DKR-KABUM-07-JA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར།
Wylie title 'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen gyi mtshams sbyor DKR-KABUM-07-JA-026.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 26, Pages 202-211 (Folios 1a to 10a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ (khri srong lde'u btsan)
Citation Khyentse, Dilgo. 'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen gyi mtshams sbyor. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 202-211. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ ('jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub)
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-035
Colophon

།ཞེས་པའང་རང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུར་སོན་པ་ས་རྟ་ལོར་རིས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་འཕྲུལ་སྤར་དུ་བསྐྲུན་པའི་སྐབས་པདྨའི་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་སྒར་གྱི་བྱང་འདྲེན་བླ་མ་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ནས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་འདི་ཉིད་ལ་མཚམས་སྦྱོར་གསར་སྤྲོས་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར། གངས་ཅན་མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུ་ནས་རྒྱལ་ཁམས་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བྲིས་པ་འགྲོ་ཀུན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/zhes pa'ang rang lo drug cu rtsa dgur son pa sa rta lor ris med bstan 'gro'i zhabs tog tu rin chen gter mdzod chen po'i chos kyi ring bsrel 'phrul spar du bskrun pa'i skabs pad+ma'i e waM chos sgar gyi byang 'dren bla ma pad+ma bkra shis nas bskul ba bzhin zab gsang bdud rtsi'i nying khu 'di nyid la mtshams sbyor gsar spros kun gzigs 'jam dbyangs bla ma chos kyi blo gros las bka' drin thob pa'i phyag bzhes ltar/_gangs can mtha' 'dul gyi gtsug lag khang spa gro skyer chu nas rgyal khams pa 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis bris pa 'gro kun rab 'byams rgyal ba rgya mtsho'i mkhyen brtse nus pa'i ye shes kyi thig ler mngon par byang chub pa'i rgyu kho nar gyur cig_/mang+ga laM/_dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་བཞུགས།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་བྲཧྨ་པུཥྤེ་དེ་ཝ་ཡེ། ཀུན་གཟིགས་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་དགོངས་གཏེར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་བླ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་དབང་འབོག་པ་ལ། གཞུང་མཐུན་རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་སྟེགས་མཐོ་བར། ཞི་དཀྱིལ་དབུས་པད་འདབ་བརྒྱད་ལྡན་བཀྲམ་པའི་སྟེང་བུམ་པ་སོ་ལྔའི་རྫས་ལྡན། བདུད་རྩིས་བཀང་བའི་བྷནྡྷ། མེ་ལོང་སིནྡྷཱུ་རས་བྱུག་པར་མཚན་སྔགས་བྲིས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དུ་བཤམས། ཉེར་སྤྱོད་སྨན་རཀ་བླ་གཏོར་ཚོགས་མཆོད། བཀའ་སྲུང་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་གྱི་མཆོད་གཏོར་བཅས་གཙང་ལ་དག་པར་འདུ་བྱས་ལ། བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམས། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་པའི་བར་བཏང༌། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་དྭངས་བའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བུམ་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ཞེས་དམིགས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་ཅུང་ཟད་བཟླས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ལ་འོད་ཞུ་བྱ། ལས་བུམ་ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་རྗེས། འོད་ཟེར་ཆུ་རྒྱུན་གཅིག་པའི་དབང་ལེན་གྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ཞིང་གནང་བ་ཞུ། དོན་དུ་གཉེར་བའི་སློབ་མ་རྣམས་སྒོ་དྲུང་དུ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། ནང་དུ་འཇུག་སྟེ་གྲལ་ལ་འཁོད་པ་དང་བགེགས་གཏོར་བཏང༌། སྲུང་འཁོར་བསྒོམས་ལ། དེ་ལ་འདིར་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེར་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟབ་ལ་མྱུར་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཆེ་བ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ནས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་བཞིན་དོན་ལ་གནས་ཤིང་མྱོང་བས་གྲུབ་པ་ནི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། དེ་ལའང་གསར་རྙིང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་བཀའ་བབ་ཀྱི་ཆོས་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་བཞུགས་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབ་པ་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ཁོན་ལའང་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་བཀའ་བབ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབ་པ་འདི་ནི་ཟབ་མོ་དག་སྣང་ལས་བྱོན་པ་བླ་མ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་ཕན་བདེའི་ཤིང་རྟ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལས། བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་འཛམ་གླིང་སུམ་གཉིས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་བླ་སྒྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་རྡོ་རྗེའི་ལུང་ལས། བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས༔ རྒྱལ་སྲས་གཙོ་བོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས༔ བོད་ཡུལ་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར༔ ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་སྣང༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཉིད་བོད་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་ཕྱིར་བསམ་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར་བ་སའི་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ཏེ། ཐུབ་དབང་རྒྱལ་ཚབ་མཁན་ཆེན་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་དང༌། སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྟེ། མཁན་སློབ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག་སྤྱན་དྲངས། ལུགས་གསུམ་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ལོ་པཎ་བརྒྱ་རྩ་ཞལ་འཛོམ། བཀའ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བསྒྱུར་བཤད་ཉན་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་བཙུགས་པས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྱག་མཚན་དུ་བཞེས་པ་ཞིང་ཁམས་མཚན་དང་དོན་མཐུན་ཞིང༌། བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའི་གནས་ཉེར་བཞིའི་ཡ་གྱལ་དུ་གྲགས་པ་བཞིན་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་སྒོ་ཕྱེ་ནས་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་དབང་ཆེན་ལས་ཅན་སྙིང་གི་བུ་དགུ་ལ་བསྐུར་ནས་མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་མེ་ཏོག་དབུས་ཆེ་མཆོག་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ལ་བབས་ཏེ་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་རིམ་གསུམ་དུ་བསྒྲུབས་པས་དགོངས་པ་ཆོས་ཉིད་ལས་མི་གཡོ་ཞིང་བོད་ཡུལ་ཆོས་ལ་བཀོད་པའི་གྲུབ་རྟགས་བསྟན་ནས་ཐུགས་སྲས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་ནས་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱིས་ནོར་འཛིན་ཐ་གྲུར་བརྡལ་བས་ཨོ་རྒྱན་འཕུར་འགྲོའི་ཞིང་དང་མཉམ་པར་གྱུར། རྡོ་རྗེའི་ས་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་མཐར་ནུབ་ཕྱོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་པདྨ་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་གྱི་མཚན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་བདུན་གྱིས་བོད་ཁམས་འདུལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་ནི། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་ལས། ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ནི༔ ཡབ་གཅིག་ཁྲི་སྲོང་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་དུ༔ བདག་གིས་བྱིན་རླབས་གདམས་པ་ཉམས་བླངས་བས༔ གསང་སྔགས་ནང་གི་ས་ལམ་མ་ལུས་བགྲོད༔ མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ཆེ་བརྙེས་ནས༔ སླར་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ སྤྲུལ་པ་གྲངས་ཅན་གྲངས་མེད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡང་འབྱུང༔ ཞེས་བསྔགས་པ་ལྟར། མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་དགོངས་ཀློང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསང་མཛོད་ལས་བྱུང་བའི་དགོངས་གཏེར་ཡབ་གཅིག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་གས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། བདག་ཅག་ཁ་བ་རི་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་གྱི་རྔ་སྒྲ་ཙམ་ཐོས་སུ་ཡོད་པའང་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ཡིན་པ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་དད་མོས་དང་བཅས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ། རིག་འཛིན་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་ཐ་མི་དད་པ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད༔ ཨེ་མ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། བླ་མ་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཡིས། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ལན་གསུམ། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་འཇུག་གི་སླད་དུ་སྔོན་ཆད་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་མ་མཇལ་བའི་མཚོན་བྱེད་དུ་མིག་དར་འཆིང་མཛོད། ཙཀྵུ་བྷནྡྷ་ཝ་ར་མ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་བླ་མ་དང་གཟོད་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་ཐོགས་པར་མོས་ལ། ཨ་ཁཾ་ཝི་ར་ཧཱུྃ༔ རྗེ་བཙུན་དཔལ་མགོན་བླ་མ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་སུ་ཤེས་པས་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་རང་གཞན་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡིད་ཆེས་དད་པ་རྩེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨ། གཟོད་ནས་སྟོང་པ་སོགས་གསུམ། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་ཀུན་བརྟགས་འཁྲུལ་པའི་མུན་པ་བསལ་ནས་ལས་ཉོན་གྱི་ཁོལ་པོར་མི་འཕྱན་པར་རང་བྱུང་གདོད་མའི་གྲོལ་གཞིར་དབུགས་དབྱུང་བའི་ཆེད་བྱིན་རླབས་ནང་དུ་སྨིན་ཅིང་བླ་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་ལམ་དུ་བྱེད་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ ལས་ཉོན་གཞན་དབང་སོགས་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར་བསགས་སྦྱང་གི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་དམིགས་རྣམ་དང་མ་བྲལ་བས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་སོགས་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔར་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་གནང་བཀག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་རླབས་པོ་ཆེ་ལ་སློབ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ངོ༌། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རླབས་མཛོད། །ལན་གསུམ། དེ་ནས་ནང་འཇུག་གི་ཐོག་མར་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་ཕྱིར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། ཤཱུ་ནྱ་ཏས་སྟོང་པར་སྦྱངས་རྗེས། གཉིས་སྣང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་སྦྱངས། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་སྣོད་བཅུད་དག་པ་རབ་འབྱམས་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པ་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཞིང་བཞིན་འབྱམས་ཀླས་པའི་དབུས་སུ། ཁྱེད་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་པོ་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐུ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་ལང་ཚོ་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་གཞོན་ནུའི་ངང་ཚུལ་ཅན། དར་དཀར་གྱི་ལ་ཐོད་དང་རིན་པོ་ཆེའི་པྲོག་ཞུ་ནོར་བུའི་ཏོག་ཅན། ཟ་འོག་གི་ན་བཟའ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆས་སོགས་སའི་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱན་ཆས་དུ་མས་སྤྲས་པའི་ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཆོས་འཆད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤ་ལའི་སྡོང་བུ་འཛིན་པའི་འདབ་མ་སྙན་གཡས་གཡོན་གྱི་ཐད་ཀར་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཟེའུ་འབྲུར་རལ་གྲི་དང་གླེགས་བམ་གྱིས་མཚན་པ། ཞབས་ཟུང་པད་ཟླའི་སྟེང་ན་རྒྱལ་པོ་རོལ་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་གདན་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་མོས་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་གཟི་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་དུ། ཐུགས་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་སྟོན་ཟླ་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་བའི་ཐུགས་སྲོག་དྷཱིཿཡིག་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ་པར་བརྡལ་ནས་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྩ་གསུམ་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་རོལ་འབྱམས་ཀླས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྤྲོ་ན་ལས་བྱང་གི་བྱིན་འབེབས་དང༌། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཛྙཱ་ན་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་དབབ་ཅིང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལ་ཕུལ་བར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་བཅས་ཏེ་མེ་ཏོག་བླ་མའི་སྐུ་ལ་གཏོར་མཛོད། པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་མེ་ཏོག་དགྱེས་པས་བཞེས་ལ་སླར་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྤྱི་བོར་བཅིངས་བར་མོས་མཛོད། པྲ་ཏི་གྷྲིཧྣ་ཨི་མཾ་སཏྭ་མ་ཧཱ་བཱ་ལ། མིག་ཐུར་ཐོགས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུས་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་བསལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་མོས་མཛོད། ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄། མིག་དར་བསལ། སྒྲིབ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་སྤྱན་ཐོབ་པས་རྗེ་བཙུན་རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་མོས་པས་དད་སྤྲོ་བསྐྱེད་མཛོད། དེ་དག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཕྱི་ནང་གི་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་པས་སྣོད་རུང་དུ་བྱས་ནས། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་དབང་བཞི་ཞུ་བའི་སླད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྡོར་སེམས་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐར་ལམ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང༌། །མགོན་པོ་དཔའ་བོར་སྐྱབས་སོང་ནས། །ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་བཞུགས་པ་དང༌། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། །ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། མདུན་གྱི་སློབ་དཔོན་སྨིན་མཚམས་ནས། ཨོཾ་ཡིག་དཀར་པོ་གྲངས་མེད་སྤྲོས། །སློབ་མའི་སྨིན་མཚམས་ཨོཾ་ལ་ཐིམ། །བུམ་དབང་བསྐུར་བས་སྣོད་རུང་གྱུར། །ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། མདུན་གྱི་བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས་གདན་གསུམ་ཚང་པའི་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་མཆོད་དེ། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་སྦྱིན་ཇི་ལྟར་བསྩལ་བ་ལྟར། །བདག་ཀྱང་སྐྱོབ་པའི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བས་སྤྱི་བོ་ནས་ཕྱི་ཕན་པ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མངོན་གཤེགས་ཏེ། །མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་རོལ་མོ་འཁྲོལ། །ཤིས་བརྗོད་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ལེན་བཞིན། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་བདུད་རྩིའི་ཆུས། །དེང་འདིར་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གི །སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་བསལ་ནས། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཚོགས། །གདན་གསུམ་ལྷ་སྐུར་དག་པར་ཤོག །ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། ཞེས་པས་དབང་བསྐུར་བདུད་རྩིའི་ཆུས། །ལུས་གང་དྲི་མ་ཀུན་དག་སྟེ། །ཟབ་གསང་དབྱེར་མེད་ལྷ་ཡི་སྐུ། །ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གྱུར། །ཞེས་ལྷ་སྐུ་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་ཅུང་ཟད་བཟུང་བས་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱ། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་སློབ་མ་ལ་བསྟིམས་ནས། དེའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་སྨིན་པར་བྱས་པའོ། །གསུང་རྡོ་རྗེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར། སློབ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས། །དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཤེས་རབ་ཀྱི། །འཁོར་ལོ་རྩིབ་དྲུག་ལྟེ་བ་རུ། །རལ་གྲི་ཆང་ཟུང་དྷཱིཿས་མཚན་པ། །དེ་ཉིད་ཐིག་ལེ་དཀར་སེར་གྱུར། །རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱི་མཉམ་བཞག་ནས། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བསྐྱར། བྱིན་རླབས་བརྟན་བྱེད་བཟླས་ལུང་སྦྱིན་པའི་སླད་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་འཁོར་ལོ་རྩིབ་དྲུག་པའི་ལྟེ་བར་རལ་གྲིའི་ཆང་ཟུང་ལ་གནས་དྷཱིཿལས་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་རྣམས་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ཕྲེང་བ་བཞིན་བྱུང་བ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཞལ་ལས་བྱུང༌། སློབ་མ་ལྷར་གསལ་བའི་ཁར་ཞུགས་པ་སྙིང་གའི་དྷཱིཿལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་འདི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿམཉྫུ་ཤྲཱི་བྲཧྨ་དེ་ཝ་པུཥྤེ་སརྦ་པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མཚན་སྔགས་ལན་གསུམ་ཟླ། དེས་ངག་སྨྲ་བརྗོད་གསུང་རྡོ་རྗེ་རླུང་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་སྨིན་པར་བྱས་པའོ། །ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་སླད་དུ། དུག་གསུམ་རྟོག་པས་མ་བསླད་པའི་མ་བཅོས་གཉུག་མ་དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དོན་གྱི་བླ་མ་རང་སེམས་གཉུག་མའི་གཤིས་ལ་གཤེགས་བཞུགས་བྲལ་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་ཞོག་མཛོད། དེས་ཡིད་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་དག་གི་ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་ཞེས་བུམ་དབང་གི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་བསྐུར་བའོ། །དེ་ལྟར་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་བླ་མ་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་བྱས་པའོ། །གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་མགྲིན་པའི་ཨཱཿདམར་སྤྲོས། །སློབ་མའི་མགྲིན་པར་ཐིམ་པ་ཡིས། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐུ། །སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ། །ཞེས་བླ་སློབ་གཉིས་ཆར་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཞི་བ་ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གནས་གྱུར་བ་ལ། མདུན་གྱི་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྕེ་ལ་བཞག་པར་མོས། བྷཉྫའི་བདུད་རྩི་ཁར་བྱིན་ལ། ཨཱཿ སྣང་བ་རང་གསལ་མཉྫུ་ཤྲཱི། །ཟབ་མོ་སྟོང་པ་དབྱངས་ཅན་ལྷར། །སྙོམས་འཇུག་བདེ་བའི་འོད་དང་སྒྲས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ནས། །ཞལ་ཞུགས་ཐུགས་ཀར་འོད་དུ་ཞུ། །ནོར་བུའི་ལམ་ནས་པདྨར་འཁྱིལ། །སྨྲ་མེད་བདེ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྨད་པོ་ཆེས། །དེང་འདིར་ཁྱེད་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ལས་རླུང་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་ཀུན། །སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་ཐིམ། །གཞོམ་དུ་མེད་པ་ནཱ་དའི་སྒྲ། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་རྫོགས་པར་ཤོག །བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་དེ་བྱིན་པའི་བདུད་རྩི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མྱང་བ་ལས། །ལུས་སེམས་ཟག་མེད་བདེ་བས་ཚིམས། །ཁྱད་པར་གཏུམ་མོ་འབར་བའི་མེས། །ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བདེ་བདེ་ཆེན་གྱིས། །གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་བསལ་བར་བསམ། །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་བརྟན་གོང་འཕེལ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ་ཞིང་རླུང་འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པས་བུམ་པ་ཅན་ཟུངས་ཤིག །བུམ་ཅན་བདུན་ནམ་གསུམ་ཙམ་བྱ། དེ་ལྟར་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །གསང་བའི་དབང་ཐོབ། བླ་མ་གསུང་རྡོ་རྗེའི་གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་མཐིང་སྤྲོས། །སློབ་མའི་སྙིང་གར་ཐིམ་པའི་མོད། །ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ཧེ་རུ་ཀ །བེ་ཅོན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པར་གྱུར། སློབ་མ་འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་གནས་གྱུར་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་ཡུམ་ཆེན་བཻ་ཏཱ་ལི་རྣམ་པ་རིགས་མ་ལང་ཚོས་མཛེས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་སྲིན་ལག་ནས་བཟུང་སྟེ་གཏད་པར་མོས་ལ། སིནྡྷཱུ་རའི་མེ་ལོང་གཏད་དེ། ཧཱུྃ༔ ཟབ་མོ་སྟོང་ཉིད་རྣམ་ཐར་གསུམ། །གསལ་བ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་སུ་ཤར། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཐར་པ་བསྟན་པའི་ལྷ་མོ་འདི། །ཁྱེར་ཅིག་འཇམ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ །ཁྱེར་ལ་རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །སྲེད་པ་དག་བྱེད་དགའ་བ་བཞིས། །ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་མཚོན་པ་ལས། །འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རོ་གཅིག་པའི། །དཔེ་ཡི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་གྱུར་ནས། །ཐིག་ལེ་དབུ་མར་སྨིན་པར་ཤོག །པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། སིནྡྷཱུ་རའི་ཐིག་ལེ་སྙིང་གར་དགོད། འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱི་རབ་སྦྱར་བས། །དགའ་བཞིའི་རྒྱུ་འབྲས་མཐར་སོན་ཏེ། །བཅུ་དྲུག་ཕྱེད་ཕྱེད་ལྷན་སྐྱེས་ཆོས། །བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ངང་དུ་འཇོག །དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། བླ་མ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་བདེ་སྟོང་ཕོ་ཉའི་རྣལ་འབྱོར་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །དབང་བཞི་པ་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་དུ། སློབ་དཔོན་ཐུགས་དབུས་ཨ་དཀར་ལས། །ཨ་ཡིག་གཉིས་པ་དཔག་མེད་འཕྲོས། །སློབ་མའི་སྙིང་ནང་ཆར་ལྟར་བབས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་ཕེབས་བསམ། །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དོན་ངོ་སྤྲོད་པ་ནི། ཨ། ལྟོས་ཤིག་རང་གི་སེམས་ལ་ལྟོས། །ཆོས་ཀུན་སེམས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཏེ། །སེམས་ཉིད་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་བྲལ། །ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང༌། །གསལ་བ་འགག་མེད་ཅིར་ཡང་ཤར། །ཤར་ཚེ་ཉིད་ནས་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །ཟབ་གསང་དབྱེར་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །བློ་འདས་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་ལྟོས། །སྤྲོ་བསྡུ་གསལ་བཞག་བྲལ་བར་ཞོག །མ་ཡེངས་འཛིན་མེད་ལམ་དུ་ཁྱེར། །མཉམ་རྗེས་ཁོར་ཡུག་ཆོས་སྐུའི་ཀློང༌། །དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་གྱུར་ཤོག །དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ། ཞེས་བརྗོད་ལ། མི་གཡོ་མི་སྨྲ་བརྗོད་བྲལ་ངང༌། །མཉམ་པར་བཞག་ལ་སློབ་མ་རྣམས། །ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་འོད་དུ་ཞུ། །བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་དབྱེར་མེད་ཐིམ། །ཐུགས་ཡིད་རོ་གཅིག་འདྲེས་པར་བསམ། །ཨ་ཨ་ཨ། ཞེས་པས་ཉམས་སྐྱོང་ཀློད་པའི་ངང༌། །སློབ་དཔོན་གྱིས། ཕཊ྄། ཅེས་དྲག་ལ་ཐུང་བ་བརྗོད་པས་རིག་པ་ཧུར་ཕྱུང་སྟེ་རིག་རྩལ་སྤར་ཏེ་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས། དེ་ལྟར་དབང་བཞི་པ་བསྐུར། སྣང་གསུམ་འཕོ་བའི་སྒྲིབ་པ་དག །དབང་བཞི་པ་ཐོབ། བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་དག་གིས་བྱིན་རླབས་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞི་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་སྣང་གྲགས་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ལམ་བྱེད་དང་མ་བྲལ་བས་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་སྙམ་པས་ཁས་བླང་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། མཎྜལ་དང་ལུས་འབུལ། དགེ་བསྔོ་རྣམས་བྱས་ལ་སློབ་མ་གྲོལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་རྣམས་མཐར་དབྱུང་བར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་རང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུར་སོན་པ་ས་རྟ་ལོར་རིས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་འཕྲུལ་སྤར་དུ་བསྐྲུན་པའི་སྐབས་པདྨའི་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་སྒར་གྱི་བྱང་འདྲེན་བླ་མ་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ནས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་འདི་ཉིད་ལ་མཚམས་སྦྱོར་གསར་སྤྲོས་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར། གངས་ཅན་མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུ་ནས་རྒྱལ་ཁམས་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བྲིས་པ་འགྲོ་ཀུན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen gyi mtshams sbyor bzhugs// @#/__/na mo gu ru shrI many+dzu g+ho Sha brah+ma puSh+pe de wa ye/_kun gzigs rje btsun bla ma'i dgongs gter chos rgyal khri srong gi bla sgrub zab mo'i dbang 'bog pa la/_gzhung mthun rten gyi drung du stegs mtho bar/_zhi dkyil dbus pad 'dab brgyad ldan bkram pa'i steng bum pa so lnga'i rdzas ldan/_bdud rtsis bkang ba'i b+han+d+ha/_me long sin+d+hU ras byug par mtshan sngags bris nas sku gsung thugs kyi rten du bshams/_nyer spyod sman raka bla gtor tshogs mchod/_bka' srung ma gza' dam gsum gyi mchod gtor bcas gtsang la dag par 'du byas la/_brgyud 'debs sngon du 'gro bas/_bla sgrub kyi skyabs sems nas brtsams/_bsnyen sgrub kyi bzlas pa'i bar btang*/_bum pa rang byung gi gzhal yas khang du rig 'dzin bla ma'i lha tshogs dwangs ba'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin bzhugs pa'i sku las byin rlabs ye shes kyi bdud rtsi'i rgyun bum chu dang ro gcig tu gyur/_zhes dmigs la bsnyen sgrub kyi sngags cung zad bzlas la/_oM AHhU~M gis mchod yon phul la 'od zhu bya/_las bum oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaTa?:_ces bdud rtsi 'khyil ba'i rdo rje'i sngags kyi rang bzhin du byin gyis brlabs rjes/_'od zer chu rgyun gcig pa'i dbang len gyi dmigs pa dang bcas/_rig pa'i me tog dor zhing gnang ba zhu/_don du gnyer ba'i slob ma rnams sgo drung du khrus nas dbyung*/_nang du 'jug ste gral la 'khod pa dang bgegs gtor btang*/_srung 'khor bsgoms la/_de la 'dir don du gnyer bya rnam pa thams cad mkhyen pa sangs rgyas kyi go 'phang rin po cher thob pa'i thabs tshul thams cad kyi zab la myur zhing byin rlabs kyi tshan che ba rgyud lung man ngag thams cad nas yang yang bsngags pa bzhin don la gnas shing myong bas grub pa ni bla ma'i rnal 'byor te/_de la'ang gsar rnying mkhas grub rgya mtshor bka' bab kyi chos sgo mtha' yas pa bzhugs pa las/_skabs su bab pa snga 'gyur rdo rje snying po'i shing rta'i lam srol khon la'ang bka' gter dag snang gi bka' bab chen po gsum du bzhugs pa las/_skabs su bab pa 'di ni zab mo dag snang las byon pa bla ma sgrub tshul te/_bsgrub bya rigs gsum sprul pa'i zlos gar phan bde'i shing rta mkhan slob chos gsum du grags pa las/_bstan pa'i sbyin bdag chen po 'dzam gling sum gnyis la dbang bsgyur ba'i mnga' bdag chos kyi rgyal po khri srong lde'u btsan gyi bla sgrub ste/_de nyid rigs gsum snying thig rdo rje'i lung las/_bcom ldan mgon po kun tu gzigs:_rgyal sras gtso bo 'jam dpal dbyangs:_bod yul bstan pa spel ba'i phyir:_chos rgyal chen po'i rnam par snang:_zhes gsungs pa ltar rgyal kun yab gcig rje btsun 'jam dpal dbyangs nyid bod yul chos kyi nyin byed 'dren phyir bsam bzhin 'khor lo'i bsgyur ba sa'i tshangs pa chen po'i tshul du byon te/_thub dbang rgyal tshab mkhan chen shAn+ta rak+Shi ta dang*/_sku lnga lhun grub rgyal kun spyi gzugs slob dpon chen po ste/_mkhan slob nyi zla zung gcig spyan drangs/_lugs gsum mi 'gyur lhun gyis grub pa'i gtsug lag khang bzhengs te lo paN brgya rtsa zhal 'dzom/_bka' bstan chos kyi rgya mtsho chen po bsgyur bshad nyan gsum gyis gtan la phab/_mdo sngags bshad sgrub kyi sde btsugs pas 'phags mchog 'jig rten dbang phyug gi phyag mtshan du bzhes pa zhing khams mtshan dang don mthun zhing*/_bde chen ye shes 'byung ba'i gnas nyer bzhi'i ya gyal du grags pa bzhin dpal gyi bsam yas mchims phur gsang sngags rdo rje theg pa'i chos sgo phye nas bde gshegs sgrub chen gyi dbang chen las can snying gi bu dgu la bskur nas mnga' bdag chen po'i me tog dbus che mchog spyi dpal chen po la babs te bsam yas dbu rtse rim gsum du bsgrubs pas dgongs pa chos nyid las mi g.yo zhing bod yul chos la bkod pa'i grub rtags bstan nas thugs sras thun mong ma yin par gyur nas rdo rje rgyal tshab tu mnga' gsol bla med rdo rje theg pa'i ring lugs kyis nor 'dzin tha grur brdal bas o rgyan 'phur 'gro'i zhing dang mnyam par gyur/_rdo rje'i sa lam yongs su rdzogs te mthar nub phyogs sangs rgyas kyi zhing pad+ma can du sangs rgyas ma chags pad+ma can gyi mtshan du sangs rgyas nas sku gsung thugs yon tan phrin las kyi rnam 'phrul bdun gyis bod khams 'dul bar lung bstan pa ni/_thugs sgrub yid bzhin nor bu'i lo rgyus las/_khyad par 'jam dpal sprul pa'i rgyal po ni:_yab gcig khri srong skye ba bcu gsum du:_bdag gis byin rlabs gdams pa nyams blangs bas:_gsang sngags nang gi sa lam ma lus bgrod:_mngon par byang chub ye shes che brnyes nas:_slar yang sku gsung thugs yon phrin las kyi:_sprul pa grangs can grangs med bsam mi khyab:_bod khams mtha' dbus kun tu yang yang 'byung:_zhes bsngags pa ltar/_mchog grub rgyal po'i sku'i skye ba bcu gsum pa thub bstan yongs kyi shing rta 'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang po'i dgongs klong ye shes kyi gsang mdzod las byung ba'i dgongs gter yab gcig khri srong lde'u btsan gyi rnal 'byor ye shes snang ba rgyas pa'i dbang bskur gyi cho gas smin par byed pa ste/_bdag cag kha ba ri pa'i sems can thams cad dkon mchog gsum gyi thugs rje bdud rtsi'i snang ba dga' mgur spyod pas dkon mchog gsum gyi mtshan gyi rnga sgra tsam thos su yod pa'ang mnga' bdag chos kyi rgyal po 'di nyid kyi bka' drin kho na yin pa rjes su dran pa'i dad mos dang bcas te maN+Dal 'bul/_rig 'dzin bla ma 'jam pa'i dbyangs dang tha mi dad pa la gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod:_e ma sangs rgyas thams cad kyi/_/mkhyen rab ye shes gcig bsdus pa/_bla ma 'jam dpal dpa' bo yis/_/byin gyis brlab par mdzad du gsol/_/lan gsum/_de nas dkyil 'khor phyi 'jug gi slad du sngon chad bla ma ye shes kyi sku can ma mjal ba'i mtshon byed du mig dar 'ching mdzod/_tsak+Shu b+han+d+ha wa ra ma na ye swA hA/_ye shes rigs lnga'i bla ma dang gzod mjal ba'i phyag rten du rin po che'i me tog gi phreng ba thogs par mos la/_a khaM wi ra hU~M:_rje btsun dpal mgon bla ma skyabs gnas kun 'dus su shes pas 'di nas byang chub bar rang gzhan yid can rgya mtsho'i sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro ba'i yid ches dad pa rtse gcig pas 'di'i rjes zlos mdzod/_a/_gzod nas stong pa sogs gsum/_mkha' khyab kyi yid can kun brtags 'khrul pa'i mun pa bsal nas las nyon gyi khol por mi 'phyan par rang byung gdod ma'i grol gzhir dbugs dbyung ba'i ched byin rlabs nang du smin cing bla ma'i rdo rje gsum gyis rnal 'byor lam du byed snyam du sems bskyed pa 'di'i rjes zlos/_hoH_las nyon gzhan dbang sogs gsum/_rgyud rnam par dag pa'i phyir bsags sbyang gi snying po yan lag bdun pa thun mong dang thun min gyi dmigs rnam dang ma bral bas 'di'i rjes zlos/_oM AHhU~M:_ye shes lus can sogs gsum/_rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i phyir bde gshegs rgyal ba sras dang bcas pa'i spyan sngar sangs rgyas kun gyi bgrod pa gcig pa'i lam sdom pa gsum gyi gnang bkag rnams tshul bzhin bzung zhing bsrung nas/_de bzhin gshegs pa'i spyod yul rlabs po che la slob snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/_bde bar gshegs pa khyed ci 'dra/_/de 'dra kho nar bdag gyur cig_/spyod pa rmad byung bsam yas pa/_/'gro la phan phyir bdag gis spyad/_/byang chub sems mchog dam pa dang*/_/sku gsung thugs kyi phyag rgya ni/_/srog gi phyir yang mi btang ngo*/_/rdo rje rgyal pos byin rlabs mdzod/_/lan gsum/_de nas nang 'jug gi thog mar ye shes pa dbab pa'i phyir dmigs pa 'di bzhin mdzod/_las sngags kyis bsang*/_shU n+ya tas stong par sbyangs rjes/_gnyis snang gi chos thams cad mi dmigs 'od gsal stong pa nyid kyi ngang du sbyangs/_de las ye shes kyi rnam rol snod bcud dag pa rab 'byams rang snang ye shes kyi 'khor lo'i bkod pa tshad med pa mgon po kun tu gzigs kyi zhing bzhin 'byams klas pa'i dbus su/_khyed rang gi sems nyid yi ge a dkar po zla ba ltar dkar ba yongs su gyur pa sangs rgyas thams cad kyi mkhyen gnyis ye shes gcig tu 'dus pa'i phyag rgya snang stong sgyu ma lta bu'i sku 'jam dpal gzhon nu khri srong lde'u btsan zhi 'dzum mtshan dpe'i gzi byin rab tu 'bar zhing lang tsho blta na sdug pa'i gzhon nu'i ngang tshul can/_dar dkar gyi la thod dang rin po che'i prog zhu nor bu'i tog can/_za 'og gi na bza' rin po che'i rgyan chas sogs sa'i tshangs pa chen po'i rgyan chas du mas spras pa'i phyag gnyis thugs kar chos 'chad kyi phyag rgyas ut+pa la'i sdong bu 'dzin pa'i 'dab ma snyan g.yas g.yon gyi thad kar kha phye ba'i ze'u 'brur ral gri dang glegs bam gyis mtshan pa/_zhabs zung pad zla'i steng na rgyal po rol stabs kyis bzhugs pa'i gdan gsum rdo rje'i dkyil 'khor chen po yongs su rdzogs pa'i bdag nyid can du gsal ba'i gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan par mos nas/_ye shes kyi 'khor lo'i rdo rje gsum gyi gzi byin dbab pa'i slad du/_thugs dbus ye shes sems dpa' rje btsun 'jam dpal gzhon nu ston zla ltar rab tu dkar ba'i thugs srog d+hIHyig las byung ba'i 'od zer gyi snang bas mkha' dbyings khyab par brdal nas sku gsum bla ma'i lha tshogs rtsa gsum skyabs yul rgya mtsho'i 'khor dang bcas pa lha sngags phyag mtshan gyi rnam rol 'byams klas pa spyan drangs nas sib sib thim pas rdo rje'i ye shes mngon du gyur pa'i mos pa mdzod/_spro na las byang gi byin 'bebs dang*/_oM a ra pa tsa na d+hIH_dz+nyA na a we sha ya a aH_zhes yang yang brjod pas dbab cing*/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_sngar byin pa'i me tog de nyid bla ma dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag tu bzhugs pa'i sku la phul bar mos la sngags 'di'i rjes zlos bcas te me tog bla ma'i sku la gtor mdzod/_puSh+pe pra tIts+tsha hoH_de ltar phul bas me tog dgyes pas bzhes la slar dbang rtags cod pan gyi tshul du spyi bor bcings bar mos mdzod/_pra ti g+h+rih+na i maM satwa ma hA bA la/_mig thur thogs la/_slob dpon gyi thugs ka nas ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bus ma rig 'khrul pa'i sgrib g.yogs bsal nas ye shes kyi lha zhal mngon sum du mthong bar mos mdzod/_dz+nyA na tsak+Shu pra be sha ya phaTa?/_mig dar bsal/_sgrib med ye shes kyi snang ba rnam par rgyas pa'i spyan thob pas rje btsun rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor rten brten pa dang bcas pa mngon sum du mjal bar mos pas dad spro bskyed mdzod/_de dag gi sngon 'gro phyi nang gi 'jug pa'i chos rnams legs par grub pas snod rung du byas nas/_dngos gzhi'i dbang bskur ba la sku gsung thugs ye shes rdo rje'i byin rlabs 'pho ba'i dbang bzhi zhu ba'i slad du gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/_rdor sems gtso bo khyod la 'dud/_/thar lam chen po bdag 'dod de/_/de nyid dbang dang dam tshig dang*/_/mgon po dpa' bor skyabs song nas/_/theg chen khang par bzhugs pa dang*/_/mkhyen rab ye shes bdag la stsol/_/lan gsum gyis gsol ba btab pas/_mdun gyi slob dpon smin mtshams nas/_oM yig dkar po grangs med spros/_/slob ma'i smin mtshams oM la thim/_/bum dbang bskur bas snod rung gyur/_/zhes byin gyis brlabs te/_mdun gyi bla ma'i thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu 'phros pas gdan gsum tshang pa'i dbang gi lha tshogs nam mkha' gang bar badz+ra sa ma ya dzaH_oM badz+ra ar+g+haM nas/_shap+ta AHhU~M/_zhes mchod de/_byang chub rdo rje'i sangs rgyas la/_/mchod sbyin ji ltar bstsal ba ltar/_/bdag kyang skyob pa'i don gyi phyir/_/nam mkha'i rdo rje deng bdag stsol/_/zhes gsol ba btab pas/_dbang gi lha rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang bcas te rin po che'i bum pa bdud rtsis gang bas spyi bo nas phyi phan pa bum pa'i dbang bskur bar gyur/_bum pa spyi bor bzhag la/_oM/_sangs rgyas kun gyi ye shes sku/_/'jam dpal gzhon nu khri srong rje/_/mdun gyi nam mkhar mngon gshegs te/_/me tog char 'bebs rol mo 'khrol/_/shis brjod rdo rje'i glu len bzhin/_/rnam par rgyal bas bdud rtsi'i chus/_/deng 'dir khyed la dbang bskur bas/_/nyon mongs shes bya snyoms 'jug gi_/sgrib pa'i dri ma kun bsal nas/_/phung po khams dang skye mched tshogs/_/gdan gsum lha skur dag par shog_/ka la sha a b+hi Shiny+tsa oM/_zhes pas dbang bskur bdud rtsi'i chus/_/lus gang dri ma kun dag ste/_/zab gsang dbyer med lha yi sku/_/chu zla 'ja' tshon lta bur gyur/_/zhes lha sku gsal snang la sems cung zad bzung bas byin rlabs brtan par bya/_nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha rnams kyang dzaHhU~M baM hoHsa slob ma la bstims nas/_de'i rnam smin gyi lus sku rdo rje de bzhin gshegs pa'i rigs su smin par byas pa'o/__/gsung rdo rjes byin gyis brlab pa'i phyir/_slob ma'i thugs kar ye shes sems/_/de yi thugs kar shes rab kyi/_/'khor lo rtsib drug lte ba ru/_/ral gri chang zung d+hIHsa mtshan pa/_/de nyid thig le dkar ser gyur/_/rtse gcig yid kyi mnyam bzhag nas/_/rten dang brten pa'i dkyil 'khor pa/_/nam mkha' gang bar spro zhing bsdu/_/zhes gsungs pa'i dmigs pa yang yang bskyar/_byin rlabs brtan byed bzlas lung sbyin pa'i slad du ye shes sems dpa'i thugs kar 'khor lo rtsib drug pa'i lte bar ral gri'i chang zung la gnas d+hIHlas bsnyen sgrub sngags rnams rgyu skar gyi phreng ba bzhin byung ba rig 'dzin bla ma'i zhal las byung*/_slob ma lhar gsal ba'i khar zhugs pa snying ga'i d+hIHla thim par mos la bsnyen sgrub kyi sngags 'di rjes zlos mdzod/_oM a ra pa tsa na d+hIH_lan gsum/_oM AHmany+dzu shrI brah+ma de wa puSh+pe sarba pradz+nyA dz+nyA na sid+d+hi hU~M:_zhes mtshan sngags lan gsum zla/_des ngag smra brjod gsung rdo rje rlung sngags dbyer med du smin par byas pa'o/__/thugs ye shes kyi dgongs pa ngo sprad pa'i slad du/_dug gsum rtog pas ma bslad pa'i ma bcos gnyug ma de nyid ye shes don gyi bla ma rang sems gnyug ma'i gshis la gshegs bzhugs bral ba'i ngang du mnyam par zhog mdzod/_des yid thugs rdo rje'i ye shes su smin par byed pa ste/_de dag gi nang nus pa 'jug pa'i dbang zhes bum dbang gi rjes 'brel du bskur ba'o/__/de ltar bum pa'i dbang bskur bas lus kyi sgrib pa dag_/bum pa'i dbang thob bla ma sku rdo rje'i snang ba lha'i dkyil 'khor lam du byed pa la dbang*/_'bras bu sprul pa'i sku thob pa'i skal ldan du byas pa'o/__/gnyis pa gsang ba'i dbang bskur ba'i slad du/_slob dpon mgrin pa'i AHdmar spros/_/slob ma'i mgrin par thim pa yis/_/'jam dpal ye shes sems dpa'i sku/_/snang stong chu zla lta bur gsal/_/zhes bla slob gnyis char khyab bdag 'jam dpal rdo rje zhi ba longs sku'i bla ma yab yum du gnas gyur ba la/_mdun gyi bla ma yab yum snyoms par zhugs pa'i byang chub sems kyi bdud rtsi lce la bzhag par mos/_b+hany+dza'i bdud rtsi khar byin la/_AH_snang ba rang gsal many+dzu shrI/_/zab mo stong pa dbyangs can lhar/_/snyoms 'jug bde ba'i 'od dang sgras/_/sangs rgyas thams cad spyan drangs nas/_/zhal zhugs thugs kar 'od du zhu/_/nor bu'i lam nas pad+mar 'khyil/_/smra med bde ba'i byang chub sems/_/rdo rje'i dam tshig rmad po ches/_/deng 'dir khyed la dbang bskur bas/_/las rlung nyi khri chig stong kun/_/snying dbus mi shigs thig ler thim/_/gzhom du med pa nA da'i sgra/_/gsung gi rdo rje rdzogs par shog_/bo d+hi tsit+ta ma hA su kha a b+hi Shiny+tsa AH_zhes brjod de byin pa'i bdud rtsi/_oM AHhU~M gis myang ba las/_/lus sems zag med bde bas tshims/_/khyad par gtum mo 'bar ba'i mes/_/haM yig zhu bde bde chen gyis/_/gnyis snang rtog pa bsal bar bsam/_/bde gsal mi rtog pa'i ye shes skyes brtan gong 'phel du bya ba'i phyir rlung ro lan gsum bsal zhing rlung 'byung 'jug gnas gsum dang sbyar ba'i rdo rje'i bzlas pas bum pa can zungs shig_/bum can bdun nam gsum tsam bya/_de ltar gsang ba'i dbang bskur bas ngag gi sgrib pa dag_/gsang ba'i dbang thob/_bla ma gsung rdo rje'i grags stong sngags kyi dkyil 'khor lam du byed pa la dbang*/_'bras bu longs sku thob pa'i skal pa can du byas pa'o/__/gsum pa shes rab ye shes kyi dbang gi slad du/_slob dpon thugs ka'i hU~M mthing spros/_/slob ma'i snying gar thim pa'i mod/_/phyag rgya zil gnon he ru ka_/be con thod khrag bsnams par gyur/_slob ma 'jam dpal khro bo'i skur gnas gyur pa la/_slob dpon gyi thugs ka nas ngo bo rdo rje'i yum chen bai tA li rnam pa rigs ma lang tshos mdzes pa phul du phyin pa'i phyag rgya'i srin lag nas bzung ste gtad par mos la/_sin+d+hU ra'i me long gtad de/_hU~M:_zab mo stong nyid rnam thar gsum/_/gsal ba sna tshogs gzugs su shar/_/dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/_/thar pa bstan pa'i lha mo 'di/_/khyer cig 'jam dpal he ru ka_/khyer la rdo rje'i brtul zhugs kyis/_/sred pa dag byed dga' ba bzhis/_/ye shes bzhi po mtshon pa las/_/'khor 'das chos rnams thams cad kun/_/byang chub sems su ro gcig pa'i/_/dpe yi lhan skyes mngon gyur nas/_/thig le dbu mar smin par shog_/pradz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M/_sin+d+hU ra'i thig le snying gar dgod/_'du shes gsum gyi rab sbyar bas/_/dga' bzhi'i rgyu 'bras mthar son te/_/bcu drug phyed phyed lhan skyes chos/_/bsam mi khyab pa'i ngang du 'jog_/de ltar shes rab ye shes kyi dbang bskur bas yid kyi sgrib pa dag_/shes rab ye shes kyi dbang thob/_bla ma thugs rdo rje'i bde stong pho nya'i rnal 'byor lam du byed pa la dbang*/_'bras bu chos sku thob pa'i skal ba can du byas pa'o/__/dbang bzhi pa tshig dbang rin po che'i don du/_slob dpon thugs dbus a dkar las/_/a yig gnyis pa dpag med 'phros/_/slob ma'i snying nang char ltar babs/_/ye shes chen po'i byin phebs bsam/_/rdo rje'i tshig gi don ngo sprod pa ni/_a/_ltos shig rang gi sems la ltos/_/chos kun sems kyi rten 'brel te/_/sems nyid skye 'gag gnas gsum bral/_/zab mo stong pa nyid kyi ngang*/_/gsal ba 'gag med cir yang shar/_/shar tshe nyid nas dbyings su grol/_/zab gsang dbyer med phyag rgya che/_/blo 'das gnyug ma'i gnas lugs ltos/_/spro bsdu gsal bzhag bral bar zhog_/ma yengs 'dzin med lam du khyer/_/mnyam rjes khor yug chos sku'i klong*/_/don gyi lhan skyes mngon gyur shog_/d+harma d+hA tu a b+hi Shiny+tsa a a/_zhes brjod la/_mi g.yo mi smra brjod bral ngang*/_/mnyam par bzhag la slob ma rnams/_/a yig dkar po 'od du zhu/_/bla ma'i thugs kar dbyer med thim/_/thugs yid ro gcig 'dres par bsam/_/a a a/_zhes pas nyams skyong klod pa'i ngang*/_/slob dpon gyis/_phaTa?/_ces drag la thung ba brjod pas rig pa hur phyung ste rig rtsal spar te thugs yid bsres/_de ltar dbang bzhi pa bskur/_snang gsum 'pho ba'i sgrib pa dag_/dbang bzhi pa thob/_bla ma ye shes rdo rje'i 'od gsal de kho na nyid kyi rnal 'byor sgom pa la dbang*/_'bras bu ngo bo nyid sku mngon du byas pa'o/__/de dag gis byin rlabs bla ma sku bzhi'i dkyil 'khor du dbang bzhi legs par thob pas snang grags rig pa rdo rje bzhi'i lam byed dang ma bral bas dam tshig tshul bzhin srung snyam pas khas blang ba 'di'i rjes zlos/_gtso bos ji ltar sogs/_maN+Dal dang lus 'bul/_dge bsngo rnams byas la slob ma grol/_slob dpon gyi tshogs kyi mchod pa sogs rjes kyi las rim rnams mthar dbyung bar bya'o/__/zhes pa'ang rang lo drug cu rtsa dgur son pa sa rta lor ris med bstan 'gro'i zhabs tog tu rin chen gter mdzod chen po'i chos kyi ring bsrel 'phrul spar du bskrun pa'i skabs pad+ma'i e waM chos sgar gyi byang 'dren bla ma pad+ma bkra shis nas bskul ba bzhin zab gsang bdud rtsi'i nying khu 'di nyid la mtshams sbyor gsar spros kun gzigs 'jam dbyangs bla ma chos kyi blo gros las bka' drin thob pa'i phyag bzhes ltar/_gangs can mtha' 'dul gyi gtsug lag khang spa gro skyer chu nas rgyal khams pa 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis bris pa 'gro kun rab 'byams rgyal ba rgya mtsho'i mkhyen brtse nus pa'i ye shes kyi thig ler mngon par byang chub pa'i rgyu kho nar gyur cig_/mang+ga laM/_dge'o//__//

Footnotes

Other Information