Category:Fire Offerings - sbyin sreg

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Fire Offerings - sbyin sreg.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-08-NYA-013མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
jo mo sman mo
828163-176mkha' 'gro gsang ba kun 'dusDKR-KABUM-08-NYA-013.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-022གུ་རུ་མཁའ་འགྲོ་བཞི་སྐོར་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་མེ་མཆོད་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་གྱི་མཆོག་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po83227-229gu ru mkha' 'gro bzhi skorDKR-KABUM-08-NYA-022.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-041ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ མེ་མཆོད་ཀྱི་ལས་ཁྲིགས་ཌཱ་ཀིའི་གསང་གཏམ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ༔chos kyi go cha84297-298yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me longDKR-KABUM-08-NYA-041.pdf
DKR-KABUM-09-TA-016ཁྲོ་རྒྱལ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པ་ཉམས་གྲིབ་ཀུན་སེལ་གྱི་གྲིབ་སེལ་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་བཀྲ་ཤིས་བདུད་རྩིའི་ཞུགས་ཕྲེང་།mchog gyur gling pa9773-76sme ba brtsegs pabla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-09-TA-016.pdf
DKR-KABUM-09-TA-025རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ཟབ་པའི་ལྷ་སྔགས་ལ་བསྟེན་པའི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།mchog gyur gling pa941208-228zab bdun rtsa gsum tshe'i zab paDKR-KABUM-09-TA-025.pdf
DKR-KABUM-09-TA-026གཉིས་པ་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག།mchog gyur gling pa921229-239zab bdun rtsa gsum tshe'i zab paDKR-KABUM-09-TA-026.pdf
DKR-KABUM-09-TA-027གསུམ་པ་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག།mchog gyur gling pa920240-249zab bdun rtsa gsum tshe'i zab paDKR-KABUM-09-TA-027.pdf
DKR-KABUM-09-TA-028བཞི་པ་དྲག་པོའི་སྦྱིན་བསྲེག།mchog gyur gling pa921250-260zab bdun rtsa gsum tshe'i zab paDKR-KABUM-09-TA-028.pdf
DKR-KABUM-09-TA-032གསང་ཐིག་ཕུར་པའི་སྒོ་ནས་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས།mchog gyur gling pa94266-267rdo rje sems dpa'gsang thig rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig paDKR-KABUM-09-TA-032.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-013ཡང་ཟབ་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱས་པའི་སྲེགས་བླུགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།Khyentse, Dilgo1926116-128'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-013.pdf
DKR-KABUM-21-ZHA-020སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།Khyentse, Dilgo2116192-189rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-020.pdf
DKR-KABUM-21-ZHA-024དྲག་པོའི་ཧོམ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།Khyentse, Dilgo212218rje mo siM ha'i zhalsnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-024.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-029སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po515387-401rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigTerdzo-KHI-023JKCL-KABUM-05-CA-029.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-021ཨོཾ་སྭསྟི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་མང་སོགས་ཛཾ་སེར་སྦྱིན་སྲེག།65325-329dzaM serJKCL-KABUM-06-CHA-021.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-033ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞི་བའི་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་སྦྱོང་།klong gsal snying po610429-438rdo rje mi 'khrugs paklong gsal rdo rje snying poTerdzo-TSHI-031JKCL-KABUM-06-CHA-033.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-050སེང་གདོང་མའི་སྦྱིན་སྲེག་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ།96617-622seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-050.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-016རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
430119-148rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-016.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-017རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྦྱིན་སྟོན།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
417149-165rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-017.pdf
JKW-KABAB-05-CA-007རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
58113-120pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-035JKW-KABAB-05-CA-007.pdf
JKW-KABAB-05-CA-034དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་ལས་བཞིའི་མེ་མཆོད་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
519591-609dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-034.pdf
JKW-KABAB-05-CA-035དཔའ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
528611-638dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-035.pdf
JKW-KABAB-07-JA-003མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
724287-310mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-065JKW-KABAB-07-JA-003.pdf
JKW-KABAB-07-JA-024དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུ་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལས་བཞི་མཆོག་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
725717-741dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-A-008JKW-KABAB-07-JA-024.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-034བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བསྐྱེད།rgya ston pad+ma dbang phyug
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
817757-773bla ma bde mchog 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-08-NYA-034.pdf
JKW-KABAB-11-DA-023དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྲེག་པ་མེའི་ལས།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
118485-492rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-047JKW-KABAB-11-DA-023.pdf
JKW-KABAB-13-PA-028འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1319309-327sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-024JKW-KABAB-13-PA-028.pdf
JKW-KABAB-16-MA-015རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོའི་མེ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་རྒྱན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po168711-718phag dkarrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DZI-070JKW-KABAB-16-MA-015.pdf
JKW-KABAB-16-MA-016ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྦྱིན་སྲེག་སྐབས་ལྷ་བསྐྱེད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po163719-721phag dkarrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DZI-071JKW-KABAB-16-MA-016.pdf
JKW-KABAB-20-WA-018སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2031249-279rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-023JKW-KABAB-20-WA-018.pdf
JKW-KABUM-07-JA-005བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ།7783-89'khor lo bde mchogbde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-005.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-011མཁའ་འགྲོ་མ་སྨེ་བ་བརྩེགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།1122505-526mkha' 'gro maJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-13-PA-007ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་སྣང་སྟེར།Dalai Lama, 5th131571-85tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenJKW-KABUM-13-PA-007.pdf
JKW-KABUM-15-BA-023-001འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ངག་འདོན་ལ་བཅས་བཤམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po155423-427'chi med 'phags ma'i snying thigJKW-KABUM-15-BA-023.pdf
JKW-KABUM-15-BA-030-004སྦྱིན་སྲེག་ལ་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་ཚོམ་བུ་སྤྱན་འདྲེན་སོགས།'jigs med gling pa156567-572klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-15-BA-030.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-040རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག།213109-111rdo rje mkha' 'groJKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-041རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་ཚན་གཉིས་བཅས་ལྡེབ།215111-115rdo rje mkha' 'groJKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-042རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྦྱིན་སྲེག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།214115-118rdo rje mkha' 'groJKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-005ལྷག་པའི་ལྷ་ཀུན་ལ་འཇུག་པའི་བསྲེག་བླུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་དཔལ་སྟེར།2113353-365JKW-KABUM-21-ZHA-005.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-017སྐྲ་སེན་བསྲེག་པའི་ཆོ་ག་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ་ཕན་བདེའི་ཉེར་འཚོ།2113499-511JKW-KABUM-21-ZHA-017.pdf
JKW-KABUM-24-YA-014ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་དང་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོ།'ja' tshon snying po248451-458bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dusJKW-KABUM-24-YA-014.pdf