Category:Stages of the Path - lam rim

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Stages of the Path - lam rim.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-06-CHA-027རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་བདེན་ཚིག།'jigs med gling pa62250klong chen snying gi thig leDKR-KABUM-06-CHA-027.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-002སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩི་སྙིང་པོ།2349-42bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-002.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-014འོད་གསལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།21783-99bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-014.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-019ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་གྲོལ་དགའ་སྟོན།24113-116bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-019.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-029འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ།218183-200bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-029.pdf
JKW-KABAB-21-ZHA-001བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲལ་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།mchog gyur gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
21621-62zhal gdams lam rim ye shes snying posnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SO-001JKW-KABAB-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABAB-21-ZHA-003བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ།mchog gyur gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
2148189-569zhal gdams lam rim ye shes snying posnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SO-002JKW-KABAB-21-ZHA-003.pdf
JKW-KABUM-01-KA-002-138བསམ་སྡིང་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།17388-394JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
JKW-KABUM-02-KHA-002-001བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་བཅད་ཡན་ལག་བདུན་པ་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཀུན་བཟང་སྤྱོད་པའི་འཇུག་ངོགས།27283-289JKW-KABUM-02-KHA-002.pdf
JKW-KABUM-03-GA-001-022རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་ལམ་རིམ་དུ་སོགས།37404-410JKW-KABUM-03-GA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-004དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་དོན་བསྡུས།512271-282dpal gsang ba 'dus paJKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-017དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་སོགས།529523-551JKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-004-004ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས།58587-594JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
JKW-KABUM-07-JA-003བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ།75321-73'khor lo bde mchogbde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-003.pdf
JKW-KABUM-10-THA-005ཡན་ལག་བདུན་པའི་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།1011399-409JKW-KABUM-10-THA-005.pdf
JKW-KABUM-10-THA-007བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།1024495-518JKW-KABUM-10-THA-007.pdf
JKW-KABUM-15-BA-014-010སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་སྨོན་ལམ་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po153343-345rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigJKW-KABUM-15-BA-014.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-012-026འོད་གསལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།2216417-432JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-012-037འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ།2216462-477JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-012-073རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ།224546-549JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
JKW-KABUM-23-'A-002སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།2355139-193JKW-KABUM-23-A-002.pdf
JKW-KABUM-23-'A-002-001སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།236139-144JKW-KABUM-23-A-002.pdf
JKW-KABUM-23-'A-002-002སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་ཆུང་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།2330144-173JKW-KABUM-23-A-002.pdf
JKW-KABUM-23-'A-004-001གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་མདོར་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།234225-228JKW-KABUM-23-A-004.pdf
JKW-KABUM-23-'A-004-013ཐེག་ཆེན་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་རྣམ་གྲོལ་དགའ་སྟོན།234245-248JKW-KABUM-23-A-004.pdf