DKR-KABUM-11-DA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག་རིགས་གསུམ་འདུས་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་མཆོད་ཕྲིན་རྒྱས་པ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུའི་དགའ་ཚལ།
Wylie title zab mo rdzogs chen sde gsum gyi cha lag rigs gsum 'dus pa'i snying thig gi bka' srung ma gcig dud sol lha mo'i mchod phrin rgyas pa phrin las yongs 'du'i dga' tshal DKR-KABUM-11-DA-001.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 11, Text 1, Pages 1-16 (Folios 1a to 16b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Zab mo rdzogs chen sde gsum gyi cha lag rigs gsum 'dus pa'i snying thig gi bka' srung ma gcig dud sol lha mo'i mchod phrin rgyas pa phrin las yongs 'du'i dga' tshal. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 11: 1-16. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Protector Rituals - gsol mchod
Cycle རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ (rigs gsum snying thig)
Parent Cycle དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ (dam chos rdzogs pa chen po sde gsum)
Deity dud sol lha mo
Colophon

།ཅེས་པའང་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཡང་ཡང་གཟིགས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་བ་དུ་མས་བསྐུལ་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ནཱ་ལེནྡྲ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེ་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་སྨིན་གྲོལ་དགའ་སྟོན་ལྷུག་པར་བསྩལ་བའི་སྐབས་ལས་རིམ་འདི་ལྟར་བསྒྲིགས་དགོས་པར་དགྱེས་པའི་བཀའ་བཟང་དམིགས་སུ་བསྩལ་ཞིང་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་ཞབས་ཏོག་ཞུས་པ་ཉིད་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་མཆོག་གླིང་གསུམ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་ལའང་ཕན་པའི་མཚན་ལྟས་གསལ་པོར་གྱུར་པས་རྗེ་དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་འཇུག་བདེའི་དོན་ཚང་གི་ཚུལ་དུ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་བློ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྤེལ་བ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་གྱི་དཔལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang thub bstan yongs rdzogs kyi mnga' bdag 'jam mgon chos kyi rgyal po pad+ma ye shes rdo rje'i lha mo 'di nyid kyi phrin las sgrub pa'i rtags mtshan yang yang gzigs pa'i dgos pa khyad par ba du mas bskul mdo khams kyi nA len+d+ra rdzong gsar bkra shis lha rtse nas rin chen gter mdzod chen mo'i smin grol dga' ston lhug par bstsal ba'i skabs las rim 'di ltar bsgrigs dgos par dgyes pa'i bka' bzang dmigs su bstsal zhing bka' phebs ltar zhabs tog zhus pa nyid rten mchog 'gyur med gling gi mchog gling gsum pa'i phrin las kyi rgyun la'ang phan pa'i mtshan ltas gsal por gyur pas rje de'i sku gsung thugs kyi sras mchog sprul o rgyan stobs rgyal nas kyang yang yang gsung bskul bzhin 'jug bde'i don tshang gi tshul du rig 'dzin rtsal 'chang rnam gsum gyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad blo cung zad thob pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan pad+ma gar dbang mdo sngags gling pas spel ba 'dis kyang bstan 'gro'i dge mtshan gyi dpal mchog tu gyur cig/

[edit]
༄༅། །ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག་རིགས་གསུམ་འདུས་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་མཆོད་ཕྲིན་རྒྱས་པ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུའི་དགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་ར་ཝེ། འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་རུ་སྡོམ། །བདེ་ཆེན་མེ་ལྕེའི་གཉིས་སྣང་བུད་ཤིང་བསྲེགས། །འཇིགས་བྱེད་གཏུམ་མོ་དུད་པའི་སོལ་བ་མར། །བཏུད་ནས་དེ་ཡི་མཆོད་ཆོག་གུས་པས་སྤྲོ། །དེ་ཡང་བསྟན་སྲུང་དབང་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྲོག་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་སྔགས་པས་མཆོད་སྤྲིན་དཀྱུས་མའི་ཚུལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ། ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ལ་སོགས་པའི་སྣོད་བཟང་པོར་ལྷ་མོའི་དཔལ་བཤོས་ཟུར་གསུམ་མེ་རིའི་རྒྱན་ལྡན་ལ་མཐེབ་ཀྱུ་མང་པོའི་བསྐོར་ཞིང་དར་གདུགས་མཐིང་ནག་བཙུགས། ར་ནག་དང་བྱ་ནག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཤ་ཁྲག་གི་འཕན་དར། ཡུངས་ཀར་གྱི་གོང་བུ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན། ཁུར་བ་ཤིང་ཐོག་བྱེ་བྲག་བླུགས་ལ་མཉྫིའི་སྟེང་བཞག །ཕྱི་མཆོད་རྣམས་དང༌། སྨན་རཀ །གསེར་སྐྱེམས་སོགས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱ། འབྱོར་ན་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་གཏོར་མ་དང༌། སྐུ་རྟེན་སོགས་བཤམས་པས་བརྒྱན་པར་བྱ། བདག་བསྐྱེད་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས་འབྱུང་བའི་གཤིན་རྗེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ལེགས་ཤིང༌། གཞན་དུ་གསང་ཐིག་ཕུར་པ། ཐུགས་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་བཀོལ་བྱང་རྣམས་གང་འོས་བཏང་ནས། ཐོག་མར་གནས་ཁང་དང་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང༔ ཡེ་ཤེས་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་འོད་འབར་དབུས༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་དྲག་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པཉྩཀཱ་མ་གུ་ཎ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་ཕྱི་མཆོད་དང༌། སྨན་གཏོར་རཀྟ་གསུམ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཀཱ་པ་ལར་དམ་རྫས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་མེ་རླུང་གིས་སྦྱངས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐིམ་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་སོ་སོར་ལན་གསུམ་གསུམ་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མང་དུ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། གཉིས་པ་ལྷ་མོའི་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། མདུན་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་ལྷ་མོ་དུད་པའི་སོལ་བ་མ་བཞུགས་པའི་སྙིང་ག་པད་མ་འདབ་བཞིའི་སྙིང་པོ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མེ་ལྟར་འབར་བས། སྡིག་པ་ཅན་གྱི་ལུས་བསྲེགས་ཐལ་བར་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ་པད་མའི་སྙིང་པོའི་སྲོག་གི་རང་བཞིན་ཡི་གེ་ཨོཾ། ཨོཾ་དེའི་སྟེང་བྃ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བུམ་པ་དཀར་པོ་བདུད་རྩིས་གང་བ། དེ་ལས་བདུད་རྩི་ལུད་དེ་ཨོཾ་བཀྲུས་པས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ཀ་ར་ལམྦི་ད་ན་སཏྭ་ཀཱ་ལ་རཱ་ཏྲི་ཙཎྜ་རཱུ་པ་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ། དེ་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྐུར་གྱུར་པ་ནི། སྐུ་མདོག་སྤྲིན་དང་བུང་བ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་གནག་པ་རབ་ཏུ་སྐེམ་པ་ཀེང་རུས་ཀྱི་ལུས་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཞབས་གཉིས་པ། གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་རལ་གྲི། འོག་མ་ན་བྷན་དྷ་ཁྲག་གིས་བཀང་བ། གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན་ཤཀྟི། འོག་མ་ན་ཏྲི་ཤཱུལ། མི་རོ་རེངས་པ་ཁར་བཅུག་ནས་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་སྤྱན་གསུམ་དམར་པོ་བཟློག་ནས་བལྟ་བ། དབུ་སྐྲ་ཁམ་ནག་གྱེན་དུ་བརྫེས་ཤིང༌། །ལན་བུ་གཡོན་དུ་འཁྱིལ་བ། །དབུ་ལ་སྦྲུལ་དང་ཐོད་ཕྲེང་གིས་བརྒྱན་པ། །སྙན་ཆ་གཡས་ན་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བའི་མགུལ་ནས་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་བ། །སྙན་ཆ་གཡོན་ན་སེང་གེའི་རལ་པ་དམར་བ། །རྣ་ལྟག་གཉིས་ན་མེ་ཏོག་དང་དར་ནག་པོའི་ཅོད་པན་འཕུར་བ། །ལྷ་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པའི་ཐོད་པས་དོ་ཤལ་བྱས་པ། །གླང་པོ་ཆེའི་ཀོ་རློན་སྟོད་གཡོགས་སུ་གྱོན་པ། །བ་གླང་གི་ཀོ་རློན་རེ་ལྡེ་སེར་པོས་ཤམ་བུ་བཏགས་པས་སྨད་དཀྲིས་པ། །ཁྲག་དང་ཞག་གི་དུམ་བུར་བྲེས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཤིབས་པའི་སྐེ་རག་བྱས་པ། །ཞབས་གཉིས་ལྕག་སྒྲོག་གིས་བརྒྱན་པ་བོང་བུ་གྭ་པའི་སྟེང་ན་བཙན་སྐྱིལ་དུ་བཞུགས་པ། དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་ན་སྐད་དུང་དང་འབྲུག་གི་སྒྲ་ལྟར་སྒྲོགས་ཤིང༌། མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དང་ཤ་ཟ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད་པ། དེ་ལྟར་གསལ་བའི་དབུས་སུ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ་སྒོ་ངའི་དབྱིབས་ཅན་སོར་བཞི་པ། དེའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ་ཉི་ཟླ་ལ་གནས་པའི་སྟེང་དུ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་ཝཱི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཞེས་པས་བསྐོར་བར་གྱུར། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་གཅིག་ཆད་དེ་བྷ་གར་ཐིམ། བཛྲ་ལཱ་སྱ་རཱ་ག་ཡ་མི། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུར་འཕྲོས་པས། རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་པའི་གནས་ནས་དཔལ་ལྷ་མོ་ནག་མ་འཁོར་མ་མོ་ནག་མོ་གཅེར་བུ་རལ་པ་ཅན་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བ་སེ་རལ་ཁར་བརྒྱན་པ། ལག་པ་གཡས་ན་མིའི་སྙིང༌། གཡོན་བྷནྡྷ་ཁྲག་གིས་གང་བ་འཛིན་པ། སྙིང་གི་དཀྱིལ་ན་བྷྱོ་ཡོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་སྟེ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ སྦྱར་བའི་སྤོས་བསྲེགས་དབྱངས་རོལ་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་འདོད་ཁམས་དབང༔ གཤིན་རྗེའི་ལྕམ་མོ་བདུད་ཀྱི་ཡུམ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དགྱེས་སྡེ་མོ༔ བདེ་ཆེན་དུད་པའི་སོལ་བ་ཅན༔ གཙོ་འཁོར་བྲན་དང་ཡང་གཡོག་བཅས༔ སྣང་སྲིད་མ་གཤིན་བྱེ་བའི་ཚོགས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང༔ ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ གནས་འདིར་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ལས་ལ་མ་གཡེལ་ད་ཚུར་བྱོན༔ ཞེས་དང་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གཏེར་བྱོན་ཆོས་དྲུག་སྲས་མཁར་མ་ལས་སོ། མཆན། ཧཱུྃ། བདག་ནི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ༔ བདག་ནི་རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་ཅན༔ དམ་ལ་གནས་ཤིང་ལྷ་ལ་འཕྲེང༔ ཁྱོད་ནི་དབང་མོ་མཐུ་རྩལ་ཅན༔ སྔོན་ཚེ་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་དྲུང༔ རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་སྤྱན་སྔ་རུ༔ བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི༔ ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་གཉན་པོ་འདི༔ ད་ལྟ་རྣལ་འབྱོར་རྗེས་བསྐུལ་ཏེ༔ སྒྲུབ་ཅིང་བསྐུལ་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ནག་མོ་ཆེན་མོ་གནས་འདིར་བྱོན༔ ནག་མོ་འབུམ་སྡེ་གནས་འདིར་བྱོན༔ བོས་སོ་ལྷ་མོ་སྙན་མ་སྲ༔ གཡབ་བོ་ནག་མོ་སྤྱན་མ་བརྟུལ༔ བརྟེན་ནོ་སྲུང་མ་རྒྱུན་མ་རིང༔ བསྒྲུབ་བོ་ནག་མོ་གོང་མ་གཡེལ༔ རྦད་དོ་ཆོས་སྐྱོང་མཐུ་མ་ཆུང༔ དོ་ནུབ་དམ་ཚིག་གནས་འདིར་བྱོན༔ དོ་ནུབ་ཆད་ལྟར་ཐོ་ལ་ཐོན༔ མ་ལྟར་བསྟེན་ནོ་བྱམས་པར་གྱིས༔ རྗེ་ལྟར་མཆོད་དོ་དབང་མ་ཆེ༔ བྲན་ལྟར་བསྐུལ་ལོ་རྒྱུད་མ་ངན༔ དམ་ཚིག་གཉེན་པོ་མ་གཡེལ་ཅིག༔ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས༔ དགའ་དང་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མོས་པའི་གདུང་བས་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྤྱན་འདྲེན་རྒྱས་བསྡུས་གང་ལྟར་ཡང་མཐར་སྔགས། ཨོཾ་ཤྲཱི་དེ་ཝཱི་ཀཱ་ལི་ཀཱི་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོ་མ་མ་ཡ་མ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾཧྲཱིཾ་ཛཿཛཿ ཞེས་སྦྱར་བས་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས། བཞི་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དགྱེས་པའི་ཞིང༌། །གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེ། །ཚོགས་བརྒྱད་དག་པའི་ཞིང་གི་དབུས། །ཁྲག་མཚོ་འཁྲུགས་ཀློང་དགྱེས་པར་བཞུགས། །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ལྔ་པ་དམ་བསྒྲགས་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་གཉེར་གཏད་ལྟར༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་མོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ དགྱེས་པའི་ཞལ་སྟོན་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ གསལ་བའི་ལུང་སྩོལ་ནུས་པ་སྤོར༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་ལ་བདེ་ཆེན་སྒྲུབས༔ བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་མྱུར་དུ་མཛོད༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་རཀྵན་ཏུ༔ ཞེས་ནང་མཆོད་འཐོར་བས་སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བསམ། དྲུག་པ་ཕྱག་གིས་བཏུད་པ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་མ་མོ་ཆེ༔ ཐབས་ཀྱི་སྐུར་བསྟན་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ མ་གཅིག་ལྷ་མོ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ན་མོ་ན་མ་ཡེ༔ དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་ལ་ཕྱག་གིས་བཏུད་ནས། ལྔ་པ་མཆོད་པ་ལ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་དང་པོ་ཕྱི་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ལྷན་སྐྱེས་དྷཱུ་ཏིའི་རིན་ཆེན་སྣོད་ཡངས་པར། །རྡོ་རྗེ་ཟླ་ཉི་བཞུ་བའི་མཆོད་ཡོན་བསྒྲེང༌། །དྭངས་མ་རླུང་གིས་འགྲེམ་པའི་ཞབས་བཀྲུའི་རྫིང༌། །དགའ་བཞིའི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི་མནྡར། །འཕོ་མེད་སྡོམ་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་བདུག་སྤོས་ལྡང༌། །འོད་གསལ་གཏུམ་མོའི་སྣང་བྱེད་ཚར་དུ་དངར། །ཀུན་ཏུ་སིམ་བྱེད་རོ་བརྒྱའི་བདའ་བས་མྱོས། །བདེ་སྟོང་དཔྱིད་ཀྱི་གླུ་དང་གླིང་བུ་སོགས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་མཚན་དཔེ་ཕྱི་ནང་གཞན། །ཕུང་ཁམས་དྭངས་མ་དྲ་བར་སྡོམ་པ་ཡི། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །མ་གཅིག་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་ནང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཞེ་སྡང་མཚོན་ཆེན་གྱིས། །སྒོ་ལྔའི་འཁྲུལ་རྟོག་བསད་པའི་དབང་ལྔའི་གཟུགས། །གཟུང་འཛིན་ཚིལ་ཁྲག་ཞུ་བའི་ཞུན་ཆེན་སྤོས། །དཀར་དམར་བདེ་སྟོང་རླབས་འཁྲུགས་དྲི་བཟང་ཆབ། །ཟག་པ་དབྱིངས་སྒྲོལ་ཤ་རུས་ཞལ་གྱི་ཟས། །འབྱུང་ལྔ་དབྱིངས་ཐིམ་ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲའི་དབྱངས། །རྟོག་བྲལ་དུར་ཁྲོད་ནང་གི་འདོད་ཡོན་སྤྲིན། །དབྱིངས་ཆེན་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ་གྱིས་བཞེས། །ཨོཾ་ཤྨ་ཤཱ་ན་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤབྡ་གྷནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ། གསུམ་པ་གསང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་སྨན། །སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་རཀྟ་བསྐྱིལ། །ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་བ་ལིཾ་ཏ། །སྣང་བཅས་མྃ་སའི་རི་བོ་བརྩེགས། །ཆགས་ཆེན་ཁྲག་མཚོའི་རྦ་རླབས་འཕྱོ། །རྟོག་མེད་བ་སུ་ཏ་ཡི་ཕྲེང༌། །དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། །རྡོ་རྗེ་དགྱེས་མ་མཆོད་ཅིང་བསྙེན། །མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་མྃ་ས་རཀྟ་གོ་རོ་ཙ་ན་བ་སུ་ཏ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ བཞི་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཆོས་ཀུན་སྦྱོར། །གློ་བུར་མེད་སྣང་འཁྲུལ་ཆོས་བསྒྲལ། །ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལ། །མཆོད་དང་མཆོད་བྱ་འཁོར་གསུམ་བྲལ། །དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ། མཆོད་ཕྲེང་དེ་དག་བསྡུ་ན་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དངོས་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་བདེ་བའི་རྩལ༔ རྣམ་པ་དུ་མར་འཆར་བ་ཡི༔ ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ལྔ༔ སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ མཐུན་རྫས་རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་ཀྱིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དངོས་གྲུབ་ཀྱི༔ འདོད་པའི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡས་རྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་མྃ་ས་རཀྟ་གོ་རོ་ཙ་ན་བ་སུ་ཏ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་པ་ཁོ་ནས་ཕུལ་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །བྱེ་བྲག་ཏུ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། གཏོར་མའི་ནང་དུ་ཧ་སེར་པོ། ཧོ་དཀར་པོ། ཧྲཱིཿ སྔོན་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ངན་པ་བཅོམ་སྟེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་བརྗོད། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་བི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོཿ ཨོཾ་མ་ཧཱ་མྃ་ས་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་གོ་རོ་ཙ་ན་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་བ་སུ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཨི་དམ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲྀ་ཧྣ་གྲྀ་ཧྣ་པཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་བདུན་གྱིས་ཕུལ་བས་འཁོར་དང་བཅས་པས་གསོལ་བར་བསམ། བསྟོད་པ་ནི། མི་རྐང་གི་གླིང་བུ་བུད། ཐོད་རྔ་འཁྲོལ་བ་དང་བཅས་སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་བསྟོད་པ་ཏིལ་མར་མ་དང༌། ལྷ་མོའི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དཔག་པར་དཀའ་བའི་དོན། །ཐབས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ལ་སྤྱོད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་ཁྱོད་ཉིད་ལ། །སྒོ་གསུམ་རྡུལ་སྙེད་དབྱངས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །མ་གཅིག་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ། །བདུད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་གཤིན་རྗེའི་ལྕམ་གཅིག་སྟེ། །ནག་མོ་ཟ་བྱེད་རྔམས་པའི་མཆེ་བ་ཅན། །དཔལ་ལྡན་རེ་མ་ཏི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གོང་མ་གོང་མའི་ས་ལ་རབ་གནས་ཀྱང༌། །དགེ་བཅུའི་རྟགས་ནི་དམན་པའི་ཞིང་དེར་བསྟན། །གདུག་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་འདྲེན་མཛད་མ། །བསྟོད་པར་འོས་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སངས་རྒྱས་ས་ལ་སྨིན་པའི་སྨོན་ལམ་ཅན། །ས་བརྒྱད་ནོན་པའི་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་འཆང་མ། །འགྲོ་བ་འདུལ་ཕྱིར་དྲག་མོའི་ཚུལ་སྟོན་ཅིང༌། །གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་མ། །ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་ནི། །དོན་དུ་སྣང་བ་མེད་ཀྱང་གདུལ་བྱའི་ཕྱིར། །རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་སྟོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོ་ལས། །དྲེགས་པ་བཅོམ་མཛད་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །འགྲོ་དྲུག་འཇོམས་མཛད་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མ། །བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྟེ། །དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་འདི་ལས་བཙལ། །སྲིད་དང་རྣམ་གྲོལ་ཡང་དག་དོན་གཅིག་མ། །ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཁྱོད་ནི་རྒྱལ་བ་མང་པོའི་ཡོན་ཏན་སྡུད། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་མཇལ། །ཟབ་མོ་དབུ་མའི་རང་བཞིན་སྟོན་པའི་ཕྱིར། །མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ་འདིར། །ཕྱི་རོལ་ཚུལ་གྱིས་ཐམས་ཅད་འདྲེན་མཛད་མ། །ཁྱོད་ནི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་ཞི་བའི་ངང༌། །ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་མཆོག་རྣམ་པར་བདེན་པའི་ཡུམ། །གདོད་ནས་གཉིས་མེད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནག་མོ་ཁྱོད་ལ་ནི། །ལྷར་བཅས་གཤིན་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་འདུད། །སྲིད་གསུམ་བརྟན་གཡོ་ལྟོ་བའི་དབུས་ན་འཆང༌། །མཚུངས་མེད་མ་གཅིག་ཁྱོད་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །མ་རྣམས་ནང་ནས་ཁྱོད་ནི་རྟག་མཆོག་སྟེ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་གྱ་ནོམ་བཀྲ་ཤིས་པ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བཀྲ་ཤིས་མཆོག་གྲུབ་སེམས་བདེ་གྲགས་ལྡན་མ། །མ་མར་གྲགས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་རབ་ཏུ་སྐྱོང༌། །འཐབ་མོའི་གཡུལ་དུ་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་རྒྱལ། །ད་ལྟ་གཤིན་རྗེའི་སྲིང་མོ་ཆེན་མོར་གྱུར། །གོས་སུ་རྟག་པར་དར་གོས་སྔོན་པོ་གྱོན། །སྡུག་དང་མི་སྡུག་བྱད་བཞིན་ཀུན་ཀྱང་སྟོན། །སྤྱོད་མཆོག་དམ་པ་ཚད་མེད་འཇིག་རྟེན་འདས། །དད་ཅིང་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་རྗེས་སུ་འཛིན། །རི་བྲག་ཟབ་མོ་ནགས་ཚལ་གཙང་པོའི་འགྲམས། །དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་གནས་སུ་རྒྱུ་བྱེད་ཅིང༌། །གང་གིས་དད་ཅིང་བསྟོད་པར་བྱེད་རྣམས་ལ། །ཇི་ལྟར་རེ་བའི་འབྲས་བུ་ངེས་པར་སྩོལ། །རྨ་བྱའི་སྒྲོ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་ཕྱར། །དུས་སོ་ཅོག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བར་བྱེད། །རྡོ་རྗེའི་དྲིལ་ཆོག་སྒྲ་འབྱིན་ཏྲི་ཤུལ་འཛིན། །རེས་འགའ་གཡས་གཡོན་ཉི་ཟླའི་རུ་མཚོན་ཕྱར། །ཟླ་བ་མར་ངོའི་ཚེས་དགུ་བཅུ་གཅིག་ལ། །གང་གིས་མཆོད་པར་བྱེད་ལ་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རྣམ་པར་གཟིགས་པ་ལ། །ལྷ་མོའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་དཔེ་མེད་པ། །ཞི་དང་ཁྲོ་བོ་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་མཛད་མ། །སྲིད་གསུམ་གཙོ་བོ་ཀུན་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་མཆོད། །ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་དག་ཏུ་སྒྲོན་མེར་གྱུར། །གུས་པས་ཁྱོད་ལ་རེ་བ་དེ་ཀུན་སྐོང༌། །རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་ཟླ་བ་བཞིན། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་མཛེས་མ། །མཐོང་བས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཀུན་དགའ་འཕེལ། །ལྟེ་བར་རྫོང་བཅས་ལྷ་རྣམས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །ངེས་དོན་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མ། །སྣང་སྲིད་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡངས་པའི་རྗེ། །བསྟན་སྐྱོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་རྩེད་ཅན། །དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །གཡུལ་འགྱེད་འཇིག་གནས་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་དང༌། །མེ་ཆུ་ཆོམས་རྐུན་ལ་སོགས་འཇིགས་པའི་ཚོགས། །རྩེ་གཅིག་སེམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་མངོན་ཕྱོགས་ན། །ངེས་པར་མྱ་ངན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་ཐར། །དགེ་སྡིག་མི་སྲུན་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་མདུན་ན་གནས། །དེ་ཕྱིར་བདག་གི་བསམ་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ། །ལྷ་མོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེས་གསོལ་ཕྲིན་རྒྱས་པའི་སྐབས་བསྟོད་ཆེན་གཉིས་ཀའམ་རེས་མོས་སུ་བཏང༌། བསྡུ་ན་གཏེར་གཞུང་དཀྱུས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དབྱིངས་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན༔ རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་དྲག་མོའི་ཚུལ༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་གཤིན་རྗེའི་ལྕམ༔ བདུད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཀེང་རུས་གཟུགས༔ གཏུམ་མོ་གཙིགས་བྱེད་མི་རོ་ཟ༔ རལ་པ་དམར་པོ་སྤྱན་གསུམ་གཡོ༔ དམ་ཚིག་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས༔ རལ་གྲི་དང་ནི་མདུང་ཐུང་བསྣམས༔ འོག་མ་ཐུན་ཁྲག་རྩེ་གསུམ་ཕྱར༔ ཕྲིན་ལས་རྫོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྙན་གོང་དྲིལ་བུ་སེང་གེ་དང༔ སྐུ་ལ་ཐོད་སྦྲུལ་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ གླང་ཆེན་སྟོད་གཡོགས་བ་ལང་དང༔ རེ་སྡེའི་ཤམ་ཐབས་འཕྱང་ལ་བསྟོད༔ ཞབས་ཟུང་ལྕགས་སྒྲོག་སྒྲ་དང་བཅས༔ བོང་བུ་གྭ་པའི་སྟེང་ན་རོལ༔ དུར་ཁྲོད་མ་གཤིན་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཐུགས་དང་མཐུན་པའི་གཏོར་མ་དང༔ སྨན་རཀ་ཕུད་མཆོད་འདི་བཞེས་ལ༔ འཁོར་སྲུང་རྐྱེན་བཟློག་བར་ཆད་སོལ༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཞེས་པ་འདི་རྒྱུན་གསོལ་སྐབས་གཏེར་གཞུང་གི་བསྟོད་པ་འདི་ཁོ་ནས་ཆོག་གོ །བཟླ་ས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་སྲོག་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མ་མོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཞི་དང་དགྱེས་ཆགས་དྲག་ཤུལ་གྱི༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བསམ༔ གོང་ནོན་གྱི་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨོཾ་རོ་རུ་རོ་རུ་བི་དྷིཥྛ་བ་དོཏྶིཀ་མ་ལ་རཀྴ་སཱི་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཤཱིནྟཾ་པུཥྚིཾ་བཱ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་དང་ཆོས་དྲུག་སྲས་མཁར་མའི་གཞུང་དུ། བདག་ཉིད་ལྷ་མོའི་སྐུར་བསྒོམ་པ་དང་མདུན་གྱི་མ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བའི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དིར་དིར་བྱུང་བར་བསམ། ཐུགས་ཀར་བྷྱོ་མཐར་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་གསལ་བ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད། གཡེང་བ་དང་མི་ཚིག་གི་སྐྱོན་སྤངས་ཏེ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་ཝཱི་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོ། ཨེ་ཨཱ་ར་ལླི་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཞེས་བསྙེན་པའི་སྔགས་དང༌། བསྙེན་སྔགས་ལ། དྲྀ་ཤྱ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་ཤམ་བུ་སྦྱར་ན་ལྷ་མོ་དགུག་གཞུག་བཅིངས་པ་དང་དབང་དུ་བྱ་བའི་སྔགས་སྦྱར་བས་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་པ་དང༌། དེས་ཀྱང་སྦྱར་རྟགས་མ་བྱུང་ན། ཨོཾ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཞེས་བཏགས་སྟོང་བཟླས་ཤིང་དམིགས་པ་གཟིར་བས་གཟུགས་སྟོན་པ་དང༌། ཅི་འདོད་པའི་ལས་བྱེད་པར་གསུངས། ཡང་བདག་མདུན་ལྷ་མོ་ལས་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་མར་མེའི་ནང་དུ་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ལས། ཛཿདམར་པོ་སྦྲེལ་མ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་འདུས་པ་ལས། ལྕགས་ཀྱི་སྦྱང་མོ་རལ་པ་ཅན་མང་པོ་སྤྲོས་ཏེ་དགྲ་བོའི་སྙིང་རྩ་དབུ་མའི་ནང་གི་ཁྲག་འཐུང་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་ཝི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོ། མ་མ་ཤ་ཏྲཱུྃ་ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཞེས་དང༌། ནད་གདོན་ཞི་བར་འདོད་པས། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་ཝི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཤཱིནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླ་བར་གསུངས། བཟླས་པ་གྲུབ་པ་དང༌། ལག་པ་ཁུ་ཚུར་མཛུབ་མོ་གཉིས་བསྒྲེངས་ཏེ། ཁ་འགྲམ་གཡས་གཡོན་དུ་བཞག་ལ། ཨོཾ་བྷྱོཿབརྟ་ལི་བརྟ་ལི་ཚེ། ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ལ་བདུད་རྩིའི་ཁ་ཕྲུ་བཏབ། བྷྱོཿ དུར་ཁྲོད་བདག་མོ་དངོས་གྲུབ་ཞལ། །གཏུམ་མོ་གཙིགས་བྱེད་ཡི་དྭགས་ཁ། །དམ་ཚིག་སྲུང་མ་ཁྲག་དགའ་མ། །ཀཱི་ལིའི་སྒྲ་སྒྲོགས་སྦྱོར་ཟིན་མ། །དུར་ཁྲོད་རོ་ཡི་ཚོགས་དབུས་སུ། །ཚོགས་དང་ཕོ་ཉ་བཅས་པ་རུ། །གཙིགས་བྱེད་གཏུམ་མོ་དུད་སོལ་མ། །གསོལ་ཞིག་བཞེངས་ཤིག་དམ་ཚིག་ལྷ། །གནས་སུ་གནས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་གི་སེམས་ལ་ཅི་འདོད་པ། །དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་གྱིས། །བདག་གི་ལས་ནི་ཅི་བྱེད་ཀྱང༌། །དེ་ལ་ཀུན་གྱིས་གྲོགས་གྱིས་ཤིག །ལྷ་མོ་ནག་མོ་མཐུ་མོ་ཆེ། །འཕགས་མ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །བསྟན་ལ་གནོད་པའི་གདུག་པ་ཀུན། །མྱུར་དུ་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་བྱ་ར་གྱིས། །བཅོལ་བའི་ལས་ནི་འགྲུབ་པར་མཛོད། །གྲྀ་ཧྞ་གྲྀ་ཧྞ་སརྦ་དུཥྚཾ་བྷཀྵ་བྷཀྵ། ཕྲེཾ་ཕྲུཾ་ཕྲིཾ་ཕྲོཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ལ་སེ་གོལ་གདབ། མཁའ་འགྲོ་མ་དུད་པའི་སོལ་བ་མ། འཁོར་ནག་མོ་འབུམ་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་རེག་བྱ་དམ་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་གསོལ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི། གདོན་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ། རྨི་ལྟས་མཚན་ངན་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བཟློག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བདག་གི་ལུས་དང་གྲིབ་མའི་ཚུལ་དུ་འགྲོགས་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །ཞེས་བཅོལ་བས་བཀའ་བཞིན་བགྱིའོ་ཞེས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་བསམ། ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རིམ་པ་ལ། དང་པོ་བསྐང་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི། སྔགས་ཀྱིས་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་བཀོད་པ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་དབུས་སུ། ཧཱུྃ་ཡིག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་སྐོང་རྫས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱས་པར་སྣང་ཞིང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་བ་དང༌། སྨན་གཏོར་རཀྟ་དམ་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། ན་མཿསརྦ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་སྤེལ་ལ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་རྒྱས་བཏབ་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ལས་བདེ་ཆེན་རྩལ། །མ་གཤིན་དྲེགས་པ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་ལེགས་སྐྱོངས་མཛོད། །ཀཾ་ཀ་ལི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཡོན་ཆབ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དང༌། །དྲི་མཆོག་ཞལ་ཟས་སྒྲ་སྙན་རོལ་མོའི་ཚོགས། །ནག་མོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཁྱད་པར་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་ནི། །དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་ཟུར་གསུམ་ལ། །ཙིཏྟ་སྙིང་གི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། །གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩིས་བྲན་པ་འདིས། །བསྐང་ངོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དམར་ཆེན་ཨརྒྷས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བྷ་ལིཾ་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྔ་གླིང་དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་སྒྲས། །དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ལས་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་དུད་སོལ་ནི། །འཁོར་དུ་ནག་མོ་འབུམ་སྡེས་བསྐོར། །གཙོ་འཁོར་མ་ལུས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚོགས་དང་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བསྐང་བསྡུས་གྲངས་བསགས་ན་འདི་ཡན་བསགས་པས་རུང་སྙམ། གཙོ་མོ་ཆེན་མོ་དུད་སོལ་མ། །ཁྱོད་ཀྱི་གཡས་ན་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་ནི། །དམར་མོ་སྤྱན་གསུམ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་པ་ཅན། །ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུས་དགྲ་བོའི་སྙིང་ནས་འགུགས། །དམ་ཉམས་འཆིང་བྱེད་ཞགས་པ་གཡོན་ན་ཐོགས། །སྟོང་གསུམ་རྒྱུ་ཕྱིར་ཆིབས་སུ་བོང་བུ་ཆིབས། །དྲག་མོ་འགུགས་བྱེད་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཁྱོད་ཀྱི་གཡོན་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་ནི། །ནག་མོ་སྤྱན་གསུམ་ཁྲག་གི་རལ་པ་ཅན། །མ་རུང་གསོད་བྱེད་ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་འཛིན། །གཙོ་ལ་སྟོབ་ཕྱིར་ཙིཏྟ་གཡོན་ན་ཐོགས། །དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་ཆིབས་སུ་བོང་བུ་ཆིབས། །དགྲ་བགེགས་གསོད་བྱེད་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཁྱོད་ཀྱི་མདུན་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་ནི། །གཅེར་བུ་སྤྱན་གསུམ་དུང་གི་མཆེ་བ་ཅན། །གསོད་བྱེད་སུན་འབྱིན་ཕྱག་གཡས་དགྲ་སྙིང་ཐོགས། །གདུག་པ་སྐྲག་མཛད་གཡོན་ན་ཐོད་ཁྲག་འཛིན། །མཁའ་ལ་འགྱུ་ཕྱིར་རླུང་གི་བོང་བུ་ཆིབས། །དམར་མོ་ཙ་མུན་ཏི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་ནི། །དམར་ནག་ཕུར་པའི་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི། །སྤྱན་གསུམ་མཆེ་གཙིགས་གཏུམ་དྲག་དྲེའུ་ཞོན། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲིས་དམ་ཉམས་སྲོག་རྩ་གཅོད། །གཡོན་པ་ལྕགས་ཕུར་དགྲ་བོའི་སྙིང་ནས་འདེབས། །ནག་མོ་ཐུན་ཁྲག་འདེབས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཕོ་ཉ་ནི། །སྐུ་མདོག་དཀར་སེར་བོང་བུ་ཆིབས། །ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་གཡོན་ན་ཐོད་ཁྲག་འཛིན། །ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་བཞི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཁྲག་འཐུང་ནག་མོའི་སྤྱན་སྔར་ཁས་བླང་བའི། །ཤར་ནས་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་སེང་གེའི་གདོང༌། །ལྷོ་ནས་དམར་ནག་ཞལ་གཅིག་སྟག་གི་གདོང༌། །ནུབ་ནས་སྔོ་ནག་ཞལ་གཅིག་སྤྱང་ཀིའི་གདོང༌། །བྱང་ནས་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གི་གདོང༌། །ཁྱེད་རྣམས་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཅིག་པ་སྟེ། །དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱན་དྲིལ་ནག་རྐང་གསུམ་ཆིབས། །ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་གཡོན་པ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན། །དགྲ་བགེགས་འཇོམས་ཤིང་ཤ་དང་ཁྲག་ལ་རྔམས། །དགྲ་ཤ་ཟ་ཞིང་འབྱུང་པོའི་ཤ་ལ་རོལ། །ཕྱོགས་བཞི་ལྷ་མོ་བཞི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བྱང་ཤར་མཚམས་ནས་སྨུག་ནག་བྱ་རོག་གདོང༌། །ཤར་ལྷོའི་མཚམས་ནས་མུན་མདོག་ལྕུང་ཀའི་གདོང༌། །ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ནས་ཁྲག་མདོག་དུར་བྱའི་གདོང༌། །ནུབ་བྱང་མཚམས་ནས་དུད་མདོག་བྱ་རོག་གདོང༌། །སྐུ་མདོག་སོ་སོའི་ཆ་ལུགས་གཅིག་པ་སྟེ། །དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱན་ཆིབས་སུ་དྲིལ་རྟ་ཆིབས། །མཆོངས་ཤིང་རོལ་པས་དམ་ཉམས་སྲོག་དང་འབྲལ། །དགོད་ཅིང་འཇོམས་དང་ལྡིང་ཞིང་རོལ་ལ་སོགས། །མཚམས་བཞི་ལྷ་མོ་བཞི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །ཕྲ་མེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ལས་མཁན་ཕོ་ཉ་ནག་མོ་ཀང་ཀའི་གདོང༌། །ཀུན་ཀྱང་མདའ་གཞུ་སྤུ་གྲི་བྷནྡྷ་དང༌། །སྦྲུལ་ཞགས་རྒྱུ་ཞགས་ནད་ཀྱི་རྐྱལ་པ་བསྣམས། །མ་རུངས་གསོད་བྱེད་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དམ་ཉམས་འདུལ་བྱེད་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བྱེད་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གཞན་ཡང་ལས་བྱེད་མ་མོ་འབུམ་སྡེ་དང༌། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་མོ་བྱེ་བའི་ཚོགས། །ནག་མོ་གཅེར་བུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲ་བཤལ་བ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་དང་ཐོད་པ་འཛིན། །སྟོང་གསུམ་མ་ལུས་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་ལྟར་གཏིབས། །སྲིད་གསུམ་གཡོ་མཛད་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚོགས་དང་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དམར་ཆེན་ཨརྒྷཾ་ཐུགས༴ དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཐུགས༴ མཆོད་པ་རྣམ་ལྔས་ཐུགས༴ འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡིས་ཐུགས༴ རྔ་གཤང་རོལ་མོས་ཐུགས༴ དབྱངས་སྙན་བསྟོད་པས་ཐུགས༴ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོས་ཐུགས༴ སྲིད་གསུམ་ལྷ་མོས་ཐུགས༴ འགུགས་གསོད་ཐུན་ཁྲག་འབེབས་པ་དང༌། །གཅེར་བུ་སྤྱན་གསུམ་ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རིགས་བཞིའི་ལྷ་མོས་ཐུགས༴ ཕྲ་མེན་བརྒྱད་ཀྱིས་ཐུགས༴ ཀང་ཀ་མ་བཞིའི་ཐུགས༴ ནག་མོ་འབུམ་སྡེའི་ཐུགས༴ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས༴ བདུད་མོ་བྱེ་བའི་ཐུགས༴ ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ། །སྲིད་གསུམ་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གཙོ་འཁོར་མ་ལུས་ཐུགས༴ སྲིད་གསུམ་དག་ན་ཁྱོད་འདྲའི་མགོན་མེད་པ། །མ་ལས་བྱམས་ཤིང་སྲིང་བས་བརྩེ། །མ་སྲིང་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང༌། །དོ་ནུབ་མཉེས་པའི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ། །དོ་ནུབ་མཉེས་པའི་གཏང་རག་གཏོང༌། །དོ་ནུབ་ཕྱི་མའི་ཞུ་བ་འབུལ། །དོ་ནུབ་ཁྱེད་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ། །སྔོན་ཚེ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླངས་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་ཅིག །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དུད་སོལ་མ། །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་དང༌། །བཀའ་སྲུང་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་གཉིས། །བསྐལ་པ་ཞིག་ཀྱང་མི་འབྲལ་ལོ། །བླ་མའི་སྐུ་ལ་བརྡོ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་གནོད་པ་དང༌། །བདག་ལ་སྡང་བའི་དགྲ་བྱུང་ན། །ཞག་གསུམ་ཁོང་དུ་དགྲ་རྩ་ཆོད། །དུས་ལས་མ་འདའ་ས་མ་ཡ། །དོ་ནུབ་ལྷ་ལ་སེམས་འཁོན་སྦྱོང༌། །རྩ་བའི་སློབ་དཔོན་མ་བཀུར་དང༌། །རྡོ་རྗེ་སྤུན་ལ་མཁོན་བཙུགས་དང༌། །རྩ་བའི་དམ་ཚིག་མ་ཐུབ་དང༌། །དམ་རྫས་གཉན་པོ་མ་ཚང་དང༌། །གཏོར་མ་དུས་སུ་མ་ཐོན་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །དོ་ནུབ་ཉམས་ཆགས་མ་ལུས་བསྐང༌། །བདག་གིས་ཚོར་བ་མ་ཉམས་ཀྱང༌། །འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་ཉམས་སྲིད་པས། །དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་འགལ་སྲིད་པས། །ཉེས་པ་མཆིས་ན་ལྷ་ལ་མཐོལ། །ཕྱིན་ཆད་ཉམས་པ་མི་བགྱིད་དེ། །རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བསྐང༌། །ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ད་བསྐང་ངོ༌། །བསྐང་ངོ་བཤགས་སོ་ཐུགས་དམ་ཅན། །ཞེས་དང༌། མ་མོའི་འཁྲུགས་སྐོང་སྦྱར་བར་སྤྲོ་ན། ཀུན་གཟིགས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། བྷྱོཿ ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ། །སྲིད་པའི་བདེ་སྡུག་མ་མོས་བྱེད། །སྣ་ཚོགས་ལོངས་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་པ་ལས། །ཁ་རླངས་སྣ་ཚོགས་སྤྲིན་དུ་ཆགས། །བུད་མེད་སྣ་ཚོགས་སྟོང་ཁམས་གང༌། །ནད་དང་མི་བདེ་ཆར་ལྟར་འབེབས། །ཁྱད་པར་དམར་མོའི་ཚོགས་འབྱུང་བས། །མི་རྣམས་འདོད་ཆགས་མེ་ལྟར་འབར། །རྟག་ཏུ་བུད་མེད་སེམས་བྱེད་ཅིང༌། །རང་དབང་མེད་པར་མོ་དབང་འགྲོ། །ཚིམ་པ་མེད་པར་འདོད་པས་གདུང༌། །མཁའ་ལ་ཁྲག་གི་འོད་ཟེར་འབར། །ས་ལ་ཤ་འུད་ཆུ་གནོད་མང༌། །ཀུན་ཀྱང་མ་མོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཏེ། །ནད་ཀྱང་མ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ནད། །ཁྲག་ཀྱང་མ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྲག །རིམས་ཀྱང་མ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་རིམས། །དུས་ཀྱི་འཁྲུགས་པ་སློང་བྱེད་མ། །མཚོན་གྱི་སྐལ་པས་འཇིགས་བྱེད་མ། །བསྐལ་པའི་དུས་སྲིད་བདག་མོ་ཁྱོད། །སྤྱི་བདུད་ནད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར། །བསྐང་ངོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དམ་རྫས་བདུད་རྩི་གཏོར་མ་དང༌། །ཁྲག་ཆས་བྱ་ནག་སྒོ་ང་སོགས། །རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་བསྐང་རྫས་ཀྱིས། །འཁྲུགས་པའི་མ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ནད་ཁ་ཆོད་ལ་རིམས་ཁ་བསྒྱུར། །ཁྲམ་ཁ་ཕྱིས་ལ་ཤྭ་རྡེལ་སྤོས། །ནད་གདོན་བར་ཆད་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། །ནད་ཁ་མི་འཚལ་མ་ཉིད་བཞེས། །རིམས་ཁ་མི་འཚལ་མ་ཉིད་བཞེས། །ཕྱི་རུ་རྐྱེན་ངན་སྣ་ཚོགས་དང༌། །ནང་དུ་དུག་ལྔ་རྣམ་རྟོག་གདོན། །ཁྱད་པར་ཆགས་སྲེད་འཕེལ་བ་ཡི། །བསྐལ་སྲིད་དུས་ཀྱི་འཚུབ་འགྱུར་རྣམས། །མཁའ་ལ་སྤྲིན་དང་ཆུ་རླབས་བཞིན། །མ་ཉིད་ཞལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ། །ཕོ་བདུད་དལ་ཁ་གཡས་སུ་བསྒྱུར། །མོ་བདུད་དལ་ཁ་གཡོན་དུ་བསྒྱུར། །སྤྱི་བདུད་དལ་ཁ་མཁའ་ལ་བསྒྱུར། །ཟློག་བསྒྱུར་ཆེན་མོའི་དུས་ལ་བབས། །དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ། །དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་མུ་ཁ་ལ། །སྣང་སྲིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡི། །བྷ་ག་བདེ་ཀློང་ཡངས་པ་རུ། །བསྐལ་སྲིད་དུས་ཀྱི་ཁུག་པ་ཡི། །རྐྱེན་སྣང་ཀུན་རྟོག་རང་གྲོལ་ནས། །བསྐལ་པ་ཆ་སྙོམས་འབྱུང་བ་དང༌། །སྐྱེ་དགུ་བདེ་ཞིང་ལྷ་འདྲེ་བྱམས། །ཀུན་ཀྱང་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས། །གདོད་མའི་རང་ཞལ་མཐོང་བ་དང༌། །གནས་སྐབས་ཡིད་ལ་རེ་བ་ཡི། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་ཉམས་ཆག་བཤགས། ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྐུ་མདོག་འཇིགས་པ་ལ། །མ་ལུས་ཁྱབ་པར་གསལ་བར་མཛད་པ་ཡིས། །ང་རྒྱལ་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པའི། །ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཏི་ལས་སྐྱེས་པའི་བོང་བུ་ནི། །ཞིང་ཆེན་རུས་པའི་ཐོད་དུ་བྱས། །སྲིན་པོའི་ཡ་འགལ་སྔ་རུ་ལ། །མ་འགལ་དག་གི་ཕྱི་རུ་བྱས། །ཞིང་ཆེན་སྒ་སྟན་ཞིང་ཆུང་ནི། །གོང་སྨད་སྦྲུལ་ནག་ཆུན་པོས་བྱས། །རུ་ཏྲའི་ཕྲུག་གུའི་སྒ་གཡོགས་བྱས། །དེ་སྟེང་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་སྤྱན་གསུམ་ཁྲོས། །གཡས་པ་རལ་གྲི་བྷནྡྷ་བསྣམས། །གཡོན་གཉིས་ཤཀྟི་ཏྲི་ཤུལ་བསྣམས། །ཞབས་གཉིས་བཙན་སྐྱིལ་བརྐྱང་བསྐུམ་བཞུགས། །རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་གཡོན་དུ་འཁྱིལ། །བོང་བུའི་སྟེང་ནས་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས། །བསྟན་སྲུང་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛད། །དམ་ཚིག་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱོད་ལས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་ནི། །རྒྱལ་པོ་ཀླུ་བདུད་ལ་སོགས་པའི། །གདོན་གྱི་རིགས་རྣམས་ཞི་བར་མཛོད། །རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་ལ་སོགས་པའི། །ནད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་ཞི་བར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་དངོས་གྲུབ་ནི། །ཚེ་དབང་རྒྱས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ། །ཟང་ཟིང་ནོར་དང་འབྲུ་ཡི་ཕུང་པོ་དང༌། །རིན་ཆེན་རྐང་འགྲོས་ཕྱུགས་རྣམས་འཕེལ་བར་མཛོད། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་ལྡན་པ་ཡི། །ལོངས་སྤྱོད་དམ་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །མ་གཅིག་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ནད་གཏོང་མ་མོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་གསོལ་ལ། །རིམ་ཁ་ཆོད་ལ་དལ་ཁ་བསྒྱུར། །མ་མོའི་དལ་ཡམས་དགྲ་ལ་བསྒྱུར། །གློ་བུར་ཡེ་འདྲོགས་དགྲ་ལ་བསྒྱུར། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆེད་ལྕམ་དང༌། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །རྐྱེན་ངན་བཟློག་ལ་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཞུ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་སྤེལ། །བསྟན་འཛིན་བཞེད་པའི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ། །རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་དང་ལྡན། །རྣམ་དཀར་ལས་ལ་ངང་གིས་འདུན། །དོན་གཉིས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །དགེ་ལེགས་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པར་མཛོད། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེ། །ཆོས་དབྱིངས་རང་བྱུང་ཡུམ་གྱི་མཁར། །རྟག་ཏུ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་དབྱིངས། །ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །དྲག་པོའི་ལས་ལ་བསྐུལ་བ་ནི། བྷྱོཿ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དམ་ཅན་ཚོགས། །བོས་པའི་ཚེ་ན་སྙན་མ་སྲ། །བསྟེན་པའི་ཚེ་ན་རྒྱང་མ་རིང༌། །རྦད་པའི་ཚེ་ན་མཐུ་མ་ཆུང༌། །ཤ་ཁྲག་གཟན་དུ་བོར་ནས་ཁྱོད་སྒྲུབ་བོ། །ལུས་སྲོག་འབེན་དུ་བཙུགས་ནས་ཁྱོད་སྒྲུབ་བོ། །དམ་རྫས་རྟེན་དུ་བཙུགས་ནས་ཁྱོད་སྒྲུབ་བོ། །ཕུག་པ་ཞྭ་ལྟར་གྱོན་ནས་ཁྱོད་སྒྲུབ་བོ། །རྣལ་འབྱོར་བུ་ནི་གཙང་ཤོད་ཉ་བཞིན་ཉུལ། །དམ་ཉམས་དགྲ་ནི་གངས་སྟོད་སེང་བཞིན་རྒྱུ། །ས་སྟེང་འདི་ལ་བདག་ནི་མགོན་མེད་པས། །མ་གཅིག་དམ་ཅན་ཐུགས་རྗེའི་མི་དགོངས་སམ། །འཁོར་གྱི་ཚོགས་ལ་བཀའ་ནན་མི་མཛད་དམ། །དམ་ཉམས་དགྲ་ལ་ཕྲིན་ལས་མི་མཛད་དམ། །ལྷ་མོ་མི་ཕམ་ཡི་དམ་སྲོག་གི་ལྷ། །རྣལ་འབྱོར་ཀུན་གྱི་དགྲ་ལྷ་མོ། །ནག་མོ་ཆེན་མོ་ཆར་སྤྲིན་མདོག །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཐུགས་དམ་ཅན། །རྡོ་རྗེའི་ལྕམ་གཅིག་ལས་མཁན་མ། །སྲོག་གཅོད་ནད་གཏོང་བོང་ཞོན་མ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། །དམ་ཉམས་ཀུན་གྱི་བདུད་གཅོད་མ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་ཚེ་འཛིན་མ། །ལེགས་ཉེས་ཀུན་གྱི་སྟངས་འཛིན་མ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་མ་བསྙེལ་པར། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང༌། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པ་དང༌། །དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་བརླག་པར་མཛོད། །འཁོར་རྣམས་ཕོ་ཉར་ད་ཐོངས་ལ། །བསྟན་པ་བཤིག་པའི་དམ་ཉམས་འདི། །བདུན་བརྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད་ལ་ཤོག །ལོ་དང་ཟླ་བར་མ་བཞག་པར། །ཞག་དང་ཟ་མ་ཉིད་དུ་སྒྲོལ། །རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བླ་མར་སྨོད་ཅིང་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སྨད། །བདག་གི་དགེ་བའི་བར་ཆད་བྱེད་པའི་དགྲ། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བའི་ལས་ངན་འདི། །ཁྱོད་ཀྱི་ཁོང་ནས་དུག་གི་རླུང་བུས་ལ། །འདུ་བ་རྣམ་བཞིའི་ནད་རྣམས་ཁོང་ནས་སློང༌། །པགས་བཞི་ལྷུ་རྣམས་ས་ལ་རྡེབ་ཏུ་ཆུག །དོན་སྙིང་རྣམ་ལྔའི་ཁོང་ཁྲག་སྐྱུག་ཏུ་ཆུག །ལས་ངན་འཁོར་བཅས་བྲང་ཆེན་བརྡུང་དུ་ཆུག །སྨྲེ་ངག་ཆོ་ངེ་གནམ་ལ་འབོད་དུ་ཆུག །འཆི་བའི་དུས་འདས་སྨྱོ་འབོག་བསད་པར་མཛོད། །གཅན་གཟན་མཁའ་ལྡིང་ལ་སོགས་ལྟས་ངན་ཐོང༌། །བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད་ལ་ཐུན་གཏོར་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་འཕང་ངོ༌། །རྗེས་རིམ་ནི། གཏོར་ཆོག་ཙམ་ལ། གོང་གི་ཕྲིན་བཅོལ་གྱི་རྗེས། ནོངས་བཤགས་དང༌། བཛྲ་ལཱ་སྱ་རཱ་ག་ཡ་མི་ཧཱུྃ། དམ་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལྷ་མོའི་རྟེན་རྫས་དང་སྐུའི་ཐུགས་ཀར་བསྡུས་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །ཟབ་གཏེར་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་ལྟེ་བ་ལ། །གྲུབ་བརྙེས་གསུང་གི་གསེར་སྦྱངས་རྩིབས་སྟོང་བཀྲ། །གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་མཁའ་དབྱིངས་རྒྱུ་བ་དང༌། །འདོད་དགུའི་ཕྲིན་ལས་མངའ་ཐང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཡང་ཡང་གཟིགས་པའི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་བ་དུ་མས་བསྐུལ་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ནཱ་ལེནྡྲ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེ་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་སྨིན་གྲོལ་དགའ་སྟོན་ལྷུག་པར་བསྩལ་བའི་སྐབས་ལས་རིམ་འདི་ལྟར་བསྒྲིགས་དགོས་པར་དགྱེས་པའི་བཀའ་བཟང་དམིགས་སུ་བསྩལ་ཞིང་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་ཞབས་ཏོག་ཞུས་པ་ཉིད་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་མཆོག་གླིང་གསུམ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་ལའང་ཕན་པའི་མཚན་ལྟས་གསལ་པོར་གྱུར་པས་རྗེ་དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་འཇུག་བདེའི་དོན་ཚང་གི་ཚུལ་དུ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་དད་བློ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྤེལ་བ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་གྱི་དཔལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/zab mo rdzogs chen sde gsum gyi cha lag rigs gsum 'dus pa'i snying thig gi bka' srung ma gcig dud sol lha mo'i mchod phrin rgyas pa phrin las yongs 'du'i dga' tshal zhes bya ba bzhugs so// @#/__/na mo gu ra we/_'khor 'das chos kun dbyings kyi mkha' ru sdom/_/bde chen me lce'i gnyis snang bud shing bsregs/_/'jigs byed gtum mo dud pa'i sol ba mar/_/btud nas de yi mchod chog gus pas spro/_/de yang bstan srung dbang mo 'di nyid kyi srog dbang thob cing dam tshig la gnas pa'i sngags pas mchod sprin dkyus ma'i tshul du nyams su len pa'i tshul la/_thod pa mtshan ldan la sogs pa'i snod bzang por lha mo'i dpal bshos zur gsum me ri'i rgyan ldan la mtheb kyu mang po'i bskor zhing dar gdugs mthing nag btsugs/_ra nag dang bya nag gtso bor gyur pa'i sha khrag gi 'phan dar/_yungs kar gyi gong bu sogs kyis brgyan/_khur ba shing thog bye brag blugs la many+dzi'i steng bzhag_/phyi mchod rnams dang*/_sman raka_/gser skyems sogs kyis mdzes par bya/_'byor na bdag bskyed kyi gtor ma dang*/_sku rten sogs bshams pas brgyan par bya/_bdag bskyed rigs gsum snying thig las 'byung ba'i gshin rje lta bu byung na legs shing*/_gzhan du gsang thig phur pa/_thugs sgrub rgyun gyi bkol byang rnams gang 'os btang nas/_thog mar gnas khang dang mchod pa'i yo byad byin gyis brlabs pa ni/_hU~M:_gnas khang dur khrod chen po'i gzhal med khang:_ye shes bkod pa 'byams klas 'od 'bar dbus:_nyer spyod 'dod yon drag po'i longs spyod kun:_bde stong mchod pa'i phyag rgya chen por gyur:_oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pany+tsakA ma gu Na d+harma d+hA tu sarba pU dza AHhU~M zhes phyi mchod dang*/_sman gtor rak+ta gsum/_ra~M ya~M kha~M gis bsang*/_stong pa'i ngang las rlung me thod pa'i sgyed bu gsum la gnas pa'i kA pa lar dam rdzas sha lnga bdud rtsi lnga me rlung gis sbyangs/_ye shes kyi bdud rtsi thim pa dang gnyis su med par gyur/_oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrI Tha:_oM AHhU~M ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M hrIHTha:_oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dzo ba liM ta ba la ba te gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHTha:_zhes so sor lan gsum gsum dang*/_oM AHhU~M mang du brjod pas byin gyis brlab/_gnyis pa lha mo'i dam tshig pa bskyed pa ni/_mdun du skad cig gis lha mo dud pa'i sol ba ma bzhugs pa'i snying ga pad ma 'dab bzhi'i snying po dang bcas pa'i steng du hU~M me ltar 'bar bas/_sdig pa can gyi lus bsregs thal bar gyur pa'i steng du pad ma'i snying po'i srog gi rang bzhin yi ge oM/_oM de'i steng ba~M yongs su gyur pa las bum pa dkar po bdud rtsis gang ba/_de las bdud rtsi lud de oM bkrus pas 'od zer dkar po rab tu 'bar bar gyur/_oM ma hA kA li de wI ka ra lam+bi da na satwa kA la rA tri tsaN+Da rU pa Ni hU~M phaT/_de nyid skad cig gis dpal ldan lha mo'i skur gyur pa ni/_sku mdog sprin dang bung ba ltar shin tu gnag pa rab tu skem pa keng rus kyi lus can/_zhal gcig phyag bzhi zhabs gnyis pa/_g.yas kyi dang po na ral gri/_'og ma na b+han d+ha khrag gis bkang ba/_g.yon gyi dang po na shak+ti/_'og ma na tri shUl/_mi ro rengs pa khar bcug nas mche ba gtsigs shing spyan gsum dmar po bzlog nas blta ba/_dbu skra kham nag gyen du brdzes shing*/_/lan bu g.yon du 'khyil ba/_/dbu la sbrul dang thod phreng gis brgyan pa/_/snyan cha g.yas na sbrul 'khyil ba'i mgul nas dril bu 'khrol ba/_/snyan cha g.yon na seng ge'i ral pa dmar ba/_/rna ltag gnyis na me tog dang dar nag po'i cod pan 'phur ba/_/lha ma yin la sogs pa'i thod pas do shal byas pa/_/glang po che'i ko rlon stod g.yogs su gyon pa/_/ba glang gi ko rlon re lde ser pos sham bu btags pas smad dkris pa/_/khrag dang zhag gi dum bur bres pa klu'i rgyal po gshibs pa'i ske rag byas pa/_/zhabs gnyis lcag sgrog gis brgyan pa bong bu gwa pa'i steng na btsan skyil du bzhugs pa/_dur khrod brgyad kyi dbus na skad dung dang 'brug gi sgra ltar sgrogs shing*/_ma mo mkha' 'gro dang sha za thams cad dbang du sdud pa/_de ltar gsal ba'i dbus su thugs kyi ye shes mar me ltar 'bar ba sgo nga'i dbyibs can sor bzhi pa/_de'i dbus su hU~M nyi zla la gnas pa'i steng du/_oM hU~M shrI ya de wI kA li kA li ma hA kA li hU~M b+h+yo:_zhes pas bskor bar gyur/_thugs ka'i hU~M las hU~M gcig chad de b+ha gar thim/_badz+ra lA s+ya rA ga ya mi/_rang gi snying ga nas 'od zer lcags kyu lta bur 'phros pas/_rang bzhin gyi grub pa'i gnas nas dpal lha mo nag ma 'khor ma mo nag mo gcer bu ral pa can thod pa'i phreng ba se ral khar brgyan pa/_lag pa g.yas na mi'i snying*/_g.yon b+han+d+ha khrag gis gang ba 'dzin pa/_snying gi dkyil na b+h+yo yod pa bsam gyis mi khyab pa dang bcas ste oM badz+ra sa mA dzaH_sbyar ba'i spos bsregs dbyangs rol dang bcas te/_hU~M b+h+yoH_dad pa dang ni dam tshig gis:_tshur gshegs tshur gshegs 'dod khams dbang:_gshin rje'i lcam mo bdud kyi yum:_he ru ka dpal dgyes sde mo:_bde chen dud pa'i sol ba can:_gtso 'khor bran dang yang g.yog bcas:_snang srid ma gshin bye ba'i tshogs:_sangs rgyas bstan pa srung ba dang:_nyams pa'i dgra bgegs bsgral ba'i phyir:_gnas 'dir gdung bas spyan 'dren na:_las la ma g.yel da tshur byon:_zhes dang rgyas par spro na gu ru chos dbang gter byon chos drug sras mkhar ma las so/_mchan/_hU~M/_bdag ni rig 'dzin sgrub pa po:_bdag ni rnal 'byor dam tshig can:_dam la gnas shing lha la 'phreng:_khyod ni dbang mo mthu rtsal can:_sngon tshe dpag bsam shing gi drung:_rgyal ba shAka thub spyan snga ru:_bstan pa srung bar zhal bzhes pa'i:_khyod kyi dam tshig gnyan po 'di:_da lta rnal 'byor rjes bskul te:_sgrub cing bskul te gshegs su gsol:_ma hA kA li gshegs su gsol:_nag mo chen mo gnas 'dir byon:_nag mo 'bum sde gnas 'dir byon:_bos so lha mo snyan ma sra:_g.yab bo nag mo spyan ma brtul:_brten no srung ma rgyun ma ring:_bsgrub bo nag mo gong ma g.yel:_rbad do chos skyong mthu ma chung:_do nub dam tshig gnas 'dir byon:_do nub chad ltar tho la thon:_ma ltar bsten no byams par gyis:_rje ltar mchod do dbang ma che:_bran ltar bskul lo rgyud ma ngan:_dam tshig gnyen po ma g.yel cig:_dpal ldan lha mo 'khor bcas la:_rig 'dzin rnal 'byor bdag cag gis:_dga' dang gus pas phyag 'tshal lo:_mos pa'i gdung bas mchod pa 'bul:_spyan 'dren rgyas bsdus gang ltar yang mthar sngags/_oM shrI de wI kA li kI li ma hA kA li hU~M b+h+yo ma ma ya ma sa pa ri wA ra e A ral+li hrIMhrIM dzaHdzaH_zhes sbyar bas spyan drangs pa rnams/_bzhi pa bzhugs su gsol ba ni/_he ru ka dpal dgyes pa'i zhing*/_/gdod nas grub pa'i dur khrod che/_/tshogs brgyad dag pa'i zhing gi dbus/_/khrag mtsho 'khrugs klong dgyes par bzhugs/_/dzaHhU~M ba~M ho:_sa ma ya ho:_sa ma ya s+t+wa~M:_lnga pa dam bsgrags ni/_hU~M b+h+yo:_rdo rje 'chang dbang gshin rje gshed:_rtsa brgyud bla mas gnyer gtad ltar:_khrag 'thung chen mo 'khor bcas kyis:_dam tshig bdud rtsi 'di gsol la:_dgyes pa'i zhal ston gzi byin bskyed:_gsal ba'i lung stsol nus pa spor:_thugs kyi dgongs la bde chen sgrubs:_bcol ba'i las kun myur du mdzod:_badz+ra a mr-i ta sa ma ya rak+Shan tu:_zhes nang mchod 'thor bas sngon gyi dam tshig rjes su dran par bsam/_drug pa phyag gis btud pa ni/_hU~M b+h+yo:_he ru ka yi dbyings nyid las:_ye shes rol pa'i ma mo che:_thabs kyi skur bstan rdzu 'phrul can:_ma gcig lha mo gus phyag 'tshal:_na mo na ma ye:_dam ye gnyis med la phyag gis btud nas/_lnga pa mchod pa la/_rgyas par spro na dang po phyi mchod 'bul ba ni/_hU~M b+h+yo:_lhan skyes d+hU ti'i rin chen snod yangs par/_/rdo rje zla nyi bzhu ba'i mchod yon bsgreng*/_/dwangs ma rlung gis 'grem pa'i zhabs bkru'i rdzing*/_/dga' bzhi'i me tog bzhad pa'i man+dar/_/'pho med sdom pa'i khrims kyi bdug spos ldang*/_/'od gsal gtum mo'i snang byed tshar du dngar/_/kun tu sim byed ro brgya'i bda' bas myos/_/bde stong dpyid kyi glu dang gling bu sogs/_/sgyu 'phrul rdo rje mtshan dpe phyi nang gzhan/_/phung khams dwangs ma dra bar sdom pa yi/_/mchog tu mi 'gyur ye shes mchod sprin gyis/_/ma gcig lha mo 'khor bcas mnyes gyur cig_/oM ma hA kA li de wi sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da sarba pU dza AHhU~M:_gnyis pa nang mchod ni/_hU~M b+h+yo:_rdo rje khros pa'i zhe sdang mtshon chen gyis/_/sgo lnga'i 'khrul rtog bsad pa'i dbang lnga'i gzugs/_/gzung 'dzin tshil khrag zhu ba'i zhun chen spos/_/dkar dmar bde stong rlabs 'khrugs dri bzang chab/_/zag pa dbyings sgrol sha rus zhal gyi zas/_/'byung lnga dbyings thim chos nyid rang sgra'i dbyangs/_/rtog bral dur khrod nang gi 'dod yon sprin/_/dbyings chen lha mo'i tshogs la 'bul gyis bzhes/_/oM sh+ma shA na pa ti sa pa ri wA ra rU pa shab+da g+han+d+he rA sa spar+she ma hA su kha pU dza AHhU~M/_gsum pa gsang mchod ni/_hU~M b+h+yo:_mchog tu mi 'gyur bde chen sman/_/stong chen dbyings kyi rak+ta bskyil/_/zung 'jug rdo rje'i ba liM ta/_/snang bcas ma~M sa'i ri bo brtsegs/_/chags chen khrag mtsho'i rba rlabs 'phyo/_/rtog med ba su ta yi phreng*/_/dpal chen dgyes pa'i longs spyod kyis/_/rdo rje dgyes ma mchod cing bsnyen/_/ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:_ma hA rak+ta khA hi:_ma hA ma~M sa rak+ta go ro tsa na ba su ta ba liM ta kha kha khA hi:_bzhi pa de kho na nyid kyi mchod pa ni/_hU~M b+h+yo:_'od gsal dbyings su chos kun sbyor/_/glo bur med snang 'khrul chos bsgral/_/ye shes gcig gi ngo bo la/_/mchod dang mchod bya 'khor gsum bral/_/d+harma d+hA tu A/_mchod phreng de dag bsdu na gter gzhung rdo rje'i tshig dngos ni/_hU~M b+h+yo:_stong nyid dbyings las bde ba'i rtsal:_rnam pa du mar 'char ba yi:_phyi nang nyer spyod 'dod yon lnga:_sman raka gtor tshogs rgya mtshos mchod:_mthun rdzas rten rdzas sgrub rdzas kyis:_thugs dam bskang zhing nyams chag bshags:_gnas skabs mthar thug dngos grub kyi:_'dod pa'i 'bras bu mchis par mdzod:_oM badz+ra ar+g+haM nas shab+das rba pU dza ho:_ma hA a mr-i ta khA hi:_ma hA rak+ta khA hi:_ma hA ma~M sa rak+ta go ro tsa na ba su ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:_zhes pa kho nas phul kyang rung ngo*/_/bye brag tu gtor ma 'bul ba ni/_gtor ma'i nang du ha ser po/_ho dkar po/_hrIH_sngon po de rnams kyi 'od kyis kha dog dri ro ngan pa bcom ste bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/_oM ha ho hrIHswA hA/_lan gsum brjod/_oM hU~M shrI ya de bi kA li ma hA kA li hU~M b+h+yoH_oM ma hA ma~M sa khA hi/_ma hA go ro tsa na khA hi/_ma hA ba su ta khA hi/_i dam ba liM ta gr-i h+na gr-i h+na pA ya hU~M phaT swA hA/_zhes lan bdun gyis phul bas 'khor dang bcas pas gsol bar bsam/_bstod pa ni/_mi rkang gi gling bu bud/_thod rnga 'khrol ba dang bcas snyan pa'i dbyangs kyis rgya gzhung gi bstod pa til mar ma dang*/_lha mo'i rgyud las byung ba'i bstod pa ni/_hU~M b+h+yo:_dpal ldan lha mo dpag par dka' ba'i don/_/thabs kyi cho 'phrul nam mkha'i mtha' la spyod/_/byang chub sems dpa'i sprul pa khyod nyid la/_/sgo gsum rdul snyed dbyangs kyis phyag 'tshal bstod/_/ma gcig 'dod pa khams kyi dbang phyug ma/_/bdud kyi yum la gshin rje'i lcam gcig ste/_/nag mo za byed rngams pa'i mche ba can/_/dpal ldan re ma ti la phyag 'tshal lo/_/gong ma gong ma'i sa la rab gnas kyang*/_/dge bcu'i rtags ni dman pa'i zhing der bstan/_/gdug pa'i tshul gyis 'gro ba 'dren mdzad ma/_/bstod par 'os pa khyod la phyag 'tshal bstod/_/sangs rgyas sa la smin pa'i smon lam can/_/sa brgyad non pa'i gzhon nu'i tshul 'chang ma/_/'gro ba 'dul phyir drag mo'i tshul ston cing*/_/gdug pa 'dul mdzad khyod la phyag 'tshal bstod/_/gsang sngags rnal 'byor grub pa'i bdag nyid ma/_/yon tan rnams kyi sku mdog phyag mtshan ni/_/don du snang ba med kyang gdul bya'i phyir/_/rtags kyi phyag rgyar ston la phyag 'tshal bstod/_/sku gsung thugs ldan sprul pa rgya mtsho las/_/dregs pa bcom mdzad bdud dpung zil gyis gnon/_/'gro drug 'joms mdzad sems can kun gyi ma/_/bstan pa rgyas mdzad ma la phyag 'tshal bstod/_/dpal ldan lha mo gnyis su med pa ste/_/don dam spros bral chos nyid 'di las btsal/_/srid dang rnam grol yang dag don gcig ma/_/thams cad gnyis med sku la phyag 'tshal bstod/_/khyod ni rgyal ba mang po'i yon tan sdud/_/chos kyi dbyings su rgyal ba rnams dang mjal/_/zab mo dbu ma'i rang bzhin ston pa'i phyir/_/mi mjed 'jig rten shin tu rtsub pa 'dir/_/phyi rol tshul gyis thams cad 'dren mdzad ma/_/khyod ni spros bral 'od gsal zhi ba'i ngang*/_/thugs kyi thugs mchog rnam par bden pa'i yum/_/gdod nas gnyis med khyod la phyag 'tshal bstod/_/dpal ldan lha mo nag mo khyod la ni/_/lhar bcas gshin rje rgyal po nyid kyis 'dud/_/srid gsum brtan g.yo lto ba'i dbus na 'chang*/_/mtshungs med ma gcig khyod la bdag phyag 'tshal/_/ma rnams nang nas khyod ni rtag mchog ste/_/'jig rten gsum po thams cad khyod la bstod/_/yang dag ye shes gya nom bkra shis pa/_/yid bzhin nor bu khyod la phyag 'tshal bstod/_/bkra shis mchog grub sems bde grags ldan ma/_/ma mar grags shing 'jig rten rab tu skyong*/_/'thab mo'i g.yul du rtag par rgyun du rgyal/_/da lta gshin rje'i sring mo chen mor gyur/_/gos su rtag par dar gos sngon po gyon/_/sdug dang mi sdug byad bzhin kun kyang ston/_/spyod mchog dam pa tshad med 'jig rten 'das/_/dad cing skyabs su song ba rjes su 'dzin/_/ri brag zab mo nags tshal gtsang po'i 'grams/_/dur khrod la sogs gnas su rgyu byed cing*/_/gang gis dad cing bstod par byed rnams la/_/ji ltar re ba'i 'bras bu nges par stsol/_/rma bya'i sgro yi rgyal mtshan ba dan phyar/_/dus so cog tu 'jig rten skyong bar byed/_/rdo rje'i dril chog sgra 'byin tri shul 'dzin/_/res 'ga' g.yas g.yon nyi zla'i ru mtshon phyar/_/zla ba mar ngo'i tshes dgu bcu gcig la/_/gang gis mchod par byed la mchog stsol zhing*/_/sems can kun la rnam par gzigs pa la/_/lha mo'i mchog tu gyur te dpe med pa/_/zhi dang khro bo sna tshogs tshul mdzad ma/_/srid gsum gtso bo kun kyang khyod la mchod/_/phyogs bcu'i 'jig rten dag tu sgron mer gyur/_/gus pas khyod la re ba de kun skong*/_/rgyu skar phreng ba'i dbus na zla ba bzhin/_/lha rnams kun gyi nang nas mchog mdzes ma/_/mthong bas 'jig rten gsum gyi kun dga' 'phel/_/lte bar rdzong bcas lha rnams g.yul las rgyal/_/nges don sras bcas rgyal ba'i phrin las ma/_/snang srid ma mo'i dkyil 'khor yangs pa'i rje/_/bstan skyong sgyu 'phrul drwa ba'i rol rtsed can/_/dngos grub gnyis kyi gter mdzod ye shes sku/_/g.yul 'gyed 'jig gnas rgyal po'i chad pa dang*/_/me chu choms rkun la sogs 'jigs pa'i tshogs/_/rtse gcig sems kyis khyod la mngon phyogs na/_/nges par mya ngan sdug bsngal kun las thar/_/dge sdig mi srun yongs su skyob pa'i phyir/_/byams dang snying rje chen pos mdun na gnas/_/de phyir bdag gi bsam pa rtse gcig tu/_/lha mo che la phyag 'tshal skyabs su mchi/_/zhes gsol phrin rgyas pa'i skabs bstod chen gnyis ka'am res mos su btang*/_bsdu na gter gzhung dkyus kyi bstod pa ni/_hU~M b+h+yo:_dbyings yum shes rab pha rol phyin:_rdo rje dbyangs can drag mo'i tshul:_'jig rten dregs pa gshin rje'i lcam:_bdud kyi yum la phyag 'tshal bstod:_sku mdog nag mo keng rus gzugs:_gtum mo gtsigs byed mi ro za:_ral pa dmar po spyan gsum g.yo:_dam tshig can la phyag 'tshal bstod:_zhal gcig phyag bzhi'i dang po gnyis:_ral gri dang ni mdung thung bsnams:_'og ma thun khrag rtse gsum phyar:_phrin las rdzogs la phyag 'tshal bstod:_snyan gong dril bu seng ge dang:_sku la thod sbrul me tog brgyan:_glang chen stod g.yogs ba lang dang:_re sde'i sham thabs 'phyang la bstod:_zhabs zung lcags sgrog sgra dang bcas:_bong bu gwa pa'i steng na rol:_dur khrod ma gshin tshogs kyi rje:_khrag 'thung chen mor phyag 'tshal bstod:_thugs dang mthun pa'i gtor ma dang:_sman raka phud mchod 'di bzhes la:_'khor srung rkyen bzlog bar chad sol:_rnam bzhi'i phrin las 'grub par mdzod:_zhes pa 'di rgyun gsol skabs gter gzhung gi bstod pa 'di kho nas chog go_/bzla sa pa ni/_rang gi thugs srog 'od zer gyis:_ma mo 'khor bcas thugs dam bskul:_zhi dang dgyes chags drag shul gyi:_las rnams thams cad 'grub par bsam:_gong non gyi bzlas pa cung zad sngon du 'gro bas/_oM ro ru ro ru bi d+hiSh+Tha ba dot+sika ma la rak+sha sI hU~M b+h+yo hU~M:_shIn+taM puSh+TiM bA shaM mA ra ya rbad:_ces dang chos drug sras mkhar ma'i gzhung du/_bdag nyid lha mo'i skur bsgom pa dang mdun gyi ma mo 'khor dang bcas pa mngon sum du gsal ba'i zhal nas sngags kyi sgra dir dir byung bar bsam/_thugs kar b+h+yo mthar yig 'bru rnams gsal ba la sems rtse gcig tu gtad/_g.yeng ba dang mi tshig gi skyon spangs te/_oM hU~M shrI ya de wI kA li hU~M b+h+yo/_e A ra l+li hrIM dzaH_zhes bsnyen pa'i sngags dang*/_bsnyen sngags la/_dr-i sh+ya dzaHhU~M ba~M ho:_sa ma ya s+t+wa~M sa ma ya ho:_zhes sham bu sbyar na lha mo dgug gzhug bcings pa dang dbang du bya ba'i sngags sbyar bas zhal mngon sum du ston pa dang*/_des kyang sbyar rtags ma byung na/_oM hU~M b+h+yo e A ral+li hrIM dzaH_zhes btags stong bzlas shing dmigs pa gzir bas gzugs ston pa dang*/_ci 'dod pa'i las byed par gsungs/_yang bdag mdun lha mo las gsal ba'i thugs ka'i mar me'i nang du hU~M gi 'od zer las/_dzaHdmar po sbrel ma phyogs bcur 'phros 'dus pa las/_lcags kyi sbyang mo ral pa can mang po spros te dgra bo'i snying rtsa dbu ma'i nang gi khrag 'thung bar bsam la/_oM hU~M shrI ya de wi kA li ma hA kA li hU~M b+h+yo/_ma ma sha trU~M a mu ka mA ra ya hU~M hU~M phaT phaT/_zhes dang*/_nad gdon zhi bar 'dod pas/_oM hU~M shrI ya de wi kA li ma hA kA li nad gdon thams cad shIn+tiM ku ru ye swA hA/_zhes bzla bar gsungs/_bzlas pa grub pa dang*/_lag pa khu tshur mdzub mo gnyis bsgrengs te/_kha 'gram g.yas g.yon du bzhag la/_oM b+h+yoHbrta li brta li tshe/_lan gsum gyis gtor ma la bdud rtsi'i kha phru btab/_b+h+yoH_dur khrod bdag mo dngos grub zhal/_/gtum mo gtsigs byed yi dwags kha/_/dam tshig srung ma khrag dga' ma/_/kI li'i sgra sgrogs sbyor zin ma/_/dur khrod ro yi tshogs dbus su/_/tshogs dang pho nya bcas pa ru/_/gtsigs byed gtum mo dud sol ma/_/gsol zhig bzhengs shig dam tshig lha/_/gnas su gnas par mdzad du gsol/_/bdag gi sems la ci 'dod pa/_/de ni khyod kyis grub par gyis/_/bdag gi las ni ci byed kyang*/_/de la kun gyis grogs gyis shig_/lha mo nag mo mthu mo che/_/'phags ma khyod la bdag bstod do/_/bstan la gnod pa'i gdug pa kun/_/myur du sgrol ba'i phrin las mdzod/_/nyin dang mtshan du bya ra gyis/_/bcol ba'i las ni 'grub par mdzod/_/gr-i h+Na gr-i h+Na sarba duSh+TaM b+hak+Sha b+hak+Sha/_phreM phruM phriM phroM phaT swA hA/_zhes brjod la se gol gdab/_mkha' 'gro ma dud pa'i sol ba ma/_'khor nag mo 'bum sde dang bcas pa khyed rnams kyis mchod sbyin gyi gtor ma kha dog dri ro reg bya dam pa dang ldan pa 'di gsol la rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi/_gdon rigs stong phrag brgyad cu/_rmi ltas mtshan ngan chag che nyam nga bkra mi shis pa thams cad zhi zhing bzlog par mdzad du gsol/_bdag gi lus dang grib ma'i tshul du 'grogs la bsam pa'i don thams cad yid bzhin du 'grub par mdzod cig_/zhes bcol bas bka' bzhin bgyi'o zhes zhal gyis bzhes par bsam/_thugs dam bskang ba'i rim pa la/_dang po bskang rdzas byin gyis brlabs pa ni/_sngags kyis bsangs sbyangs/_stong pa'i ngang las gnas khang dur khrod drag po'i bkod pa 'jigs su rung ba'i dbus su/_hU~M yig dpag tu med pa 'od du zhu ba las byung ba'i phyi nang gsang ba'i rten rdzas sgrub rdzas skong rdzas kyi bye brag bsam gyis mi khyab pa 'jig rten gyi khams rgyas par snang zhing rgyun mi chad par 'byung ba dang*/_sman gtor rak+ta dam ye gnyis su med pa'i bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs shing zad mi shes par gyur/_oM ha hoHhrIHswA hA/_lan gsum/_na maHsarba sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis spel la/_badz+ra s+pha ra Na khaM zhes brjod pas rgyas btab la/_hU~M hrIH_chos nyid dbyings las bde chen rtsal/_/ma gshin dregs pa kun gyi rje/_/bstan dang bstan 'dzin legs skyongs mdzod/_/kaM ka li yi thugs dam bskang*/_/yon chab me tog bdug spos mar me dang*/_/dri mchog zhal zas sgra snyan rol mo'i tshogs/_/nag mo 'khor dang bcas la 'bul/_/khyad par mthun pa'i dam rdzas ni/_/dpal gyi gtor ma zur gsum la/_/tsit+ta snying gi rgyal mtshan btsugs/_/gser skyems bdud rtsis bran pa 'dis/_/bskang ngo khyod kyi thugs dam bskang*/_/bdud rtsi sman gyis thugs dam bskang*/_/dmar chen ar+g+has thugs dam bskang*/_/b+ha liM gtor mas thugs dam bskang*/_/'dod yon lnga yis thugs dam bskang*/_/tshogs kyi 'khor los thugs dam bskang*/_/rnga gling dbyangs snyan rol mo'i sgras/_/dpal gyi lha mo'i thugs dam bskang*/_/sprul pa'i lha mo'i thugs dam bskang*/_/las kyi lha mo'i thugs dam bskang*/_/ma gcig dpal ldan dud sol ni/_/'khor du nag mo 'bum sdes bskor/_/gtso 'khor ma lus thugs dam bskang*/_/tshogs dang gtor mas thugs dam bskang*/_/bskang bsdus grangs bsags na 'di yan bsags pas rung snyam/_gtso mo chen mo dud sol ma/_/khyod kyi g.yas na sprul pa'i las mkhan ni/_/dmar mo spyan gsum lcags kyi ral pa can/_/phyag g.yas lcags kyus dgra bo'i snying nas 'gugs/_/dam nyams 'ching byed zhags pa g.yon na thogs/_/stong gsum rgyu phyir chibs su bong bu chibs/_/drag mo 'gugs byed gsum gyi thugs dam bskang*/_/khyod kyi g.yon nas sprul pa'i las mkhan ni/_/nag mo spyan gsum khrag gi ral pa can/_/ma rung gsod byed phyag g.yas ral gri 'dzin/_/gtso la stob phyir tsit+ta g.yon na thogs/_/dur khrod chas brgyad chibs su bong bu chibs/_/dgra bgegs gsod byed gsum gyi thugs dam bskang*/_/khyod kyi mdun nas sprul pa'i las mkhan ni/_/gcer bu spyan gsum dung gi mche ba can/_/gsod byed sun 'byin phyag g.yas dgra snying thogs/_/gdug pa skrag mdzad g.yon na thod khrag 'dzin/_/mkha' la 'gyu phyir rlung gi bong bu chibs/_/dmar mo tsa mun ti yi thugs dam bskang*/_/khyod kyi rgyab nas sprul pa'i las mkhan ni/_/dmar nag phur pa'i lha mo re ma ti/_/spyan gsum mche gtsigs gtum drag dre'u zhon/_/phyag g.yas ral gris dam nyams srog rtsa gcod/_/g.yon pa lcags phur dgra bo'i snying nas 'debs/_/nag mo thun khrag 'debs kyi thugs dam bskang*/_/thugs las sprul pa'i mkha' 'gro pho nya ni/_/sku mdog dkar ser bong bu chibs/_/phyag g.yas gri gug g.yon na thod khrag 'dzin/_/phrin las sgrub mdzad bzhi yi thugs dam bskang*/_/khrag 'thung nag mo'i spyan sngar khas blang ba'i/_/shar nas dkar mo zhal gcig seng ge'i gdong*/_/lho nas dmar nag zhal gcig stag gi gdong*/_/nub nas sngo nag zhal gcig spyang ki'i gdong*/_/byang nas mthing nag zhal gcig phag gi gdong*/_/khyed rnams rgyan dang cha lugs gcig pa ste/_/dur khrod chas brgyan dril nag rkang gsum chibs/_/phyag g.yas gri gug g.yon pa thod khrag 'dzin/_/dgra bgegs 'joms shing sha dang khrag la rngams/_/dgra sha za zhing 'byung po'i sha la rol/_/phyogs bzhi lha mo bzhi yi thugs dam bskang*/_/byang shar mtshams nas smug nag bya rog gdong*/_/shar lho'i mtshams nas mun mdog lcung ka'i gdong*/_/lho nub mtshams nas khrag mdog dur bya'i gdong*/_/nub byang mtshams nas dud mdog bya rog gdong*/_/sku mdog so so'i cha lugs gcig pa ste/_/dur khrod chas brgyan chibs su dril rta chibs/_/mchongs shing rol pas dam nyams srog dang 'bral/_/dgod cing 'joms dang lding zhing rol la sogs/_/mtshams bzhi lha mo bzhi yi thugs dam bskang*/_/phyogs bzhi mtshams na bzhugs pa yi/_/phra men brgyad kyi thugs dam bskang*/_/las mkhan pho nya nag mo kang ka'i gdong*/_/kun kyang mda' gzhu spu gri b+han+d+ha dang*/_/sbrul zhags rgyu zhags nad kyi rkyal pa bsnams/_/ma rungs gsod byed khyod kyi thugs dam bskang*/_/dam nyams 'dul byed khyod kyi thugs dam bskang*/_/dgra bgegs sgrol byed khyod kyi thugs dam bskang*/_/gzhan yang las byed ma mo 'bum sde dang*/_/ma mo mkha' 'gro bdud mo bye ba'i tshogs/_/nag mo gcer bu 'jigs shing skra bshal ba/_/zhal gcig phyag gnyis gri dang thod pa 'dzin/_/stong gsum ma lus sprin gyi tshogs ltar gtibs/_/srid gsum g.yo mdzad khyod kyi thugs dam bskang*/_/tshogs dang gtor mas thugs dam bskang*/_/bdud rtsi sman gyis thugs dam bskang*/_/dmar chen ar+g+haM thugs=_dmar chen gtor mas thugs=_mchod pa rnam lngas thugs=_'dod yon lnga yis thugs=_rnga gshang rol mos thugs=_dbyangs snyan bstod pas thugs=_dpal ldan lha mos thugs=_srid gsum lha mos thugs=_'gugs gsod thun khrag 'bebs pa dang*/_/gcer bu spyan gsum khyed rnams thugs dam bskang*/_/rigs bzhi'i lha mos thugs=_phra men brgyad kyis thugs=_kang ka ma bzhi'i thugs=_nag mo 'bum sde'i thugs=_ma mo mkha' 'gro'i thugs=_bdud mo bye ba'i thugs=_khyod kyi sprul pas stong gsum khyab/_/srid gsum lha mo'i thugs dam bskang*/_/gtso 'khor ma lus thugs=_srid gsum dag na khyod 'dra'i mgon med pa/_/ma las byams shing sring bas brtse/_/ma sring thugs dam gnyan po bskang*/_/do nub mnyes pa'i tshogs mchod 'bul/_/do nub mnyes pa'i gtang rag gtong*/_/do nub phyi ma'i zhu ba 'bul/_/do nub khyed rnams dgongs su gsol/_/sngon tshe sangs rgyas spyan snga ru/_/khas blangs dam bcas ma g.yel cig_/gsol lo mchod do dud sol ma/_/rig 'dzin rnal 'byor bdag cag dang*/_/bka' srung lha mo dud sol gnyis/_/bskal pa zhig kyang mi 'bral lo/_/bla ma'i sku la brdo ba dang*/_/sangs rgyas bstan la gnod pa dang*/_/bdag la sdang ba'i dgra byung na/_/zhag gsum khong du dgra rtsa chod/_/dus las ma 'da' sa ma ya/_/do nub lha la sems 'khon sbyong*/_/rtsa ba'i slob dpon ma bkur dang*/_/rdo rje spun la mkhon btsugs dang*/_/rtsa ba'i dam tshig ma thub dang*/_/dam rdzas gnyan po ma tshang dang*/_/gtor ma dus su ma thon dang*/_/sku gsung thugs las 'gal ba rnams/_/do nub nyams chags ma lus bskang*/_/bdag gis tshor ba ma nyams kyang*/_/'khrul pa'i dbang gis nyams srid pas/_/dam can thugs dam 'gal srid pas/_/nyes pa mchis na lha la mthol/_/phyin chad nyams pa mi bgyid de/_/rnal 'byor dam tshig nyams pa bskang*/_/nyams chags thams cad da bskang ngo*/_/bskang ngo bshags so thugs dam can/_/zhes dang*/_ma mo'i 'khrugs skong sbyar bar spro na/_kun gzigs mi pham rin po che'i gsung*/_b+h+yoH_lnga brgya dus kyi tha ma la/_/srid pa'i bde sdug ma mos byed/_/sna tshogs longs spyod la brten nas/_/ma mo mkha' 'gro 'khrugs pa las/_/kha rlangs sna tshogs sprin du chags/_/bud med sna tshogs stong khams gang*/_/nad dang mi bde char ltar 'bebs/_/khyad par dmar mo'i tshogs 'byung bas/_/mi rnams 'dod chags me ltar 'bar/_/rtag tu bud med sems byed cing*/_/rang dbang med par mo dbang 'gro/_/tshim pa med par 'dod pas gdung*/_/mkha' la khrag gi 'od zer 'bar/_/sa la sha 'ud chu gnod mang*/_/kun kyang ma mo'i cho 'phrul te/_/nad kyang ma mo khyod kyi nad/_/khrag kyang ma mo khyod kyi khrag_/rims kyang ma mo khyod kyi rims/_/dus kyi 'khrugs pa slong byed ma/_/mtshon gyi skal pas 'jigs byed ma/_/bskal pa'i dus srid bdag mo khyod/_/spyi bdud nad kyi kha lo bsgyur/_/bskang ngo khyod kyi thugs dam bskang*/_/dam rdzas bdud rtsi gtor ma dang*/_/khrag chas bya nag sgo nga sogs/_/rten rdzas sgrub rdzas bskang rdzas kyis/_/'khrugs pa'i ma mo'i thugs dam bskang*/_/thugs dam bskang ba'i byin rlabs kyis/_/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/_/nad kha chod la rims kha bsgyur/_/khram kha phyis la shwa rdel spos/_/nad gdon bar chad bsgyur du gsol/_/nad kha mi 'tshal ma nyid bzhes/_/rims kha mi 'tshal ma nyid bzhes/_/phyi ru rkyen ngan sna tshogs dang*/_/nang du dug lnga rnam rtog gdon/_/khyad par chags sred 'phel ba yi/_/bskal srid dus kyi 'tshub 'gyur rnams/_/mkha' la sprin dang chu rlabs bzhin/_/ma nyid zhal gyi dbyings su bstim/_/pho bdud dal kha g.yas su bsgyur/_/mo bdud dal kha g.yon du bsgyur/_/spyi bdud dal kha mkha' la bsgyur/_/zlog bsgyur chen mo'i dus la babs/_/dus la bab bo sa ma ya/_/dbyings kyi rgyal mo mu kha la/_/snang srid kun tu bzang mo yi/_/b+ha ga bde klong yangs pa ru/_/bskal srid dus kyi khug pa yi/_/rkyen snang kun rtog rang grol nas/_/bskal pa cha snyoms 'byung ba dang*/_/skye dgu bde zhing lha 'dre byams/_/kun kyang theg mchog chos la spyod/_/rnal 'byor sgrub pa po rnams kyis/_/gdod ma'i rang zhal mthong ba dang*/_/gnas skabs yid la re ba yi/_/bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod/_/ces dang yi ge brgya pa bzlas pas nyams chag bshags/_phrin las bcol ba ni/_hU~M b+h+yoH_'gro ba'i don du sku mdog 'jigs pa la/_/ma lus khyab par gsal bar mdzad pa yis/_/nga rgyal dregs pa can rnams 'joms mdzad pa'i/_/yon tan rdzogs pa'i sku la phyag 'tshal bstod/_/ti las skyes pa'i bong bu ni/_/zhing chen rus pa'i thod du byas/_/srin po'i ya 'gal snga ru la/_/ma 'gal dag gi phyi ru byas/_/zhing chen sga stan zhing chung ni/_/gong smad sbrul nag chun pos byas/_/ru tra'i phrug gu'i sga g.yogs byas/_/de steng lha mo dud sol ma/_/zhal gcig phyag bzhi spyan gsum khros/_/g.yas pa ral gri b+han+d+ha bsnams/_/g.yon gnyis shak+ti tri shul bsnams/_/zhabs gnyis btsan skyil brkyang bskum bzhugs/_/ral pa'i thor tshugs g.yon du 'khyil/_/bong bu'i steng nas phyogs bcur gzigs/_/bstan srung bka' yi bya ra mdzad/_/dam tshig can la phyag 'tshal lo/_/khyod las dngos grub zhu ba ni/_/rgyal po klu bdud la sogs pa'i/_/gdon gyi rigs rnams zhi bar mdzod/_/rlung mkhris bad kan la sogs pa'i/_/nad kyi rigs rnams zhi bar mdzod/_/'jig rten las 'das dngos grub ni/_/tshe dbang rgyas dang longs spyod 'phel/_/zang zing nor dang 'bru yi phung po dang*/_/rin chen rkang 'gros phyugs rnams 'phel bar mdzod/_/dpal dang grags dang ldan pa yi/_/longs spyod dam pa bstsal du gsol/_/ma gcig phrin las bcol ba ni/_nad gtong ma mo 'khor bcas rnams/_/dmar chen gtor ma 'di gsol la/_/rim kha chod la dal kha bsgyur/_/ma mo'i dal yams dgra la bsgyur/_/glo bur ye 'drogs dgra la bsgyur/_/rdo rje slob dpon mched lcam dang*/_/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/_/rkyen ngan bzlog la bar chad sol/_/mchog dang thun mong dngos grub zhu/_/rgyal ba'i bstan pa srung zhing spel/_/bstan 'dzin bzhed pa'i don kun sgrub/_/rnal 'byor lam gyi bar chad sol/_/mchog dang thun mong dngos grub stsol/_/'gro kun bde skyid dpal dang ldan/_/rnam dkar las la ngang gis 'dun/_/don gnyis 'bad med lhun grub pa'i/_/dge legs dpal yon rgyas par mdzod/_/snang srid thams cad bde ba che/_/chos dbyings rang byung yum gyi mkhar/_/rtag tu 'pho 'gyur med pa'i dbyings/_/zhi ba chen po'i phrin las mdzod/_/drag po'i las la bskul ba ni/_b+h+yoH_ma g.yel ma g.yel dam can tshogs/_/bos pa'i tshe na snyan ma sra/_/bsten pa'i tshe na rgyang ma ring*/_/rbad pa'i tshe na mthu ma chung*/_/sha khrag gzan du bor nas khyod sgrub bo/_/lus srog 'ben du btsugs nas khyod sgrub bo/_/dam rdzas rten du btsugs nas khyod sgrub bo/_/phug pa zhwa ltar gyon nas khyod sgrub bo/_/rnal 'byor bu ni gtsang shod nya bzhin nyul/_/dam nyams dgra ni gangs stod seng bzhin rgyu/_/sa steng 'di la bdag ni mgon med pas/_/ma gcig dam can thugs rje'i mi dgongs sam/_/'khor gyi tshogs la bka' nan mi mdzad dam/_/dam nyams dgra la phrin las mi mdzad dam/_/lha mo mi pham yi dam srog gi lha/_/rnal 'byor kun gyi dgra lha mo/_/nag mo chen mo char sprin mdog_/dpal ldan lha mo thugs dam can/_/rdo rje'i lcam gcig las mkhan ma/_/srog gcod nad gtong bong zhon ma/_/rnal 'byor bdag gi sdong grogs mdzod/_/dam nyams kun gyi bdud gcod ma/_/dam tshig can gyi tshe 'dzin ma/_/legs nyes kun gyi stangs 'dzin ma/_/'khor dang bcas pa khyed rnams kyis/_/rgyal ba'i spyan sngar zhal bzhes bzhin/_/thugs dam gnyan po ma bsnyel par/_/bdag cag dpon slob 'khor bcas kyi/_/bsam pa yid bzhin bsgrub par mdzod/_/rnal 'byor dam tshig ldan pa la/_/mchog dang thun mong dngos grub stsol/_/nad gdon sdug bsngal zhi ba dang*/_/tshe bsod dpal 'byor rgyas par mdzod/_/khams gsum dbang du sdud pa dang*/_/dgra bgegs gnod byed brlag par mdzod/_/'khor rnams pho nyar da thongs la/_/bstan pa bshig pa'i dam nyams 'di/_/bdun brgyud rtsad nas chod la shog_/lo dang zla bar ma bzhag par/_/zhag dang za ma nyid du sgrol/_/rgyan gyi gtor ma 'di bzhes la/_/bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod/_/bla mar smod cing dkon mchog dbu 'phang smad/_/bdag gi dge ba'i bar chad byed pa'i dgra/_/bstan dang 'gro la 'tshe ba'i las ngan 'di/_/khyod kyi khong nas dug gi rlung bus la/_/'du ba rnam bzhi'i nad rnams khong nas slong*/_/pags bzhi lhu rnams sa la rdeb tu chug_/don snying rnam lnga'i khong khrag skyug tu chug_/las ngan 'khor bcas brang chen brdung du chug_/smre ngag cho nge gnam la 'bod du chug_/'chi ba'i dus 'das smyo 'bog bsad par mdzod/_/gcan gzan mkha' lding la sogs ltas ngan thong*/_/bstan pa srung ba'i las rnams 'grub par mdzod/_/ces brjod la thun gtor dgra phyogs su 'phang ngo*/_/rjes rim ni/_gtor chog tsam la/_gong gi phrin bcol gyi rjes/_nongs bshags dang*/_badz+ra lA s+ya rA ga ya mi hU~M/_dam ye gnyis su med pa'i lha mo'i rten rdzas dang sku'i thugs kar bsdus kyang rung ngo*/_/zab gter rdo rje'i tshig gi lte ba la/_/grub brnyes gsung gi gser sbyangs rtsibs stong bkra/_/gsang chen bstan pa'i mkha' dbyings rgyu ba dang*/_/'dod dgu'i phrin las mnga' thang rgyas gyur cig_/ces pa'ang thub bstan yongs rdzogs kyi mnga' bdag 'jam mgon chos kyi rgyal po pad+ma ye shes rdo rje'i lha mo 'di nyid kyi phrin las sgrub pa'i rtags mtshan yang yang gzigs pa'i dgos pa khyad par ba du mas bskul mdo khams kyi nA len+d+ra rdzong gsar bkra shis lha rtse nas rin chen gter mdzod chen mo'i smin grol dga' ston lhug par bstsal ba'i skabs las rim 'di ltar bsgrigs dgos par dgyes pa'i bka' bzang dmigs su bstsal zhing bka' phebs ltar zhabs tog zhus pa nyid rten mchog 'gyur med gling gi mchog gling gsum pa'i phrin las kyi rgyun la'ang phan pa'i mtshan ltas gsal por gyur pas rje de'i sku gsung thugs kyi sras mchog sprul o rgyan stobs rgyal nas kyang yang yang gsung bskul bzhin 'jug bde'i don tshang gi tshul du rig 'dzin rtsal 'chang rnam gsum gyi ring lugs la rgyu mtshan shes pa'i dad blo cung zad thob pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan pad+ma gar dbang mdo sngags gling pas spel ba 'dis kyang bstan 'gro'i dge mtshan gyi dpal mchog tu gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]