DKR-KABUM-07-JA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས།
Wylie title ma gcig dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus phrin las yongs 'dus DKR-KABUM-07-JA-013.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 13, Pages 95-98 (Folios 1a to 4a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, rgya ston pad+ma dbang phyug)
Citation Khyentse, Dilgo. Ma gcig dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus phrin las yongs 'dus. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 95-98. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Torma-offering Rituals - gtor chog
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)
Deity dpal ldan lha mo
Colophon

།ཞེས་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བཀའ་སྲུང་དུ་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་འབྲུག་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་བྲིས་པ་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/zhes bla ma bde mchog 'khor lo'i bka' srung du nyer mkho'i dbang gis 'brug spungs thang bde chen pho brang du mang+ga la shrI b+hU tis bris pa phrin las 'dod dgu'i dpal du gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས་བཞུགས།

ན་མོ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡེ། གཏོར་མཆོད་གཞུང་བཞིན་ཚོགས་པར་བྱས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཀ་པཱ་ལར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་དམ་རྫས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་མེ་རླུང་གིས་སྦྱངས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་ཐིམ་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ གཏོར་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་འདོད་ཁམས་དབང༔ གཤིན་རྗེའི་ལྕམ་མོ་བདུད་ཀྱི་ཡུམ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དགྱེས་སྡེ་མོ༔ བདེ་ཆེན་དུད་པའི་སོལ་བ་ཅན༔ གཙོ་འཁོར་བྲན་དང་ཡང་གཡོག་བཅས༔ སྣང་སྲིད་མ་གཤིན་བྱེ་བའི་ཚོགས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང༔ ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ གནས་འདིར་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ལས་ལ་མ་གཡེལ་ད་ཚུར་བྱོན༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་དེ་ཝི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོ་མ་མ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དམ་བསྒྲགས་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་གཉེར་གཏད་ལྟར༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་མོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ དགྱེས་པའི་ཞལ་སྟོན་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ གསལ་བའི་ལུང་སྩོལ་ནུས་པ་སྤོར༔ ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ལ་བདེ་ཆེན་སྒྲུབས༔ བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་མྱུར་དུ་མཛོད༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ ཞེས་ནང་མཆོད་འཐོར་བས་སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བསམ། ཕྱག་གིས་བཏུད་པ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་མ་མོ་ནི༔ ཐབས་ཀྱི་སྐུར་བསྟན་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ མ་གཅིག་ལྷ་མོར་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ན་མོ་ན་མ་མི༔ མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་བདེ་བའི་རྩལ༔ རྣམ་པ་དུ་མར་འཆར་བ་ཡི༔ ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་དང༔ སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ མཐུན་རྫས་རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་ཀྱིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས༔ འདོད་པའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧིཿ མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་གོ་རོ་ཙ་ན་བ་སུ་ཏ་བ་ལིནྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་ཝི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོཿ ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དམ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ་མ་གཅིག་དུད་པའི་སོལ་བ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་སོགས། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དབྱིངས་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན༔ རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་དྲག་མོའི་ཚུལ༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་གཤིན་རྗེའི་ལྕམ༔ བདུད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཀེང་རུས་གཟུགས༔ གཏུམ་མོ་གཙིགས་བྱེད་མི་རོ་ཟ༔ རལ་པ་དམར་པོ་སྤྱན་གསུམ་གཡོ༔ དམ་ཚིག་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་དང་པོ་གཉིས༔ རལ་གྲི་དང་ནི་མདུང་ཐུང་བསྣམས༔ འོག་མ་ཐུན་ཁྲག་རྩེ་གསུམ་ཕྱར༔ ཕྲིན་ལས་རྫོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྙན་གོང་དྲིལ་བུ་སེང་གེ་དང༔ སྐུ་ལ་ཐོད་སྦྲུལ་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ གླང་ཆེན་སྟོད་གཡོགས་བ་གླང་དང༔ རེ་ལྡེའི་ཤམ་ཐབས་འཕྱང་ལ་བསྟོད༔ ཞབས་ཟུང་ལྕགས་སྒྲོག་སྒྲ་དང་བཅས༔ བོང་བུ་གྭ་པའི་སྟེང་ན་རོལ༔ དུར་ཁྲོད་མ་གཤིན་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཐུགས་དང་མཐུན་པའི་གཏོར་མ་དང༔ སྨན་རཀ་ཕུད་མཆོད་འདི་བཞེས་ལ༔ འཁོར་སྲུང་རྐྱེན་ཟློག་བར་ཆད་སོལ༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ལག་པ་ཁུ་ཚུར་མཛུབ་མོ་གཉིས་བསྒྲེངས་ཏེ། ཁ་འགྲམ་གཡས་གཡོན་དུ་བཞག་ལ། ཨོཾ་བྷྱོཿ བརྟ་ལི་བརྟ་ལི་ཚེ། ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ལ་བདུད་རྩིའི་ཁ་ཕྲུ་བཏབ། བྷྱོཿ དུར་ཁྲོད་བདག་མོ་དངོས་གྲུབ་ཞལ། །གཏུམ་མོ་གཙིགས་བྱེད་ཡི་དྭགས་ཁ། །དམ་ཚིག་སྲུང་མ་ཁྲག་དགའ་མ། །ཀཱི་ལིའི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྦྱོར་ཟིན་མ། །དུར་ཁྲོད་རོ་ཡི་ཚོགས་དབུས་སུ། །ཚོགས་དང་ཕོ་ཉར་བཅས་པ་རུ། །གཙིགས་བྱེད་གཏུམ་མོ་དུད་སོལ་མ། །གསོལ་ཅིག་བཞེས་ཤིག་དམ་ཚིག་ལྷ། །གནས་སུ་གནས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་གི་སེམས་ལ་ཅི་འདོད་པ། །དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བདག་གིས་ལས་ནི་ཅི་བྱེད་ཀྱང༌། །དེ་ལ་ཀུན་གྱིས་གྲོགས་གྱིས་ཤིག །ལྷ་མོ་ནག་མོ་མཐུ་མོ་ཆེ། །འཕགས་མ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །བསྟན་ལ་གནོད་པའི་གདུག་པ་ཀུན། །མྱུར་དུ་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་བྱ་ར་གྱིས། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །གྲྀ་ཧྞ་གྷྲྀ་ཧྞ་སརྦ་དུཥྚཾ་བཀྵ། ཁྲོཾ་ཕྲུྃ་ཕྲིཾ་ཁྲོཾ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ལ་སེ་གོལ་གདབ། མཁའ་འགྲོ་མ་དུད་པའི་སོལ་བ་མ་ལ། འཁོར་ནག་མོ་འབུམ་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རེག་བྱ་དམ་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་གསོལ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི། གདོན་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ། རྨི་ལྟས་མཚན་ངན་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བཟློག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བདག་གི་ལུས་དང་གྲིབ་མའི་ཚུལ་དུ་འགྲོགས་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །ཞེས་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བཀའ་སྲུང་དུ་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་འབྲུག་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་བྲིས་པ་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/_/ma gcig dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus phrin las yongs 'dus bzhugs/_na mo shrI he ru ka ye/_gtor mchod gzhung bzhin tshogs par byas la byin gyis brlab pa ni/_ra~M ya~M kha~M gis bsang*/_stong pa'i ngang las rlung me thod pa'i sgyed pu gsum la gnas pa'i ka pA lar phyi nang gsang ba'i mchod pa dam rdzas sha lnga bdud rtsi lnga me rlung gis sbyangs/_ye shes kyi bdud rtsir thim pa dang gnyis su med par gyur/_oM badz+ra ar+g+haM nas/_shab+da pany+tsa kA ma gu Na d+harma d+hA tu sarba pU dza hU~M:_gtor mgron spyan drangs ba ni/_hU~M b+h+yoH_dad pa dang ni dam tshig gis:_tshur gshegs tshur gshegs 'dod khams dbang:_gshin rje'i lcam mo bdud kyi yum:_he ru ka dpal dgyes sde mo:_bde chen dud pa'i sol ba can:_gtso 'khor bran dang yang g.yog bcas:_snang srid ma gshin bye ba'i tshogs:_sangs rgyas bstan pa srung ba dang:_nyams pa'i dgra bgegs bsgral ba'i phyir:_gnas 'dir gdung bas spyan 'dren na:_las la ma g.yel da tshur byon:_oM shrI de wi kA li kA li ma hA kA li hU~M b+h+yo ma ma ya sa pa ri wA ra e a ral+li hrIM hrIM dzaHdzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+wa~M:_dam bsgrags ni/_hU~M b+h+yoH_rdo rje 'chang dbang gshin rje'i gshed:_rtsa brgyud bla mas gnyer gtad ltar:_khrag 'thung chen mo 'khor bcas kyis:_dam tshig bdud rtsi 'di gsol la:_dgyes pa'i zhal ston gzi byin bskyed:_gsal ba'i lung stsol nus pa spor:_thugs kyis dgongs la bde chen sgrubs:_bcol ba'i las kun myur du mdzod:_badz+ra a mr-i ta sa ma ya rak+Shan+tu:_zhes nang mchod 'thor bas sngon gyi dam tshig rjes su dran par bsam/_phyag gis btud pa ni/_hU~M b+h+yoH_he ru ka yi dbyings nyid las:_ye shes rol pa'i ma mo ni:_thabs kyi skur bstan rdzu 'phrul can:_ma gcig lha mor gus phyag 'tshal:_na mo na ma mi:_mchod pa ni/_hU~M b+h+yoH_stong nyid dbyings las bde ba'i rtsal:_rnam pa du mar 'char ba yi:_phyi nang nyer spyod 'dod yon dang:_sman raka gtor tshogs rgya mtshos mchod:_mthun rdzas rten rdzas sgrub rdzas kyis:_thugs dam bskang zhing nyams chag bshags:_gnas skabs mthar thug dngos grub kyis:_'dod pa'i 'bras bu mchis par mdzod:_oM badz+ra ar+g+haM nas/_shab+da sarba pU dza hoH_ma hA a mr-i ta khA hiH_ma hA rak+ta khA hiH_ma hA mA~M sa go ro tsa na ba su ta ba lin+ta kha kha khA hi khA hiH_oM hU~M shrI ya de wi kA li kA li ma hA kA li hU~M b+h+yoH_sa pA ri wA ra i dam ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_lan gsum gyis gtor ma phul/_bstan pa'i bka' srung chen po ma gcig dud pa'i sol ba ma 'khor dang bcas pas mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di bzhes la sangs rgyas kyi bstan pa srung sogs/_bstod pa ni/_hU~M b+h+yoH_dbyings yum shes rab pha rol phyin:_rdo rje dbyangs can drag mo'i tshul:_'jig rten dregs pa gshin rje'i lcam:_bdud kyi yum la phyag 'tshal bstod:_sku mdog nag mo keng rus gzugs:_gtum mo gtsigs byed mi ro za:_ral pa dmar po spyan gsum g.yo:_dam tshig can la phyag 'tshal bstod:_zhal gcig phyag bzhi dang po gnyis:_ral gri dang ni mdung thung bsnams:_'og ma thun khrag rtse gsum phyar:_phrin las rdzogs la phyag 'tshal bstod:_snyan gong dril bu seng ge dang:_sku la thod sbrul me tog brgyan:_glang chen stod g.yogs ba glang dang:_re lde'i sham thabs 'phyang la bstod:_zhabs zung lcags sgrog sgra dang bcas:_bong bu gwa pa'i steng na rol:_dur khrod ma gshin tshogs kyi rje:_khrag 'thung chen mor phyag 'tshal bstod:_thugs dang mthun pa'i gtor ma dang:_sman raka phud mchod 'di bzhes la:_'khor srung rkyen zlog bar chad sol:_rnam bzhi'i phrin las 'grub par mdzod:_lag pa khu tshur mdzub mo gnyis bsgrengs te/_kha 'gram g.yas g.yon du bzhag la/_oM b+h+yoH_brta li brta li tshe/_lan gsum gyis gtor ma la bdud rtsi'i kha phru btab/_b+h+yoH_dur khrod bdag mo dngos grub zhal/_/gtum mo gtsigs byed yi dwags kha/_/dam tshig srung ma khrag dga' ma/_/kI li'i sgra sgrogs sbyor zin ma/_/dur khrod ro yi tshogs dbus su/_/tshogs dang pho nyar bcas pa ru/_/gtsigs byed gtum mo dud sol ma/_/gsol cig bzhes shig dam tshig lha/_/gnas su gnas par mdzad du gsol/_/bdag gi sems la ci 'dod pa/_/de ni khyod kyis 'grub par mdzod/_/bdag gis las ni ci byed kyang*/_/de la kun gyis grogs gyis shig_/lha mo nag mo mthu mo che/_/'phags ma khyod la bdag bstod do/_/bstan la gnod pa'i gdug pa kun/_/myur du sgrol ba'i phrin las mdzod/_/nyin dang mtshan du bya ra gyis/_/bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod/_/gr-i h+Na g+hr-i h+Na sarba duSh+TaM bak+Sha/_khroM phru~M phriM khroM phaTa? swA hA/_zhes brjod la se gol gdab/_mkha' 'gro ma dud pa'i sol ba ma la/_'khor nag mo 'bum sde dang bcas pa khyed rnams kyis mchod sbyin gyi gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs pa reg bya dam pa dang ldan pa 'di gsol la rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi/_gdon rigs stong phrag brgyad cu/_rmi ltas mtshan ngan chag che nyam nga bkra mi shis pa thams cad zhi zhing bzlog par mdzad du gsol/_bdag gi lus dang grib ma'i tshul du 'grogs la bsam pa'i don thams cad yid bzhin du 'grub par mdzad du gsol/_rjes kyi rim pa spyi ltar bya'o/__/zhes bla ma bde mchog 'khor lo'i bka' srung du nyer mkho'i dbang gis 'brug spungs thang bde chen pho brang du mang+ga la shrI b+hU tis bris pa phrin las 'dod dgu'i dpal du gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//__//

Footnotes

Other Information