DKR-KABUM-09-TA-037

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་སྒྲུབ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས། ལུས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན།
Wylie title thugs sgrub zhal gdams snying byang las/ lus kyi mchod sbyin DKR-KABUM-09-TA-037.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 9, Text 37, Pages 278 (Folios 1a1 to 1b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Thugs sgrub zhal gdams snying byang las lus kyi mchod sbyin. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 9: 278. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Severance Texts - gcod gzhung
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity khros ma nag mo
Colophon

ཅེས་སྔོན་རྗེས་ངག་འདོན་དིལ་མཁྱེན་མངྒ་ལས་བསྡེབས་པའོ།།

ces sngon rjes ngag 'don dil mkhyen mang+ga las bsdebs pa'o//

[edit]
ཐུགས་སྒྲུབ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས། ལུས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་བཞུགས། དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ན་མོ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར། །རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །ལུས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་བསྒོམ་པར་བགྱི། །ལུས་སྦྱིན་དངོས་ནི། ཕཊ྄༔ རང་སེམས་མ་བཅོས་ཁྲོས་མ་ནག༔ ཚངས་པའི་ལམ་ནས་རྒྱངས་ཀྱིས་ཐོན༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ༔ རིག་པ་རང་སྣང་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་གིས༔ རང་ལུས་ཕུང་པོ་དུམ་བུར་གཏུབ༔ སྟོང་གསུམ་དང་མཉམ་ཐོད་པའི་ནང༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ རླངས་པ་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པའི༔ མཆོད་སྤྲིན་མཁའ་དང་མཉམ་པར་སྤེལ༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྫས༔ འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་རྒྱན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕཊ྄༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གདོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ འོད་གསལ་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ལས༔ སྲིད་ཞི་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་མགྲོན༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ འགྲོ་འོང་མེད་པའི་དགོངས་པར་བརྡལ༔ ཐམས་ཅད་རོ་མཉམ་ཆེན་པོའི་ངང༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་མཆོད༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཚིམས་ཕྱིར་སྦྱིན༔ རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་ཚོགས་ལ་བསྔོ༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྦྱིན་གྱིས༔ དགྱེས་ཤིང་མཉེས་ནས་རབ་ཚིམས་ཏེ༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་རྩོལ་མེད་ཤར༔ འཁོར་གསུམ་མཚན་མ་ལས་འདས་པའི༔ གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཕཊ྄༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་དམིགས་མེད་ངང་དུ་བཞག་གོ །སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤོག །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསྒྲལ་བའི། །སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་སྦྱིན་པས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག ། ཅེས་སྔོན་རྗེས་ངག་འདོན་དིལ་མཁྱེན་མངྒ་ལས་བསྡེབས་པའོ།།
[edit]

thugs sgrub zhal gdams snying byang las/_lus kyi mchod sbyin bzhugs/_dang po skyabs 'gro sems bskyed ni/__na mo/_bdag sogs 'gro kun byang chub bar/_/rtsa ba gsum la skyabs su mchi/_/gzhan don sangs rgyas 'thob bya'i phyir/_/lus kyi mchod sbyin bsgom par bgyi/_/lus sbyin dngos ni/_phaTa?:_rang sems ma bcos khros ma nag:_tshangs pa'i lam nas rgyangs kyis thon:_'od gsal dbyings kyi nam mkha' la:_rig pa rang snang phyag rgyar shar:_phyag g.yas rdo rje'i gri gug gis:_rang lus phung po dum bur gtub:_stong gsum dang mnyam thod pa'i nang:_ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor bskyil:_rlangs pa 'dod yon lnga ldan pa'i:_mchod sprin mkha' dang mnyam par spel:_zag med bde ba chen po'i rdzas:_'phel 'grib bral ba'i rgyan du gyur:_oM AHhU~M:_phaTa?:_snang srid snod bcud thams cad kun:_gdod nas rnam grol phyag rgya che:_'od gsal sgyu ma'i rol pa las:_srid zhi cir yang snang ba'i mgron:_phyogs mtshams steng 'og kun tu khyab:_'gro 'ong med pa'i dgongs par brdal:_thams cad ro mnyam chen po'i ngang:_dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho mchod:_chos skyong srung ma'i thugs dam bskang:_bgegs rigs lan chags tshims phyir sbyin:_rigs drug snying rje'i tshogs la bsngo:_zag med bdud rtsi'i mchod sbyin gyis:_dgyes shing mnyes nas rab tshims te:_bsod nams tshogs chen lhun gyis grub:_ye shes 'od gsal rtsol med shar:_'khor gsum mtshan ma las 'das pa'i:_gdod ma'i gnas lugs mngon gyur shog:_phaTa?:_ces brjod la dmigs med ngang du bzhag go_/sbyin pa rgya chen gyur pa 'di yi mthus/_/'gro ba'i don du rang byung sangs rgyas shog_/sngon gyi rgyal ba rnams kyis ma bsgral ba'i/_/skye bo'i tshogs rnams sbyin pas grol gyur cig_/_ces sngon rjes ngag 'don dil mkhyen mang+ga las bsdebs pa'o//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: