DKR-KABUM-08-NYA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/ sgrub pa chen po'i khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' ston DKR-KABUM-08-NYA-011.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 8, Text 11, Pages 99-135 (Folios 1a to 37a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, ཇོ་མོ་སྨན་མོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, jo mo sman mo)
Citation Khyentse, Dilgo. Mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las sgrub pa chen po'i khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' ston. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 8: 99-135. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-06-CHA-041
Colophon

།ཅེས་མཚུངས་མེད་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་དཔལ་ཡུལ་རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ནས་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣང་བས་དབུ་རུ་བྱང་ཕྱོགས་དོ་སྐྱ་དགོན་ཆོས་སྐུ་འོད་འབར་གླིང་དུ་དོ་སྐྱ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བདག་རྐྱེན་ལས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་གསར་འཛུགས་རྒྱུན་འཇགས་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་རྟེན་འབྱུང་གིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་རབ་དཀར། རྡོར་དྲིལ། མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཕུར་མའི་གནང་སྐྱེས་འབྲི་ཤོག་བཅས་ཆེད་དུ་གསུང་བསྐུར་གནང་བ་ལྟར། སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་གཞུང་ལ་མཁའ་འགྲོ་སྒོས་བཀའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དཀོན་པར་མཐོང་སྟེ་བྲིས་ན་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སེམས་པས་འཇམ་པའི་དབྱངས་པདྨ་གར་དབང་གི་ཟིན་བྲིས་དང་ལྷོ་བྱང་གི་གཏེར་ཁའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་གུང་སྤྲད་ནས་ལམ་མཆོག་འདི་ལ་སྨྲ་བའི་སྐལ་བཟང་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་མདོ་ཁམས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རྒྱས་པའི་སྡེའམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གདན་དབུས་འགྱུར་འཆང་གི་སྟོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཐོན་ཟུར་གཟིམས་ཤགས་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བའི་དགའ་ཚལ་ནས་མེ་སྤྲེལ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འོད་གསལ་གདོད་མའི་ནང་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་མཛད་པ་སྟོན་པའི་དུས་ཆེན་ཉིན་དབུ་བཟུང་སྟེ་མེ་བྱ་གནམ་ལོ་གསར་འཆར་གྱི་དགའ་སྟོན་དུ་གྲུབ་པར་བགྱིས་སྐབས་ཡི་གེ་པ་ནི་འགྱུར་མེད་སྙན་གྲགས་ནས་ཞུས་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་བའི་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་དཔལ་འབྱོར་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ། །དགེའོ།། །།

/ces mtshungs med mkhyen brtse nus pa'i bdag nyid dpal yul rmugs sangs mchog sprul kun bzang shes rab nas gsang chen snga 'gyur rnying ma'i bstan dang bstan 'dzin la rgyu mtshan shes pa'i thugs bskyed dang phrin las kyi snang bas dbu ru byang phyogs do skya dgon chos sku 'od 'bar gling du do skya mchog sprul rin po che'i bdag rkyen las zab chos 'di nyid kyi sgrub chen gsar 'dzugs rgyun 'jags skabs nyer mkho'i rten 'byung gis mtshams sbyar te bkra shis pa'i lha rdzas rab dkar/_rdor dril/_myong grol bdud rtsi phur ma'i gnang skyes 'bri shog bcas ched du gsung bskur gnang ba ltar/_snga 'gyur bka' gter gyi gzhung la mkha' 'gro sgos bka'i tshogs sgrub kyi spyi chings kyi yig cha dkon par mthong ste bris na legs pa'i yan lag tu sems pas 'jam pa'i dbyangs pad+ma gar dbang gi zin bris dang lho byang gi gter kha'i rig 'dzin brgyud pa'i phyag bzhes gung sprad nas lam mchog 'di la smra ba'i skal bzang cung zad thob pa'i mdo khams pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan mkhyen brtse'i 'od zer rgyas pa'i sde'am pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis gangs can bod kyi rdo rje gdan dbus 'gyur 'chang gi ston mchog rnam gsum bzhugs pa'i gtsug lag khang gi shar phyogs thon zur gzims shags bkra shis snang ba'i dga' tshal nas me sprel rgyal zla'i tshes bco brgyad la kun mkhyen bla ma 'od gsal gdod ma'i nang dbyings su mngon par byang chub pa'i mdzad pa ston pa'i dus chen nyin dbu bzung ste me bya gnam lo gsar 'char gyi dga' ston du grub par bgyis skabs yi ge pa ni 'gyur med snyan grags nas zhus pa 'dis kyang snyigs ma'i dus kyi rgud pa zhi ba'i bstan 'gro'i phan bde'i dpal 'byor dar zhing rgyas pa'i rten 'byung du gyur cig__/sarba mang+ga laM/_dge'o/__/dge'o//_//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཌཱ་ཀི་མཎྜ་ལ་བྷྱཿ དབྱིངས་ནས་རང་ཤར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གར། །སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་པར་བརྡལ་བའི་དྷཱ་ཀི་ནཱི། །ལྷན་སྐྱེས་དགྱེས་མས་དྲྭ་བ་སྡོམ་པའི་དབྱིངས། །མི་ཕྱེད་མཉམ་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཕྱག་གིས་བཏུད། །མཆོག་གསང་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །གནས་སྐབས་བཞི་ཡི་འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་བཞིར། །སྦྱོར་བའི་གསེང་ལམ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིས། །གསལ་བྱེད་གྲུབ་པའི་གཞུང་བཞིན་འདིར་སྤེལ་བྱ། །འདི་ཉིད་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཁོག་ཆེན་མོ་ལས། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་ཁོག་ཕུབ་སྟེ༔ ཐོག་མར་བསྙེན་པ་ལའང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་དབྱེ་བའི་རྣམ་བཞག་ཟབ་ཁྲིད་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་པས་དུས་གྲངས་མཚན་མའི་བསྙེན་པ་སྔོན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་དགོས་པ་གཞིར་བཅས་ལ༔ དེ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ གཉིས་པ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་ལ་བཞི༔ བསྒྲུབ་པའི་གནས་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་ས་ཆོག༔ བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་ལྷ་སྟ་གོན༔ བསྒྲུབ་རྫས་གཙོ་བོར་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་གསང་བའི་བུམ་པ་སྟ་གོན༔ བསྒྲུབ་ཡུལ་སྣོད་ལ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་སློབ་མ་སྟ་གོན་དང་བཞི་ལས༔ དང་པོ་ལའང་འཕྲོས་དོན་དང༔ སྔོན་འགྲོ་ས་ཆོག་དངོས་སོ༔ དང་པོ་ནི༔ སྤྱིར་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་གཞུང་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྤྱི་ཆིངས་ཀུན་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང་གྲགས་པ་ལྟར༔ སྟོན་པ་གནས་དུས་འཁོར་དང་ཆོས༔ ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་བཞིར་ལྡན་ནས༔ ཞེས་པ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་གཟུང་བ་དང༌། གཉིས་པ་ལའང་སྔོན་འགྲོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔུང་བསྐྱེད་པ་ནི། བཀའ་དགོངས་ཀྱི་གཞུང་ལས་རྣམ་བཞག་དུ་མ་གསུངས་ཀྱང་དོན་དུ་སྒྲུབ་ཆེན་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོ་མཆོད་སྦྱིན་ལྷ་བསང༌། ཆུ་གཏོར། སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་མདོས་ཆོག །དགེ་འདུན་བསྙེན་བཀུར། སྭཙྪ་གདབ་པ། སྐོང་ཆོག་ཚོགས་མཆོད། ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག །ཤར་དུ་ཤེར་ཕྱིན། ལྷོར་སྟོབས་པོ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་ལངྐར་གཤེགས་པ། བྱང་དུ་ཏོག་གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་སོགས་མདོ་ཀློག་པས་མཚོན་སྣ་སེལ་སྲུང་རིམ་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པའོ། །སྤྲོ་ན་སྐབས་འདིར་མཆོད་གནས་རྡོ་རྗེ་མཚམས་པ་ལྟ་བུ་ཟུར་དུ་ཡོད་ན་དང༌། མེད་ཀྱང་དཔོན་སློབ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི་ལས་སྦྱོར་གྱིས་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་ཚད་ལྡན་བྲིས་པ་གསེར་གཟུ་བསྐྱེད་འགུགས་གཟིར་བ་མནན་ཐོད་དུ་འཇུག་པ་བཅས་ཞག་གསུམ་ཙམ་གྲུབ་ན་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ས་ཆོག་དངོས་ལའང་ལྔ་ལས། དང་པོ་བརྟག་པ་གསུམ་ནི་སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པ་ལ་མི་མཛད་བས་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག །གཉིས་པ་བསླང་བ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ས་ལྷ་མཆོད་པས་གནང་བ་ཞུ་བ་ནི། སྤྱིར་གཟུགས་ཅན་གྱིས་བདག་ཏུ་བྱས་ན་རིན་གྱིས་བསླུ་བར་གསུངས་ཀྱང་ཟིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱ་བའི་གནས་ཁང་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་དབུས་སུ་སྟེགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་ཁེབས་ལྡན་བང་རིམ་ཅན་གྱི་དང་པོའི་དབུས་སུ་འབྲུ་ཚོམ་གྱི་སྟེང་དུ་བདག་བསྐྱེད་མཁའ་འགྲོའི་དཔལ་གཏོར་རྒྱན་སྤྲོས་ཅན། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །དེའི་མདུན་སྟེགས་གཉིས་པར་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཀོད། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་ས་ལྷ་དང༌། ཡུལ་བདག་སྤྱི་ལ་མཆོད་གཏོར་དཀར་ཟླུམ་མཐེབ་རིལ་གྱིས་མཚན་པ་གཉིས། གསེར་སྐྱེམས། མཐའ་བསྐོར་བྱང་ཤར་མཚམས་འཛིན་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམས་ཆུ་གཉིས། ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཀོད། གཞན་ཡང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཚང་བར་བྱས་ལ། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་བརྒྱུད་འདེབས་བཅས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་མགོན་པདྨ་གར་དབང་གསུང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉིད་བཏང་སྟེ། དེའང་སྐབས་འདིར་སྔོན་འགྲོ་རྒྱས་པ་བཏང་མི་དགོས་པས་སྐྱབས་སེམས་ལན་གསུམ་བཏང་རྗེས། ཨཱཿ གདོད་ནས་རྣམ་དག་རང་རིག་པ་སོགས་དངོས་གཞིའི་བདག་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་སྟེ་བཟླས་པ་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་དང་བསྡུ་ལྡང་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། མཆོད་གཏོར་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱངས། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས། ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབས། ཚོམ་བུ་ཉིད། མདུན་གྱི་ཚོམ་བུ་ཉིད་བྃ་ལས་ས་ཡི་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན་དར་གྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཐོན་པར་གྱུར། རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ས་འོག་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲི་བྷ་བ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དབང་བསྐུར། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱིས། གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམས་ལ་རྒྱས་གདབ། ཨོཾ་པྲི་ཐི་དེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ཀྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ་ས་གནོན་གྱི་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ། སྐྱོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དང་ཁྱད་པར་དུ། །ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྣམས་ལ། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ནི་དཔང་དུ་གྱུར། །ཤཱཀྱ་སེངྒེ་སྐྱོབ་པ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བདུད་ཀྱི་སྡེ་བཅོམ་པ། །དེ་བཞིན་བདག་ཀྱང་བདུད་སྡེ་ལས། །རྒྱལ་བར་བྱས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་ཅི་དགའ་བར་སྤྱོད་ཅིག་ཅེས་གནང་བ་བྱིན་ནས་དེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཞི་རོལ་བཅས་གཏོར་མ་ཕྱིར་འབུལ། གཉིས་པ་ཡུལ་བདག་ལ་བསླང་བ་ནི། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། སྠ་ན་པ་ཏི་ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལཉྩ་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ དགོངས་ཤིག་ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་སྡེ་དང་དཔུང༔ གངས་རིའི་གཡའ་རྩེ་ལུ་མ་སྐྱེད་མོས་ཚལ༔ མཚོ་རྫིང་ལྟེང་ཀ་སོ་སོའི་གནས་རྣམས་ནས༔ ལྷ་ཀླུ་ས་བདག་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས༔ ཛམ་གླིང་གྲུ་བཞིར་བསྒྲུབ་པའི་ས་བསླང་ཕྱིར༔ ས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདིར་གཤེགས་ཤིག༔ བྱིན་རླབས་བསྔོས་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ས་འདི་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪ༔ གནང་བ་བྱིན་ནས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ་ཞིང༌། འཇམ་རོལ་དང་བཅས་གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་ཕྱིར་ཕུལ། མཆོད་པ་རྣམས་བསྡུའོ། །གསུམ་པ་དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། སྟེགས་མདུན་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབང་མཆོག་གི་ཕུར་བུ་བཟུང་ལ། བདག་ཉིད་ལས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ། དེ་ཉིད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ལན་བདུན་བཟླས་པས། ཕུར་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་དམར་པོས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། བདག་གི་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །བཞི་པ་སྦྱང་བ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྔགས་རྒྱས་སྦྱང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པར་བསམས་ནས་ཕྱག་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་བཞག །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་ལག་གཡས་ས་ལ་རེག་ཚུལ་བྱས་ནས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། ལན་གསུམ་གྱིས་ས་ལ་བསྣུན་ནས། གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྦྱང་བ་ནི། བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐུར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་བྃ་ལས་ས་བོན་ཕྲ་མོ་གྲངས་མེད་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་བས་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས། དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གྱུར་ཅེས་མོས། ལྔ་བ་གཟུང་བ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་གཟུང་བ་ནི། བགེགས་གཏོར་བཤམས་ཤིང་བྱིན་རླབས། མགྲོན་བཀུག །སྔགས་ཀྱིས་བསྔོས། ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་མཚམས་བཅད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམས། གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྲུང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཞེངས་ཏེ་ལས་ཕུར་ཐོགས་ལ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྤྲོས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ས་གཞི་གང་བར་གྱུར། ཕུར་བུ་རྣམས་སྟོད་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ། སྨད་ལྕགས་ཕུར་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཕུར་བུ་བསྒྲིལ་ཞིང༌། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྚཱཾ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ལན་གསུམ། ཕུར་བུ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཁྲོ་ཆུང་དང་མེ་ཡི་འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་འབར་བས་བགེགས་རྣམས་བསྲེགས་ཤིང་ཉེ་མི་ནུས་པས་ས་གཞི་ཁེངས་པར་གྱུར། སྤྲོ་ན་སྐབས་འདིར་སྟང་སྟབས་དང་བསྐོར་བ་ཡང་བྱ་གསུངས། གཉིས་པ་མཚམས་གཅོད་ལ། དང་པོ་ཕྱི་མཚམས་གཅད་པ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་ཐོ་བཞིར་བརྩེགས་པར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་སྐུའམ་སྔགས་བྱང་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཙུགས་ལ་སོ་སོའི་མདུན་དུ་སྟེགས་གཙང་མར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུའི་སྟེང་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་མཐེབ་རིལ་གྱིས་མཚན་པ་དང༌། མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་བཅས་བཤམས། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་སེར་སྦྲེང་གིས་སྒྲུབ་ཁང་ནས་ཐོན་ཏེ་ཤར་གྱི་ཐོ་མདུན་འཁོད། མཆོད་གཏོར་རྣམས་བསང་སྦྱངས། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས། ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབས། ཐོ་སྐུ་རྟེན་བཅས་བསང་སྦྱངས། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་པི་ཝཾ་དུ་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དཀར་པོ་པི་ཝཾ་འཛིན་པ་དྲི་ཟའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ བསྡུ་རྒྱ་བཅའ། ཧཱུྃ། གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང༌། །བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། །འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། །བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་དྷྲྀ་ཥྚ་རཥྚ་ཡ་སྭཱ་ཧཱཿ ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྩ་སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། དྲི་ཟའི་མངའ་བདག་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། །ཞི་བའི་ལས་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར། །ལྷ་ཡི་ཐུགས་དམ་པི་ཝཾ་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་གསོལ། ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཥྚ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ནས་ལྷོའི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ། མཆོད་གཏོར་རྣམས་གོང་ལྟར་བྱིན་རླབས། བསང་སྦྱངས། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་རལ་གྲིར་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཕགས་སྐྱེས་པོ་སྔོན་པོ་རལ་གྲི་འཛིན་པ་གཤིན་རྗེའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཧཱུྃ། གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང༌། །བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། །བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བཻ་རུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྩ་སྔགས་མཐར། ཨི་དམ་བ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། གཤིན་རྗེའི་མངའ་བདག་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །མངོན་སྤྱོད་ལས་མཛད་སྐུ་མདོག་སྔོ། །ཚར་གཅོད་བེ་ཅོན་རལ་གྲི་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་བཻ་རུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ནུབ་ཀྱི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་བརླབས། བསང་སྦྱངས། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་སྦྲུལ་ཞགས་སུ་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་བ་ལས་སྤྱན་མི་བཟང་དམར་པོ་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་པ་ཀླུའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཧཱུྃ། གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང༌། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང༌། །འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། །བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བི་རཱུ་པཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱཿ ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། ཀླུ་ཡི་མངའ་བདག་སྤྱན་མི་བཟང༌། །དབང་གི་ལས་མཛད་སྐུ་མདོག་དམར། །ཚོགས་རྫོགས་མཆོད་རྟེན་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་བི་རཱུ་པཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བྱང་གི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ། མཆོད་གཏོར་རྣམས་བྱིན་བརླབས། བསང་སྦྱངས། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་ནེའུ་ལེར་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལྗང་ཁུ་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པ་གནོད་སྦྱིན་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཧཱུྃ། གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང༌། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། །བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ སོགས་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་བདུན་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། གནོད་སྦྱིན་མངའ་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས། །རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་ལྗང་སེར་སྐུ། །གཏེར་འཆང་བེ་ཅོན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །གཉིས་པ་བར་མཚམས་ལ་གཉིས། དམ་སྲི་མནན་པ། སྒོ་བྱང་གདགས་པའོ། །དང་པོ་ནི་དུག་ཤོག་ལ་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་བྱ་མཆུ་ཅན་ཡན་ལག་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས་པའི་སྙིང་ཁར་ཛ་ཏྲི་ཟ་ཁ་སྤྲོད་མཐར། མགྲིན་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་པ། ཡ་མ་དམ་སྲི་གམ་པ་རི་མཱ་ར་ཡ་ཛཿཛཿནནཿ ཏྲིའུ་ཏྲིའུ་མཱ་ར་ཡ་ན་མ་ཤོ་ཛཿ ཁུག་ནནཿ ཞེས་དང༌། གཟུགས་ཀྱི་མཐར་ཡིག་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་ལ། དུས་དྲུག་དང་བཅུར་རྒྱུ་བའི་ཉུལ་ལེ་དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མཐུ་སྟོབས་ཐམས་ཅད་ནོན་ཅིག༔ བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་མ་ལྡངས་ཤིག༔ ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་སྟྭམྦྷ་ཡ་ནནཿ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་ཛ་ཁྲོམ་གྱིས་བསྐོར་བ་བྲིས་ལ། འདྲེ་ལྟེབས་སུ་བཅག་ཅིང་ཚོན་སྐུད་སྔོ་དམར་གྱིས་བཅིངས། ཐོད་ངན་ནམ་ཁྱི་ཐོད་ལྟ་བུར་བཅུག །ཕུང་རས་དྲིལ་ལ་རྩང་གིས་གཟིར་བའི་མནན་ཆས་བྱ། སྒོ་དྲུང་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་བྲུས་པ་ལ་བཀོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་གསེར་སྐྱེམས་ཐོགས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། འདོད་ཡོན་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ལས་ཀྱི་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ རབ་འབྱམས་མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་ཅིག༔ དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་གཉིས་མེད་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་དམ་ཚིག་འཆང་བ་རྣམས༔ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་ཅིག༔ དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འབྱུང་པོ་མཐུ་པོ་ཆེ༔ མགོན་སྐྱབས་རྒྱབ་རྟེན་དཔུང་གཉེན་གྱུར་པ་རྣམས༔ གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་ཅིག༔ དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་པའི་ཚིགས་མཚམས་སོ་སོར་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ལས་བྱེད་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར༔ ཨེ་ཡྃ་རྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ྄ཿ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ ཨེ་ལས་ཐར་མེད་གནམ་ལྕགས་གཤིན་རྗེའི་སྒྲོམ༔ ཟུར་གསུམ་མེ་འབར་ལས་ཀྱི་རླུང་ཤུགས་གཡོ༔ དེ་དབུས་གནོད་བྱེད་དམ་སྲི་ཉུལ་ལེ་བགེགས༔ ཉམ་ཐག་སྐྱབས་བྲལ་མངོན་སུམ་གསལ་བར་གྱུར༔ ནྲྀ་ཏྲི་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་གཡབ་དྲིལ་འགུགས་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བདུད་འདུལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་སྤྲུལ་འཁོར་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས་དམ་སྲི་ཉུལ་ལེ་སྒབ་འདྲེའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ བཛྲ་པ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ བཛྲ་གཎྜེ་ཧོ༔ བཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་འགུགས་གཞུག་བྱས་ལ། འོག་གི་འདོན་ཚིག་དང་བསྟུན་སྟེ་སྐྱེར་ཕུར་སོར་བཞི་པ་མི་གཡོ་བར་བསྐྱེད་པ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ཚར་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པ་གདབ། ཐུན་རྫས་བྲབ། གུ་གུལ་བདུག །དུར་རྡོ་ལ་རི་གླིང་དང་རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པས་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ དམ་སྲི་བྱ་བའི་ལས་ངན་འདིས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་ལ་བརྡོས༔ མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་གཙེས༔ རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་མི་དགེ་བཏང༔ གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་སྒོ་ཡང་བཀག༔ བཀའ་ལས་ནམ་ཡང་མི་གཏོང་བར༔ ད་ནི་ཁྲོ་བོའི་ཕུར་ཚོགས་གདབ༔ ཐུན་ཚོགས་གདབ་སྟེ་བདུད་ཚོགས་གཏིབས༔ གཏུབ་ཅིང་སྲིན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ རི་རབ་བརྗིད་པའི་འོག་ཏུ་མནན༔ ཅེས་པའི་མཐར་འབེབས་འོག་ས་ཆུ་མེ་རླུང་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་རེ་དང༌། སཱཙྪ་ནག་པོས་མནན་ཏེ། ཧཱུྃ༔ གཅིག་ནི་བརྗོད་མེད་ཉག་གཅིག་རྒྱ༔ གཉིས་པ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རྒྱ༔ གསུམ་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ༔ བཞི་པ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་རྒྱ༔ ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རྒྱ༔ དྲུག་པ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྒྱ༔ བདུན་པ་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་རྒྱ༔ བརྒྱད་པ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱ༔ དགུ་པ་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་རྒྱ༔ བཅུ་པ་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ་ཡི་རྒྱ༔ ཁྱོད་ལ་རྒྱ་བཅུ་བརྩིགས་ཏེ་བཏབ༔ རི་རབ་བརྗིད་པས་སྟེང་ནས་མནན༔ དཔའ་བོའི་བྲོ་ར་བྱས་ཏེ་བརྡུངས༔ བསྐལ་པ་བྱེ་སྙེད་མཐའ་རུ་མནན༔ ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་སྟྭམྦྷ་ཡ་ནན༔ འབྱུང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་བཞུགས་པར་བསམ༔ ལས་བཞིའི་བྲོ་རྡུང་གི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་སྲིན་ལག་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ཏེ་ལས་བཞིའི་བྲོ་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། བསྡུ་ན་ལས་བྱང་ནས་འབྱུང་བའི་བྲོ་བརྡུང་ཞིང་ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་སྒོ་བྱང་གདགས་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་ཕྱི་སྒོ་གོང་དུ་ར་སོག་གམ་རོ་རས་ལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྐུ་སྙིང་པོ་འདོད་གསོལ་བྲིས་པ་དང༌། སྐྱེར་ཕུར་ལ་སྙིང་པོ་བྲིས་ཏེ་རྒྱབ་ཏུ་བཏགས་པ་བཀོད། དམར་གཏོར་དང་མཆོད་ཡོན་སོགས་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་བྷཉྫའི་སྣོད་དུ་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འཆར་བས་ནམ་མཁའ་གང་བ་གཏོར་སྣོད་བྷཉྫ་འབར་བས་གཏོར་རྫས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞུ་བ་ལས་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་ནག་པོ་བེ་ཅོན་དང་འཁོར་ལོ་ཐོགས་པ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ལྡན་མ་ཧེ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞེངས་པའི་གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་འཕྲོས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཀརྨ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ལན་བདུན། ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱི་མཆོད། ཀྲོདྷ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཨི་དམ་བ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ གསང་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་བཀའ་བསྩལ་ལྟར༔ བདག་ཅག་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ བཀའ་གསང་གཞུང་བཞིན་འདི་བསྒྲུབས་པས༔ འདི་ལ་གནོད་ཅིང་བར་གཅོད་རྣམས༔ ས་འདི་ཡན་ཆད་མ་གཏོང་ཞིག༔ ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་མུ་རན་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡལ་གམ་ཐུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བཟླས་ནས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ནང་སྒོར་ར་སོག་གམ་ཤིང་བྱང་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྐུ་སྔགས་འདོད་གསོལ་སྐྱེར་ཕུར་སྔགས་ལྡན་བཅས་བཀོད། མཆོད་གཏོར་རྣམས་གོང་ལྟར་བྱིན་བརླབས། ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང་སྦྱང་སྔར་ལྟར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་དང་དགྲ་སྟྭ་ཐོགས་ཏེ་བཞེངས་པའི་གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་འཕྲོས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ༔ ལན་བདུན། ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། བཛྲ་ཀྲོདྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྐུ༔ སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ དམ་སྲི་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་དམ་སྲི་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །སྒོ་བྱང་གཉིས་མ་འབྱོར་ན་ཕྱི་སྒོའི་གཤིན་རྗེ་ཁོ་ནས་ཆོག་གོ །སྒོ་ཐེམ་གྱི་ནང་དུ་བྲུབ་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཟན་ལིང་ལ་སེང་ལྡེང་ངམ་སྐྱེར་བའི་ཕུར་བུའི་དབལ་ལ་མི་གཡོ་བའི་སྔགས་དང༌། མགུལ་དུ་རྒྱ་ཤོག་ལ་སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག་ཅེས་བྲིས་ཏེ་བཏགས་པས་བཏབ། སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག་ཅེས་བརྗོད། གསུམ་པ་གསང་མཚམས་ལ་གཉིས། མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་བ་དང༌། ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་གདབ་བོ། །དང་པོ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་མ་ཏྲཾ་གི་གཟུགས་བརྙན་མགོ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་པ་གན་རྐྱལ་དུ་བཞག །སྟེགས་བུའི་ཤར་ངོས་སུ་སློབ་དཔོན་ཞལ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་ཕྱག་ཏུ་གཡབ་དར་དང་དྲིལ་བུ་བསྣམས་ནས། བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ལས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་ཏེ། མ་ཏྲཾ་ཀ་རུ་དྲ་ཛཿ ལན་བདུན་བརྗོད། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་སོགས། བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་སྔོན་འགྲོས། ཁྱད་པར་བདུད་འདུལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྣམ་པ་མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ངོ་བོ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་དང་དམ་སྲི་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བཀུག་ཏེ་གཟུགས་ལ་བསྟིམས་ནས། ཧཱུྃ༔ མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ སྔོན་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཀུན་ལ་བསྒྲིབས༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ བསྒྲལ་ནས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་བྱས༔ ཁུང་དང་རྫས་བཅས་གང་ལས་བྱུང༔ ཁུང་དང་རྫས་བཅས་བདག་ལས་བྱུང༔ བདག་མེད་སྟོང་པའི་ཐོ་བས་གཞོམ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཛཿ ཨ་ཀརྵ་རུ་དྲ་ཛཿ ཁ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཛཿ ཞེས་པས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཆད་པར་ལྟ་བ་རྣམས་གཞོམ་པའི་དོན་དུ་མ་ཏྲཾ་གི་གཟུགས་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཞབས་གཡས་པས་དོར་སྟབས་ཀྱིས་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་མནན་པ་ནི༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀས༔ མགོ་ནི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་བསྟན༔ རྐང་པ་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་བསྟན༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཞབས་ནི་གཡས་གཡོན་གྱིས༔ གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཚུལ་དུ་མནན༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ མ་ཧཱ་དེ་ཝ་རུ་དྲ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་བདུན་བཟླ་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལག་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་གསུམ་སྒྲེང་བ་ཁ་ཊྭཱྃ་གི་རྒྱས་སྙིང་གར་བསྣུན་ཚུལ་བྱས་ལ། གཟུགས་ཕུང་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག །མ་རིག་སྒོ་ལྔའི་སྦུབས་བྲལ། རྣམ་ཤེས་ཏྲིཿནག་པོར་གནས་པ་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་སྦྱངས་པས་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོར་གྱུར་པ་བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། སྟེགས་བུའི་མཐར་སྔར་དམ་སྲི་མནན་པའི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏུ་གཞུང་གྲལ་སོགས་རགས་བསྡུས་ཀྱིས་ལས་བཞིའི་བྲོ་བརྡུང༌། གཞན་རྣམས་གྲལ་དུ་འཁོད། བསྡུ་ན་བྲོ་བརྡུང་མེད་ཀྱང་ཆོག །གང་ལྟར་ཡང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་མ་ཏྲཾ་གི་ལྷུ་ཚིགས་སོ་སོར་ཕྲལ་ནས་སྟེགས་བུའི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མགོ །ནུབ་ཏུ་སྙིང༌། ནུབ་བྱང་ལག་གཡོན། བྱང་དུ་རྐང་གཡོན། བྱང་ཤར་དུ་གསང་གནས། ཤར་དུ་རྐང་གཡས། ཤར་ལྷོར་ལག་གཡས། ལྷོར་གློ་བ་སྟེ་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སོ་སོར་བཀོད། སློབ་དཔོན་ཤར་དུ་གནས་པས། བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ། ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་ཁོག་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཁོག་པ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ར་བ་མེ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བར་གྱུར། ཞེས་བསམ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་གཡས་ཕྱི་དང་གཡོན་ནང་དུ་བྱས་པའི་ཁུ་ཚུར་དཔུང་མགོར་བསྣོལ་ཞིང༌། བྷྲཱུྃ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ལན་བདུན་བཟླས་པས་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ཤག་གིས་ཕྱེ་བར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་ཀྱིས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ༔ ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཅེས་བརྗོད་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ལ་སྟེགས་བུའི་དབུས་ཀྱི་ཁྲིའུའི་ཁར་སློབ་དཔོན་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པར་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་སེང་ལྡིང་གི་ཕུར་བུ་ཙནྡན་དམར་པོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་ཞིང་རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་བཅིངས་བ་བཅུ་བཤམས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དང་ཤར་ནུབ་རྣམས་སུ་ཕུར་གདན་བཅུ་བཀོད་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་བཅུ་སྤྲོས་པས་ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྟོད་ཁྲོ་བོའི་གཟུགས་ཅན་སྨད་ཕུར་བུ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཐམས་ཅད་ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་རྒྱ་དང༌། སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་རྣམས་བཀུག་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གཡས་ཀྱིས་ཐོ་བ་དང༌། གཡོན་པས་ཕུར་བུ་བཟུང་ལ། ཧཱུྃ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་འཇིག་རྟེན་ཀུན༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་བླ་ན་མེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྤྲུལ་སྟོབས་དང་ལྡན༔ ཏ་ཀྲྀཏ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔ འཇིགས་ཚུལ་རྔམས་པའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས༔ གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་བརླག་པར་མཛོད༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བའི་གནས་མཆོག་འདིར༔ རང་བྱུང་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བཅུ༔ ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོ་མཚམས་བཅད་ཕྱིར༔ ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་པ་གདབ་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སོགས་དེ་བཞིན་སྦྱར་ཏེ། བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ༔ ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ༔ པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ༔ ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཧཱུྃ༔ ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ༔ ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཏྲཻ་ལོཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ༔ བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་འབར་བའི་སྟང་སྟབས་དང་བཅས་སྟེང་གི་ཕུར་བུ་ཤར་གྱི་ཤར་དང༌། ཤར་ནས་ཤར་ལྷོ་རིམ་གྱིས་བྱང་ཤར་བར་གཡས་བསྐོར་དང༌། འོག་གི་ཕུར་བུ་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་བཏབ་པས་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཕུག་ནས་གཡོ་འགུལ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བར་གྱུར་བར་བསམ་ཞིང༌། ཕུར་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་འཁྲིགས་པས་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བསམ། ཞེས་དང༌། ལས་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་སྲུང་འཁོར་གྱི་ཚིག་བརྗོད་ཅིང་བསྲུང་བྱ་སྲུང་བྱེད་ཐམས་ཅད་འདས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྲུང་འཁོར་ཡང་བྱ། མ་ཏྲཾ་དང་ཕུར་བ་དེ་དག་རེ་ཞིག་ཕྱོགས་སུ་བསྡུས་ནས་རྒྱན་བཀོད་སྐབས་སུ་དགྲམ་པར་བྱའོ། །གཞུང་རྙིང་རྣམས་ལས། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་སོ་བའི་ཚུལ་དང༌། ཁྲོ་བཅུའི་མཚམས་ཕུར་ཇག་པའི་སྐུང་གི་ཚུལ་དུ་བཞག་པ་ཡིན་པར་བཤད། གཉིས་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་ལྷ་སྟ་གོན་ནི། ཐོག་མར་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཆག་ཆག་གདབ་པ་ནི། དུང་ཕོར་རམ་ཀ་པཱ་ལར་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔ་སྦྱར་བའི་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞི་ལ་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གྱིས་བྱང་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཁྱབ་པར་ཁྱེམ་མེད་པར་བྱུག་ཅིང༌། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་པའི༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྤྲུལ་ཕྱིར༔ བཀའ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆག་ཆག་འདེབས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཞི་རོལ་བྱ། སྟ་གོན་དངོས་ལ་ལྷ་བུམ་པ་ཡོ་བྱད་སློབ་མ་སྟ་གོན་བཅས་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། དབང་གི་སྐབས་སུ་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་ཉིད་འཇུག་པ་བདེ་ཡང་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་སྤྱི་ལྟར་སྟ་གོན་བྱས་ན་ལེགས་པས། དཀྱིལ་འཁོར་བྱ་བའི་སྟེགས་བུའི་དབུས་གཙོ་བོའི་གནས་སུ་དྲི་བཟང་བདུད་རྩི་སྦྱར་བའི་ཆབ་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གྲུ་བཞི། འཁོར་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་རིམ་པར་ཟླུམ་པོ་བཞི། བརྒྱད་ཚོམ་གསུམ་གྱི་ནང་རིམ་པར་བརྒྱད་རེ། དེའི་ཕྱིར་བརྒྱད་བཅས་ལས་བྱང་བཟླས་པའི་སྐབས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྷ་སོ་སོའི་རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བཏགས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ཕྱེད་པར་བཀོད། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་བསྐོར། ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས། ཧཱུྃ༔ གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང༔ ཡེ་ཤེས་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་འོད་འབར་དབུས༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་དྲག་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿམཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་ཀ་པཱ་ལ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁྃ༔ དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྟིམ། བརྡ་ཕྱག ཨོཾ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བཞེས་ནས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་མཆོད་པ་དང༌། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་འཕྲུལ་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་སྣང༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་སྩོལ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ ཅེས་མདོར་བསྡུས་པས་བསྟོད་དེ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཨོཾ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང༔ སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས༔ གནས་འདིར་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི༔ ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་འདེབས་འཚལ་ན༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་གནང་བ་དང༔ སྣོད་བཅུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རབ་ཏུ་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གཞན་ཕན་གདགས་ཕྱིར༔ སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་གྱིས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བས་བྱིན་བརློབ་འགྱུར༔ གནང་བ་བསྩལ་ནས་འོད་དུ་ཞུ༔ བདག་དང་གནས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རབ་སྦྱངས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་འགྱུར༔ ཞེས་མོས་ལ་ཚོམ་བུ་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བསྡུའོ། །གཉིས་པ་བསྒྲུབ་རྫས་གཙོ་བོ་ལ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། གསང་བའི་བུམ་པ་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ཆང་ལ་བདུད་རྩི་ལྔ་བཏབ་པས་བཀང་བ་སྟེགས་ཀྱི་དབུས་སུ་བཀོད། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་བསྐོར་ལ་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཐོད་བུམ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷནྡྷའི་སྣོད་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བཅུད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ། ཕྱོགས་བཞིར་སྙིང་པོའི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞི། དེ་རྒྱབ་གནས་ཡུལ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ། ཕྲ་མེན་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་དྭངས་བའི་མཚོ་ལ་ཟླ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་གསལ་བར་གྱུར། ལྷ་སྟ་གོན་གྱི་སྐབས་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་བྱ། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྗེས་ཆགས་བསྐུལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བར་གྱུར། ཞེས་མོས་ལ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བཟླ། མཐར། ལྷ་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར། ལས་བུམ་དུ། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་སོགས་ཕག་མོའི་རྩ་སྔགས་ལན་གཅིག་བརྗོད་པས། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་སོགས་བསྒྲུབས་པའི་མཐར་སློབ་མར་དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་དགོས་ན་དབང་རྫས་རྣམས་གཞུང་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བཀོད་དོ། །གསུམ་པ་དབང་རྫས་སྒྲུབ་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ངོ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་མཁའ་འགྲོ་མ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་རྣམ་པ་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་བདག་ཉིད་དུ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོར་གྱུར། བཞི་པ་བསྒྲུབ་ཡུལ་སྣོད་ལ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི། སྒྲུབ་དབང་དགོས་པ་ཡོད་ན་སྐབས་འདིར་དབང་སྒྲིག་ལྟར་སྦྱོར་ཞིང་སྒྲུབ་ཆེན་དཀྱུས་མ་ལ་མི་དགོས་སོ། །རྩ་བའི་གསུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ལའང་བཞི་ལས། བསྒྲུབ་གཞི་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱ་བ། བསྒྲུབ་ཆོས་རྟེན་དང་རྒྱན་བཀོད་པ། སྒྲུབ་པ་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་བ། སྒྲུབ་པའི་བསྐྱེད་བཟླས་ལས་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ཆག་ཆག་གདབ་པ་ནི། བདུད་རྩི་ལྔ་ཆང་དང་སྦྱར་བས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཁྲག་ཆེན་གྱིས་བྱུག་ཅིང༌། ཨོཾ་རཀྟ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཀླད་ཆེན་གྱིས་བྱུག་ཅིང༌། ཨོཾ་ཀཾ་ཀཱ་པཱ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་བྱང་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཁྱེ་མ་མེད་པར་བྱུག་ཅིང༌། ཧཱུྃ༔ ཚེ་མཆོག་འཛིན་པའི་དངོས་གྲུབ་དྲི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་དཀར་བས་ན༔ མྃ་ས་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན༔ རཀྟ་ཆགས་པའི་གནས་ཆེན་པོ༔ བདུད་རྩི་གུར་གུམ་དྲི་ཡི་ཆུ༔ གདོད་ནས་དག་པའི་རྩ་བ་ལྔ༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་འཁོར་བའི་རྒྱུ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔར་བྱིན་བརླབས་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད། གཉིས་པ་ཐིག་གདབ་པ་ལ་དང་པོ་ཡེ་ཐིག་གདབ་པ་ནི། ཐིག་སྐུད་དཔའ་བོས་རིན་གྱིས་ཉོས་པའི་རས་བལ་ལ་གཞོན་ནུ་མས་བཀལ་བའི་སྲད་བུ་ཚོན་སྣ་ལྔ་པ་སྲིད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཉིས་འགྱུར་ལ་སྦོམ་ཕྲ་སྒོའི་ཉི་ཤུར་ཆར་བྱས་པའི་ཐིག་སྐུད་འདུ་བྱས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ནུབ་དང༌། སློབ་མ་ཤར་དུ་གནས་པས་འཁོད་དེ། བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས༔ སློབ་མ་ལ་ཕོག་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས་ཏེ་དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གསལ༔ ཡབ་ཀྱི་གནས་ལྔར་རྣམ་སྣང་སོགས་རིགས་ཀྱི་ཡབ་ལྔ་དང༔ ཡུམ་གྱི་གནས་ལྔར་སྤྱན་མ་སོགས་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔས་མཚན་པར་གྱུར༔ ཞེས་དང༌། ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་མཚན་ལྡན་གཟུངས་མ་ཡུམ༔ ཁ་ནས་ཨུཏྤལ་དྲི་ལྡང་ཞིང༔ སྐད་ཀྱང་ངང་པ་གཞོན་ནུ་འདྲ༔ སྙན་པར་སྨྲ་ཞིང་ཚུལ་དང་ལྡན༔ མཉེན་ལྕུག་འཁྲིལ་བས་དབྱེར་མི་ཕྱེད༔ རྡོ་རྗེ་ལས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་མ༔ གསང་བ་རྡོ་རྗེའི་ཐིག་འདེབས་པས༔ ལས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན་སྩོལ་ཅིག༔ བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་ཏིཥྛ་མཎྜ་ལ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ལུས་ཀྱི་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལས་ཐོན་པས་ཐིག་ལ་ཕོག་པས་དངོས་པོའི་རྟོག་པ་སྦྱངས་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བསམས་ལ། ཐིག་སྐུད་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་བརྐྱངས་བའི་ཐིག་སྣ་ཡུམ་གྱི་ལག་ཏུ་གཏད་དེ་ཅུང་ཟད་སྒྲིལ་བའི་ཚུལ་བྱས་ནས། ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་མཎྜལ་ཡུམ་གྱི་ས་གཞི་ལ༔ ཐུགས་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཡབ་ཀྱིས་ཐིག་བཏབ་པས༔ སྲིད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྱམས་ཀླས་དབྱིངས་སུ་གསལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བཞུགས་གནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྗོད་དེ་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་མཐེ་བོང་དང༌། གུང་མོས་ཐིག་སྐུད་བཟུང་བ་འོག་ནས་གྱེན་དུ་དཀྱུས་ཏེ་སེ་གོལ་གྱིས། ནུབ་ཤར་ལྷོ་བྱང་ཚངས་ཐིག་གཉིས། །མེ་རླུང་སྲིན་དབང་ཟུར་གྱི་ཐིག །མེ་དབང་རླུང་སྲིན་ཤར་ནུབ་གྲྭ། །རླུང་དབང་མེ་སྲིན་བྱང་དང་ལྷོའི། །གྲྭ་ཡི་ཐིག་ཡིན་སློབ་དཔོན་དང༌། །སློབ་མའི་གནས་ཏེ་རིམ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སྡོམ་ཚིག་ལྟར་ཐིག་ཆེན་བརྒྱད་བཏབ། འགྲོ་ཚུལ་སྤྱི་ལྟར་ཚངས་ལོག་རྒྱབ་འགྲོས་དང༌། ཟུར་ཐིག་ལ་རྒྱབ་འགྲོས་སྤངས་ཏེ་གཡས་ཁོ་ནས་ཏེ་གནམ་ཐིག་བཏབ་པས་སྔགས་དང་ཐིག་གི་སྒྲས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སད་པར་བྱས། ནམ་མཁར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསལ་བ་ལ་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཞིང༌། སློབ་དཔོན་ནུབ་ཏུ་གནས་པས་སྲད་བུ་བསྡུ། གཉིས་པ་ལས་ཐིག་གདབ་པ་ནི། ཐིག་སྐུད་ལོགས་སུ་ཡོད་ན་དང༌། མེད་ཚེ་དེའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་མུཾ་གྱིས་གཤེགས་པ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་དཀར་ཆལ་གྱིས་སྦགས་ལ་གདབ་ཚུལ་ནི། ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་ཚངས་ཐིག་གདབ། །ལྷོ་བྱང་ཚད་ནས་གཉིས་པ་གདབ། །ཕྱོགས་བཞི་ཚད་ནས་མཚམས་བཞི་གདབ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ་ཆུང་ཅི་ཙམ་པའི། །ཏོག་ནས་དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་བར། །ཆ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་རེ་རེ་ཡང༌། །གསུམ་ཆར་དབྱེ་བ་ཆ་ཆེན་རེ། །ཀུན་ཀྱང་ནང་ནས་རིམ་པ་བཞིན། །དང་པོ་ཕྱེད་གདབ་ཕྱི་མ་གདབ། །གཉིས་པ་ཆ་བཞིར་བགོ་བར་བྱ། །གསུམ་བཞི་མི་གདབ་ལྔ་དབུས་དོར། །དྲུག་པ་ཕྱེད་གདབ་ཕྱི་ཕྱེད་གདབ། །དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་འཁོར་ལོའི་ས། །ཆ་ཆེན་གཅིག་དང་ཆ་ཕྲན་གཅིག །ཕྱི་རོལ་ཆ་ཆེན་གསུམ་པོ་ནི། །ཚངས་པའི་ཐིག་གི་གཡས་གཡོན་དུ། །ནང་མ་གཉིས་པོ་ཆ་བཞིར་དབྱེ། །ཕྱི་མའི་དབུས་དོར་མཐའ་གཉིས་གདབ། །རྟ་བབས་དང་པོ་ཀ་རྒྱན་མཉམ། །གཉིས་པ་གསུམ་པ་གཅིག་ཕྱིར་བསྐྱེད། །བཞི་པ་གཉིས་བཟླུམ་ལྔ་པ་གཅིག །ཕྱིར་འཕྱར་དྲུག་པ་གཉིས་སུ་བསྐུམ། །བདུན་པ་བརྒྱད་པ་རེ་རེ་འཕྱར། །སྣམ་བུ་གསུམ་པའི་ཕྱི་ཐིག་དང༌། །ཚངས་ཐིག་རྒྱ་གྲམ་ཐེབས་མཚམས་ནས། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་བསྐོར་གླང་རྒྱབ་དབུས། །སྣམ་བུ་དང་པོའི་ཕྱི་ཐིག་དང༌། །སྒོ་ཚད་གཡས་གཡོན་ཕྲད་མཚམས་ནས། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེའི་གཡས་གཡོན་དང༌། །མུ་རན་ཆ་ཕྲན་རེ་རེས་བསྐོར། །སྣམ་བུ་གསུམ་པའི་ཕྱི་ཐིག་དང༌། །ཚངས་ནས་གཉིས་ཕྱིན་འཛོམས་པ་ནས། །བཟུང་སྟེ་ཀ་རྒྱན་རྩེ་མོ་དང༌། །དེ་ནས་འཕྲེད་གཉིས་གཅིག་ཕྱིར་ཕྱིས། །སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་ཕྱི་མཐའ་བསྐོར། །པདྨ་ཆོས་འཁོར་གདུགས་ཀྱི་ས། །ཆ་ཆེན་ཕྱི་མར་རང་བསྒྲིགས་འགྱུར། །སྣ་ཚོགས་པད་འཁོར་ཆ་ཆེན་ཕྱེད། །འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་ཆ་ཕྲན་གཅིག །དུར་ཁྲོད་ཆ་ཆེན་རྡོ་ར་ཕྱེད། །མེ་རི་ཆ་ཆེན་གཅིག་རྣམས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ཚོན་དབྱེ་བ་ནི། ཚོན་སྣ་ལྔ་མདོག་རིགས་བསྡེབས་པའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཞེས་བཀོད་པ་བཞག །རྡུལ་ཚོན་ལ་བཀོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་རྡུལ་ཚོན་ལ་ཐིམ། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་གྱི་རིན་པོ་ཆེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར། བྃ་ཧ་རི་ན་ས༔ ཞེས་འབྲུ་ལྔ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཚོན་ཐོབ་འདི་རྩིག་པ་ནང་ནས་རིམ་བཞིན་སྔོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ལྔ་སྦྲག །འདོད་སྣམ་དམར་པོ། ཕ་གུ་སེར་པོ། དྲྭ་བ་གཞི་ནག་པོ་ལ་དྲྭ་ཕྱེད་དཀར་པོ། ཤར་བུ་གཞི་སྔོན་པོ་ལ་ཟ་ར་ཚགས་དཀར་པོ། མདའ་ཡབ་དཀར་པོ་མཆོད་རྟེན་རིས། མུན་པ་གླང་རྒྱབ་ནག་པོ། རྟ་བབ་སྣམ་བུ་བརྒྱད་ཀྱི་རྟ་རྐང་གཞི་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེ་སེར་པོ་འགྲེང་བ། ཆུ་སྐྱེས་དཀར་པོ། སྒྲོམ་མཛེས་ཚོན། ཟར་ཚགས་དཀར་གཞི་ནག །སྣ་འཕྱང་སེར། སྒྲིལ་འཕྱོང་གཞི་ནག་པོ་ལ་དྲྭ་བ་དཀར་པོ། ཤར་བུ་དཀར་པོ་སྔོན་པོའི་གཞིར་བསྒྲིགས་པ། རྒྱ་ཕུབ་ཁྱུང་མགོ་མཐིང་བ། པདྨ་དམར་པོ། འཁོར་ལོ་དང་རི་དྭགས་སེར་པོ། གདུགས་དཀར་པོ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཕྱོགས་མདོག །ཕྱི་ཁྱམས་ལྗང་གུ་པ་ཏྲ་རིས། གེ་སར་སེར་པོ། པད་འདབ་སོ་གཉིས་སྣ་ཚོགས། དུར་ཁྲོད་གཞི་ནག་པོ་ལ་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་མཛེས་པ། རྡོ་ར་གཞི་ནག་པོ་ལ་རྡོ་རྗེ་སེར་པོ། མེ་རི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སྣ་ཚོགས། སྒོ་དང་སྒོ་ཁྱུད་ཀྱི་མཚམས་རྣམས་སུ་ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་རེ་རེ། རྟ་བབ་དང་མདའ་ཐིག་ཚོན་གྱི་བྱ་བ་རྫོགས་ནས་བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་གསོལ་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྡིང་ཁྲི་རིམ་པ་གསུམ་མམ་གཉིས་ཡོད་པའི་འོག་མར་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲིས་པ་བཀོད། གཞུང་མཐུན་གྱི་སྐུ་གཟུགས། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཙཀླི། རྩ་བའི་གཞུང་པོད། སྲོག་འཁོར། བྷནྡྷ་དམ་རྫས་ཀྱིས་གཏམས་པ། ཕྱག་མཚན་དང༌། ཁ་ཊྭཱྃ་ག །སྒྲུབ་པའི་གཏོར་ཆེན་རི་རབ་བང་རིམ་བཞི་པའི་སྟེང་དུ་མཁའ་འགྲོའི་དཔལ་གཏོར་ཕྲ་ལ་བརྗིད་ཅིང་ཕག་མགོས་མཚན་པ་པད་འདབ་བཞིས་བསྐོར་བ། ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་མའི་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་རེ། བང་རིམ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ཟུང་འཇུག་གི་གཏོར་ཆུང་ཉེར་བཞི། རྩ་བར་ལས་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་ཆུང་བརྒྱད། བར་མཚམས་རྣམས་སུ་མཐེབ་ཀྱུ་ཤ་ཁྲག་འབྲུ་སྨན་སྒོག་ཙོང་ལ་ཕུག་མྱོས་བྱེད་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར། དཀར་ཐིག་རྒྱན་སྤྲོས་སྐུ་ཙཀ་དར་གདུགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱན་རྫས་མཆོད་པ་སོགས་གཞུང་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། བསྒྲུབ་ཆོས་རྟེན་དང༌། རྒྱན་བཀོད་དངོས་དང༌། མངའ་གསོལ་རྟགས་གདབ། བསྲེ་བསྣན། བྱིན་འབེབས་སོ། །དང་པོ་ནི། བརྒྱུད་འདེབས་དང་སྐྱབས་སེམས་སྡོན་འགྲོས་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་བསྡུ་ལྡང་གི་བར་ས་ཆོག་ལྟར་བྱ། སླར་རྩ་སྔགས་ཀྱི་ཛཔ་དབྱངས་བྱ་བའི་ཚེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོར་དྲིལ་སྤོས་འཛིན་པས་སྣ་དྲངས། རྟེན་སྒྲུབ་མཆོད་པའི་རྫས་རྣམས་ཐོགས་པ་སེར་སྦྲེང་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་མདུན་དུ་འཁོད་པས་དབྱངས་དང་བཅས་པས་གསང་བུམ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་ཁྲིའུ་ལ་བཀོད་དེ། ཨོཾ༔ སྐུ་ཡི་རང་བཞིན་དུར་ཁྲོད་གཞལ་མེད་ཁང༔ མཎྜལ་དབུས་སུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང༔ གཟུགས་ཁམས་བཀོད་པ་རྩ་ཡི་སྣང་ཞེན་སྦྱོངས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཿ ཀཱ་ཡ་མཎྜ་ལ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཏིཥྛ་ཨོཾ༔ སིནྡྷཱུ་རའི་མེ་ལོང་ལ་ཆོས་འབྱུང་དབུས་སུ་ས་བོན་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་རྩ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཐོད་པའི་ཁ་དར་དམར་གྱིས་བཀབ་པའི་སྟེང་བཀོད་དེ། ཨཱཿ གསུང་གི་རང་བཞིན་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང༔ འདོད་ཁམས་འགྲོ་འོང་རླུང་གི་བྱེད་པ་སྦྱོང༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཡེ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཝཱཀ་མཎྜ་ལ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཏིཥྛ་ཨཱཿ དེའི་སྟེང་དུ་རང་བྱུང་གི་མན་ཤེལ་ཟུར་དྲུག་པ་བཀོད་དེ། ཧོཿ དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་ཆེ༔ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང༔ ཁམས་གསུམ་རྩ་རླུང་སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཏིཥྛ་ཧོཿ སྐུ་རྟེན་ཙཀླི་སོགས་དབུས་ནས་རིམ་པར་བཀོད་དེ། ཧཱུྃ༔ དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་ཁྲོས་མ་ནག༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་དགྱེས་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ རྩ་སྔགས་དང༌། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཞིའི་གནས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱོགས་བཞིར་དགྱེས་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ རྩ་སྔགས་དང༌། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ གསང་གསུམ་གནས་སུ་དགྱེས་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ རྩ་སྔགས་དང༌། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃཿ ཧཱུྃ༔ སྒོ་བཞི་མཚམས་བཞི་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཕྲ་མེན་ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ ཕོ་བྲང་སྒོ་མཚམས་དགྱེས་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ རྩ་སྔགས་དང༌། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་པ་རྣམས་བཀོད་དེ། ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཅུར་མངའ་མཛད་ཁྲོ་རྒྱལ་འབར་བའི་སྐུ༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་བདུད་འཇོམས་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་བ༔ ཞི་བའི་ངང་ལས་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྲུང་བའི་བདག་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྟེང་གི་ཕུར་བུ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱོགས་བཞིར་གཡས་བསྐོར། མཚམས་བཞིར་འོག་བཅས་གཡོན་བསྐོར་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ར་བའི་སྟེང་དུ་ཕུར་གདན་བཅུ་ལ་བཀོད། རལ་གྲི་བཞི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ལོག་རྟོག་འཁོར་བའི་རྩ་བའི་རྒྱུན་གཅོད་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲོལ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོའི་ཤེས་རབ་མཚོན་ཆ་མཆོག༔ སྡུག་བསྔལ་དྲྭ་བ་གཅོད་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མཉྫཱུ་ཤྲཱི་ཏཱིཀྵྞ་ས་མ་ཡ་ལྷན༔ ཞེས་ཕྱོགས་བཞིར་བཀོད། མདའ་དར་མེ་ལོང་དང་བཅས་པ་བཞི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་བཞི་ལྡན་དོན་གྱི་སྨྱུག་མ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་སྒྲོ་བསྒྲོན་ཏེ༔ ཐབས་མཆོག་བཅས་ལ་ཤེས་རབ་མདེའུ་བཙུགས༔ མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཀྲའི་ངང་ཉིད་དུ༔ སྒྲིབ་མེད་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས༔ དོན་ལ་འགགས་པ་མེད་པས་ན༔ ཏིང་འཛིན་གསལ་བའི་མདངས་དང་ལྡན༔ འོད་མཆོག་མཉམ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨཱ་དརྴ་ཛྙཱ་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཞེས་མཚམས་བཞིར་བཀོད་ལ། ཚོན་སྐུད་ལྔ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ མཛེས་པའི་སྐུ་མཆོག་ཡོན་ཏན་རྟགས་དང་ལྡན༔ མཉམ་ལ་འཇམ་པའི་ཤེས་རབ་ཐབས་སུ་སྣང༔ ཁ་དོག་གསལ་བས་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྫོགས༔ དཔལ་བརྗིད་ལྡན་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས༔ བཀྲ་ཤིས་དོན་ལ་རིམ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་པྲཛྙཱ་ཨུ་པཱ་ད་ཡ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མདའ་རལ་གྲི་ཕུར་བུ་རྣམས་དྲྭ་བར་སྦྲེལ། འཕན་བཞི་རྒྱལ་མཚན་བཞི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཕོ་བྲང་གི༔ མཉམ་ཉིད་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་དབྱེར་མེད་ཀྱང༔ ཀུན་རྫོབ་རིགས་ལ་ཕྱི་ནང་བྱེ་བྲག་གསལ༔ མ་འདྲེས་ཁ་དོག་སོ་སོར་གསལ་བཀྲ་ཞིང༔ ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་མཛེས་པའི་རྒྱན་བྲེས་པས༔ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་དང་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ༔ ཕོ་བྲང་རྒྱན་དང་ལྡན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་རཏྣ་ཏྲྃ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་འཕན་ཕྱོགས་བཞི། རྒྱལ་མཚན་མཚམས་བཞི། གཞན་ཡང་ཡོལ་བ་བླ་བྲེ་ལྡ་ལྡི་གདུགས་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་སྔར་རྟེན་གཏོར་ཇི་ལྟ་བར་བཞེངས་པ་དང༌། ཆོས་སྲུང་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སྤྱང་ཞོན་མཆེད་གསུམ་གྱི་གཏོར་མ། ཆད་བརྟན་རྒྱུན་བཞག །རྒྱུན་གསོའི་ཞི་དྲག་ཉེར་སྤྱོད་མཇུག་སྤྲད་པ། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་བརྒྱ་རྩ་འབྱོར་ན་ལེགས་པས་མཐའ་བསྐོར་དུ་སྟེགས་བུ་བང་རིམ་ཅན་ལ་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་བཀོད། འདི་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་མཆོད་རྫས་རེ་རེ་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་བཀོད་པར་གསུངས་ཀྱང་ལག་ལེན་བདེ་བའི་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་ཁྲིའུ་ཤིང་ཆུང་ངུར་ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཆུ་སྐོང་གི་བུམ་པ་འབྱོར་ན་ལྔ་གཞུང་མཐུན་རྫས་ཀྱིས་གཏམས་པ་མགུལ་ཆིངས་ཕྱོགས་མདོག་ཅན་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཁོད་པའོ། །བསྡུ་ན་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ་ཅན་གྱིས་བུམ་པ་གཅིག་ལ་མཆོད་པས་བསྐོར་བ་དང༌། དེའི་མདུན་དུ་མཆོད་པའི་ཆུ་གཙང་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་བ་གཞུང་མཐུན་རྫས་ཀྱིས་བཏབ་པའང་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དམ་དུང་ཞལ་དུ་བཤམས། ལྷོར་རིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་དང་སྨན་སྣ་སྦྱར་བའི་ས་སྤྱིན་གཙང་མ་བདུད་རྩི་ཆེན་པོས་བྲན་པའི་སཱཙྪ་མདོག་ལྔ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་བཏབ་པ་རྩ་སྔགས་སྤེལ་ཚིག་ཅན་གྱི་གཟུངས་དང་ལྡན་པ་རབ་གནས་ཅན་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་ཁ་དོག་གི་རིགས་ཀྱི་ངེས་པ་བཞིན་བཀོད། དེའི་ཉེ་ལོགས་སུ་འབྲས་ཁ་དོག་ལྔ་བཅོས་པའི་མེ་ཏོག་ཀྱང་སྣོད་སོ་སོར་བཤམས་པ་དང༌། ནུབ་ཏུ་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ལས་མཐུན་གྱི་ཐབ་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔ་ཚོམ་ཅན་དང༌། ལག་ལེན་བདེ་ཆེད་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་ཐབ་དང༌། བུད་ཤིང་བརྩེགས་པ་དང༌། ཉེ་ལོགས་སུ་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པ། སྨན་རཀ་གཏོར་མ། དགང་བླུགས་ཡམ་ཤིང་སོགས་སྲེགས་རྫས་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་གཞུང་ལྟར་བཤམས། བྱང་དུ་འཕྲུལ་སྟེགས་ལ་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ལས་བཞིའི་དབྱིབས་སུ་བཅོས་པའི་སྤོས་སྣོད་མེ་དང་བཅས་པ། སྦྱར་བའི་སྤོས་དང་རླུང་གཡབ་ཀྱང་ཕྱོགས་སོ་སོར་བཤམས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་གཡས་སུ་མར་མེའི་མཆོད་པ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཇི་ཙམ་འབྱོར་པ་དང༌། གཡོན་དུ་ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་གྱི་པགས་པར་མཆོད་མདོས་གཞུང་མཐུན་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐོར་བའང་བཤམས། གཞན་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་འབུལ་རྒྱུའི་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་སྤུངས། ཆད་བརྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྒྱས་པ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ལྕགས་ཧོམ་དུ་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ། ལས་ཕུར། ཐུན་རྫས། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ནང་མཆོད། རྡོར་དྲིལ། ཌཱ་མ་རུ། མེ་ཏོག་གི་སྣོད། ལས་བུམ། སྒྲུབ་པ་པོ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་རོལ་མོའི་རིགས་བྱེད་སོགས་སྒྲུབ་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །མཆོད་རྫས་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ལྟར། ཧཱུྃ༔ གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང༔ ཡེ་ཤེས་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་འོད་འབར་དབུས༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་དྲག་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿམཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་ཀ་པཱ་ལ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁྃ༔ ཞེས་བྱིན་རླབས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ལ་འཇུག་རུང་དུ་བྱ་བ་མངའ་གསོལ་དང་རྟགས་གདབ་ནི། རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱིས་དབྱངས་བོར་ལེན་དང་ཐོད་ཆང་མར་བཟེ་ཅན་ཚིག་བསྟུན་སོ་སོར་དྲང་བར་མངའ་གསོལ་ནི། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་གདུང་འཚོབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉིད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དུག་ལྔ་རྩད་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གནས༔ བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཞེས་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མའི་གདུང་འཚོབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ དམ་ཆོས་ཆར་འབེབས་ཚེ་དང་དངོས་གྲུབ་སྤེལ༔ དབང་བསྐུར་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པ༔ རྒྱལ་ཚབ་སྟོན་པ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཡུམ་ལ། གཉིས་མེད་བདེ་སྐྱེད་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་བཟང༔ ཀུན་བཟང་ཡུམ་དུ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྡོ་རྗེ་ལས་པ་ལ། ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲངས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ རྡོ་རྗེ་ཀརྨ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ གིང་ལ། བར་གཅོད་བགེགས་བསྒྲལ་གཟུགས་ཕུང་ལྷ་ལ་སྟོབ༔ རྡོ་རྗེ་གིང་མཆོག་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ མཚམས་པར། ཕྱི་ནང་མཚམས་གཅོད་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ སྤྱན་པར། དངོས་གྲུབ་བགེགས་གཉིས་དུས་དང་དྲོད་ཚད་མཁྱེན༔ རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ དུས་འཚམ་པར། ཕྲིན་ལས་སྐབས་སྦྱར་དུས་འཛིན་ནམ་ཚོད་མཁས༔ རྡོ་རྗེ་དུས་འཚམ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཕྱག་ཚང༌། ཕུད་གཙང་གཡོས་མཁས་ཕྱི་ནང་བྱ་བྱེད་མཁས༔ རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཚང་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ བྱན་བོར། གང་ལ་བདག་འཛིན་མཁས་ལྡན་བརྩོན་པར་བཞུགས༔ གསེར་ཕྲེང་མཆེད་ལྕམ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྡུལ་ཕྱག་ལ། ཀུན་གྱི་བཀའ་སྒྲུབ་ཕྱི་ཡི་ཉུལ་ལེ་སྐྲོད༔ རྡུལ་ཕྱག་སྐྱེས་བུར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཞེས་སོ་སོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་རང་གྲལ་དུ་འཁོད་པ་ལས་ནམ་ཡང་མ་འཕྱུག་པར་བྱ། དེའི་རྗེས་འབྲེལ་རྟགས་གདབ་ནི། ཆས་རྣམས་ལས་རྡོར་གྱིས་ཐོགས། རྒྱལ་ཚབ་པས་དབྱངས་བོར་ལེན་བཅས། ཧཱུྃ༔ དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་སྒྱུ་མའི་ཁོང་གསེང་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཐོད་པའི་དབུ་རྒྱན་གསོལ༔ ཐེག་མཆོག་དོན་སྟོན་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་གསོལ༔ འཁོར་བ་མི་སྤང་མི་ལྤགས་གཡང་གཞི་གསོལ༔ ཞེ་སྡང་ཉིད་འཇོམས་སྦྲུལ་ནག་ཆུན་པོ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་སྟག་ཤམ་གསོལ༔ འཁོར་བའི་བཅུད་ལེན་ཞག་གི་ཟོ་རིས་གསོལ༔ ཆགས་པས་དབང་སྡུད་རཀྟའི་ཐིག་ལེ་གསོལ༔ སྐྱེ་འཆི་རྩད་གཅོད་ཐལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་གསོལ༔ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་ཕྲེང་ཚར་གསུམ་གསོལ༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ༔ མ་རིག་ནགས་སྲེག་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་གསོལ༔ ཞིང་བཅུ་ཡོངས་སྒྲོལ་དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་འདི༔ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཡི་རྒྱན་དུ་བཞེས༔ ཞེས་རྗེས་ཟློག་དང་བཅས་ཚིག་དང་བསྟུན་ནས་དཔལ་གྱི་ཆས་རྣམས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་རྒྱལ་ཚབ་པར་རིམ་པར་ཕུལ་ལ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སོ་སོར་བགོ་ཞིང་བརྒྱན་པའི་ཚུལ་བྱའོ། །རྗེས་འབྲེལ་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་གདོད་མ་ནས༔ རྣམ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཞིང༔ མ་རྟོགས་གཉིས་འཛིན་སྒྲིབ་གཡོགས་སྒོ༔ རང་རིག་བརྡ་ཡིས་དབྱེ་བར་བྱ༔ བྷྲཱུྃ་པྲ་བཻ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་རྟོག་དྲི་མས་བཅད་པ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བརྡ་ཕྱག་མཛད་པས་རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་ཡེ་ནས་རང་བྱུང་བའི༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད༔ བརྡ་དང་གར་གྱིས་མཚོན་ནས་ཀྱང༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཕྱག་བགྱིའོ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ལྷ་བདག་གཉིས་མེད་མི་ཕྱེད་རོ་མཉམ་དུ་ཤེས་པའི་ལྟ་བའི་ཀློང་ཕྱག་འཚལ། གསུམ་པ་བསྲེ་བསྣན་བསྐོས་གདབ་ནི། སྐབས་འདིར་དབང་མ་ཐོབ་པའི་མཆེད་གསར་བུ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་ཤར་དུ་ལོགས་སུ་ཕྱེ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ། བདུད་རྩི་ཡུངས་ཐུན་སོགས་བཀོད་ནས། ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ༔ རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་སོགས་ཀྱིས་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སྨན་མཆོད་ཁཱ་བཞི་སྦྱར། སློབ་དཔོན་གྱིས། བདག་ཉིད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡ་ལས་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པ་སྤྲོས། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་སློབ་བུའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབ། ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་སྟེ༔ སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད༔ གསུང་གི་དྲག་སྔགས་སྟོང་གསུམ་གཡོ༔ ཐུགས་རྗེ་དྲག་ཤུལ་འབར་བ་ཡིས༔ འདུ་བའི་ལྷ་ནི་མ་གཏོགས་པ༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཁྱེད་ཅག་འདུག་པའི་སྐབས་མེད་པས༔ དེ་བས་ད་ལྟ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སརྦ་བི་གྷྣཱན་ཨུ་ཙ་ཊ་ཡ་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པ་རོལ་མོ་ཚམ་རྔམས་དང་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད། གསར་བུ་རྣམས་རྒྱུད་སྦྱང་ཕྱིར། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །སྙིང་གར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བ་རེ་ཡོད་པར་བསྒོམས་ལ་བྱིན་བརླབས་པའི་བདུད་རྩི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་ལན་གསུམ་བཞག་ནས། ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ དེ་དག་ལ་ནི་སྙིང་རིང་ན༔ རྡོ་རྗེ་ཡཀྴ་གནོད་སྦྱིན་གྱིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ལ་ཞུགས་ཏེ་འཐུང༔ སྙིང་ལ་ཡང་དག་གནས་པའོ༔ འདི་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཆུ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་སྲེག་པར་བྱེད༔ དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འདིས་འགྲུབ༔ ཅེས་བྱིན་པས། སློབ་མས་ཀྱང༌། ཨི་དནྟེ་ན་ར་ཀན་ས་མ་ཡ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མྱངས་བ་སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །འདྲེས་ཟིན་བསྣན་པ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་པས་བདུད་རྩི་གཡོན་བསྐོར་དུ་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲིམ་ཞིང་གཙོ་བོའི་སྔགས་ཛཔ་དབྱངས་ལན་གསུམ་གྱི་མཇུག་ཏུ་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་པས་བདུད་རྩི་མྱངས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་སྐུ་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཨཱཿ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུང་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐུགས་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་ཐུགས་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཞེས་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས། དེང་ཕྱིན་ཆད་མཆེད་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་སྐལ་པ་མཉམ་ཞིང་དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཡིན་པས་དམ་ཚིག་གཞུང་བཞིན་དུ་སྲུང་བར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བསྒོ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐལ་སྦྱར་བར་དུ་མེ་ཏོག་བཟུང་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང༔ དམ་ཚིག་འབྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱིས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡི༔ བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཕྱིར་གཏང་རག་གཏོང༔ ཞེས་དྲིན་ལན་གྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་བཞག་པ་ནི། མཆེད་གསར་པ་རྣམས་རང་རང་གི་གྲལ་དུ་འཁོད་ནས། རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་བསྟེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་དང༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཛཔ་བསྙེན་བཀྲ་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་མཆི་བར་གནང༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མཆེད་གསར་པ་རྣམས་རང་གྲལ་དུ་འཁོད། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་གཟུངས་ཐག་ལ༔ དམ་ཚིག་སྲོག་གིས་བསྡུས་པའི་མཆེད་དང་ལྕམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་དེ་དམ་ཚིག་གི་བསླབ་བྱ་རྒྱས་པར་བྱ། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གསོར་བས། ཨོཾ་བཛྲ་གཎྜེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞིང་དཀུར་བསྟེན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་ཐུགས་ཀར་འཁྱུད་རྒྱ་བྱས་ལ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་རོལ་ཆེན་བརྒྱ་བརྡུང་སོགས་རོལ་མོ་ཆེར་བསྒྲག་གོ །བཞི་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། རང་གྲལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་པར་བཞེངས། ཞྭ་གོས་སོགས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད། གཡབ་དར་སྤོས་རོལ་བཅས། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་དབབ། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་ཏེ་གནས་དང་སྒྲུབ་པ་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོ་བྱད་དང་བཅས་པ་ལ་བྱིན་དབབ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་རང་གྲལ་དུ་འཁོད། ཛཔ་དབྱངས་ལན་གསུམ་དང༌། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་རྒྱུན་སྤྱོད་ལ་འཇུག་གོ །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་བ་ལ་བཞི། སྒྲུབ་པའི་གཞུང་དངོས་དང༌། བར་གཅོད་བསལ་བ། དུས་གྲངས་རྟགས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕག་མོ་འདུས་པ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་ཏེ་བཏང༌། བཟླས་པའི་མགོར་ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བ་ནི། ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ྄༔ ཅེས་པས་རང་འདྲའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་སྤྲོས། སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས། མདུན་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ ཛཔ྄་ཀྱི་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་དབབ་གསོལ༔ མནྟྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ བྱིན་དབབ་ལ། ཛཔ་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་ཁྲོས་མ་ནག༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་མཛད་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ ཅེས་དང་རྩ་སྔགས་བརྗོད་ལ་རོལ་མོ་བྱ། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཐུགས་ཀ་རུ༔ སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བཟླས་པ་སོ་སོར་སྟོང་ཚིག་གསུམ་བྱ། ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཞིའི་གནས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་ཚོགས༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་མཛད་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ རིགས་བཞིའི་ཌཱ་ཀིའི་སྔགས་བརྗོད་རོལ་མོ་བྱ། རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་ཞིང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ རླུང་སེམས་དབང་འདུས་གཟུང་འཛིན་བསྒྲལ༔ མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཏྲཱྃ༔ ཨོཾ་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཕཊ྄༔ སྟོང་ཚིག་བྱ། ཧཱུྃ༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་མཛད་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ ཐུགས་གསུང་སྐུའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྔགས་དང་རོལ་མོ་བྱ། ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཧཱུྃ་གི་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྦྱངས༔ ཡེ་ཤེས་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་བསམ༔ ཨོཾ་ཙིཏྟ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཨོ་ཨཱ་གོ་ར་དེ་མཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལྟེ་བར་ཨཿ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྦྱངས༔ སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་འབར་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཝཱ་ཀ་ཙཀྲ་ཀ་ཨོ་ཊི་ཀོ་ཀ་ལ་ཀཱ་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལྟེ་བར་ཨོཾ༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྦྱངས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཙཀྲ་པྲེ་གྲྀ་སཽ་སུ་ན་སི་མ་ཀུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄ཿ སྟོང་ཚིག ཧཱུྃ༔ སྒོ་བཞི་མཚམས་བཞི་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཕྲ་མེན་ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་མཛད་ནས་ཀྱང༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ སྔགས་དང་རོལ་མོ་བྱ། སླར་ཡང་གཙོ་མོའི་སོགས་ལས་བཞིའི་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་དགོངས་པ་གསལ་འདེབས་བཅས་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་བཟླས་ཀྱང་བྱ། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་ལ་སྟོང་ཚིག་འབུལ། གཏེར་གཞུང་ཚོགས་བསྡུས་ལྟ་བུའི་ཉུང་ངུ་རེ་ཉིན་མཚན་ཐུན་རེ་བཞིན་ལན་རེ་གཏང་རྒྱུ་བྱུང་ན་ལེགས་པར་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་སུ་བྱུང༌། མཐར་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར་དང་བྱིན་འབེབས་བྱས་པས་ཐུན་དང་པོ་གྲུབ། གཉིས་པ་ལ་མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ་ཕྱི་མཆོད་བྱིན་རླབས་ཚིགས་བཅད་བཅས་དང༌། ནང་མཆོད་སྔགས་རྣམས་ལན་གསུམ་རེས་བྱིན་གྱིས་རླབས། ཏིང་འཛིན་གསུམ་ནས་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིག་བར་སྔར་ལྟར་བཏང༌། ཐུན་གསུམ་བྱེད་ན་སླར་ཡང་ལས་བྱང་ཚར་གཅིག་སྔར་ལྟར་བཏང་བའི་རྗེས་ལས་གཞུང་གི་གཏོར་འབུལ། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག །མཆོད་སྐོང་རྒྱས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཀློང་ལྔའི་སྐོང་ཆོག །མདོས་སྐོང་བཅས་མཐར་ཆགས་སམ་རེས་མོས་སྐབས་བསྟུན་གྱིས་བཏང༌། བདག་འཇུག་དང༌། གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་བཏང་ན་འདིར་བྱ། ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་བཙོན་དུ་འཛིན། ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་འབུལ་དང༌། ལས་གཞུང་ཆད་བརྟན་རྟ་བྲོ། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། བརྟན་བཞུགས། བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན། ཤིས་བརྗོད་བཅས་རྒྱས་པར་གྲུབ་ནས་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར། བྱིན་འབེབས། ཛཔ་དབྱངས་ལན་གསུམ་བཅས་གྲོལ། མཚན་ཐུན་གསུམ་པོར་འདོན་བསྒྲིགས། ཉིན་ཐུན་གཉིས་པ་དང་མཚུངས། ཐུན་མཇུག་སོ་སོར་བར་ཆད་བསལ་བ་དང༌། བྱིན་འབེབས་མ་ཆད་པར་བྱའོ། །སྤྱིར་ལས་བྱང་བཟླས་པ་བཅས་ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་འཁྱོངས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཀྱང་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱིས་དེ་ཙམ་མ་ལྕོགས་ན་ཉིན་ཐུན་སྔ་ཕྱི་ཆོ་ག་གཉིས་བྱས་པས་འགལ་བ་མེད་ཅིང༌། སྤྲོས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལུགས་སུ་བྱེད་ན། ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲང་གིས་རྩ་བའི་ལས་བྱང་རྒྱས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྐོང་གི་ཆོ་ག །ཀློང་ལྔའི་སྐོང་ཆོག །མདོས་སྐོང༌། ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱིའི་ཟོར་ལས་བཅས་ཉིན་རེ་བཞིན་མཐར་ཆགས་དང༌། རྡོར་སེམས་དང་དོང་སྤྲུགས་ལྟ་བུའི་སྒེར་འཚོགས། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱྭ་གཡང་སྒྲུབ་པ། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དབང་སྡུད། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་བར་ཆད་འདུལ་བ་རྣམས་ཀྱང་ཟུར་ཚོགས་བྱུང་ན་དགོས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་ལུགས་འདིའི་རིགས་ལྔའི་དྷཱ་ཀིའི་སྒོས་སྒྲུབ་ཀྱང་ཚང་བས་ལེགས་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུད་ལས། འཁོར་ལ་བཀའ་བསྒོ་དགེ་སྦྱོར་བསྐུལ། །ཞེས་ཆེད་དུ་གསུངས་པས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲུབ་མཆོད་རྣམས་ལ་སྐབས་སྐབས་སུ་བླང་དོར་གྱི་བསླབ་བྱ་དང་དམ་ཚིག་བཤད། བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་དམིགས་པ་གོ་སླ་དོན་འདུས་བཤད་གྲུབ་ན་གལ་ཆེ་བར་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་སུ་མཛད་པའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་གཅོད་བསལ་ཞིང་བྱིན་དབབ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ནམ་རྒྱལ་ཐེབས་མདུན་དུ་ཧོམ་ཁུང་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ་དང་བཅས་པར་ལས་ཕུར་ཐུན་རྫས་རྣམས་འགོད་ལ། བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ལས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར། རྟེན་བསྐྱེད་ནི། ཨེ་ཡཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲིཿལས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པ་ལྟ་བའི་འབྱུང་པོ་ཉུལ་ལེ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། གཡབ་དྲིལ་འགུགས་རྒྱ་བཅས། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིགས་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཞིང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བདུད་འདུལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉུལ་ལེ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག ཏྲི་ཡྃ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་འགུགས་གཞུག་བྱས་ལ། ཕུར་ཐུན་ཚོམ་བུར་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ཁྲོ་གཏུམ་སྐུར་བསྟན་པ༔ དྷཱ་ཀི་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་མོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་འབུམ༔ བཀའ་སྡོད་རབ་འཇིགས་ཕོ་ཉར་བཅས༔ དྲག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་དུས་ལ་བབ༔ གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ གཡོན་གྱི་ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུས་འགུགས༔ ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས་ལ་ཕུར་པས་ཐོབ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བཛྲ་ཀཱི་ལཱི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ཀ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་དྲག་སྔགས་ཕུར་བསྐོར་བཅས་པས་གདབ་ཅིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ། ཁྱད་པར་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་དཀར་མོ་དུང་གི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཁྲག་མདོག་དམར་མོ་བསྭེ་ཡི་ལན་ཕྲན་ཅན༔ སྤྱན་རྩ་དམར་ཟླུམ་ཉི་མའི་ཟེར་ལྟར་འཕྲོ༔ སྨིན་མ་གློག་འགྱུ་བར་སྣང་གོ་སྐབས་འབྱེད༔ བུ་ཡུག་ཐོག་འབེབས་ཤངས་ནས་རྡོ་རྗེ་འཁྱུག༔ བཞད་པ་ཧེ་དང་དཔལ་གྱི་སྤུ་གྲིས་གཏམས༔ རྔམས་པའི་ལྗགས་འདྲིལ་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔ ཨག་ཚོམ་མེ་འབར་རབ་འབྱམས་སྲིད་པ་སྲེག༔ བསྐལ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྙན་ནས་འབྲུག་སྟོང་སྒྲོགས༔ ལག་པ་དམར་པོ་སྤུ་གྲི་འབུམ་གྱིས་གཏམས༔ སེན་མོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྩེ་ལས་མེ་ཆེན་འབར༔ བ་སྤུ་གནམ་ལྕགས་ཞུན་མའི་རྡོ་རྗེ་འཁྲུགས༔ སྨིན་མཚམས་ལྕགས་ཀྱི་ཁྲོ་ཆུང་ཆར་འབེབས་ཤིང༔ ཞབས་ཀྱི་ཕུར་པས་སྲིན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་གཟིར༔ རལ་པའི་གསེབ་ནས་ཁྲག་གི་ཆར་པ་འབེབས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཏུམ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་མ༔ སྲིན་མོའི་སྙིང་འབྱིན་ཆངས་པར་བཅུག་ནས་གསོལ༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་འབར་བའི་སྐུ་གཅིག་མ༔ དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱར་རྒྱུག་ཅིང་ཀླུ་སྲིན་སྒྲོལ༔ ཁྲོས་པའི་ཞལ་མདོག་ཁྲག་གི་མཆིན་པ་ཁ༔ ན་བཟའ་དམར་པོ་སྲིན་གྱི་གཡང་གཞི་གསོལ༔ ཕྱོགས་བཅུར་ཞབས་བགྲད་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞབས་ཀྱིས་མནན༔ བདུད་ལ་བབ་ན་སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་གསོལ༔ སྲིན་ལ་བབ་ན་སྲོག་རྩ་དམར་པོ་གཅོད༔ དགྲ་ལ་བབ་ན་དུག་གི་ཁ་ཆུ་འདེབས༔ བགེགས་ལ་བབ་ན་རཱུ་པ་རྡུལ་དུ་རློག༔ དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ༔ དམ་ཉམས་དགྲ་དང་འབྱུང་པོ་བགེགས་ལ་སོགས༔ ཕུང་པོ་དུམ་བུར་གཏུབས་ལ་དོན་སྙིང་སྲེགས༔ དམ་ཉམས་ཉུལ་ལེའི་བར་ཆད་རྡུལ་དུ་རློགས༔ དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ༔ ཧཱུྃ་གྲུ་བུ་གྲུ་ཨ་པ་ཙེ༔ རཱུ་པ་ཙེ༔ ན་ར་ཙེ༔ ཙ་མེ༔ ཐུན་ཐུན༔ ན་ཤ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ༔ ཡཀྴ་བྱིན༔ ཡཀྴ་བྱིན༔ ཕྱེ་མ་ཕྱེ་མ༔ རྡུལ་ཕྲན་རྡུལ་ཕྲན༔ ཙིཏྟ་རྦད་ནན༔ ཨོཾ་སུཾ་བྷ་ནི་སོགས་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་པྲ་མ་རཱ་ཛ་ཏྲིག་ནན༔ དྷ་ན་རཀྴ་རྦུད་ལིང༔ ཏྲིའུ་ཏྲིའུ་མ་མ་ཡ་ན་ཡ་ཤོ་རཱ་ཛ་མཱ་ར་ཡ༔ རྦད་རྦད༔ དྲག་སྔགས་སྤོས་རོལ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱུག་པས་བསྡིགས་ཤིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ་པོ། །ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར་རྒྱས་པ་མི་ལྕོགས་པའམ་ཐུན་སྔ་མ་ཙམ་གྱི་མཇུག་ཏུ་བསྡུ་ན་རྡོ་རྗེ་མཚམས་པ་གུ་གུལ་དུད་པ་དང་ཐུན་བྲབ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ལ། དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་དང༌། ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཨེ་ས་བྷྱོ་རྦད༔ ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སོགས་ལས་སྔགས་དང༌། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྚཾ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཉྫཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་སྔགས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་ཚར་བཅད་ལ་སྲུང་འཁོར་གསལ་བཏབ་པས་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །དེ་མ་ཐག་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ལྷ་འབྱུང་བས་བྱིན་དབབ་དགོས་པར་གསུངས་པས་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཆས་སོགས་སྔར་བྱིན་འབེབས་སྐབས་ལྟར་བྱས་ལ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་འབེབས་བརྗོད་ཅིང་རྩ་བའི་བཟླས་པའི་ཛཔ་དབྱངས་ལན་གསུམ་བྱས་ལ་གྱེར་རོ། །བཞི་པ་དུས་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་ཚད་གསུམ་ལས་དུས་ནི། ཚོགས་སྒྲུབ་སྨིན་སློབ་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་དེ་ཟླ་བ་དྲུག་གསུངས་ཀྱང་དེང་སང་ཕྱག་ལེན་འདེབས་པར་ཉུང་བས་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་མོས་སློབ་རྒྱས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཟླ་བ་གཅིག །འབྲིང་དུ་ཞག་བདུན། ཐ་ན་ཉིན་ཞག་གསུམ་ཀྱང་དེང་སང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཕལ་ཆེར་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་མཐའ་རྒྱས་བཅས་ཞག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་མཛད་པ་མང་ཞིང༌། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་གཞུང་ལྟར་མ་གྲུབ་ཀྱང་དབང་ཐོབ་པ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལེགས་པར་ཐེམས་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས་མོས་སློབ་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཀྱང་རང་དོན་དུ་ཉམས་ཆག་བྱང་ཞིང་ནང་གི་ཉམས་རྟོག་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང༌། ཚེ་དཔལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་འཕེལ། ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བ་སོགས་དགོས་པ་ཁྱད་པར་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་དུས་དང་དབང་པོ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་ཚུལ་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་ལས། སྤྱིར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལན་གཅིག་བགྱིས་པས་ཀྱང་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལུས་དང་གྲིབ་མ་ལྟར་འགྲོགས་ནས་རྩ་ཁམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐུས༔ ཚེ་རིང༔ ནད་ཉུང༔ རྒས་པ་སྲ༔ ཉམས་རྟོགས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ༔ འབྲེལ་ཚད་སྣང་བ་འགྱུར་ཞིང་མཁའ་འགྲོ་མས་རྗེས་སུ་དགོངས༔ འཆི་ཁའམ༔ བར་དོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་བཟུང་སྟེ་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་གནས་སུ་འཁྲིད་པར་འགྱུར་བས་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་དད་པ་དང་ངེས་ཤེས་བརྟན་པོས་གསང་བའི་ལམ་འདི་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱའོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །གྲངས་ནི་བསྙེན་པའི་སྐབས་ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་དམིགས་བསལ་མི་མཛད། རྟགས་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་དགེ་མཚན་ཅི་རིགས་ཐོབ་ཀྱི་བར་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་རྟགས་ཚད་ངན་པ་འབྱུང་ན་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད། རྟ་བྲོ་བརྡུང༌། དམ་སེལ་གྱི་ལྟས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་ཞིང་བཤགས་རྒྱུད་བཀླག །གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་ལ་རྣམ་འཇོམས་སྨེ་བརྩེགས་སོགས་ཀྱི་བུམ་ཁྲུས་བྱ་བར་གསུངས། མདོར་ན་རྟགས་ཚད་བཟང་ངན་གང་ལའང་རེ་དོགས་དགག་སྒྲུབ་མེད་པར་དབྱིངས་སུ་སྐྱེལ་བ་གནད་ཡིན། དངོས་གྲུབ་ལྟས་བཟང་ངེས་པ་ཅན་བྱུང་ན་དེ་ཉིན་དུ་རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཞུང་ལྟར་ལེན་པའང་གསུངས་སོ། །བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའང་ལྔ། བདག་དོན་དུ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ། གཉིས་དོན་དུ་དབང་བླང་བ། གཞན་དོན་དུ་སློབ་མ་གཞུག་པ། ཞུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་བླང་པ། ཞར་བྱུང་རྗེས་མཐའ་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སྲོད་སྒྲོལ་བ་ལམ་དུ་བྱེད་པས་དགྲ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན། ཐོ་རངས་སྦྱོར་བ་ལམ་དུ་བྱེད་པས་ཡུམ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན། ཐོ་རེངས་རྫས་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལྷ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པར་གསུངས་ཀྱང་ཕྱག་ལེན་སྤྱི་ལྟར་རྫས་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་བཤམས་པ། ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ། ཆོ་ག་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་སང་གྲོལ་རྒྱུའི་དེ་རིང་གི་དགོང་ཐུན་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་རྫས་བཤམས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་གཞི་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོའི་གཡུང་དྲུང་གཡས་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་འབྲུ་བཟང་གི་ཕྱེ་མངར་གསུམ་དང་ཞོ་མར་འོ་མས་སྦྲུས་པའི་ནོར་བུ་འབར་བའི་གཟུགས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་བའི་སྟེང་མཉྫི་ལ་བྷནྡྷ་བཟང་པོ་ཆང་གིས་བཀང་བ་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བཏབ་པ་དར་དམར་གྱིས་བཀབ་པ་བཞག །གཡས་སུ་མངར་གསུམ་ཕུད་དང་བསྒྲེས་པའི་རིལ་བུ་དང༌། གཡོན་དུ་བྷནྡྷ་བཟང་པོར་འབྲུ་བཅུད་བདུད་རྩིས་བྲན་པ་བཤམས། དགོང་ཐུན་བཟླས་པའི་མཇུག་ཏུ། སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་གྲངས་མེད་པ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་སུ་དགོངས་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔའི་རྣམ་པས་བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར། བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧིའི་སྔགས་ཤམ་དུ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླ། ཕྱིར་ནང་ཐོར་ཐུན་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་བཟླས་པ་ཁ་སྐོང་སྟོང་ཚིག་བཅས་གྲུབ་ནས་བསྙེན་རྒྱུན་སྔ་མ་གྲོལ། དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་སྔགས་བཏགས་པས་རྒྱུན་གཏོར་བསྔོ། ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྒྱས་པར་བྱེད། ཚོགས་ཐ་མའི་སྐབས་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ་མེར་བསྲེགས་ཏེ་ཆོས་སྲུང་གཏོར་མར་བསྟབ། གཉིས་པ་ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ་ནི། དངོས་གྲུབ་ལ་མི་དབང་བའི་ལྟ་ཉན་གྱི་བགེགས་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྱིར་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད། དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་གྱི་ཚམ་རྔམ་བྱས་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སྤོས་རོལ་གཡབ་དར་དང་བཅས་བྱིན་དབབ། སྤྱི་བཤགས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་བརྗོད་ལ་འཁོན་ལྕུག་སྦྱངས། གསུམ་པ་ཆོ་ག་དངོས་ནི། ཐོག་མར་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ལྷ་དང་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགོངས༔ འདིར་འདུས་རིག་འཛིན་བདག་ཅག་རྣམས༔ སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང༔ བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱིས་ལས་གཞུང་བསྲངས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན༔ ལས་དང་ཐུགས་རྗེ་མཐུན་པ་ཡིས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཡིད་བཞིན་གཏེར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དང་སྩོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས༔ ཚོགས་ལམ་སྦྱོར་ལམ་གནས་པའི་རིག་འཛིན་དང༔ བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་མཐུས༔ ཚེ་དང་ཆོས་དང་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་དང༔ རྐང་མགྱོགས་མིག་སྨན་རིལ་བུ་མཁའ་སྤྱོད་དང༔ སྲིད་དང་ཟས་ནོར་མཐུ་རྩལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བས༔ རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་རྣམས་མཉམ་སྦྱོར་བས། །སྦྱོར་མཚམས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། །འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྒྱུད་སྦྱངས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །དངོས་གྲུབ་ཚུར་བསྡུས་བདག་དང་བསྒྲུབ་རྫས་ལ། །ཐིམ་པས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་ཆེ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་འཁྱིལ་བར་གྱུར། །ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། རྩ་སྔགས་ཤམ་དུ། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱཀྐ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གུ་ཎ་སིདྡྷི་ཏྲྃ༔ ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ སརྦ་ལོ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་སྟོང་ཕྲག་གམ་བརྒྱ་རྩ་ལས་མི་ཉུང་བ་བཟླས་པས། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་འཇའ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པས་བདག་གི་གནས་ལྔར་ཐིམ་པར་བསམ། སྐྱ་རེངས་འཆར་བ་དང་བསྟུན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སོགས་བསྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལས་རྡོར་གྱིས་བཏེགས་ལ་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ནི། ཧྲཱིཿ ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཡི༔ གཟི་བརྗིད་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚངས་པའི་དབྱངས་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ གཟུངས་དྲན་ཏིང་འཛིན་མཁྱེན་བརྩེ་ཡོངས་ཀྱི་གཞི༔ འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་བུམ་པ་བཟང༔ འདོད་འབྱུང་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་མོས་པ་ཇི་བཞིན་དུ༔ ཐོགས་མེད་འཇུག་པའི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ སྲུང་དང་ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་སོགས༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ མཁའ་སྤྱོད་རིལ་བུ་མིག་སྨན་རྐང་མགྱོགས་སོགས༔ ཁྱད་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚེ་དང་ཡོ་བྱད་འདོད་དགུར་བསྒྱུར་ལ་སོགས༔ ཕྱི་ནང་ས་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གདུལ་བྱ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང༌། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སོགས་ལས་བྱང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཚིག་རྫོགས་པར་བཏང་ལ། རྫས་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས། བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤྱད་དེ་བདུད་རྩི་རོལ་པས་རྩ་ཁམས་སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་བརྗོད་ལ་དགོངས་པའི་གདིང་བཟུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་གཉིས་དོན་དུ་དབང་བླང་བ་ནི། ཕག་མོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ལྟར་ཚང་བ་ལེན་གྲུབ་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ལ། བསྡུ་ན་དོན་དབང་སྙིང་པོའི་ཚུལ་དུ་འཇུག་པ་སྔོན་འགྲོས་དབང་བཞི་སྙིང་པོ་ཙམ་ལེན་དགོས་པས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ཁོ་བོས་བྱས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་གཞན་དོན་དུ་སློབ་མ་འཇུག་པ་ནི། རྩ་བའི་དབང་དང་ཟབ་ཁྲིད་སྦྲེལ་བ་ལྟར་ཕྱི་ནང་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བཞི་པ་ཞུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ནི། རྩ་བ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང༌། གཏོར་དབང་ཡན་ལག་ཉམས་ཆག་སྐོང་བའི་དབང་དྲུག །མཆོག་གི་ལས་ཚོགས་བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་དབང་བཅས་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་དང་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལྔ་པ་ཞར་བྱུང་རྗེས་མཐའ་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེས་ཆོག་ཕྱི་མཚམས་དགྲོལ་བ། སློབ་དཔོན་ལ་སྐུ་དྲིན་གསོལ་ཞིང་སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ཁོ་ནའང་དབང་བསྐུར་བའི་རྗེས་སུ་ལྷག་ཆོག་བཏང་ཞིང་སྔར་བཙོན་དུ་བཟུང་བའི་ལྷག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྒྲུབ་ཁང་ལྷོ་ནུབ་གོམས་པ་བདུན་ཅུའི་བར་སྐྱེལ། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ་སྐབས་དེ་དག་གི་གཏོར་མ་རྣམས་ཡང་ཐོག་ལྟ་བུར་ཕུལ། ཆད་བརྟན་ལའང་རྒྱུན་བཞག་ཕྱིར་འབུལ་ཞིང་རྟ་བྲོ་བརྡུང༌། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རྡུལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་ན། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་སོགས་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུས་རྗེས་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་སླར་ཡང་གཙོ་མོ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་གསལ་སྣང་བཟུང༌། རས་བྲིས་སྐབས་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པར་བྱས་རྗེས་བསྡུ་ལྡང་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་རོ། །གཉིས་པ་མཚམས་དགྲོལ་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱལ་ཐོ་བཞི་ལ་ཟླུམ་གཏོར་བཞི། སྒོ་བྱང་གཉིས་ལ་དམར་གཏོར་རེ་རེ་དང་ཕྱི་མཆོད་བཅས་བཤམས། ཕྱི་རོལ་ཤར་གྱི་ཐོ་རྩར་ཕྱིན་ཏེ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་རླབས་སྔར་ལྟར་རམ། བསྡུ་ན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གསུམ་གྱིས་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཥྚ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༔ ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འགྲོ་དོན་པི་ཝཾ་བསྣམས༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུཿ དེ་ནས་ལྷོ་སྒོའི་ཐོ་རྩར་ཕྱིན་ལ་མཆོད་གཏོར་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་བཻ་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་སྐུ་མདོག་སྔོ༔ དུག་གསུམ་འཇོམས་མཛད་བེ་ཅོན་རལ་གྲི་བསྣམས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུཿ ནུབ་ཀྱི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་བེ་རཱུ་པཀྵ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང༔ སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་དབང་ལྡན་བརྗིད་པའི་སྐུ༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་པུ་རི་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་དབང་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུཿ བྱང་གི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིངྟ་ཁཱཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་མདོག་ལྗང༔ རིན་ཆེན་གཏེར་བདག་རྒྱལ་མཚན་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུཿ ཞེས་གཤེགས། སྒོ་བྱང་ཕྱི་ནང་བགྲོལ་བ་ནི། ཕྱི་སྒོར་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ བགེགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ ཕྱི་རོལ་སྒོ་ཡི་སྲུང་མ་མཛད༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ གཏང་རག་མཆོད་བཞེས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ བཛྲ་མུཿ ཞེས་ལྷ་གཤེགས་སྒོ་བྱང་བསྡུའོ། །ནང་སྒོར་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ ལན་གསུམ། ཨརྒྷཾ་སོགས། ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ ཕྱི་ནང་སྒོ་ཡི་སྲུང་མ་མཛད༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ གཏང་རག་མཆོད་བཞེས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ བཛྲ་མུཿ ལྷ་གཤེགས་སྒོ་བྱང་བསྡུའོ། །གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བཟོད་གསོལ་བཅས་བྱས་ལ། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་སོགས་དང༌། བཛྲ་མུཿས་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས། སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་དབེན་པར་བཞག ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པས་དབང་ལྡན་ནས་བཟུང་རྡུལ་ཚོན་ཕྱགས་ལ་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་བསྡུ། དེ་ལས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དོན་དུ་ཅུང་ཟད་བཟུང༌། ལྷག་མ་རྣམས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པར་བསྡུས་ཏེ་བཞག །དེ་ནས་སྒྲུབ་ཁང་གི་ནང་དུ་ཕྱིན་ལ་སློབ་དཔོན་ནམ་རྒྱལ་ཚབ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནུབ་ཏུ་འཁོད་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨུཏྐི་ལ་ཡ་སརྦ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལག་གཉིས་སྐམ་པའི་རྒྱ་དང་བཅས་དང་པོ་གདབ་རིམ་ལས་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་ཕྱུང་སྟེ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་ས་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཕུར་རྩེ་འོ་མས་བཀྲུ། གསུམ་པ་ཐོག་མར་ནོངས་བཤགས་བྱ་བ་ནི། མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་ཕྱག་བྱས་པ་རེས་མོས་ཚུལ་གྱིས། ཧོཿ ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཏེ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སློབ་མར་དམ་མནོས་ནས༔ ཀུན་ཀྱང་མཐུན་པར་སྤྱོད་པའི་དམ་ཚིག་ལ༔ མཉམ་ཉིད་ངང་ལས་ལེགས་ཉེས་དབྱེར་མེད་ཀྱང༔ ལུས་ངག་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་ཙམ་དུ༔ གཞུང་ལས་ཉམས་ཤིང་ཐུགས་དང་འགལ་བ་རྣམས༔ རྣམ་དག་བསམ་པས་མི་གནས་ཚིག་འདིས་བཤགས༔ འཛིན་མེད་ངང་དུ་བཟོད་པར་བཞེས་མཛོད་ལ༔ རང་བཞིན་དག་པའི་ཚངས་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨ་ཨ་ཨཿ དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་གཏང་རག་འབུལ་ཞིང་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ནི། འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་བྱ་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བའི་བློས། ཕྲེང་བ་རྣམས་བསྡུས་པ་སློབ་དཔོན་མདུན་དུ་བཀོད་དེ། ཧོཿ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་མཆོག་ལྡན༔ གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་མིའི་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ ཡང་དག་དོན་སྟོན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབ༔ འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཕ་མའི་ཚུལ་དུ་གནས༔ བཀའ་དྲིན་བཟང་ཡང་བསྙེན་བཀུར་རྔོ་མ་ཐོགས༔ སྡོམ་གསུམ་བསྲུང་བྱ་དམ་ཚིག་གང་ཉམས་ཀྱང༔ ཉེས་ལྟུང་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་དག་བྱའི་ཕྱིར༔ མཐོལ་བཤགས་བཟོད་པར་གསོལ་གྱིས་ཚངས་པར་མཛོད༔ ཅེས་ཞབས་སྤྱི་བོར་བླངས་ཤིང་བླ་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་འབྲལ་མེད་བཟུང་ངོ༌། །སྨོན་ལམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྤྱི་ལྟར་གདབ་པ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཀྱེ་ཧོཿ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་དཔལ༔ རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་རྣམས༔ འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག༔ འདི་ལྟ་བུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟག་ཏུ་མཆོད༔ བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འབྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ འབྲལ་མེད་དག་པའི་ཞིང་དུ་འཚོགས་པར་སྨོན༔ བླ་མེད་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་བར༔ ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་འགྲོ་བ་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲོལ༔ སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ཅེས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་མར་མེ་སྨོན་ལམ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལག་གཡས་སུ་མར་མེ་དང་སྤོས་རིང་ཐོགས། རྒྱལ་ཐེབས་པས་གཏོང་ཐུན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་དབྱངས་བོར་ལེན་བཅས། ཧོཿ དུར་ཁྲོད་གསང་མཆོག་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སོགས་མཆོད་སྐོང་གི་མར་མེའི་སྐོང་བའི་མཐར་སྨོན་ལམ་ཉིད་ཚང་བར་བཏང༌། གཞན་ཡང་སྤྲོ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་སོགས་རྒྱས་པར་བཏང་ན་དུས་གཉན་པའི་ཕྱིར་གལ་ཆེའོ། །སླར་ཡང་ཞལ་ནས་གསུངས་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཐོགས་དྲངས། ཕྲིན་ལས་དཀྱུས་ཀྱི་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ། རོལ་མོ་རྒྱུན་རིང་དུ་འཁྲོལ་བས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་བུམ་པ་དབུ་རྒྱན་གསོལ་བ་མཆོད་རྫས་ཀྱིས་སྣ་དྲང་བའམ། གླང་ཆེན་ནོར་བུ་བཀལ་བའི་བཀུར་བསྟི་བཅས་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་ཆུ་ཀླུང་གི་ཁར་སྤྱན་དྲངས་ལ་རྡུལ་ཚོན་དཀར་པོའི་མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་ཚོམ་བུ་དཀར་པོ། པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་ཕུ་བརྒྱད་བྲིས་པ་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བཤམས་ཏེ་མཆོད་པ་རྣམས། ཧཱུྃ༔ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུའི༔ དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སླར་ཡང་རྡུལ་ཚོན་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཝྃ་ཡིག་ཉིད༔ ཡོངས་གྱུར་རྒྱ་མཚོ་རིན་ཆེན་དང༔ མེ་ཏོག་མཛེས་པས་གང་བའི་དབུས༔ རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་འཁོད་པ་ནི་སྟོད་ལྷ་ཡི་ལུས་ཅན་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་དང་ལྡན་པ། སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་ཞིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། གདེངས་ཀ་ནོར་བུ་འབར་སོགས་དང༌། ལག་གཡོན་གདེངས་ཀའི་ཚུལ་དང་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་རྒྱས། ཨོཾ། ཀླུ་རྒྱལ་མཐའ་ཡས་སོགས་སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་རྡུལ་ཚོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱེ་མ་འདི་རྣམས་བདག་གིར་མཛད་ནས་མཆོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕན་བདེའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བས་དགྱེས་པས་དང་དུ་བླང་བར་བསམ། ཨོཾ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་ཤིས་བརྗོད་དང་ཡིག་བརྒྱ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་གསོལ། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་སོགས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རང་གི་སྙིང་གར་བསྡུ། གཙྪ་གཙྪ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ནཾ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མུཿ ཞེས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་ཀླུ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བས་དགྱེས་ཤིང་མཆོད་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གི་སྙིང་པོར་བདག་ཏུ་བཟུང་ནས་བྱོན་པར་བསམ། འཇིག་རྟེན་བདེ་བའི་བསྔོ་སྨོན་ཀྱང་བྱས་ལ་རྡུལ་ཚོན་ཆུ་བོར་གཤེགས་པའི་སྣོད་སླར་ཡང་ཆུས་བཀང་སྟེ་སླར་ཁྱེར་བ་སྒྲུབ་ཁང་གི་ནང་དུ་ལོག་ནས་བསང་གཏོར་བྱ། སྒྲུབ་པ་གྲོལ་རྗེས་གཏང་རག་གི་ཚུལ་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཚོགས་སྐོང་སྒྲུབ་མཆོད་ཞག་གསུམ་སོགས་བྱ་བ་དང༌། དབང་བསྐུར་འཆད་ཉན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་གྱི་དགའ་སྟོན་ཀྱང་བྱས་པས་ཕྱིན་ཆད་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པར་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་གངས་ཅན་རྣམ་འདྲེན་རྗེའི། །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་བབ་བདུན་གྱི་ཚུལ། །དྲངས་པའི་ཟབ་གསང་ཤིང་རྟ་རྨད་བྱུང་བ། །གཟུར་གནས་ཆོས་སྤྱན་མངའ་བའི་འབབ་སྟེགས་མཆོག །གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་སེལ་བདུད་རྩིའི་སྐྱེས། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་དངོས་གྲུབ་བདའ་བ་ཅན། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་རིགས་འཛིན་སར། །སྦྱོར་བའི་གསེང་ལམ་མཐོང་ནས་ལས་འདི་བརྩམས། །རབ་དཀར་ལེགས་བྱས་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོའི་ཁམས། །ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་གསལ་ཚལ་ན་མཛེས་འཆར་བཞིན། །དྲི་མེད་ཕན་བདེ་སྣང་བའི་ཀུན་ཉོན་མུན། །རབ་གསལ་རྣམ་གྲོལ་ཀུ་མུད་བཞད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་མཚུངས་མེད་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་དཔལ་ཡུལ་རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ནས་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣང་བས་དབུ་རུ་བྱང་ཕྱོགས་དོ་སྐྱ་དགོན་ཆོས་སྐུ་འོད་འབར་གླིང་དུ་དོ་སྐྱ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བདག་རྐྱེན་ལས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་གསར་འཛུགས་རྒྱུན་འཇགས་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་རྟེན་འབྱུང་གིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་རབ་དཀར། རྡོར་དྲིལ། མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཕུར་མའི་གནང་སྐྱེས་འབྲི་ཤོག་བཅས་ཆེད་དུ་གསུང་བསྐུར་གནང་བ་ལྟར། སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་གཞུང་ལ་མཁའ་འགྲོ་སྒོས་བཀའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དཀོན་པར་མཐོང་སྟེ་བྲིས་ན་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སེམས་པས་འཇམ་པའི་དབྱངས་པདྨ་གར་དབང་གི་ཟིན་བྲིས་དང་ལྷོ་བྱང་གི་གཏེར་ཁའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་གུང་སྤྲད་ནས་ལམ་མཆོག་འདི་ལ་སྨྲ་བའི་སྐལ་བཟང་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་མདོ་ཁམས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རྒྱས་པའི་སྡེའམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གདན་དབུས་འགྱུར་འཆང་གི་སྟོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཐོན་ཟུར་གཟིམས་ཤགས་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བའི་དགའ་ཚལ་ནས་མེ་སྤྲེལ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འོད་གསལ་གདོད་མའི་ནང་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་མཛད་པ་སྟོན་པའི་དུས་ཆེན་ཉིན་དབུ་བཟུང་སྟེ་མེ་བྱ་གནམ་ལོ་གསར་འཆར་གྱི་དགའ་སྟོན་དུ་གྲུབ་པར་བགྱིས་སྐབས་ཡི་གེ་པ་ནི་འགྱུར་མེད་སྙན་གྲགས་ནས་ཞུས་པ་འདིས་ཀྱང་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་བའི་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་དཔལ་འབྱོར་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ། །དགེའོ།། །།
[edit]

@#/___/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/_sgrub pa chen po'i khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' ston zhes bya ba bzhugs so// @#/___/na mo gu ru dz+nyA na d+hA tu DA ki maN+Da la b+h+yaH_dbyings nas rang shar bde chen ye shes gar/_/srid zhi'i khyab par brdal ba'i d+hA ki nI/_/lhan skyes dgyes mas drwa ba sdom pa'i dbyings/_/mi phyed mnyam pa'i yid kyi phyag gis btud/_/mchog gsang rdo rje bzhi yi rnal 'byor gyis/_/gnas skabs bzhi yi 'khrul pa ye shes bzhir/_/sbyor ba'i gseng lam bsnyen sgrub yan lag bzhis/_/gsal byed grub pa'i gzhung bzhin 'dir spel bya/_/'di nyid gter gzhung rtsa ba'i sgrub khog chen mo las/_bsnyen sgrub yan lag bzhi'i khog phub ste:_thog mar bsnyen pa la'ang bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi dbye ba'i rnam bzhag zab khrid ltar nyams su len pa yin pas dus grangs mtshan ma'i bsnyen pa sngon du bsgrub par bya dgos pa gzhir bcas la:_de mthar phyin nas:_gnyis pa nye bar bsnyen pa la bzhi:_bsgrub pa'i gnas nye bar bsnyen pa sa chog:_bsgrub bya'i lha nye bar bsnyen pa lha sta gon:_bsgrub rdzas gtso bor nye bar bsnyen pa gsang ba'i bum pa sta gon:_bsgrub yul snod la nye bar bsnyen pa slob ma sta gon dang bzhi las:_dang po la'ang 'phros don dang:_sngon 'gro sa chog dngos so:_dang po ni:_spyir snga 'gyur bka' gter gyi gzhung tshogs sgrub kyi spyi chings kun las rgyas par gsungs shing grags pa ltar:_ston pa gnas dus 'khor dang chos:_yo byad la sogs bzhir ldan nas:_zhes pa ltar phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi gzung ba dang*/_gnyis pa la'ang sngon 'gro bsod nams kyi dpung bskyed pa ni/_bka' dgongs kyi gzhung las rnam bzhag du ma gsungs kyang don du sgrub chen la 'jug pa'i sngon 'gro mchod sbyin lha bsang*/_chu gtor/_sde brgyad kyi mdos chog_/dge 'dun bsnyen bkur/_swats+tsha gdab pa/_skong chog tshogs mchod/_zhi ba'i sbyin sreg_/shar du sher phyin/_lhor stobs po che/_nub tu lang+kar gshegs pa/_byang du tog gzungs grwa lnga sogs mdo klog pas mtshon sna sel srung rim rgyas par sgrub pa'o/__/spro na skabs 'dir mchod gnas rdo rje mtshams pa lta bu zur du yod na dang*/_med kyang dpon slob kha shas kyis karma d+hA ki nI'i las sbyor gyis dam sri'i ling+ga tshad ldan bris pa gser gzu bskyed 'gugs gzir ba mnan thod du 'jug pa bcas zhag gsum tsam grub na legs pa'i yan lag tu 'gyur ro/__/gnyis pa sa chog dngos la'ang lnga las/_dang po brtag pa gsum ni sgrub gnas rnying pa la mi mdzad bas ma byas kyang chog_/gnyis pa bslang ba la gnyis las/_dang po sa lha mchod pas gnang ba zhu ba ni/_spyir gzugs can gyis bdag tu byas na rin gyis bslu bar gsungs kyang zin pa'i dbang du byas nas/_dkyil 'khor gang du bya ba'i gnas khang rgyan gyis spras pa'i dbus su stegs ji ltar rigs par khebs ldan bang rim can gyi dang po'i dbus su 'bru tshom gyi steng du bdag bskyed mkha' 'gro'i dpal gtor rgyan spros can/_g.yas g.yon du sman raka_/de'i mdun stegs gnyis par chu gnyis nyer spyod lnga phreng tshar du bkod/_dkyil 'khor gyi stegs bu'i dbus su maN+Dal tshom bu gcig bkod pa'i mdun du sa lha dang*/_yul bdag spyi la mchod gtor dkar zlum mtheb ril gyis mtshan pa gnyis/_gser skyems/_mtha' bskor byang shar mtshams 'dzin me tog nas brtsams chu gnyis/_nyer spyod g.yas bskor du bkod/_gzhan yang nye bar mkho ba'i yo byad tshang bar byas la/_tshig bdun gsol 'debs dang brgyud 'debs bcas sngon du 'gro bas/_kun mkhyen 'jam mgon pad+ma gar dbang gsung rgyun gyi rnal 'byor nyid btang ste/_de'ang skabs 'dir sngon 'gro rgyas pa btang mi dgos pas skyabs sems lan gsum btang rjes/_AH_gdod nas rnam dag rang rig pa sogs dngos gzhi'i bdag nyid rnal 'byor la 'jug ste bzlas pa brgya rtsa tsam dang bsdu ldang bcas grub pa dang*/_mchod gtor rnams/_ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyangs/_thams cad stong nyid nam mkha'i ngang:_b+h+rU~M las rin chen snod nang du:_oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:_so so'i lha mo'i rol par bcas:_rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:_oM badz+ra puSh+pe sogs/_shab+da pU dza sa ma ya hU~M:_zhes dang*/_gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:_gtor ma 'dod yon phung por spungs:_oM AHhU~M:_lan gsum rgya dang bcas pas brlabs/_tshom bu nyid/_mdun gyi tshom bu nyid ba~M las sa yi lha mo sku mdog gser btso ma lta bu zhal gcig phyag gnyis pa/_rin po che'i bum pa bsnams pa/_zhi zhing 'dzum pa'i nyams can dar gyi stod g.yogs dang rin po che'i rgyan sna tshogs kyis brgyan pa/_lte ba yan chad thon par gyur/_rang gi snying ga'i 'od zer gyis sa 'og nas ye shes lha mo 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoH_gnyis su med par gyur/_oM badz+ri b+ha ba a b+hi Shiny+tsa hU~M:_zhes dbang bskur/_rin chen 'byung ldan gyis/_gtso bor gyur pa'i rigs lngas dbu brgyan par bsams la rgyas gdab/_oM pri thi de wi sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA nas/_shab+da'i bar gyis mchod/_a kA ro'i sngags kyis gtor ma phul la sa gnon gyi rgya dang bcas te/_skyob pa sangs rgyas thams cad kyi/_/spyod pa'i tshul dang khyad par du/_/sa dang pha rol phyin rnams la/_/lha mo khyod ni dpang du gyur/_/shAkya seng+ge skyob pa yis/_/ji ltar bdud kyi sde bcom pa/_/de bzhin bdag kyang bdud sde las/_/rgyal bar byas te dkyil 'khor bri/_/zhes gsol ba btab pas rig pa 'dzin pa khyod ci dga' bar spyod cig ces gnang ba byin nas de nyid du thim par gyur/_zhi rol bcas gtor ma phyir 'bul/_gnyis pa yul bdag la bslang ba ni/_b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/_s+tha na pa ti k+She tra pa lany+tsa na maH_sarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba tha khaM utag te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA:_lan gsum gyis gtor ma phul/_hU~M:_dgongs shig sa bdag lha klu sde dang dpung:_gangs ri'i g.ya' rtse lu ma skyed mos tshal:_mtsho rdzing lteng ka so so'i gnas rnams nas:_lha klu sa bdag gnas 'dir spyan 'dren gyis:_dzam gling gru bzhir bsgrub pa'i sa bslang phyir:_sa bdag 'khor dang bcas pa 'dir gshegs shig:_byin rlabs bsngos pa'i gtor ma 'di bzhes la:_rin chen gter gyi sa 'di bstsal du gsol:_b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra gats+tsha:_gnang ba byin nas rang gnas su gshegs par bsam zhing*/_'jam rol dang bcas gtor ma gser skyems phyir phul/_mchod pa rnams bsdu'o/__/gsum pa dbang du bya ba ni/_stegs mdun slob dpon gyis dbang mchog gi phur bu bzung la/_bdag nyid las kyi he ru ka zhal gcig phyag gnyis par gsal ba'i thugs ka'i hU~M las 'od 'phros phur bu la thim/_de nyid dpal rta mgrin gyi skur gyur par bsam la/_hU~M pad+mAn+ta kr-ita hU~M phaTa?:_ces lan bdun bzlas pas/_phur bu las byung ba'i 'od zer dmar pos sa gzhi thams cad khyab/_bdag gi dbang du gyur par bsam mo/__/bzhi pa sbyang ba la gnyis las/_dang po sngags rgyas sbyang ba ni/_slob dpon gyi lag g.yas rdo rje rtse lnga par bsams nas phyag rdo rje dang bcas stegs bu'i steng du bzhag_/thams cad kyis rdo rje dang lag g.yas sa la reg tshul byas nas/_oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmaHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85haM/_lan gsum gyis sa la bsnun nas/_gnyis pa ting nge 'dzin gyis sbyang ba ni/_bdag nyid rdo rje phag mo khros ma nag mo'i skur gsal ba'i thugs ka'i ba~M las sa bon phra mo grangs med pa phyogs bcur 'phros/_'phags pa mchod/_sems can gyi don byas/_tshur 'dus ye shes kyi me rlung chur gyur bas ma dag pa'i dngos 'dzin thams cad bsregs gtor sbyangs/_dur khrod rol pa'i zhing khams chen por gyur ces mos/_lnga ba gzung ba la gnyis las/_dang po gzung ba ni/_bgegs gtor bshams shing byin rlabs/_mgron bkug_/sngags kyis bsngos/_las byang ltar bka' bsgo zhing mtshams bcad/_srung 'khor bsgoms/_gnyis pa la gnyis las/_dang po srung ba ni/_slob dpon dkyil 'khor dbus su bzhengs te las phur thogs la/_bdag gi thugs ka nas khro bo bcu spros pa'i tshogs kyis sa gzhi gang bar gyur/_phur bu rnams stod zhal gsum phyag drug phur bu 'dril ba/_smad lcags phur me'i tshwa tshwa 'phro bar gyur/_phur bu bsgril zhing*/_oM g+ha g+ha g+hA ta ya g+hA ta ya sarba duSh+TAM badz+ra d+ha rod adz+nyA pa ya ti sarba big+h+nAn kA ya wAka tsit+ta badz+ra kI li kI la ya hU~M hU~M phaTa?:_lan gsum/_phur bu las 'phros pa'i khro chung dang me yi 'od kyis phyogs thams cad du khyab cing 'bar bas bgegs rnams bsregs shing nye mi nus pas sa gzhi khengs par gyur/_spro na skabs 'dir stang stabs dang bskor ba yang bya gsungs/_gnyis pa mtshams gcod la/_dang po phyi mtshams gcad pa ni/_sgrub khang gi phyogs bzhir tho bzhir brtsegs par rgyal chen bzhi'i sku'am sngags byang rgyal mtshan dang bcas pa btsugs la so so'i mdun du stegs gtsang mar me tog gi tshom bu'i steng gtor ma dkar zlum mtheb ril gyis mtshan pa dang*/_mdun du chu gnyis nyer spyod bcas bshams/_sgrub pa po rnams ser sbreng gis sgrub khang nas thon te shar gyi tho mdun 'khod/_mchod gtor rnams bsang sbyangs/_thams cad stong nyid nam mkha'i ngang:_b+h+rU~M las rin chen snod nang du:_oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:_so so'i lha mo'i rol par bcas:_rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:_oM badz+ra puSh+pe nas/_shab+da pU dza sa ma ya hoH_zhes dang*/_gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:_gtor ma 'dod yon phung por spungs:_oM AHhU~M:_lan gsum rgya dang bcas pas brlabs/_tho sku rten bcas bsang sbyangs/_bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas pi waM du gyur/_de yongs su gyur pa las yul 'khor srung dkar po pi waM 'dzin pa dri za'i 'khor gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/_ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH_bsdu rgya bca'/_hU~M/_gsang bdag spyan sngar dam mnos shing*/_/bstan pa srung bar zhal bzhes pa/_/rgyal po chen po yul 'khor srung*/_/'dir gshegs rten la brtan par bzhugs/_/badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoH_oM d+hr-i Sh+Ta raSh+Ta ya swA hAH_lan bdun/_oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/_shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/_rtsa sngags mthar/_i daM ba ling+ta kha kha khA hi khA hi/_zhes lan gsum gyis gtor ma phul/_hU~M/_dri za'i mnga' bdag yul 'khor srung*/_/zhi ba'i las mdzad sku mdog dkar/_/lha yi thugs dam pi waM bsnams/_/de la bstod de phyag kyang 'tshal/_/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/_/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/_/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/_/sgrub pa'i bar chad kun srungs shig_/ces bstod cing phrin las gsol/_oM d+hr-iSh+Ta raSh+Ta ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ra/_zhes me tog 'thor la brtan bzhugs bya/_de nas lho'i tho rtsar 'khod la/_mchod gtor rnams gong ltar byin rlabs/_bsang sbyangs/_bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas ral grir gyur/_de yongs su gyur pa las 'phags skyes po sngon po ral gri 'dzin pa gshin rje'i 'khor gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/_ri rab kyi lho phyogs nas rgyal po chen po 'phags skyes po 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH_hU~M/_gsang bdag spyan sngar dam mnos shing*/_/bstan pa srung bar zhal bzhes pa/_/rgyal po chen po 'phags skyes po/_/'dir gshegs rten la brtan par bzhugs/_/badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoH_oM bai ru D+ha kA ya swA hA/_lan bdun/_oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas/_shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/_rtsa sngags mthar/_i dam ba ling+ta kha kha khA hi khA hi/_zhes lan gsum gyis gtor ma phul/_hU~M/_gshin rje'i mnga' bdag 'phags skyes po/_/mngon spyod las mdzad sku mdog sngo/_/tshar gcod be con ral gri bsnams/_/de la bstod de phyag kyang 'tshal/_/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/_/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/_/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/_/sgrub pa'i bar chad kun srungs shig_/ces bstod cing phrin las bcol/_oM bai ru D+ha kA ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya/_nub kyi tho rtsar 'khod la mchod gtor byin brlabs/_bsang sbyangs/_bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas sbrul zhags su gyur/_de yongs su gyur ba las spyan mi bzang dmar po sbrul zhags 'dzin pa klu'i 'khor gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/_ri rab kyi nub phyogs nas rgyal po chen po spyan mi bzang 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH_hU~M/_gsang bdag spyan sngar dam mnos shing*/_/bstan pa bsrung bar zhal bzhes pa/_/rgyal po chen po spyan mi bzang*/_/'dir gshegs rten la brtan par bzhugs/_/badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoH_oM bi rU pak+ShA ya swA hAH_lan bdun/_oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas/_shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/_sngags mthar/_i daM ba ling+ta kha kha khA hi khA hi/_zhes lan gsum gyis gtor ma phul/_hU~M/_klu yi mnga' bdag spyan mi bzang*/_/dbang gi las mdzad sku mdog dmar/_/tshogs rdzogs mchod rten sbrul zhags bsnams/_/de la bstod de phyag kyang 'tshal/_/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/_/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/_/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/_/sgrub pa'i bar chad kun srungs shig_/ces bstod cing phrin las bcol/_oM bi rU pak+ShA ya swA hA/_tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya/_byang gi tho rtsar 'khod la/_mchod gtor rnams byin brlabs/_bsang sbyangs/_bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas ne'u ler gyur/_de yongs su gyur pa las rnam thos sras ljang khu ne'u le 'dzin pa gnod sbyin gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/_ri rab kyi byang phyogs nas rgyal po chen po rnam thos sras 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH_hU~M/_gsang bdag spyan sngar dam mnos shing*/_/bstan pa bsrung bar zhal bzhes pa/_/rgyal po chen po rnam thos sras/_/'dir gshegs rten la brtan par bzhugs/_/badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_dzaHhU~M ba~M hoH_oM bai shra ma NA ya swA hA/_lan bdun/_oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM _sogs nas/_shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/_sngags mthar/_i daM ba ling+ta kha kha khA hi khA hi/_zhes lan bdun gyis gtor ma phul/_hU~M/_gnod sbyin mnga' bdag rnam thos sras/_/rgyas pa'i las mdzad ljang ser sku/_/gter 'chang be con ne'u le bsnams/_/de la bstod de phyag kyang 'tshal/_/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/_/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/_/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/_/sgrub pa'i bar chad kun srungs shig_/ces bstod cing phrin las bcol/_oM bai shra ma NA ye swA hA/_tiSh+Tha badz+ra sa brtan bzhugs bya'o/__/gnyis pa bar mtshams la gnyis/_dam sri mnan pa/_sgo byang gdags pa'o/__/dang po ni dug shog la dam sri'i ling+ga bya mchu can yan lag lcags sgrog gis bsdams pa'i snying khar dza tri za kha sprod mthar/_mgrin pa nas brtsams te mgo phyir bstan pa/_ya ma dam sri gam pa ri mA ra ya dzaHdzaHnanaH_tri'u tri'u mA ra ya na ma sho dzaH_khug nanaH_zhes dang*/_gzugs kyi mthar yig mgo nang du bstan la/_dus drug dang bcur rgyu ba'i nyul le dam sri rgyal 'gong 'byung po'i tshogs dang bcas pa'i lus ngag yid gsum mthu stobs thams cad non cig:_bskal pa ma stong gi bar du ma ldangs shig:_oM laM hU~M laM s+t+wam+b+ha ya nanaH_zhes pa rnams kyi mthar dza khrom gyis bskor ba bris la/_'dre ltebs su bcag cing tshon skud sngo dmar gyis bcings/_thod ngan nam khyi thod lta bur bcug_/phung ras dril la rtsang gis gzir ba'i mnan chas bya/_sgo drung du dong gru gsum brus pa la bkod/_slob dpon gyis gser skyems thogs la/_ra~M ya~M kha~M/_'dod yon zag pa med pa'i bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/_oM AHhU~M ha hoHhrIH_lan gsum gyis byin gyis brlabs la/_rtsa gsum rgyal ba las kyi d+hA ki nI:_rab 'byams mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs rnams:_gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:_rnal 'byor bdag gi gzu dang dpang mdzod cig:_drag po sngags kyi gzi byin bskyed du gsol:_mngon spyod las kyi brtul zhugs grub par mdzod:_pho rgyud mo rgyud gnyis med dregs pa'i sde:_rdo rje'i chos srung dam tshig 'chang ba rnams:_gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:_rnal 'byor bdag gi gzu dang dpang mdzod cig:_drag po sngags kyi gzi byin bskyed du gsol:_mngon spyod las kyi brtul zhugs grub par mdzod:_sa bdag lha klu 'byung po mthu po che:_mgon skyabs rgyab rten dpung gnyen gyur pa rnams:_gser skyems bdud rtsi'i mchod pa 'di bzhes la:_rnal 'byor bdag gi gzu dang dpang mdzod cig:_drag po sngags kyi gzi byin bskyed du gsol:_mngon spyod las kyi brtul zhugs grub par mdzod:_ces pa'i tshigs mtshams so sor gser skyems phul/_rang nyid skad cig gis las byed karma d+hA ki nI khro gtum bzod par dka' ba gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar ba'i skur gyur:_e ya~M ra~M s+pha ra Na phaTa?H_saM ha ra Na hU~M:_e las thar med gnam lcags gshin rje'i sgrom:_zur gsum me 'bar las kyi rlung shugs g.yo:_de dbus gnod byed dam sri nyul le bgegs:_nyam thag skyabs bral mngon sum gsal bar gyur:_nr-i tri sarba sha trUn big+h+nAn hU~M phaTa?:_slob dpon gyis g.yab dril 'gugs rgya dang bcas te/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_dkon mchog rin chen rnam pa gsum gyi bka' bden pa dang*/_yi dam zhi khro rab 'byams rgyud sde drug gi dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/_khyad par du bdud 'dul ye shes kyi mkha' 'gro ma rdo rje phag mo gsang ba kun 'dus kyi dkyil 'khor gyi lha tshogs bka' sdod sprul 'khor dam can rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_lha sngags ting 'dzin rten 'brel bslu ba med pa'i bden pa dang*/_bden pa chen po'i mthus dam sri nyul le sgab 'dre'i rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la khug cig_/oM sa karma d+hA ki nI kI li kI la ya sarba sha trUn big+h+nAn badz+ra aM ku sha dzaH_badz+ra pa sha hU~M:_badz+ra s+pho Ta ba~M:_badz+ra gaN+De ho:_badz+ra pra be sha ya phaTa?:_ces lan gsum gyis 'gugs gzhug byas la/_'og gi 'don tshig dang bstun ste skyer phur sor bzhi pa mi g.yo bar bskyed pa slob dpon gyis phyag tu thogs la/_oM badz+ra kro d+ha Ar+Ya a tsa la hU~M b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaTa?:_ces tshar gsum gyis gzi byin bskyed pa gdab/_thun rdzas brab/_gu gul bdug_/dur rdo la ri gling dang rgya gram bris pas mnan la/_hU~M:_dam sri bya ba'i las ngan 'dis:_rdo rje slob dpon sku la brdos:_mched lcam rnams la gnod cing gtses:_rgyal khams kun tu mi dge btang:_gsang sngags lam gyi sgo yang bkag:_bka' las nam yang mi gtong bar:_da ni khro bo'i phur tshogs gdab:_thun tshogs gdab ste bdud tshogs gtibs:_gtub cing srin po'i zhal du bstab:_ri rab brjid pa'i 'og tu mnan:_ces pa'i mthar 'bebs 'og sa chu me rlung rim pa bcu gsum re dang*/_sAts+tsha nag pos mnan te/_hU~M:_gcig ni brjod med nyag gcig rgya:_gnyis pa thabs dang shes rab rgya:_gsum pa sku gsung thugs kyi rgya:_bzhi pa phyag rgya bzhi yi rgya:_lnga pa ye shes lnga yi rgya:_drug pa pha rol phyin drug rgya:_bdun pa yan lag bdun gyi rgya:_brgyad pa rnam thar brgyad kyi rgya:_dgu pa theg pa rim dgu'i rgya:_bcu pa khro rgyal bcu yi rgya:_khyod la rgya bcu brtsigs te btab:_ri rab brjid pas steng nas mnan:_dpa' bo'i bro ra byas te brdungs:_bskal pa bye snyed mtha' ru mnan:_oM laM hU~M laM s+t+wam+b+ha ya nan:_'byung bzhi ri rab dang bcas pa'i steng du khro rgyal 'khor bcas bzhugs par bsam:_las bzhi'i bro rdung gi mched lcam rnams srin lag lu gu rgyud du sbrel te las bzhi'i bro gzhan nas 'byung ba ltar ram/_bsdu na las byang nas 'byung ba'i bro brdung zhing hU~M bzhi'i sngags brjod do/__/gnyis pa sgo byang gdags pa la phyi nang gnyis las/_dang po ni phyi sgo gong du ra sog gam ro ras la gshin rje gshed kyi sku snying po 'dod gsol bris pa dang*/_skyer phur la snying po bris te rgyab tu btags pa bkod/_dmar gtor dang mchod yon sogs bshams la/_ra~M ya~M kha~M/_stong pa'i ngang las a las b+hany+dza'i snod du mchod pa'i dngos po 'dod yon gyi rnam pa ma tshang ba med par 'char bas nam mkha' gang ba gtor snod b+hany+dza 'bar bas gtor rdzas oM AHhU~M zhu ba las 'dod yon gyi phung po zad mi shes pa'i longs spyod kyi gter du gyur/_oM AHhU~M/_lan gsum gyis byin gyis brlabs/_las sngags kyis bsangs/_swa b+hA was sbyangs/_stong pa'i ngang las las kyi gshin rje nag po be con dang 'khor lo thogs pa khro bo'i chas ldan ma he nyi zla pad+ma'i gdan la bzhengs pa'i gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan pa las 'od 'phros/_rang 'dra'i ye shes pa badz+ra sa ma dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_oM badz+ra karma ya ma rA dza hU~M:_lan bdun/_ar+g+haM sogs nas/_shab+da'i bar gyi mchod/_krod+ha ya ma rA dza i dam ba ling+ta kha kha khA hi khA hi:_lan gsum gyis gtor ma phul/_hU~M:_gsang chen lhun grub pho brang nas:_bcom ldan chos rjes bka' bstsal ltar:_bdag cag rig 'dzin sgrub pa pos:_bka' gsang gzhung bzhin 'di bsgrubs pas:_'di la gnod cing bar gcod rnams:_sa 'di yan chad ma gtong zhig:_phyi 'khor skyong ba'i mu ran la:_rdo rje'i yal gam thub par mdzod:_oM badz+ra ya ma rA dza sa ma ya s+t+wa~M:_zhes lan gsum bzlas nas me tog 'thor zhing*/_tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya/_nang sgor ra sog gam shing byang la bdud rtsi 'khyil ba'i sku sngags 'dod gsol skyer phur sngags ldan bcas bkod/_mchod gtor rnams gong ltar byin brlabs/_las sngags kyis bsang sbyang sngar ltar/_stong pa'i ngang las pad zla'i gdan la bdud rtsi 'khyil ba ljang nag rgya gram dang dgra s+t+wa thogs te bzhengs pa'i gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan pa las 'od 'phros/_rang 'dra'i ye shes pa badz+ra sa ma dzaH_dzaHhU~M ba~M ho:_oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da li hU~M:_lan bdun/_ar+g+haM sogs nas/_shab+da'i bar gyis mchod/_badz+ra krod+ha a mr-i ta kuN+Da li i daM ba ling+ta kha kha khA hi khA hiH_lan gsum gyis gtor ma phul/_hU~M:_khro bo bdud rtsi 'khyil ba'i sku:_sprul pa'i 'od zer dgra bgegs 'dul:_dngos grub bdud rtsi'i rgya mtshor bskyil:_dam sri thal ba rdul du rlog:_oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ts+tshin+d+ha ts+tshin+d+ha dam sri mA ra ya phaTa?:_ces dang*/_tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya'o/__/sgo byang gnyis ma 'byor na phyi sgo'i gshin rje kho nas chog go_/sgo them gyi nang du brub khung zhig gi nang du zan ling la seng ldeng ngam skyer ba'i phur bu'i dbal la mi g.yo ba'i sngags dang*/_mgul du rgya shog la sgo 'di yan chad su yang ma 'da' zhig ces bris te btags pas btab/_sgo 'di yan chad su yang ma 'da' zhig ces brjod/_gsum pa gsang mtshams la gnyis/_ma traM bsgral ba dang*/_khro bcu'i phur gdab bo/__/dang po ni/_dkyil 'khor gyi gzhir ma traM gi gzugs brnyan mgo lho nub tu bstan pa gan rkyal du bzhag_/stegs bu'i shar ngos su slob dpon zhal nub tu phyogs te phyag tu g.yab dar dang dril bu bsnams nas/_bdag nyid skad cig gis las kyi khro mo karma d+hA ki nI khro gtum bzod par dka' ba gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar ba'i skur gyur par bsam la/_lcags kyu'i phyag rgya bcings te/_ma traM ka ru dra dzaH_lan bdun brjod/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa sogs/_bden stobs brjod pa sngon 'gros/_khyad par bdud 'dul ye shes kyi mkha' 'gro ma gsang ba kun 'dus kyi lha tshogs bka' sdod pho nya'i dmag tshogs 'khor dang bcas pa'i bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i byin rlabs kyis rnam pa ma traM ru dra ngo bo dngos grub la bar du gcod pa'i bdud dang dam sri log 'dren thams cad ma traM ru dra A kar+Sha ya dzaH_tri yaM dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_zhes bkug te gzugs la bstims nas/_hU~M:_ma traM bya ba'i sdig can khyod:_sngon yang sgrub pa kun la bsgribs:_sngon tshe dpal chen he ru kas:_bsgral nas dur khrod chen por byas:_khung dang rdzas bcas gang las byung:_khung dang rdzas bcas bdag las byung:_bdag med stong pa'i tho bas gzhom:_oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haM:_ma traM ru dra dzaH_a kar+Sha ru dra dzaH_kha traM ru dra dzaH_zhes pas chos dang gang zag gi bdag chad par lta ba rnams gzhom pa'i don du ma traM gi gzugs de nyid slob dpon gyis zhabs g.yas pas dor stabs kyis mnan la/_hU~M:_ma traM bya ba'i sdig can khyod:_rol pa'i stabs kyis mnan pa ni:_'jigs byed chen po he ru kas:_mgo ni lho nub mtshams su bstan:_rkang pa byang shar mtshams su bstan:_khro rgyal zhabs ni g.yas g.yon gyis:_gyad kyi dor stabs tshul du mnan:_oM ma hA shrI he ru ka dr-i sh+ya hoH_sa ma ya s+t+waM:_ma hA de wa ru dra dzaH_dzaHhU~M:_zhes lan bdun bzla zhing*/_thams cad kyis lag g.yas kyi sor mo gsum sgreng ba kha T+wA~M gi rgyas snying gar bsnun tshul byas la/_gzugs phung hrul gyis zhig_/ma rig sgo lnga'i sbubs bral/_rnam shes triHnag por gnas pa thugs ka'i 'od kyis sbyangs pas hU~M yig dkar por gyur pa bdag gi thugs kar thim nas gnyis su med par gyur par bsam zhing*/_stegs bu'i mthar sngar dam sri mnan pa'i skabs ji lta ba bzhin tu gzhung gral sogs rags bsdus kyis las bzhi'i bro brdung*/_gzhan rnams gral du 'khod/_bsdu na bro brdung med kyang chog_/gang ltar yang las kyi rdo rjes ma traM gi lhu tshigs so sor phral nas stegs bu'i lho nub tu mgo_/nub tu snying*/_nub byang lag g.yon/_byang du rkang g.yon/_byang shar du gsang gnas/_shar du rkang g.yas/_shar lhor lag g.yas/_lhor glo ba ste phyogs mtshams rnams so sor bkod/_slob dpon shar du gnas pas/_b+h+rU~M dz+nyA na maN+Da la b+h+rU~M/_thugs ka nas b+h+rU~M 'phros khog pa la thim pas khog pa dur khrod rol pa'i gzhal yas khang dur khrod brgyad ra ba me dang bcas pas bskor bar gyur/_zhes bsam/_thams cad kyi lag g.yas phyi dang g.yon nang du byas pa'i khu tshur dpung mgor bsnol zhing*/_b+h+rU~M pra be sha ya phaTa?:_ces lan bdun bzlas pas rgya bkrol nas/_dkyil 'khor gyi sgo shag gis phye bar gyur par bsams la/_de nas slob dpon rdo rje'i 'gros kyis/_hU~M hU~M hU~M:_ha ha ha:_phaTa? phaTa? phaTa?:_ces brjod nas dkyil 'khor la g.yas su lan gsum bskor nas/_dkyil 'khor gyi nang du tshud par gyur/_ces brjod la stegs bu'i dbus kyi khri'u'i khar slob dpon zhal shar du phyogs par bzhugs pa'i mdun du seng lding gi phur bu tsan+dan dmar pos kha dog bsgyur zhing rtse mor me tog gi phreng ba bcings ba bcu bshams/_dkyil 'khor gyi phyogs mtshams brgyad dang shar nub rnams su phur gdan bcu bkod la/_rang gi thugs ka nas hU~M yig bcu spros pas phur bu rnams la thim pa yongs su gyur pa las stod khro bo'i gzugs can smad phur bu 'bar ba'i rnam pa can du gyur par bsams la/_thams cad hU~M mdzad kyi rgya dang*/_sum+b+ha ni'i sngags kyis phyogs bcu'i bgegs rnams bkug la/_slob dpon gyi lag g.yas kyis tho ba dang*/_g.yon pas phur bu bzung la/_hU~M:_steng 'og phyogs mtshams 'jig rten kun:_zhe sdang rdo rje bla na med:_sku gsung thugs sprul stobs dang ldan:_ta kr-ita khrag 'thung khro rgyal bcu:_'jigs tshul rngams pa'i stangs stabs kyis:_gdug pa'i tshogs rnams brlag par mdzod:_dur khrod gsang ba'i gnas mchog 'dir:_rang byung khro rgyal chen po bcu:_log 'dren 'byung po mtshams bcad phyir:_khro bcu'i phur pa gdab par bya:_oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro d+ha hU~M ka ra hU~M:_gnod byed 'byung po gardza gardza hU~M phaTa?:_oM badz+ra kI li kI la ya sogs de bzhin sbyar te/_bi dza ya hU~M:_ha na ha na hU~M phaTa?:_nI la daN+Da hU~M:_da ha da ha hU~M phaTa?:_ya mAn+ta ka hU~M:_pa tsa pa tsa hU~M phaTa?:_Ar+Ya a tsa la hU~M:_b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaTa?:_ha ya gr-I wa hU~M:_hu lu hu lu hU~M phaTa?:_a pa rA dzi ta hU~M:_tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaTa?:_a mr-i ta kuN+Da li hU~M:_tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaTa?:_trai lokya bi dza ya hU~M:_b+hin+d+ha b+hin+d+ha hU~M phaTa?:_ma hA ba la hU~M:_gnod byed 'byung po s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaTa?:_ces 'bar ba'i stang stabs dang bcas steng gi phur bu shar gyi shar dang*/_shar nas shar lho rim gyis byang shar bar g.yas bskor dang*/_'og gi phur bu nub kyi nub tu btab pas bgegs rnams kyi snying phug nas g.yo 'gul med cing 'od gsal bar gyur bar bsam zhing*/_phur bu las byung ba'i 'od zer srung ba'i 'khor lor 'khrigs pas phyogs mtshams thams cad khyab par bsam/_zhes dang*/_las gzhung las byung ba'i srung 'khor gyi tshig brjod cing bsrung bya srung byed thams cad 'das pa'i de kho na nyid kyi srung 'khor yang bya/_ma traM dang phur ba de dag re zhig phyogs su bsdus nas rgyan bkod skabs su dgram par bya'o/__/gzhung rnying rnams las/_rgyal chen bzhi so ba'i tshul dang*/_khro bcu'i mtshams phur jag pa'i skung gi tshul du bzhag pa yin par bshad/_gnyis pa bsgrub bya'i lha nye bar bsnyen pa lha sta gon ni/_thog mar rten gyi dkyil 'khor bca' ba la thog mar chag chag gdab pa ni/_dung phor ram ka pA lar bdud rtsi rnam pa lnga sbyar ba'i dri bzang gi chus dkyil 'khor gyi gzhi la rdo rje khu tshur gyis byang shar nas g.yas bskor du khyab par khyem med par byug cing*/_hU~M:_bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:_dam rdzas bdud rtsi ye shes lnga ldan pa'i:_bde gshegs rgyal ba'i sku gsung thugs sprul phyir:_bka' gsang rmad du byung ba'i chag chag 'debs:_oM ma hA a mr-i ta kuN+Da li hU~M:_zhes brjod cing zhi rol bya/_sta gon dngos la lha bum pa yo byad slob ma sta gon bcas bzhi las/_dang po ni/_dbang gi skabs su gzhung gi dngos bstan nyid 'jug pa bde yang sgrub chen skabs spyi ltar sta gon byas na legs pas/_dkyil 'khor bya ba'i stegs bu'i dbus gtso bo'i gnas su dri bzang bdud rtsi sbyar ba'i chab kyi thig le gru bzhi/_'khor rnams kyi gnas su rim par zlum po bzhi/_brgyad tshom gsum gyi nang rim par brgyad re/_de'i phyir brgyad bcas las byang bzlas pa'i skabs 'byung ba ltar lha so so'i rtsa sngags kyi mthar/_oM AHhU~M sa ma ya s+t+wa~M:_btags pa brjod cing me tog gi tshom bu gtso 'khor phyed par bkod/_phyi nang gi mchod pas bskor/_phrin las rgyas pa ltar mchod pa byin brlabs/_hU~M:_gnas khang dur khrod chen po'i gzhal med khang:_ye shes bkod pa 'byams klas 'od 'bar dbus:_nyer spyod 'dod yon drag po'i longs spyod kun:_bde stong mchod pa'i phyag rgya chen por gyur:_oM badz+ra ar+g+haM nas/_shab+da pany+tsa kA ma gu Na d+harma d+hA tu sarba pU dza AHhU~M:_oM hU~M trA~M hrIHAHmU~M lA~M mA~M pA~M tA~M sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da li hU~M hrIHTha:_lan gsum/_oM AHhU~M ma hA ka pA la rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M hrIHTha:_lan gsum/_oM AHhU~M ma hA ba liM ta sarba kA ma gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHTha:_lan gsum/_badz+ra s+pha ra Na kha~M:_dam tshig pa bskyed/_ye shes kyi 'khor lo bstim/_brda phyag__oM:_dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:_phyi nang gsang ba'i mchod sprin gyis:_ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs mchod:_bzhes nas dam skong dngos grub stsol:_oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI sa pa ri wa ra badz+ra ar+g+haM nas/_shab+da rU pa shab+da gan+d+he rA sa spar+she pra tIts+tsha swA hA:_ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:_zhes mchod pa dang*/_hU~M:_bde gshegs kun gyi sku gsung thugs yon tan:_phrin las rnam 'phrul sa gsum khyab par snang:_las dang ye shes dngos grub thogs med stsol:_mkha' 'gro 'dus pa'i dkyil 'khor lha la bstod:_ces mdor bsdus pas bstod de/_thams cad kyis thal mo sbyar te/_oM:_mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs rnams:_sngon gyi thugs dam rjes dgongs la:_dkyil 'khor dgyes pa bskyed pa dang:_slob ma rnams la snying brtse bas:_gnas 'dir mkha' 'gro gsang 'dus kyi:_pho brang chen po 'debs 'tshal na:_thugs rjes dgongs te gnang ba dang:_snod bcud byin gyis brlab mdzad gsol:_lan gsum gsol ba btab pas dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams rab tu dgyes pa'i tshul gyis/_rdo rje slob dpon snying rje che:_khyod kyis rang gzhan phan gdags phyir:_sgrub pa'i cho ga tshul bzhin gyis:_bde gshegs rgyal bas byin brlob 'gyur:_gnang ba bstsal nas 'od du zhu:_bdag dang gnas la thim pa yis:_tha mal snang zhen rab sbyangs te:_ye shes chen pos byin brlab 'gyur:_zhes mos la tshom bu mchod gtor rnams bsdu'o/__/gnyis pa bsgrub rdzas gtso bo la nye bar bsnyen pa bum pa sta gon ni/_gsang ba'i bum pa thod pa mtshan ldan chang la bdud rtsi lnga btab pas bkang ba stegs kyi dbus su bkod/_phyi nang gi mchod pas bskor la las byang ltar byin gyis brlabs/_thod bum bsang sbyangs/_stong pa'i ngang las b+han+d+ha'i snod dur khrod rol pa'i gzhal yas khang du bcud ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho 'khyil ba'i dbus su bcom ldan 'das ma rdo rje khros ma nag mo/_phyogs bzhir snying po'i mkha' 'gro rigs bzhi/_de rgyab gnas yul gyi dpa' bo mkha' 'gro/_phra men dang dam tshig gi mkha' 'gro'i tshogs kyis bskor ba dwangs ba'i mtsho la zla skar shar ba bzhin gsal bar gyur/_lha sta gon gyi skabs ltar mchod bstod bya/_gzungs thag blangs la/_rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer gzungs thag la 'khril te lha rnams la phog pas bde ba chen po'i rjes chags bskul/_byang chub sems kyi bdud rtsi ye shes kyi bcud du 'khyil bar gyur/_zhes mos la gtso 'khor rnams kyi snying po ji ltar 'os pa bzla/_mthar/_lha rnams bde ba chen po'i ngo bor 'od du zhu nas thod pa'i bdud rtsi dang dbyer med par gyur/_las bum du/_oM ba~M badz+ra b+hA ra hi sogs phag mo'i rtsa sngags lan gcig brjod pas/_rang nyid skad cig gis rdo rje khros ma nag mo sogs bsgrubs pa'i mthar slob mar dbang rgyas par bskur dgos na dbang rdzas rnams gzhung ltar tshogs par byas la dkyil 'khor gyi steng du bkod do/__/gsum pa dbang rdzas sgrub pa'i yo byad rnams ngo bo bcom ldan 'das rdo rje phag mo khros ma nag mo mkha' 'gro ma gsang ba kun 'dus kyi dbyings dang ye shes gnyis su med pa mchog tu mi 'gyur ba'i bde ba chen po'i rang bzhin rnam pa rigs lnga ye shes kyi mkha' 'gro'i sku gsung thugs yon tan phrin las kyi gsang ba mi zad rgyan gyi 'khor lo'i bdag nyid du rang bzhin lhun gyis grub pa'i ngo bor gyur/_bzhi pa bsgrub yul snod la nye bar bsnyen pa slob ma sta gon ni/_sgrub dbang dgos pa yod na skabs 'dir dbang sgrig ltar sbyor zhing sgrub chen dkyus ma la mi dgos so/__/rtsa ba'i gsum pa sgrub pa la'ang bzhi las/_bsgrub gzhi dkyil 'khor 'du bya ba/_bsgrub chos rten dang rgyan bkod pa/_sgrub pa bskyed bzlas kyi gzhung bsrang ba/_sgrub pa'i bskyed bzlas las la sbyar ba'o/__/dang po chag chag gdab pa ni/_bdud rtsi lnga chang dang sbyar bas/_oM badz+ra a mr-i ta maN+Da la hU~M/_zhes brjod cing khrag chen gyis byug cing*/_oM rak+ta maN+Da la hU~M/_klad chen gyis byug cing*/_oM kaM kA pA la maN+Da la hU~M/_zhes brjod pas dkyil 'khor gyi gzhir byang shar nas g.yas bskor du khye ma med par byug cing*/_hU~M:_tshe mchog 'dzin pa'i dngos grub dri:_byang chub sems ni dkar bas na:_ma~M sa yon tan kun dang ldan:_rak+ta chags pa'i gnas chen po:_bdud rtsi gur gum dri yi chu:_gdod nas dag pa'i rtsa ba lnga:_nyon mongs dug lnga 'khor ba'i rgyu:_ye shes rnam lngar byin brlabs nas:_dkyil 'khor chen por lhun gyis grub:_oM dz+nyA na d+hA ki nI pany+tsa a mr-i ta dz+nyA na maN+Da la hU~M:_zhes brjod/_gnyis pa thig gdab pa la dang po ye thig gdab pa ni/_thig skud dpa' bos rin gyis nyos pa'i ras bal la gzhon nu mas bkal ba'i srad bu tshon sna lnga pa srid du dkyil 'khor gyi nyis 'gyur la sbom phra sgo'i nyi shur char byas pa'i thig skud 'du byas te slob dpon nub dang*/_slob ma shar du gnas pas 'khod de/_bdag nyid bcom ldan 'das rdo rje phag mo khros ma nag mor gsal ba'i thugs ka'i hU~M las ra~M ya~M kha~M 'phros:_slob ma la phog sdig sgrib thams cad bsregs gtor sbyangs te dpal bde ba chen po he ru ka'i skur gsal:_yab kyi gnas lngar rnam snang sogs rigs kyi yab lnga dang:_yum gyi gnas lngar spyan ma sogs rigs kyi yum lngas mtshan par gyur:_zhes dang*/_hU~M:_bkra shis mtshan ldan gzungs ma yum:_kha nas ut+pal dri ldang zhing:_skad kyang ngang pa gzhon nu 'dra:_snyan par smra zhing tshul dang ldan:_mnyen lcug 'khril bas dbyer mi phyed:_rdo rje las kyi don grub ma:_gsang ba rdo rje'i thig 'debs pas:_las rnams ma lus kun stsol cig:_b+h+rU~M dz+nyA na tiSh+Tha maN+Da la swA hA:_zhes brjod pas lus kyi rigs lnga yab yum snyoms par zhugs pa'i byang chub sems kyi sprin yum gyi mkha' las thon pas thig la phog pas dngos po'i rtog pa sbyangs nas ye shes lnga'i rang bzhin du gsal bar bsams la/_thig skud nub nas shar du brkyangs ba'i thig sna yum gyi lag tu gtad de cung zad sgril ba'i tshul byas nas/_hU~M:_stong gsum maN+Dal yum gyi sa gzhi la:_thugs rje 'gyur med yab kyis thig btab pas:_srid pa'i dkyil 'khor 'byams klas dbyings su gsal:_ye shes mkha' 'gro'i bzhugs gnas lhun gyis grub:_b+h+rU~M dz+nyA na maN+Da la swA hA:_zhes brjod de rdo rje dang bcas pa'i mthe bong dang*/_gung mos thig skud bzung ba 'og nas gyen du dkyus te se gol gyis/_nub shar lho byang tshangs thig gnyis/_/me rlung srin dbang zur gyi thig_/me dbang rlung srin shar nub grwa/_/rlung dbang me srin byang dang lho'i/_/grwa yi thig yin slob dpon dang*/_/slob ma'i gnas te rim bzhin no/__/zhes sdom tshig ltar thig chen brgyad btab/_'gro tshul spyi ltar tshangs log rgyab 'gros dang*/_zur thig la rgyab 'gros spangs te g.yas kho nas te gnam thig btab pas sngags dang thig gi sgras sangs rgyas thams cad sad par byas/_nam mkhar ye shes kyi 'khor lo gsal ba la mchod bstod mdor bsdus bya zhing*/_slob dpon nub tu gnas pas srad bu bsdu/_gnyis pa las thig gdab pa ni/_thig skud logs su yod na dang*/_med tshe de'i ye shes pa badz+ra muM gyis gshegs pa bdud rtsi lnga dang dkar chal gyis sbags la gdab tshul ni/_shar nas nub tu tshangs thig gdab/_/lho byang tshad nas gnyis pa gdab/_/phyogs bzhi tshad nas mtshams bzhi gdab/_/dkyil 'khor che chung ci tsam pa'i/_/tog nas dbus kyi lte ba'i bar/_/cha mnyam gsum gsum re re yang*/_/gsum char dbye ba cha chen re/_/kun kyang nang nas rim pa bzhin/_/dang po phyed gdab phyi ma gdab/_/gnyis pa cha bzhir bgo bar bya/_/gsum bzhi mi gdab lnga dbus dor/_/drug pa phyed gdab phyi phyed gdab/_/dbus kyi lte ba 'khor lo'i sa/_/cha chen gcig dang cha phran gcig_/phyi rol cha chen gsum po ni/_/tshangs pa'i thig gi g.yas g.yon du/_/nang ma gnyis po cha bzhir dbye/_/phyi ma'i dbus dor mtha' gnyis gdab/_/rta babs dang po ka rgyan mnyam/_/gnyis pa gsum pa gcig phyir bskyed/_/bzhi pa gnyis bzlum lnga pa gcig_/phyir 'phyar drug pa gnyis su bskum/_/bdun pa brgyad pa re re 'phyar/_/snam bu gsum pa'i phyi thig dang*/_/tshangs thig rgya gram thebs mtshams nas/_/cha phran gnyis bskor glang rgyab dbus/_/snam bu dang po'i phyi thig dang*/_/sgo tshad g.yas g.yon phrad mtshams nas/_/cha phran gnyis re'i g.yas g.yon dang*/_/mu ran cha phran re res bskor/_/snam bu gsum pa'i phyi thig dang*/_/tshangs nas gnyis phyin 'dzoms pa nas/_/bzung ste ka rgyan rtse mo dang*/_/de nas 'phred gnyis gcig phyir phyis/_/sna tshogs rdo rjes phyi mtha' bskor/_/pad+ma chos 'khor gdugs kyi sa/_/cha chen phyi mar rang bsgrigs 'gyur/_/sna tshogs pad 'khor cha chen phyed/_/'od lnga'i mu khyud cha phran gcig_/dur khrod cha chen rdo ra phyed/_/me ri cha chen gcig rnams so/__/zhes pa ltar ro/__/gsum pa tshon dbye ba ni/_tshon sna lnga mdog rigs bsdebs pa'i dbus dang phyogs bzhir ba~M ha ri ni sa zhes bkod pa bzhag_/rdul tshon la bkod pa'i yig 'bru lnga las 'od zer 'phros/_'phags pa mchod/_sems can gyi don byas/_tshur 'dus rdul tshon la thim/_ye shes lnga'i rang bzhin gyi rin po che'i rdul phra rab tu gyur/_ba~M ha ri na sa:_zhes 'bru lnga brgya rtsa sogs brjod pas byin gyis brlabs/_tshon thob 'di rtsig pa nang nas rim bzhin sngo dkar ser dmar ljang lnga sbrag_/'dod snam dmar po/_pha gu ser po/_drwa ba gzhi nag po la drwa phyed dkar po/_shar bu gzhi sngon po la za ra tshags dkar po/_mda' yab dkar po mchod rten ris/_mun pa glang rgyab nag po/_rta bab snam bu brgyad kyi rta rkang gzhi sngon po rdo rje ser po 'greng ba/_chu skyes dkar po/_sgrom mdzes tshon/_zar tshags dkar gzhi nag_/sna 'phyang ser/_sgril 'phyong gzhi nag po la drwa ba dkar po/_shar bu dkar po sngon po'i gzhir bsgrigs pa/_rgya phub khyung mgo mthing ba/_pad+ma dmar po/_'khor lo dang ri dwags ser po/_gdugs dkar po/_sna tshogs rdo rje phyogs mdog_/phyi khyams ljang gu pa tra ris/_ge sar ser po/_pad 'dab so gnyis sna tshogs/_dur khrod gzhi nag po la khyad chos rnams kyis mdzes pa/_rdo ra gzhi nag po la rdo rje ser po/_me ri nyi shu rtsa lnga sna tshogs/_sgo dang sgo khyud kyi mtshams rnams su zla phyed rdo rje re re/_rta bab dang mda' thig tshon gyi bya ba rdzogs nas badz+ra muHsa ye shes pa gshegs gsol bya/_dkyil 'khor lding khri rim pa gsum mam gnyis yod pa'i 'og mar rtsa ba'i dkyil 'khor bris pa bkod/_gzhung mthun gyi sku gzugs/_dkyil 'khor lha tshogs yongs rdzogs kyi tsakli/_rtsa ba'i gzhung pod/_srog 'khor/_b+han+d+ha dam rdzas kyis gtams pa/_phyag mtshan dang*/_kha T+wA~M ga_/sgrub pa'i gtor chen ri rab bang rim bzhi pa'i steng du mkha' 'gro'i dpal gtor phra la brjid cing phag mgos mtshan pa pad 'dab bzhis bskor ba/_phyogs bzhir rigs bzhi'i mkha' 'gro ma'i dpal gtor chung ngu re/_bang rim 'og ma gsum la phyogs mtshams brgyad du 'khor lo gsum gyi dpa' bo dang dpa' mo zung 'jug gi gtor chung nyer bzhi/_rtsa bar las dang dam tshig gi mkha' 'gro'i gtor chung brgyad/_bar mtshams rnams su mtheb kyu sha khrag 'bru sman sgog tsong la phug myos byed sogs kyis bskor/_dkar thig rgyan spros sku tsaka dar gdugs kyis brgyan pa dang*/_dkyil 'khor gyi rgyan rdzas mchod pa sogs gzhung ltar tshogs par bya'o/__/gnyis pa la bzhi/_bsgrub chos rten dang*/_rgyan bkod dngos dang*/_mnga' gsol rtags gdab/_bsre bsnan/_byin 'bebs so/__/dang po ni/_brgyud 'debs dang skyabs sems sdon 'gros bdag gi rnal 'byor bzlas bsdu ldang gi bar sa chog ltar bya/_slar rtsa sngags kyi dzapa dbyangs bya ba'i tshe rdo rje slob dpon gyis rdor dril spos 'dzin pas sna drangs/_rten sgrub mchod pa'i rdzas rnams thogs pa ser sbreng gis dkyil 'khor la g.yas su lan gsum bskor te mdun du 'khod pas dbyangs dang bcas pas gsang bum thod pa'i bdud rtsi dkyil 'khor gyi steng khri'u la bkod de/_oM:_sku yi rang bzhin dur khrod gzhal med khang:_maN+Dal dbus su brtan par bzhugs nas kyang:_gzugs khams bkod pa rtsa yi snang zhen sbyongs:_rdo rje'i sku yi dngos grub bstsal du gsol:_oM ba~M badz+ra b+hA ra hi kro d+hI kA li ha ri ni sa a be sha ya aH_kA ya maN+Da la sa ma ya s+t+wa~M tiSh+Tha oM:_sin+d+hU ra'i me long la chos 'byung dbus su sa bon thugs gsung sku'i rtsa sngags kyis bskor ba thod pa'i kha dar dmar gyis bkab pa'i steng bkod de/_AH_gsung gi rang bzhin bdud rtsi bde ba che:_dkyil 'khor bar du brtan par bzhugs nas kyang:_'dod khams 'gro 'ong rlung gi byed pa sbyong:_rdo rje'i gsung gi dngos grub bstsal du gsol:_oM ba~M badz+ra bai ro tsa na ye ha ri ni sa hU~M phaTa?:_wAka maN+Da la sa ma ya s+t+wa~M tiSh+Tha AH_de'i steng du rang byung gi man shel zur drug pa bkod de/_hoH_dbyer med rdo rje sems dpa'i me long che:_nam mkha'i dbyings su brtan par bzhugs nas kyang:_khams gsum rtsa rlung sems kyi sgrib pa sbyong:_ye shes mchog gi dngos grub bstsal du gsol:_oM ba~M badz+ra b+hA ra hi kro d+hI kA li ha ri ni sa a bai sha ya gu h+ya dz+nyA na b+ho d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:_dz+nyA na maN+Da la sa ma ya s+t+wa~M tiSh+Tha hoH_sku rten tsakli sogs dbus nas rim par bkod de/_hU~M:_dbus kyi phyogs nas rang byung grub pa'i lha:_bcom ldan khyab bdag bde chen khros ma nag:_dkyil 'khor dbus su dgyes par bzhugs nas kyang:_mchog thun dngos grub ye shes char du phob:_rtsa sngags dang*/_badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:_hU~M:_phyogs bzhi'i gnas nas rang byung grub pa'i lha:_bcom ldan las kyi mkha' 'gro rigs bzhi'i tshogs:_dkyil 'khor phyogs bzhir dgyes par bzhugs nas kyang:_mchog thun dngos grub ye shes char du phob:_rtsa sngags dang*/_badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:_hU~M:_'khor lo gsum nas rang byung grub pa'i lha:_gnas yul nyer bzhi'i dpa' bo rnal 'byor ma:_gsang gsum gnas su dgyes par bzhugs nas kyang:_mchog thun dngos grub ye shes char du phob:_rtsa sngags dang*/_badz+ra sa ma ya s+t+wa~MH_hU~M:_sgo bzhi mtshams bzhi rang byung grub pa'i lha:_phra men las byed mkha' 'gro'i tshogs rnams kun:_pho brang sgo mtshams dgyes par bzhugs nas kyang:_mchog thun dngos grub ye shes char du phob:_rtsa sngags dang*/_badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:_khro bcu'i phur pa rnams bkod de/_hU~M:_phyogs bcur mnga' mdzad khro rgyal 'bar ba'i sku:_phyogs skyong bdud 'joms dregs pa kun 'dul ba:_zhi ba'i ngang las 'bar ba'i skur bzhengs pa:_phyogs mtshams srung ba'i bdag por bzhugs su gsol:_oM badz+ra kro d+ha kI la ya hU~M:_zhes steng gi phur bu nas rim bzhin phyogs bzhir g.yas bskor/_mtshams bzhir 'og bcas g.yon bskor gyis dkyil 'khor gyi rdo rje'i ra ba'i steng du phur gdan bcu la bkod/_ral gri bzhi thogs la/_hU~M:_log rtog 'khor ba'i rtsa ba'i rgyun gcod phyir:_thugs rje thabs kyis sgrol pa'i phyag rgya ni:_'jam dpal rnon po'i shes rab mtshon cha mchog:_sdug bsngal drwa ba gcod phyir bzhugs su gsol:_oM many+dzU shrI tIk+Sh+Na sa ma ya lhan:_zhes phyogs bzhir bkod/_mda' dar me long dang bcas pa bzhi thogs la/_hU~M:_me long bzhi ldan don gyi smyug ma la:_ye shes rnam pa lnga yi sgro bsgron te:_thabs mchog bcas la shes rab mde'u btsugs:_mnyam nyid dbyings kyi ngang du bzhugs su gsol:_ma hA dz+nyA na swa b+hA wa hU~M:_zhes dang*/_hU~M:_dkyil 'khor gsal bkra'i ngang nyid du:_sgrib med dag pa ye shes tshogs:_don la 'gags pa med pas na:_ting 'dzin gsal ba'i mdangs dang ldan:_'od mchog mnyam par bzhugs su gsol:_oM ma hA A dar+sha dz+nyA na swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haMH_zhes mtshams bzhir bkod la/_tshon skud lnga thogs la/_hU~M:_mdzes pa'i sku mchog yon tan rtags dang ldan:_mnyam la 'jam pa'i shes rab thabs su snang:_kha dog gsal bas rigs kyi khyad par rdzogs:_dpal brjid ldan pas dkyil 'khor lha tshogs mnyes:_bkra shis don la rim par bzhugs su gsol:_oM pradz+nyA u pA da ya d+harma kA ya hU~M:_zhes mda' ral gri phur bu rnams drwa bar sbrel/_'phan bzhi rgyal mtshan bzhi thogs la/_hU~M:_dkyil 'khor chen po'i gzhal yas pho brang gi:_mnyam nyid don gyi khyad par dbyer med kyang:_kun rdzob rigs la phyi nang bye brag gsal:_ma 'dres kha dog so sor gsal bkra zhing:_khyad par yon tan mdzes pa'i rgyan bres pas:_phyogs bzhi mtshams dang steng 'og thams cad du:_pho brang rgyan dang ldan par bzhugs su gsol:_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he rat+na tra~M sa ma ya tiSh+Tha lhan:_zhes 'phan phyogs bzhi/_rgyal mtshan mtshams bzhi/_gzhan yang yol ba bla bre lda ldi gdugs la sogs pas brgyan/_dkyil 'khor gyi mdun du mchod gtor sngar rten gtor ji lta bar bzhengs pa dang*/_chos srung pho rgyud mo rgyud spyi dang bye brag spyang zhon mched gsum gyi gtor ma/_chad brtan rgyun bzhag_/rgyun gso'i zhi drag nyer spyod mjug sprad pa/_phyi nang gi mchod pa brgya rtsa 'byor na legs pas mtha' bskor du stegs bu bang rim can la go rim ma 'chol bar bkod/_'di nyid kyi khyad par gyi mchod rdzas re re bzhin dkyil 'khor gyi dbus dang phyogs bzhir bkod par gsungs kyang lag len bde ba'i phyir dkyil 'khor gyi phyogs bzhir khri'u shing chung ngur shar du rdo rje mkha' 'gro'i chu skong gi bum pa 'byor na lnga gzhung mthun rdzas kyis gtams pa mgul chings phyogs mdog can pad+ma 'dab brgyad kyi steng du 'khod pa'o/__/bsdu na mgul chings dkar po can gyis bum pa gcig la mchod pas bskor ba dang*/_de'i mdun du mchod pa'i chu gtsang bdud rtsi dang sbyar ba gzhung mthun rdzas kyis btab pa'ang rin po che'i snod dam dung zhal du bshams/_lhor rin chen phye ma dang sman sna sbyar ba'i sa spyin gtsang ma bdud rtsi chen pos bran pa'i sAts+tsha mdog lnga brgya rtsa sogs btab pa rtsa sngags spel tshig can gyi gzungs dang ldan pa rab gnas can phyogs mtshams su kha dog gi rigs kyi nges pa bzhin bkod/_de'i nye logs su 'bras kha dog lnga bcos pa'i me tog kyang snod so sor bshams pa dang*/_nub tu rgyas par spro na las mthun gyi thab phyogs bzhi dbus lnga tshom can dang*/_lag len bde ched las thams cad pa'i thab dang*/_bud shing brtsegs pa dang*/_nye logs su nyer spyod mchod pa/_sman raka gtor ma/_dgang blugs yam shing sogs sregs rdzas las bzhi'i sbyin sreg gi gzhung ltar bshams/_byang du 'phrul stegs la dbus dang phyogs bzhir las bzhi'i dbyibs su bcos pa'i spos snod me dang bcas pa/_sbyar ba'i spos dang rlung g.yab kyang phyogs so sor bshams/_dkyil 'khor gyi mdun g.yas su mar me'i mchod pa brgya rtsa sogs ji tsam 'byor pa dang*/_g.yon du zhing ngam gcan gzan gyi pags par mchod mdos gzhung mthun nyer spyod kyi mchod pas bskor ba'ang bshams/_gzhan yang nyin re bzhin 'bul rgyu'i chos skyong gi gtor spungs/_chad brtan tshogs kyi yo byad rgyas pa/_dkyil 'khor gyi byang phyogs su lcags hom du nyul le'i ling+ga/_las phur/_thun rdzas/_slob dpon gyi mdun du nang mchod/_rdor dril/_DA ma ru/_me tog gi snod/_las bum/_sgrub pa po gzhan rnams kyi mdun du rol mo'i rigs byed sogs sgrub pa'i yo byad rnams tshogs par bya'o/__/mchod rdzas rnams la spyi khyab tu rtsa ba'i phrin las ltar/_hU~M:_gnas khang dur khrod chen po'i gzhal med khang:_ye shes bkod pa 'byams klas 'od 'bar dbus:_nyer spyod 'dod yon drag po'i longs spyod kun:_bde stong mchod pa'i phyag rgya chen por gyur:_oM badz+ra ar+g+haM nas/_shab+da pany+tsa kA ma gu Na d+harma d+hA tu sarba pU dza AHhU~M:_oM hU~M trA~M hrIHaHmU~M lA~M mA~M pA~M tA~M sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da li hU~M hrIHTha:_lan gsum/_oM AHhU~M ma hA ka pA la rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M hrIHTha:_lan gsum/_oM AHhU~M ma hA ba liM ta sarba kA ma gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHTha:_lan gsum/_badz+ra s+pha ra Na kha~M:_zhes byin rlabs bya'o/__/gnyis pa tshogs sgrub kyi las la 'jug rung du bya ba mnga' gsol dang rtags gdab ni/_rgyal thebs kyis dbyangs bor len dang thod chang mar bze can tshig bstun so sor drang bar mnga' gsol ni/_hU~M:_sangs rgyas gdung 'tshob rdo rje rgyal po nyid:_sku gsung thugs dang yon tan phrin las rdzogs:_dug lnga rtsad gcod dngos grub kun 'byung gnas:_bstan pa'i sgron me mnga' gsol dgyes par bzhugs:_zhes dang*/_rgyal tshab la/_hU~M:_bla ma'i gdung 'tshob sku gsung thugs kyi sras:_dam chos char 'bebs tshe dang dngos grub spel:_dbang bskur phrin las rnam bzhi mthar phyin pa:_rgyal tshab ston pa mnga' gsol dgyes par bzhugs:_yum la/_gnyis med bde skyed mtshan nyid rab tu bzang:_kun bzang yum du mnga' gsol dgyes par bzhugs:_rdo rje las pa la/_phrin las gzhung bsrangs bsnyen sgrub mthar phyin mdzad:_rdo rje karma mnga' gsol dgyes par bzhugs:_ging la/_bar gcod bgegs bsgral gzugs phung lha la stob:_rdo rje ging mchog mnga' gsol dgyes par bzhugs:_mtshams par/_phyi nang mtshams gcod bar chad thams cad srung:_rdo rje mtshams par mnga' gsol dgyes par bzhugs:_spyan par/_dngos grub bgegs gnyis dus dang drod tshad mkhyen:_rdo rje spyan par mnga' gsol dgyes par bzhugs:_dus 'tsham par/_phrin las skabs sbyar dus 'dzin nam tshod mkhas:_rdo rje dus 'tsham mnga' gsol dgyes par bzhugs:_phyag tshang*/_phud gtsang g.yos mkhas phyi nang bya byed mkhas:_rdo rje phyag tshang mnga' gsol dgyes par bzhugs:_byan bor/_gang la bdag 'dzin mkhas ldan brtson par bzhugs:_gser phreng mched lcam mnga' gsol dgyes par bzhugs:_rdul phyag la/_kun gyi bka' sgrub phyi yi nyul le skrod:_rdul phyag skyes bur mnga' gsol dgyes par bzhugs:_zhes so sor mnga' gsol zhing rang gral du 'khod pa las nam yang ma 'phyug par bya/_de'i rjes 'brel rtags gdab ni/_chas rnams las rdor gyis thogs/_rgyal tshab pas dbyangs bor len bcas/_hU~M:_don dam spros med sgyu ma'i khong gseng can:_ye shes lnga ldan thod pa'i dbu rgyan gsol:_theg mchog don ston glang chen ko rlon gsol:_'khor ba mi spang mi lpags g.yang gzhi gsol:_zhe sdang nyid 'joms sbrul nag chun po gsol:_phrin las rnam bzhi lhun grub stag sham gsol:_'khor ba'i bcud len zhag gi zo ris gsol:_chags pas dbang sdud rak+ta'i thig le gsol:_skye 'chi rtsad gcod thal chen tshom bu gsol:_sku gsum lhun grub thod phreng tshar gsum gsol:_cis kyang mi shigs rdo rje'i go khrab gsol:_ma rig nags sreg ye shes me dpung gsol:_zhing bcu yongs sgrol dpal gyi chas bcu 'di:_dbang phyug chen po'i sku yi rgyan du bzhes:_zhes rjes zlog dang bcas tshig dang bstun nas dpal gyi chas rnams las kyi rdo rjes rgyal tshab par rim par phul la/_rdo rje slob dpon gyis thams cad kyi gnas so sor bgo zhing brgyan pa'i tshul bya'o/__/rjes 'brel brda sgo dbye ba ni/_hU~M:_snang srid 'khor 'das gdod ma nas:_rnam dag lhun grub rgyal ba'i zhing:_ma rtogs gnyis 'dzin sgrib g.yogs sgo:_rang rig brda yis dbye bar bya:_b+h+rU~M pra bai sha ya phaTa?:_glo bur 'khrul rtog dri mas bcad pa rig pa ye shes kyi brda phyag mdzad pas rang snang dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba la/_hU~M:_khams gsum ye nas rang byung ba'i:_bde gshegs rgyal ba'i dkyil 'khor nyid:_brda dang gar gyis mtshon nas kyang:_gnyis su med par phyag bgyi'o:_a la la ho:_a ti pU hoH_pra tIts+tsha ho:_lha bdag gnyis med mi phyed ro mnyam du shes pa'i lta ba'i klong phyag 'tshal/_gsum pa bsre bsnan bskos gdab ni/_skabs 'dir dbang ma thob pa'i mched gsar bu rnams dkyil 'khor byang shar du logs su phye/_slob dpon gyi mdun du rdor dril/_bdud rtsi yungs thun sogs bkod nas/_las byang ltar/_hU~M:_rlung me thod pa'i sgyed pu sogs kyis bdud rtsir byin gyis brlabs/_sman mchod khA bzhi sbyar/_slob dpon gyis/_bdag nyid dpal he ru kar gsal ba'i thugs ka nas ya las lcags kyi sdig pa mgo dgu rwa bco brgyad pa spros/_de las ye shes kyi me 'bar bas slob bu'i sdig sgrib thams cad bsregs par gyur/_oM AHhU~M badz+ra yak+sha kro d+ha ha na ha na hU~M phaTa?:_ces bzla zhing yungs thun gyis brab/_las byang ltar/_hU~M hU~M:_nga ni phag mo khros ma ste:_sku yi sprul pa phyogs bcur 'gyed:_gsung gi drag sngags stong gsum g.yo:_thugs rje drag shul 'bar ba yis:_'du ba'i lha ni ma gtogs pa:_byang chub sgrub la bar gcod pa'i:_bgegs dang log 'dren rdul du rlog:_khyed cag 'dug pa'i skabs med pas:_de bas da lta phyir dengs shig:_hU~M hU~M sarba bi g+h+nAn u tsa Ta ya phaTa? phaTa?:_ces brjod la drag sngags yungs thun gu gul dud pa rol mo tsham rngams dang bcas pas bgegs bskrad/_gsar bu rnams rgyud sbyang phyir/_rdo rje slob dpon sogs rjes zlos byar gzhug_/snying gar ye shes sems dpa' tshon gang ba re yod par bsgoms la byin brlabs pa'i bdud rtsi lce thog tu lan gsum bzhag nas/_hU~M:_ji snyed sangs rgyas thams cad dang:_byang chub sems dang rdo rje 'dzin:_de bzhin sgrub pa'i rnal 'byor pa:_de dag la ni snying ring na:_rdo rje yak+sha gnod sbyin gyis:_khyod kyi snying la zhugs te 'thung:_snying la yang dag gnas pa'o:_'di ni sems can dmyal ba'i chu:_dam tshig nyams na sreg par byed:_dam tshig bsrungs na dngos grub ni:_rdo rje bdud rtsi'i chu 'dis 'grub:_ces byin pas/_slob mas kyang*/_i dan+te na ra kan sa ma ya yak+Sha hU~M:_zhes myangs ba snying ga'i ye shes sems dpa' la thim nas dbyer med du gyur par bsam mo/__/'dres zin bsnan pa ni/_rgyal tshab pas bdud rtsi g.yon bskor du gsar rnying thams cad la 'grim zhing gtso bo'i sngags dzapa dbyangs lan gsum gyi mjug tu 'jam rol dang bcas pas bdud rtsi myangs nas thams cad kyis/_oM:_dpal ldan sangs rgyas sku 'chang ba:_rdo rje mi phyed sku dang ldan:_deng bdag sangs rgyas thams cad kyis:_rdo rje sku yi dngos grub stsol:_oM sarba ta thA ga ta kA ya badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haMH_AH_dpal ldan sangs rgyas gsung 'chang ba:_rdo rje mi phyed gsung dang ldan:_deng bdag sangs rgyas thams cad kyis:_rdo rje gsung gi dngos grub stsol:_oM sarba ta thA ga ta wAka badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haMH_hU~M:_dpal ldan sangs rgyas thugs 'chang ba:_rdo rje mi phyed thugs dang ldan:_deng bdag sangs rgyas thams cad kyis:_rdo rje thugs kyi dngos grub stsol:_oM sarba ta thA ga ta tsit+ta badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haMH_zhes dang*/_slob dpon gyis/_deng phyin chad mched gsar rnying thams cad skal pa mnyam zhing dam tshig gcig tu 'dus pa yin pas dam tshig gzhung bzhin du srung bar gyis shig_/ces bsgo/_thams cad kyis thal sbyar bar du me tog bzung la/_sku gsung thugs kyi rdo rje slob dpon dang:_dam tshig 'brel ba'i mched dang lcam dral gyis:_sgrub mchog rnams su byin gyis brlabs pa yi:_bka' drin rjes su dran phyir gtang rag gtong:_zhes drin lan gyi me tog 'thor/_de nas rdo rje'i gral du bzhag pa ni/_mched gsar pa rnams rang rang gi gral du 'khod nas/_rtsa ba sku gsung thugs kyi dam tshig dang:_bsnyen sgrub rnam bzhi bsten cing sgrub pa dang:_yi dam lha tshogs dzapa bsnyen bkra ba'i phyir:_dam tshig rdo rje'i gral du mchi bar gnang:_zhes brjod cing mched gsar pa rnams rang gral du 'khod/_slob dpon gyis/_hU~M:_rdo rje 'du 'bral med pa'i gzungs thag la:_dam tshig srog gis bsdus pa'i mched dang lcam:_sku gsung thugs kyi dngos grub 'thob bya'i phyir:_thams cad dkyil 'khor gcig tu 'grub par shog:_ces brjod de dam tshig gi bslab bya rgyas par bya/_de nas thams cad lha'i nga rgyal dang ldan pas/_oM ma hA badz+ra hU~M:_zhes rdo rje thugs kar gsor bas/_oM badz+ra gaN+De hU~M:_zhes dril bu dkrol zhing dkur bsten/_oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haM:_zhes thugs kar 'khyud rgya byas la dril bu dkrol rol chen brgya brdung sogs rol mo cher bsgrag go_/bzhi pa byin dbab pa ni/_rang gral nas dkyil 'khor la phyogs par bzhengs/_zhwa gos sogs gzi byin bskyed/_g.yab dar spos rol bcas/_rang gi snying ga nas bde ba chen po'i 'od zer sogs las byang ltar byin dbab/_dkyil 'khor la bskor ba lan gsum byas te gnas dang sgrub pa po dkyil 'khor yo byad dang bcas pa la byin dbab pas sku gsung thugs ye shes chen po'i rol par gyur par bsams la rang gral du 'khod/_dzapa dbyangs lan gsum dang*/_bdag bskyed bsdu ldang bsngo smon rgyun spyod la 'jug go_/gnyis pa sgrub pa bskyed bzlas kyi gzhung bsrang ba la bzhi/_sgrub pa'i gzhung dngos dang*/_bar gcod bsal ba/_dus grangs rtags tshad kyi rim pa'o/__/dang po ni/_phag mo 'dus pa rtsa ba'i phrin las ltar brgyud 'debs nas brtsams te btang*/_bzlas pa'i mgor dzapa khang dbye ba ni/_oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI maN+Da la s+pha ra Na phaTa?:_ces pas rang 'dra'i dkyil 'khor gnyis pa spros/_saM ha ra Na hU~M:_zhes pas/_mdun rten dang dbyer med du bzhugs par bsam la/_hU~M hU~M:_mkha' 'gro rgya mtsho'i dkyil 'khor lha:_bzlas pa'i phrin las dus la bab:_dzapa? kyi thugs dam rgyud bskul na:_ye shes chen po'i byin dbab gsol:_man+t+ra dz+nyA na a be sha ya hrIM hrIM:_byin dbab la/_dzapa bskul ni/_hU~M:_dbus kyi phyogs nas rang byung grub pa'i lha:_bcom ldan khyab bdag bde chen khros ma nag:_bzlas pa'i phrin las g.yel med mdzad nas kyang:_mchog thun dngos grub ye shes char du phob:_ces dang rtsa sngags brjod la rol mo bya/_mkha' 'gro ma rnams thugs ka ru:_sogs sku gsung thugs kyi bzlas pa so sor stong tshig gsum bya/_hU~M:_phyogs bzhi'i gnas nas rang byung grub pa'i lha:_bcom ldan las kyi mkha' 'gro rigs bzhi'i tshogs:_bzlas pa'i phrin las g.yel med mdzad nas kyang:_mchog thun dngos grub ye shes char du phob:_rigs bzhi'i DA ki'i sngags brjod rol mo bya/_rigs bzhi'i mkha' 'gro'i thugs ka nas:_sngags kyi sgra dang 'od zer 'phros:_sdig sgrib zhi zhing ye shes rgyas:_rlung sems dbang 'dus gzung 'dzin bsgral:_mchog gi phrin las lhun grub gyur:_oM ha badz+ra d+hA ki ni hU~M:_oM ri rat+na d+hA ki ni trA~M:_oM ni pad+ma d+hA ki ni hrIH_oM sa karma d+hA ki ni phaTa?:_stong tshig bya/_hU~M:_'khor lo gsum nas rang byung grub pa'i lha:_gnas yul nyer bzhi'i dpa' bo rnal 'byor ma:_bzlas pa'i phrin las g.yel med mdzad nas kyang:_mchog thun dngos grub ye shes char du phob:_thugs gsung sku'i 'khor lo gsum gyi dpa' bo rnal 'byor ma'i sngags dang rol mo bya/_thugs kyi lha tshogs thugs ka ru:_nyi zla kha sbyor hU~M gi mthar:_sngags phreng 'khor ba'i 'od zer gyis:_thugs kyi dam tshig nyams chag sbyangs:_ye shes dgongs pa mngon gyur bsam:_oM tsit+ta tsakra pU dza o A go ra de mA hU~M hU~M phaTa?:_gsung gi lha tshogs thugs ka ru:_nyi zla kha sbyor lte bar aH_sngags phreng 'khor ba'i 'od zer gyis:_gsung gi dam tshig nyams chag sbyangs:_sngags kyi nus pa 'bar bar gyur:_oM wA ka tsakra ka o Ti ko ka la kA hi hU~M hU~M phaTa?:_sku yi lha tshogs thugs ka ru:_nyi zla kha sbyor lte bar oM:_sngags phreng 'khor ba'i 'od zer gyis:_sku yi dam tshig nyams chag sbyangs:_bde chen gzi byin 'bar bar gyur:_oM kA ya tsakra pre gr-i sau su na si ma ku hU~M hU~M phaTa?H_stong tshig__hU~M:_sgo bzhi mtshams bzhi rang byung grub pa'i lha:_phra men las byed mkha' 'gro'i tshogs rnams kun:_bzlas pa'i phrin las g.yel med mdzad nas kyang:_mchog thun dngos grub ye shes char du phob:_sngags dang rol mo bya/_slar yang gtso mo'i sogs las bzhi'i bzlas pa stong tshig dgongs pa gsal 'debs bcas thugs srog hU~M bzlas kyang bya/_dbyangs gsal rten snying yig brgya rnams kyi lhag chad kha bskang zhing nus pa brtan par byas la stong tshig 'bul/_gter gzhung tshogs bsdus lta bu'i nyung ngu re nyin mtshan thun re bzhin lan re gtang rgyu byung na legs par 'jam mgon bla ma rnam gnyis kyi phyag bzhes su byung*/_mthar nyul le bskrad gzir dang byin 'bebs byas pas thun dang po grub/_gnyis pa la mchod pa kha gsos la phyi mchod byin rlabs tshigs bcad bcas dang*/_nang mchod sngags rnams lan gsum res byin gyis rlabs/_ting 'dzin gsum nas bzlas pa stong tshig bar sngar ltar btang*/_thun gsum byed na slar yang las byang tshar gcig sngar ltar btang ba'i rjes las gzhung gi gtor 'bul/_bka' gter srung ma'i gtor chog_/mchod skong rgyas pa dang*/_khyad par klong lnga'i skong chog_/mdos skong bcas mthar chags sam res mos skabs bstun gyis btang*/_bdag 'jug dang*/_gtor ma cha gsum btang na 'dir bya/_tshogs la rol zhing lhag ma btson du 'dzin/_chos skyong gtor 'bul dang*/_las gzhung chad brtan rta bro/_gtang rag mchod bstod/_nongs bshags/_brtan bzhugs/_bsdu ldang*/_bsngo smon/_shis brjod bcas rgyas par grub nas nyul le bskrad gzir/_byin 'bebs/_dzapa dbyangs lan gsum bcas grol/_mtshan thun gsum por 'don bsgrigs/_nyin thun gnyis pa dang mtshungs/_thun mjug so sor bar chad bsal ba dang*/_byin 'bebs ma chad par bya'o/__/spyir las byang bzlas pa bcas nyin mtshan thun drug 'khyongs na shin tu legs kyang spros bcas sgrub mchod kyis de tsam ma lcogs na nyin thun snga phyi cho ga gnyis byas pas 'gal ba med cing*/_spros pa shin tu rgyas pa'i lugs su byed na/_phrin las gzhung bsrang gis rtsa ba'i las byang rgyas pa dang 'brel ba'i mchod skong gi cho ga_/klong lnga'i skong chog_/mdos skong*/_karma DA ki nI'i zor las bcas nyin re bzhin mthar chags dang*/_rdor sems dang dong sprugs lta bu'i sger 'tshogs/_rdo rje mkha' 'gro'i tshe sgrub dang rin chen mkha' 'gro'i phywa g.yang sgrub pa/_pad+ma mkha' 'gro'i dbang sdud/_rdo rje phur pa'i dkyil 'khor la brten pa'i bar chad 'dul ba rnams kyang zur tshogs byung na dgos pa dang ldan zhing lugs 'di'i rigs lnga'i d+hA ki'i sgos sgrub kyang tshang bas legs par 'gyur ro/__/rgyud las/_'khor la bka' bsgo dge sbyor bskul/_/zhes ched du gsungs pas rdo rje slob dpon gyis sgrub mchod rnams la skabs skabs su blang dor gyi bslab bya dang dam tshig bshad/_bskyed bzlas kyi dmigs pa go sla don 'dus bshad grub na gal che bar 'jam mgon bla ma rnam gnyis kyi phyag bzhes su mdzad pa'o/__/gnyis pa dngos grub la bar gcod bsal zhing byin dbab pa ni/_slob dpon nam rgyal thebs mdun du hom khung nyul le'i ling+ga dang bcas par las phur thun rdzas rnams 'god la/_bdag nyid skad cig gis las kyi khro mo karma d+hA ki nI khro gtum bzod par dka' ba gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar ba'i skur gyur/_rten bskyed ni/_e yaM dz+wa la raM/_brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du triHlas dngos grub la bar du gcod cing log pa lta ba'i 'byung po nyul le bdud kyi rigs su gyur pa thams cad rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/_g.yab dril 'gugs rgya bcas/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/_chos kyi bka' bden pa dang*/_dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/_gsang sngags dang rigs sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/_chos nyid gdod nas stong zhing chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_khyad par du bdud 'dul ye shes kyi mkha' 'gro ma gsang ba kun 'dus kyi lha tshogs bka' sdod pho nya'i dmag tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i mthu la brten nas dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyul le bdud kyi rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__tri ya~M dzaH_tri badz+ra ang+ku sha dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_zhes lan gsum gyis 'gugs gzhug byas la/_phur thun tshom bur bskul ba ni/_hU~M:_chos kyi dbyings nas rang byung grub pa'i lha:_mkha' 'gro rol pa'i dur khrod chen po nas:_shin tu mi bzad khro gtum skur bstan pa:_d+hA ki yongs rdzogs drag mo'i phrin las mdzod:_hU~M:_nga ni dpal chen he ru ka:_sras 'khor sprul pa bye ba 'bum:_bka' sdod rab 'jigs pho nyar bcas:_drag mo'i lha tshogs dus la bab:_g.yas kyi phyag na phur pa 'dril:_g.yon gyi phyag na lcags kyus 'gugs:_lcags kyus zungs la phur pas thob:_gnod byed dgra bgegs rdul du rlogs:_oM badz+ra ma hA kro d+ha karma kro d+hI shwa ri badz+ra kI lI kI la ya ma hA yak+Sha ka la rU pa karma raM raM dz+wa la raM hU~M phaTa?:_gnod byed dgra bgegs 'byung po thams cad mA ra ya hU~M hU~M phaTa?:_ces drag sngags phur bskor bcas pas gdab cing thun gyis brab/_khyad par dpal gyi pho nya kun thub rgyal mo bskul ba ni/_hU~M:_shar phyogs dkar mo dung gi gzhal yas nas:_khrag mdog dmar mo bswe yi lan phran can:_spyan rtsa dmar zlum nyi ma'i zer ltar 'phro:_smin ma glog 'gyu bar snang go skabs 'byed:_bu yug thog 'bebs shangs nas rdo rje 'khyug:_bzhad pa he dang dpal gyi spu gris gtams:_rngams pa'i ljags 'dril bskal pa'i me chen 'bar:_ag tshom me 'bar rab 'byams srid pa sreg:_bskal pa'i 'brug sgra snyan nas 'brug stong sgrogs:_lag pa dmar po spu gri 'bum gyis gtams:_sen mo lcags kyu'i rtse las me chen 'bar:_ba spu gnam lcags zhun ma'i rdo rje 'khrugs:_smin mtshams lcags kyi khro chung char 'bebs shing:_zhabs kyi phur pas srin mo lnga brgya gzir:_ral pa'i gseb nas khrag gi char pa 'bebs:_shin tu mi bzad gtum chen khrag 'thung ma:_srin mo'i snying 'byin changs par bcug nas gsol:_shin tu mi bzad 'bar ba'i sku gcig ma:_dpag tshad lnga brgyar rgyug cing klu srin sgrol:_khros pa'i zhal mdog khrag gi mchin pa kha:_na bza' dmar po srin gyi g.yang gzhi gsol:_phyogs bcur zhabs bgrad phyogs skyong zhabs kyis mnan:_bdud la bab na snying khrag dron mo gsol:_srin la bab na srog rtsa dmar po gcod:_dgra la bab na dug gi kha chu 'debs:_bgegs la bab na rU pa rdul du rlog:_dpal gyi pho nya dpal gyi thugs las sprul:_dam nyams dgra dang 'byung po bgegs la sogs:_phung po dum bur gtubs la don snying sregs:_dam nyams nyul le'i bar chad rdul du rlogs:_dam tshig dus la bab bo sa ma ya:_hU~M gru bu gru a pa tse:_rU pa tse:_na ra tse:_tsa me:_thun thun:_na sha s+t+wa~M b+ha ya:_yak+sha byin:_yak+sha byin:_phye ma phye ma:_rdul phran rdul phran:_tsit+ta rbad nan:_oM suM b+ha ni sogs dang*/_oM badz+ra kI li kI la ya pra ma rA dza trig nan:_d+ha na rak+sha rbud ling:_tri'u tri'u ma ma ya na ya sho rA dza mA ra ya:_rbad rbad:_drag sngags spos rol dang khyad par gyi dbyug pas bsdigs shing thun gyis brab po/__/nyul le bskrad gzir rgyas pa mi lcogs pa'am thun snga ma tsam gyi mjug tu bsdu na rdo rje mtshams pa gu gul dud pa dang thun brab ste dkyil 'khor bskor la/_drag sngags so lnga pa dang*/_oM sa karma d+hA ki nI kI li kI la ya sarba big+h+nAn sha trUn mA ra ya e sa b+h+yo rbad:_karma d+hA ki nI sogs las sngags dang*/_oM g+ha g+ha g+hA ta ya g+hA ta ya sarba duSh+TaM badz+ra d+ha rod any+dzA pa ya ti sarba big+h+nAn kA ya wAka tsit+ta badz+ra kI li kI la ya hU~M hU~M phaTa?:_ces rdo rje sder mo'i sngags drag tu brjod pas tshar bcad la srung 'khor gsal btab pas kyang rung ngo*/_/de ma thag dngos grub ster ba'i lha 'byung bas byin dbab dgos par gsungs pas sgrub pa po rnams chas sogs sngar byin 'bebs skabs ltar byas la/_rang gi snying ga nas bde ba chen po'i 'od zer sogs las byang ltar byin 'bebs brjod cing rtsa ba'i bzlas pa'i dzapa dbyangs lan gsum byas la gyer ro/__/bzhi pa dus grangs rtags kyi tshad gsum las dus ni/_tshogs sgrub smin slob kyi dbang du mdzad de zla ba drug gsungs kyang deng sang phyag len 'debs par nyung bas rtsa ba yan lag gi bsnyen sgrub mos slob rgyas pa'i dbang du byas na zla ba gcig_/'bring du zhag bdun/_tha na nyin zhag gsum kyang deng sang yongs su grags pa phal cher sngon 'gro dngos gzhi rjes mtha' rgyas bcas zhag bco lnga tsam mdzad pa mang zhing*/_rdo rje theg pa'i tshogs sgrub gzhung ltar ma grub kyang dbang thob pa dam tshig la gnas pas bsnyen sgrub legs par thems pa'i slob dpon gyis mos slob kyi tshogs sgrub rgyas par gyur kyang rang don du nyams chag byang zhing nang gi nyams rtog khyad par can rgyud la skye ba dang*/_tshe dpal bsod nams kyi stobs 'phel/_nad gdon bar chad zhi ba sogs dgos pa khyad par du ma dang ldan pas dus dang dbang po mthun pa'i dngos grub thob pa'i tshul gter gzhung rtsa ba las/_spyir bsnyen sgrub lan gcig bgyis pas kyang dbyings dang ye shes las kyi mkha' 'gro ma rnams lus dang grib ma ltar 'grogs nas rtsa khams byin gyis brlabs pa'i mthus:_tshe ring:_nad nyung:_rgas pa sra:_nyams rtogs khyad par can skye:_'brel tshad snang ba 'gyur zhing mkha' 'gro mas rjes su dgongs:_'chi kha'am:_bar dor ye shes kyi mkha' 'gro mas thugs rje'i phyag gis bzung ste mkha' la spyod pa'i gnas su 'khrid par 'gyur bas na the tshom med pa'i dad pa dang nges shes brtan pos gsang ba'i lam 'di la rtag tu brtson par bya'o:_zhes gsungs so/__/grangs ni bsnyen pa'i skabs las tshogs sgrub la dmigs bsal mi mdzad/_rtags dngos nyams rmi lam du dngos grub thob pa'i dge mtshan ci rigs thob kyi bar gsungs so/__/gal te rtags tshad ngan pa 'byung na nyul le bskrad/_rta bro brdung*/_dam sel gyi ltas la yig brgya bzla zhing bshags rgyud bklag_/grib dang mi gtsang ba la rnam 'joms sme brtsegs sogs kyi bum khrus bya bar gsungs/_mdor na rtags tshad bzang ngan gang la'ang re dogs dgag sgrub med par dbyings su skyel ba gnad yin/_dngos grub ltas bzang nges pa can byung na de nyin du rgyun gyi dngos grub mdor bsdus pa'i tshul gyis gzhung ltar len pa'ang gsungs so/__/bzhi pa sgrub pa chen po'ang lnga/_bdag don du dngos grub blang ba/_gnyis don du dbang blang ba/_gzhan don du slob ma gzhug pa/_zhugs pa'i dkyil 'khor dbang blang pa/_zhar byung rjes mtha' rgyas kyi rim pa'o/__/dang po ni/_spyir sgrub pa mthar phyin pa'i rjes srod sgrol ba lam du byed pas dgra las dngos grub len/_tho rangs sbyor ba lam du byed pas yum las dngos grub len/_tho rengs rdzas la brten te lha las dngos grub len par gsungs kyang phyag len spyi ltar rdzas las dngos grub len pa'i tshul la gsum/_dngos grub kyi rdzas bshams pa/_cho ga'i sngon 'gro/_cho ga dngos so/__/dang po ni/_sgrub pa sang grol rgyu'i de ring gi dgong thun nas dngos grub blang ba'i rdzas bshams te/_dkyil 'khor gyi mdun du gzhi dkar po'i steng du gro'i g.yung drung g.yas 'khyil du bris pa'i dbus su rin po che'i snod du 'bru bzang gi phye mngar gsum dang zho mar 'o mas sbrus pa'i nor bu 'bar ba'i gzugs dang phyogs bzhir las bzhi'i 'brang rgyas bza' bca' sna tshogs pas bskor ba'i steng many+dzi la b+han+d+ha bzang po chang gis bkang ba la a mr-i ta btab pa dar dmar gyis bkab pa bzhag_/g.yas su mngar gsum phud dang bsgres pa'i ril bu dang*/_g.yon du b+han+d+ha bzang por 'bru bcud bdud rtsis bran pa bshams/_dgong thun bzlas pa'i mjug tu/_slar yang rang gi thugs ka nas 'od zer dmar po lcags kyu lta bu grangs med pa 'phros:_mdun bskyed kyi lha tshogs rnams kyi thugs kar phog pas sngon gyi thugs dam rjes su dgongs te sku gsung thugs yon tan phrin las kyi dngos grub thams cad 'od zer sna lnga'i rnam pas bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim pas ye shes mchog gi gzi byin 'bar bar gyur/_badz+ra b+hA ra hi'i sngags sham du/_kA ya wAka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M:_zhes btags pa brgya rtsa tsam bzla/_phyir nang thor thun la phrin las gzhung bsrangs te bzlas pa kha skong stong tshig bcas grub nas bsnyen rgyun snga ma grol/_dngos grub blang ba'i sngags btags pas rgyun gtor bsngo/_tshogs mchod sogs rgyas par byed/_tshogs tha ma'i skabs nyul le'i ling+ga mer bsregs te chos srung gtor mar bstab/_gnyis pa cho ga'i sngon 'gro ni/_dngos grub la mi dbang ba'i lta nyan gyi bgegs tshar gcod pa'i phyir las byang ltar bgegs bskrad/_drag sngags yungs thun gyi tsham rngam byas la srung 'khor bsgom/_spos rol g.yab dar dang bcas byin dbab/_spyi bshags ye shes sku mchog brjod la 'khon lcug sbyangs/_gsum pa cho ga dngos ni/_thog mar dngos grub bskul ba ni/_hU~M:_lha dang rig 'dzin mkha' 'gro dgongs:_'dir 'dus rig 'dzin bdag cag rnams:_smin grol gnyis kyis rgyud sbyangs shing:_bskyed rdzogs gnyis kyis las gzhung bsrangs:_bsnyen sgrub rnam bzhi mtha' ru phyin:_las dang thugs rje mthun pa yis:_zhi rgyas dbang drag yid bzhin gter:_sku gsung thugs kyi dngos grub stsol:_oM AHhU~M:_kA ya wAk+ka tsit+ta sarba sid+d+hi hU~M AH_hU~M:_dngos grub bstsal dang stsol bar mi dmigs kyang:_bde gshegs rgyal ba rnams kyis byin gyis brlabs:_bla ma yi dam mkha' 'gro'i thugs dam bskangs:_tshogs lam sbyor lam gnas pa'i rig 'dzin dang:_bde gshegs yongs rdzogs rnams kyis zhal bzhes ltar:_sgrub mchog bdag la sngon gyi smon lam mthus:_tshe dang chos dang las bzhi lhun grub dang:_rkang mgyogs mig sman ril bu mkha' spyod dang:_srid dang zas nor mthu rtsal dngos grub stsol:_sarba sid+d+hi pha la hU~M AH_de ltar rtse gcig thugs dam rgyud bskul bas:_rtsa ba'i dkyil 'khor lha rnams mnyam sbyor bas/_/sbyor mtshams 'od zer dmar po phyogs bcur 'phros/_/'gro drug sems can rgyud sbyangs mkha' khyab kyi/_/bde bar gshegs pa rnams kyi dgyes pa bskyed/_/sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi/_/dngos grub tshur bsdus bdag dang bsgrub rdzas la/_/thim pas 'chi med bdud rtsi'i dwangs ma che/_/dngos grub kun gyi snying por 'khyil bar gyur/_/ces gsal btab la/_rtsa sngags sham du/_kA ya sid+d+hi oM:_wAk+ka sid+d+hi AH_tsit+ta sid+d+hi hU~M:_gu Na sid+d+hi tra~M:_karma sid+d+hi hrIH_sarba lo ka dz+nyA na sid+d+hi pha la hU~M:_zhes btags pa stong phrag gam brgya rtsa las mi nyung ba bzlas pas/_dngos grub thams cad 'od zer 'ja' lta bu'i rnam pas bdag gi gnas lngar thim par bsam/_skya rengs 'char ba dang bstun sku gsung thugs rten rnam rgyal bum pa sogs bsgrub rdzas rnams las rdor gyis btegs la dngos grub len pa ni/_hrIH_ye shes lus can 'gran du med pa yi:_gzi brjid sku yi dngos grub bstsal du gsol:_tshangs pa'i dbyangs la chos kyi char chen 'bebs:_nus pa sngags kyi dngos grub bstsal du gsol:_gzungs dran ting 'dzin mkhyen brtse yongs kyi gzhi:_'od gsal snying po'i dngos grub bstsal du gsol:_yid bzhin nor bu dpag bsam bum pa bzang:_'dod 'byung gter gyi dngos grub bstsal du gsol:_gdul bya so so'i mos pa ji bzhin du:_thogs med 'jug pa'i dngos grub bstsal du gsol:_srung dang zhi rgyas dbang dang mngon spyod sogs:_thun mong las kyi dngos grub bstsal du gsol:_mkha' spyod ril bu mig sman rkang mgyogs sogs:_khyad par grub pa'i dngos grub bstsal du gsol:_tshe dang yo byad 'dod dgur bsgyur la sogs:_phyi nang sa bcu'i dngos grub bstsal du gsol:_mthong thos dran reg gdul bya smin cing grol:_bla med mchog gi dngos grub bstsal du gsol:_zhes dang*/_hU~M:_rdo rje phag mo'i lha tshogs rnams sogs las byang gi dngos grub bskul tshig rdzogs par btang la/_rdzas rnams gnas gsum du gtugs/_bza' btung longs spyad de bdud rtsi rol pas rtsa khams sogs las byang ltar brjod la dgongs pa'i gding bzung ngo*/_/gnyis pa gnyis don du dbang blang ba ni/_phag mo 'dus pa'i dbang bskur ltar tshang ba len grub na mchog tu 'gyur la/_bsdu na don dbang snying po'i tshul du 'jug pa sngon 'gros dbang bzhi snying po tsam len dgos pas kun mkhyen bla ma'i phyag bzhes ltar bdag 'jug gi cho ga bde chen bdud rtsi'i bum bzang kho bos byas pa ltar shes par bya dgos so/__/gsum pa gzhan don du slob ma 'jug pa ni/_rtsa ba'i dbang dang zab khrid sbrel ba ltar phyi nang 'jug pa'i chos rnams sngon du 'gro bas/_bzhi pa zhugs pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba ni/_rtsa ba phyi nang gsang ba de kho na nyid dang*/_gtor dbang yan lag nyams chag skong ba'i dbang drug_/mchog gi las tshogs bdud rtsi ril bu'i dbang bcas gter gzhung rtsa ba dang 'jam mgon gu Na'i gsung ltar shes par bya'o/__/lnga pa zhar byung rjes mtha' rgyas kyi rim pa la gnyis/_dkyil 'khor dang 'brel ba'i rjes chog phyi mtshams dgrol ba/_slob dpon la sku drin gsol zhing smon lam dang shis brjod bya ba'o/__/dang po ni/_dngos grub blang ba kho na'ang dbang bskur ba'i rjes su lhag chog btang zhing sngar btson du bzung ba'i lhag ma dang lhan cig sgrub khang lho nub goms pa bdun cu'i bar skyel/_chos srung gtor 'bul skabs de dag gi gtor ma rnams yang thog lta bur phul/_chad brtan la'ang rgyun bzhag phyir 'bul zhing rta bro brdung*/_gtang rag gi mchod bstod rgyas par byas la nongs pa bshags/_mdun bskyed lha ye shes pa rnams rdul tshon la brten na/_oM/_khyed kyi sems can don kun sogs kyis gshegs su gsol/_dam tshig pa rang la bsdus rjes bdag gi rnal 'byor yang 'od gsal du bsdu zhing slar yang gtso mo phyag rgya gcig pa'i gsal snang bzung*/_ras bris skabs rten la brtan bzhugs rgyas par byas rjes bsdu ldang bya ba'i khyad par ro/__/gnyis pa mtshams dgrol zhing dkyil 'khor bsdu ba ni/_rgyal tho bzhi la zlum gtor bzhi/_sgo byang gnyis la dmar gtor re re dang phyi mchod bcas bshams/_phyi rol shar gyi tho rtsar phyin te mchod gtor byin rlabs sngar ltar ram/_bsdu na/_ra~M ya~M kha~M gis bsang*/_oM AHhU~M/_gsum gyis brlabs la/_hU~M:_rgyal po chen po yul 'khor srung:_rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:_sgrub pa srung mdzad sku drin du:_gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:_oM d+hr-iSh+Ta raSh+Ta ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:_lan gsum gyis gtor ma phul/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_hU~M:_shar phyogs rgyal po chen po yul 'khor srung:_zhi ba'i phrin las mthar phyin sku mdog dkar:_thugs rje'i dbang gis 'gro don pi waM bsnams:_shar phyogs dri za'i mtshams gcod che la bstod:_badz+ra muH_de nas lho sgo'i tho rtsar phyin la mchod gtor rnams/_ra~M ya~M kha~M/_oM AHhU~M/_lan gsum/_hU~M:_rgyal po chen po 'phags skyes po:_rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:_sgrub pa srung mdzad sku drin du:_gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:_oM bai rU D+ha kA ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:_lan gsum/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_hU~M:_lho phyogs rgyal po chen po 'phags skyes po:_mngon spyod tshul gyis 'gro don sku mdog sngo:_dug gsum 'joms mdzad be con ral gri bsnams:_lho phyogs gshin rje'i mtshams gcod che la bstod:_badz+ra muH_nub kyi tho rtsar 'khod la/_ra~M ya~M kha~M/_oM AHhU~M/_lan gsum/_hU~M:_rgyal po chen po spyan mi bzang:_rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:_sgrub pa srung mdzad sku drin du:_gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:_oM be rU pak+Sha ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:_lan gsum/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_hU~M:_nub phyogs rgyal po chen po spyan mi bzang:_sku mdog smug nag dbang ldan brjid pa'i sku:_bsod nams tshogs rdzogs pu ri sbrul zhags bsnams:_nub phyogs klu dbang mtshams gcod che la bstod:_badz+ra muH_byang gi tho rtsar 'khod la/_ra~M ya~M kha~M/_oM AHhU~M/_lan gsum/_hU~M:_rgyal po chen po rnam thos sras:_rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:_sgrub pa srung mdzad sku drin du:_gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:_oM bai shra ma NA ya ma hA ba ling+ta khAhi khA hi:_lan gsum gyis phul/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_hU~M:_byang phyogs rgyal po chen po rnam thos sras:_che ba'i yon tan mthar phyin sku mdog ljang:_rin chen gter bdag rgyal mtshan ne'u le 'dzin:_byang phyogs gnod sbyin mtshams gcod che la bstod:_badz+ra muH_zhes gshegs/_sgo byang phyi nang bgrol ba ni/_phyi sgor mchod gtor bshams la/_ra~M ya~M kha~M/_oM AHhU~M/_lan gsum dang*/_oM badz+ra kro d+ha ya ma rA dza i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:_lan gsum gyis gtor ma phul/_oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/_hU~M:_bgegs kyi gnyen po gshin rje'i gshed:_ngo mtshar rmad byung sgrub pa yi:_phyi rol sgo yi srung ma mdzad:_khyod kyi thugs dam ngo mtshar che:_gtang rag mchod bzhes dbyings su gshegs:_badz+ra muH_zhes lha gshegs sgo byang bsdu'o/__/nang sgor mchod gtor bshams la/_ra~M ya~M kha~M/_oM AHhU~M/_lan gsum/_oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da li i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hiH_lan gsum/_ar+g+haM sogs/_hU~M:_khro bo'i rgyal po bdud rtsi 'khyil:_ngo mtshar rmad byung sgrub pa yi:_phyi nang sgo yi srung ma mdzad:_khyod kyi thugs dam ngo mtshar che:_gtang rag mchod bzhes dbyings su gshegs:_badz+ra muH_lha gshegs sgo byang bsdu'o/__/gzugs brnyan gyi dkyil 'khor la mchod bstod mdor bsdus bzod gsol bcas byas la/_oM/_khyed kyis sems can don kun sogs dang*/_badz+ra muHsa rang bzhin ye shes kyi dkyil 'khor gshegs/_sgrub rdzas rnams bsdus te dben par bzhag__a kA ro'i sngags brjod cing lag g.yas rdo rje dang bcas pas dbang ldan nas bzung rdul tshon phyags la dam tshig gi dkyil 'khor snying gi thig ler bsdu/_de las phrin las kyi don du cung zad bzung*/_lhag ma rnams rin po che'i bum par bsdus te bzhag_/de nas sgrub khang gi nang du phyin la slob dpon nam rgyal tshab dkyil 'khor gyi nub tu 'khod la/_oM badz+ra kI la ya ut+ki la ya sarba kI la ya badz+ra d+ha rod a dz+nyA pa ya hU~M hU~M hU~M phaTa? swA hA/_zhes lag gnyis skam pa'i rgya dang bcas dang po gdab rim las ldog phyogs su phyung ste/_oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sa d+ha ni swA hA:_zhes phur rtse 'o mas bkru/_gsum pa thog mar nongs bshags bya ba ni/_mched lcam rnams phan tshun du phyag byas pa res mos tshul gyis/_hoH_thams cad rdo rje mched dang lcam dral te:_bde bar gshegs pa'i slob mar dam mnos nas:_kun kyang mthun par spyod pa'i dam tshig la:_mnyam nyid ngang las legs nyes dbyer med kyang:_lus ngag rnam par dag pa'i tshul tsam du:_gzhung las nyams shing thugs dang 'gal ba rnams:_rnam dag bsam pas mi gnas tshig 'dis bshags:_'dzin med ngang du bzod par bzhes mdzod la:_rang bzhin dag pa'i tshangs pa bstsal du gsol:_a a aH_de nas rdo rje slob dpon la gtang rag 'bul zhing bzod par gsol ba ni/_'dus pa thams cad kyis phyag bya lus longs spyod 'bul ba'i blos/_phreng ba rnams bsdus pa slob dpon mdun du bkod de/_hoH_rdo rje slob dpon chen po dpal mchog ldan:_gsung rab rgya mtsho lha mi'i 'dren pa'i dpal:_yang dag don ston 'khor ba'i sdug bsngal skyob:_'jig rten 'di na pha ma'i tshul du gnas:_bka' drin bzang yang bsnyen bkur rngo ma thogs:_sdom gsum bsrung bya dam tshig gang nyams kyang:_nyes ltung sgrib par mi 'gyur dag bya'i phyir:_mthol bshags bzod par gsol gyis tshangs par mdzod:_ces zhabs spyi bor blangs shing bla ma spyi gtsug tu 'bral med bzung ngo*/_/smon lam spyi dang khyad par gnyis las/_dang po spyi ltar gdab pa ni/_thal mo sbyar la/_kye hoH_mi gnas ye shes thugs kyi dkyil 'khor du:_ma bcos lhun grub yon tan rdzogs pa'i dpal:_rab 'byams rgyal ba'i bka' lung yongs rdzogs rnams:_'gro ba yongs kyi dpal du 'gyur bar shog:_'di lta bu yi dkyil 'khor rtag tu mchod:_bka' drin che ba'i rdo rje slob dpon dang:_lu gu rgyud du 'brel ba'i mched lcam rnams:_'bral med dag pa'i zhing du 'tshogs par smon:_bla med sgrub pa'i dkyil 'khor chen po 'dir:_sku gsung thugs kyi dngos grub ma thob bar:_sa lam mthar phyin 'gro ba thabs kyis sgrol:_sku gsum ye shes lnga la spyod par shog:_ces rtse gcig pa'i yid kyis bya'o/__/gnyis pa khyad par mar me smon lam ni/_thams cad kyis lag g.yas su mar me dang spos ring thogs/_rgyal thebs pas gtong thun sngon du 'gro bas dbyangs bor len bcas/_hoH_dur khrod gsang mchog mkha' 'gro'i dkyil 'khor du:_sogs mchod skong gi mar me'i skong ba'i mthar smon lam nyid tshang bar btang*/_gzhan yang spro na theg pa chen po'i smon lam spyi dang khyad par snga 'gyur bstan pa rgyas pa'i smon lam sogs rgyas par btang na dus gnyan pa'i phyir gal che'o/__/slar yang zhal nas gsungs ba'i bkra shis kyi tshigs su bcad pas thogs drangs/_phrin las dkyus kyi shis brjod rgyas par spel la me tog gi char sil mar bsnyil/_rol mo rgyun ring du 'khrol bas dge legs su bya/_rdul tshon gyi bum pa dbu rgyan gsol ba mchod rdzas kyis sna drang ba'am/_glang chen nor bu bkal ba'i bkur bsti bcas rgya mtshor 'bab pa'i chu klung gi khar spyan drangs la rdul tshon dkar po'i maN+Dal pad+ma 'dab brgyad bris pa'i dbus su tshom bu dkar po/_pad 'dab brgyad la phu brgyad bris pa nyer spyod kyis bskor ba bshams te mchod pa rnams/_hU~M:_rnam dag chos dbyings ngang nyid las:_rang byung mchod pa'i phung po ni:_kun bzang mchod pa'i sprin lta bu'i:_dpag yas nam mkha' gang bar gyur:_ces pas byin gyis brlabs/_slar yang rdul tshon bsang sbyangs/_stong pa'i ngang las wa~M yig nyid:_yongs gyur rgya mtsho rin chen dang:_me tog mdzes pas gang ba'i dbus:_rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas klu chen brgyad 'khor bcas badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/_'dab ma brgyad la 'khod pa ni stod lha yi lus can thal mo sbyar ba/_sbrul mgo'i gdengs ka dang ldan pa/_smad sbrul mjug tu 'khyil zhing dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa 'khor dang bcas pa bzhugs par gyur/_oM badz+ra satwa sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/_shab+da'i bar gyis mchod/_gdengs ka nor bu 'bar sogs dang*/_lag g.yon gdengs ka'i tshul dang g.yas mchog sbyin rgyas/_oM/_klu rgyal mtha' yas sogs sngags lan gsum gyis gtor ma phul/_klu yi rgyal po 'khor dang bcas pa khyed rnams kyis dkyil 'khor chen po'i rdul tshon rin po che'i phye ma 'di rnams bdag gir mdzad nas mchod pa dang*/_de bzhin gshegs pa'i phan bde'i phrin las rgyun mi chad par 'byung bar mdzad du gsol/_zhes phrin las bcol bas dgyes pas dang du blang bar bsam/_oM/_phun sum tshogs pa sogs shis brjod dang yig brgya/_ma rnyed yongs su ma sogs kyis bzod par gsol/_oM/_khyed kyis sems can sogs kyis rdo rje sems dpa' rang gi snying gar bsdu/_gats+tsha gats+tsha swa b+hA wa naM/_oM AHhU~M muH_zhes rol mo'i sgra dang bcas pas klu rnams gshegs su gsol bas dgyes shing mchod pa dang bcas te spyan drangs nas yid bzhin nor bu mchog gi snying por bdag tu bzung nas byon par bsam/_'jig rten bde ba'i bsngo smon kyang byas la rdul tshon chu bor gshegs pa'i snod slar yang chus bkang ste slar khyer ba sgrub khang gi nang du log nas bsang gtor bya/_sgrub pa grol rjes gtang rag gi tshul du dkyil 'khor 'di nyid kyi tshogs skong sgrub mchod zhag gsum sogs bya ba dang*/_dbang bskur 'chad nyan rdo rje'i glu gar gyi dga' ston kyang byas pas phyin chad dge legs kyi dpal 'phel rgyas brtan par gsungs so/__/rgyal kun yab gcig gangs can rnam 'dren rje'i/_/thub bstan yongs rdzogs bka' bab bdun gyi tshul/_/drangs pa'i zab gsang shing rta rmad byung ba/_/gzur gnas chos spyan mnga' ba'i 'bab stegs mchog_/gangs can bstan 'gro'i rgud sel bdud rtsi'i skyes/_/thun mong khyad par dngos grub bda' ba can/_/tshul bzhin sgrub pa'i rdo rje'i rigs 'dzin sar/_/sbyor ba'i gseng lam mthong nas las 'di brtsams/_/rab dkar legs byas chu shel dbang po'i khams/_/chos dbyings kun gsal tshal na mdzes 'char bzhin/_/dri med phan bde snang ba'i kun nyon mun/_/rab gsal rnam grol ku mud bzhad gyur cig_/ces mtshungs med mkhyen brtse nus pa'i bdag nyid dpal yul rmugs sangs mchog sprul kun bzang shes rab nas gsang chen snga 'gyur rnying ma'i bstan dang bstan 'dzin la rgyu mtshan shes pa'i thugs bskyed dang phrin las kyi snang bas dbu ru byang phyogs do skya dgon chos sku 'od 'bar gling du do skya mchog sprul rin po che'i bdag rkyen las zab chos 'di nyid kyi sgrub chen gsar 'dzugs rgyun 'jags skabs nyer mkho'i rten 'byung gis mtshams sbyar te bkra shis pa'i lha rdzas rab dkar/_rdor dril/_myong grol bdud rtsi phur ma'i gnang skyes 'bri shog bcas ched du gsung bskur gnang ba ltar/_snga 'gyur bka' gter gyi gzhung la mkha' 'gro sgos bka'i tshogs sgrub kyi spyi chings kyi yig cha dkon par mthong ste bris na legs pa'i yan lag tu sems pas 'jam pa'i dbyangs pad+ma gar dbang gi zin bris dang lho byang gi gter kha'i rig 'dzin brgyud pa'i phyag bzhes gung sprad nas lam mchog 'di la smra ba'i skal bzang cung zad thob pa'i mdo khams pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan mkhyen brtse'i 'od zer rgyas pa'i sde'am pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis gangs can bod kyi rdo rje gdan dbus 'gyur 'chang gi ston mchog rnam gsum bzhugs pa'i gtsug lag khang gi shar phyogs thon zur gzims shags bkra shis snang ba'i dga' tshal nas me sprel rgyal zla'i tshes bco brgyad la kun mkhyen bla ma 'od gsal gdod ma'i nang dbyings su mngon par byang chub pa'i mdzad pa ston pa'i dus chen nyin dbu bzung ste me bya gnam lo gsar 'char gyi dga' ston du grub par bgyis skabs yi ge pa ni 'gyur med snyan grags nas zhus pa 'dis kyang snyigs ma'i dus kyi rgud pa zhi ba'i bstan 'gro'i phan bde'i dpal 'byor dar zhing rgyas pa'i rten 'byung du gyur cig__/sarba mang+ga laM/_dge'o/__/dge'o//_//

Footnotes

Other Information