DKR-KABUM-06-CHA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
Wylie title rtsa gsum 'od gsal snying thig las/ yang gsang bla ma drag po'i rgyun khyer DKR-KABUM-06-CHA-031.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 31, Pages 259-260 (Folios 1a1 to 2a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. Rtsa gsum 'od gsal snying thig las yang gsang bla ma drag po'i rgyun khyer. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 259-260. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Deity gu ru drag po
Colophon

།ཞེས་པའང་ཕྱི་རྒྱལ་ཕ་རན་སེའི་སྒྲུབ་པ་པོ་པདྨ་སྙིང་པོའི་བསྐུར་ངོར་གཏེར་གཞུང་མ་ཉམས་པར་ཁྱེར་བདེའི་ཚུལ་དུ་རྒན་པོ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/zhes pa'ang phyi rgyal pha ran se'i sgrub pa po pad+ma snying po'i bskur ngor gter gzhung ma nyams par khyer bde'i tshul du rgan po mang+ga las bris pa dngos grub mchog gi dga' ston du gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཡེ། བླ་མ་དྲག་པོ་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པར་འདོད་པས་དང་པོ་སྐྱབས་སེམས་ནི། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ པདྨ་དྲག་པོར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ༔ ལན་གསུམ། དངོས་གཞི་བསྐྱེད་བཟླས་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་དེ་བཞིན་ཉིད༔ ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཡི་གེ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་འཕགས་པ་མཆོད༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་བརླག་ཅིང་གཟིར༔ འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་སྦྱང་སྣོད་དང་བཅུད༔ འོག་མིན་པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཞིང༔ རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་འབར་བའི་ཀློང༔ དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དེ་དབུས་རང་རིག་ཧཱུྃ་དམར་ནག༔ ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ དྲེགས་པ་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ འཇིགས་བྱེད་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དམར་སྨུག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁར་འཕྱར༔ རྩེ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྕགས་སྡིག་འཕྲོ༔ གཡོན་པས་ཕུར་པ་བགེགས་ལ་གཟིར༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ ཞབས་གཉིས་དོར་སྟབས་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས༔ ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཁྲོས་པའི་ཡུམ༔ རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ མགྲིན་པར་པདྨ་བཛྲ་དང༔ ཐུགས་ཀར་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ལྟེ་བར་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་ལྔ༔ གསང་གནས་མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག༔ འཁོར་དུ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར༔ བ་སྤུ་ཁྱུང་གི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེས་མཚན༔ གདོད་ནས་དམ་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད༔ ཅེས་གསལ་སྣང་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏོན་ལ། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་དྲག་པོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཀུན་བཟང་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ མཐའ་བསྐོར་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སུ་བསྐོར༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཕོ་ཉ་ཡིས༔ རྒྱལ་མཆོད་སྒྲིབ་སྦྱངས་སྡེ་བརྒྱད་གཟིར༔ སྣང་གྲགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཨརྩིག་ནིརྩིག་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གཙོ་བོར་བཟླ། སྤྲོ་ན་རྩ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཟླས་པ་ནི༔ སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་འོད་ཀྱིས༔ འཁོར་ལོ་རྣམ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་བསྐུལ༔ མཉམ་སྦྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤྲིན་གྱིས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱང༔ གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་སརྦ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་བཟླ། ཡང་གསང་ཧཱུྃ་བཟླས་ནི། བདག་ཉིད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི༔ ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར༔ སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་ཞལ་ནས་ཐོན༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཧཱུྃ་སྒྲས་ཁེངས༔ དྲག་པོ་རིགས་ལྔས་བརྟན་གཡོ་ཁྱབ༔ འོད་ཟེར་རྣམ་ལྔས་ལས་བཞི་སྒྲུབ༔ ཐམས་ཅད་ཀ་དག་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ། གསུམ་པ་རྗེས་རིམ་ནི། མཐར་ཐུག་སྣོད་བཅུད་ཧཱུྃ་ལ་བསྡུ༔ དེ་ཡང་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང༔ རང་རིག་ཡེ་གྲོལ་གཉུག་མའི་གཤིས༔ སྣོད་བཅུད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །པདྨ་དྲག་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་དང༌། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཁྱེར་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་ཕྱི་རྒྱལ་ཕ་རན་སེའི་སྒྲུབ་པ་པོ་པདྨ་སྙིང་པོའི་བསྐུར་ངོར་གཏེར་གཞུང་མ་ཉམས་པར་ཁྱེར་བདེའི་ཚུལ་དུ་རྒན་པོ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/___/rtsa gsum 'od gsal snying thig las/_yang gsang bla ma drag po'i rgyun khyer bzhugs/


na mo gu ru pad+ma kro d+ha ye/_bla ma drag po yi dam dgongs 'dus rgyun gyi rnal 'byor la brtson par 'dod pas dang po skyabs sems ni/_hU~M:_bde gshegs kun 'dus thod phreng rtsal:_pad+ma drag por skyabs su mchi:_'gro kun byang chub thob bya'i phyir:_bskyed rdzogs zung 'jug phrin las sgrub:_lan gsum/_dngos gzhi bskyed bzlas ni/_hU~M hU~M hU~M:_snang srid 'khor 'das chos rnams kun:_gdod nas spros bral de bzhin nyid:_kun snang snying rje khros pa'i rtsal:_rgyu yi ting 'dzin yi ge hU~M:_de las 'od 'phros 'phags pa mchod:_sde brgyad 'byung po brlag cing gzir:_'gro kun sgrib sbyang snod dang bcud:_'og min pad+ma brtsegs pa'i zhing:_rab 'jigs dur khrod 'bar ba'i klong:_drag po'i gzhal yas mtshan nyid rdzogs:_de dbus rang rig hU~M dmar nag:_yongs gyur skad cig dran rdzogs su:_dregs pa pad nyi zla ba'i steng:_dbyings dang ye shes dbyer med pa'i:_bde gshegs kun 'dus che ba'i mchog:_'jigs byed pad+ma he ru ka:_dmar smug zhal gcig phyag gnyis pa:_g.yas pas rdo rje nam mkhar 'phyar:_rtse las sprul pa'i lcags sdig 'phro:_g.yon pas phur pa bgegs la gzir:_dpal dang dur khrod chas kyis brgyan:_zhabs gnyis dor stabs tshul gyis bzhugs:_shes rab dbyings phyug khros pa'i yum:_rdo rje dung khrag bsnams pas 'khril:_gar dgu'i gzi byin mchog tu 'bar:_bde chen 'khor lo thod phreng rtsal:_mgrin par pad+ma badz+ra dang:_thugs kar che mchog he ru ka:_lte bar ye shes DA ki lnga:_gsang gnas mgon po ma ning nag:_'khor du rtsa gsum rgya mtshos bskor:_ba spu khyung gi tshwa tshwa 'phro:_gnas gsum rdo rje'i yi ges mtshan:_gdod nas dam ye gnyis su med:_ces gsal snang rtse gcig tu bton la/_hU~M:_bdag nyid drag po'i thugs ka ru:_kun bzang che mchog he ru ka'i:_thugs dbus pad+ma nyi zla'i steng:_rdo rje rtse dgu'i lte bar hU~M:_mtha' bskor sngags phreng g.yas su bskor:_de las 'od zer pho nya yis:_rgyal mchod sgrib sbyangs sde brgyad gzir:_snang grags sku gsung thugs su rdzogs:_oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru pad+ma kro d+ha artsig nirtsig sarba sid+d+hi hU~M phaTa?:_gtso bor bzla/_spro na rtsa gsum yongs rdzogs kyi bzlas pa ni:_slar yang thugs srog hU~M 'od kyis:_'khor lo rnam lnga'i lha tshogs bskul:_mnyam sbyor byang chub sems sprin gyis:_'phags mchod 'gro kun sgrib gnyis sbyang:_gang 'dul phrin las lhun gyis grub:_oM AHhU~M badz+ra gu ru ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa ri badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M sarba d+hA ki ni hU~M b+h+yo hU~M phaTa?:_ces bzla/_yang gsang hU~M bzlas ni/_bdag nyid bde gshegs yongs rdzogs kyi:_thugs las 'od 'phros hU~M du gyur:_sku yi dbyibs brgyud zhal nas thon:_snang srid snod bcud hU~M sgras khengs:_drag po rigs lngas brtan g.yo khyab:_'od zer rnam lngas las bzhi sgrub:_thams cad ka dag chen por gyur:_hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:_zhes ci nus bzla/_gsum pa rjes rim ni/_mthar thug snod bcud hU~M la bsdu:_de yang mi dmigs 'od gsal ngang:_rang rig ye grol gnyug ma'i gshis:_snod bcud lha sngags chos skur shar:_dge ba 'di yis myur du bdag_/pad+ma drag po 'grub gyur nas/_/sogs bsngo smon shis brjod dang*/_rdo rje gsum gyi lam khyer la bslab par bya'o/__/zhes pa'ang phyi rgyal pha ran se'i sgrub pa po pad+ma snying po'i bskur ngor gter gzhung ma nyams par khyer bde'i tshul du rgan po mang+ga las bris pa dngos grub mchog gi dga' ston du gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//__//

Footnotes

Other Information