DKR-KABUM-05-CA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ལྡེ་མིག་རྒྱ་ཅན་ལས། བཀའ་བརྒྱད་དཔལ་དགུ་གཙོ་འཁོར་གྱི་སྒོས་བཀའ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོགས་ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་ལས་བྱང་གི་ཁོག་དབུབ་ཆོག་བསྒྲིགས་སུ་བཀོད་པ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་།
Wylie title lde mig rgya can las/ bka' brgyad dpal dgu gtso 'khor gyi sgos bka' so sor sgrub pa rig 'dzin zhal lung sogs khro bo spyi'i las byang gi khog dbub chog bsgrigs su bkod pa mchog thun dngos grub kun 'byung DKR-KABUM-05-CA-002.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 2, Pages 26-40 (Folios 1a to 15a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Lde mig rgya can las bka' brgyad dpal dgu gtso 'khor gyi sgos bka' so sor sgrub pa rig 'dzin zhal lung sogs khro bo spyi'i las byang gi khog dbub chog bsgrigs su bkod pa mchog thun dngos grub kun 'byung. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 26-40. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle ལྡེ་མིག་རྒྱ་ཅན་ (lde mig rgya can)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity bka' brgyad dpal dgu
Colophon

།སྐྱེ་འཆིའི་མཚན་རྟོག་འགྱུརྃ་མེདྃ་ཡེ་ཤེས་རྩིས། །གྲུབ་གཉིས་གསེར་གྱི་རྒྱན་བཟང་ལེགས་བསྐྲུན་པས། །ཐེགྃ་མཆོགྃ་བསྟནྃ་པའིྃ་རྒྱལྃ་མཚནྃ་མཛེས་པ་ཡི། །ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ལས་བྱང་འདི་རྨད་བྱུང༌། །བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོགས་ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་ལས་བྱང་གི་ཁོབ་ཕུག་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ།།

/skye 'chi'i mtshan rtog 'gyura~M meda~M ye shes rtsis/_/grub gnyis gser gyi rgyan bzang legs bskrun pas/_/thega~M mchoga~M bstana~M pa'i~M rgyala~M mtshana~M mdzes pa yi/_/khrag 'thung rol pa'i las byang 'di rmad byung*/_/bka' brgyad rig 'dzin zhal lung sogs khro bo spyi'i las byang gi khob phug kyi le'u tshan no//

Notes There is a misprint in the pecha- page 26b (folio 1b) is blank.

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། ལྡེ་མིག་རྒྱ་ཅན་ལས། བཀའ་བརྒྱད་དཔལ་དགུ་གཙོ་འཁོར་གྱི་སྒོས་བཀའ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོགས་ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་ལས་བྱང་གི་ཁོག་དབུབ་ཆོག་བསྒྲིགས་སུ་བཀོད་པ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་མཆོག་ཁྲག་འཐུང་ལྷ། །བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་མཆོག་གི་ཚུལ་བཟུང་བའི། །ཐུགས་བཅུད་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྨིན་གྲོལ་ཤིང་རྟ་བཅས་ལ་གུས་པས་འདུད། །གསང་ཆེན་ཐེག་མཆོག་ལམ་གྱི་སྲོལ། །དག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྡེ་མིག་གིས། །ལེགས་ཕྱེས་སྐལ་བཟང་དངོས་གྲུབ་བཙས། །འཇུག་བདེ་དོན་ཚང་ཁྲིགས་བསྡེབས་སྤེལ། །དེ་ལ་འདིར་ལྡེ་མིག་རྒྱ་ཅན་གྱི་ནང་ཚན་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་རྣམ་དགུའི་དགོངས་ཉམས་ཁྲག་འཐུང་དཔལ་དགུའི་ཚོམ་བུ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོགས་བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་ལས་བྱང་གི་སྟོད་སྨད་བར་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་གཉིས། །དང་པོ་ཆོ་གར་མ་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ནི། དེ་ཡང་གང་བསྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་ཅིང༌། སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་སྔགས་པ་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པར་འདོད་པས། དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་ཁང་ཡོངས་སུ་བརྒྱན་ཅིང་གང་བསྒྲུབ་པའི་ལྷ་ཡི་སྐུ་རྟེན་སོགས་བཀོད་པའི་མདུན་སྟེགས་གཙང་མར་འབྱོར་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་སོ་སོའི་གཞུང་དང་མཐུན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་རུང་བཀྲམ་ཅིང་བཀོད་པ་དང༌། བསྡུ་ན་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་འཁོར་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་གྲངས་ཅན་མཐེབ་ཀྱུ་དང་ཟས་སྣས་བསྐོར་བ་རྒྱན་སྤྲོས་ཀྱིས་མཛེས་པ་དང༌། སྲུང་མའི་གཏོར་མ། ཆད་བརྟན། སྨན་རཀ་ལ་སོགས་ཏེ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ཚོགས་དང༌། སྔོན་གཏོར་དཀར་དམར། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། རོལ་མོའི་བྱེ་བྲག་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་མཐའ་དག་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདུ་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་ཆོ་གར་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ལ། སྐྱབས་སེམས་བསགས་སྦྱོང་སྔོན་གཏོར་སྲུང༌། །བརྡ་ཡི་སྒོ་དབྱེ་ཕྱག་དམ་བཅའ། བཤགས་དང་བྱིན་དབབ་མཆོད་རྫས་བརླབས། །ཞེས་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་སྐྱབས་སེམས་ནི། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས། །ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ། །བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ནི། །སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བཟུང་བར་བགྱི། །སྔོན་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བཤགས། །འགྲོ་དོན་སངས་རྒྱས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །སྨོན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད། །སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར། །གསང་སྔགས་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་སྤྱད། །དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རང་བྱུང་མཐའ་བྲལ་སྟོང་གསལ་བསྒོམ། །ལན་གསུམ་བརྗོད། གཉིས་པ་བསགས་སྦྱང་ཡན་ལག་བརྒྱད་སོགས་ནི། རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་སྤྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོ་ལ་བླ་མ་རིགས་བདག་གི་རྣམ་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྐོར་བ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པའི་མཐའ་བཞི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །དག་པ་གསུམ་གྱི་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །ཞེས་པའི་བར་ལན་གསུམ་དང༌། སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ལ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གསུམ་པ་སྔོན་གཏོར་ནི། གཏོར་མ་དཀར་དམར་གཉིས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །རྡོར་ཐལ་ཁ་གྱེན་དུ་ཕྱེ་ཞིང་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་དང་བཅས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། །ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འཁོར་དང་བཅས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གིས་སྒྲུབ་པ་མ་ཐོན་བར། །ཁྱེད་ལ་གནས་འདི་བདག་གཡར་གྱིས། །གནང་བ་ལེགས་པར་བསྩལ་ནས་ཀྱང༌། །ཅི་བདེ་བར་ནི་གཞན་དུ་སོང༌། །ཞེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་ལ། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ། གཏོར་མ་གཉིས་པ། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀ་ཧྞེ་དཾ་བ་ལྱཱ་དི་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །རིག་རྩལ་རྣམ་དག་ཐབས་ཤེས་གཡུང་དྲུང་ལྷ། །འདི་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་དེངས་ཤིག །ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སོགས་བརྗོད། བཞི་པ་སྲུང་འཁོར་ནི། ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀ་ནས། །དྲག་པོའི་བྱིན་རླབས་མཚོན་ཆའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །མཚོན་ཆའི་གུར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར། །ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་སྲུངས༌། །ཨོཾ་བཛྲ་ཙཀྲ་ཏཱིཀྵྞ་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཛྭ་ལ་རཾ། ལྔ་པ་བརྡ་སྒོ་ཕྱག་དང་དམ་བཅའ་བ་ནི། །སྣོད་བཅུད་གདོད་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷའི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པས། ཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །གཟུགས་སྣང་ཐམས་ཅད་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ལ། །དེ་ཉིད་མ་རྟོགས་མ་རིག་སྒོ་བཅད་པས། །རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་འཆར་སྒོ་ད་ཕྱེས་ཤིག །བྷྲཱུྃ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊཿ དེ་དག་རང་སེམས་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་པས། ཧཱུྃ། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་སེམས་ཀྱི་ལྷ། །མ་རྟོགས་རང་ངོ་རང་གིས་མ་ཤེས་པས། །ཡེ་ནས་རང་དང་འགྲོགས་ཀྱང་ཞལ་མ་མཇལ། །རང་གསལ་བརྡ་ཡི་དོན་དང་མཇལ་ཕྱག་འཚལ། །ཧཱུྃ་ཨེ་རུ་ཀ་ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོཿ དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བའི་བློས། ཧཱུྃ། དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས། །བསྐལ་པ་སྔོན་འདས་དུས་ནས་ཡི་དམ་ལྷ། །ད་ལྟ་གཉིས་མེད་དོན་དམ་རང་ངོ་ཤེས། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་བསྒྲུབ་ལགས་སོ། །ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། དྲུག་པ་བཤགས་པ་ནི། རཏྣ་པདྨ་སཱུརྻ་ཙནྡྲ་མཎྜ་ལ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ །དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་འགལ་བ་སོགས། །རྩ་བ་ཡན་ལག་ཉམས་ཆག་མ་ལུས་པ། །སྙིང་ནས་བཤགས་སོ་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། སྤྲོ་ན་བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །བདུན་པ་བྱིན་འབེབས་ནི། ཧཱུྃ་ཨོཾ། ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾཿ འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །ཉམས་ཆག་སྐོང་བའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་ཆེན་མཐུ་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་རློབས་དབང་སྐུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་ཆེན་ཕོབ་ཅིག་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་རྣམས་ལ། །ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ བརྒྱད་པ་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཐུགས་ལས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀྱི། །མ་དག་ཉེས་སྐྱོན་ཀུན་སྦྱངས་ནས། །མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་གྱུར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་བདུག་སྤོས་མེ་ཏོག་མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ཐོགས་པའི་ལྷ་མོ་རེ་རེ་ལའང་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འཕྲོ་བའི་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལྟ་བུར་ཟད་མི་ཤེས་པས་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་གནྡྷེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ནཻ་བི་དྱ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཤཔྟ་ཧཱུྃ། བཛྲ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཧཱུྃ། ཞེས་དང༌། བདུད་རྩི་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང༌། རཾ་ལས་མེ། ཀཾ་ལས་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་བནྡྷ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པའི་ལྟེ་བ་དང་རྩིབས་རྣམས་ལ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་རྣམས་གནས་པ་ལ། རླུང་གིས་མེ་སྦར་ཏེ་ཞུ་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱག་མཚན་བཅུ་སོ་སོའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭཱ་ཨཾ་ཧཱ་མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ལྔར་གྱུར་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་དམར་གྱི་རྒྱུན་བབས་པའི་སྟེང་དུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐིམ་པས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ། ལན་གསུམ། གཏོར་མ་ལ། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐོད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་པ་སྟོང་གསུམ་དང་མཉམ་པའི་ནང་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷའི་ཞལ་ཟས་འདོད་ཡོན་ལྔའི་ལྷ་མོ་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུར་འཁྲིགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། རཀྟ་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་འབར་བའི་སྣོད་ཆེན་པོར། ར་ལས་རྡོ་རྗེ་སྒེག་མོ་དམར་མོའི་མཁའ་ནས་ཁྲག་བབས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་འཇོམས་པའི་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་རྦ་ཀློང་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཁྲུགས་པ་ལ་ལྷ་མོ་ཉིད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐིམ་པས་འཁོར་བ་སྟོང་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ས་མནྟ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ། མ་ཧཱ་པཉྩ། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ། མ་ཧཱ་རཀྟ། ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་རྫས་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ལྷ་བསྐྱེད་སྤྱན་དྲངས་བརྟན་བཞུགས་ཕྱག །མཆོད་དང་བསྟོད་བཤགས་བསྙེན་བཟླས་དང༌། །དངོས་གྲུབ་ཆེ་བསྐྱེད་ཕྲིན་གསོལ་ལོ། །ཞེས་བཅུ་གཅིག་ལས། དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ནི། ཧཱུྃ། ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །ཆོས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་རང་ཤར་བ། །རང་བཞིན་མེད་དེ་ཆུ་ཟླ་འདྲ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཧཱུྃ་གི་དབྱིབས། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་ས་མཱ་ཏི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ས་མཱ་ཏི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མཱ་ཏི་ཧཱུྃ། །གཉིས་པ་རྟེན་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཐུགས་ལས་ཨེ་ཡཾ་རཾ་ཁཾ་སུཾ་ཀེཾ་བྷྲཱུྃ། །ས་བོན་སྔགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། །འབྱུང་ལྔ་རི་རབ་གཞལ་ཡས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཨེ་ལས་ནམ་མཁའ་སྔོ་སྐྱ་གྲུ་གསུམ་སྟེང༌། །ཡཾ་ལས་རླུང་དཀྱིལ་ཟླ་གམ་དུད་ཁ་གཡོ། །རཾ་ལས་མེ་དཀྱིལ་དམར་པོ་ཟུར་གསུམ་འབར། །ཁཾ་ལས་ཁྲག་མཚོ་དམར་ནག་ཟླུམ་པོ་འཁྲུགས། །སུཾ་ལས་ས་དཀྱིལ་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་བརྟན། །ཀེཾ་ལས་ཀེང་རུས་རི་རབ་གྲུ་བཞི་དཀར། །བྷྲཱུྃ་ལས་ཐོད་པ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །དབུས་སུ་གྲུ་གསུམ་ཨེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །ཟླ་གམ་དམར་པོ་ཐོད་པའི་རྭ་བ་ཅན། །ཕྱི་རོལ་འཁོར་ལོ་རྩིབ་བཞི་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོག །ཚེ་བདག་ལ། ཕྱི་རོལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་བརྒྱད་བཅུ་གཉིས། ཞེས་བསྒྱུར། མཆན་༽ མགོ་བོ་རློན་པའི་ཕྲེང་བས་ཟླུམ་པོར་བསྐོར། །དེའི་ཕྱིར་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞིའི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་ཡིས་རྩིག་པའི་རྨང་གཞི་བྱས། །ནང་དུ་བྷནྡྷ་སྐམ་རློན་རྙིང་པ་ཡི། །རྩིག་པར་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་གཟེར་གྱིས་བཏབ། ཕྱི་ནི་སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་པ། །དམར་དཀར་སེར་ལྗང་ནག་པོའི་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་སོགས་ལ་ནག་དཀར་གྱིས་མཚོན་ཏེ་གང་སྒྲུབ་པའི་གཙོ་བོའི་སྐུ་མདོག་ལྟར་འཕྲུལ་ཤེས་པར་བྱ། རྩིག་པ་ཅན། །བར་དུ་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་རྩིག་པས་གཏམས། །རྩིག་སྟེང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་ཕ་གུ་ལ། །རྒྱུ་མ་རློན་པའི་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་འཕྱང༌། །དེ་སྟེང་རིན་ཆེན་རུས་པ་སྤེལ་མ་ཡི། །མདའ་ཡབ་པུ་ཤུ་རྩིག་པའི་རྩ་བ་ན། །འདོད་སྣམ་དམར་པོར་མཆོད་པའི་ལྷ་མོས་གང༌། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལས། །གྲུབ་པའི་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་ལེགས་བཏེགས་པའི། །ཐོད་པ་རློན་པའི་ཀ་གཞུ་རབ་ཏུ་བརྗིད། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་གདུང་མས་ཕྱོགས་མཚམས་བྲེས། །དེ་ལ་མཛེས་པའི་རྡོ་རྗེ་འདི་ནི་ཆེ་མཆོག་དང་ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི། གཤིན་རྗེར་བེ་ཅོན། རྟ་མགྲིན་ལ་ཁ་ཊྭཱཾ། ཡང་དག །མ་མོ། རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེ། དྲེགས་པ་ལ་མགོ་བོ། དྲག་སྔགས་ལ་སྙིང༌། ཡང་གསང་ལ་མེ་ཏོག་ཅེས་བསྒྱུར་དགོས། མཆན་༽ རྒྱན་དུ་སྤུད། གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་བད་ཕུར་བཏང་བ་ལ། །རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དྲལ་ལྕམ་བྱས། །བདུད་རྩི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཞལ་བ་ཅན། །དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཕྱུར་བུར་མཐོ་བའི་རྩེར། །པདྨས་བཏེགས་པའི་ཙིཏྟའི་ཏོག་གིས་བརྒྱན། སྒོ་བཞིར་ཀ་བ་བཞི་བཞིས་བཏེགས་པ་ཡི། །རྟ་བབ་བང་རིམ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་སྟེང༌། །པདྨ་ཆོས་འཁོར་བཅུ་གསུམ་གདུགས་རི་དྭགས། །མགོ་སྙིང་ཏོག་མཛེས་ཞིང་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །ལག་པའི་འཕན་དང་སྐྲ་ཡི་རྔ་ཡབ་ཅན། །དབང་པོའི་མེ་ཏོག་སྤེལ་བའི་ཕྲེང་བ་གཡོ། །མདོར་ན་རྔམ་བརྗིད་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤུད། །ཕྱི་རོལ་པད་ར་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །རྡོ་རྗེའི་ར་བ་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར། །དབུས་ཀྱི་གྲུ་གསུམ་ཨེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང༌། །པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་མཛེས་པའི་གདན། །ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ། །མ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་འབར། །བཾ་ལས་རུ་ཏྲ་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བ་ཡི། །གན་རྐྱལ་ཁ་སྦུབ་བསྒྱེལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། གསུམ་པ་བརྟེན་པ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི། དཔལ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་སྒོས་བཀའ་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོགས་ཁྲོ་བོའི་དབང་ཆོག་སོ་སོའི་མགོར་ཡོད་པའི་ལྷ་ཡི་མངོན་རྟོགས་སྐབས་སུ་གང་བབས་པ་འདིར་སྦྱོར་བའོ། །བཞི་པ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ནི། ཧཱུྃ། རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་དཔལ་ཆེན་ཚོགས། །མཐུ་རྩལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱའི་ཕྱིར། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་རློབས་ལ། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔས་དབང་བསྐུར་ཅིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧྲཱིཿཧཱཿ ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་པཉྩ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ལ་གཉིས། དང་པོ་སྙན་གསན་དབབ་པ་ནི། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་གཟུགས་སྐུ་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་བཞེངས་པར་གྱུར། ཧཱུྃ། ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །སྤྲུལ་པའི་གར་གྱིས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་སྙན་གསན་ཕབ་ལ། གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ། རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་ཉིད་ལས། །དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་སྐུར་བཞེངས་ལ། །སྲིད་གསུམ་གདུག་པའི་ཚོགས་བསྒྲལ་ཕྱིར། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སོ་སོའི་རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ། ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ གསུམ་པ་བརྟན་བཞུགས་ནི། དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་དུ་ཐིམ་པར་མོས་ལ། ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར། །ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཇི་བཞིན་དུ། །དུ་མ་རོ་གཅིག་བརྟན་པར་བཞུགས། །ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཏིཥྛ་སྟྭཾ། བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལྷ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པས་བསྙེན་བཀུར་བར་མོས་ལ། ཧཱུྃ། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་དག །རྟོག་འཁྲུལ་འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་ལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་སྟོན། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨ་ཏི་པུ་ཧོ། ན་མཿཧྲཱིཾཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་ལ་བཅུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་གར་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་པོ་གར་ལ་དགྱེས། །སྐུ་མདོག་ཞལ་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར། །སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་གློག་འགྱུ་བའི། །ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །མ་ཧཱ་མུ་དྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ གཉིས་པ་གླུ་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་སྣང༌། །སྣང་བའི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད། །གླུ་ནི་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་གླུ། །བྲོ་ནི་བར་ཆད་མེད་པར་བརྡུང༌། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཏེ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཏེ་ན་ཏེ་ཏེ་ཧཱུྃ། གསུམ་པ་ཕྱི་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། བདུག་སྤོས་མེ་ཏོག་མར་མེ་དྲི། །ཞལ་ཟས་སིལ་སྙན་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །དབྱིངས་ནས་བཏོན་ཏེ་དབྱིངས་སུ་འབུལ། ཨོཾ་པ་ན་པེཾ། པེ་ནུ་སུ་ར་ཏོ། ཏི་པུ་པ་ར་མུ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧོ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ། པུཥྤེ་ཏྲཱཾ། ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧཱུྃ། གནྡྷེ་ཧྲཱིཿ ནེ་བི་དྱ་ཨཱཿ གཱིརྟི་ཤཔྟ་ཧཱུྃ། བཞི་པ་ནང་མཆོད་ནི། ཨོཾ། མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི། །སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཚོགས་གཏིབས། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་མཆོད་པར་བཞེས། །ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ། ལྔ་པ་གསང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ཆེ། །ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་ཉོན་མོངས་ལྔ། །ཡེ་ནས་རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཡིན། །སྦྱོར་སྒྲོལ་ཏིང་འཛིན་དམ་མཆོད་བཞེས། །ཧ་ལ་པཉྩ་པཱུ་ཛ་ཧོ། དྲུག་པ་དུག་གསུམ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཤ་ཁྲག་རུས་པ་རྣམ་པ་གསུམ། །དུག་གསུམ་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད། །ཡེ་ནས་སྐུ་གསུམ་རང་བཞིན་ཏེ། །རང་གྲོལ་ཉིད་དུ་མཆོད་པར་བཞེས། །མ་ཧཱ་མཱཾ་ས། མ་ཧཱ་རཀྟ། མ་ཧཱ་ཀེཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི། བདུན་པ་སྨན་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལས་སྦྱར་བའི་སྨན། །རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས། །རྒྱུད་ལྔ་སེམས་ཅན་ཀུན་བསྒྲལ་ཕྱིར། །དུག་ལྔ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་ཆེ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ། ཧཱུྃ། རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བའི། །ཐུན་མོང་མཆོག་དང་ཁྱད་འཕགས་འདི། །དུས་གསུམ་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ལ། །བདུད་རྩི་དམ་རྫས་མཉེས་མཆོད་འབུལ། །བརྩེར་དགོངས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། སྤྲོ་ན། སྣང་མཐའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་པདྨ་འབྱུང༌། །རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ། །སྨིན་གྲོལ་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །སྤྱི་གཟུགས་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷག་པའི་ལྷ། །དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཟབ་ལམ་གདམས་པའི་བཀའ་སྲུང་མཐུ་སྟོབས་བདག །དམ་ཅན་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པ། །རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛད་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་འབུལ། རྗེས་འབྲེལ་དུ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཧཱུྃ། ལྕེ་ཡི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་ལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་ཧཱུྃ་བསྒོམས་ཏེ། །མཐེབ་སྲིན་ཐབས་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས། །མྱང་ན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་འཐོབ་འགྱུར། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱཀ྄་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ ཞེས་གནས་གསུམ་དུ་ཐིག་ལེ་བྱ་ཞིང་མྱང་ངོ༌། །བརྒྱད་པ་གཏོར་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། དམ་རྫས་རྨད་བྱུང་གཏོར་ཆེན་པོ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡི་ཕུང་པོར་འབར། །ཐམས་ཅད་ཚིམ་བྱེད་མཆོད་སྦྱིན་ཆེ། །དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། དགུ་པ་རཀྟའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བའི་ཁྲག་ཆེན་པོ། །ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་བྷཉྫར་བསྐྱིལ། །འཁོར་བ་དབྱིངས་སུ་དག་བྱའི་ཕྱིར། །དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་འབུལ། །མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། བཅུ་པ་བདུད་རྩི་གསང་བསྣན་གྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། རྒྱུ་གཉིས་རྐྱེན་སྦྱར་འབྲུ་བཅུད་འདི། དུག་ལྔ་སྨན་གྱུར་དམ་པའི་རྫས། །ཛ་གད་དཔའ་བོའི་བདུད་རྩི་འདིས། །དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛ་གད་ཁཱ་ཧི། བཅུ་གཅིག་པ་སྦྱོར་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་སྦྱོར་བ་ཡིས། །འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦྱོར། །གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་སྦྱོར་མཆོད་འདིས། །ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ པདྨ་ཡོ་གི་ནཱི་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། བཅུ་གཉིས་པ་སྒྲོལ་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། ཡང་དག་དོན་རྟོགས་བློ་ཡིས་ནི། མ་རྟོགས་སེམས་ཅན་གནས་སུ་བསྒྲལ། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་དེ་ལ་མཉེས། །མཆོག་གི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བཞེས། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་པྲ་བྷཉྫ་ཙཀྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཏི་ཧཱུྃ་ཨེ་ཡཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་བསྔགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་སྙན་ཅིང་འགྱུར་བས་བསྟོད་པར་མོས་ལ། །ཨོཾ། མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་ལས། །ཀུན་བཟང་ཟག་པ་མེད་པར་བདེ། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཐུགས་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཨཱཿ རྩོལ་མེད་རང་བྱུང་ཆོས་སྐུའི་སྒྲ། །མ་འགགས་རང་གསལ་འཛིན་པ་མེད། །ཆགས་མེད་སྐྱོན་བྲལ་པདྨའི་གསུང༌། །ཡང་དག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཧཱུྃ། སྤྲོས་པ་མེད་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང༌། །མ་སྐྱེས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །བླང་དོར་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །འགྱུར་མེད་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སྭཱ། ཆོས་དབྱིངས་རོལ་པ་ཆེན་པོ་ལས། །རྩལ་དང་རོལ་པ་མི་དམིགས་ཀྱང༌། །ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཡོན་ཏན་རེ་སྐོང་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཧཱཿ རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་མ་ངེས་ཀྱང༌། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཆ་བཟུང་ནས། །རྟོག་མེད་དྲེགས་པ་ངང་གིས་འདུལ། ཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱཿ ན་མོ་ཧྲཱི་ད་ཡ། ཨོཾ་ན་མ། བརྒྱད་པ་ཛཔ྄་བཟླ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཛཔ྄་བསྐུལ་ནི། །དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀཿ །ཟག་མེད་བདེ་བའི་ཉམས་ལྡན་ཅན། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཡུམ་དང་སྦྱོར། །སྐུ་ནི་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀུན་རྫོགས། །གསུང་ནི་གསང་སྔགས་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར། །ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་སྲོག་དང་བཅས། །ཛཔ྄་ཀྱིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཕཊཿཀྱིས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང༌། །བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ། །གསང་བའི་སྦུབས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། །མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒོམ། །མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ངོ༌། །ཞེས་བསྐུལ། གཉིས་པ་ཛཔ྄་དམིགས་དང་བཟླས་པ་ནི། ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་སྲོག་ཡིག་མཐར། །སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས། །འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་སྒྲིབ་སྦྱངས། །ཚུར་འདུས་བདག་ཐིམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་དྲེགས་པ་ཅན། །ཚར་བཅད་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སྣོད་བཅུད་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ཀུན། །ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་གྱུར། །ཅེས་པའི་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་བཅས་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་གང་ཡིན་དེའི་གཙོ་འཁོར་གྱི་སྔགས་རྣམས་བཟླ། གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་སོགས་དང་འབྲེལ་ཚེ་བུམ་བཟླས་སོགས་བསྙེན་བཟླས་ཀྱི་རིགས་གང་དགོས་སོ་སོའི་དབང་ཆོག་ཏུ་གསལ་བ་བཞིན་བྱ། གསུམ་པ་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད། །ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཅི་མཆིས་བཤགས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་བྱའོ། །དགུ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ནས་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ། ལྷ་དང་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགོངས། །འདིར་འདུས་རིག་འཛིན་བདག་ཅག་རྣམས། །སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང༌། །བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱིས་ལས་གཞུང་བསྲངས། །བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །ལས་དང་ཐུགས་རྗེ་མཐུན་པ་ཡི། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཡིད་བཞིན་གཏེར། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨཱཿ བཅུ་པ་ཆེ་བ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །གཟུགས་སྣང་ཐམས་ཅད་ཧེ་རུ་ཀཿ །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་བྲན་དུ་ཁོལ། །ང་ལས་ཆེ་བ་སུ་ཡང་མེད། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། བཅུ་གཅིག་པ་ཕྲིན་ལས་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། །ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་ངང་ཉིད་ལས། །གཟུགས་སྐུ་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ལས། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། བཛྲ་སརྦ་དུཥྚཱན། ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ། སྭཱ་པུཥྚིཾ། ཨ་ཝཱ་ཤཾ། ཧཱ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། སརྦ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ། རྦོད་ཟོར་སརྦ་ཟློག་བྷྱོཿ དེས་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ། །ཚོགས་མཆོད་ཆད་ཐོ་བརྟན་སྐྱོང་བྲོ། །གཏང་རག་མཆོད་བཤགས་བསྡུ་ལྡང་དང༌། །སྨོན་ལམ་དང་ནི་ཤིས་བརྗོད་དོ། །ཞེས་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ཚོགས་མཆོད་ནི། ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་ཁར་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཡོ་བྱད་བསགས། ཆུ་ཆང་ནང་གསུམ་གྱིས་སྦྱངས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཨུཙྪུཥྨ་བེ་ཏཱ་ལི་ཀྲོ་དྷ་ནི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་སཾ་ཤོ་དྷ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱཿ །ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རཾ་ལས་མེས་བསྲེགས་ཡཾ་ལས་རླུང༌། །གཡོས་པས་སྦྱངས་ཤིང་ཁཾ་གི་ཆུས། །བཀྲུས་ཏེ་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྤྱན་དྲངས་ཤིང་སྤྱིར་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་གནས་འདིར་གཤེགས། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ཚོགས་མཆོད་ཀྱིས། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་སྐོང་གྱུར་ཅིག །དེ་ནས་ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་པའི་དང་པོ་ཕུད་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་སྦྱར་བས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་རབ་བརྒྱན་འབུལ། །དམ་སྐོང་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱཿ བར་པ་བཤགས་པ་ནི། བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པས། །དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ནོངས་པ་ཀུན། །སྙིང་ནས་བཤགས་སོ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ཐ་མ་བསྒྲལ་བ་ནི། ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི། ཞེས་པས་ཚོགས་སྣོད་ལྕགས་ཁང་གྲུ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་དམིགས་རྟེན་བསྒྲལ་བྱ་དངོས་སུ་གསལ་ལ། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་སྒོས་བཀའ་གང་ཡིན་སྦྱར་ མཆན། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་དགུག་བཅིང་བསྡམས་ཤིང་མྱོས་པར་བྱས་ལ། སྐུ་སྟོད་ཁྲོ་བོ་འབར་བའི་གཟུགས། །སྐུ་སྨད་ཕུར་པའི་དབལ་ལྡན་པ། །ལོག་འདྲེན་དགྲ་བགེགས་སྙིང་ལ་གཟིར། །ལུས་ངག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློགས། །སོ་སོའི་རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ། གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོའི་སྙིང་ལ་མཱ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་བརྗོད་དེ་ཚེ་ཁྲུས་ཀྱི་དགོངས་པས་ཕུར་པ་གདབ་ཅིང་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིར་སྦར་བ་བསྟབ་པ་ནི། ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་གནམ་ས་ཙམ། །གདངས་པའི་ཞལ་དུ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི། །ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ཚོགས་སུ་འབུལ། །དགྱེས་པར་རོལ་ཞིག་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །མ་ཧཱ་མཾ་ས་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་བ་སུ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་གོ་རོ་ཙ་ན་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་ཀེཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི། དེ་ནས་ལས་རྡོར་གྱིས་ཚོགས་རྫས་བཏེགས་ལ། ཧོཿ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི། །འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན། །དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་འདི་ལས་འབྱུང༌། །རྣལ་འབྱོར་དགྱེས་པར་ཚོགས་ལ་རོལ། །སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཞེས་སློབ་དཔོན་ནས་བརྩམས་ཏེ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་དྲངས། ནང་གི་སྲེག་བླུགས་དང་ལྡན་པས་རོལ་པའི་མཐར། སྨོན་ལམ་ནི། ཧཱུྃ། སྔོན་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་རྣམས། །བསོད་ནམས་དགེ་བའི་ཚོགས་འཁོར་གྱིས། །ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་བརྟན་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་སོགས་གདབ། དེ་ནས་ལྷག་མ་ནི། ཨ་ཀཱ་རོས་བརླབ། ཕེཾ་ཕེཾ། ཞེས་པས་ལྷག་སྡུད་བཀུག་ལ། ཧཱུྃ། དང་པོ་ཕུད་ཀྱིས་མི་མཆོད་དུ། །དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་གཉན། །བར་དུ་ལྷག་མས་མི་མཆོད་དུ། །མ་དང་མཁའ་འགྲོ་ལྷག་ལ་དགྱེས། །ཐ་མ་གཅིག་ཏུ་མི་བསྲེ་རྒྱུ། །ཆོས་ཉིད་ཡེ་ནས་རྒྱུ་འབྲས་གཅིག །དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་ལྷག་སྡུད་རྣམས། །འདིར་བྱོན་ཤ་ཁྲག་མཆོད་གཏོར་བཞེས། །སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་མ་གཡེལ་བར། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ་དེ་ཝཱི་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨུཙྪིཥྚ་བཛྲ་ཨ་དྷིཥྛ་ས་མུ་དྲ་ཀྲཱ་མ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཧྲཱིཿ བྷྱོ་བྷྱོ་བྷྱོཿ ཨ་ར་ལི་ཛཿ ཞེས་སྒྲུབ་ཁང་གི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྐྱལ་ལོ། །གཉིས་པ་ཆད་ཐོ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ། །སྔོན་ཚེ་འདས་དུས་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ། །འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་གནས་མཆོག་དམ་པ་རུ། །བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྱིས། །སྣང་སྲིད་མ་མོ་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ། །སོ་སོའི་གཟུགས་བསྟན་དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་བཞིན། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །བསྐལ་པ་བར་མ་རྒྱ་གར་གནས་ཆེན་དུ། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱིས། །ཞི་ཁྲོ་རང་རང་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ནས། །བཀའ་སྐྱོང་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་དམ་བཏགས་ཚེ། །སོ་སོའི་གཟུགས་བསྟན་དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་བཞིན། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། བསྐལ་པ་ཐ་མ་ཆོས་འཁོར་བསམ་ཡས་སུ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་རྗེ་འབངས་གྲོགས་དགུ་ཡིས། །ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ནས། །སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་དམ་བཏགས་ཚེ། །སོ་སོའི་གཟུགས་བསྟན་དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་བཞིན། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་རུ། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཆེ་མཆོག་འདུས་རྩལ་གྱིས། །ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཞལ་ཕྱེས་ནས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ། །སོ་སོའི་གཟུགས་བསྟན་དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་བཞིན། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །གསུམ་པ་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི། གཏོར་མ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བདུད་རྩིར་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ། བརྟན་མ་སྐྱོང་མཛད་མ་དང་སྲིང༌། །དཔལ་གནས་མ་དང་ཡང་དག་ཤེས། །ཁྱུང་བཙུན་ཀོང་ལྷ་གཡུ་བུན་མ། །མེ་ཏོག་ཟླ་འོད་བྱང་རྒྱལ་མ། །གསེར་ཐང་ཀུན་བཟང་ཤནྟིང་དཔལ། །ཀླུ་མོ་གཟི་འབར་ལ་སོགས་པའི། །བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་གཏོར་མ་ལོངས། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་ཚོགས་རྣམས་བཟློག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་མ་ཧྲཱིཾ་མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། བཞི་པ་གཏོར་བྲོ་ནི། མདུན་དུ་ཨེ་སྒྲོམ་འབར་བའི་ནང་དུ་དགྲ་བགེགས་བཅུག་པའི་སྟེང་ནས་གཏོར་གཞོང་རི་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་མནན་པ་ལ་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་བྲོས་གཟིར་བར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་རོལ་པའི་བྲོ། །དམ་སྲིའི་སྙིང་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རོལ་པའི་བྲོ། །དགྲ་བགེགས་སྙིང་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བྲོ་བརྡུངས་པས། །ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་འདེབས་སོ། །ཤར་དུ་ཞི་བའི་བྲོ་བརྡུངས་པས། །ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག །ལྷོ་རུ་རྒྱས་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པར་ཤོག །ནུབ་ཏུ་དབང་གི་བྲོ་བརྡུངས་པས། །ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་དབང་སྡུད་ཤོག །བྱང་དུ་དྲག་པོའི་བྲོ་བརྡུངས་པས། །དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་ཞི་བར་ཤོག །ལྷ་སོ་སོའི་རྩ་སྔགས་མཇུག་ཏུ། ཤཱནྟིཾ། པུཥྚིཾ། ཝཱ་ཤཾ། མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། །ལྔ་པ་གཏང་རག་གི་མཆོད་བཤགས་ནི། ཧཱུྃ། །དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་མ་ལུས་བཤགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་འགྲེ་བྱ། དྲུག་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ལྡང་ནི། སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། །དེ་ཡང་འཁོར་དང་འཁོར་རྣམས་ཀྱང༌། །གཙོ་བོར་འདུས་ཤིང་གཙོ་བོ་ཉིད། །སྟོང་པར་གྱུར་ལས་འཇའ་ལྟར་བཀྲ། །བདུན་པ་སྨོན་ལམ་ནི། དགེ་བ་འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་ཀུན། །བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་ལམ་བཟང་ལ། །བརྟེན་ནས་ཚེ་འདིར་ཧེ་རུ་ཀའི། །གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །བརྒྱད་པ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཡི། །མ་སྨད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མཐུས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གཞན་ཡང་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །སྐྱེ་འཆིའི་མཚན་རྟོག་འགྱུརྃ་མེདྃ་ཡེ་ཤེས་རྩིས། །གྲུབ་གཉིས་གསེར་གྱི་རྒྱན་བཟང་ལེགས་བསྐྲུན་པས། །ཐེགྃ་མཆོགྃ་བསྟནྃ་པའིྃ་རྒྱལྃ་མཚནྃ་མཛེས་པ་ཡི། །ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ལས་བྱང་འདི་རྨད་བྱུང༌། །བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོགས་ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་ལས་བྱང་གི་ཁོབ་ཕུག་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ།། །།
[edit]

@#/_lde mig rgya can las/_bka' brgyad dpal dgu gtso 'khor gyi sgos bka' so sor sgrub pa rig 'dzin zhal lung sogs khro bo spyi'i las byang gi khog dbub chog bsgrigs su bkod pa mchog thun dngos grub kun 'byung zhes bya ba bzhugs so//

@#/_srid zhi'i spyi dpal che mchog khrag 'thung lha/_/bka' babs rig 'dzin mchog gi tshul bzung ba'i/_/thugs bcud rgyud lung man ngag thams cad kyi/_/smin grol shing rta bcas la gus pas 'dud/_/gsang chen theg mchog lam gyi srol/_/dag chen ye shes lde mig gis/_/legs phyes skal bzang dngos grub btsas/_/'jug bde don tshang khrigs bsdebs spel/_/de la 'dir lde mig rgya can gyi nang tshan bka' babs rig 'dzin rnam dgu'i dgongs nyams khrag 'thung dpal dgu'i tshom bu so sor sgrub pa rig 'dzin zhal lung sogs bdud 'dul khro bo spyi'i las byang gi stod smad bar gyi spyi chings dkyus gcig tu bkod pa la sbyor dngos rjes gsum las/_dang po la gnyis/_/dang po cho gar ma gtogs pa'i sbyor ba ni/_de yang gang bsgrub pa'i dkyil 'khor chen por dbang bskur ba thob cing*/_sdom pa dang dam tshig la gnas pa'i sngags pa bla na med pa'i ye shes mchog gi dngos grub 'thob par 'dod pas/_dben zhing yid dang mthun pa'i gnas khang yongs su brgyan cing gang bsgrub pa'i lha yi sku rten sogs bkod pa'i mdun stegs gtsang mar 'byor na bsgrub bya'i lha so so'i gzhung dang mthun pa'i dkyil 'khor gang rung bkram cing bkod pa dang*/_bsdu na dpal gyi gtor ma 'khor bsgrub bya'i lha grangs can mtheb kyu dang zas snas bskor ba rgyan spros kyis mdzes pa dang*/_srung ma'i gtor ma/_chad brtan/_sman raka la sogs te phyi nang gsang ba'i mchod tshogs dang*/_sngon gtor dkar dmar/_tshogs kyi yo byad/_rol mo'i bye brag sogs nye bar mkho ba'i yo byad mtha' dag ma tshang ba med par 'du bya ba'o/__/gnyis pa cho gar gtogs pa'i sbyor ba la/_skyabs sems bsags sbyong sngon gtor srung*/_/brda yi sgo dbye phyag dam bca'/_bshags dang byin dbab mchod rdzas brlabs/_/zhes brgyad las/_dang po skyabs sems ni/_/bla ma sangs rgyas 'khor dang bcas/_/kun nas bdag la dgongs su gsol/_/bla ma dkon mchog rnam gsum la/_/byang chub ma thob bar du ni/_/skyabs kyi mchog tu bzung bar bgyi/_/sngon nas bsags pa'i sdig sgrib bshags/_/'gro don sangs rgyas 'thob bya'i phyir/_/smon pa'i byang chub sems ni bskyed/_/sems can yongs su smin bya'i phyir/_/gsang sngags spyod pa rlabs chen spyad/_/don dam spros bral byang chub sems/_/rang byung mtha' bral stong gsal bsgom/_/lan gsum brjod/_gnyis pa bsags sbyang yan lag brgyad sogs ni/_rang gi snying kha nas spros pa'i 'od zer gyis dpal chen khrag 'thung chen po la bla ma rigs bdag gi rnam pas dbu brgyan par sangs rgyas dang byang chub sems dpas bskor ba badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_/rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/_/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/_/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/_/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/_/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/_/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/_/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/_/nyes byas ma lus bshags par bgyi/_/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/_/ma chags spyod la rjes yi rang*/_/dag pa'i mtha' bzhi dri ma med/_/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/_/bde gshegs byang chub sems dpa' la/_/dag pa gsum gyi lus 'bul lo/_/tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun/_/bsdus te byang chub chen por bsngo/_/zhes pa'i bar lan gsum dang*/_sems can bde dang ldan gyur cig_/sdug bsngal kun dang bral bar shog_/bde dang rtag tu mi 'bral zhing*/_/chos kun mnyam nyid rtogs par shog_/ces brjod la/_dzaHhU~M baM hoHsa tshogs zhing rnams rang la thim par bsam/_gsum pa sngon gtor ni/_gtor ma dkar dmar gnyis/_ra~M ya~M kha~M gis bsang*/_swa b+hA was sbyang*/_stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod zab cing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs pa bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur par bsam la/_oM AHhU~M hoH_lan gsum gyis brlab/_oM b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaHsa mgron dgug_/rdor thal kha gyen du phye zhing se gol gtogs pa dang bcas/_b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra oM a kA ro lan gsum gyis bsngos la/_/sa bdag lha klu 'khor dang bcas/_/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/_/bdag gis sgrub pa ma thon bar/_/khyed la gnas 'di bdag g.yar gyis/_/gnang ba legs par bstsal nas kyang*/_/ci bde bar ni gzhan du song*/_/zhes phrin las gsol la/_b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra gats+tshas rang gnas su gshegs par bsam/_gtor ma gnyis pa/_oM sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron bkug_/oM sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaH_sarba thA khaM utag s+pha ra Na hi maMg ga na khaM gr-i h+Ne daM ba l+yA di swA hA/_lan gsum gyis bsngos la/_hU~M/_dpal chen khrag 'thung yongs rdzogs dkyil 'khor du/_/snang srid rnam dag ye shes lha yi tshogs/_/kun bzang chos kyi dbyings las ma g.yos kyang*/_/rig rtsal rnam dag thabs shes g.yung drung lha/_/'di la log par lta ba'i dgra dang bgegs/_/bdud sde dpung bcas thams cad phyir dengs shig_/oM sum+b+ha ni sogs brjod/_bzhi pa srung 'khor ni/_hU~M/_bdag nyid dpal chen khrag 'thung thugs ka nas/_/drag po'i byin rlabs mtshon cha'i 'od zer 'phro/_/mtshon cha'i gur chen ye shes me dpung 'bar/_/phyogs mtshams steng 'og kun tu khyab par srungs*/_/oM badz+ra tsakra tIk+Sh+Na karma kI la ya dz+wa la raM/_lnga pa brda sgo phyag dang dam bca' ba ni/_/snod bcud gdod nas gzhal yas khang dang lha'i rang bzhin du shes pas/_hU~M/_snang srid thams cad bde chen gzhal yas khang*/_/gzugs snang thams cad rang rig ye shes la/_/de nyid ma rtogs ma rig sgo bcad pas/_/rang gsal ye shes 'char sgo da phyes shig_/b+h+rU~M pra be sha ya phaTaH_de dag rang sems las gzhan du ma grub par shes pas/_hU~M/_rang byung ye shes snying po sems kyi lha/_/ma rtogs rang ngo rang gis ma shes pas/_/ye nas rang dang 'grogs kyang zhal ma mjal/_/rang gsal brda yi don dang mjal phyag 'tshal/_/hU~M e ru ka a ti pu hoH_pra tI ts+tsha hoH_de ltar rtogs pa las nam yang mi 'da' ba'i blos/_hU~M/_dus gsum bde gshegs rgyal ba zhi khro'i tshogs/_/bskal pa sngon 'das dus nas yi dam lha/_/da lta gnyis med don dam rang ngo shes/_/srog gi phyir yang mi btang bsgrub lags so/_/hU~M badz+ra tsit+ta sa ma ya hU~M/_drug pa bshags pa ni/_rat+na pad+ma sUr+Ya tsan+d+ra maN+Da la badz+ra sa mA dzaH_/dpal chen khrag 'thung lha tshogs bdag la dgongs/_/sku gsung thugs kyi dam tshig 'gal ba sogs/_/rtsa ba yan lag nyams chag ma lus pa/_/snying nas bshags so tshangs pa'i dngos grub stsol/_/yi ge brgya pa brjod/_spro na brjod med don bshags brjod par bya'o/__/bdun pa byin 'bebs ni/_hU~M oM/_a la la hoH_b+ha ga wAn sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+waMH_'phags mchog thugs rje'i dus la bab/_/khyad par bstan pa'i dus la bab/_/mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab/_/dngos grub stsol ba'i dus la bab/_/dgra bgegs sgrol ba'i dus la bab/_/nyams chag skong ba'i dus la bab/_/mthu chen mthu stsol bcom ldan 'das/_/byin rlobs dbang skur bcom ldan 'das/_/byin chen phob cig bcom ldan 'das/_/dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/_/bcom ldan 'das kyis bdag rnams la/_/las kyi 'bras bu mchis par mdzod/_/oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ka sa pa ri wA ra sa ma ya a be sha ya a aH_brgyad pa mchod gtor rnams byin gyis brlab pa ni/_hU~M/_thugs las ra~M ya~M kha~M 'phros pas/_/phyi nang gsang ba'i mchod rdzas kyi/_/ma dag nyes skyon kun sbyangs nas/_/mi zad nam mkha'i mdzod du gyur/_ra~M ya~M kha~M/_stong pa'i ngang las oM las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba rnams su bdug spos me tog mar me dri chab zhal zas rol mo thogs pa'i lha mo re re la'ang dpag tu med par 'phro ba'i kun bzang mchod pa'i sprin phung nam mkha' mdzod lta bur zad mi shes pas khyab par gyur/_oM AHhU~M badz+ra d+hU pe hU~M/_badz+ra puSh+pe hU~M/_badz+ra A lo ke hU~M/_badz+ra gan+d+he hU~M/_badz+ra nai bi d+ya hU~M/_badz+ra shap+ta hU~M/_badz+ra sarba pU dza me g+ha hU~M/_zhes dang*/_bdud rtsi la/_ra~M ya~M kha~M/_stong pa'i ngang las yaM las rlung*/_raM las me/_kaM las thod pa'i sgyed pu gsum gyi steng du a las ban+d+ha yangs shing rgya che ba'i nang du 'khor lo rtsibs bzhi pa'i lte ba dang rtsibs rnams la sha lnga bdud rtsi lnga rnams gnas pa la/_rlung gis me sbar te zhu ba yongs su gyur pa las phyag mtshan bcu so so'i lte bar hU~M oM swA aM hA mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M gyis mtshan pa las 'od zer 'phros/_'khor 'das kyi bcud thams cad bsdus te thim pa yongs su gyur pa las rigs lnga yab yum lngar gyur pa'i sbyor mtshams nas byang chub kyi sems dkar dmar gyi rgyun babs pa'i steng du rigs lnga yab yum 'od du zhu nas thim pas bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/_oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha/_lan gsum/_gtor ma la/_raM yaM khaM/_stong pa'i ngang las thod pa dum bu gcig pa stong gsum dang mnyam pa'i nang du/_oM AHhU~M zhu ba las byung ba'i lha'i zhal zas 'dod yon lnga'i lha mo sprin gyi phung po lta bur 'khrigs par gyur/_oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dzo ba liM ta ba la ba te gu h+ya sa ma ya swA hA/_lan gsum/_rak+ta la/_ra~M ya~M kha~M/_stong pa'i ngang las pad+ma 'bar ba'i snod chen por/_ra las rdo rje sgeg mo dmar mo'i mkha' nas khrag babs te/_nyon mongs pa bag chags dang bcas pa 'joms pa'i rak+ta'i rgya mtsho rba klong rgya mdud kyi tshul du 'khrugs pa la lha mo nyid 'od du zhu nas thim pas 'khor ba stong par gyur/_oM AHhU~M ma hA rak+ta sa man+ta maN+Da la hU~M phaT/_lan gsum/_oM sarba ta thA ga ta pU dza/_ma hA pany+tsa/_ma hA ba liM ta/_ma hA rak+ta/_a ho su kha sa ma ye swA hA/_zhes mchod rdzas rnams byin gyis brlab bo/__/gnyis pa dngos gzhi la/_lha bskyed spyan drangs brtan bzhugs phyag_/mchod dang bstod bshags bsnyen bzlas dang*/_/dngos grub che bskyed phrin gsol lo/_/zhes bcu gcig las/_dang po la bzhi las/_dang po ting 'dzin rnam gsum ni/_hU~M/_chos nyid nam mkha'i klong yangs nas/_/chos rnams sna tshogs rang shar ba/_/rang bzhin med de chu zla 'dra/_/thugs rje chen pos kun la khyab/_/snying po ye shes hU~M gi dbyibs/_/oM ma hA shU n+ya ta dz+nyA na sa mA ti hU~M/_oM d+harma d+hA tu sa mA ti hU~M/_oM dz+nyA na badz+ra sa mA ti hU~M/_/gnyis pa rten 'byung ba rim brtsegs dang gzhal yas khang gdan bcas bskyed pa ni/_hU~M/_thugs las e yaM raM khaM suM keM b+h+rU~M/_/sa bon sngags rnams yongs su gyur pa las/_/'byung lnga ri rab gzhal yas lhun gyis grub/_/e las nam mkha' sngo skya gru gsum steng*/_/yaM las rlung dkyil zla gam dud kha g.yo/_/raM las me dkyil dmar po zur gsum 'bar/_/khaM las khrag mtsho dmar nag zlum po 'khrugs/_/suM las sa dkyil ser po gru bzhi brtan/_/keM las keng rus ri rab gru bzhi dkar/_/b+h+rU~M las thod pa rin chen gzhal yas khang*/_/dbus su gru gsum e yi dkyil 'khor la/_/zla gam dmar po thod pa'i rwa ba can/_/phyi rol 'khor lo rtsib bzhi phyogs kyi mdog_/tshe bdag la/_phyi rol 'khor lo rtsibs bzhi brgyad bcu gnyis/_zhes bsgyur/_mchan )_mgo bo rlon pa'i phreng bas zlum por bskor/_/de'i phyir gru bzhi sgo bzhi'i gzhal yas khang*/_phyogs skyong bcu yis rtsig pa'i rmang gzhi byas/_/nang du b+han+d+ha skam rlon rnying pa yi/_/rtsig par gnam lcags 'bar ba'i gzer gyis btab/_phyi ni sna tshogs rin chen las grub pa/_/dmar dkar ser ljang nag po'i che mchog gi sku mdog smug nag gi dbang du byas kyi gshin rje sogs la nag dkar gyis mtshon te gang sgrub pa'i gtso bo'i sku mdog ltar 'phrul shes par bya/_rtsig pa can/_/bar du lha chen brgyad kyi rtsig pas gtams/_/rtsig steng rin chen rus pa'i pha gu la/_/rgyu ma rlon pa'i drwa ba drwa phyed 'phyang*/_/de steng rin chen rus pa spel ma yi/_/mda' yab pu shu rtsig pa'i rtsa ba na/_/'dod snam dmar por mchod pa'i lha mos gang*/_/rgyal chen bzhi dang thod pa skam po las/_/grub pa'i ka ba brgyad kyis legs btegs pa'i/_/thod pa rlon pa'i ka gzhu rab tu brjid/_/klu chen brgyad kyi gdung mas phyogs mtshams bres/_/de la mdzes pa'i rdo rje 'di ni che mchog dang khro bo spyi'i dbang du byas kyi/_gshin rjer be con/_rta mgrin la kha T+wAM/_yang dag_/ma mo/_rig 'dzin rnams la rdo rje/_dregs pa la mgo bo/_drag sngags la snying*/_yang gsang la me tog ces bsgyur dgos/_mchan )_rgyan du spud/_gza' chen brgyad kyi bad phur btang ba la/_/rgyu skar nyi shu rtsa brgyad dral lcam byas/_/bdud rtsi lnga las grub pa'i zhal ba can/_/dbus kyi lte ba phyur bur mtho ba'i rtser/_/pad+mas btegs pa'i tsit+ta'i tog gis brgyan/_sgo bzhir ka ba bzhi bzhis btegs pa yi/_/rta bab bang rim bzhi dang ldan pa'i steng*/_/pad+ma chos 'khor bcu gsum gdugs ri dwags/_/mgo snying tog mdzes zhing chen rgyal mtshan dang*/_/lag pa'i 'phan dang skra yi rnga yab can/_/dbang po'i me tog spel ba'i phreng ba g.yo/_/mdor na rngam brjid mdzes pa'i rgyan gyis spud/_/phyi rol pad ra dur khrod chen po brgyad/_/rdo rje'i ra ba bskal pa'i me dpung 'bar/_/dbus kyi gru gsum e yi dkyil 'khor steng*/_/paM las sna tshogs pad+ma mdzes pa'i gdan/_/a las zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba/_/ma las nyi ma'i dkyil 'khor 'od zer 'bar/_/baM las ru tra pho mo bsnol ba yi/_/gan rkyal kha sbub bsgyel ba'i gdan steng du/_gsum pa brten pa lha'i 'khor lo bskyed pa ni/_dpal chen bka' brgyad sgos bka' rig 'dzin zhal lung sogs khro bo'i dbang chog so so'i mgor yod pa'i lha yi mngon rtogs skabs su gang babs pa 'dir sbyor ba'o/__/bzhi pa byin rlabs dbang bskur ni/_hU~M/_rang byung dkyil 'khor dpal chen tshogs/_/mthu rtsal yongs su rdzogs bya'i phyir/_/sku gsung thugs su byin rlobs la/_/ye shes rnam lngas dbang bskur cig_/oM AHhU~M/_oM hU~M swA hrIHhAH_oM na maHsarba ta thA ga ta kA ya wAka? tsit+ta dz+nyA na pany+tsa badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/_gnyis pa spyan 'dren pa la gnyis/_dang po snyan gsan dbab pa ni/_lha tshogs rnams kyi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas ye shes sems dpa'i thugs rgyud bskul/_chos kyi sku las gzugs sku dpal chen khrag 'thung chen po'i lha tshogs su bzhengs par gyur/_hU~M/_ka dag chos sku'i klong yangs nas/_/sku lnga'i bdag nyid longs spyod rdzogs/_/dpal chen khrag 'thung lha tshogs rnams/_/sprul pa'i gar gyis dbyings nas bzhengs/_/oM badz+ra sa ma ya hU~M dzaH_zhes snyan gsan phab la/_gnyis pa spyan 'dren pa ni/_hU~M/_rnam dag chos dbyings mnyam nyid las/_/dpal chen lha tshogs skur bzhengs la/_/srid gsum gdug pa'i tshogs bsgral phyir/_/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/_/so so'i rtsa sngags kyi mjug tu/_e h+ye hi sa ma ya dzaHhU~M baM hoH_hrIM hrIM dzaH_gsum pa brtan bzhugs ni/_dam ye gnyis med du thim par mos la/_hU~M/_dpal chen khrag 'thung dkyil 'khor 'dir/_/dam tshig ye shes dbyer med par/_/chu la chu bzhag ji bzhin du/_/du ma ro gcig brtan par bzhugs/_/sa ma ya a be sha ya tiSh+Tha s+t+waM/_bzhi pa phyag 'tshal ba ni/_rang gi thugs ka nas lha mo bsam gyis mi khyab pa sprul pa rnams kyis phyag mchod bstod pas bsnyen bkur bar mos la/_hU~M/_chos rnams rang bzhin ye nas dag_/rtog 'khrul 'jig rten sems can la/_/sku gsung thugs yon phrin las ston/_/dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo/_/a ti pu ho/_na maHhrIMH_lnga pa mchod pa la bcu gnyis las/_dang po phyag rgya gar mchod ni/_hU~M/_khrag 'thung rgyal po gar la dgyes/_/sku mdog zhal ni rnam par 'gyur/_/sku yi gar stabs glog 'gyu ba'i/_/phyag rgya gar gyi mchod pa 'bul/_/ma hA mu dra pU dza hoH_gnyis pa glu mchod ni/_hU~M/_stong pa'i rang bzhin cir yang snang*/_/snang ba'i mtshan nyid skye ba med/_/glu ni 'du 'bral med pa'i glu/_/bro ni bar chad med par brdung*/_/oM ma hA dz+nyA na te te hU~M te na te te hU~M/_gsum pa phyi mchod ni/_hU~M/_dpal chen khrag 'thung dkyil 'khor du/_bdug spos me tog mar me dri/_/zhal zas sil snyan mchod pa'i sprin/_/dbyings nas bton te dbyings su 'bul/_oM pa na peM/_pe nu su ra to/_ti pu pa ra mu/_sarba ta thA ga ta sid+d+hi sa ma ya ho/_oM shrI badz+ra rA ga d+hU pe hU~M/_puSh+pe trAM/_A lo ke hU~M/_gan+d+he hrIH_ne bi d+ya AH_gIrti shap+ta hU~M/_bzhi pa nang mchod ni/_oM/_mchod pa'i phyag rgya chen po ni/_/sems kyi yid bzhin sprin tshogs gtibs/_/gzugs sgra dri ro reg bya chos/_/'dod yon lnga ldan mchod par bzhes/_/oM sarba pU dza sa ma ya ho/_lnga pa gsang mchod ni/_hU~M/_'dod chags zhe sdang gti mug che/_/nga rgyal phrag dog nyon mongs lnga/_/ye nas rigs lnga'i rang bzhin yin/_/sbyor sgrol ting 'dzin dam mchod bzhes/_/ha la pany+tsa pU dza ho/_drug pa dug gsum mchod pa ni/_hU~M/_sha khrag rus pa rnam pa gsum/_/dug gsum mchod pa bla na med/_/ye nas sku gsum rang bzhin te/_/rang grol nyid du mchod par bzhes/_/ma hA mAM sa/_ma hA rak+ta/_ma hA keM ni ri ti khA hi/_bdun pa sman mchod ni/_hU~M/_rang byung gdod nas rnam par dag_/rtsa brgyad stong las sbyar ba'i sman/_/rigs lnga dam tshig lnga yi dngos/_ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas/_/rgyud lnga sems can kun bsgral phyir/_/dug lnga sel ba'i bdud rtsi che/_/oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha/_hU~M/_rtsa brgyad yan lag stong sbyar ba'i/_/thun mong mchog dang khyad 'phags 'di/_/dus gsum bla ma yi dam lha/_/dpal chen khrag 'thung lha tshogs la/_/bdud rtsi dam rdzas mnyes mchod 'bul/_/brtser dgongs dbang dang dngos grub stsol/_/oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_spro na/_snang mtha' spyan ras gzigs dbang pad+ma 'byung*/_/rje 'bangs grogs gsum rdo rje thogs med rtsal/_/smin grol mchog stsol rtsa brgyud bla ma la/_/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/_/oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/zhi dang khro bo'i dkyil 'khor rab 'byams kyi/_/spyi gzugs dpal chen khrag 'thung lhag pa'i lha/_/dkyil 'khor 'khor lor bcas pa thams cad la/_/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/_/oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_zab lam gdams pa'i bka' srung mthu stobs bdag_/dam can brtan ma bcu gnyis la sogs pa/_/rnam bzhi'i phrin las sgrub par mdzad rnams la/_/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/_/oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_zhes 'bul/_rjes 'brel du dngos grub blang ba ni/_hU~M/_lce yi dam tshig rdo rje la/_/dam tshig can gyis hU~M bsgoms te/_/mtheb srin thabs shes phyag rgya yis/_/myang na dngos grub mchog 'thob 'gyur/_kA ya sid+d+hi oM/_wAka? sid+d+hi AH_tsit+ta sid+d+hi hU~M/_sarba sid+d+hi hrIH_zhes gnas gsum du thig le bya zhing myang ngo*/_/brgyad pa gtor mchod ni/_hU~M/_dam rdzas rmad byung gtor chen po/_/'dod yon lnga yi phung por 'bar/_/thams cad tshim byed mchod sbyin che/_/dpal chen lha tshogs thugs dam bskang*/_/ma hA ba liM ta khA hi/_dgu pa rak+ta'i mchod pa ni/_hU~M/_ru tra bsgral ba'i khrag chen po/_/lcang lor bcas pa'i b+hany+dzar bskyil/_/'khor ba dbyings su dag bya'i phyir/_/dpal chen lha tshogs zhal du 'bul/_/ma hA rak+ta khA hi/_bcu pa bdud rtsi gsang bsnan gyi mchod pa ni/_hU~M/_rgyu gnyis rkyen sbyar 'bru bcud 'di/_dug lnga sman gyur dam pa'i rdzas/_/dza gad dpa' bo'i bdud rtsi 'dis/_/dpal chen lha tshogs thugs dam bskang*/_/ma hA pany+tsa a mr-i ta dza gad khA hi/_bcu gcig pa sbyor mchod ni/_hU~M/_dbyings rig gnyis med sbyor ba yis/_/'khor 'das gnyis su med par sbyor/_/gnyis med rtogs pa'i sbyor mchod 'dis/_/khrag 'thung yab yum mnyes gyur cig_/dzaHhU~M baM hoH_pad+ma yo gi nI sa ma ya pra be sha ya phaT/_bcu gnyis pa sgrol mchod ni/_hU~M/_yang dag don rtogs blo yis ni/_ma rtogs sems can gnas su bsgral/_/dus gsum bde gshegs de la mnyes/_/mchog gi mchod pa chen po bzhes/_/oM ma hA shrI he ru ka ma traM ru tra pra b+hany+dza tsakra hU~M phaT/_pra be sha ya phaT/_ti hU~M e yaM s+pha ra Na phaT/_drug pa bstod pa ni/_yon tan rjes su bsngags pa'i rdo rje'i glu snyan cing 'gyur bas bstod par mos la/_/oM/_mnyam nyid chos sku'i rang bzhin las/_/kun bzang zag pa med par bde/_/sems can don la de bzhin gshegs/_/thugs rje'i sku la phyag 'tshal bstod/_/AH_rtsol med rang byung chos sku'i sgra/_/ma 'gags rang gsal 'dzin pa med/_/chags med skyon bral pad+ma'i gsung*/_/yang dag gsung la phyag 'tshal bstod/_/hU~M/_spros pa med pa dbyings kyi ngang*/_/ma skyes 'jigs med rdo rje'i thugs/_/blang dor med pa chos kyi dbyings/_/'gyur med thugs la phyag 'tshal bstod/_/swA/_chos dbyings rol pa chen po las/_/rtsal dang rol pa mi dmigs kyang*/_/nam mkha' mdzod kyi cho 'phrul gyis/_/yon tan re skong phyag 'tshal bstod/_/hAH_rang bzhin cir yang ma nges kyang*/_/dkyil 'khor chen po'i cha bzung nas/_/rtog med dregs pa ngang gis 'dul/_phrin las mdzad la phyag 'tshal bstod/_/oM AHhU~M swA hAH_na mo hrI da ya/_oM na ma/_brgyad pa dzapa? bzla ba la gsum las/_dang po dzapa? bskul ni/_/dkyil 'khor gtso mchog he ru kaH_/zag med bde ba'i nyams ldan can/_/stong nyid snying rje yum dang sbyor/_/sku ni gar dgu'i nyams dang ldan/_/dpal dang dur khrod chas kun rdzogs/_/gsung ni gsang sngags 'brug stong ldir/_/thugs ni sgrol mdzad srog dang bcas/_/dzapa? kyis sku gsung thugs rgyud bskul/_phaTaHkyis spros pas stong gsum gang*/_/bsdus pas yum gyi mkha' la 'khyil/_/gsang ba'i sbubs nas thugs kar thim/_/ma gsal bar du bskyed cing bsgom/_/ma grub bar du mi btang ngo*/_/zhes bskul/_gnyis pa dzapa? dmigs dang bzlas pa ni/_thugs kar nyi steng srog yig mthar/_/sngags kyi phreng bas bskor ba las/_/'od 'phros 'phags mchod 'gro sgrib sbyangs/_/tshur 'dus bdag thim byin gyis brlabs/_/slar yang 'od 'phros dregs pa can/_/tshar bcad phrin las lhun gyis grub/_/snod bcud snang grags rtog tshogs kun/_/lha sngags ye shes 'khor lor gyur/_/ces pa'i spro bsdu'i dmigs pa bcas bsgrub bya'i lha gang yin de'i gtso 'khor gyi sngags rnams bzla/_gzhan yang dbang bskur sogs dang 'brel tshe bum bzlas sogs bsnyen bzlas kyi rigs gang dgos so so'i dbang chog tu gsal ba bzhin bya/_gsum pa stong tshigs kyi mchod bstod ni/_hU~M/_ye shes lha tshogs spyan 'dren gshegs/_/phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul/_/sku gsung thugs yon phrin las bstod/_/nyams chag 'gal 'khrul ci mchis bshags/_/oM AHhU~M ma hA pany+tsa ba liM ta rak+ta khA hi/_zhes bya'o/__/dgu pa dngos grub blang ba ni/_thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas bla ma rig 'dzin yi dam rgyal ba'i dkyil 'khor mkha' 'gro dam can rnams kyi thugs rgyud bskul/_byin rlabs dngos grub thams cad 'od zer kha dog lnga ldan gyi tshul du byon nas rang gi gnas gsum du thim par bsam la/_hU~M/_lha dang rig 'dzin mkha' 'gro dgongs/_/'dir 'dus rig 'dzin bdag cag rnams/_/smin grol gnyis kyis rgyud sbyangs shing*/_/bskyed rdzogs gnyis kyis las gzhung bsrangs/_/bsnyen sgrub rnam gsum mtha' ru phyin/_/las dang thugs rje mthun pa yi/_/zhi rgyas dbang drag yid bzhin gter/_sku gsung thugs kyi dngos grub stsol/_/oM AHhU~M kA ya wAka? tsit+ta sid+d+hi hU~M AH_bcu pa che ba bskyed pa ni/_hU~M/_snang srid thams cad gzhal yas khang*/_/gzugs snang thams cad he ru kaH_/thams cad thams cad bran du khol/_/nga las che ba su yang med/_/hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M/_bcu gcig pa phrin las bskul ba ni/_hU~M/_/chos sku skye med ngang nyid las/_/gzugs sku 'jigs pa'i cha lugs can/_/zhi rgyas dbang dang mngon spyod las/_/bcol ba'i phrin las sgrub par mdzod/_/hU~M hU~M hU~M/_badz+ra sarba duSh+TAn/_oM shAn+tiM/_swA puSh+TiM/_a wA shaM/_hA mA ra ya phaT/_sarba sid+d+hi ku ru hU~M/_rbod zor sarba zlog b+h+yoH_des dngos gzhi'i las rim grub bo/__/gsum pa rjes kyi las rim la/_/tshogs mchod chad tho brtan skyong bro/_/gtang rag mchod bshags bsdu ldang dang*/_/smon lam dang ni shis brjod do/_/zhes brgyad las/_dang po tshogs mchod ni/_zhing lpags kyi khar thabs shes kyi bza' btung gtso bor gyur pa'i yo byad bsags/_chu chang nang gsum gyis sbyangs te byin gyis brlab pa ni/_oM uts+tshuSh+ma be tA li kro d+ha ni sarba dra byaM saM sho d+ha ni hU~M phaT swA hAH_/tshogs kyi yo byad thams cad kun/_/raM las mes bsregs yaM las rlung*/_/g.yos pas sbyangs shing khaM gi chus/_/bkrus te 'dod yon bdud rtsir gyur/_/oM AHhU~M/_spyan drangs shing spyir 'bul ba ni/_hU~M/_dpal chen lha tshogs gnas 'dir gshegs/_/gzugs sgra dri ro reg bya chos/_/'dod yon lnga ldan tshogs mchod kyis/_/thugs dam dbyings su skong gyur cig_/de nas tshogs phud rim pa gsum du spros pa'i dang po phud mchod ni/_hU~M/_bla med mchog gi mchod sbyar bas/_/ye shes lnga yi 'od zer 'phro/_/'dod yon lha mos rab brgyan 'bul/_/dam skong dbang dang dngos grub stsol/_/oM na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM utag te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hAH_bar pa bshags pa ni/_bdag cag nyon mongs dbang gyur pas/_/dpal chen lha tshogs spyan snga ru/_/thugs dang 'gal ba'i nongs pa kun/_/snying nas bshags so bzod par gsol/_/yi ge brgya pa brjod/_tha ma bsgral ba ni/_e nr-i tri/_zhes pas tshogs snod lcags khang gru gsum gyi nang du dmigs rten bsgral bya dngos su gsal la/_na mo/_dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/_dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/_chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/_chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_khyad par du sgos bka' gang yin sbyar _mchan/_lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/_sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/_bden pa chen po'i mthu la brten nas ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig_/dzaHhU~M baM hoHsa dgug bcing bsdams shing myos par byas la/_sku stod khro bo 'bar ba'i gzugs/_/sku smad phur pa'i dbal ldan pa/_/log 'dren dgra bgegs snying la gzir/_/lus ngag thal ba'i rdul du rlogs/_/so so'i rtsa sngags kyi mjug tu/_gnod byed 'byung po'i snying la mA ra ya rbad/_ces brjod de tshe khrus kyi dgongs pas phur pa gdab cing bsgral ba'i sha khrag bdud rtsir sbar ba bstab pa ni/_khrag 'thung lha tshogs gnam sa tsam/_/gdangs pa'i zhal du dgra bgegs kyi/_/sha khrag rus pa tshogs su 'bul/_/dgyes par rol zhig kha raM khA hi/_/ma hA maM sa khA hi/_ma hA rak+ta khA hi/_ma hA tsit+ta khA hi/_ma hA ba su ta khA hi/_ma hA go ro tsa na khA hi/_ma hA keM ni ri ti khA hi/_de nas las rdor gyis tshogs rdzas btegs la/_hoH_zhal zas tshogs kyi mchod pa 'di/_/'dod yon ma spangs longs spyod rgyan/_/dngos grub sna tshogs 'di las 'byung*/_/rnal 'byor dgyes par tshogs la rol/_/sid+d+hi pha la a la la ho/_zhes slob dpon nas brtsams te 'dus pa rnams la drangs/_nang gi sreg blugs dang ldan pas rol pa'i mthar/_smon lam ni/_hU~M/_sngon nas da lta yan chad du/_/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas rnams/_/bsod nams dge ba'i tshogs 'khor gyis/_/tshe dbang longs spyod brtan rgyas shog_/ces sogs gdab/_de nas lhag ma ni/_a kA ros brlab/_pheM pheM/_zhes pas lhag sdud bkug la/_hU~M/_dang po phud kyis mi mchod du/_/dpal chen khrag 'thung lha tshogs gnyan/_/bar du lhag mas mi mchod du/_/ma dang mkha' 'gro lhag la dgyes/_/tha ma gcig tu mi bsre rgyu/_/chos nyid ye nas rgyu 'bras gcig_/dpal gyi bka' nyan lhag sdud rnams/_/'dir byon sha khrag mchod gtor bzhes/_/sngon gyi dam tshig ma g.yel bar/_/bcol ba'i phrin las sgrub par mdzod/_/oM ma hA shrI he ru ka sa ma ya de wI kro d+ha sarba ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_oM AHhU~M uts+tshiSh+Ta badz+ra a d+hiSh+Tha sa mu dra krA ma sa ma ya hU~M phaT/_hU~M hU~M hU~M/_hrI hrI hrIH_b+h+yo b+h+yo b+h+yoH_a ra li dzaH_zhes sgrub khang gi lho nub tu bskyal lo/__/gnyis pa chad tho bya ba ni/_hU~M/_/sngon tshe 'das dus bskal pa dang po la/_/'og min chos dbyings gnas mchog dam pa ru/_/bcom ldan dpal chen he ru ka dpal gyis/_/snang srid ma mo dam la btags pa'i tshe/_/so so'i gzugs bstan dam tshig khas blangs bzhin/_/mchod gtor 'di bzhes bcol ba'i phrin las mdzod/_/bskal pa bar ma rgya gar gnas chen du/_/grub pa'i rig 'dzin chen po brgyad rnams kyis/_/zhi khro rang rang dkyil 'khor zhal phye nas/_/bka' skyong pho rgyud mo rgyud dam btags tshe/_/so so'i gzugs bstan dam tshig khas blangs bzhin/_/mchod gtor 'di bzhes bcol ba'i phrin las mdzod/_bskal pa tha ma chos 'khor bsam yas su/_/pad+ma 'byung gnas rje 'bangs grogs dgu yis/_/zhi dang khro bo'i dkyil 'khor zhal phye nas/_/snang srid dregs pa sde brgyad dam btags tshe/_/so so'i gzugs bstan dam tshig khas blangs bzhin/_/mchod gtor 'di bzhes bcol ba'i phrin las mdzod/_lnga brgya tha ma zangs mdog dpal ri ru/_/tshe dbang rig 'dzin che mchog 'dus rtsal gyis/_/zhi khro spyi dang bye brag zhal phyes nas/_/dam can rgya mtsho dam la btags pa'i tshe/_/so so'i gzugs bstan dam tshig khas blangs bzhin/_/mchod gtor 'di bzhes bcol ba'i phrin las mdzod/_/gsum pa brtan ma skyong ba ni/_gtor ma 'bru gsum gyis bdud rtsir brlabs la/_hU~M/_brtan ma skyong mdzad ma dang sring*/_/dpal gnas ma dang yang dag shes/_/khyung btsun kong lha g.yu bun ma/_/me tog zla 'od byang rgyal ma/_/gser thang kun bzang shan+ting dpal/_/klu mo gzi 'bar la sogs pa'i/_/brtan ma bcu gnyis gtor ma longs/_/mi mthun gnod pa'i tshogs rnams bzlog_/oM AHhU~M badz+ra a mr-i ta khA hi/_ma ma hrIM ma ma hrIM khA hi khA hi/_bzhi pa gtor bro ni/_mdun du e sgrom 'bar ba'i nang du dgra bgegs bcug pa'i steng nas gtor gzhong ri rab tu gyur pas mnan pa la khro bo rol pa'i bros gzir bar bsam la/_hU~M/_dpal chen 'khor bcas rol pa'i bro/_/dam sri'i snying la chems se chem/_/khro bo khro mo rol pa'i bro/_/dgra bgegs snying la chems se chem/_/khro bo rnams kyis bro brdungs pas/_/khro mo rnams kyis rgyas 'debs so/_/shar du zhi ba'i bro brdungs pas/_/nad gdon bar chad zhi bar shog_/lho ru rgyas pa'i bro brdungs pas/_/tshe dang bsod nams rgyas par shog_/nub tu dbang gi bro brdungs pas/_/lha 'dre mi gsum dbang sdud shog_/byang du drag po'i bro brdungs pas/_/dgra bgegs dam sri zhi bar shog_/lha so so'i rtsa sngags mjug tu/_shAn+tiM/_puSh+TiM/_wA shaM/_mA ra ya phaT/_/lnga pa gtang rag gi mchod bshags ni/_hU~M/_/dpal chen lha tshogs 'khor bcas la/_/phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul/_/nyams chag sdig sgrib ma lus bshags/_/sku gsung thugs kyi dngos grub stsol/_/yi ge brgya pa brjod/_brtan bzhugs spyi 'gre bya/_drug pa dkyil 'khor bsdu ldang ni/_snod bcud gzhal yas khang la thim/_/de yang 'khor dang 'khor rnams kyang*/_/gtso bor 'dus shing gtso bo nyid/_/stong par gyur las 'ja' ltar bkra/_/bdun pa smon lam ni/_dge ba 'di yis 'gro ba kun/_/bskyed rdzogs rdzogs chen lam bzang la/_/brten nas tshe 'dir he ru ka'i/_/go 'phang mngon du 'gyur bar shog_/brgyad pa shis pa brjod pa ni/_/rtsa gsum dkyil 'khor 'khor lo yi/_/ma smad thugs rje chen po'i mthus/_/mchog dang thun mong dngos grub kun/_/lhun gyis grub pa'i bkra shis shog_/gzhan yang shis pa brjod pa ji ltar rigs pas mtha' brgyan par bya'o/__/skye 'chi'i mtshan rtog 'gyura~M meda~M ye shes rtsis/_/grub gnyis gser gyi rgyan bzang legs bskrun pas/_/thega~M mchoga~M bstana~M pa'i~M rgyala~M mtshana~M mdzes pa yi/_/khrag 'thung rol pa'i las byang 'di rmad byung*/_/bka' brgyad rig 'dzin zhal lung sogs khro bo spyi'i las byang gi khob phug kyi le'u tshan no//_//

Footnotes

Other Information