སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། དྲུག་པ་རིག་འཛིན་མངོན་རྟོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ drug pa rig 'dzin mngon rtogs DKR-KABUM-05-CA-010.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 5, Text 10, Pages 48 (Folios 1a1 to 1a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation Khyentse, Dilgo. Sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las drug pa rig 'dzin mngon rtogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 5: 48. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ (sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
[edit]
༄༅། སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། དྲུག་པ་རིག་འཛིན་མངོན་རྟོགས་ནི། རྒྱུ་ཡིག་དཀར་པོ་གདན་སྟེང་བབས་པ་ལས། །རིག་འཛིན་ཐོད་རྩལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཀར། །དྲང་སྲོང་ཁྲོས་ཚུལ་དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་མཛེས། །གཡས་པ་གསེར་རྡོར་ཐུགས་ཀར་གྱེན་དུ་སྒྲེང༌། །གཡོན་པ་དངུལ་གྱི་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བསྟེན། །རིན་ཆེན་རུས་པ་སྟག་ཤམ་དར་ཟབ་བརྒྱན། །སྐམ་རློན་ཐོད་ཕྲེང་གླང་ཆེན་ཞིང་ལྤགས་གསོལ། །ཞབས་གཉིས་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་གར་སྟབས་བཞུགས། །ཕྱོགས་བཞིའི་རྩིབས་ལ་མདུན་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ། །ལྷུན་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཚེ་དང་རྣམ་པར་སྨིན། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞི་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མདོག །ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་བཞུགས་སྟངས་གཙོ་དང་མཚུངས། །རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་སྒོ་འབྱེད་སློབ་དཔོན་བཞི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ་སོགས་ཉི་ཤུ་དྲུག །འགྱིངས་བག་གར་གྱིས་རོལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརྗིད། །ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས།། །།
[edit]

@#/_sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/_drug pa rig 'dzin mngon rtogs ni/_rgyu yig dkar po gdan steng babs pa las/_/rig 'dzin thod rtsal zhal gcig phyag gnyis dkar/_/drang srong khros tshul dbu skra thor tshugs mdzes/_/g.yas pa gser rdor thugs kar gyen du sgreng*/_/g.yon pa dngul gyi dril bu dku la bsten/_/rin chen rus pa stag sham dar zab brgyan/_/skam rlon thod phreng glang chen zhing lpags gsol/_/zhabs gnyis g.yas bskum g.yon brkyang gar stabs bzhugs/_/phyogs bzhi'i rtsibs la mdun nas g.yas bskor du/_/lhun grub phyag rgya tshe dang rnam par smin/_/rig 'dzin rnam bzhi dkar ser dmar ljang mdog_/phyag mtshan rgyan cha bzhugs stangs gtso dang mtshungs/_/rig 'dzin brgyad dang sgo 'byed slob dpon bzhi/_/dpa' bo mkha' 'gro la sogs nyi shu drug_/'gyings bag gar gyis rol pa'i tshul gyis brjid/_/ye shes me dpung 'bar ba'i klong na bzhugs//_//

Footnotes

Other Information