Category:Torma-offering Rituals - gtor chog

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Torma-offering Rituals - gtor chog.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-05-CA-017བཀའ་སྲུང་ལས་གཤིན་གྱི་གཏོར་ཆོག།Dalai Lama, 5th55108-110bka' srungdag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lungDKR-KABUM-05-CA-017.pdf
DKR-KABUM-05-CA-021བཀའ་སྲུང་མ་མོ་གསུམ་གྱི་གཏོར་མ།Dalai Lama, 5th56134-136ma modag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lungDKR-KABUM-05-CA-021.pdf
DKR-KABUM-07-JA-005ན་མོ་གུ་རུ་པ་ར་སུ་ཁ་སོགས། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
rgya ston pad+ma dbang phyug
7135bla ma bde mchog 'khor loDKR-KABUM-07-JA-005.pdf
DKR-KABUM-07-JA-013མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
rgya ston pad+ma dbang phyug
7795-98dpal ldan lha mobla ma bde mchog 'khor loDKR-KABUM-07-JA-013.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-003སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། འགལ་རྐྱེན་ཟློག་བྱེད་དྲག་པོ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po85025-49rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigDKR-KABUM-08-NYA-003.pdf
DKR-KABUM-08-NYA-033དགོངས་གཏེར་དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གཏོར་དཔེ།chos kyi go cha83275-276dbyangs can dmar moyang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me longDKR-KABUM-08-NYA-033.pdf
DKR-KABUM-10-THA-046ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་མཆོད་འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་རྫིང་བུའི་རྒྱུན་གྱི་གཏོར་ཆོག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།1036207-224chos skyongDKR-KABUM-10-THA-046.pdf
DKR-KABUM-10-THA-059གཏོར་བསྔོས་རིག་འཛིན་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་བཏང་ཚུལ་རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།108329-332bka' srungDKR-KABUM-10-THA-059.pdf
DKR-KABUM-17-TSA-019རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོ་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
172077-86rtsa gsum dril sgrubTerdzo-NGA-023DKR-KABUM-17-TSA-019.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-032བསང་ཆུ་བྱིན་རླབས།Khyentse, Dilgo181260tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-032.pdf
DKR-KABUM-21-ZHA-014སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།Khyentse, Dilgo21797-100rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-014.pdf
DKR-KABUM-21-ZHA-018གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།Khyentse, Dilgo2156153-180rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-018.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-004རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་གཏོར་མའི་ཟིན་བྲིས་གྲུབ་གཉིས་སྒོ་འབྱེད།Khyentse, Dilgo22378-79rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-22-ZA-004.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-013བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོའི་གཏོར་འབུལ༔Khyentse, Dilgo
mchog gyur gling pa
225149-151zhing skyong ma moyum bka' DA ki'i srog tigDKR-KABUM-22-ZA-013.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-028སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po531355-385rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigTerdzo-KHI-022-1JKCL-KABUM-05-CA-028.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-033སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་བསྒྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po514435-448rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigJKCL-KABUM-05-CA-033.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-009གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po648111-158rdo rje phur paJKCL-KABUM-06-CHA-009.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-003དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པའི་བསྟན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད།714791-237bstan srungJKCL-KABUM-07-JA-003.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-040དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བརྗེད་འབོད་བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད།78599-606'jigs byedJKCL-KABUM-07-JA-040.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-049སེང་གདོང་མའི་གཏོར་བཟློག་བྱད་གདོན་གཡུལ་འཇོམས།911605-615seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-049.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-002རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ།11289-36chos skyongJKCL-KABUM-11-DA-002.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-004སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་གཏོར་འབུལ་ཉུང་བསྡུས་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན།111739-55JKCL-KABUM-11-DA-004.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-005གཏོར་བསྔོ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས།11257-58JKCL-KABUM-11-DA-005.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-007གཏོར་བསྔོ་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།111061-70JKCL-KABUM-11-DA-007.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-012ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།11389-91JKCL-KABUM-11-DA-012.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-013དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞལ་བཞི་པའི་གསོལ་ཀ་ཕྲིན་ལས་གློག་ཞགས།11393-95nag po chen poJKCL-KABUM-11-DA-013.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-021དམག་ཟོར་མའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ།112117-118dmag zor rgyal moJKCL-KABUM-11-DA-021.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-025ས་ལུགས་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་བསྔོ་བསྡུས་པ།114127-130chos skyongJKCL-KABUM-11-DA-025.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-028ཀཱ་ལི་ཀཱ་ཏའི་ལྷ་མོ་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་འདོད་དོན་རེ་སྐོང་།113137-139JKCL-KABUM-11-DA-028.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-043གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་བཀའ་སྲུང་བདུད་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་བསྐང་བཤགས་ཞིང་སྐྱོངས་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ།bdud 'dul rdo rje1149201-249bdud mgon legs grub rdo rjedam chos sprul sku snying thigJKCL-KABUM-11-DA-043.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-044ལྷ་མོ་སྔགས་བདག་མའི་གཏོར་འབུལ།113251-253lha mo sngags bdag maJKCL-KABUM-11-DA-044.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-076རྡོ་རྒྱལ་མུ་ནམ་ལ་གཏོར་འབུལ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྟེར།112397-398rdo rgyal mu namJKCL-KABUM-11-DA-076.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-079ང་འདྲ་མཆེད་བརྒྱད་ལ་གཏོར་འབུལ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྟེར།112435-436nga 'dra mched brgyadJKCL-KABUM-11-DA-079.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-091ཡུལ་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཙམ་རྨིག་ཐིའི་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་གློག་ཞགས།114467-470JKCL-KABUM-11-DA-091.pdf
JKW-KABAB-01-KA-017དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje116631-646dam canbka' ma - Oral TransmissionTerdzo-DI-015JKW-KABAB-01-KA-017.pdf
JKW-KABAB-01-KA-018སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཁྱེར་བདེ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje12647-648sngags srung maRdzogs chen a ti zab don snying pobka' ma - Oral TransmissionTerdzo-SI-015JKW-KABAB-01-KA-018.pdf
JKW-KABAB-03-GA-033རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po34583-586rtsa gsum spyi 'dus snying thigsa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-033.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-006རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོས་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
41835-52rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGA-023JKW-KABAB-04-NGA-006.pdf
JKW-KABAB-05-CA-037དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་དང་པོ་བར་ཆད་བཟློག་པ་དམར་ཆེན་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་རྩེ་མོ་བརྒྱ་པའི་རྡོ་རྗེ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
527659-685dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-037.pdf
JKW-KABAB-05-CA-038བཀའ་འདུས་སྨན་སྒྲུབ་གཏོར་ཟློག་བཅས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
524687-710dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-038.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-015མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
62175-176mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-049JKW-KABAB-06-CHA-015.pdf
JKW-KABAB-07-JA-008དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་གཏོར་བཟློག་བཅུད་ཕུར།712361-372yang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-008.pdf
JKW-KABAB-07-JA-009དྲང་སྲོང་ཞི་བའི་གཏོར་འབུལ་འདོད་གསོལ།71373yang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-009.pdf
JKW-KABAB-07-JA-026ཞང་བློན་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོས།zur mkhar mnyam nyid rdo rje72769-770sman bla longs sku gtso 'khor lngayang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-HA-013JKW-KABAB-07-JA-026.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-026མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས།rgya ston pad+ma dbang phyug
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
85579-583bla ma bde mchog 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-08-NYA-026.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-028གཏོར་མའི་བཅའ་ཐབས།rgya ston pad+ma dbang phyug
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
81589bla ma bde mchog 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-08-NYA-028.pdf
JKW-KABAB-11-DA-004ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་གཏེར་སྲུང་སྤུ་གྲི་རྣམ་གསུམ་གིང་ཆེན་བཅས་པའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས།byang chub gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
11885-92bla sgrub byin rlabs sgron meyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-034JKW-KABAB-11-DA-004.pdf
JKW-KABAB-11-DA-009ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས།byang chub gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1110207-216yang dag zhi khro phur gsumyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-SHA-020JKW-KABAB-11-DA-009.pdf
JKW-KABAB-11-DA-015དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་གཏོར་མའི་ལས་རིམ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
117393-399rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-039JKW-KABAB-11-DA-015.pdf
JKW-KABAB-11-DA-020དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་རྟེན་གཏོར།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1112457-468rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-044JKW-KABAB-11-DA-020.pdf
JKW-KABAB-13-PA-034འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་གཏོར་མའི་པྲ་ཁྲིད་འཆི་མེད་འདོད་པ་འཇོ་བའི་དགའ་སྟོན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1316405-420sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-13-PA-034.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-016ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་རྒྱུན་གཏོར་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po176141-146bka' srunglce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-016.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-007འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po191773-89'jam dpal gshin rje'jam dpal gshin rje'i thugs tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-TSA-036JKW-KABAB-19-DZA-007.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-024སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1913417-429rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-19-DZA-024.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-025སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། འགལ་རྐྱེན་ཟློག་བྱེད་དྲག་པོ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1943431-473rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SHA-033EJKW-KABAB-19-DZA-025.pdf
JKW-KABAB-20-WA-017སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2035213-247rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-022-1JKW-KABAB-20-WA-017.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-002-021མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ལས་འཕྲོས་པའི་ཟིན་བྲིས།639299-337JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
JKW-KABUM-07-JA-009བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཚོགས་འཁོར་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གཏོར་འབུལ།76159-164'khor lo bde mchogbde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-009.pdf
JKW-KABUM-07-JA-009-002བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ།73162-164chos srung
'khor lo bde mchog
bde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-009.pdf
JKW-KABUM-09-TA-007-003དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་རྟོགས་གཏོར་ཆོག་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཅས།98331-338'jam dpal rdo rjedpal gsang ba 'dus paJKW-KABUM-09-TA-007.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-010ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་ཟློག་པའི་གདམས་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།117499-505khro rgyal gtsug tor 'bar baJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-020ཡཀྴ་ཛམྦྷ་ལ་ལྗང་གུའི་གཏོར་འབུལ་འདོད་རྒུའི་སྙིང་པོ།Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can145319-323dzaM ljangthugs sgrub las tshogs bco brgyad paTerdzo-WI-051JKW-KABUM-14-PHA-020.pdf
JKW-KABUM-15-BA-007ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་བསྔོ།mchog gyur gling pa156187-192gter srung
bka' srung
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKW-KABUM-15-BA-007.pdf
JKW-KABUM-15-BA-030-005དཀར་བགེགས་སྤྱི་འགྲོ།'jigs med gling pa154572-575klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-15-BA-030.pdf
JKW-KABUM-16-MA-020རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་སྐོང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།'jigs med gling pa164137-140klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-16-MA-020.pdf
JKW-KABUM-16-MA-021སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་བསྔོས་ཉེར་བསྡུས།'jigs med gling pa163141-143e ka dzA TIklong chen snying gi thig leJKW-KABUM-16-MA-021.pdf
JKW-KABUM-16-MA-024-002ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་འབུལ།163191-193sgrol ma yid bzhin 'khor lojo lugs sgrol dkarJKW-KABUM-16-MA-024.pdf
JKW-KABUM-16-MA-029-023འཇིགས་བྱེད་གཏོར་ཆོག་ཕུད་མཆོད།162299-300JKW-KABUM-16-MA-029.pdf
JKW-KABUM-20-WA-006ཀླུ་གཏོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཆར་འབེབས་ཁྱེར་བདེ་ཉུང་ངུ་།205575-579JKW-KABUM-20-WA-006.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-010ཆ་གསུམ་བསྡུས་པ།21238-39JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-021རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་བསྔོ་དང་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་རོལ་མཚོ།21570-74JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-023རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོ་ཉེར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མཆོག་སྦྱིན།21375-77JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-024དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།21277-78JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-038ཡང་གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར།216102-107JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-039གཏོར་མ་ཆ་ལྔ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།213107-109JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-018མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་གསལ་ཁྱེར་བདེ་ཚོགས་གཉིས་ལམ་བཟང་།217513-519JKW-KABUM-21-ZHA-018.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-001-001དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དམག་ཟོར་གྱི་རྒྱལ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་རིམ་པ་དོན་གཉིས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།22271-27dpal ldan lha moJKW-KABUM-22-ZA-001.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-003རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་ཀྱི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར།22737-43rnam mang thos srasJKW-KABUM-22-ZA-003.pdf

Pages in category "Torma-offering Rituals - gtor chog"

The following 78 pages are in this category, out of 78 total.