bdag khyod 'gyur ro:_zhes mthong ba bstan pas/_bde gshegs kun 'dus dpal chen tshom bu dgu'i rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor thams cad mngon sum bzhin du mthong bar bsam mo/__/gnyis pa la phyi nang gsang ba phrin las dang bzhi las/_dang po phyi dbang ni/_sa gzhi spos chu sogs maN+Dal phul nas/_thal mo sbyar te/_nam mkha'i rdo rjes rgyal ba lngar:_dgongs shing ji ltar bstsal ba ltar:_mchod pa chen po brda yi dbang:_rig pa 'dzin pa bdag la stsol:_lan gsum/_zhes gsol ba btab la/_slob dpon gyis lag g.yas rdo rje dang bcas pas bum pa thogs la/_hU~M/_bkra shis bum pa lha'i gzhal yas:_lha dang gnyis med bdud rtsi'i chus:_skal ldan bu la dbang bskur bas:_snang zhen lha sku'i phyag rgyar rdzogs:_rnam smin rig 'dzin nyer thob cing:_kun tu 'od kyi sa non shog:_rtsa sngags gang yin mthar/_badz+ra ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:_zhes dril bsil dang bcas dbang bskur zhing bum chu myang*/_las rdor gyis tshogs pa rnams la dung zhal gyis bum chu 'gyed/_dbu rgyan de bzhin gshegs pa rigs lnga dwangs gsal sgrib med du bzhugs pa 'di nyid spyi bor bzhag pas rigs lnga'i dngos grub thob par mos shig_/dbu rgyan lag gnyis mtheb mdzub sprad pas 'dzin cing*/_hU~M/_tshor ba'i phung po mnyen pa'i khams:_nga rgyal 'joms mdzad bcom ldan 'das:_mnyam nyid ye shes rin chen 'byung:_dbu rgyan rigs lngas dbang bskur ro:_swA rat+na d+hr-ika mAM mo ha ra ti a b+hi Shiny+tsa hU~M:_zhes mgo bor bskon/_rdo rje rtse lnga rigs lnga ye shes lnga rang gsal du 'char bas bdag don lhun gyis grub par mos shig_/rdo rje lag g.yas su gsor te/_hU~M/_'du shes phung po dro ba'i khams:_'dod chags 'joms mdzad bcom ldan 'das:_sor rtog ye shes snang mtha' yas:_thabs kyi rdo rjes dbang bskur ro:_AM a ro l-ika pAM rA ga ra ti a b+hi Shiny+tsa hU~M:_grags stong gi sgra thabs shes zung 'jug tu mtshon pa'i dril bus gsang mchog bde chen zung 'jug gi lam gyis 'gro ba'i don spyod pa'i mthu thob par mos shig_/dril bu lag g.yon du gtad zhing dkur brten nas/_hU~M:_'du byed phung po skyod pa'i khams:_phrag dog 'joms mdzad bcom ldan 'das:_bya grub ye shes don yod grub:_shes rab dbyangs kyis dbang bskur ro:_hA pradz+nyA d+hr-ika tAM badz+ra ra ti a b+hi Shiny+tsa hU~M:_bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyis rdo rje ming gis dbang bskur bar mos shig__hU~M:_ming gzugs phung po sra ba'i khams:_gti mug 'joms mdzad bcom ldan 'das:_me long ye shes de bzhin gshegs:_rdo rje ming gis dbang bskur ro:_oM dzI na dzika lA~M de Sha ra ti badz+ra ma hA shrI a b+hi Shiny+tsa hU~M:_de ltar rig pa'i dbang lnga bskur bas phung po lnga dang 'byung ba lnga rigs lnga yab yum du sangs rgyas/_dug lnga ye shes su grol/_de bzhin gshegs pa'i sku gsung thugs yon tan phrin las lngas 'gro ba'i don byed nus pa gyur cig_/gnyis pa nang lha'i dbang ni/_dkyil 'khor dgu'i lha tshogs so so las lha gnyis pa re mar me gcig las gnyis chad kyi tshul du byung ba spyi bo la sogs pa'i lus kyi gnas so sor gyes pa la thim par mos la dpal dgu'i sku tsaka rim bzhin thogs te/_spyi bor/_che mchog lha tshogs dbang bskur bas:_chos dbyings ye shes rtogs par shog:_oM gu ru shrI badz+ra yak+sha kro d+ha tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:_dpral bar/_'jam dpal sku yis dbang bskur bas/_/mnyam nyid ye shes rtogs par shog_/oM hrIHSh+Ti wi kri tA na na a b+hi Shiny+tsa hU~M:_mgrin par/_pad+ma gsung gis dbang bskur bas/_/sor rtog ye shes rtogs par shog_/oM pad+mAn+takr-i ta h+ya g+hr-i wa a b+hi Shiny+tsa hU~M:_snying gar/_yang dag thugs kyis dbang bskur bas/_/me long ye shes rtogs par shog_/oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M a b+hi Shiny+tsa hU~M:_lte bar/_phur pa phrin las dbang bskur bas/_/bya grub ye shes rtogs par shog_/oM badz+ra kI li kI la ya sarba bi[\[WP:5,80\]\[WP:5,205\]]na baM hU~M phaTa? a b+hi Shiny+tsa hU~M:_gsang gnas/_ma mo rbod gtong dbang bskur bas/_/dbyings grol ye shes rtogs par shog_/oM gu h+ya dz+nyA na shrI he ru ka sarba sa ma ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:_brla g.yas/_'jig rten mchod bstod dbang bskur bas/_/klong gyur ye shes rtogs par shog_/oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+TaM a b+hi Shiny+tsa hU~M:_brla g.yon/_dmod pa drag sngags dbang bskur bas/_/lhun grub ye shes rtogs par shog_/oM badz+ra sarba duSh+TaM a b+hi Shiny+tsa hU~M:_spyi bor/_rig 'dzin slob dpon dbang bskur bas/_/'da' ka ye shes rtogs par shog_/oM badz+ra ma hA gu ru a b+hi Shiny+tsa hU~M:_dpung pa gnyis/_tshogs brgyad gdug pa klu yi gdon/_/za byed khyung gis dbang bskur ro/_/khroM ga ru Ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:_de ltar phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du bum pa'i dbang thob/_lus kyi dri ma sbyangs/_lam bskyed rim bsgom pa la dbang*/_'bras bu sprul sku thob pa'i skal pa can du byas so/__/zhes rtogs pa bskyed do/__/gsum pa gsang ba zab mo'i dbang las gsang dbang ni/_bla ma yab yum snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems kyi thig le lce thog tu bzhag par bsam la/_hU~M/_yab yum sbyor ba'i byang chub sems:_dkar dmar b+han+d+ha'i nang du bskyil:_skal ldan bu la byin pa yis:_rtsa khams yi ge'i rnam par smin:_tshe la dbang ba'i rig 'dzin thob:_pad+ma can gyi sa non shog:_oM bo d+hi tsit+ta wAka a b+hi Shiny+tsa aH_rjes 'brel bzlas lung ni/_dkyil 'khor pa'i thugs ka nas sngags kyi phreng ba lu gu rgyud du byung:_mgrin pa nas brgyud snying khar 'khor bar bsam la/_'bru gsum/_gu ru shrI/_badz+ra tsaN+Da rnams lan bdun re tsam bzla/_de ltar kun rdzob byang chub sems kyi dkyil 'khor du gsang ba'i dbang thob/_ngag gi dri ma sbyangs/_lam rtsa rlung bsgom pa la dbang*/_/'bras bu longs sku thob pa'i skal pa can du byas so/_/zhes rtogs pa bskyed/_sher dbang ni/_dkyil 'khor pa'i thugs ka nas rig ma gzugs dang lang tshos brgyan pa byon nas rang la 'khyud par bsam nas lag g.yon dril bu bzung la/_hoH_chos rnams kun gyi 'byung gnas che:_bde ba chen po gsang ba'i yum:_rigs kyi bu la byin pa yis:_dga' bzhi'i ye shes mngon du gyur:_phyag rgya chen po'i rig 'dzin thob:_'khor lo tshogs chen sa non shog:_pradz+nyA dz+nyA na d+harma d+hA tu hoH_'khyud rgya dang bcas/_oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85 haM:_de dang snyoms par zhugs pas dga' bzhi'i ye shes nyams su myong bar bsam/_de ltar b+ha ga'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang thob/_yid kyi dri ma sbyangs/_lam thig le bsgom pa la dbang*/_'bras bu chos sku thob pa'i skal pa can du byas so/_/zhes rtogs pa bskyed/_tshig dbang ni/_me long shel rdo bstan la/_hU~M/_ka dag me long gtsang ma'i ngogs:_lhun grub dwangs shel dri med gsal:_brda rtags rdzogs pa'i dbang bskur bas:_dri med rig pa'i gnas lugs rtogs:_lhun grub rig 'dzin nyer thob nas:_bde ba chen po'i sa non shog:_a a aH_zhes rang byung ye shes kyi ngang la blo bzhag ste me long shel dang bcas pas rdo rje gsor zhing dril bu dkrol/_de ltar don dam byang chub sems kyi dkyil 'khor du dbang bzhi pa thob/_ye shes kyi dri ma sbyangs/_lam rdzogs pa chen po bsgom pa la dbang*/_'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i skal pa can du byas so/_/zhes rtogs pa bskyed/_rjes dam tshig bsgrag bzung ni/_rtsa ba sku gsung thugs mchog dang:_yan lag dam tshig nyi shu lnga:_med dang gcig pu phyal ba che:_lhun grub bzhin du bsrung bar bgyi:_bdag lus longs spyod khyed la 'bul:_ji ltar bka' stsal bzhin du bgyid:_srog la babs kyang de bsgrub na:_dngos grub mthong ba'i chos la stsol:_bla ma mchog dang lhag pa'i lha:_byang chub bar du mi 'bral na:_cha shis kyang ni spyad du gsol:_gtang rag maN+Dal/_sa gzhi spos chu sogs bya'o/__/gnyis pa de'i 'gal rkyen bsrung phyir nyul le 'dul zhing bskrad pa ni/_srod dus drag po'i dus skabs sogs su tshogs pa thams cad zhwa dang bcas bzhengs/_slob dpon dang rgyal tshab zhwa chos/_rgyal thebs bzhi sngags chas/_mtshams pa sogs chas zhugs pa rnams dkyil 'khor gyi mdun du'am phyi khyams su 'khod pa'i drung du nyul le'i ling ga bcas la/_e yaM raM dz+wa la raM/_brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dngos grub la bar du gcod cing log par lta ba'i 'byung po nyams len bdud kyi rigs su gyur pa thams cad rid cing nyams thag pa'i lus can du gyur/_zhes brub khung bskyed/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/_chos kyi bka' bden pa dang*/_dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/_gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bka' bden pa dang*/_chos nyid gdod nas stong zhing chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_khyad par du bcom ldan 'das bde gshegs sgrub pa bka' brgyad bla ma drag po dpal chen 'dus pa'i lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyams len bdud kyi rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig_/tri yaM dzaH_tri badz+ra ang+ku sha dzaHdzaHhU~M baM hoHsa dgug gzhug byas nas kying ba las kyi che mchog tu gsal ba'i thugs ka nas pho nya mtshon cha'i char 'bebs pas rdul du brlag par bsam zhing*/_rol mo dbyangs dang DA ki'i 'chams stabs dang bcas phur thun tshom bur bskul ba ni/_hU~M/_chos kyi dbyings las rang byung grub pa'i lha:_khro bo rol pa'i dur khrod chen po nas:_shin tu mi bzad rab 'jigs skur ston pa:_dpal chen yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod:_ces dang*/_hU~M/_nga ni che mchog he ru ka:_nga ni 'jam dpal gshin rje gshed:_nga ni dbang chen pad+ma'i sku:_nga ni rdo rje gzhon nu che:_nga ni bla med he ru ka:_nga ni rig 'dzin thod phreng rtsal:_nga ni dregs pa kun 'dul rje:_nga ni stobs ldan nag po ste:_sras dang sprul pa bye ba 'bum:_bka' sdod rab 'jigs pho nyar bcas:_bka' brgyad lha tshogs dus la bab:_g.yas kyi phyag na phur bu bsnams:_g.yon gyi phyag na lcags kyu bsnams:_lcags kyus zungs la phur bus thob:_gnod byed dgra bgegs rdul du rlog:_ces phur thun tshom bur bskul mthar slob dpon gyis drag sngags phur skor dang bcas pas gdab cing*/_DA ki rnams kyis thun gyis brab pa dang*/_khyad par dpal gyi pho nya kun thub rgyal mo bskul ba ni/_hU~M/_shar phyogs dkar mo dung gi gzhal yas nas/_/khrag mdog dmar po bse yi lan phran can/_/spyan rtsa dmar po nyi zla ltar du 'phro/_/smin ma glog 'gyu bar snang go skabs 'byed/_/bu yug thog 'bebs shangs nas rdo rje 'khrugs/_/bzhad pa he dang dpal gyi spu gris gtams/_/rngams pa'i ljags 'gril bskal pa'i me chen 'bar/_/ag tshoms me 'bar rab 'byams srid pa bsregs/_/bskal pa'i 'brug sgra snyan nas gsung sgra sgrogs/_/lag pa dmar po spu gri 'bum gyis gtams/_/sen mo lcags kyu'i rtse las bskal pa'i me chen 'bar/_/ba spu rdo rje gnam lcags zhun ma 'khrugs/_/smin ma lcags kyi khro chu'i char 'bebs shing*/_/zhal gyi phur pas srin po lnga brgya gzer/_/ral pa'i gseb nas khrag gi char chen 'bebs/_/shin tu mi bzad gtum chen khrag 'thung ma/_/srin po'i snying 'byin chang bar bcug nas gsol/_/shin tu mi bzad 'bar ba'i sku gcig ma/_/dpag tshad lnga brgyar rgyug cing klu srin ma lus sgrol/_/khros pa'i zhal mdog khrag gi mchin pa kha/_/na bza' dmar po srin gyi g.yang gzhi gyon/_/phyogs bcur kha bltas phyogs skyong zhabs kyis gnon/_/bdud la babs na snying khrag dron mo 'thung*/_/sri la babs na srog rtsa dmar po gcod/_/dgra la babs na dug gi kha chu 'bebs/_/bgegs la babs na rU pa rdul du rlog_/dpal gyi pho nya dpal gyi thugs las byung*/_/dam nyams dgra dang 'byung po bgegs kyi tshogs/_/phung po dum bur gtub cing don snying ma lus bsregs/_/grum bu tse/_rU pa tse/_tsa me thun na sha s+t+wam b+ha yak+Sha/_bi na ya ga phye ma phye ma rdul phran rdul phran/_tsit+ta rbad/_ces bskul zhing thun gyis brabs la gzir bar bya zhing srung 'khor gyi ra bas bcings nas/_de nas byin dbab pa ni/_sbyar ba'i spos btul hasta dang dar sna g.yab/_dbyangs rol gdung shugs dang bcas te rdo rje slob dpon rgyal tshab sogs kyis dkyil 'khor la bskor zhing rig 'dzin brgyad kyi byin dbab pa ni/_hU~M/_bskal pa srid pa'i dang po la/_/bdag med rdo rje he ru kas/_/gzung 'dzin ru tra bsgral ba'i tshe/_/tshogs brgyad dag pa'i dur khrod byung*/_/khog pa gru bzhi sgo bzhi pa/_/bde gshegs bzhugs pa'i gzhal med khang*/_/phung po khams dang skye mched rnams/_/gdan gsum ngo bor byin phob cig_/yul gyi ming ni 'dzam bu'i gling*/_/shar phyogs dur khrod bsil ba'i tshal/_/ru tra'i snying dang zhing skyong ni/_/glang mgo dkar po gri thod 'dzin/_/phyogs skyong dbang po rdo rje can/_/klu dbang mtha' yas sbrul mgo gdengs/_/chu sprin dkar la ljon shing ser/_/gnas ma chen mo ke'u ri ma/_/mchod rten bde byed brtsegs pa nas/_/yang dag grub pa'i rig 'dzin ni/_/hU~M chen kA ras byin phob cig_hU~M/_lho phyogs dur khrod khu byug tshal/_/ru tra'i lag g.yas zhing skyong ni/_/ma he'i gdong can sbrul zhags bsnams/_/phyogs skyong gshin rje be con can/_/klu dbang 'jog po sprin sngo skya/_/chu klung rlabs can ljon shing ljang*/_/gnas ma chen mo tsau ri ma/_/mchod rten rin chen 'od 'phro nas/_/'jam dpal grub pa'i rig 'dzin ni/_/many+dzu mi tras byin phob cig_hU~M/_nub phyogs dur khrod pad+ma brtsegs/_/ru tra'i mtshan ma zhing skyong ni/_/chu srin gdong can la li ta/_/phyogs skyong chu lha klu dung skyong*/_/sprin chen sgra sgrogs chu shing dmar/_/gnas ma chen mo pra mo ha/_/mchod rten gzi 'od 'bar ba nas/_/rta mgrin grub pa'i rig 'dzin ni/_/klu sgrub snying pos byin phob cig_hU~M/_byang phyogs dur khrod lang ka brtsegs/_/ru tra'i rkang g.yon zhing skyong ni/_/rta gdong dud kha chung mar bcas/_/phyogs skyong gnod sbyin klu stobs rgyu/_/chu klung myos dang sprin ljang 'khrugs/_/ljon shing a su ta na mdzes/_/gnas ma chen mo be ta lI/_/mchod rten rang byung bde chen nas/_/phur pa grub pa'i rig 'dzin ni/_/pra b+ha hasti byin phob cig_hU~M/_shar lho dur khrod lhun grub brtsegs/_/ru tra'i nang khrol zhing skyong ni/_/ra gdong phyogs skyong me lha ser/_/klu chen pad+ma nor bu 'dzin/_/chu klung dur byed sprin dmar ser/_/ljon shing khro bo gel pa'i stabs/_/gnas ma chen mo puk+ka sI/_/mchod rten ke'u ti shan nas/_/ma mo grub pa'i rig 'dzin ni/_/d+ha na saM skr-is byin phob cig_hU~M/_lho nub dur khrod ma hA gu h+ya/_/ru tra'i mgo bo zhing skyong ni/_/kha dog sngon po mi la zhon/_/phyogs skyong 'bod sgrogs klu pad chen/_/sprin ser ga na chu klung dmar/_/ljon shing shIn+taM u pa la/_/gnas ma chen mo gasma rI/_/mchod rten chen po ka ni nas/_/yon tan grub pa'i rig 'dzin ni/_/bi ma mi tras byin phob cig_hU~M/_nub byang dur khrod he chen po/_/ru tra'i lag g.yon zhing skyong ni/_/sha ba'i gdong can 'phye bo'i tshul/_/phyogs skyong rlung lha klu nor rgyas/_/sprin chen char 'bebs chu klung nag_/ljon shing dza la nag po la/_/gnas ma dur khrod bdag mo gnas/_/mchod rten rang byung ku ma nas/_/mchod bstod grub pa'i rig 'dzin ni/_/gu h+ya tsan+d+ras byin phob cig_hU~M/_byang shar dur khrod lo ka na/_/ru tra'i rkang g.yas zhing skyong ni/_/ce spyang gdong can rtse gsum 'chang*/_/phyogs skyong dbang ldan klu rigs ldan/_/chu klung nag po sprin nya can/_/ljon shing ha la kA la la/_/gnas ma chen mo tsaN+Da lI/_/mchod rten go ma sa la nas/_/drag sngags grub pa'i rig 'dzin ni/_/shIn+taM gar b+has byin phob cig_/ces byin dbab rjes/_'bru gsum/_gu ru shrI dang*/_badz+ra tsaN+Da rnams sbrel bas dzapa dbyangs bya/_sngon du bsnyen pas lha'i thugs nye bar byas pa'i 'og tu sgrub pas dngos grub mngon du byed pa'i skabs dngos grub ster ba'i pho nyas dus mtshams bcur nyin bzhin dngos grub skyel ba dang*/_nyul le rnams bar chad bya ba'i phyir de bzhin rgyu ba'i gnyen por nyul le bsgral zhing byin 'bebs dus drug tu bya bar gsungs pa dang*/_snga thun sogs la nyul le bskrad gzir rgyas pa ma grub na shar phyogs dkar mo'i bskul mthar drag sngags so lnga pa dang rdo rje sder mo'i sngags kyis gzir bas kyang rung bar gsungs/_bsnyen rgyun brje len skabs rjes mas dzapa bsnyen tshugs pa'i tshe snga mas stong tshig phul la grol/_mtshan thun la dpal chen las byang 'bring po mkhyen brtse rin po che'i gsung ltar btang yang rung*/_bgegs kyang dag pa rab 'byams su 'char ba'i lta dgongs kyi gding brtan na nyul le 'dul ba sogs mi dgos gsung*/_gdon gyi gnod tshabs che na srung bzlog bsad mnan sbyin sreg ste gzer kha lnga'i las sbyor las kyi rgyal thebs lta bus bya gsungs/_de lta bu'i tshul gyis zhag bdun la sogs par gyer bsgom bzlas pa ma chad par bya ste sgrub pa'i rim pa'o/__/sgrub chen gyi skabs 'dir rdo rje slob dpon gyis sgrub mched rnams la skabs su bab pa'i blang dor gyi bslab bya/_dam tshig gi rnam bzhag_/bskyed bzlas kyi dmigs pa sogs go sla don 'dus yang yang bshad na gal che bar rgyud las gsungs so/_/gsum pa dus grangs rtags tshad kyi rim pa ni/_smin slob kyi dus tshad zla ba drug sogs gsungs kyang deng sang mos slob kyi skabs su rgyas pa zla ba gcig dang*/_bsdu na yang zhag bcu sogs su sgrub dgos tshul bka' dgongs kyi gzhung rnams su gsungs/_rtags tshad kyi rim pa ni/_bka' brgyad bde gshegs 'dus pa las/_de ltar 'bad pas brtson 'grus dang:_ting 'dzin skal pa'i khyad par bzhin:_rab kyi rig 'dzin mchog dngos 'grub:_'bring gis sngags kyi drod tshad 'thob:_gzhan du phrin las ci rigs 'grub:_mdor na 'brel tshad don ldan pa:_sgrub pa chen po'i phrin las so:_zhes sogs 'byung ba ltar ro/__/grol ba'i snga nyin dgong mo pad+ma rgyal thebs kyis dbang gi sbyin sreg grub na legs/_gsum pa rjes dngos grub blang ba la/_grub pa'i rtags rab lo sgrub rtags dang sbyar ba 'bring zla sgrub grangs dang sbyar ba tha ma'i nyin zhag bdun nam lnga la dngos nyams rmi lam du rtags mtshan gyi tshul du byung ba'am sgrub pa'i zhag grangs thems pa'i tshe sgrub pa chen po'i las rim dngos sbyor sgrol la brten nas dngos grub blang bar gsungs kyang yongs grags rdzas la bsten pa nyid yin pas rdzas bsham pa ni/_dkyil 'khor gyi mdun du stegs bu khebs ldan dkar po'i steng du 'bru dkar pos g.yung drung g.yas 'khyil du bris pa'i khar many+dzi'i steng du dkyil 'khor gyi rnam bum blangs la bzhag_/g.yas su rin po che'i snod du gser g.yu sogs rin po che sna tshogs kyi phye ma dang dkar mngar gyis sbrus pa'i las bzhi'i 'brang rgyas ril bus bskor ba/_mAM sa/_mar/_thud/_'bras chan/_khur ba/_zho dang la du/_shing thog sna tshogs/_su ra sogs bza' bca' btung ba'i bye brag sna tshogs pas bskor ba/_g.yon du chang bzang por mngar gsum dang*/_a mr-i tas sbags pas b+hany+dza bkang ba bshams la dar gyis gur dbub pa'i tshul du bkab/_nangs mo cung zad snga bar 'tshogs la phrin las kyi gzhung sngar ltar bsrangs la/_rtsa ba'i bzlas pa zin pa dang thun dpon gyi gzungs thag rgyal tshab la phul/_bzlas pa ci rigs pa thon rjes thun pa rnams kyis dngos grub blang ba'i sngags sham can bzla/_tshogs kyi 'khor lo rgyas par bskor zhing dngos grub bskul ba'i don du thugs dam bskul zhing rtsa sngags mthar/_d+harma kA ya/_saM b+ho kA ya/_nirma kA ya tsit+ta sid+d+hi pha la hU~M:_zhes brgya'am nyer gcig bzlas la/_srung ma rnams kyi gtor chog grub nas/_las byang ltar bgegs bskrad/_rgyal tshab pas dkyil 'khor bskor zhing thun brab/_mtshams gcod/_las rdor dang rgyal tshab pas spos g.yab dril bcas tshogs pa dang dkyil 'khor bskor zhing rig 'dzin brgyad dang las byang ltar byin 'bebs gyer/_ye shes sku mchog sogs brjod la nongs pa bshags/_bdud rtsi'i sngags lan gsum brjod la rdzas rnams byin brlab/_dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams yab yum snyoms par zhugs pa'i sbyor mtshams nas 'od zer dmar po phyogs bcur 'phros 'gro ba'i rgyud sbyangs/_bde bar gshegs pa rnams la phog dgyes pa bskyed sku gsung thugs yon tan phrin las dang bcas pa'i dngos grub tshur 'dus bdag la thim gsal zhing brtan par byas/_rdzas rnams la thim pas 'chi med kyi bdud rtsi dngos grub kun gyi snying por 'khyil bar gyur/_zhes dmigs la/_bsnyen sgrub sngags la gong gi sngags sham btags la brgya'am nyer gcig bzlas la/_hU~M:_mi gnas ye shes chos sku'i pho brang nas:_sogs kyis dngos grub spyir bskul/_bye brag tu/_dkyil 'khor lha tshogs rnams kyi gnas lnga nas sku gsung thugs yon tan phrin las kyi dngos grub thams cad yig 'bru dang 'od zer thig le'i rnam pa dpag tu med pa 'phros te rang gi gnas lngar thim pas dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par mos la/_slob dpon gyis gnas lngar rim par gtugs la/_hU~M/_byin rlabs kun gyi rtsa ba bla ma ni:_sogs las gzhung gi dngos grub blang ba'i tshig gis sgrub rdzas gnas gsum du gtugs shing myong*/_gtang rag gi mchod bstod byas la dngos grub kyi rdzas la rol/_spro na de'i mal du bdag 'jug len chog gong smos ltar dngos grub blang ngo*/_/gzhan don du dbang bskur byed na'ang skabs 'dir bya'o/__/dbang ma bskur na 'dus pa rnams kyis bsnyen sgrub dzapa dbyangs byas la/_slob dpon dang rgyal tshab pas rten rnams dang tshe bum gyis dbang bskur/_las rdor sogs kyis rdzas dang tshe ril sogs bkye/_rdzas rnams dngos grub tu rol pas lha dang bdag gnyis su med pa bde ba chen po de bzhin gshegs pa thams cad kyi rdo rje gsum gyi rang bzhin du gyur par mos la/_bde gshegs zhi khro sgrub pa bka' brgyad kyi lha tshogs rnams kyi dngos grub thams cad bdag cag rnams kyis thob nas sku lnga ye shes lnga'i yon tan ma lus pa rtsol ba med par lhun gyis grub par gyur cig_/hoH_bdag cag sgrub pa po rnams kyis rdo rje'i tshe gsol bas tshe'i dngos grub dbang du gyur cig:_thabs kyi mAM sa gsol bas 'khor 'das kyi nus stobs dbang du gyur cig:_shes rab dza gad gsol bas bde ba chen po'i ye shes dbang du gyur cig:_zhal zas kyi bye brag mang po gsol bas zhi khro phrin las kyi dngos grub thams cad dbang du gyur cig:_'dod yon gyi rnam pa thams cad longs spyod pas 'khor 'das legs tshogs thams cad dbang du gyur cig:_sarba karma wA sha ma no ha ra sid+d+hi sid+d+hi hU~M:_zhes dang 'di nas bsnyen rgyun grol/_de nas bsgrubs pa'i dkyil 'khor gyi lha rnams sbyin sreg gi zhal bsro ba ni/_sgrub khang gi phyi rol lho phyogs sam/_dkyil 'khor gyi mdun ngos su zhi ba dang*/_rgyas pa'i sreg blugs kyi thab tu dkyil 'khor gyi lha rnams mtshon pa me tog gi tshom bu'am dbu rgyan gyi rnam pas spyan drangs pa dkyil 'khor gyi bdag po la g.yas su bskor ba de nyid kyis blangs te thab tu me tog cung zad dor la gzhung bzhin lha rnams gsal btab ste sbyin sreg gi mchod 'bul dang dngos grub blang ba'i rdzas dang gtor ma nas kyang cung zad 'bul/_slar yang dkyil 'khor gyi lha rnams mtshon byed kyi spyan drangs pas gzugs brnyan gyi dkyil 'khor la bstim ste ji srid ma bsdus kyi bar du mchod pas sri zhur bya'o/__/spros pa bsdu na skabs 'dir zhi ba kho na las sbyin sreg gzhan ma grub kyang chad skyon du mi 'gyur ro/__/rtsa ba'i gsum pa dkyil 'khor dang 'brel ba'i rjes chog_/phyi mtshams dgrol ba/_slob dpon la sku drin gsol zhing smon lam dang*/_shis brjod bya ba'o/__/dang po ni/_de nas tshogs byin rlabs nas stob pa'i mjug tu nyul le'i ling ga mer sreg_/thal ba chos skyong gi gtor mar bstab/_lhag ma bsdus nas sngar btson 'dzin byas pa'i tshogs lhag mchod pa'i ras ma dang bcas phyi rol du btang*/_bskul ba nas bzung*/_nongs bshags bzod gsol bar bya'o/__/dkyil 'khor gyi ye shes pa ras bris dang rten la brtan bzhugs spyi ltar bya/_dam tshig pa rang la bsdu zhing thun mtshams kyi lhar ldang go bgo ba'i bar byas te/_gnyis pa phyi mtshams dgrol ba ni/_phyi rol gyi shar la sogs pa'i rgyal chen bzhi dang sgo byang gi lha bcas so so'i mdun du mchod pa bshams/_bsang sbyang byin brlab drang bstim mchod pa rnams sngar ltar las/_mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/_sogs kyis phrin las bcol/_sku rten yod na/_tiSh+Tha badz+ra kyis me tog 'thor bas brtan bzhugs bya/_phur bu rnams/_oM badz+ra kI la ya ut+kI la ya sarba kI la ya badz+ra d+hA ro da Adz+nyA pa ya hU~M hU~M hU~M hU~MphaTa? swA hA:_zhes lag gnyis skam pa'i rgya dang bcas dang por gdab rim las ldog phyogs su phyungs te/_oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa ni sarba ar+tha sA d+ha na swA hAs phur rtse 'o mas bkru zhing shul du rin po che'i gter gzhug_/rdul tshon yod na chos thams cad skye ba med pa'i don yid la byas te dril bu dkrol zhing*/_a kA ro'i sngags brjod bzhin pas 'jam rol dang bcas g.yas pa'i rdo rjes byang shar gyi rtsig pa nas brtsams te lte ba'i bar bskor ba'i re khA gsum 'then cing*/_lha mtshan cung zad blangs pa mgo bor bkod cing*/_lhag ma rnams kyang rjes mi mngon par phyags la bum par blugs nas bkur sti chen pos mchod/_thig shul dri bzang gis dbyi/_gsum pa mched lcam nongs bshags/_slob dpon la sku drin gso bar 'dod na 'dir dgos kyang sgrub khog phal cher las mi 'byung bas ma bris so/__/bsdu na ye shes sku mchog gi bshags pa tsam byas kyang legs pa'i yan lag tu 'gyur ro/__/de nas mar me'i smon lam gyis dge ba'i rtsa ba bla na med pa'i rgyur bsngo ba ni/_dpon slob thams cad lag bsnol bas srin lag sbrel ba'am dar dkar gyis lu gu rgyud du sbrel/_rdo rje rgyal theb kyis snam sbyar dang bcas bzhengs te mar me'i smon lam gyi gtong thun sngon du 'gro bas/_hU~M/_dur khrod gsang ba mchog gi dkyil 'khor du/_/snying po byang chub lam la zhugs pa yis/_/'khor ba'i g.yang sa chen por mi lhung zhing*/_/chags sdang gcong rong gnas su mi skye dang*/_/log lta dmyal ba'i zangs khar rbab mi 'gril/_/'khon 'dzin gcan gzan gdug pa'i skad mi thos/_/nyon mongs mtshon rtse gdug pa'i zer mi 'phog_/dge ba'i bshes gnyen bka' drin che ba dang*/_/srog gis sbrel ba'i mched dang lcam dral dang*/_/gsum pa'i dbang gis sbrel ba'i rig ma gsum/_/skye ba 'di dang tshe rabs thams cad du/_/mi 'bral rtse gcig 'grogs pa'i ting 'dzin gyis/_/sa bcu khyad par rim gyis bgrod par shog_/nam zhig tshe 'phos lus brje'i dus byung nas/_/'khor ba'i g.yang sar lan gcig ltung srid kyang*/_/snang ba'i go 'byed zhun mar mdangs gsal 'dis/_/rig 'dzin sgrub pa po yi shul mtshon cing*/_/kun tu 'od kyi sa la rgyud sbyangs nas/_/pad+ma chen po'i sa la lhun gyis grub/_/'khor lo tshogs chen sa la gshegs pa'i tshe/_/sngon gyi rgyal ba rnams kyis mdun bsus shig_/yi dam lha yis rgyab nas srog rten cig_/byang chub sems dpa' rnams kyis mtha' skyol cig_/mchod pa'i lha mo rnams kyis sna drongs shig_/ma tshogs dbang mo rnams kyis rjes skyongs shig_/lcang lo can gyi sa la phyin pa'i tshe/_/mi ldog pa yis sa la gnas nas kyang*/_/rdo rje khro rgyal khyod kyi zhal mthong nas/_/rig 'dzin rnams dang dbyer med gyur nas kyang*/_/bla med sku gsung thugs su 'grub par shog_/ces thams cad kyis rjes zlos dang bcas smon lam gdab rjes/_zhi rol ldir/_las rdor gyis spos dang mar me bsdu/_spro na rdo rje slob dpon gyis bsngo ba dang 'dus pas mthun 'gyur mdzad/_hU~M/_mi gnas ye shes sogs smon lam dang shis brjod las byang ltar bya'o/__/bzhi pa ni/_rdul tshon rnams las cung zad phrin las kyi don du'ang bzung shing byings rnams rin po che'am rdza'i bum par blugs la gtor ma dang lhan cig gter du sba ba'am yang na dbu rgyan bskon te mchod rdzas kyis sna drangs la chu klung chen por dor la/_klu mchod pa'i cho ga sogs gzhan du shes par bya/_tshon snod kyi bum pa chu gtsang gis bkang*/_oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa ni sarba ar+tha sA d+ha ni swA hA:_zhes spyan ma'i sngags bzla bzhin dkyil 'khor khang pa sogs la bkra shis pa'i phyir bsang gtor bya zhing*/_slar yang rdo rje'i glu gar dang*/_dkyil 'khor lha tshogs tshogs kyi mchod pas mnyes par bya ba dang*/_chos 'chad nyan zhag du mar dga' ston mtha' rgyas su byas pas phyogs thams cad du bde legs kyi snang ba chen pos yongs su khyab par bya'o/__/'byor mkhos kyis lcogs na rtsa ba'i sgrub pa 'dis yan lag tu nyams chags skong ba'i phyir rdor sems bla mchod dang*/_zhi khro ngan song sbyong ba gang 'os/_'chi med kyi dngos grub spel phyir rigs 'dus dang yum bka'i tshe sgrub/_bar chad bsal phyir rgyud lugs phur pa'am sgos bka' bdud dpung zil gnon gyi sgrub pa logs su tshugs kyang legs pa'i yan lag tu nges par dgos so/__/spyir sgrub chen la sa slong tho 'dzugs sogs nyin gcig_/rgyan bkod mnga' gsol sogs nyin gcig ste sta gon nyin gnyis dang*/_dngos gzhi nyin bdun/_rjes chog nyin gcig ste bcus rgyas par 'grub la/_nyin bdun las mi byed na dngos gzhi nyin bzhi bya zhing rgyan bkod grub pa'i nub mo nas dngos gzhi'i dbu tshugs te thun bzung dgos so/__/de ltar dpal chen 'dus pa rtsa ba'i sgrub khog 'di nyid la brten nas rtsa gsum gzhan la'ang sbyar dgos na rig 'dzin 'dus pa dang*/_rdor sems mngon dga'i zhing sbyong*/_thugs rje chen po sdug bsngal rang grol lta bu la snga ma las zor yangs tsam byung na legs pas thog mar de'i chings ni bdag bskyed bsdus tsam sngon 'gro'i sa lha las/_gnyug mar gnas pa la gtor ma med kyang rung*/_so so'i gzhung ltar bgegs gtor btang ba las phur gdab sogs skabs 'dir mi dgos/_rgyal chen bzhi dang*/_dam sri mnan pa las/_sgo byang nang ma dang*/_ma traM bsgral ba mi dgos/_khro bcu'i phur gdab/_chag chag gdab pa/_lha sta gon rnams bya zhing bum pa sta gon ma byas kyang rung*/_rgyan bkod skabs dpal chen sgos kyi dbang rdzas dang sgrub rdzas rnams mi dgos/_rigs 'dus la gu ru'i sku tshab/_rig 'dzin srog 'khor dpal gyi gdu bu dang*/_rtsa rgyud thod pa'i dum bu'i glegs bu/_rdo rje/_thod pa mtshan ldan sman 'bru bdud rtsi sel med kyis bkang ba/_kha T+wAM ga me long*/_shel rdo rnams dang*/_rdor sems la gzhung mthun gtso bo dang*/_zhi khro'i sku/_sgyu 'phrul rtsa rgyud glegs bam/_rdor dril dang shel rdo/_ril sgrub dang 'brel na ril bum bcas thugs rje chen po la/_sgrub pa'i pra khrid las 'byung ba ltar gtso bo dang*/_rigs bzhi'i sems ma'i sgrub rdzas ril bu/_sgrol ma mthong grol 'khor lo dang*/_sems ma bzhi'i 'khor lo sogs sgrub rdzas rigs dang*/_ral gri bzhi/_mda' bzhi/_me long bzhi/_phur pa bzhi sogs spyi ltar dang*/_thun mong rigs lnga'i dbang rdzas sogs 'byor na legs/_mnga' gsol dang*/_rtags gdab/_mched bsre bsnan kyang mi dgos/_sgrub pa'i dngos gzhi'i las byang gzhung bsrang ste/_dzapa khang dbye ba la/_rig 'dzin 'dus pa'i skabs/[ \[WP:6,168\]\[WP:6,212\]\[WP:12,241\]] bi shwa bi shud+d+he oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M phaTa? dzaH_bdag gi thugs ka nas ye shes pa logs su phye ste mdun gyi rten dang dbyer med du bzhugs par gyur/_sgrub chen gyi skabs 'dir sgrub pa'i dzapa dmigs gtso bor bton dgos phyir/_lha sngags ting 'dzin man ngag gi gnas bzhi'i zab gnad gab byang gnad kyi mig tshag ltar sbyor dgos pas lha ye shes sems dpa' gsal gdab pa ni/_snang srid zil gnon thugs ka ru:_rig 'dzin rgyal po rdo rje chos:_sku mdog bye ru snum bskus ltar:_gsal 'tsher bkrag dang ldan pa la:_zhal gcig phyag gnyis zhi ma khro:_gcer bu rus rgyan thor tshugs can:_rdo rje dril bu bsnol ba'i pang:_rnal 'byor sngon mo gri thod can:_cha lugs yab 'dra gnyis ka yang:_shin tu chags pa'i nyams 'gyur can:_zag med bde ba chen por sbyor:_thugs kar pad+ma nyi zla'i steng:_sogs bzlas dmigs mthar/_dzapa bskul ni/_hU~M:_bla ma rtsa gsum longs spyod rdzogs pa'i sku:_gsung gi snying po sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni dbyings rig gnyis med byang chub sems:_dzapa kyis rgyud bskul rdo rje'i lu gu rgyud:_AHlas 'phros pas stong gsum 'od kyis gang:_hU~M gis bsdus pas yum gyi mkha' la 'khyil:_yab yum gsang ba'i gnas nas thugs kar thim:_ma grub bar du ting 'dzin mi gtong ngo:_yengs med rtse gcig gus pas bsgrub par bgyi:_zhes rol mo dang bcas te bsnyen pa badz+ra gu ru bzlas la/_ye shes lha tshogs spyan 'dren sogs kyis stong tshig phul/_ting 'dzin gab pa sgrub pa dngos kyi do li'i bzlas dmigs ni/_thugs ka'i sngags phreng g.yas bskor las:_sngags phreng lu gu rgyud du 'phros:_ye shes sems dpa'i zhal nas thon:_yum gyi zhal zhugs sku'i dbyibs brgyud:_thugs ka'i ba~M las g.yon du 'khor:_mkha' gsang nor bu'i lam brgyud de:_'gal me lta bur 'khor ba yis:_yab yum bde ba chen po'i nyams:_bzod du med par 'bar ba las:_thugs ka'i 'od zer kun tu 'phros:_gtso dang 'khor bcas thams cad kyang:_bde stong ye shes nyams 'ur nas:_cang te'u dril bu khro lo lo:_zhal nas hU~M glu kyu ru ru:_dbyings rig dbyer med byang chub sems:_rtsal snang dag pa rab 'byams kyi:_dkyil 'khor gcig tu rdzogs pa la:_rig pa g.yo med gtad la bzhag:_sngags gab pa rig 'dzin srog sgrub kyi snying po/_oM AHhU~M ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:_zhes pa la bzlas pa'i dngos gzhi byas la/_stong tshig phul/_thun gsham du/_hrIH_tshe dbang rig 'dzin pad+ma 'byung:_sogs tshe dzapa dang*/_tshe 'gugs bcas sbyar ba dang*/_bdag 'jug ni zur du shes/_'bras bu rig 'dzin bzhi dang sa bcu'i bgrod tshul gab pa gzhan du 'chad par 'dod do/_!_rdor sems la dzapa dbye ba dang dzapa bskul mi dgos/_thugs rje chen po sdug bsngal rang grol la/_rtsa sngags yi ge drug pa la dzapa khang dbye ba'i sngags sbyor bas bdag mdun me ri 'dabs 'byor du bsgoms pa la bzlas dmigs las byang ltar dang*/_hU~M:_'gro 'dul 'phags mchog longs spyod rdzogs pa'i sku:_gsung gi snying po sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni dbyings rig gnyis med byang chub sems:_dzapa kyis rgyud bskul rdo rje'i lu gu rgyud:_AHlas 'phros pas stong gsum 'od kyis gang:_hU~M gis bsdus pas yum gyi mkha' la 'khyil:_yab yum gsang ba'i gnas nas thugs kar thim:_ma grub bar du ting 'dzin mi gtong ngo:_yengs med rtse gcig gus pas bsgrub par bgyi:_zhes kha bsgyur bcas dzapa bskul kyang bya/_khyad par sgrub pa'i dmigs pa ni/_bdag bskyed thugs las 'od zer dkar:_ba thag 'dzings pa lta bu 'phros:_mdun bskyed lha tshogs thugs kar phog:_byang chub sems kyi thugs rgyud bskul:_kun kyang yi ge drug ma'i sgra:_bung ba'i tshang ltar sgrogs pa la:_'od zer drwa bas stong gsum khengs:_srid rtse mnar med yan chad kyi:_rang rang las dang sdug bsngal kun:_nyi mas ba mo zhu bzhin sbyangs:_snod bcud 'byung lnga'i dug gzhil te:_snod kyi 'jig rten gzhal med khang:_bcud kyi sems can srin bu yan:_'phags pa'i sku ru krong gis gyur:_sgrar grags yi ge drug ma'i gdangs:_dran rtog 'od gsal byang chub sems:_'khor 'das mnyam nyid klong nas bzla:_zhes dmigs la yig drug dbyangs dang bcas te bzla/__!__thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi myong grol ril bu sgrub pa'i skabs rtsa ba'i dmigs bzlas ni/[ \[WP:6,168\]\[WP:6,212\]\[WP:12,241\]] bi shwa bi shud+d+he oM ma Ni pad+me hU~M hrIHphaTa? dzaH_bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:_ye shes dkyil 'khor gnyis pa bye:_mdun gyi rten dang dbyer med ngang:_bum pa lha yi gzhal yas khang:_ril bu lha yi phyag rgya gsal:_'gro kun 'phags pa'i go 'phang la:_'god 'dod bcos min byang chub sems:_dpa' bar 'gro ba'i ting 'dzin gyis:_bdag bskyed thugs las 'od zer dkar:_ba thag 'dzings pa lta bur 'phros:_mdun bskyed lha tshogs thugs kar phog:_byang chub sems kyi thugs rgyus bskul:_kun kyang yi ge drug ma'i sgra:_bung ba'i tshang ltar sgrogs pa las:_'od zer drwabs stong gsum khengs:_srid rtse mnar med yan chad kyis:_rang rang las dang sdug bsngal kun:_nyi mas ba mo bzhu bzhin sbyangs:_snod bcud 'byung lnga'i dug gzhil te:_snod kyis 'jig rten gzhal med khang:_bcud kyi sems can srin bu yan:_'phags pa'i sku ru krong gis gyur:_sgrar grags yi ge drug ma'i gdang:_dran rtog 'od gsal byang chub sems:_'khor 'das mnyam pa nyid kyi klong:_gsal sgrib med pa'i ngang nas bzla:_zhes gsal btab la/_gzungs thag nas bzung ste yi ge bdun pa kho na ji ltar nus pa dang*/_thun gyi mjug tu sems ma bzhi'i sngags kyang cung zad re bzla'o/__/skabs 'dir rigs bzhi'i sems ma so so'i dzapa bskul sbyar bar spro na/_tshe sbyin 'phags ma longs spyod rdzogs pa'i sku:_gsung gi snying po sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni dbyings rig gnyis med byang chub sems:_dzapa kyis rgyud bskul rdo rje'i lu gu rgyud:_AHlas 'phros pas stong gsum 'od kyis gang:_hU~M gis bsdus pas yum gyi mkha' la 'khyil:_yab yum gsang ba'i gnas nas thugs kar thim:_ma grub bar du ting 'dzin mi gtong ngo:_yengs med rtse gcig gus pas bsgrub par bgyi:_zhes dang*/_sgrol dkar tshe dzab/_stong tshig_/'od zer can ma longs spyod rdzogs pa'i sku:_gsung gi snying po sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni dbyings rig gnyis med byang chub sems:_dzapa kyis rgyud bskul rdo rje'i lu gu rgyud:_AHlas 'phros pas stong gsum 'od kyis gang:_hU~M gis bsdus pas yum gyi mkha' la 'khyil:_yab yum gsang ba'i gnas nas thugs kar thim:_ma grub bar du ting 'dzin mi gtong ngo:_yengs med rtse gcig gus pas bsgrub par bgyi:_zhes dang 'od zer can ma'i rgyas dzab/_stong tshig_/dbang mdzad rigs byed longs spyod rdzogs pa'i sku:_sogs dang*/_ku ru kul+le'i dbang dzab/_stong tshig_/nor rgyun lha mo longs spyod rdzogs pa'i sku:_gsung gi snying po sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni dbyings rig gnyis med byang chub sems:_dzapa kyis rgyud bskul rdo rje'i lu gu rgyud:_AHlas 'phros pas stong gsum 'od kyis gang:_hU~M gis bsdus pas yum gyi mkha' la 'khyil:_yab yum gsang ba'i gnas nas thugs kar thim:_ma grub bar du ting 'dzin mi gtong ngo:_yengs med rtse gcig gus pas bsgrub par bgyi:_zhes sogs dang*/_nor rgyun ma'i 'dod 'byung gi dzapa bcas bzla zhing so sor stong tshig phul/_sems ma so so'i ril sgrub med na dang*/_phyi thun lta bur/_rigs bzhi'i sems ma longs spyod rdzogs pa'i sku:_sogs spyi dril du byas kyang rung zhing*/_gang ltar yang bdag 'jug ni kun mkhyen nyid kyi gsung ltar dang*/_phyag len zhib pa sgrub pa'i pra khrid dmar byang gnad yig dang*/_kun mkhyen 'jam dbyangs mkhyen brtse'i zin bris ltar shes par bya dgos so/__/rjes kyi las rim dang*/_thun bzung tshul sogs sgrub khog dkyus ltar ro/__/khrag 'thung rigs bzhi dang*/_zhi khro ngan song sbyongs pa sogs la sgrub chen gyi khog phub dpal chen ltar bya dgos shing*/_sgrub rdzas gshin rje la be con dang 'khor lo bam/_rta mgrin la phur pa/_yang dag la thod pa dgur zhun chen gyi mar me/_phur pa la phur bu lha grangs dang*/_bsdu na gtso phur tsam dmigs bsal rang gzhung du gsungs pa ltar la/_gzhan rnams la spyi tsam du yang dag la/_gtso 'khor dgu ga'am/_gtso rkyang thod sku'i mtshon gzhung mthun gyi sku bris 'bur/_rgyud dam sgrub gzhung gi pusti'am/_sngags byang*/_rdo rje sogs so so'i phyag mtshan/_shel rdo rnams la bsten dgos so/__/gshin rje'i bzlas pa la bsnyen sgrub gnyis las/_dang po ni/_ya ma'i thugs ka'i nyi steng hU~M:_skye ba med pa'i ye shes kyi:_rnam pa'i gzugs brnyan yi ges bskor:_ngo bo lha yi sku ru bshad:_e ka ya ma he dun snying khrag ra ma tsa ya hU~M phaTa?:_e ni phyag rgya zil gnon ste:_ka ni tshe bdag nag por rdzogs:_ya ni ya ma rA dza ste:_ma ni rdo rje khros ma'o:_he ni bya khyung rgyal po ste:_dun ni las kyi 'chi bdag go:_snying ni khyung mo rnam gnyis te:_khrag ni dregs pa 'joms byed do:_ra ni zhe sdang sbrul nag ste:_ma ni bdud mo khrag ral can:_tsa ni srog bdag rus sbal rngams:_ya ni srog bdag las gshin tshogs:_mi 'gyur rtsa ba'i snying por bshad:_ces lha sngags dbyer med kyi don la gsal snang bsgrubs te dzapa bskul ni/_hU~M:_mthing nag e dbyings 'bar ba'i dkyil 'khor na:_chu glang ma he bsnol ba'i gdan steng du:_thabs dang shes rab nyi zla 'od kyi dkyil:_ma chags pad+ma 'bar ba'i ge sar la:_bcom ldan dpal chen 'jam dpal gshin rje gshed:_sbyor yum bai ta sgrol yum ral gcig ma:_sku ni dur khrod chas rnams rdzogs:_gsung ni sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni sgrol mdzad srog dang bcas:_dzaba? kyis rgyud bskul sku gsung thugs:_phaTa? kyis spros pas stong gsum gang:_ma gsal bar du bskyed cing sgom:_ma grub bar du mi btang ngo:_e ka ya ma he dun snying khrag ra ma tsa ya hU~M phaTa?:_ces bzla/_gnyis pa sgrub pa ni/_rang rang sngags kyi yig 'bru las:_sngags phreng lu gu rgyud du thon:_yab yum zhal nas zhal du zhugs:_sku yi dbyibs brgyud mkha' gsang nas:_rdo rje nor bu'i lam zhugs te:_thugs srog hU~M la thim zhing 'khor:_bde ba chen po'i 'od zer gyis:_rgyal ba mchod cing thugs dam bskul:_dngos grub grub pas bdag byin brlabs:_yang 'phros brtan g.yo tha mal pa'i:_snang zhen dag pa'i snod dang bcud:_lha dang gzhal yas rol par shar:_zhes dmigs la sngags snga ma bzla/_sgrub chen gyi skabs dmigs pa phyi ma gtso bor byed dgos par gsungs so/__/rta mgrin gyi dzapa dgongs ni/_thugs kar rgyal ba kun gyi yum:_pad+ma gzi ldan zhi ma khro:_phyag mtshan phyag g.yas pa steng dang g.yon pa 'og tu byas pa'i sdig mdzub snying gar sprad pa/_mchan/_med de 'dzin 'dzin 'dra'i:_snying ga rin chen zur brgyad steng:_nyi ma'i gdan la hrIHyig mthar:_oM ni pad+ma he ru ka:_hu lu hu lu yum chen bzhi:_phaTa? ni kham rgya ma drug go:_e dang a ni long ba ste:_ra dang li ni dmus long ste:_hU~M ni khro bo mgo brtsegs bzhi:_hrIHni za byed spyang ki brgyad:_dzaHni khyi brgyad rngams pa'i tshogs:_ngo bo lha yi sku ru bshad:_yab yum zhal dang mkha' gsang brgyud:_bde ba chen po'i 'od zer gyis:_rgyal ba mchod cing thugs dam bskul:_ma mo mkha' 'gro las la 'gyed:_dngos grub nus pas bdag byin rlabs:_yang 'phros brtan g.yo tha mal pa'i:_snang zhen dag pa'i snod dang bcud:_lha dang gzhal yas rol par shar:_zhes bsnyen sgrub dbyer med kyi bzlas pa dang*/_dzapa bskul ni/_hU~MH_dmar nag gru gsum dbang gi dkyil 'khor na:_gdug pa klu rgyal pho mo'i gdan steng du:_thabs dang shes rab nyi zla'i 'od kyi dkyil:_ma chags pad+ma 'bar ba'i ge sar la:_bcom ldan dpal chen rta mgrin rgyal po dang:_yum chen khro mo pad+ma gzi ldan ma:_bka' nyan pho nya sprul pa'i tshogs dang bcas:_sku ni dur khrod chas rnams rdzogs:_gsung ni sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni sgrol mdzad srog dang bcas:_dzapa kyis rgyud bskul sku gsung thugs:_phaTa? kyis spros pas stong gsum gang:_ma gsal bar du bskyed cing sgom:_ma grub bar du mi btang ngo:_oM hu lu hu lu phaTa? e a ra li hU~M hrIHdzaH_zhes bzla'o/_/yang dag gi dzapa dgongs ni/_hU~M:_dpal chen badz+ra he ru ka:_klad pa/_dung khang dkar po'i gzhal yas khang:_zla gdan oM dkar po la ru lu gser phreng lta bu/_mgrin par pad+ma'i gsang chen la:_steng AHdmar po la ru lu dmar gsal/_thugs kar gsang ba'i dkyil 'khor du:_nyi gdan hU~M sngon la ru lu sngo nag lcags zhun 'thor ba lta bu/_rang sems byang chub 'bru brgyad nyid:_ru lu gser phreng rin po che:_gser gyi ba thag 'dzing ba dang:_'gal me klad la bskor ba dang:_lcags kyi tshwa tshwa gtams pa ltar:_phar 'phros pas ni thugs dam bskul:_ye shes lha la bsnyen pa phul:_slar 'dus thugs ka'i dpal ber thim:_gau ri la sogs brgyad rnams la:_dpal be'u rin chen zur brgyad steng:_ru lu lha mo brgyad kyi thugs kar rin chen zur brgyad la ru lu'i yi ge mdun nas brtsams te 'bru re dang*/_dbus na so so'i ming yig thig le'i mtshan pa la sems 'dzin gsungs/_'bru brgyad 'phro zhing 'du:_dngos grub mchog gi gter du bsam:_dzaba? bskul ni/_hU~M:_zla gam sgo gcig dbang gi dkyil 'khor nas:_dregs pa ru tra bsnol ba'i gdan steng du:_thabs dang shes rab nyi zla 'od kyi dkyil:_ma chags pad+ma 'bar ba'i ge sar la:_bcom ldan dpal chen badz+ra he ru ka:_gnyis med yum mchog kro d+hI shwa ri ma:_sku ni dur khrod chas rnams rdzogs:_gsung ni sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni sgrol mdzad srog dang bcas:_dzapa kyis rgyud bskul sku gsung thugs:_phaTa? kyis spros pas stong gsum gang:_ma gsal bar du bskyed cing sgom:_ma grub bar mi btang ngo:_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:_zhes bzla'o/_/phur pa la/_dzapa dgongs ni/_hU~M:_thugs ka dpal gyi be'u'i dkyil 'khor nas:_sgo gcig rin chen gzhal yas khang:_bde stong dbyer med ngang nyid las:_chos kyi sku las longs skur shar:_pad+ma zla ba'i gdan la bzhugs:_skyon gyis ma gos gti mug sel:_yab yum gnyis med zag med sku:_sku mdog dkar gsal rnam dag dbyings:_rdo rje dril bu phyag na bsnams:_shes rab byang chub sems dang ldan:_rtog med mi 'gyur skyil krung bzhugs:_mkha' dbyings bde chen sku la bstod:_yab yum zhal dang mkha' gsang brgyud:_do li'i khyad par sngags phreng dbus rwa nas thon/_dam tshig sems dpa'i shangs bug g.yas pa brgyud/_mdun bskyed kyi shangs bug g.yon pa nas rim par shangs g.yas/_de nas rang gi sna bug g.yon nas 'jug pa'i khyad par ro/_mchan/_bde ba chen po'i 'od zer gyis:_rgyal ba mchod cing thugs dam bskul:_dngos grub sgrub pas bdag byin rlabs:_yang 'phros brtan g.yo tha mal pa'i:_snang zhen dag pa'i snod dang bcud:_lha dang gzhal yas rol par shar:_dzapa bskul ni/_hU~M:_ljang nag gru gsum 'bar ba'i dkyil 'khor nas:_ma hA de wa lha chen gdan steng du:_thabs dang shes rab nyi zla 'od kyi dkyil:_ma chags pad+ma 'bar ba'i ge sar la:_bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dang:_yum chen 'khor lo rgyas 'debs e ka tsa:_sku ni dur khrod chas rnams rdzogs:_gsung ni sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni sgrol mdzad srog dang bcas:_dzapa kyis rgyud bskul sku gsung thugs:_phaTa? kyis spros pas stong gsum gang:_ma gsal bar du bskyed cing sgom:_ma grub bar du mi btang ngo:_oM badz+ra kI li kI la ya hU~M sarba big+nAn ba~M hU~M phaTa?:_zhes bzla/_sgrub pa'i skabs do li'i dmigs pa gtso bor bya gsungs/_rdo rje phur pa la smad las dang sbyar ba'i sgrub chen ni yi ge nyung ngus mtshon mi nus pas phur pa rgyud lugs sogs las shes dgos so/_/khrag 'thung rigs bzhi'i las byang gi bzlas dmigs gter gzhung zhal gsal med pa bsnyen yig kun mkhyen gsung go bsdur gyis khrigs bsdebs byas te bkod pa'o/_/zhi khro ngan song sbyong ba la/_dzapa bskul sbyar ba spro na/_zhi ba la dzapa dmigs rjes/_hU~M:_'og min ye shes rang snang dkyil 'khor gtso:_thabs dang shes rab nyi zla 'od kyi dkyil:_ma chags pad+ma 'bar ba'i ge sar la:_kun bzang bde gshegs zhi ba bzhi bcu gnyis:_mnyen lcug 'khril ldem gzhon tshul can:_gsal 'tsher lhun sdug gzi brjid 'bar:_zhi zhing phra la brtag dka' ba:_sku la zhi ba'i chas dgu rdzogs:_gsung ni sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni mi 'gyur ye shes sems:_dzapa kyis rgyud bskul sku gsung thugs:_a las spros pas stong gsum gang:_ma gsal bar du bskyed cing bsgom:_ma grub bar du mi gtong ngo:_zhes bskul te bo d+hi tsit+ta bzla/_stong tshig phul/_khro bo la dzapa dmigs sngon du 'gro bas/_hU~M:_bde gshegs zhi ba'i steng phyogs dkyil 'khor na:_lha klu la sogs so so'i gdan steng du:_thabs dang shes rab nyi zla 'od kyi dkyil:_ma chags pad+ma 'bar ba'i ge sar la:_khrag 'thung lnga bcu'i dkyil 'khor lha tshogs rnams:_sku ni dur khrod chas rnams rdzogs:_gsung ni sgra sgrogs sngags kyi sgra:_thugs ni sgrol mdzad srog dang bcas:_dzapa kyis rgyud bskul sku gsung thugs:_phaTa? kyis spros pas stong gsum gang:_ma gsal bar du bskyed cing bsgom:_ma grub bar du mi gtong ngo:_zhes dang ru lu bzla zhing las sbyor ni dkyus ltar ro/__/'dir lam nges rdzogs kyi dbang du zag bcas lam gyi rnal 'byor lngas zhi ba'i tshogs sgrub kyis rab zla ba drug dang*/_tha mas lo gcig zla ba bzhi dang*/_khro bos rab zla ba gnyis/_tha mas drug sogs dus nges pa can na phra yang sogs kyi yon tan dang ldan pa'i rig 'dzin gyi lus 'dod gzugs gang rung gi lha dang rjes su mthun pa thob ste mkha' 'gro'i zhing sogs nyul te dpa' bo TA ki'i 'du ba lhan cig rdzogs rim la bsten nas lam lnga mthar dbyung ba'i myur lam rmad du byung ba ni tshogs sgrub mtshan nyid pa ste/_deng sang dus kyis dbang gis de tsam ma byung tang bskyed rdzogs kyi drod ci rigs thob pa'i rnal 'byor dam gtsang sel med kyi 'du pas tshogs sgrub rjes mthun la'ang dgos gnad phan yon rgya cher gsungs te dpal o rgyan chen po'i rdo rje'i gsungs las/_gzhan yang 'di yi sgrub mchod tsam:_gang du bgyis pa'i sa phyogs der:_rdo rje'i ye shes phab pa'i mthus:_pad+ma 'od kyi zhing dang mtshungs:_nad mug 'khrugs rtsod kun zhi zhing:_char chu dus bab lo phyugs legs:_kun kyang bde skyid ldan par 'gyur:_bslu med yin no the tshom spongs:_nges par bsam pa lhun gyis 'grub:_ces dang*/_'di nyid sgrub pa'i rnal 'byor la:_rig 'dzin rgyal bas byin gyis rlob:_ma dang DA ki'i lung yang ston:_phyi ma rnga yab dpal gyi rir:_the tshom med do sa ma ya:_zhes dang*/_yid gnyis the tshom med par mos byed cing:_sgrub pa sna gcig tsam zhig byas pas kyang:_yid la ci 'dod 'grub par ma gyur na:_o rgyan nga yis phyi rabs 'gro ba bslus:_zhes sogs yang yang gsungs shing*/_gang zag gcig gis lo bcu gnyis su bsgrubs pa bas rnal 'byor pa'i tshogs sgrub lan gcig gi phan yon che bar gsungs pas mthong thos dran reg tsam gyi skal pa dang 'tshams pa'i rig 'dzin bzhi'i sa la dbyugs dbyung*/_rtse gcig mos shing brtson pas phrin las bzhi dang*/mchog gi dngos grub sgrub pa'i thabs kyi gseng lam rmad du byung ba yin pas na skal bzang dag gis ci nus su brtson pas nyams su len par bya dgos so/__/'phags bod ljongs su rdo rje'i rig 'dzin gyis/_/snod bcud bde ba chen po'i ye shes su/_/shar bas 'brel tshad he ru ka chen po'i/_/go 'phang sbyor ba'i phrin las 'di rmad byung*/_/de tshul yid rab dwangs pa'i nyer len gyis/_/bka' gter brgyud pa'i phyag bzhes man ngag ltar/_/'jug bde'i tshul du dad dang lhag bsam gyis/_/sbyar bas skal mnyam kun dga'i btsas gyur cig_/dbyings snang 'od gsal sgyu 'phrul drwa ba'i gar/_/snod bcud 'og min rdo rje'i zhing chen por:_tshom bu dang bcas mngon par sangs rgyas pa'i/_/dge mtshan snang ba 'phel rgyas gsal gyur cig_/ces klong chen snying gi thig le'i thugs sgrub dpal chen 'dus pa gtso bor gyur pa'i rtsa gsum spyi bye brag gang la'ang sbyar du rung ba'i sgrub khog 'jug bde khrigs su bsdebs pa 'di'ang*/_kun mkhyen mchog gi rdo rje'i gsung sgrub khog rin po che'i za ma tog sku na smin pa'i skabs su mdzad pas las 'grigs kyi zin tho tsam las mi bzhugs pas rang gzhan lam 'dir 'jug 'dod kun la phan pa'i lhag bsam gyis 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal rdo rje thugs mchog rtsal gyis chos rgyal sde dge'i rgyal khab kyi dbang phyogs ldan ljongs g.yu lo bkod pa'i dga' tshal gyi bye brag_/gser chu 'bri klung gi dal 'bab kyi g.yas zur go thi bkra shis dpal 'bar gling gi dben pa'i gnas kun mkhyen bla ma 'jam pa'i rdo rje mi pham rin po che 'od gsal gdod ma'i nang dbyings su byang chub pa'i mdzad pa bstan pa'i gnas mchog dpal 'khor lo sdom pa'i pho brang du bsnyen mtshams la gnas pa'i skabs bris pa la yi ge ba ni mdo smad rig pa'i 'byung gnas kyi sngags ban 'jigs med skal bzang rdo rje dbang drag nus ldan rtsal gyis bgyis pa 'dis kyang 'gro kun dngos grub mchog gi snang ba la dga' mgur rtsen pas rig 'dzin rnam pa bzhi'i gseng lam nyi zla'i bgrod pa las myur bas sku bzhi'i grong khyer mchog tu rten 'dir spyod pa'i rgyu kho nar gyur cig_/sarba dA shrI ye b+ha wA tu/

Footnotes

Other Information