DKR-KABUM-10-THA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་འབར།
Wylie title mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i brgyud 'debs byin rlabs dpal 'bar DKR-KABUM-10-THA-007.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 7, Pages 31 (Folios 1a1 to 1b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön རྒྱ་རོང་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ (rgya rong mkha' 'gro bde chen dbang mo)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation Khyentse, Dilgo. Mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i brgyud 'debs byin rlabs dpal 'bar. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 31. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི་ (mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri)
Deity rdo rje phur pa
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རང་གཟུགས་ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཟབ་གསང་མཆོག་འདིའི་ཐུན་མིན་གྱི་སྣོད་ལྡན་དུ་ངེས་པ་རྙེད་པའི་སྐལ་བཟང་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma'i phrin las kyi rang gzugs khyab bdag pad+ma ye shes rdo rje'i bka' drin gyis zab gsang mchog 'di'i thun min gyi snod ldan du nges pa rnyed pa'i skal bzang pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pas bsnyen sgrub kyi skabs gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

[edit]
༄༅། མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ༄༅། དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རིག་རྩལ་སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་བདུད་འདུལ་ཤོག །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ། །བདུད་སྡེ་ཀུན་འདུལ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། །སྲས་མཆོག་སྒོ་མ་བཀའ་སྡོད་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་བདུད་འདུལ་ཤོག །གསང་ཆེན་བདག་མོ་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང༌། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །བདུད་འདུལ་རྒྱལ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་མནྡཱ་རར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་བདུད་འདུལ་ཤོག །སྨོན་ལམ་ལས་སད་དྷརྨ་ཙནྡྲ་དང༌། །བཀའ་བབ་དབང་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །ཟབ་གསང་མངའ་བདག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་བདུད་འདུལ་ཤོག །དད་དང་ངེས་འབྱུང་བརྩོན་པས་སྲིད་ལས་གྲོལ། །ཐབས་མཁས་སྙིང་རྗེས་ཞི་བའི་མཐའ་ལས་རྒྱལ། །སྨིན་གྲོལ་གསེང་ལམ་མ་ནོར་སྐལ་ལྡན་པས། །རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་འཇུག་པར་ཤོག །བསྐྱེད་སྔགས་བཟླས་པས་ནུས་པའི་དྲོད་ཚད་རྙེད། །ལྟ་སྒོམ་ཟབ་མོས་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར། །བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི། །གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རང་གཟུགས་ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཟབ་གསང་མཆོག་འདིའི་ཐུན་མིན་གྱི་སྣོད་ལྡན་དུ་ངེས་པ་རྙེད་པའི་སྐལ་བཟང་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

@#/_mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i brgyud 'debs byin rlabs dpal 'bar zhes bya ba bzhugs/

@#/_dbyings rig gnyis med kun bzang yab yum dang*/_/bde chen sgyu 'phrul drwa ba rdo rje sems/_/rig rtsal sprul sku dga' rab rdo rje la/_/gsol ba 'debs so bar chad bdud 'dul shog_/dkyil 'khor kun bdag badz+ra kI la ya/_/bdud sde kun 'dul khro rgyal yab yum bcu/_/sras mchog sgo ma bka' sdod lha tshogs la/_/gsol ba 'debs so bar chad bdud 'dul shog_/gsang chen bdag mo mkha' 'gro las kyi dbang*/_/rtsa gsum kun 'dus pad+ma thod phreng rtsal/_/bdud 'dul rgyal mo mtsho rgyal man+dA rar/_/gsol ba 'debs so bar chad bdud 'dul shog_/smon lam las sad d+harma tsan+d+ra dang*/_/bka' bab dbang thob ye shes rdo rje'i zhabs/_/zab gsang mnga' bdag rtsa brgyud bla ma la/_/gsol ba 'debs so bar chad bdud 'dul shog_/dad dang nges 'byung brtson pas srid las grol/_/thabs mkhas snying rjes zhi ba'i mtha' las rgyal/_/smin grol gseng lam ma nor skal ldan pas/_/rdo rje'i lam la tshul bzhin 'jug par shog_/bskyed sngags bzlas pas nus pa'i drod tshad rnyed/_/lta sgom zab mos ye shes mngon du gyur/_/bdud bzhi las rgyal dpal chen he ru ka'i/_/go 'phang bde blag tshe 'dir 'grub gyur cig_/ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma'i phrin las kyi rang gzugs khyab bdag pad+ma ye shes rdo rje'i bka' drin gyis zab gsang mchog 'di'i thun min gyi snod ldan du nges pa rnyed pa'i skal bzang pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pas bsnyen sgrub kyi skabs gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: