Category:Funerary Rituals - gnas lung - byang chog

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Funerary Rituals - gnas lung - byang chog.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-08-NYA-014མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
jo mo sman mo
824177-188mkha' 'gro gsang ba kun 'dusTerdzo-NGI-064DKR-KABUM-08-NYA-014.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-010ཆོས་དབང་ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།Gu ru chos kyi dbang phyug59185-193thugs rje chen pothugs rje chen po 'khor ba dong sprugJKCL-KABUM-05-CA-010.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-034དཀྱུས་ཀྱི་བཟླས་དམིགས་ཀྱི་འཕྲོར་ལ་འདི་ལྟར་སྦྱོར་ཞེས་སོགས་བྱང་ཆོག།klong gsal snying po63439-441rdo rje mi 'khrugs paklong gsal rdo rje snying poJKCL-KABUM-06-CHA-034.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-035ཀློང་གསལ་མི་འཁྲུགས་པའི་གཤིན་ཆོག་གི་ཡན་ལག་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན།klong gsal snying po69443-451rdo rje mi 'khrugs paklong gsal rdo rje snying poTerdzo-TSHI-031JKCL-KABUM-06-CHA-035.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-002གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོ་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ངན་སོང་ཀུན་འཇོམས།thang stong rgyal po71575-89gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyudJKCL-KABUM-07-JA-002.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-028འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉལ་བསྒོམ་མདོར་བསྡུས་དང༌། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྡིག་སྦྱོང་བ། འདིར་གཤིན་པོ་ལ་འཕོ་བ་འདེབས་མཁན་མ་རྙེད་པའམ་རྙེད་ཀྱང་རྒྱ་བརྟེན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚུལ་དུ་འཕོ་བའི་དམིགས་རིམ་འདོན་པར་འདོད་ན་ཞེས་པ་དང༌། ཨཿ ཆོས་རྣམས་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་སོགས་འོད་དཔག་ཐུང་བཅས།77531-537'od dpag medJKCL-KABUM-07-JA-028.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-030སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་གཤིན་པོ་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཆོ་ག་རུས་སྦྱངས་དང་སཱཙྪའི་ངག་འདོན་ཉུང་ངུ་ཐར་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།75543-547sman blaJKCL-KABUM-07-JA-030.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-033ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱིས་གཤིན་པོ་ལ་ཕན་གདགས་པ་རུས་སྦྱང་དང་སཱཙྪ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིས།73571-573thugs rje chen pothugs chen dmar khrid tshem bu lugsJKCL-KABUM-07-JA-033.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-016ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ལྕགས་ཀྱུ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
824417-440yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-032JKW-KABAB-08-NYA-016.pdf
JKW-KABUM-11-DA-007-003རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུའི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ་ཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།1112263-274rdo rje mi 'khrugs paJKW-KABUM-11-DA-007.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-011འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།1311516-526thugs rje chen poJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-15-BA-001-003ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་གྱི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་མྱུར་ལམ།mchog gyur gling pa151524-38thugs rje chen po'phags pa thugs rje chen po pad+ma gtsug torTerdzo-RA-008JKW-KABUM-15-BA-001.pdf
JKW-KABUM-16-MA-008ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་གནས་ལུང་གྲངས་གསོག་སྐབས།'jigs med gling pa16433-36thugs rje chen pogsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grolJKW-KABUM-16-MA-008.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-007གཤིན་པོར་ངོ་སྤྲོད་ཁ་ཤས།21529-33JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-007གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས།218373-380JKW-KABUM-21-ZHA-007.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-009དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་སཱཙྪ་འདེབས་པ་ལ་ཉེར་མཁོ།214387-390JKW-KABUM-21-ZHA-009.pdf