Category:Confessions - bshags pa

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Khyentse Lineage ProjectGenreConfessions - bshags pa

All pages tagged with the genre Confessions - bshags pa.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-06-CHA-021རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཤགས་སྐོང་དང་བདག་འཇུག་གི་རིམ་པ་འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན།'jigs med gling pa654179-205yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canDKR-KABUM-06-CHA-021.pdf
DKR-KABUM-07-JA-021གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po78183-186bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus paDKR-KABUM-07-JA-021.pdf
DKR-KABUM-17-TSA-016འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po172461-72bla sgrub byin rlabs snying poTerdzo-HA-022-1DKR-KABUM-17-TSA-016.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-004རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ བསྐང་བཤགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ༔Khyentse, Dilgo18415-16rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol gluDKR-KABUM-18-TSHA-004.pdf
DKR-KABUM-19-DZA-011འཆི་མེད་ཉེ་དབང་ཙཎྜི་ཀའི། །བསྐང་བཤགས་ཟབ་མོའི་རིམ་པ།Khyentse, Dilgo19271tsaN+Di ka'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-19-DZA-011.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-022ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཚོགས་མཆོད་བསྐང་བཤགས་བསྡུས་པ།73403-405rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKCL-KABUM-07-JA-022.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-043སེང་གདོང་མའི་སུན་བཟློག་བསྐང་བཤགས་མདོར་བསྡུས།92575-576seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-043.pdf
JKCL-KABUM-11-DA-043གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་བཀའ་སྲུང་བདུད་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་བསྐང་བཤགས་ཞིང་སྐྱོངས་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ།bdud 'dul rdo rje1149201-249bdud mgon legs grub rdo rjedam chos sprul sku snying thigJKCL-KABUM-11-DA-043.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-042རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po24279-282rtsa gsum bde gshegs 'dus pasa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-022JKW-KABAB-02-KHA-042.pdf
JKW-KABAB-03-GA-033རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po34583-586rtsa gsum spyi 'dus snying thigsa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-033.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-010ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས།Gu ru chos kyi dbang phyug
Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
41559-73bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs
bka' brgyad rang byung rang shar
yang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-DI-042JKW-KABAB-04-NGA-010.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-025མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་མདོར་བསྡུས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
61293mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-061JKW-KABAB-06-CHA-025.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-028མཁའ་འགྲོའི་སྨྲེ་བཤགས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
64313-316mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-057JKW-KABAB-06-CHA-028.pdf
JKW-KABAB-13-PA-005པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། ཆོས་ཉིད་ཀློང་བཤགས།'phreng po gter ston shes rab 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
13373-75pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-DI-045JKW-KABAB-13-PA-005.pdf
JKW-KABAB-13-PA-010རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཉེར་བསྡུས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po131109gu ru mtsho skyes rdo rje'chi med mtsho skyes snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-THA-042JKW-KABAB-13-PA-010.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-003འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po142021-40bla sgrub byin rlabs snying podgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HA-022-1JKW-KABAB-14-PHA-003.pdf
JKW-KABAB-15-BA-003བཤགས་སྐོང་ཁོལ་ཕྱུངས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po15529-33sgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-003.pdf
JKW-KABAB-15-BA-015གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po155413-417bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-015.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-005རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲི་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་རུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po17643-48lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-005.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-014རུ་ཟུང་བཞིའི་སྐོང་བཤགས་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རབ་སྣང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1711123-133lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-17-TSA-014.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-038འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ།'jigs med gling pa185237-241yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya candag snang - Pure VisionTerdzo-DA-050JKW-KABAB-18-TSHA-038.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-040རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཤགས་སྐོང་དང་བདག་འཇུག་གི་རིམ་པ་འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན།'jigs med gling pa1846245-290yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya candag snang - Pure VisionJKW-KABAB-18-TSHA-040.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-051སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྐོང་བཤགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po184481-484pad+ma'i myu gusku gsum rigs 'dus zab tigdag snang - Pure VisionTerdzo-DA-062JKW-KABAB-18-TSHA-051.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-014སྐོང་བཤགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུའི་ཐེག་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་དབྱེ།46200-205JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-07-JA-009བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཚོགས་འཁོར་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གཏོར་འབུལ།76159-164'khor lo bde mchogbde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-009.pdf
JKW-KABUM-07-JA-009-001ཚོགས་འཁོར་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་སྐོང་བཤགས་བཀྲ་ཤིས།74159-162'khor lo bde mchogbde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-009.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-008ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཕྱག་བཤགས་སྐོང་ཆོག་མདོར་བསྡུས་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ།karma gling pa148125-132zhi khrozab chos zhi khro dgongs pa rang grolJKW-KABUM-14-PHA-008.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-016ཆོས་ཉིད་ཀློང་བཤགས།'phreng po gter ston shes rab 'od zer143279-281pad+ma 'byung gnaspad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grolTerdzo-DI-045JKW-KABUM-14-PHA-016.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-026དམ་བཅའ་ཉེར་བརྒྱད་པ།mchog gyur gling pa144437-440bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKW-KABUM-14-PHA-026.pdf
JKW-KABUM-15-BA-009-005རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཉེར་བསྡུས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།152203-204rtsa gsumJKW-KABUM-15-BA-009.pdf
JKW-KABUM-15-BA-012-002རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po155292-296rtsa gsum bde gshegs 'dus paTerdzo-CA-022JKW-KABUM-15-BA-012.pdf
JKW-KABUM-16-MA-009-004འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ།'jigs med gling pa16451-54yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya canTerdzo-DA-050JKW-KABUM-16-MA-009.pdf
JKW-KABUM-16-MA-020རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་སྐོང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།'jigs med gling pa164137-140klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-16-MA-020.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-002བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡིག་བརྒྱ་ལ་བརྟེན་པའི་སྡིག་བཤགས་བྱ་ཚུལ།2185-12JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-021རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་བསྔོ་དང་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་རོལ་མཚོ།21570-74JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-034ལྷག་པའི་ལྷ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་བསྐང་བཤགས་བསྡུས་པ་རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།21491-94JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-035རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།21194JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-24-YA-016ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྡིག་ལྟུང་གཞོམ་པའི་ཐོ་བ།2414477-490JKW-KABUM-24-YA-016.pdf

Debug data: