གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las/ yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i bskang bshags dpal chen dgyes pa'i bzhad sgra DKR-KABUM-07-JA-021.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 21, Pages 183-186 (Folios 1a to 4b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation Khyentse, Dilgo. Grub thob chen po'i thugs tig las yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i bskang bshags dpal chen dgyes pa'i bzhad sgra. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 183-186. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Confessions - bshags pa  ·  Mending Rituals - bskang chog
Cycle ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (khrag 'thung bde gshegs 'dus pa)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity bka' brgyad
Colophon

ཅེས་འདི་རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་རིག་པ་འཛིན། །མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་བཀའ་བསྩལ་བཞིན། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་ལུང་དང༌། །མན་ངག་སྙིང་པོའི་སྲོག་གི་ཐིག །བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྲགས་པ་དེའི། །གངས་ཅན་དབུས་གྱུར་དགའ་བའི་ཚལ། །ངོ་མཚར་ལྷ་ཡི་དོ་ར་ནས། །བྲིས་འདིས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག།

ces 'di rgyal kun ye shes sku/_/'jam dpal grub pa'i rig pa 'dzin/_/mi pham phyogs las rnam rgyal gyi/_/mchog gi sprul sku'i bka' bstsal bzhin/_/rdo rje theg pa'i rgyud lung dang*/_/man ngag snying po'i srog gi thig_/bde gshegs 'dus pa'i rnal 'byor pa/_/bkra shis dpal 'byor grags pa de'i/_/gangs can dbus gyur dga' ba'i tshal/_/ngo mtshar lha yi do ra nas/_/bris 'dis mchog dang thun mong gi_/dngos grub 'dod dgu'i dpal thob shog/

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་མཎྜལ་ལ་བྷྱཿ དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི། །རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི། །ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བཤགས་པ་དང༌། །དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། །བསྐང་བའི་གཏོར་མ་རྫས་ཀྱི་གཏམས། །སྤྱན་གཟིགས་མཆོད་པས་མདུན་བདར་ཞིང༌། །ལྟ་དགོངས་ཏིང་འཛིན་གདེངས་སྐྱེད་ལ། །དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་འདི་ལྟར་གྱེར། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཡེ་ཤེས་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ། །འོད་གསལ་དགོངས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཤར། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །འབར་བ་དགུ་ཀློང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གདོད་ནས་མཉམ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡི་དལ། །བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་དཔལ་ཆེན་དགུའི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས། །རང་བྱུང་རང་ཤར་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད། །བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་གསང་བ་འདུས། །གཤེགས་བྱོན་སྐྱེ་འགྲིབ་མི་དམིགས་ཀྱང༌། །ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་དེར་སྣང་བའི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་དགོངས། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོའི། །ལྟ་དགོངས་ཏིང་འཛིན་གདེངས་སྐྱེད་ཅིང༌། །རྫས་སྔགས་མཆོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཐུ། །བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀུན་བཟང་གི །རོལ་པ་ཆོ་འཕྲུལ་སྒྲོན་མ་ཤར། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ངང༌། །དག་ཅིང་བདེ་ཆེན་མི་འགྱུར་བའི། །ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བློ་ལས་འདས། །གཟུང་འཛིན་ཡུལ་དབང་ཤེས་པ་བྲལ། །རང་སྣང་རྒྱན་གྱི་བཀོད་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་རྫོགས། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ཚོགས། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན། །ས་གསུམ་སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་རྫས། །ཕྱུར་བུར་སྤུང་བའི་ལྷུན་པོའི་དཔལ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེའི་ཞིང༌། །སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་ངོ་མཚར་དཔལ། །གཉིས་སྣང་དག་པའི་གཟུང་འཛིན་ཆོས། །དོན་ལ་དབྱིངས་དང་རིག་པའི་ཀློང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ཆེ། །མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་རུ། །བསྐང་བྱ་བསྐང་བྱེད་ལས་འདས་པའི། །གཉིས་མེད་ངང་དུ་ཡེ་ནས་བསྐང༌། །ཕུང་ཁམས་དྭངས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི། །བདེ་ཆེན་དྲྭ་བ་སྡོམ་པ་ཡིས། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའི། །ཡེ་ཤེས་དམ་ཚིག་གཉན་པོ་བསྐང༌། །མེ་རི་འབར་བ་དབུས་ཀྱི་ཞིང༌། །སྲི་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་བའི་མཆོག །ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བཙན་ཉིད། །ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིས་ལྷ། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་འཇམ་དཔལ་རྒྱུད། །བདེ་ཆེན་བཞད་པ་གར་དབང་གསུང༌། ཐིག་ལེ་གཅིག་སྡོམས་ཐུགས་ཡང་དག །ཕྲིན་ལས་ཕུར་པ་རོལ་པའི་ལྷ། །གསང་མཆོག་དགྱེས་པ་མངོན་རྫོགས་རྗེ། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་རིག་པ་འཛིན། །མཆོད་བསྟོད་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་ལྷ། །གཙོ་མཆོག་དཔལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་དགུ། །སྣ་ཚོགས་བཀོད་པ་བསམ་ཡས་པ། །གཅིག་ལས་དུ་མར་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད། །ཀུན་བཟང་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེར། །རོལ་བའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད། །ངོ་མཚར་རྒྱན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དགྱེས་དགུའི་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ གསང་བ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེའི་ཁམས། །ཟག་པ་ལས་འདས་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག །ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་བྲལ། །རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་ཆོས་ལས་འདས། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་མི་འགྱུར་བའི། །གསལ་སྟོང་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། །སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །སྨན་རཀ་གཏོར་མའི་དམ་ཚིག་རྫས། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་བཀོད་པ་ཅན། །རྟོག་ཚོགས་བདུད་ལ་སྙིང་པོའི་རྩིའི། །ཐེབས་པའི་མོད་ནས་རྒྱུད་དྲུག་བསྒྲལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འདོད་ཡོན་གཏེར། །རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོ་འདིས། །བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་ཚོམ་བུ་དགུའི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་རྫོགས་དབྱིངས་སུ་བསྐང༌། །འཁྲུལ་པའི་ལས་ཀྱི་སྡིག་ལྟུང་བཤགས། །དག་ཅིང་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྣམ་བཅས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང༌། །རྣམ་མེད་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་གཤིས། །ཡེ་ནས་མཉམ་སྦྱོར་ཨེ་ཝཾ་གྱི། །རྡོ་རྗེའི་ཏ་ན་ག་ཎ་ཡི། །གསང་བ་ཆེན་པོའི་ལས་ཀྱི་མཐའ། །ཆགས་དང་སྡང་བའི་ཟུག་རྔུ་བྲལ། །ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་བརྟོལ། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་བའི། །ཆོས་ཉིད་དག་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཆོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་འདིས། །འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །པདྨ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །མ་མོ་རྦོད་གཏོང་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །རིག་འཛིན་སློབ་དཔོན་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །བཀའ་སྡོད་ཆོས་སྲུང་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །མཆོད་འོས་སྲིད་ཞིའི་ལྷ་ཚོགས་བསྐང༌། །བསྐང་ངོ་བཤགས་སོ་ཐུགས་དམ་ཅན། །ཡེ་ཤེས་འབར་བ་དཀྱིལ་འཁོར་དགུའི། །ལྷ་ཚོགས་རབ་འབྱམས་དགྱེས་པར་བསྐང༌། །བསྐང་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཕྱི་ལྟར་བླ་མེད་གསང་བ་ཆེའི། །དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་རྫས་རྣམས་ཀྱིས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་པའི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ནང་དུ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀློང༌། །རྟག་ཏུ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཡི། །ཡེ་སྦྱོར་ཡེ་གྲོལ་བསྐང་བ་ཆེའི། །འཁོར་གསུམ་ལས་འདས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བསྐང་བ་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས། །ཉམས་ཆག་ནོངས་པ་དབྱིངས་སུ་བཤགས། །དངོས་གྲུབ་གནས་ལ་སྒྲིབ་པ་ཀུན། །བྱང་དག་ཚངས་པའི་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ། །ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་མི་སློབ་ཆེའི། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དེ་ཉིད་དང༌། །གཉིས་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་མཛོད། །གནས་སྐབས་བར་ཆད་བགེགས་ཚོགས་ཞི། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བསོད་ནམས་རྒྱས། །ཁམས་གསུམ་རླུང་སེམས་དབང་དུ་བསྡུས། །བདུད་བཞི་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་མཛོད། །ཡང་དག་ལྟ་བའི་བཙན་རྫོང་ཟིན། །བསྐྱེད་རྫོགས་སྒོམས་པས་ལམ་དམན་གྱི། འཕྲང་བརྒལ་སྤྱོད་པས་ལ་དོར་ནས། །ཆོས་ཉིད་སྲིད་ཞི་སྲོག་ཟིན་མཛོད། །མཐར་ཐུག་མ་ཧཱ་ཧེ་རུ་ཀའི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་དང་གཉིས་མེད་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བྱང་ཆུབ་ནས། །དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་འདི་རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་རིག་པ་འཛིན། །མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་བཀའ་བསྩལ་བཞིན། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་ལུང་དང༌། །མན་ངག་སྙིང་པོའི་སྲོག་གི་ཐིག །བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྲགས་པ་དེའི། །གངས་ཅན་དབུས་གྱུར་དགའ་བའི་ཚལ། །ངོ་མཚར་ལྷ་ཡི་དོ་ར་ནས། །བྲིས་འདིས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག། །།
[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs tig las/_yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i bskang bshags dpal chen dgyes pa'i bzhad sgra zhes bya ba bzhugs so// @#/__/na mo gu shrI he ru ka ma hA maN+Dal la b+h+yaH_dbang thob dam tshig la gnas pa'i/_/rnal 'byor sgrub pa po rnams kyi/_/nyams chags thams cad bshags pa dang*/_/dngos grub myur du thob pa'i phyir/_/bskang ba'i gtor ma rdzas kyi gtams/_/spyan gzigs mchod pas mdun bdar zhing*/_/lta dgongs ting 'dzin gdengs skyed la/_/dbyangs snyan rol mo'i 'di ltar gyer/_/hU~M hrIH_ye shes rgya chad phyogs lhung bral/_/'od gsal dgongs pa mkha' khyab shar/_/phyag rgya chen po'i rdo rje'i sku/_/'bar ba dgu klong lhun gyis grub/_/gdod nas mnyam pa'i cho 'phrul las/_/bkod pa chen po lha yi dal/_/bdun brgya nyer lnga dpal chen dgu'i/_/dkyil 'khor nyid du lhun gyis rdzogs/_/rang byung rang shar sgrub sde brgyad/_/bde gshegs kun gyi gsang ba 'dus/_/gshegs byon skye 'grib mi dmigs kyang*/_/thugs rje gang 'dul der snang ba'i/_/dkyil 'khor lha tshogs ma lus dgongs/_/bdag cag rnal 'byor sgrub pa po'i/_/lta dgongs ting 'dzin gdengs skyed cing*/_/rdzas sngags mchod pa'i rten 'brel mthu/_/bden gnyis dbyer med kun bzang gi_/rol pa cho 'phrul sgron ma shar/_/sku dang ye shes rgya mtsho'i ngang*/_/dag cing bde chen mi 'gyur ba'i/_/ngo mtshar bkod pa blo las 'das/_/gzung 'dzin yul dbang shes pa bral/_/rang snang rgyan gyi bkod pa ni/_/ye shes chen po'i ngo bor rdzogs/_/hU~M hrIH_phyi mchod nyer spyod 'dod yon tshogs/_/bkra shis rdzas rtags rin chen bdun/_/sa gsum srid zhi'i dge legs rdzas/_/phyur bur spung ba'i lhun po'i dpal/_/shin tu rnam dag rdo rje'i zhing*/_/snod bcud yongs rdzogs ngo mtshar dpal/_/gnyis snang dag pa'i gzung 'dzin chos/_/don la dbyings dang rig pa'i klong*/_/sku gsung thugs kyi gsang ba che/_/mi zad rgyan gyi gtor ma ru/_/bskang bya bskang byed las 'das pa'i/_/gnyis med ngang du ye nas bskang*/_/phung khams dwangs ma shes rab kyi/_/bde chen drwa ba sdom pa yis/_/rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor lnga'i/_/ye shes dam tshig gnyan po bskang*/_/me ri 'bar ba dbus kyi zhing*/_/sri zhi'i spyi dpal che ba'i mchog_/khrag 'thung yongs kyi rje btsan nyid/_/zag med yon tan bdud rtsis lha/_/snang srid zil gnon 'jam dpal rgyud/_/bde chen bzhad pa gar dbang gsung*/_thig le gcig sdoms thugs yang dag_/phrin las phur pa rol pa'i lha/_/gsang mchog dgyes pa mngon rdzogs rje/_/rgyal ba'i gdung 'tshob rig pa 'dzin/_/mchod bstod drag po sngags kyi lha/_/gtso mchog dpal chen tshom bu dgu/_/sna tshogs bkod pa bsam yas pa/_/gcig las du mar spro zhing sdud/_/kun bzang chos dbyings bde ba cher/_/rol ba'i dam tshig bla na med/_/ngo mtshar rgyan gyis thugs dam bskang*/_/dgyes dgu'i mchog thun dngos grub stsol/_/hU~M hrIH_gsang ba mchog gi rdo rje'i khams/_/zag pa las 'das dpyid kyi thig_/thams cad bdag nyid thams cad bral/_/rdul mun snying stobs chos las 'das/_/bde ba chen po mi 'gyur ba'i/_/gsal stong mi rtog ye shes gzugs/_/sku gsum rdo rje'i bdag nyid che/_/sman raka gtor ma'i dam tshig rdzas/_/ye shes 'khor lo'i bkod pa can/_/rtog tshogs bdud la snying po'i rtsi'i/_/thebs pa'i mod nas rgyud drug bsgral/_/phyi nang gsang ba'i 'dod yon gter/_/rtag pa rgyun gyi 'khor lo 'dis/_/bdun brgya nyer lnga tshom bu dgu'i/_/dkyil 'khor lhun rdzogs dbyings su bskang*/_/'khrul pa'i las kyi sdig ltung bshags/_/dag cing tshangs pa'i dngos grub stsol/_/hU~M hrIH_rnam bcas bde ba chen po'i klong*/_/rnam med stong nyid dbyings kyi gshis/_/ye nas mnyam sbyor e waM gyi/_/rdo rje'i ta na ga Na yi/_/gsang ba chen po'i las kyi mtha'/_/chags dang sdang ba'i zug rngu bral/_/kun tu rmongs pa'i sgrib pa brtol/_/bde chen ye shes rang byung ba'i/_/chos nyid dag pa chen po yi/_/mchod pa kun gyi rgyal po 'dis/_/'jam dpal sku yi lha tshogs bskang*/_/pad+ma gsung gi lha tshogs bskang*/_/yang dag thugs kyi lha tshogs bskang*/_/bdud rtsi yon tan lha tshogs bskang*/_/phur pa phrin las lha tshogs bskang*/_/ma mo rbod gtong lha tshogs bskang*/_/dmod pa drag sngags lha tshogs bskang*/_/'jig rten mchod bstod lha tshogs bskang*/_/rig 'dzin slob dpon lha tshogs bskang*/_/yi dam zhi khro'i lha tshogs bskang*/_/dpa' bo mkha' 'gro'i lha tshogs bskang*/_/bka' sdod chos srung lha tshogs bskang*/_/mchod 'os srid zhi'i lha tshogs bskang*/_/bskang ngo bshags so thugs dam can/_/ye shes 'bar ba dkyil 'khor dgu'i/_/lha tshogs rab 'byams dgyes par bskang*/_/bskang gyur dbang dang dngos grub stsol/_/hU~M hrIH_phyi ltar bla med gsang ba che'i/_/dam tshig chen po'i rdzas rnams kyis/_/dkyil 'khor lha tshogs ma lus pa'i/_/sku gsung thugs kyi thugs dam bskang*/_/nang du gnyis med ye shes klong*/_/rtag tu 'du 'bral med pa yi/_/ye sbyor ye grol bskang ba che'i/_/'khor gsum las 'das thugs dam bskang*/_/bskang ba chen po'i dam tshig gis/_/nyams chag nongs pa dbyings su bshags/_/dngos grub gnas la sgrib pa kun/_/byang dag tshangs pa'i dbugs dbyung stsol/_/zag med yon tan rgya mtsho'i dpal/_/lhun gyis grub pa'i mi slob che'i/_/ye shes rdo rje'i de nyid dang*/_/gnyis med mngon par byang chub mdzod/_/gnas skabs bar chad bgegs tshogs zhi/_/tshe dang ye shes bsod nams rgyas/_/khams gsum rlung sems dbang du bsdus/_/bdud bzhi dgra bgegs tshar gcod mdzod/_/yang dag lta ba'i btsan rdzong zin/_/bskyed rdzogs sgoms pas lam dman gyi/_'phrang brgal spyod pas la dor nas/_/chos nyid srid zhi srog zin mdzod/_/mthar thug ma hA he ru ka'i/_/dkyil 'khor lha dang gnyis med kyi/_/ye shes chen por byang chub nas/_/don gnyis yid bzhin 'grub par mdzod/_/ces 'di rgyal kun ye shes sku/_/'jam dpal grub pa'i rig pa 'dzin/_/mi pham phyogs las rnam rgyal gyi/_/mchog gi sprul sku'i bka' bstsal bzhin/_/rdo rje theg pa'i rgyud lung dang*/_/man ngag snying po'i srog gi thig_/bde gshegs 'dus pa'i rnal 'byor pa/_/bkra shis dpal 'byor grags pa de'i/_/gangs can dbus gyur dga' ba'i tshal/_/ngo mtshar lha yi do ra nas/_/bris 'dis mchog dang thun mong gi_/dngos grub 'dod dgu'i dpal thob shog/__//

Footnotes

Other Information