DKR-KABUM-05-CA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། ལྔ་པ་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་མངོན་རྟོགས།
Wylie title sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ lnga pa bla med he ru ka'i mngon rtogs DKR-KABUM-05-CA-009.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 9, Pages 47 (Folios 1a1 to 1b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las lnga pa bla med he ru ka'i mngon rtogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 47. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ (sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity bla med he ru ka

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། ལྔ་པ་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་མངོན་རྟོགས་ནི། རྒྱུ་ཡིག་མཐིང་ནག་གདན་སྟེང་བབས་པ་ལས། །བླ་མེད་ཁྲག་འཐུང་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་མཐིང༌། །གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ། །སྤྱན་བགྲད་ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས། །སྨིན་མ་སྨ་ར་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་འབར། །གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་བྱ་ཁྱུང་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན། །གཡོན་གསུམ་ཐོད་པ་ཞིང་དབྱུག་གྭའུ་བསྣམས། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱི་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་དོར་སྟབས་བགྲད། །ཡུམ་ཆེན་ཉིད་ཞི་ཞལ་ལྔ་ཕྱག་དྲུག་གིས། །རྡོར་དྲིལ་འཛིན་འཁྱུད་གཡས་ལྷག་སྦྲུལ་ཞགས་བུམ། །གཡོན་ལྷག་དུང་ཁྲག་མི་ལྤགས་འཛིན་དང་སྦྱོར། །ཤར་དུ་སྣང་གསལ་དཀར་པོ་ཁྲོ་མོའི་གདོང༌། །གཡས་གཡོན་སེང་ཞལ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་སྟྭ་སེང༌། །ཐོད་པ་གཏུན་ཤིང་མི་ལྤགས་གཡོན་གྱིས་འཛིན། །ལྷོ་རུ་འོད་གསལ་སྔོན་མོ་ཁྲོ་མོའི་གདོང༌། །གཡས་གཡོན་གླང་ཞལ་ཕྱག་དྲུག་གཡས་པ་གསུམ། །རིན་ཆེན་མེ་དཔུང་དང་ནི་སྟག་མོ་འཛིན། །བྷན་དམར་ཐོད་དབྱུག་ཏི་ར་གཡོན་ན་བསྣམས། །ནུབ་ཀྱི་སྙན་གསལ་དམར་མོ་ཁྲོ་མོའི་གདོང༌། །གཡས་གཡོན་རྨ་བྱ་ཕྱག་དྲུག་གཡས་པ་གསུམ། །པདྨ་ཞགས་པ་ལྕེ་སྤྱང་གཡོན་པ་ན། །ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་ཏི་ར་བསྣམས། །བྱང་གི་གཡང་གསལ་ལྗང་ཁུ་ཁྲོ་མོའི་གདོང༌། །གཡས་གཡོན་ཁྱུང་ཞལ་ཕྱག་དྲུག་གཡས་པ་གསུམ། །སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་དབྱུག་སྤྱང་ཀི་བསྣམས། །བྷན་དམར་རྒྱུ་ཞགས་ཏི་ར་གཡོན་ན་བསྣམས། །མདུན་དུ་བཀྲག་གསལ་མཐིང་ནག་ཁྲོ་མོའི་གདོང༌། །རལ་པའི་གསེབ་ན་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་མཆུ། །གཡས་གསུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱལ་མཚན་འུག་པ་འཛིན། །གཡོན་གསུམ་མདུང་དམར་སྤུ་གྲི་ཏི་ར་བསྣམས། །ལྔ་ཀའང་དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་སྐུ་ལ་རྫོགས། །ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཚུལ་གྱིས་འགྱིངས། །རྗེ་མོ་སྨན་མོ་སྒོ་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ། །བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཁྲོ་གཏུམ་རྔམས་བརྗིད་ཅན། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་སྤྲས་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སྟོན། །ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས།། །།
[edit]

@#/__sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/_lnga pa bla med he ru ka'i mngon rtogs ni/_rgyu yig mthing nag gdan steng babs pa las/_/bla med khrag 'thung zhal gsum phyag drug mthing*/_/g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing khro zhing gtum/_/spyan bgrad zhal gdangs ljags 'dril mche ba gtsigs/_/smin ma sma ra dbu skra dmar ser 'bar/_/g.yas gsum rdo rje bya khyung sbrul zhags 'dzin/_/g.yon gsum thod pa zhing dbyug gwa'u bsnams/_/dpal dang dur khrod chas kyi rnam par brgyan/_/zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang dor stabs bgrad/_/yum chen nyid zhi zhal lnga phyag drug gis/_/rdor dril 'dzin 'khyud g.yas lhag sbrul zhags bum/_/g.yon lhag dung khrag mi lpags 'dzin dang sbyor/_/shar du snang gsal dkar po khro mo'i gdong*/_/g.yas g.yon seng zhal rdo rje dgra s+t+wa seng*/_/thod pa gtun shing mi lpags g.yon gyis 'dzin/_/lho ru 'od gsal sngon mo khro mo'i gdong*/_/g.yas g.yon glang zhal phyag drug g.yas pa gsum/_/rin chen me dpung dang ni stag mo 'dzin/_/b+han dmar thod dbyug ti ra g.yon na bsnams/_/nub kyi snyan gsal dmar mo khro mo'i gdong*/_/g.yas g.yon rma bya phyag drug g.yas pa gsum/_/pad+ma zhags pa lce spyang g.yon pa na/_/thod pa kha T+wAM rtse gsum ti ra bsnams/_/byang gi g.yang gsal ljang khu khro mo'i gdong*/_/g.yas g.yon khyung zhal phyag drug g.yas pa gsum/_/sna tshogs rdo rje thod dbyug spyang ki bsnams/_/b+han dmar rgyu zhags ti ra g.yon na bsnams/_/mdun du bkrag gsal mthing nag khro mo'i gdong*/_/ral pa'i gseb na rdo rje 'bar ba'i mchu/_/g.yas gsum 'khor lo rgyal mtshan 'ug pa 'dzin/_/g.yon gsum mdung dmar spu gri ti ra bsnams/_/lnga ka'ang dur khrod chas brgyad sku la rdzogs/_/zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang tshul gyis 'gyings/_/rje mo sman mo sgo skyong la sogs pa/_/bdun cu rtsa gnyis khro gtum rngams brjid can/_/sna tshogs rgyan spras rnam 'gyur cir yang ston/_/ye shes me dpung 'bar ba'i klong na bzhugs//_//

Footnotes

Other Information