DKR-KABUM-05-CA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། བརྒྱད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས།
Wylie title sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ brgyad pa drag sngags kyi mngon rtogs DKR-KABUM-05-CA-012.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 12, Pages 50 (Folios 1a1 to 1a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las brgyad pa drag sngags kyi mngon rtogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 50. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ (sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity drag sngags

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། །བརྒྱད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ནི། རྒྱུ་ཡིག་མཐིང་ནག་གདན་སྟེང་བབས་པ་ལས། །སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། །སྤྱན་བགྲད་ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས། །སྨིན་མ་སྨ་ར་དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་འབར། །རྩ་བའི་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ར་གདེངས་མཚོན། །ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་བྷནྡྷ་ཁྲག་གང་ཅན། །ལྷག་རྣམས་ལྷ་བརྒྱད་ཀླུ་བརྒྱད་དོན་སྙིང་འཛིན། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་དོར་སྟབས་བགྲད། །འབྱུང་ལྔའི་བདག་མོ་མཁར་འདེགས་ས་གནོན་འཁྱུད། །ཤར་དུ་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་གྲི་ཐོད་འཛིན། །ལྷོར་བདུད་མེ་ཡི་ཁ་རླངས་ཁྲམ་ཤིང་ཞགས། །ནུབ་ཏུ་སྲིན་པོ་གསོད་བྱེད་གྲི་ཐོད་བསྣམས། །བྱང་དུ་གནོད་སྦྱིན་གང་བཟང་གྲི་མདུང་འཛིན། །བཞི་ཀའང་ཡུམ་བཅས་མུ་སྟེགས་ཀཱ་ལ་སོགས། །ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་དང་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སྟོན། །བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས།། །།
[edit]

@#/__sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/_/brgyad pa drag sngags kyi mngon rtogs ni/_rgyu yig mthing nag gdan steng babs pa las/_/stobs ldan nag po zhal gsum phyag drug pa/_/spyan bgrad zhal gdangs ljags 'dril mche ba gtsigs/_/smin ma sma ra dbu skra kham ser 'bar/_/rtsa ba'i phyag gnyis rdo rje ra gdengs mtshon/_/lcang lor bcas pa'i b+han+d+ha khrag gang can/_/lhag rnams lha brgyad klu brgyad don snying 'dzin/_/dpal dang dur khrod chas kyis rnam par brgyan/_/zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang dor stabs bgrad/_/'byung lnga'i bdag mo mkhar 'degs sa gnon 'khyud/_/shar du 'chi bdag gshin rje gri thod 'dzin/_/lhor bdud me yi kha rlangs khram shing zhags/_/nub tu srin po gsod byed gri thod bsnams/_/byang du gnod sbyin gang bzang gri mdung 'dzin/_/bzhi ka'ang yum bcas mu stegs kA la sogs/_/nyi shu rtsa brgyad lha srin dregs pa'i tshogs/_/sna tshogs rgyan dang rnam 'gyur cir yang ston/_/bskal pa'i me dpung 'bar ba'i dbus na bzhugs//__//

Footnotes

Other Information