Category:Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
JKCL-KABUM-05-CA-002རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་ཕུབ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།sar ban phyogs med55145-95'jam dpal dbyangs'jam dpal rdzogs pa chen poJKCL-KABUM-05-CA-002.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-003འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་སྟོང་ཐུན་ཉེར་མཁོ།52297-118'jam dpal dbyangsJKCL-KABUM-05-CA-003.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-005འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གནམ་ལྕགས་སྡིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ།54141-144'jam dpal gshin rjeJKCL-KABUM-05-CA-005.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-006འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་རྒྱུན་ཁྱེར།52145-146'jam dpal gshin rjeJKCL-KABUM-05-CA-006.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-007འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་སྒྲ་དབྱངས།51147'jam dpal gshin rjeJKCL-KABUM-05-CA-007.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-009ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་པདྨའི་སྡོང་པོ།Gu ru chos kyi dbang phyug532153-184thugs rje chen poThugs rje chen po 'khor ba dong sprugJKCL-KABUM-05-CA-009.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-013འཆི་མེད་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ནང་སྒྲུབ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་པདྨའི་ཕྲེང་བ།529209-237'chi med pad+ma'i snying thigJKCL-KABUM-05-CA-013.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-015གུར་དྲག་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག།klong gsal snying po511249-259gu ru drag pogu ru drag po ye shes rab 'barJKCL-KABUM-05-CA-015.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-016གུར་དྲག་རྒྱུན་ཁྱེར།52261-262gu ru drag poJKCL-KABUM-05-CA-016.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-018ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབེབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po511265-275lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigTerdzo-LI-009JKCL-KABUM-05-CA-018.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-030སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་མནན་པ་རྡོ་རྗེའི་རི་རབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po522403-424rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigTerdzo-KHI-024JKCL-KABUM-05-CA-030.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-038རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po531529-559sgrol maRgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol maJKCL-KABUM-05-CA-038.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-052པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་སྐོངས་བསྡུས་བདེ་ཆེན་དཔལ་སྟེར།51645pad+ma mkha' 'groJKCL-KABUM-05-CA-052.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-054གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po514649-662bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus paJKCL-KABUM-05-CA-054.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-055གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལུས་དཀྱིལ་རྒྱུན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་བའི་ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po59663-671bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus paJKCL-KABUM-05-CA-055.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-056བཀའ་བརྒྱད་རྒྱུན་ཁྱེར།51673-674bka' brgyadJKCL-KABUM-05-CA-056.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-057བཀའ་བརྒྱད་བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་ལ་མཁོ་བའི་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་གི་སྟོང་ཐུན།536675-710bka' brgyadJKCL-KABUM-05-CA-057.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-003ཐུགས་སྒྲུབ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་གྱི་ཡང་གསང་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར།mchog gyur gling pa639-11bdud kyi gshed chenBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKCL-KABUM-06-CHA-003.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-011འཇའ་ཚོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ནང་སྒྲུབ་དང་། ཁྲུས་ཆབ། རིལ་སྒྲུབ། སོགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བ་སྒོ་འབྱེད།'ja' tshon snying po67201-207thugs rje chen poThugs rje chen po ngan song rang grolJKCL-KABUM-06-CHA-011.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-013དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས། དབང་མཛད་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེའི་སྒྲུབ་ཐབས་རླུང་གི་ཞགས་པ་ལ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབ་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།'od gsal rdo rje gling pa629211-239sgrol madpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyudJKCL-KABUM-06-CHA-013.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-014དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས༔ དབང་བྱེད་ཨཱརྱཱ་ཏཱ་རེ་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་མཎྜལ་གྱི་རིམ་པ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་༔'od gsal rdo rje gling pa622241-262sgrol madpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyudJKCL-KABUM-06-CHA-014.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-018སྙན་བརྒྱུད་ཡུམ་བཀའ་ལྷན་སྐྱེས་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བདེ་ཆེན་བཅུད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།67297-303rdo rje phag moJKCL-KABUM-06-CHA-018.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-022༁ྃ༔ །ས་ཡི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་སོགས།61331sgrol maJKCL-KABUM-06-CHA-022.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-004ཡུམ་ཆེན་བསྒོམ་བཟླས་མདོར་བསྡུས་དང་ལུས་སྦྱིན་དཀར་དམར་མདོར་བསྡུས།73239-241yum chenJKCL-KABUM-07-JA-004.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-007སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་།72273-274sgrol ma dkar moJKCL-KABUM-07-JA-007.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-009སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་མྱུར་འགུགས།72279-280sgrol ma dmar moJKCL-KABUM-07-JA-009.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-010འཕགས་མ་རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།74281-284rigs byed maJKCL-KABUM-07-JA-010.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-014ཀྱཻ་རྡོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།72311-312kye rdo rjeJKCL-KABUM-07-JA-014.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-016ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་སྟེར།78363-370kye rdo rjeJKCL-KABUM-07-JA-016.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-018རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་།713373-385rdo rje rnal 'byor maJKCL-KABUM-07-JA-018.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-024དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད།746409-454'jigs byedJKCL-KABUM-07-JA-024.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-025དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་སྲུང་འཁོར་རྡོ་རྗེ་བྲག་རྫོང་མ་གསང་སྒྲུབ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པའི་མཚོན་ཆ།756455-510nag po chen poJKCL-KABUM-07-JA-025.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-026དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ཁྲོ་བཅུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།710511-520nag po chen poJKCL-KABUM-07-JA-026.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-039སྤྱན་རས་གཟིགས་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་གཟུངས་བཀླག་ཐབས།72597-598spyan ras gzigsJKCL-KABUM-07-JA-039.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-047འཕགས་པ་ས་ཡི་སྙིང་པའི་བསྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ལུང་འབོག་ཚུལ།74621-624sa yi snying poJKCL-KABUM-07-JA-047.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-022འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros927425-451'jam dpal ye shes sems dpa'JKCL-KABUM-09-TA-022.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-023གསང་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པའི་བདེན་ཚིག་འཇམ་དཔལ་མཆོག་གྲུབ།92453-454'jam dpal ye shes sems dpa'JKCL-KABUM-09-TA-023.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-024རང་སྣང་འོག་མིན་མངོན་དགའི་ཞིང་༔ ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་སྒྲུབ་ཐབས།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros92455-456yum chenJKCL-KABUM-09-TA-024.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-026ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། །རྩ་གསུམ་སྤྱི་དྲིལ་སྒྲུབ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros920465-484rtsa gsum pad+ma snying thigJKCL-KABUM-09-TA-026.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-027རྩ་གསུམ་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros99485-493rtsa gsum pad+ma snying thigJKCL-KABUM-09-TA-027.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-028རྩ་གསུམ་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ལས། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros92495-496rtsa gsum pad+ma snying thigJKCL-KABUM-09-TA-028.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-029རྩ་གསུམ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་ཞི་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros92497-498bla ma zhi bartsa gsum pad+ma snying thigJKCL-KABUM-09-TA-029.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-030ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros99499-507bla ma drag pozab gsang pad+ma'i yang thigJKCL-KABUM-09-TA-030.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-038ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་ཟབ་རྒྱ་ཅན།93545-547blo ldan mchog sredJKCL-KABUM-09-TA-038.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-039དབང་མཛད་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་མྱུར་འགུག།97549-555dbang mdzad pad+ma rgyal poJKCL-KABUM-09-TA-039.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-041ཌཱ་ཀི་སེང་གདོང་མའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བྱད་གདོན་ཀུན་འཇོམས།913559-571seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-041.pdf
JKCL-KABUM-10-THA-004རང་རིག་བློ་བྲལ་ངང་ནས་འདུད། གུ་རུ་ས་ར་ཧའི་སྒྲུབ་ཐབས།10717-23JKCL-KABUM-10-THA-004.pdf
JKCL-KABUM-10-THA-005ཤ་བཱ་རི། ཞེས་པ་ལ་ལྡེབ།10425-28JKCL-KABUM-10-THA-005.pdf
JKCL-KABUM-10-THA-006གྲུབ་རྒྱལ། ཞེས་པ་ལ་ལྡེབ།10429-32JKCL-KABUM-10-THA-006.pdf
JKCL-KABUM-10-THA-008རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགེ་བསྙེན་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ།10339-41JKCL-KABUM-10-THA-008.pdf
JKCL-KABUM-10-THA-009སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར།10343-45JKCL-KABUM-10-THA-009.pdf
JKCL-KABUM-10-THA-010ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་བླ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་སྙིང་ཐིག།101347-59JKCL-KABUM-10-THA-010.pdf
JKW-KABAB-01-KA-010རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་དང་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སོགས།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje130419-448rdo rje sems dpa'Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-GA-006JKW-KABAB-01-KA-010.pdf
JKW-KABAB-01-KA-011དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང༌།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje1104449-552rdo rje sems dpa'Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-GA-004-1JKW-KABAB-01-KA-011.pdf
JKW-KABAB-01-KA-013དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje120585-604rdo rje sems dpa'Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-GA-005JKW-KABAB-01-KA-013.pdf
JKW-KABAB-01-KA-016དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje111619-629rdo rje sems dpa'Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-NI-017JKW-KABAB-01-KA-016.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-050བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ།mchog gyur gling pa231389-419pad+ma 'byung gnasBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-02-KHA-050.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-051བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར།mchog gyur gling pa210421-430pad+ma 'byung gnasBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-020JKW-KABAB-02-KHA-051.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-052བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང༌།mchog gyur gling pa25431-435pad+ma 'byung gnasBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-021JKW-KABAB-02-KHA-052.pdf
JKW-KABAB-03-GA-001བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ།mchog gyur gling pa3211-21sgrol ma'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-CHI-037JKW-KABAB-03-GA-001.pdf
JKW-KABAB-03-GA-022འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།mchog gyur gling pa320443-462thugs rje chen pothugs rje chen po spyan ras gzigs 'khor ba dong sprugsa gter - Earth TreasureTerdzo-TSHI-045JKW-KABAB-03-GA-022.pdf
JKW-KABAB-03-GA-024རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po311471-481sgrol maRgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-032JKW-KABAB-03-GA-024.pdf
JKW-KABAB-03-GA-028རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po330491-520sgrol maRgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-03-GA-028.pdf
JKW-KABAB-03-GA-029རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po339521-559sgrol maRgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-033JKW-KABAB-03-GA-029.pdf
JKW-KABAB-03-GA-035རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po311615-625nor rgyun martsa gsum sgyu 'phrul drwa basa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-037JKW-KABAB-03-GA-035.pdf
JKW-KABAB-05-CA-026བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
546395-440dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-029JKW-KABAB-05-CA-026.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-001མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་བཤམས་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང༌།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
6221-22mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-06-CHA-001.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-009མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
626111-136mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-076
Terdzo-NGI-062
JKW-KABAB-06-CHA-009.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-011མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
64165-168mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-045JKW-KABAB-06-CHA-011.pdf
JKW-KABAB-07-JA-004དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྙིང་ཏིག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po729311-339drang srong dri med kun tu dge bayang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-005JKW-KABAB-07-JA-004.pdf
JKW-KABAB-07-JA-010དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
712375-386dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-A-001JKW-KABAB-07-JA-010.pdf
JKW-KABAB-07-JA-015དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
720495-514e ka dzA TIdpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-A-005JKW-KABAB-07-JA-015.pdf
JKW-KABAB-07-JA-025སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཁ་འཕང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།zur mkhar mnyam nyid rdo rje726743-768sman blasman bla longs sku gtso 'khor lngayang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-HA-012JKW-KABAB-07-JA-025.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-002བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས།rgya lo tsA ba rdo rje bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
81283-94bla ma bstan gnyis skor gsumyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-011JKW-KABAB-08-NYA-002.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-008ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
819193-211zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-08-NYA-008.pdf
JKW-KABAB-09-TA-020རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདོན་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།mnga' bdag mol mi 'khyil
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
923395-417rta mgrinrta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-LA-002JKW-KABAB-09-TA-020.pdf
JKW-KABAB-10-THA-005ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད།rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
109205-213pad+ma gtum poyang zab rtsa gsum snying po'i skoryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NA-034JKW-KABAB-10-THA-005.pdf
JKW-KABAB-10-THA-006ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་འཇོམས།rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1015215-229pad+ma gtum poyang zab rtsa gsum snying po'i skoryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NA-035JKW-KABAB-10-THA-006.pdf
JKW-KABAB-10-THA-010ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད།dbon sras khyung thogs
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1016265-280tshe dpag medtshe sgrub ye shes srog tigyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WA-033JKW-KABAB-10-THA-010.pdf
JKW-KABAB-11-DA-011ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ལྡན།byang chub gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1124303-326yang dag zhi khro phur gsumyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-SHA-022JKW-KABAB-11-DA-011.pdf
JKW-KABAB-12-NA-015ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་ཅན།mnga' ris pa tshul khrims bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1210495-504thugs rje chen pothugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debsyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-'A-021JKW-KABAB-12-NA-015.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-016གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po14122525-646thugs rje chen po
rdo rje phag mo
rta mgrin
bla ma zhi ba
bla ma drag po
sgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureTerdzo-GA-039JKW-KABAB-14-PHA-016.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-017གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1432647-678bla ma zhi basgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-017.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-018གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1426679-704bla ma drag posgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-018.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-019གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་འཇའ་ཟེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1484647-728thugs rje chen posgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-019.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-020གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1422729-750rta mchog rol pasgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-020.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-021གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1421751-771rdo rje phag mosgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-14-PHA-021.pdf
JKW-KABAB-16-MA-003རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po164207-210thod phreng rtsalrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-003JKW-KABAB-16-MA-003.pdf
JKW-KABAB-16-MA-004རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ནང་སྒྲུབ་པདྨ་དྲྭ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po163209-211thugs rje chen portsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-004JKW-KABAB-16-MA-004.pdf
JKW-KABAB-16-MA-005རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po163213-215bla ma drag portsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-005JKW-KABAB-16-MA-005.pdf
JKW-KABAB-16-MA-006རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འོད་གསལ་སྣང་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po164217-220rdo rje rnam 'jomsrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-006JKW-KABAB-16-MA-006.pdf
JKW-KABAB-16-MA-007རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཤིགས་དཔལ་སྟེར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1619221-239rtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-16-MA-007.pdf
JKW-KABAB-16-MA-010རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1615647-661rdo rje phur paphur pa 'dus pa'i dril sgrubdgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-16-MA-010.pdf
JKW-KABAB-16-MA-014རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po163707-709phag dkarrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DZI-069JKW-KABAB-16-MA-014.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-009ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤྲཱི་ཕ་ལ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པ་ལས་ལུང་ཁོལ་ཕྱུང་སོགས།53374-376kun tu bzang poJKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-07-JA-007བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡུམ་བཀའ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།719111-129rdo rje rnal 'byor mabde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-007.pdf
JKW-KABUM-07-JA-011ནག་པོ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲན་པ་གཅིག་པ།747209-255'khor lo bde mchogbde mchog nag po lugsJKW-KABUM-07-JA-011.pdf
JKW-KABUM-07-JA-011-001དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དྲན་པ་གཅིག་པ།712209-220'khor lo bde mchogbde mchog nag po lugsJKW-KABUM-07-JA-011.pdf
JKW-KABUM-07-JA-015-006རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་།77413-419rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
JKW-KABUM-07-JA-015-007ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་ལ་ཉེར་མཁོའི་ལྷན་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་སྟེར།76419-424rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
JKW-KABUM-07-JA-015-008ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།73425-427rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
JKW-KABUM-07-JA-015-009ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།74427-430rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-012-001དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་གཙོ་རྐྱང་གི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་གསལ་བ།88227-234kye rdo rjeJKW-KABUM-08-NYA-012.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-012-007དཔྱལ་ལུགས་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་རིག་འཛིན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱན།858275-332rdo rje phag modpyal lugs phag mo skor gsumJKW-KABUM-08-NYA-012.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-014བ་རི་ལུགས་ཀྱི་སེང་གདོང་སྔོན་མོ་དགེ་ཕྱོགས་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྤྲིན་ཆར།818361-372seng gdong maba ri lugs kyi seng gdong sngon mo gtso 'khor gsum maJKW-KABUM-08-NYA-014.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-015ནགས་རིན་ལུགས་ཀྱི་སེང་གདོང་དམར་མོའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།821373-393seng gdong mapaN chen nags rin lugs seng gdong dmar moJKW-KABUM-08-NYA-015.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-003གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་འཆི་མེད་ཟླ་སྣང་།9417-20tshe dkartshe dpag med dkar po mi tra dzo ki'i lugsJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-005རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཉེ་ལམ།9825-32sgrol ma yid bzhin 'khor losgrol dkar yid bzhin 'khor lo ba ri lugsJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-008སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ།91337-49sgrol ma yid bzhin 'khor losgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yinJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-011མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།91780-96tshe dkarras chung lugs yang gsang dkar po phyag bzhiJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-007-001གསང་འདུས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་བྱིན་རླབས་ཟླ་བའི་ཟིལ་དངར།99321-329thugs rje chen pogsang ba 'dus pa 'jig rten dbang phyugJKW-KABUM-09-TA-007.pdf
JKW-KABUM-09-TA-008-001གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།915341-355thugs rje chen pomi tra lugs thugs chen sems nyid ngal bsoJKW-KABUM-09-TA-008.pdf
JKW-KABUM-09-TA-009-001འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་པའི་བསྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བློ་དམན་གོ་བདེ།921357-377thugs rje chen poJKW-KABUM-09-TA-009.pdf
JKW-KABUM-09-TA-009-008ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་རྗེས་གནང་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཕྲེང་།913434-446phyag na rdo rjeJKW-KABUM-09-TA-009.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-001ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།1091-9sgrol ma dkar mosgrol dkar kha che paN chen lugsJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-002ཚར་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།10209-28sgrol ma yid bzhin 'khor lotshar lugs sgrol dkarJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-005སྒྲོལ་མ་ཉིན་ཞི་མཚན་ཁྲོའི་རྗེས་གནང་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།101543-57sgrol maJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-006ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།103757-93sgrol ma nyer gcig
sgrol ma
jo bo lugs sgrol ma nyer gcigJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-008པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་ལྗང་སྒྲུབ་རྗེས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།101094-103sgrol ma
sgrol ljang
sgrol ma ljang kha che paN chen lugsJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-009གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ།107103-109sgrol ma
sgrol ljang
gnyan sgrol yan lag drug paJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-012གྲུབ་ཆེན་ཉི་མ་སྦས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་རྣལ་འབྱོར་ཉེར་མཁོ།107116-123sgrol ma nyer gcig
sgrol ma
nyi ma sbas pa'i lugs kyi sgrol ma nyer gcigJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-001འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་།1028183-210'jam pa'i rdo rjeJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-003འཇམ་དཀར་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཉེར་མཁོའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།1021211-231'jam dpal dkar poma ti lugs 'jam dkarJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-004འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།105231-235'jam dpal dkar poma ti lugs 'jam dkarJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-006འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་བ་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་།103237-239'jam dpal dkar poma ti lugs 'jam dkarJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-008འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་།107240-246'jam dpal smra ba'i seng geJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-010འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དམར་སེར་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་།1011248-258'jam dbyangs dmar ser'jam dbyangs a ra pa tsa na dmar ser sa lugsJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-011འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོ།1010258-267'jam dpal dbyangs'jam dbyangs a ra pa tsa na lha lngaJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-012འཇམ་དཔལ་དམར་སེར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།105267-271'jam dbyangs dmar serJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-014པཎྜི་ཏ་གསེར་གདུགས་ཅན་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ།106274-279'jam dpal dkar po'jam dpal shes rab 'khor loJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-022ཕུར་བུའི་ལུགས་དབྱངས་ཅན་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་མཁྱེན་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།106315-320dbyangs can ma dkar moJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-023བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།1034320-353dbyangs can ma dkar moJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-024དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བློ་གྲོས་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད།104353-358dbyangs can ma dmar moJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-027བོ་དོང་དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་རྗེས་འཇིགས་བྲལ་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།109361-369dbyangs can ma dmar moJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-028དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་འཁྲི་ཤིང་།108369-376dbyangs can ma dkar moJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-029མི་གཡོ་བ་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བློ་གྲོས་གྲུབ་སྟེར།105376-380mi g.yo ba dkar poJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-11-DA-006ཇོ་ལུགས་མི་འཁྲུགས་པ།117237-243rdo rje mi 'khrugs pajo bo lugs mi 'khrugs paJKW-KABUM-11-DA-006.pdf
JKW-KABUM-11-DA-006-001བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་སྒྲིབ་གཉིས་མུན་སེལ།115237-241rdo rje mi 'khrugs pajo bo lugs mi 'khrugs paJKW-KABUM-11-DA-006.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-002རིག་བྱེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་གི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟིན་བྲིས།1115409-423rigs byed maJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-006གཉན་ལོའི་དབང་གི་ལྷ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་བཀླགས་ཆོག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།1124440-463dbang gi lha gsumJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-007དབང་གི་ལྷ་མོ་ཏི་ནུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་ཡིད་འཕྲོག་ལི་ཁྲིའི་ཆུ་གཏེར།1112463-474dbang gi lha mo ti nu maJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-008བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།1124474-497rdo rje khyung khraJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-011མཁའ་འགྲོ་མ་སྨེ་བ་བརྩེགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།1122505-526mkha' 'gro maJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-012ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར་།1124526-549khro rgyal bdud rtsi 'khyil baJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-013ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་སྲུང་བའི་ལྷ་མོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག་ཕན་བདེའི་སྤྲིན་ཆར།119549-557srung ba'i lha mo lngaJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-015ནི་རི་ཏི་པའི་ལུགས་བྱམས་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་སོགས་ཀྱི་ཉེར་མཁོའི་ཡི་གེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་སྐྱེས།119568-576byams paJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-006ཇོ་ལུགས་མི་འཁྲུགས་གཙོ་རྐྱང་གི་སྒྲུབ་རྗེས་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱོང་།122655-80rdo rje mi 'khrugs pajo bo lugs mi 'khrugs paJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-008ཤངས་ལུགས་རྣམ་འཇོམས་གསང་སྒྲུབ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།121884-101rdo rje rnam 'jomsJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-002-001ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་།12151151-301seng gdong mazab gsang seng gdong snyan brgyudTerdzo-KHI-055JKW-KABUM-12-NA-002.pdf
JKW-KABUM-12-NA-002-003སེང་གདོང་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ།1224303-326seng gdong rigs lngazab gsang seng gdong snyan brgyudJKW-KABUM-12-NA-002.pdf
JKW-KABUM-12-NA-002-004སེང་གདོང་བཀའ་བཅུའི་མངོན་རྟོགས་རྗེས་གནང་གི་ཐོ་ཡིག་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ།1221326-346seng gdong mazab gsang seng gdong snyan brgyudJKW-KABUM-12-NA-002.pdf
JKW-KABUM-12-NA-006ཉང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་དང་རྐྱང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།nyang ral nyi ma 'od zer1216383-398bka' brgyadbka' brgyad bde gshegs 'dus paTerdzo-PHA-032JKW-KABUM-12-NA-006.pdf
JKW-KABUM-12-NA-008རད་ཕུར་གསང་སྒྲུབ་དང་སྐོང་ཟློག་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ།rat+na gling pa1222417-438rdo rje phur pardo rje phur pa yang gsang bla medTerdzo-'I-031JKW-KABUM-12-NA-008.pdf
JKW-KABUM-12-NA-010གྲྭ་མངོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།grwa pa mngon shes125445-449phyag na rdo rjephyag na rdo rje gtum po dmar poTerdzo-SA-010JKW-KABUM-12-NA-010.pdf
JKW-KABUM-12-NA-014-002རྡོར་སེམས་ཐུགས་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje1211486-496rdo rje sems dpa'Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paJKW-KABUM-12-NA-014.pdf
JKW-KABUM-12-NA-015དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje125517-521rdo rje sems dpa'Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paTerdzo-NI-017JKW-KABUM-12-NA-015.pdf
JKW-KABUM-13-PA-009ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།Dalai Lama, 5th133495-128tshe dpag medtshe dpag med rigs lnga 'chi med mchog sbyinJKW-KABUM-13-PA-009.pdf
JKW-KABUM-13-PA-011ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན།grub chen dpal ldan rdo rje1335139-173tshe dpag medtshe khrid 'chi med rdo rje'i srog shingTerdzo-TSHI-051JKW-KABUM-13-PA-011.pdf
JKW-KABUM-13-PA-016ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་སྣང་།Dalai Lama, 5th1324249-272thugs rje chen porgya can thugs chen sems nyid ngal gsoJKW-KABUM-13-PA-016.pdf
JKW-KABUM-13-PA-018སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཟླ་སྣང་།Dalai Lama, 5th1345275-319sgrol ma yid bzhin 'khor lorgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor loJKW-KABUM-13-PA-018.pdf
JKW-KABUM-13-PA-019-001བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།Dalai Lama, 5th1333323-355gnyen po lha bzhirgya can bcom ldan 'das gnyen po lha bzhiJKW-KABUM-13-PA-019.pdf
JKW-KABUM-13-PA-020བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡང་སྙིང་།Dalai Lama, 5th137373-379rta mchog rol pargya can bcom ldan 'das rta mchog rol pa gnyen po lha bzhiJKW-KABUM-13-PA-020.pdf
JKW-KABUM-13-PA-022-001ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལས་བྱང་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷན་ཐབས་རིག་འཛིན་ངལ་འཚོ།mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal137391-397pad+ma 'byung gnasgu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodJKW-KABUM-13-PA-022.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-001ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱིའི་རྟེན་བསྐྱེད་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ།134463-466JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-005ཉང་ལུགས་དྲག་པོ་བདེར་འདུས་རྒྱུན་ཁྱེར།nyang ral nyi ma 'od zer138481-488gu ru drag pogu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus paJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-008ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན།1312495-506JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-010ཐུགས་ཆེན་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བསྐུར་མདོར་བསྡུས།Gu ru chos kyi dbang phyug138509-516thugs rje chen pothugs rje chen po yang snying 'dus paJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-012-004རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་བྱེད།'phreng po gter ston shes rab 'od zer148180-187rdo rje dbyangs can mapad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grolJKW-KABUM-14-PHA-012.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-017གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཛཾ་དཀར་གཙོ་རྐྱང་གི་ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བྱ་ཚུལ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ།Gu ru chos kyi dbang phyug1415283-297dzaM dkardzam+b+ha la dkar po 'brug zhon gtso rkyangJKW-KABUM-14-PHA-017.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-017-001ཛམྦྷ་ལ་དཀར་པོ་འབྲུག་ཞོན་གཙོ་རྐྱང་གི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་སྙིང་པོGu ru chos kyi dbang phyug1411283-293dzaM dkardzam+b+ha la dkar po 'brug zhon gtso rkyangTerdzo-WI-043JKW-KABUM-14-PHA-017.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-017-002འཕགས་པ་ཛམྦྷ་ལ་དཀར་པོ་འབྲུག་ཞོན་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ།Gu ru chos kyi dbang phyug145293-297dzaM dkardzam+b+ha la dkar po 'brug zhon gtso rkyangJKW-KABUM-14-PHA-017.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-018འཕགས་པ་ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་འདོད་འཇོའི་སྙིང་པོ།klong gsal snying po149299-307dzaM serklong gsal rdo rje snying poTerdzo-WI-054JKW-KABUM-14-PHA-018.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-028དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ།mchog gyur gling pa1419443-461dga' rab rdo rje'i snying tigTerdzo-SI-020JKW-KABUM-14-PHA-028.pdf
JKW-KABUM-15-BA-001-001འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།mchog gyur gling pa15101-10thugs rje chen po'phags pa thugs rje chen po pad+ma gtsug torTerdzo-RA-008JKW-KABUM-15-BA-001.pdf
JKW-KABUM-15-BA-009-001རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po155197-201sgrol maRgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol maTerdzo-CHI-032JKW-KABUM-15-BA-009.pdf
JKW-KABUM-15-BA-010-009དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་གསང་སྒྲུབ་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ཚུལ།mchog gyur gling pa154268-271dgongs gter sgrol ma'i zab tigJKW-KABUM-15-BA-010.pdf
JKW-KABUM-15-BA-014-004རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།152331-332rdo rje phag mo
rta mgrin
JKW-KABUM-15-BA-014.pdf
JKW-KABUM-16-MA-001ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jigs med gling pa16151-15dpal chenrig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus paJKW-KABUM-16-MA-001.pdf
JKW-KABUM-16-MA-005ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སེམས་མ་བཞིའི་མངོན་རྟོགས།'jigs med gling pa16127sems ma bzhigsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grolJKW-KABUM-16-MA-005.pdf
JKW-KABUM-16-MA-024-003སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག།1612193-204sgrol ma yid bzhin 'khor lojo lugs sgrol dkarJKW-KABUM-16-MA-024.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-006ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན།21426-29JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-003-003ཐུགས་ཆེན་སྒོམ་བཟླས་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་།213321-323thugs rje chen poJKW-KABUM-21-ZHA-003.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-003-004ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བརྟེན་པའི་ཉལ་སྒོམ་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ།214323-326o rgyan snang ba mtha' yasJKW-KABUM-21-ZHA-003.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-003-005སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཉལ་སྒོམ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།214326-329snang ba mtha' yasJKW-KABUM-21-ZHA-003.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-003-007བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་སྒྲིབ་གཉིས་མུན་སེལ།214330-333rdo rje mi 'khrugs paJKW-KABUM-21-ZHA-003.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-003-009དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་ངེས་གསལ།213334-336rdo rje sems dpa'JKW-KABUM-21-ZHA-003.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-003-010འབྲུམ་པའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་སྔགས་བཟླ་ཐབས།212336-337JKW-KABUM-21-ZHA-003.pdf
JKW-KABUM-24-YA-001-007རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་རབ་འབྱམས་བསྒྲིགས་བཞེད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད།241677-92JKW-KABUM-24-YA-001.pdf
JKW-KABUM-24-YA-006རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་དབང་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་འཕྲོག་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ།2411231-241rigs byed maJKW-KABUM-24-YA-006.pdf

Pages in category "Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs"

The following 189 pages are in this category, out of 189 total.

J