DKR-KABUM-04-NGA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ་མཆོད་དེ་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་སོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་ཏེ་བྱ་བར་འདོད་པས་མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་སྣ་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ།
Wylie title sangs rgyas dang byang sems kyi mtshan nas brjod de mchod de mchod 'bul gyi cho ga rjes su yi rang ba sogs yan lag lhag ma rnams cung zad spros te bya bar 'dod pas mdo las byung ba'i tshig sna cung zad bsdus te bkod pa DKR-KABUM-04-NGA-014.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 4, Text 14, Pages 214-216 (Folios 1a to 2b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Sangs rgyas dang byang sems kyi mtshan nas brjod de mchod de mchod 'bul gyi cho ga rjes su yi rang ba sogs yan lag lhag ma rnams cung zad spros te bya bar 'dod pas mdo las byung ba'i tshig sna cung zad bsdus te bkod pa. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 4: 214-216. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Offering Rituals - mchod sbyin  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Notes The unicode for this text is missing.
[edit]
༄༅། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ་མཆོད་དེ་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་སོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་ཏེ་བྱ་བར་འདོད་པས་མདོ་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་སྣ་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ།
[edit]

@#/_sangs rgyas dang byang sems kyi mtshan nas brjod de mchod de mchod 'bul gyi cho ga rjes su yi rang ba sogs yan lag lhag ma rnams cung zad spros te bya bar 'dod pas mdo las byung ba'i tshig sna cung zad bsdus te bkod pa/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]