དྷཱུ་ཏིའི་རྒྱ་ཅན་ལས། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་འདོད་འཇོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title d+hU ti'i rgya can las/ bla ma sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa ye shes bdud rtsi'i 'dod 'jo DKR-KABUM-05-CA-031.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 31, Pages 211-217 (Folios 1a to 7b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. d+hU ti'i rgya can las bla ma sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa ye shes bdud rtsi'i 'dod 'jo. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 211-217. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle དྷཱུ་ཏིའི་རྒྱ་ཅན་ (d+hu ti'i rgya can)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Colophon

།ངོ་བོ་འགྱུརྃ་མེདྃ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད། །རྣམ་པ་སྐུ་གསུམ་རོལ་པའི་བྱིན་རླབས་ཚུལ། །ཐེགྃ་མཆོྃག་བསྟནྃ་པའིྃ་རྒྱལྃ་མཚྃན་རྨད་བྱུང་བ། །སྐལ་བཟང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་དུ་མཛེས། །བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ།།

/ngo bo 'gyura~M meda~M rdo rje'i ye shes nyid/_/rnam pa sku gsum rol pa'i byin rlabs tshul/_/thega~M mcho~Mg bstana~M pa'i~M rgyala~M mtsha~Mn rmad byung ba/_/skal bzang phyogs las rnam rgyal dpal du mdzes/_/bla ma sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i byin rlabs kyi le'u tshan no//

[edit]
༄༅། དྷཱུ་ཏིའི་རྒྱ་ཅན་ལས། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་འདོད་འཇོ་བཞུགས།


༄༅། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན་མཛེས་ལས། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་གྱིས། །སྐུ་བཞིའི་སྙེ་མ་རྒྱས་མཛད་བླ་མ་རྗེར། །བཏུད་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་བཅས་པ་སྤེལ། །གུ་རུ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པས་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་དུས་བཟང་པོར་གུ་རུའི་སྐུ་འབག་གི་མདུན་དུ་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དམ། མཎྜལ་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་ཁར་མཉྫིའི་སྟེང་བུམ་པ་སོ་ལྔའི་རྫས་ཀྱིས་གཏམས་པ་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོས་བརྒྱན་པའི་མདུན་དུ་བླ་གཏོར་སྨན་རཀ །ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐོར། བདེ་བའི་སྟན་ལ་འཁོད་པས། ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། ན་མོ། བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའོ༔ ལན་གསུམ། གསུམ་པ་བགེགས་བསྐྲད་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པའི་བདུད་ཀྱི་ཚོགས༔ འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཨོཾ་སུམྦྷ་སོགས་བརྗོད། བཞི་པ་སྲུང་འཁོར་ནི། ཧཱུྃ། ང་ནི་ཡེ་ནས་ངང་གིས་ཁྲོ༔ མཚམས་གཅོད་ཁྲོ་བོས་ནམ་མཁའ་གང༔ བགེགས་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་རོལ་མཚམས་ལས༔ སུ་ཡང་འདའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱཀི་ནི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལྔ་པ་བྱིན་འབེབས་ནི། ཧཱུྃ། སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དྲུག་པ་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། །ཐུགས་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀྱི༔ མ་དག་ཉེས་སྐྱོན་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་གནྡྷེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཤཔྟ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛྭ་བ་ལེཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ས་མནྟ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་མ་ཧཱ་པཉྩ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བདུན་ལས་དང་པོ་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བུམ་པའི་ཐད་ཀྱི་ནམ་མཁར་སིནྡྷཱུའི་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་པདྨའི་འདབ་མ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཟེའུ་འབྲུའི་སྟེང་ཉི་ཟླ་ཟུང་འཇུག་གི་གདན་ལ་སྐད་ཅིག་གིས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ན་ཚོད་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང༌། གཡོན་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། གསང་གོས་སྣམ་སྦྱར་བེར་སྨུག་མཉེན་ཞུ་གསོལ་བ། འཇའ་ཚོན་གྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་གསལ་བཏབ། གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཛཿ གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སིནྡྷཱུའི་རྒྱ་མཚོ་རོལ་པའི་དབུས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ བླ་མ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་བརྡ་ཕྱག་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྲིན་ལས་ཀུན་རྫོགས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ གང་འདུལ་སྐུར་བསྟན་མཚན་བརྒྱད་དང་༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མ་ལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ལྔ་པ་མཆོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ ཀུན་འདུས་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་སྤོས༔ མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་སྒྲ༔ སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་སྦྱོར་སྒྲོལ་སོགས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདུན་པ་ཛཔ྄་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་བུམ་པར་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱ། གཞན་ལ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་འབྲེལ་ན་ལས་བུམ་རྟ་སྔགས་ཀྱིས་སྒྲུབ། ཐུན་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྟ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་གྱིས་བསྟོད། ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། གསུམ་པ་རྗེས་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བསྡུ་ལྡང་ནི། སྣོད་བཅུད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །དེ་ཡང་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང༌། །སྣང་སྟོང་ལྷ་སྐུ་ཆེན་པོར་ཤར། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་སྲུང་བར་གྱུར། །གཉིས་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་གྱི། །སྒྲིབ་གཉིས་དེ་འབྲས་མ་ལུས་ཀུན་བྱང་ནས། །མ་ཧཱ་གུ་རུའི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཏེ། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །གསུམ་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། །ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་འཇིག་རྟེན་མགོན། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །བཀྲ་ཤིས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཚུལ་འདིའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་བརླབ་བྱེད་པར་འདོད་པས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ལ་བཟླས་པའི་མཐར་འོད་ཟེར་ཆུ་རྒྱུན་གཅིག་མའི་དབང་ལེན་བྱས་རྗེས། སློབ་མ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམས་ལ། ལོ་རྒྱུས་ནི། དེ་ལ་འདིར་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག །ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུས་ཕྱི་མའི་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་གཏེར་དུ་སྦས་པར་མཛད་པ་རྗེ་འབངས་སོ་སོའི་ངོ་སྐལ་དུ་བྱོན་པ་ལས། ཡབ་གཅིག་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་དུ་མི་སློབ་འབྲས་བུའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱའི་རེ་ཁཱ། དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་གངས་ཅན་ཕན་བདེའི་སྲོག་རྩ། ཕྱག་ན་པདྨོ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དག་སྣང་དུ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འབྱམས་ཀླས་པའི་ཆ་ཤས་ཨ་ཧཾ་དྷཱུ་ཏིའི་རྒྱ་ཅན་ལས་གུ་རུ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧཱུྃ། སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་མཆོག །མཚོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམས། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ལན་གསུམ། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་རྩེ་གཅིག་པས་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ། བླ་མ་བདེ་གཤེགས༴ སོགས་ལན་གསུམ། ཕ་མར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ཆེད་དུ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པར་བགྱི་སྙམ་པས་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་སོགས་ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པའི་སླད་དུ་བསགས་སྦྱང་གི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས། །ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། །མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ། །ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག །ལན་གསུམ། དབང་གི་གཞི་འགོད་པ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སིནྡྷཱུའི་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་པདྨའི་འདབ་མ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཟེའུ་འབྲུའི་སྟེང༌། ཉི་ཟླ་ཟུང་འཇུག་གི་གདན་ལ་གཞི་ལུས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ན་ཚོད་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་གཡོན་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། གསང་གོས་སྣམ་སྦྱར་བེར་སྨུག་མཉེན་ཞུ་གསོལ་བ་འཇའ་ཚོན་གྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་འོད་དང་མོས་གུས་གདུང་བས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་སྐུ་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ནས་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ས་གཞི་གང་བར་བྱོན་ནས་སྒོ་གསུམ་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པར་མོས་ལ། ཌཱ་དྲིལ་སྤོས་རོལ་དང་བཅས་ཏེ་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྔགས་དང་བཅས་པས་བྱིན་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་སྟེ་བརྟན་པར་བྱ། དབང་དངོས་ལ། སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སླད་དུ་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་ཏེ་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་བསམ་ལ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དབང་བསྐུར་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ། བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང༌། བུམ་ཆུ་བླུད་པས། ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་སློབ་མའི་ལུས་བདུད་རྩིས་གང་སྟེ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམ་སྟེ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་གུ་རུ་ཟ་ཧོར་མ་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་པ། ཡུམ་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོར་བྱོན་པར་བསམ་ལ། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛཔ྄་དབྱངས་བཟླས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་མ་ཐག །སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བབས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བས་བདེ་སྟོང་གི་ངང་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་མཛོད། དེ་ནས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འོད་དཔག་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་གནས་གྱུར་པས་འདི་ལྟར་གསུངས་པར་མོས་ཤིག །ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་བདག་ཉིད་ནི། །དོན་དུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཏེ། །ཕྱི་ལྟར་སྤྲུལ་སྐུ་འོད་དཔག་མེད། །ཅེས་གསུངས་ནས་ཕྱག་གི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ལ། བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་བུམ་ཆུ་མྱང་བས། འོད་དཔག་མེད་དེ་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོ། གོས་དཀར་མོ་རྡོ་རྗེ་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་ཞལ་ནས། ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་བདག་ཉིད་ནི། །དོན་དུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཏེ། །ནང་དུ་ཚེ་དཔག་མེད་ལོངས་སྐུ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲས་བསྐུལ་བས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་བཅུད་སེར་དམར་དཀར་ལྗང་གི་རྣམ་པ། ལྷ་མིའི་ཚེ་སྲོག་ཨ་ནྲྀའི་གཟུགས། བདེ་བ་ཅན་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཐུགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སོགས་འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་རྣམས་བསྡུས། ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྤྱི་བོར་ཞུགས། སྦྱོར་མཚམས་ནས་བབ། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ། དེ་རྗེས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་ནས། གསང་བ་སེམས་བརྟན་པར་ཟུངས་རིགས་ཀྱི་བུ། ཞེས་གསུངས་པས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་དུ་ཞུ་བ་རང་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་པས་སྟོང༌། དེའི་གདངས་བདེ་བའི་ཉམས་སུ་ཤར། གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་བརྗོད་བྲལ་གྱི་ངང་དུ་འཇོག་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ། །དེས་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པས་དེང་ཕྱིན་ཆད་སྣང་གྲགས་རིག་པ་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བལྟ་བའི་དག་སྣང་དང་མ་བྲལ་བར་བགྱི་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་དང༌། མཎྜལ། ལུས་འབུལ། དགེ་བསྔོ་བཅས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །སྤྱིར་འདི་ཉིད་རང་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་བྱ་དངོས་བསྟན་དུ་གསལ་ཞིང༌། གཞན་ལའང་བྱིན་རླབས་བྱེད་ན་ཚིག་ཁ་བསྒྱུར་དགོས་གསུངས་པ་བཞིན་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པའོ། །ངོ་བོ་འགྱུརྃ་མེདྃ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད། །རྣམ་པ་སྐུ་གསུམ་རོལ་པའི་བྱིན་རླབས་ཚུལ། །ཐེགྃ་མཆོྃག་བསྟནྃ་པའིྃ་རྒྱལྃ་མཚྃན་རྨད་བྱུང་བ། །སྐལ་བཟང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་དུ་མཛེས། །བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ།། །།
[edit]

@#/_d+hU ti'i rgya can las/_bla ma sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa ye shes bdud rtsi'i 'dod 'jo bzhugs/


@#/_/ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i sprin mdzes las/_/byin rlabs dngos grub bdud rtsi'i gru char gyis/_/sku bzhi'i snye ma rgyas mdzad bla ma rjer/_/btud nas sgrub thabs byin rlabs bcas pa spel/_/gu ru sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i rnal 'byor nyams su len par 'dod pas dkar phyogs kyi tshes bcu la sogs pa'i dus bzang por gu ru'i sku 'bag gi mdun du stegs kyi khar pad+ma 'dab brgyad dam/_maN+Dal 'bru dkar gyi tshom bu bkod pa'i khar many+dzi'i steng bum pa so lnga'i rdzas kyis gtams pa kha rgyan mgul chings dkar pos brgyan pa'i mdun du bla gtor sman raka_/nyer spyod kyis bskor/_bde ba'i stan la 'khod pas/_phrin las dngos la sngon dngos rjes gsum las/_dang po skyabs 'gro ni/_na mo/_bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:_dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:_bdag dang 'gro drug sems can rnams:_sgo gsum gus pas skyabs su mchi:_lan gsum/_gnyis pa sems bskyed ni/_sems bskyed 'gro ba kun don du:_bla ma sangs rgyas bsgrubs nas ni:_gang la gang 'dul phrin las kyis:_'gro ba bsgral bar dam bca'o:_lan gsum/_gsum pa bgegs bskrad ni/_hU~M:_bla ma rnams kyi byin rlabs dang:_yi dam lha yi ting 'dzin dang:_mkha' 'gro rnams kyi mthu rtsal gyis:_dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:_log par 'dren pa'i bdud kyi tshogs:_'di ru ma 'dug gzhan du dengs:_oM sum+b+ha sogs brjod/_bzhi pa srung 'khor ni/_hU~M/_nga ni ye nas ngang gis khro:_mtshams gcod khro bos nam mkha' gang:_bgegs 'dul khro bo'i rol mtshams las:_su yang 'da' bar ma byed cig:_oM AHhU~M gu ru d+he wa DAki ni badz+ra kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:_lnga pa byin 'bebs ni/_hU~M/_sngon gyi bskal pa'i dang po la:_o rgyan yul gyi nub byang mtshams:_pad+ma ge sar sdong po la:_ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:_pad+ma 'byung gnas zhes su grags:_'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:_khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:_byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:_gnas mchog 'di ru byin phob la:_sgrub mchog bdag la dbang bzhi bskur:_bgegs dang log 'dren bar chad sol:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa ma ya a be sha ya a aH_hU~M hU~M hU~M:_drug pa mchod pa byin brlab ni/_ra~M ya~M kha~M/_/thugs nas ra~M ya~M kha~M 'phros pas:_phyi nang gsang ba'i mchod rdzas kyi:_ma dag nyes skyon kun sbyangs nas:_mi zad nam mkha'i mdzod du gyur:_oM AHhU~M badz+ra d+hU pe hU~M:_badz+ra puSh+pe hU~M:_badz+ra A lo ke hU~M:_badz+ra gan+d+he hU~M:_badz+ra nai wi d+ya hU~M:_badz+ra shap+ta hU~M:_badz+ra sarba pU dza me g+ha hU~M:_oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:_oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dz+wa ba leM ta ba la ba te gu h+ya sa ma ye swA hAH_oM AHhU~M ma hA rak+ta sa man+ta maN+Da la hU~M phaT:_oM sarba ta thA ga ta pU dza ma hA pany+tsa ma hA ba liM ta rak+ta a ho su kha sa ma ye swA hA:_gnyis pa dngos gzhi la bdun las dang po lha bskyed pa ni/_swa b+hA was sbyang*/_stong pa'i ngang las bum pa'i thad kyi nam mkhar sin+d+hU'i rgya mtsho'i dbus su pad+ma'i 'dab ma yangs shing rgya che ba'i ze'u 'bru'i steng nyi zla zung 'jug gi gdan la skad cig gis slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas bcu drug lon pa'i na tshod can zhal gcig phyag gnyis pa/_g.yas gser gyi rdo rje thugs kar 'dzin cing*/_g.yon bdud rtsis gang ba'i bum pa bsnams pa/_gsang gos snam sbyar ber smug mnyen zhu gsol ba/_'ja' tshon gyi dbus na bzhugs pa gsal btab/_gnyis pa ye shes pa spyan drangs ba ni/_hU~M:_o rgyan yul gyi nub byang mtshams:_pad+ma ge sar sdong po la:_ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:_pad+ma 'byung gnas zhes su grags:_'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:_khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:_byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:_gnas mchog 'di ru byin phob la:_sgrub mchog bdag la dbang bzhi bskur:_bgegs dang log 'dren bar chad sol:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa pa ri wA ra sa ma dzaH_gsum pa bzhugs gsol ni/_hU~M hrIH_sin+d+hU'i rgya mtsho rol pa'i dbus:_pad+ma nyi zla'i gdan steng du:_bla ma pad+ma thod phreng rtsal:_dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:_sa ma ya tiSh+Tha lhan:_bzhi pa brda phyag ni/_hU~M:_phrin las kun rdzogs thod phreng rtsal:_gang 'dul skur bstan mtshan brgyad dang :_dpa' bo mkha' 'gro srung ma la:_lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:_a ti pU hoH_pra tIts+tsha ho:_lnga pa mchod pa ni/_hrIH_kun 'dus bla ma'i dkyil 'khor la:_mchod yon zhabs bsil me tog spos:_mar me dri chab zhal zas sgra:_sman raka gtor gsum sbyor sgrol sogs:_phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:_sku gsung thugs kyi dngos grub stsol:_oM badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shap+ta pra tIts+tsha swA hA:_ma hA pany+tsa a mr-i ta ma hA ba liM ta rak+ta ma hA su kha pU dza ho:_drug pa bstod pa ni/_hrIH_ma bcos spros bral bla ma chos kyi sku:_bde chen longs spyod bla ma chos kyi rje:_pad sdong las 'khrungs bla ma sprul pa'i sku:_sku gsum rdo rje 'chang la phyag 'tshal bstod:_bdun pa dzapa? ni/_slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis 'khor 'das kyi bcud thams cad bsdus nas bum par thim par bsam la/_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:_bzlas pa ci nus bya/_gzhan la rdo rje gsum gyi byin rlabs dang 'brel na las bum rta sngags kyis sgrub/_thun mthar/_oM badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shap+ta ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA su kha pU dza ho:_hrIH_ma bcos spros bral gyis bstod/_yig brgya bzla/_gsum pa rjes la gsum las/_dang po bsdu ldang ni/_snod bcud 'od zhu rang la thim/_/de yang mi dmigs 'od gsal ngang*/_/snang stong lha sku chen por shar/_/mi mthun phyogs kun srung bar gyur/_/gnyis pa bsngo smon ni/_/dge ba 'di yis mkha' mnyam 'gro kun gyi/_/sgrib gnyis de 'bras ma lus kun byang nas/_/ma hA gu ru'i go 'phang mngon gyur te/_/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par shog_/gsum pa shis brjod ni/_/chos sku snang mtha' longs sku 'jig rten mgon/_/sprul pa'i sku mchog pad+ma thod phreng rtsal/_/sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i lha tshogs kyis/_/bkra shis phyogs dus kun tu khyab par shog_/tshul 'di'i rdo rje gsum gyi byin brlab byed par 'dod pas phrin las kyi gzhung bsrangs la bzlas pa'i mthar 'od zer chu rgyun gcig ma'i dbang len byas rjes/_slob ma khrus nas dbyung*/_bgegs bskrad srung 'khor bsgoms la/_lo rgyus ni/_de la 'dir sku gsum rgyal ba yongs kyi rnam 'phrul rab 'byams dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag_/o rgyan ma hA gu rus phyi ma'i gdul bya'i don du thugs sgrub bye ba phrag brgya gter du sbas par mdzad pa rje 'bangs so so'i ngo skal du byon pa las/_yab gcig tshangs pa lha yi me tog sangs rgyas ma chags pad+ma can du mi slob 'bras bu'i go 'phang mngon du mdzad pa'i phrin las mi zad rgyan gyi 'khor lo'i phyag rgya'i re khA/_dus gsum kun mkhyen o rgyan chen po'i rdo rje'i lung gis yang yang bsngags pa gangs can phan bde'i srog rtsa/_phyag na pad+mo ngag dbang blo bzang rgya mtsho la nyams dang rmi lam tsam ma yin pa bla ma dang lhag pa'i lhas rjes su bzung ba'i dag snang du zab rgyas chos rgyun gyi ting nge 'dzin 'byams klas pa'i cha shas a haM d+hU ti'i rgya can las gu ru sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i rdo rje gsum gyi byin rlabs zhu ba'i ched du maN+Dal phul/_gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/_hU~M/_sangs rgyas kun 'dus bla ma mchog_/mtsho las skyes pa'i rdo rje yis/_/bdag gi lus ngag yid gsum rnams/_/byin gyis brlab par mdzad du gsol/_/lan gsum/_skyabs gnas kun 'dus bla ma'i sku gsung thugs la yid ches rtse gcig pas rang gzhan sems can thams cad byang chub snying po'i bar skyabs su mchi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/_na mo/_bla ma bde gshegs=_sogs lan gsum/_pha mar gyur pa'i sems can thams cad sku gsum bla ma'i go 'phang la 'god pa'i ched du sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i dkyil 'khor du 'jug par bgyi snyam pas sems bskyed pa 'di'i rjes zlos mdzod/_sems bskyed 'gro ba sogs lan gsum/_rgyud rnam par dag pa'i slad du bsags sbyang gi snying po yan lag bcu pa 'di'i rjes zlos mdzod/_bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs/_/nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs/_/lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal/_/phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul/_/nyams chag sdig sgrib mthol zhing bshags/_/gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang*/_/smin grol gsang sngags chos 'khor bskor/_/mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs/_/snying po sems can don du bsngo/_/yang dag rdo rje'i don rtogs shog_/lan gsum/_dbang gi gzhi 'god pa ye shes dbab pa'i slad du dmigs pa 'di ltar mdzod/_las sngags kyis bsang*/_swa b+hA was sbyang*/_stong pa'i ngang las sin+d+hU'i rgya mtsho'i dbus su pad+ma'i 'dab ma yangs shing rgya che ba'i ze'u 'bru'i steng*/_nyi zla zung 'jug gi gdan la gzhi lus slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas bcu drug lon pa'i na tshod can zhal gcig phyag gnyis pa/_g.yas gser gyi rdo rje thugs kar 'dzin cing g.yon bdud rtsis gang ba'i bum pa bsnams pa/_gsang gos snam sbyar ber smug mnyen zhu gsol ba 'ja' tshon gyi dbus na bzhugs pa'i gnas gsum rdo rje'i yi ge gsum gyi 'od dang mos gus gdung bas thugs rgyud bskul te sku gsum dag pa'i zhing rab 'byams nas rig 'dzin sgyu 'phrul rol pa'i lha tshogs nam mkha' bar snang sa gzhi gang bar byon nas sgo gsum la gnyis su med par thim par mos la/_DA dril spos rol dang bcas te tshig bdun gsol 'debs thod phreng rtsal gyi sngags dang bcas pas byin dbab/_tiSh+Tha badz+ras rdo rje spyi bor rgya gram du bzhag ste brtan par bya/_dbang dngos la/_sku yi byin rlabs 'jug pa'i slad du bla ma sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i lha tshogs rnams kyis rin po che'i bum pa bdud rtsis gang ba bsnams te spyi bo nas dbang bskur bar bsam la/_ji ltar bltams pa tsam gyis ni/_/lha rnams kyis ni dbang bskur ltar/_/lha yi chu ni dag pa yis/_/de bzhin bdag gis dbang bskur ro/_/oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI hU~M/_bum pa spyi bor bzhag cing*/_bum chu blud pas/_zhes dbang bskur bas slob ma'i lus bdud rtsis gang ste bde stong gi ye shes rgyud la skyes par bsam ste mnyam par zhog cig_/de nas mdun bskyed gu ru za hor ma ngo bo rdo rje 'chang rdor dril 'dzin pa/_yum mtsho rgyal dkar mo gri thod 'dzin pas 'khyud pa khyed rang gi spyi bor byon par bsam la/_thod phreng rtsal gyi dzapa? dbyangs bzlas pas gsol ba btab ma thag_/spyi bo'i bla ma yab yum gyi sbyor mtshams nas babs pa'i byang chub kyi sems spyi bo nas zhugs/_lus thams cad gang bas bde stong gi ngang la mnyam par zhog mdzod/_de nas bla ma rdo rje 'chang 'od dpag med sprul pa'i skur gnas gyur pas 'di ltar gsungs par mos shig_/kye ma skal ldan rigs kyi bu/_/pad+ma thod phreng bdag nyid ni/_/don du snang ba mtha' yas te/_/phyi ltar sprul sku 'od dpag med/_/ces gsungs nas phyag gi bum pas dbang bskur bar mos la/_bum pa spyi bor bzhag ste bum chu myang bas/_'od dpag med de tshe dpag med dkar po/_gos dkar mo rdo rje dang thod pa 'dzin pa dang mnyam par sbyor ba'i rnam par gyur pa'i zhal nas/_kye ma skal ldan rigs kyi bu/_/pad+ma thod phreng bdag nyid ni/_/don du snang ba mtha' yas te/_/nang du tshe dpag med longs sku/_/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma A yur sid+d+hi hU~M:_zhes rdo rje'i sngags kyi sgras bskul bas yab yum gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis sa chu me rlung gi bcud ser dmar dkar ljang gi rnam pa/_lha mi'i tshe srog a nr-i'i gzugs/_bde ba can nas tshe dpag med pa'i thugs kyi bdud rtsi sogs 'khor 'das kyi bcud rnams bsdus/_yab yum gyi spyi bor zhugs/_sbyor mtshams nas bab/_lus thams cad gang bas tshe yi dngos grub thob par bsam/_de rjes yab yum gnyis kyi zhal nas/_gsang ba sems brtan par zungs rigs kyi bu/_zhes gsungs pas yab yum gnyis med du zhu ba rang dang dbyer med du 'dres/_de yi ngo bo la bltas pas stong*/_de'i gdangs bde ba'i nyams su shar/_gsal stong dbyer med brjod bral gyi ngang du 'jog pa ni chos kyi sku'o/__/des sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i rdo rje gsum gyi byin rlabs thob pas deng phyin chad snang grags rig pa bla ma'i sku gsung thugs kyi dkyil 'khor du blta ba'i dag snang dang ma bral bar bgyi snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/_gtso bos ji ltar sogs dang*/_maN+Dal/_lus 'bul/_dge bsngo bcas spyi ltar bya'o/__/spyir 'di nyid rang don nyams su len bya dngos bstan du gsal zhing*/_gzhan la'ang byin rlabs byed na tshig kha bsgyur dgos gsungs pa bzhin cung zad spros pa'o/__/ngo bo 'gyura~M meda~M rdo rje'i ye shes nyid/_/rnam pa sku gsum rol pa'i byin rlabs tshul/_/thega~M mcho~Mg bstana~M pa'i~M rgyala~M mtsha~Mn rmad byung ba/_/skal bzang phyogs las rnam rgyal dpal du mdzes/_/bla ma sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i byin rlabs kyi le'u tshan no//__//

Footnotes

Other Information