Category:Activity Manual - las byang

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Activity Manual - las byang.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
JKCL-KABUM-05-CA-001འདུས་མདོའི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དོན་གསལ་མེ་ལོང་།5441-44rnam par snang mdzadJKCL-KABUM-05-CA-001.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-002རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་ཕུབ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།sar ban phyogs med55145-95'jam dpal dbyangs'jam dpal rdzogs pa chen poJKCL-KABUM-05-CA-002.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-003འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་སྟོང་ཐུན་ཉེར་མཁོ།52297-118'jam dpal dbyangsJKCL-KABUM-05-CA-003.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-009ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་པདྨའི་སྡོང་པོ།Gu ru chos kyi dbang phyug532153-184thugs rje chen poThugs rje chen po 'khor ba dong sprugJKCL-KABUM-05-CA-009.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-019ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་གསང་བ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po512277-288lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigJKCL-KABUM-05-CA-019.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-026སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po517323-339rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigTerdzo-KHI-018JKCL-KABUM-05-CA-026.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-027སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་བི་ཛ་ཧ་རཾ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po513341-353rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigTerdzo-KHI-019JKCL-KABUM-05-CA-027.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-038རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po531529-559sgrol maRgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol maJKCL-KABUM-05-CA-038.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-008རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་རྩ་བའི་ལས་བྱང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་ཡོངས་སྒྲོལ།65061-110rdo rje phur paJKCL-KABUM-06-CHA-008.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-011འཇའ་ཚོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ནང་སྒྲུབ་དང་། ཁྲུས་ཆབ། རིལ་སྒྲུབ། སོགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བ་སྒོ་འབྱེད།'ja' tshon snying po67201-207thugs rje chen poThugs rje chen po ngan song rang grolJKCL-KABUM-06-CHA-011.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-013དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས། དབང་མཛད་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེའི་སྒྲུབ་ཐབས་རླུང་གི་ཞགས་པ་ལ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབ་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།'od gsal rdo rje gling pa629211-239sgrol madpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyudJKCL-KABUM-06-CHA-013.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-014དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས༔ དབང་བྱེད་ཨཱརྱཱ་ཏཱ་རེ་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་མཎྜལ་གྱི་རིམ་པ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་༔'od gsal rdo rje gling pa622241-262sgrol madpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyudJKCL-KABUM-06-CHA-014.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-040རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་དང་སྦྱར་བའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།thang stong rgyal po6169471-639gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyudJKCL-KABUM-06-CHA-040.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-001ཐང་རྒྱལ་གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།thang stong rgyal po7731-73gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyudJKCL-KABUM-07-JA-001.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-003དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པའི་བསྟན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད།714791-237bstan srungJKCL-KABUM-07-JA-003.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-013དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།710301-310kye rdo rjeJKCL-KABUM-07-JA-013.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-041ཌཱ་ཀི་སེང་གདོང་མའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བྱད་གདོན་ཀུན་འཇོམས།913559-571seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-041.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-011ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གཏེར།111177-87nag po chen poJKCL-KABUM-11-DA-011.pdf
JKW-KABAB-01-KA-011དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང༌།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje1104449-552rdo rje sems dpa'Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-GA-004-1JKW-KABAB-01-KA-011.pdf
JKW-KABAB-01-KA-012རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje131553-583rdo rje sems dpa'Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-GA-009JKW-KABAB-01-KA-012.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-041རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po215263-277rtsa gsum bde gshegs 'dus pasa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-022JKW-KABAB-02-KHA-041.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-047འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po224317-340thugs rje chen poThugs rje chen po sems nyid ngal gsosa gter - Earth TreasureTerdzo-RA-001JKW-KABAB-02-KHA-047.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-050བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ།mchog gyur gling pa231389-419pad+ma 'byung gnasBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-02-KHA-050.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-051བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར།mchog gyur gling pa210421-430pad+ma 'byung gnasBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-020JKW-KABAB-02-KHA-051.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-064ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཁོལ་ཕྱུངས་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ།mchog gyur gling pa216557-572bla ma nor lhanor sgrub rin chen bum bzangsa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-016JKW-KABAB-02-KHA-064.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-065ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་ཞུན་ཐིགས།mchog gyur gling pa227573-599rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-BI-052JKW-KABAB-02-KHA-065.pdf
JKW-KABAB-03-GA-002རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།mchog gyur gling pa32623-48sgrol ma'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-CHI-038JKW-KABAB-03-GA-002.pdf
JKW-KABAB-03-GA-009བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང༌།mchog gyur gling pa334179-212Bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-030JKW-KABAB-03-GA-009.pdf
JKW-KABAB-03-GA-010བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།mchog gyur gling pa314213-226Bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-032JKW-KABAB-03-GA-010.pdf
JKW-KABAB-03-GA-014ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་ལས་བྱང་གི་ཐོག་མཐའི་སྤར་ཁབ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།mchog gyur gling pa38239-246Bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-014.pdf
JKW-KABAB-03-GA-015ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་ཧོར་སོག་དམག་བཟློག་ཆེ་མཆོག་དྲག་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཆེན།mchog gyur gling pa339247-285gu ru hor sog dmag bzlogBla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-015.pdf
JKW-KABAB-03-GA-016ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་སྨན་གྱི་ནོར་བུ།mchog gyur gling pa311287-297gu ru sman blaBla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-016.pdf
JKW-KABAB-03-GA-028རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po330491-520sgrol maRgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-03-GA-028.pdf
JKW-KABAB-03-GA-029རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po339521-559sgrol maRgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-033JKW-KABAB-03-GA-029.pdf
JKW-KABAB-03-GA-031རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po314563-576rtsa gsum spyi 'dus snying thigsa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-025JKW-KABAB-03-GA-031.pdf
JKW-KABAB-03-GA-037པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་དབང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཟུར་རྒྱན་ནོར་བུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆར་རྒྱུན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po348631-678nor rgyun martsa gsum sgyu 'phrul drwa basa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-039JKW-KABAB-03-GA-037.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-004རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4219-29rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGA-018JKW-KABAB-04-NGA-004.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-028བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
431495-525thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-028.pdf
JKW-KABAB-05-CA-003པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
54257-98pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-030JKW-KABAB-05-CA-003.pdf
JKW-KABAB-05-CA-008པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
517121-137pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-036JKW-KABAB-05-CA-008.pdf
JKW-KABAB-05-CA-011དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
530163-192dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-017JKW-KABAB-05-CA-011.pdf
JKW-KABAB-05-CA-012དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཟུར་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲ་ཚོམ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
513193-205dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-012.pdf
JKW-KABAB-05-CA-016དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
539215-253dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-016.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-010མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
627137-163rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-044JKW-KABAB-06-CHA-010.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-036མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
619409-517rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-06-CHA-036.pdf
JKW-KABAB-07-JA-012དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
78389-396dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-012.pdf
JKW-KABAB-07-JA-017རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ཟབ་མོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
713517-529dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-017.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-002བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས།rgya lo tsA ba rdo rje bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
81283-94bla ma bstan gnyis skor gsumyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-011JKW-KABAB-08-NYA-002.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-008ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
819193-211zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-08-NYA-008.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-013ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོལ་ཕྱུངས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
821347-367yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-030JKW-KABAB-08-NYA-013.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-023བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་མེ་ཏོག་སྤེལ་བའི་རྒྱན་ཕྲེང༌།rgya ston pad+ma dbang phyug
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
826547-572bla ma bde mchog 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-08-NYA-023.pdf
JKW-KABAB-09-TA-003ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་ཕྲིན་ལས་འབྱུང་འཁྲུགས་ནད་ཀུན་སེལ་བའི་སྨན་མཆོགlha dbang rgya mtsho blo gros
mchog gyur gling pa
91047-56lha mo sangs rgyas spyan mazhi byed lha mo bdunyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-09-TA-003.pdf
JKW-KABAB-09-TA-004ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་རི་ཁྲོད་མའི་ཕྲིན་ལས་གཉན་རིམས་ཀུན་འཇོམས།lha dbang rgya mtsho blo gros
mchog gyur gling pa
91057-66lha mo ri khrod mazhi byed lha mo bdunyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-09-TA-004.pdf
JKW-KABAB-09-TA-005ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་ཕྲིན་ལས་གདོན་བགེགས་ཆོམ་རྐུན་གྱི་གཤེད་མ།lha dbang rgya mtsho blo gros
mchog gyur gling pa
91067-76lha mo 'od zer can mazhi byed lha mo bdunyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-09-TA-005.pdf
JKW-KABAB-09-TA-006ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་བྱད་ཕུར་གཞོམ་པའི་མེ་ལྕེ།lha dbang rgya mtsho blo gros
mchog gyur gling pa
91077-86lha mo gdugs dkar mozhi byed lha mo bdunyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-09-TA-006.pdf
JKW-KABAB-09-TA-007ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་སྡུག་བསྔལ་མུན་པ་སེལ་བའི་འོད་ཟེར།lha dbang rgya mtsho blo gros
mchog gyur gling pa
91087-96lha mo sher phyin dkar mozhi byed lha mo bdunyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-09-TA-007.pdf
JKW-KABAB-09-TA-008ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ་བའི་གྲུ་ཆེན།lha dbang rgya mtsho blo gros
mchog gyur gling pa
9997-105sgrol ma dkar mozhi byed lha mo bdunyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-09-TA-008.pdf
JKW-KABAB-09-TA-009ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་མིན་འཆི་བ་འཇོམས་པའི་བདུད་རྩི།lha dbang rgya mtsho blo gros
mchog gyur gling pa
911107-117lha mo rma bya chen mozhi byed lha mo bdunyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-09-TA-009.pdf
JKW-KABAB-09-TA-016རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་འདོད་དགུ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས།bal po a hU~M 'bar
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
928319-346dzaM nagbal po'i yak+sha dzaM nagyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WI-033JKW-KABAB-09-TA-016.pdf
JKW-KABAB-09-TA-022ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཀུན་དགའི་ཟླ་ཟེར།g.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po
rong pa gter ston bdud 'dul gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
923457-479sgrol masgrol ma 'jigs pa kun skyobyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CI-002JKW-KABAB-09-TA-022.pdf
JKW-KABAB-09-TA-026དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས།dbu ru ston pa shAkya 'od
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
917581-597phyag na rdo rjedpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'baryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-SA-012JKW-KABAB-09-TA-026.pdf
JKW-KABAB-09-TA-028བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
long po bsam gtan bde chen gling pa
918601-618bka' brgyad dregs pa kun 'dulyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-036JKW-KABAB-09-TA-028.pdf
JKW-KABAB-10-THA-003ཡང་གཏེར་ཕག་དཀར་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབས།gar dbang las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
103897-134phag dkarphag dkar ye shes 'khor lo gsang chen thugs tigyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-10-THA-003.pdf
JKW-KABAB-10-THA-006ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་འཇོམས།rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1015215-229pad+ma gtum poyang zab rtsa gsum snying po'i skoryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NA-035JKW-KABAB-10-THA-006.pdf
JKW-KABAB-10-THA-008རིགས་ལྔའི་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དུག་ལྔའི་སྟོབས་འཇོམས།ra zhi pad+ma rig 'dzin
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1013241-253khyung chenkhyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dulyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-MI-035JKW-KABAB-10-THA-008.pdf
JKW-KABAB-10-THA-013ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།nyang ral nyi ma 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1064311-374gu ru mtsho skyes rdo rjeyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-DZA-011JKW-KABAB-10-THA-013.pdf
JKW-KABAB-10-THA-015ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ།nyang ral nyi ma 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1031391-421thugs rje chen ponyang gter thugs rje chen po 'gro 'dulyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZHA-038JKW-KABAB-10-THA-015.pdf
JKW-KABAB-10-THA-019སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་བསྡེབས་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།ra shag chen po chos 'bar
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1057497-553ma mosrid pa ma mo sgang sharyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-KHI-041JKW-KABAB-10-THA-019.pdf
JKW-KABAB-11-DA-001གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།byang chub gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
11431-43bla sgrub byin rlabs sgron meyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-033JKW-KABAB-11-DA-001.pdf
JKW-KABAB-11-DA-003ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད།byang chub gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
113847-84bla sgrub byin rlabs sgron meyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-11-DA-003.pdf
JKW-KABAB-11-DA-008ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ།byang chub gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1140167-206yang dag zhi khro phur gsumyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-SHA-019JKW-KABAB-11-DA-008.pdf
JKW-KABAB-11-DA-012དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་མངོན་རྟོགས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1149327-375rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-036JKW-KABAB-11-DA-012.pdf
JKW-KABAB-11-DA-024དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1184493-576rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-11-DA-024.pdf
JKW-KABAB-12-NA-001བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷོ་ཊས་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལོགས་རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་ཕུག་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་གདན་དྲངས་པ།rdo rje gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
12391-39bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungsyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-JA-014JKW-KABAB-12-NA-001.pdf
JKW-KABAB-12-NA-005རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་གུང་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ།rdo rje gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1235121-155rdzogs chen snying po hUM skoryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-LI-022JKW-KABAB-12-NA-005.pdf
JKW-KABAB-12-NA-012རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐོས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་དབྱངས།dung mtsho ras pa phyi ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1227415-441rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig payang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-HI-006JKW-KABAB-12-NA-012.pdf
JKW-KABAB-12-NA-019ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། ལས་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།'gro 'dul las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1221567-587thugs rje chen pothugs rje chen po don gsal sgron meyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-'A-019JKW-KABAB-12-NA-019.pdf
JKW-KABAB-12-NA-022སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས།mchog ldan mgon po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1226669-694dpal rta mgrin gnyen po lha lngayang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-MI-032JKW-KABAB-12-NA-022.pdf
JKW-KABAB-13-PA-002གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ། ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
13513-53zhi khrogrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-GA-030JKW-KABAB-13-PA-002.pdf
JKW-KABAB-13-PA-007འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po131679-94gu ru mtsho skyes rdo rje'chi med mtsho skyes snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-THA-040JKW-KABAB-13-PA-007.pdf
JKW-KABAB-13-PA-014འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1319133-151sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-017JKW-KABAB-13-PA-014.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-002འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདྲེན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po14183-20bla sgrub byin rlabs snying podgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HA-021JKW-KABAB-14-PHA-002.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-010གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1413377-389grub thob chen po'i thugs tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DA-054JKW-KABAB-14-PHA-010.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-017གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1432647-678bla ma zhi basgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-017.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-018གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1426679-704bla ma drag posgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-018.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-019གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་འཇའ་ཟེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1484647-728thugs rje chen posgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-019.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-020གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1422729-750rta mchog rol pasgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-020.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-021གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1421751-771rdo rje phag mosgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-021.pdf
JKW-KABAB-15-BA-002གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ལས་བྱང་མཚོ་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་གསང་ལམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po15253-27bla ma zhi basgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-002.pdf
JKW-KABAB-15-BA-004གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་རྒྱལ་གདོན་ཀུན་འཇོམས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po151935-53bla ma drag posgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-004.pdf
JKW-KABAB-15-BA-005གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལས་བྱང་སྙིང་རྗེའི་ལང་ཚོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po151955-73thugs rje chen posgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-005.pdf
JKW-KABAB-15-BA-006གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལས་བྱང་གར་དབང་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po152275-96rta mgrinsgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-006.pdf
JKW-KABAB-15-BA-007གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལས་བྱང་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་དཔལ་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po152197-117rdo rje phag mosgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-007.pdf
JKW-KABAB-15-BA-013གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1526381-406bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureTerdzo-MA-013JKW-KABAB-15-BA-013.pdf
JKW-KABAB-16-MA-013རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1615691-705phag dkarrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DZI-068JKW-KABAB-16-MA-013.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-011གསང་བ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབ་པ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po171499-112lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-011.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-003བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་དྲན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཚེ་དབང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po182911-39tshe sgrub bai ro'i thugs tigrjes dran - RecollectionTerdzo-THI-005JKW-KABAB-18-TSHA-003.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-027སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po183169-171dag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-027.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-029འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1810175-184'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrubdag snang - Pure VisionTerdzo-DA-033JKW-KABAB-18-TSHA-029.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-046རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།'jigs med gling pa1818409-426rdo rje sems dpa'klong chen snying gi thig ledag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-046.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-050སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1819461-479pad+ma'i myu gusku gsum rigs 'dus zab tigdag snang - Pure VisionTerdzo-DA-061JKW-KABAB-18-TSHA-050.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-005འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po191535-49'jam dpal gshin rje'jam dpal gshin rje'i thugs tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-TSA-035JKW-KABAB-19-DZA-005.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-012སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་རྟ་མཆོག་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1934231-264rta mgrinrta mchog rol pa'i snying tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-LA-029JKW-KABAB-19-DZA-012.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-013སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po198265-272rta mgrinrta mchog rol pa'i snying tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-19-DZA-013.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-021སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ཡོངས་འདུ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1920357-376rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SHA-033AJKW-KABAB-19-DZA-021.pdf
JKW-KABAB-20-WA-003སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཡང་ཞུན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po203927-65che mchog he ru kayon tan bdud rtsi'i mchog tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-A-018JKW-KABAB-20-WA-003.pdf
JKW-KABAB-20-WA-006ཕུར་པ་རྩ་དུམ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླགས་ཐབས་ཕྲིན་ལས་མཆོག་གྲུབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po20295-96rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-20-WA-006.pdf
JKW-KABAB-20-WA-010སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2017109-125rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-018JKW-KABAB-20-WA-010.pdf
JKW-KABAB-20-WA-011སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2013127-139rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-019JKW-KABAB-20-WA-011.pdf
JKW-KABAB-20-WA-013སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལས་རིགས་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2025143-167rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-20-WA-013.pdf
JKW-KABAB-20-WA-028སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་མ་མོ་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2032463-494ma mosrid pa ma mo'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-046JKW-KABAB-20-WA-028.pdf
JKW-KABUM-07-JA-007བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡུམ་བཀའ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།719111-129rdo rje rnal 'byor mabde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-007.pdf
JKW-KABUM-07-JA-015-004རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་པ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་གསང་ལམ།753350-402rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
JKW-KABUM-07-JA-015-005རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་མཁའ་སྤྱོད་གསང་ལམ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།712402-413rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-005-002ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གསེང་ལམ།8491-94thugs rje chen pothugs chen dmar khrid zla rgyal lugsJKW-KABUM-08-NYA-005.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-007-002གྲུབ་ཆེན་གཉན་ཚེམ་བུ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་སོགས།817111-127thugs rje chen pothugs chen dmar khrid tshem bu lugsJKW-KABUM-08-NYA-007.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-007-004ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས།83130-132thugs rje chen pothugs chen dmar khrid tshem bu lugsJKW-KABUM-08-NYA-007.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-007-005ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།85132-135thugs rje chen pothugs chen dmar khrid tshem bu lugsJKW-KABUM-08-NYA-007.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-011-002ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ།84223-226thugs rje chen pothugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugsJKW-KABUM-08-NYA-011.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-001ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།1091-9sgrol ma dkar mosgrol dkar kha che paN chen lugsJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-002ཚར་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།10209-28sgrol ma yid bzhin 'khor lotshar lugs sgrol dkarJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-005སྒྲོལ་མ་ཉིན་ཞི་མཚན་ཁྲོའི་རྗེས་གནང་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།101543-57sgrol maJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-006ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།103757-93sgrol ma nyer gcig
sgrol ma
jo bo lugs sgrol ma nyer gcigJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-009གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ།107103-109sgrol ma
sgrol ljang
gnyan sgrol yan lag drug paJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-002ཀུན་རིག་གི་སྐྱབས་ཡུལ་བསྒོམ་ཚུལ་སོགས།103145-147kun rigJKW-KABUM-10-THA-002.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-001འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་།1028183-210'jam pa'i rdo rjeJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-003འཇམ་དཀར་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཉེར་མཁོའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།1021211-231'jam dpal dkar poma ti lugs 'jam dkarJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-017རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།105291-295'jam dpal dbyangsJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-023བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།1034320-353dbyangs can ma dkar moJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-024དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བློ་གྲོས་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད།104353-358dbyangs can ma dmar moJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-027བོ་དོང་དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་རྗེས་འཇིགས་བྲལ་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།109361-369dbyangs can ma dmar moJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-028དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་འཁྲི་ཤིང་།108369-376dbyangs can ma dkar moJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-001རིགས་བྱེད་མའི་སྒོམ་བཟླས་སྲིད་གསུམ་ཡིད་འཕྲོག།117403-409rigs byed maJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-009རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་སྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།113497-499rdo rje khyung khraJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-011མཁའ་འགྲོ་མ་སྨེ་བ་བརྩེགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།1122505-526mkha' 'gro maJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-012ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར་།1124526-549khro rgyal bdud rtsi 'khyil baJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-005སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་མྱུར་ལམ།12353-55sman blaJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-006ཇོ་ལུགས་མི་འཁྲུགས་གཙོ་རྐྱང་གི་སྒྲུབ་རྗེས་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱོང་།122655-80rdo rje mi 'khrugs pajo bo lugs mi 'khrugs paJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-011ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་བསྒོམ་བཟླས་སྙིང་པོའི་སྣང་།122115-116shes rab kyi pha rol tu phyin ma dkar moJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-014འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་གསལ་བྱེད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།1224123-146'jig rten dbang phyug seng ge sgraJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-002-003སེང་གདོང་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ།1224303-326seng gdong rigs lngazab gsang seng gdong snyan brgyudJKW-KABUM-12-NA-002.pdf
JKW-KABUM-12-NA-005སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ།nyang ral nyi ma 'od zer1211371-381bka' brgyadbka' brgyad bde gshegs 'dus paTerdzo-PHA-020JKW-KABUM-12-NA-005.pdf
JKW-KABUM-12-NA-016ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་པདྨ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།Dalai Lama, 5th1212523-534thugs sgrub yang snying kun 'dusJKW-KABUM-12-NA-016.pdf
JKW-KABUM-12-NA-018ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མའི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།Dalai Lama, 5th1221553-573dag snang rgya canJKW-KABUM-12-NA-018.pdf
JKW-KABUM-13-PA-002ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ།Dalai Lama, 5th13203-22tshe dpag medtshe dpag med dwangs ma bcud 'drenTerdzo-TA-008JKW-KABUM-13-PA-002.pdf
JKW-KABUM-13-PA-013ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།Dalai Lama, 5th1321177-197thugs rje chen pothugs rje chen po 'jig rten dbang phyug lha dguTerdzo-YA-006JKW-KABUM-13-PA-013.pdf
JKW-KABUM-13-PA-016ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་སྣང་།Dalai Lama, 5th1324249-272thugs rje chen porgya can thugs chen sems nyid ngal gsoJKW-KABUM-13-PA-016.pdf
JKW-KABUM-13-PA-018སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཟླ་སྣང་།Dalai Lama, 5th1345275-319sgrol ma yid bzhin 'khor lorgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor loJKW-KABUM-13-PA-018.pdf
JKW-KABUM-13-PA-019-001བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།Dalai Lama, 5th1333323-355gnyen po lha bzhirgya can bcom ldan 'das gnyen po lha bzhiJKW-KABUM-13-PA-019.pdf
JKW-KABUM-13-PA-022-001ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལས་བྱང་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷན་ཐབས་རིག་འཛིན་ངལ་འཚོ།mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal137391-397pad+ma 'byung gnasgu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodJKW-KABUM-13-PA-022.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-017དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དག་སྣང་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད།rig 'dzin tshe dbang bkra shis137551-557rtsa gsum snying po'i bcud thigJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-010སྐུ་གསུམ་རིགས་བསྡུས་པདྨ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer1417135-151pad+ma 'byung gnaspad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolTerdzo-NYA-007JKW-KABUM-14-PHA-010.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-011ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer1415153-167pad+ma 'byung gnaspad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolTerdzo-NYA-006JKW-KABUM-14-PHA-011.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-012-007ས་བདག་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་གདམས་པ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང་།'phreng po gter ston shes rab 'od zer143198-200pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolJKW-KABUM-14-PHA-012.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-013དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་ཁྲུས་ཆོག་སོགས་གྲིབ་སེལ་གྱི་མན་ངག་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་ཟླ་ཟེར།'phreng po gter ston shes rab 'od zer1421201-221sme ba brtsegs pagrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeTerdzo-TSI-029JKW-KABUM-14-PHA-013.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-014ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer1451223-273zhi khrogrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeTerdzo-GA-030JKW-KABUM-14-PHA-014.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-018འཕགས་པ་ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་འདོད་འཇོའི་སྙིང་པོ།klong gsal snying po149299-307dzaM serklong gsal rdo rje snying poTerdzo-WI-054JKW-KABUM-14-PHA-018.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-028དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ།mchog gyur gling pa1419443-461dga' rab rdo rje'i snying tigTerdzo-SI-020JKW-KABUM-14-PHA-028.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-030གུ་རུ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད།mchog gyur gling pa1411481-491rgyal ba'i gdung 'dzinBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKW-KABUM-14-PHA-030.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-031རིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།mchog gyur gling pa148493-500rdzu 'phrul mthu chen
rdo rje gro lod
Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKW-KABUM-14-PHA-031.pdf
JKW-KABUM-15-BA-003འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།mchog gyur gling pa152273-94thugs rje chen pothugs rje chen po spyan ras gzigs 'khor ba dong sprugTerdzo-TSHI-045JKW-KABUM-15-BA-003.pdf
JKW-KABUM-15-BA-012-001རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1516277-292rtsa gsum bde gshegs 'dus paTerdzo-CA-022JKW-KABUM-15-BA-012.pdf
JKW-KABUM-15-BA-027རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་།'jigs med gling pa1553477-529rdo rje sems dpa'klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-15-BA-027.pdf
JKW-KABUM-15-BA-028རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།'jigs med gling pa1519531-549rdo rje sems dpa'klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-15-BA-028.pdf
JKW-KABUM-16-MA-001ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jigs med gling pa16151-15dpal chenrig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus paJKW-KABUM-16-MA-001.pdf
JKW-KABUM-16-MA-024ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཚན་སྦྲེལ།1636183-218sgrol ma yid bzhin 'khor lojo lugs sgrol dkarJKW-KABUM-16-MA-024.pdf
JKW-KABUM-16-MA-024-001ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་མཎྜལ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ།169183-191sgrol ma yid bzhin 'khor lojo lugs sgrol dkarJKW-KABUM-16-MA-024.pdf
JKW-KABUM-24-YA-009ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར།mchog gyur gling pa244299-302Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKW-KABUM-24-YA-009.pdf

Pages in category "Activity Manual - las byang"

The following 168 pages are in this category, out of 168 total.

J