DKR-KABUM-05-CA-039

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་རབ་འཁྲུག་གི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་བདུད་སྡེ་མཐར་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མེ་གཟེར།
Wylie title rta zhal yid bzhin rgya can las/ lcags sdig me rlung rab 'khrug gi byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa bdud sde mthar byed ye shes me gzer DKR-KABUM-05-CA-039.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 39, Pages 279-286 (Folios 1a to 8b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Rta zhal yid bzhin rgya can las lcags sdig me rlung rab 'khrug gi byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa bdud sde mthar byed ye shes me gzer. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 279-286. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ (rta zhal yid bzhin rgya can)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity lcags sdig me rlung 'khrug pa
Colophon

།འཕོ་འགྱུརྃ་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གཟུང་འཛིན་གདོན། །ཐོགས་མེདྃ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་འཇོམས་མཛད་ལྷའི། །སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་ཐེགྃ་མཆོྃག་བསྟནྃ་པའིྃ་དཔལ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལྃ་མཚྃན་འདི་རྨད་བྱུང༌། །ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་འཁྲུག་པའི་དབང་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ།།

/'pho 'gyura~M gnyis snang 'khrul pa'i gzung 'dzin gdon/_/thogs meda~M ye shes rdo rjes 'joms mdzad lha'i/_/sgrub thabs byin rlabs thega~M mcho~Mg bstana~M pa'i~M dpal/_/phyogs las rnam rgyal rgyala~M mtsha~Mn 'di rmad byung*/_/lcags sdig me rlung 'khrug pa'i dbang dang sgrub thabs kyi le'u tshan no//

[edit]
༄༅། རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་རབ་འཁྲུག་གི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་བདུད་སྡེ་མཐར་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མེ་གཟེར་བཞུགས་སོ།།


༄༅། །དབང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་གཏུམ་མོ་ཡི། །ཕོ་ཉ་དྲག་རྩལ་རྣོ་མྱུར་རྨད་བྱུང་བ། །ལྕགས་སྡིག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལ་བཏུད་ནས། །ཚུལ་འདི་སྒྲུབ་པའི་ལས་རིམ་འདིར་གསལ་བྱ། །དེ་ཡང་དུག་ལྔའི་རང་གཟུགས་རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲིའི་གཉེན་པོ་གཅིག་ཆོག་ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་འཁྲུག་པའི་བྱིན་རླབས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ། སྟེགས་ཀྱི་ཁར་མཉྫིའི་སྟེང་དུ་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་ནག་པོ་བརྗིད་བག་དང་ལྡན་པ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་ལ་སྡིག་པ་རིགས་ལྔའི་ཙཀླི་བཙུགས་པའི་མཐའ་བསྐོར་དུ། ཁྲག་གི་ཨརྒྷཾ་དབང་པོའི་མེ་ཏོག་སོགས་དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐོར། གཞན་ཡང་སྨན་རཀ །བགེགས་གཏོར། ཚོགས། ཁྲུས་བུམ་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ། ལས་གཞུང་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམས་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་བར་དྲག་པོ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་ལྟར་ལ། དངོས་གཞི་བདག་མདུན་ལྷར་བསྐྱེད་པ་ནི། སྭ་བྷཱ་ཝས་བདག་མདུན་གཉིས་ཀ་སྟོང་པར་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་གཅིག་ཏུ་བསམ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཆོད། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་གནོད་བྱེད་ཚར་བཅད་ཚུར་འདུས་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདག་ཉིད་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་པ། ཁ་དགུ་གདངས་པ། ལུས་པོ་དམར་ནག་གཉེར་མས་གང་བ། སྤྱན་དགུ་བགྲད་པ། གཡས་ཀྱི་རྭ་དགུས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་བསྙིལ་བ། གཡོན་གྱི་རྭ་དགུས་ས་འོག་གཏིང་ནས་གཡེངས་བ། ཁ་དང་རྭའི་རྩེ་མོ་རྣམས་ནས་མེ་འབར་བས་གནོད་བྱེད་སྲེག་པ། ཡན་ལག་བགྲད་པས་ས་གཞི་ཁེངས་པ་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེ་དང་མེ་ཡི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ་འཇིགས་སུ་རུང་བ། གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་རྭ་ཡིས་བཟུང་ཞིང༌། ཁ་གདངས་ནས་ཧབ་ཧབ་ཟ་བར་གསལ་བའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་བསམ། སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྔ་ཡབ་གླིང༌། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་གནས་མཆོག་གི །པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རོལ་པ་ཡི། །དམར་ནག་མེ་ཀློང་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །གདུག་པ་མ་ལུས་འདུལ་མཛད་པ། །རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི །ཡང་སྤྲུལ་ལྕགས་སྡིག་གནས་འདིར་བྱོན། །ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསམ། ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། ཞེས་བཞུགས་སུ་གསོལ། མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་བསྒྲལ་བ་ལས་བྱུང་བའི། །ཁྲག་གི་ཨརྒྷཾ་དབང་པོའི་མེ་ཏོག་དང༌། །ཤ་ཆེན་གསུར་དུད་ཚིལ་ཆེན་མར་མེ་སྦར། །མཁྲིས་པའི་དྲི་ཆབ་ཤ་རུས་ཞལ་ཟས་ཚོགས། །རྐང་གླིང་ཐོད་རྔ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་དང༌། །ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བཅས་པ་འབུལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ་ནས་ཤཔྟའི་བར་དང༌། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ༴ མ་ཧཱ་རཀྟ༴ གྷ་ན་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཆོད་གཏོར་བྱིན་རླབས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས། རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཀ་པཱ་ལར། གཏོར་རྫས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔར་གནས་པ་མེ་རླུང་གིས་སྦྱངས་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་བའི་ཁ་ཆོད་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག་རྡོ་རྗེའི་ཁོང་སེང་བརྒྱུད་གཏོར་མ་ལ་ཐིམ་པས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་དཀར་མེར་གྱིས་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད། ཁྲོ་རྒྱལ་ལྕགས་སྡིག་རིགས་ལྔའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ར་ཙ་ཙིཏྟ་སྲོག་དུང་དུང༌། རུ་རུ་བྷ་ཤ་ཧཱུྃ། མ་མ་སྲོག་དུང་དུང༌། སྙིང་ལ་མ་མ་བྷྱོཿཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ། ཨོཾ་བུདྡྷ། བཛྲ། རཏྣ། པདྨ། ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ། ཨོཾ་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ་སོགས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། དབང་དྲག་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྡིགས་མཛུབ་རྩེ་ལ་སྡིག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་འགྱེད། །ཡང་སྤྲུལ་སྡིག་པས་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་འགེངས། །ཁྲོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བསྙེན་བཟླས་ནི། །ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་མེ་འབར་བས། །བདག་གཞན་ལོག་རྟོག་བག་ཆགས་བསྲེགས། །རིག་པའི་ངར་ལྡན་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོགས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཤིག་ཤིག་ལྡེག །སྟོང་གསུམ་ཧཱུྃ་སྒྲས་གང་བར་བསམ། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུས་པར་གྱུར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ར་ཙ་ཙིཏྟའི་སྲོག་དུང་དུང༌། རུ་རུ་བྷ་ཤ་ཧཱུྃ། མ་མ་སྲོག་དུང་དུང༌། སྙིང་ལ་མ་མ་བྷྱོ། ཞེས་ཇི་ལྟར་རིག་པ་བཟླ། མཐར་མཆོད་བསྟོད་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། དབང་བསྐུར་དགོས་ན་སློབ་མ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་རྗེས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁྱད་པར། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས་རྟག་པར་གཡོ་བ་མེད་ཀྱང༌། གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གྱི་ཤེས་རྒྱུད་དང་འཚམས་པའི་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་པ་ཅིར་ཡང་འཆར་བས་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་ཕན་བདེ་མི་ཟད་པའི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ལས། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་རྒྱལ་དབང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གངས་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་སྤྱི་དང༌། སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་ལོག་རྟོག་འཁྲུལ་པས་བཙན་པ་ལ་ལྷག་པར་དགོངས་པས་རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲིའི་ནད་མུག་མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ་སྐྱོབ་ཕྱིར་བླ་མ་དྲག་པོ་གཙོ་རྐྱང་དང་འཁོར་ཅན། ལས་བྱེད་ཕོ་ཉའི་སྒྲུབ་པ་ཟབ་གཉན་དུ་མ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་དུ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བ་བཞིན་སྐབས་འདིར་གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལྕགས་སྡིག་རིགས་ལྔའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧཱུྃ། ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པའི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །བདག་ཅག་མི་ཕྱེད་དད་པར་ལྡན། །ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང༌། །དབང་བཞི་རྫོགས་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ལན་གསུམ། གསང་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ལ་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་དགོས་པས་རྡོ་རྗེའི་མནའ་ཆུ་འདི་ཉིད་སྲུང་འདས་ཁེ་ཉེན་གྱི་དཔང་པོའི་ཚུལ་དུ་སྙིང་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པར་མོས་ཤིག །འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་དམྱལ་བའི་ཆུ། །དམ་ཚིག་འདས་ན་བསྲེགས་པར་བྱེད། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་གྱུར། །རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འཐུང་ཤིག །ཞེས་བརྗོད་དམ་ཆུ་སྦྱིན། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་བར་ཁས་བླང་བས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་གནང་བ་ནི། ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་ཇི་བཞིན་ནི། །གསང་བ་གསུམ་ལས་མི་འདའ་ཞིང༌། །ཚུལ་བཞིན་དམ་ཚིག་མི་འདའ་ན། །ཚུར་ཤོག་བདག་གིས་རྗེས་སུ་གཟུང༌། ཞེས་བརྗོད། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོད་དེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ། བླ་མ་བདེ་གཤེགས་སོགས་གསུམ། གདུལ་དཀའ་མ་རུངས་བའི་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་འགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་པས་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་སོགས་ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་འགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་སྒོམས་ཤིག །ལས་སྔགས་དང་ཆུས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱང༌། སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་དབྱིངས་སུ་དག་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་གཅིག་ཏུ་བསམ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཆོད། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་གནོད་བྱེད་ཚར་བཅད་ཚུར་འདུས་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སློབ་མ་རྣམས་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་པ། ཁ་དགུ་གདངས་པ། ལུས་པོ་དམར་ནག་གཉེར་མས་གང་བ། སྤྱན་དགུ་བགྲད་པ། གཡས་ཀྱི་རྭ་དགུས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་བསྙིལ་བ། གཡོན་གྱི་རྭ་དགུས་ས་འོག་གཏིང་ནས་གཡེང་བ། ཁ་དང་རྭའི་རྩེ་མོ་རྣམས་སུ་མེ་འབར་བས་གནོད་བྱེད་སྲེག་པ་ཡན་ལག་བགྲད་པས་ས་གཞི་ཁེངས་པ་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེ་དང་མེ་ཡི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ་འཇིགས་སུ་རུང་བ། གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་རྭ་ཡིས་བཟུང་ཞིང་ཁ་གདངས་ནས་ཧབ་ཧབ་ཟ་བར་གསལ་བའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་བསམ། དེ་ལྟར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་དག་གི་ཐུགས་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ་སྐུ་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ནས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་འཁྲུག་པའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཆར་དྲག་ཏུ་བབ་པ་བཞིན་བྱོན་ནས་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཌཱ་དྲིལ་སྤོས་རོལ་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ། ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྔ་ཡབ་གླིང༌། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་གནས་མཆོག་གི །པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་རོལ་པ་ཡི། །དམར་ནག་མེ་ཀློང་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །གདུག་པ་མ་ལུས་འདུལ་མཛད་པ། །རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི །ཡང་སྤྲུལ་ལྕགས་སྡིག་གནས་འདིར་བྱོན། །ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཞེས་པས་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དབང་དངོས་ནི། མདུན་གྱི་སྡིག་པའི་དཔྲལ་བ་ནས་དུང་སྡིག་མགོ་དགུ་ཁ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་སྡིག་པས་གང་བས་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་མགོ་དང་རྭ་མཇུག་གི་ཁ་རྣམས་ཀྱིས་ཟོས་ཏེ་ལྷག་མེད་དུ་སྦྱངས། སྐུའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་དམིགས་པ་སྤྲད་ནས། དུང་སྡིག་དཀར་པོའི་ཙཀླི་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། ཧཱུྃ། རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྤྲུལ་པ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་ལས། །ཡང་སྤྲུལ་ཆོ་འཕྲུལ་དུང་སྡིག་གི །སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། མདུན་གྱི་སྡིག་པའི་མགྲིན་པ་ནས་ཟངས་སྡིག་མགོ་དགུ་ཁ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། སློབ་མའི་མགྲིན་པར་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་སྡིག་པས་གང་བས་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་མགོ་དང་རྭ་མཇུག་གི་ཁ་རྣམས་ཀྱིས་ཟོས་ཏེ་ལྷག་མེད་དུ་སྦྱངས། གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་དམིགས་པ་སྤྲད་ནས། ཟངས་སྡིག་གི་ཙཀླི་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ། ཧཱུྃ། རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྤྲུལ་པ་ཡཀྴ་མེད་དབལ་ལས། །ཡང་སྤྲུལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟངས་སྡིག་གི །གསུང་གི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཝཱཀྐ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ མདུན་གྱི་སྡིག་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་གཡུ་སྡིག་མགོ་དགུ་ཁ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། སློབ་མའི་སྙིང་གར་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་སྡིག་པས་གང་བས་ན་གདོན་ཐམས་ཅད་མགོ་དང་རྭ་མཇུག་གི་ཁ་རྣམས་ཀྱིས་ཟོས་ཏེ་ལྷག་མེད་དུ་སྦྱངས། ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་དམིགས་པ་སྤྲད་ནས། གཡུ་སྡིག་གི་ཙཀླི་སྙིང་ཀར་བཞག་སྟེ། ཧཱུྃ། རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྤྲུལ་པ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་ལས། །ཡང་སྤྲུལ་ཆོ་འཕྲུལ་གཡུ་སྡིག་གི །ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །སྔགས་ཤམ་དུ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། མདུན་གྱི་སྡིག་པའི་ལྟེ་བ་ནས་གསེར་སྡིག་སེར་པོ་མགོ་དགུ་ཁ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། སློབ་མའི་ལྟེ་བར་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་སྡིག་པས་གང་བས་ན་གདོན་ཐམས་ཅད་མགོ་དང་རྭ་མཇུག་གི་ཁ་རྣམས་ཀྱིས་ཟོས་ཏེ་ལྷག་མེད་དུ་སྦྱངས། ཡོན་ཏན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་དམིགས་པ་སྤྲད་ནས། གསེར་སྡིག་གི་ཙཀླི་ལྟེ་བར་བཞག་སྟེ། ཧཱུྃ། རྗེ་བཙུན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྤྲུལ་པ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་ལས། །ཡང་སྤྲུལ་ཆོ་འཕྲུལ་གསེར་སྡིག་གི །ཡོན་ཏན་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །སྔགས་ཤམ་དུ་གུ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ། མདུན་གྱི་སྡིག་པའི་གསང་གནས་ནས་མརྒད་ཀྱི་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་ཁ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། སློབ་མའི་གསང་གནས་སུ་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་སྡིག་པས་གང་བས་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་མགོ་དང་རྭ་མཇུག་གི་ཁ་རྣམས་ཀྱིས་ཟོས་ཏེ་ལྷག་མེད་དུ་སྦྱངས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་དམིགས་པ་སྤྲད་ནས། ལྗང་སྡིག་གི་ཙཀླི་གསང་གནས་སུ་བཞག་སྟེ། ཧཱུྃ། རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྤྲུལ་པ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་ལས། །ཡང་སྤྲུལ་ཆོ་འཕྲུལ་ལྗང་སྡིག་གི །ཕྲིན་ལས་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །སྔགས་ཤམ་དུ་ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱཿ རྗེས་འབྲེལ་བཟླས་པའི་ལུང་བྱིན་པའི་ཆེད་དུ། མདུན་བསྐྱེད་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཉི་མའི་སྟེང་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱུང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ནས་ཐོན། སློབ་མའི་ཁར་ཞུགས། སྙིང་ཁར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་གཡས་འཁོར་དུ་འཁོད་པར་མོས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཱ་ཙ་ཙིཏྟ་སྲོག་དུང་དུང༌། རུ་རུ་བྷ་ཤ་ཧཱུྃ། མ་མ་སྲོག་དུང་དུང༌། སྙིང་ལ་མ་མ་བྷྱོཿ ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན་དུ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་བདག་གིས་བཟུང་ལགས་ཀྱི། །བདག་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ཉིད་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སྤྱི་བོར་བཅིང་བར་མོས་པ་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་བསྩལ་ལགས་ཀྱིས། །འདི་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རིག་པ་འཛིན་པ་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་འཁྲུག་པའི་གསུང་རིགས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་དངོས་གྲུབ་འཇུག་ཅིང་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ནས་མཐའ་རྟེན་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་ལྕགས་སྡིག་སྟོང་ཟིལ་གྱི་མདོག་འདྲ་བ་གནག་ཅིང་འཚེར་བ་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་མེ་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ལ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། ཧཱུྃ། །རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྤྲུལ་པ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་ལས། །ཡང་སྤྲུལ་ཆོ་འཕྲུལ་ལྕགས་སྡིག་གི །བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་ཐིམ་པས་རང་སེམས་དང་སྡིག་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་དར་ཅིག་མཉམ་པར་འཇོག །གཏོར་མའི་བཀའ་བསྒོ་བྱེད་ན། ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། བདུད་འདུལ་པདྨ་དྲག་པོ། གཏུམ་དྲག་མེ་ལྕེའི་ཕྲེང་བ། །ཁྲོ་རྒྱལ་ཡཀྴ་མེ་དབལ། །བགེགས་འདུལ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར། འོག་གདོན་ཀླུ་དང་ས་བདག །བར་གདོན་བཙན་དང་རྒྱལ་འགོང༌། དམ་སྲི་བགེགས་རིགས་ཀྱི་གནོད་པ། ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི། བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ། བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ལོ་ཟླ་ཞག་སྐག །དུས་མིན་འཆི་བ་རྣམ་བརྒྱད། གློ་བུར་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་གནོད་པ་སོགས་ལས་དང་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པའི་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་པ་དང༌། ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་དབང་ཐང་ཡོན་ཏན་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པས་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་སྟེ་ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་འཁྲུག་པའི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་པར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་བཀའ་སྒོས་པས་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པས་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་མོས་ཤིག །སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་མེ་ཏོག་གཏོར། རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། མཎྜལ། ལུས་འབུལ་དགེ་བསྔོས་མཐའ་བསྡུས་ཏེ་སློབ་མ་རང་གནས་སུ་བཏང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལས་བྱང་གི་མཇུག་བསྡུས་པས་གྲུབ་པའོ། །འཕོ་འགྱུརྃ་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གཟུང་འཛིན་གདོན། །ཐོགས་མེདྃ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་འཇོམས་མཛད་ལྷའི། །སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་ཐེགྃ་མཆོྃག་བསྟནྃ་པའིྃ་དཔལ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལྃ་མཚྃན་འདི་རྨད་བྱུང༌། །ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་འཁྲུག་པའི་དབང་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ།། །།
[edit]

@#/_rta zhal yid bzhin rgya can las/_lcags sdig me rlung rab 'khrug gi byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa bdud sde mthar byed ye shes me gzer bzhugs so// @#/_/dbang chen ye shes khro rgyal gtum mo yi/_/pho nya drag rtsal rno myur rmad byung ba/_/lcags sdig ye shes rol pa la btud nas/_/tshul 'di sgrub pa'i las rim 'dir gsal bya/_/de yang dug lnga'i rang gzugs rgyal bsen dam sri'i gnyen po gcig chog lcags sdig me rlung 'khrug pa'i byin rlabs ji ltar bya ba'i tshul la/_stegs kyi khar many+dzi'i steng du gtor ma gru gsum nag po brjid bag dang ldan pa gtso 'khor lnga la sdig pa rigs lnga'i tsakli btsugs pa'i mtha' bskor du/_khrag gi ar+g+haM dbang po'i me tog sogs drag po'i nyer spyod kyis bskor/_gzhan yang sman raka_/bgegs gtor/_tshogs/_khrus bum sogs 'og tu dgos pa'i yo byad rnams 'du byas la/_las gzhung sngon dngos rjes gsum las/_sngon 'gro skyabs sems nas brtsams mchod pa byin rlabs bar drag po yak+sha me dbal ltar la/_dngos gzhi bdag mdun lhar bskyed pa ni/_swa b+hA was bdag mdun gnyis ka stong par sbyang*/_stong pa'i ngang las hU~M mthing nag gcig tu bsam/_de las 'od 'phros pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad mchod/_thugs dam gyi rgyud bskul gnod byed tshar bcad tshur 'dus lcags kyi rdo rje rtse dgu pa lte bar hU~M gis mtshan pa zhig tu gyur/_de yongs su gyur pa las bdag nyid lcags kyi sdig pa mgo dgu pa/_kha dgu gdangs pa/_lus po dmar nag gnyer mas gang ba/_spyan dgu bgrad pa/_g.yas kyi rwa dgus srid pa'i rtse mo bsnyil ba/_g.yon gyi rwa dgus sa 'og gting nas g.yengs ba/_kha dang rwa'i rtse mo rnams nas me 'bar bas gnod byed sreg pa/_yan lag bgrad pas sa gzhi khengs pa lus la rdo rje dang me yi tshwa tshwa 'phro ba 'jigs su rung ba/_gnod byed thams cad rwa yis bzung zhing*/_kha gdangs nas hab hab za bar gsal ba'i dpral bar oM/_mgrin par AH_thugs kar hU~M gis mtshan par bsam/_spyan 'dren pa ni/_hU~M/_yul gyi ming ni rnga yab gling*/_/zangs mdog dpal ri'i gnas mchog gi_/pad+ma 'od kyi gzhal yas nas/_/khrag 'thung khro bo rol pa yi/_/dmar nag me klong dkyil 'khor nas/_/gdug pa ma lus 'dul mdzad pa/_/rje btsun pad+ma thod phreng gi_/yang sprul lcags sdig gnas 'dir byon/_/e h+ye hi/_dzaHhU~M ba~M hoHsa gnyis su med par bsam/_sa ma ya tiSh+Tha lhan/_zhes bzhugs su gsol/_mchod pa ni/_hU~M/_dam sri 'byung po bsgral ba las byung ba'i/_/khrag gi ar+g+haM dbang po'i me tog dang*/_/sha chen gsur dud tshil chen mar me sbar/_/mkhris pa'i dri chab sha rus zhal zas tshogs/_/rkang gling thod rnga sman gtor rak+ta dang*/_/longs spyod tshogs kyi 'khor lor bcas pa 'bul/_/oM badz+ra dz+nyA na sa pa ri wA ra ar+g+haM pU dza AHhU~M nas shap+ta'i bar dang*/_ma hA pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_ma hA ba liM=_ma hA rak+ta=_g+ha na tsakra pU dza AHhU~M/_mchod gtor byin rlabs ni/_ra~M ya~M kha~M gis bsreg gtor bkrus/_rlung me thod pa'i sgyed pu gsum la gnas pa'i ka pA lar/_gtor rdzas sha lnga bdud rtsi lngar gnas pa me rlung gis sbyangs bdud rtsir 'khyil ba'i kha chod zla ba rdo rje dang bcas pa las 'od zer 'phros sangs rgyas rnams kyi thugs ka nas ye shes kyi bdud rtsi bkug rdo rje'i khong seng brgyud gtor ma la thim pas bdud rtsi'i rgya mtshor dkar mer gyis gyur par bsam la/_oM AHhU~M lan gsum brjod/_khro rgyal lcags sdig rigs lnga'i ljags 'od zer gyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bar gyur/_oM badz+ra dz+nyA na ra tsa tsit+ta srog dung dung*/_ru ru b+ha sha hU~M/_ma ma srog dung dung*/_snying la ma ma b+h+yoHi daM ba liM ta kha kha khA hi/_lan gsum/_oM bud+d+ha/_badz+ra/_rat+na/_pad+ma/_karma DA ki ni sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi/_lan gsum/_oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi/_lan gsum/_oM b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi/_lan gsum/_mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la sogs phrin las bcol/_bstod pa ni/_hU~M/_dbang drag pad+ma rdo rje thod phreng rtsal/_/sdigs mdzub rtse la sdig pa'i cho 'phrul 'gyed/_/yang sprul sdig pas stong gsum 'jig rten 'gengs/_/khro rgyal sprul pa'i sku la phyag 'tshal bstod/_/bsnyen bzlas ni/_/thugs ka'i hU~M las me 'bar bas/_/bdag gzhan log rtog bag chags bsregs/_/rig pa'i ngar ldan hU~M sgra sgrogs/_/'jig rten khams kun shig shig ldeg_/stong gsum hU~M sgras gang bar bsam/_/snang srid dbang du 'dus par gyur/_/oM badz+ra dz+nyA na ra tsa tsit+ta'i srog dung dung*/_ru ru b+ha sha hU~M/_ma ma srog dung dung*/_snying la ma ma b+h+yo/_zhes ji ltar rig pa bzla/_mthar mchod bstod yig brgya bzla/_dbang bskur dgos na slob ma khrus nas dbyung*/_bgegs bskrad/_srung 'khor rjes lo rgyus kyi khyad par/_de yang rgyal ba rnams kyi ye shes kyi dgongs pa chos dbyings bde ba chen po las rtag par g.yo ba med kyang*/_gdul bya sems can gyi shes rgyud dang 'tshams pa'i gang 'dul phrin las kyi rol pa cir yang 'char bas yid can mtha' dag gnas skabs dang mthar thug gi sdug bsngal 'jigs pa kun las skyob cing phan bde mi zad pa'i dpal la rtag tu sbyor ba las/_sangs rgyas gnyis pa rgyal dbang pad+ma 'byung gnas kyis gangs can gyi 'gro ba spyi dang*/_snyigs ma'i sems can log rtog 'khrul pas btsan pa la lhag par dgongs pas rgyal bsen dam sri'i nad mug mtshon gyi bskal pa skyob phyir bla ma drag po gtso rkyang dang 'khor can/_las byed pho nya'i sgrub pa zab gnyan du ma rin chen gter gyi chos skor du yang yang 'byung ba bzhin skabs 'dir gu ru drag po'i thugs ye shes lnga yi cho 'phrul lcags sdig rigs lnga'i dbang bskur zhu ba'i ched du maN+Dal phul/_gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/_hU~M/_phyogs dus rgyal ba ma lus pa'i/_/sku gsung thugs kyi dkyil 'khor du/_/bdag cag mi phyed dad par ldan/_/khyed kyi rjes su gnang ba dang*/_/dbang bzhi rdzogs par bstsal du gsol/_/lan gsum/_gsang sngags kyi dkyil 'khor du 'jug pa la dam tshig tshul bzhin srung dgos pas rdo rje'i mna' chu 'di nyid srung 'das khe nyen gyi dpang po'i tshul du snying dbus ye shes sems dpa'i ngo bor bzhugs par mos shig_/'di ni khyed kyi dmyal ba'i chu/_/dam tshig 'das na bsregs par byed/_/rdo rje khro bo chen por gyur/_/rdo rje bdud rtsi'i chu 'thung shig_/zhes brjod dam chu sbyin/_/dam tshig tshul bzhin srung bar khas blang bas rjes su 'dzin par gnang ba ni/_ji skad smras pa ji bzhin ni/_/gsang ba gsum las mi 'da' zhing*/_/tshul bzhin dam tshig mi 'da' na/_/tshur shog bdag gis rjes su gzung*/_zhes brjod/_mdun gyi nam mkhar skyabs yul bla ma zhi khro'i spyan sngar rang gzhan sems can thams cad 'khod de byang chub snying po'i bar du skyabs su 'gro snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/_na mo/_bla ma bde gshegs sogs gsum/_gdul dka' ma rungs ba'i yid can mtha' dag bla med byang chub chen po'i sa la 'god par bya'o snyam pas sems bskyed pa 'di'i rjes zlos mdzod/_sems bskyed 'gro ba sogs lan gsum/_de nas dbang gi gzhi 'god pa ye shes pa dbab pa'i slad du dmigs pa 'di ltar sgoms shig_/las sngags dang chus bsang*/_swa b+hA was stong par sbyang*/_snod bcud tha mal gyi snang zhen dbyings su dag pa'i ngang las hU~M mthing nag gcig tu bsam/_de las 'od 'phros sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad mchod/_thugs dam gyi rgyud bskul gnod byed tshar bcad tshur 'dus lcags kyi rdo rje rtse dgu pa lte bar hU~M gis mtshan pa zhig tu gyur/_de yongs su gyur pa las/_slob ma rnams lcags kyi sdig pa mgo dgu pa/_kha dgu gdangs pa/_lus po dmar nag gnyer mas gang ba/_spyan dgu bgrad pa/_g.yas kyi rwa dgus srid pa'i rtse mo bsnyil ba/_g.yon gyi rwa dgus sa 'og gting nas g.yeng ba/_kha dang rwa'i rtse mo rnams su me 'bar bas gnod byed sreg pa yan lag bgrad pas sa gzhi khengs pa lus la rdo rje dang me yi tshwa tshwa 'phro ba 'jigs su rung ba/_gnod byed thams cad rwa yis bzung zhing kha gdangs nas hab hab za bar gsal ba'i dpral bar oM/_mgrin par AH_thugs kar hU~M gis mtshan par bsam/_de ltar gsal ba'i gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros/_slob dpon dang dkyil 'khor lha yi thugs rgyud bskul/_de dag gi thugs nas mtha' yas pa'i 'od kyis bskul te sku gsum dag pa'i zhing rab 'byams nas rgyal ba sras dang bcas pa lcags sdig me rlung 'khrug pa'i sku phyag rgya/_gsung yig 'bru/_thugs phyag mtshan gyi rnam pa char drag tu bab pa bzhin byon nas slob ma'i sgo gsum la thim pas sku gsung thugs kyis byin gyis brlab pa'i mos pa mdzod/_DA dril spos rol dang bcas te/_hU~M/_yul gyi ming ni rnga yab gling*/_/zangs mdog dpal ri'i gnas mchog gi_/pad+ma 'od kyi gzhal yas nas/_/khrag 'thung khro bo rol pa yi/_/dmar nag me klong dkyil 'khor nas/_/gdug pa ma lus 'dul mdzad pa/_/rje btsun pad+ma thod phreng gi_/yang sprul lcags sdig gnas 'dir byon/_/e h+ye hi/_dzaHhU~M baM hoHdz+nyA na a be sha ya a aH_zhes pas dbab/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_dbang dngos ni/_mdun gyi sdig pa'i dpral ba nas dung sdig mgo dgu kha dgu rwa bco brgyad pa'i cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa 'phros/_slob ma'i spyi bor zhugs/_lus kyi nang thams cad sdig pas gang bas nad gdon thams cad mgo dang rwa mjug gi kha rnams kyis zos te lhag med du sbyangs/_sku'i byin rlabs thob pa'i dmigs pa sprad nas/_dung sdig dkar po'i tsakli spyi bor bzhag ste/_hU~M/_rje btsun pad+ma thod phreng rtsal/_/sprul pa yak+sha me dbal las/_/yang sprul cho 'phrul dung sdig gi_/sku yi byin rlabs dbang bskur stsol/_/oM badz+ra dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/_mdun gyi sdig pa'i mgrin pa nas zangs sdig mgo dgu kha dgu rwa bco brgyad pa'i cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa 'phros/_slob ma'i mgrin par zhugs/_lus kyi nang thams cad sdig pas gang bas nad gdon thams cad mgo dang rwa mjug gi kha rnams kyis zos te lhag med du sbyangs/_gsung gi byin rlabs thob pa'i dmigs pa sprad nas/_zangs sdig gi tsakli mgrin par bzhag ste/_hU~M/_rje btsun pad+ma thod phreng rtsal/_/sprul pa yak+sha med dbal las/_/yang sprul cho 'phrul zangs sdig gi_/gsung gi byin rlabs dbang bskur stsol/_/oM badz+ra dz+nyA na wAk+ka a b+hi Shiny+tsa AH_mdun gyi sdig pa'i thugs ka nas g.yu sdig mgo dgu kha dgu rwa bco brgyad pa'i cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa 'phros/_slob ma'i snying gar zhugs/_lus kyi nang thams cad sdig pas gang bas na gdon thams cad mgo dang rwa mjug gi kha rnams kyis zos te lhag med du sbyangs/_thugs kyi byin rlabs thob pa'i dmigs pa sprad nas/_g.yu sdig gi tsakli snying kar bzhag ste/_hU~M/_rje btsun pad+ma thod phreng rtsal/_/sprul pa yak+sha me dbal las/_/yang sprul cho 'phrul g.yu sdig gi_/thugs kyi byin rlabs dbang bskur stsol/_/sngags sham du tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/_mdun gyi sdig pa'i lte ba nas gser sdig ser po mgo dgu kha dgu rwa bco brgyad pa'i cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa 'phros/_slob ma'i lte bar zhugs/_lus kyi nang thams cad sdig pas gang bas na gdon thams cad mgo dang rwa mjug gi kha rnams kyis zos te lhag med du sbyangs/_yon tan gyi byin rlabs thob pa'i dmigs pa sprad nas/_gser sdig gi tsakli lte bar bzhag ste/_hU~M/_rje btsun thod phreng rtsal/_/sprul pa yak+sha me dbal las/_/yang sprul cho 'phrul gser sdig gi_/yon tan byin rlabs dbang bskur stsol/_/sngags sham du gu Na a b+hi Shiny+tsa swA/_mdun gyi sdig pa'i gsang gnas nas margad kyi sdig pa mgo dgu kha dgu rwa bco brgyad pa'i cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa 'phros/_slob ma'i gsang gnas su zhugs/_lus kyi nang thams cad sdig pas gang bas nad gdon thams cad mgo dang rwa mjug gi kha rnams kyis zos te lhag med du sbyangs/_phrin las kyi byin rlabs thob pa'i dmigs pa sprad nas/_ljang sdig gi tsakli gsang gnas su bzhag ste/_hU~M/_rje btsun pad+ma thod phreng rtsal/_/sprul pa yak+sha me dbal las/_/yang sprul cho 'phrul ljang sdig gi_/phrin las byin rlabs dbang bskur stsol/_/sngags sham du karma a b+hi Shiny+tsa hAH_rjes 'brel bzlas pa'i lung byin pa'i ched du/_mdun bskyed dang slob dpon gyi thugs ka nas nyi ma'i steng sngags kyi phreng ba mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du byung*/_slob dpon gyi zhal nas thon/_slob ma'i khar zhugs/_snying khar nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M yig gi mthar g.yas 'khor du 'khod par mos la/_oM badz+ra dz+nyA na rA tsa tsit+ta srog dung dung*/_ru ru b+ha sha hU~M/_ma ma srog dung dung*/_snying la ma ma b+h+yoH_lan gsum/_slob dpon la me tog 'thor bzhin du 'di'i rjes zlos mdzod/_bcom ldan bdag gis bzung lags kyi/_/bdag la 'go bar mdzad du gsol/_/me tog gi phreng ba de nyid sngags kyi phreng bar byin gyis brlabs te spyi bor bcing bar mos pa mdzod/_bcom ldan 'di la bstsal lags kyis/_/'di la 'go bar mdzad du gsol/_/sngags kyi dngos grub bstsal du gsol/_/brtul zhugs brtan par mdzad du gsol/_/rig pa 'dzin pa 'di rnams kyi rgyud la bcom ldan 'das lcags sdig me rlung 'khrug pa'i gsung rigs sngags kyi nus pa dang dngos grub 'jug cing brtan par mdzad du gsol/_/me tog 'thor/_de nas mtha' rten gtor ma'i dbang bskur ba ni/_dpal gyi gtor ma 'di nyid lcags sdig stong zil gyi mdog 'dra ba gnag cing 'tsher ba la dmar ba'i mdangs can me 'bar ba'i skur gyur par mos la spyi bor bzhag ste/_hU~M/_/rje btsun pad+ma thod phreng rtsal/_/sprul pa yak+sha me dbal las/_/yang sprul cho 'phrul lcags sdig gi_/byin rlabs dbang bskur dngos grub stsol/_/oM badz+ra dz+nyA na dzaHhU~M baM hoH_zhes thim pas rang sems dang sdig pa dbyer med kyi ngang du dar cig mnyam par 'jog_/gtor ma'i bka' bsgo byed na/_chos sku snang ba mtha' yas/_longs sku thugs rje chen po/_sprul sku pad+ma 'byung gnas/_bdud 'dul pad+ma drag po/_gtum drag me lce'i phreng ba/_/khro rgyal yak+sha me dbal/_/bgegs 'dul pho nya'i tshogs dang bcas pas rdo rje'i slob ma 'di rnams la gnod cing 'tshe ba'i steng gdon gza' dang rgyu skar/_'og gdon klu dang sa bdag_/bar gdon btsan dang rgyal 'gong*/_dam sri bgegs rigs kyi gnod pa/_nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi/_bgegs rigs stong phrag brgyad cu/_byad phur rbod gtong lo zla zhag skag_/dus min 'chi ba rnam brgyad/_glo bur dgu bcu rtsa gcig gi gnod pa sogs las dang rkyen las gyur pa'i 'phral yun gyi bar chad thams cad skyob pa dang*/_tshe bsod dpal 'byor dbang thang yon tan dngos grub thams cad 'phel zhing rgyas pas rang gzhan gyi don gnyis bde blag tu 'grub ste lcags sdig me rlung 'khrug pa'i gsang ba gsum dang dbyer med par mngon par byang chub par mdzad du gsol/_zhes bka' sgos pas gtor ma'i lha tshogs 'od du zhu ste khyed rang rnams kyi spyi bo nas thim pas byin rlabs dang dngos grub thams cad thob nas rdo rje'i gsang gsum phyogs thams cad las rnam par rgyal bar mos shig_/skabs su bab pa'i shis brjod dang bcas me tog gtor/_rjes dam tshig khas blang*/_maN+Dal/_lus 'bul dge bsngos mtha' bsdus te slob ma rang gnas su btang*/_slob dpon gyis las byang gi mjug bsdus pas grub pa'o/_/'pho 'gyura~M gnyis snang 'khrul pa'i gzung 'dzin gdon/_/thogs meda~M ye shes rdo rjes 'joms mdzad lha'i/_/sgrub thabs byin rlabs thega~M mcho~Mg bstana~M pa'i~M dpal/_/phyogs las rnam rgyal rgyala~M mtsha~Mn 'di rmad byung*/_/lcags sdig me rlung 'khrug pa'i dbang dang sgrub thabs kyi le'u tshan no//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]