DKR-KABUM-06-CHA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་མཛེས།
Wylie title rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs sprin mdzes DKR-KABUM-06-CHA-009.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 9, Pages 49 (Folios 1a1 to 1b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs sprin mdzes. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 49. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Colophon

།ཞེས་རང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལྟར་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

/zhes rang la bka' drin thob pa'i brgyud rim ltar 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis gsol ba btab pa'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྗེ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཤྲཱི་སིངྷ་དང༌། །ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་དང༌། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང༌། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་ལ། །རྣམ་དག་དབང་བཞིའི་བདུད་རྩིས་རེག་པ་ལས། །བསྐྱེད་རྫོགས་གྲུབ་པའི་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པ་དང༌། །སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཞེས་པའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷ་ཡས་སོ། ༈ ཁ་སྐོང་ནི། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་རྗེས་སུ། ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང༌། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཞབས། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །པདྨ་བཛྲ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །པདྨ་བློ་གསལ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་ཞབས། །པདྨ་བདེ་ཆེན་པདྨ་བསྟན་པའི་ཉི། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་དང༌། །པདྨ་དགྱེས་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་དང་ལྡན། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་རང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལྟར་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །།
[edit]

rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs sprin mdzes zhes bya ba bzhugs so/__kun bzang rdo rje sems dpa' dga' rab rje/_/'jam dpal bshes gnyen shrI sing+ha dang*/_/dz+nyA na sU tra paN chen bi ma lar/_/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/_/mtsho skyes rdo rje rje 'bangs grogs gsum dang*/_/kun mkhyen chos rje rig 'dzin 'jigs med gling*/_/rgyal ba'i myu gu drin chen bla ma la/_/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/_/nges 'byung byang chub sems kyi 'khri shing la/_/rnam dag dbang bzhi'i bdud rtsis reg pa las/_/bskyed rdzogs grub pa'i ut+pal rgyas pa dang*/_/sku bzhi'i 'bras bu smin par byin gyis rlobs/_zhes pa'ang gzhon nu a b+ha yas so/_!_kha skong ni/_kun mkhyen 'jigs gling rjes su/__phrin las 'od zer rgyal ba'i myu gu dang*/_/nam mkha'i rdo rje gzhan phan mtha' yas zhabs/_/ye shes rdo rje chos kyi dbang po la/_/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/_/pad+ma badz+ra 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang*/_/pad+ma blo gsal bstan 'dzin nor bu'i zhabs/_/pad+ma bde chen pad+ma bstan pa'i nyi/_/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/_/sna tshogs rang grol 'jam dpal bstan 'dzin dang*/_/pad+ma dgyes pa kun dga' dpal dang ldan/_/chos kyi blo gros drin chen bla ma la/_/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/__/zhes rang la bka' drin thob pa'i brgyud rim ltar 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis gsol ba btab pa'o//__//

Footnotes

Other Information