mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི་ (mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri)

5 Texts

ཐ་
7
31
མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་འབར།
mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i brgyud 'debs byin rlabs dpal 'bar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
8
32
ཕུར་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས༔
phur pa'i gsol 'debs dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
9
33-41
མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི།
mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
10
42-45
མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་དམ་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན༔
mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi thugs dam phur pa me yi spu gri'i dbang gi cho ga ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
11
46-48
མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་མཆོད་བྱང་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད༔
mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i bka' gter srung ma'i mchod byang phrin las thogs med
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)