'chi med pad+ma tshe yi snying thig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med pad+ma tshe yi snying thig)

36 Texts

ཚ་
29
185-186
གཏེར་འབྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་སོགས།
gter 'byung gi lo rgyus/ rab byung bcu drug pa sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
30
187-258
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རང་བྱུང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད༔
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las: rang byung pad+ma rdo rje tshe yi rgyud
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
31
259
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ།
'chi med pad+ma tshe yi snying thig gi brgyud 'debs 'chi med mchog stsol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
32
260
བསང་ཆུ་བྱིན་རླབས།
bsang chu byin rlabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
33
261-277
འཆི་མེད་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ནང་སྒྲུབ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་པདྨའི་ཕྲེང་བ།
'chi med pad+ma'i snying thig las/ rdo rje tshe yi nang sgrub bklags chog tu bkod pa 'chi med pad+ma'i phreng ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
34
278-279
ཚེ་སྒྲུབ་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བའི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པ་སོགས།
tshe sgrub las byang pad+ma'i phreng ba'i nyer spyod kyi mchod phreng rgyas pa sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
35
280
སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད།
sman gyi brgyud mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
36
281-284
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་བསྐུལ༔
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las: 'chi med grub pa'i rgyud bskul
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
37
285-289
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྐང་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།
pad+ma tshe yi snying thig gi bskang ba 'chi med rnga sgra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
38
290-291
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། སྐོང་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་སྟེར།
pad+ma tshe yi snying thig las/ skong ba 'chi med grub ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
39
292
རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་ཚོགས་བསྡུས།
rtsa gsum tshe lha'i tshogs bsdus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
40
292
པདྨ་ཚེ་སྙིང་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད།
pad+ma tshe snying dril sgrub kyi gtang rag mchod bstod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
41
293-296
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
pad+ma tshe yi snying thig las/ rgyun khyer 'chi med mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
42
297-299
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཡང་ཟབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་སྲོག་ཏིག།
pad+ma tshe yi snying thig las/ /yang zab rgyun gyi rnal 'byor 'chi med srog tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
43
300-312
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་བདག་འཇུག་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
pad+ma tshe yi snying thig las/ /nang sgrub kyi bdag 'jug 'chi med ye shes bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
1
1-20
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ཕྲེང་བ་པདྨའི་དོ་ཤལ༔
pad+ma tshe yi snying thig las: rdo rje tshe yi phreng ba pad+ma'i do shal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
2
21-30
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཀུན་འདྲིལ་གྱི་ཚེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏིག།
pad+ma tshe yi snying thig las/ phyi nang gsang ba kun 'dril gyi tshe yi phrin las snying po 'chi med rdo rje'i srog tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
3
31-32
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྐང་བ་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དཔལ་འཛིན།
pad+ma tshe yi snying thig las/ phyi nang gsang sgrub kyi bskang ba mdor bsdus 'chi med bdud rtsi'i dpal 'dzin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
4
33-37
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།
pad+ma tshe yi snying thig las/ dbang gi rgyal po rta mchog rigs lnga'i sgrub thabs bar chad kun sel
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
5
38-47
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་བ་རིགས་ལྔའི་ཚེའི་ལས་བྱང་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las/ yum ka mkha' 'gro man+da ra ba rigs lnga'i tshe'i las byang 'chi med bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
6
48-50
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་བའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་བཅུད་སྙིང་།
pad+ma tshe yi snying thig las/ mkha' 'gro man+da ra ba'i rgyun khyer 'chi med bcud snying
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
7
51-59
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡང་ཟབ་རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ༔
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las: yang zab rig 'dzin tshe yi sgrub pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
8
60-62
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཡང་ཟབ་རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ།
pad+ma tshe yi snying thig las/ /yang zab rig 'dzin tshe sgrub kyi rgyun khyer 'chi med srog sgrub
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
9
63-69
ཚེ་སྒྲུབ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། །བཀའ་སྲུང་ཌཱ་ཀི་ཙཎྜི་ཀའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་སྟོང་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ།
tshe sgrub pad+ma'i snying thig las/ /bka' srung DA ki tsaN+Di ka'i phrin las rgyas par spros pa bde stong 'dod dgu'i mchog stsol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
10
70
ཙཎྜི་ཀའི་ཕྲིན་བཅོལ།
tsaN+Di ka'i phrin bcol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
11
71
འཆི་མེད་ཉེ་དབང་ཙཎྜི་ཀའི། །བསྐང་བཤགས་ཟབ་མོའི་རིམ་པ།
'chi med nye dbang tsaN+Di ka'i/ /bskang bshags zab mo'i rim pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
12
72-115
བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ནང་སྒྲུབ་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་མོའི་ཁོག་དབུབ་ཟིན་བྲིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུ།
bka' gter zung 'jug pad+ma tshe yi snying gi thig le'i nang sgrub lha bcu bdun ma'i sgrub pa chen mo'i khog dbub zin bris 'chi med bdud rtsi'i rdzing bu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
13
116-128
ཡང་ཟབ་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱས་པའི་སྲེགས་བླུགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།
yang zab pad+ma tshe yi snying thig gi rgyas pa'i sregs blugs 'chi med grub pa'i dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
14
129-146
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཚེ་བདུད་བཟློག་པའི་མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས་གསལ་བར་བཀོད་པ་དུས་ཀྱི་ཞགས་གཅོད།
pad+ma tshe yi snying thig las/ /tshe bdud bzlog pa'i mdos kyi las 'grigs gsal bar bkod pa dus kyi zhags gcod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
15
147-241
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀའ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྦྱིན།
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las/ phyi nang gsang ba'i sgrub thabs bka' srung dang bcas pa'i smin byed kyi phreng ba dkyus gcig tu bkod pa 'chi med ye shes rdo rje'i srog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
16
242
ཟུར་བྱང་།
zur byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
17
243-281
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། རང་བྱུང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་པདྨ་དགྱེས་པའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las/ rang byung pad+ma rdo rje tshe yi rgyud kyi khrid yig pad+ma dgyes pa'i zhal gyi bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
18
282-289
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཀུན་དྲིལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་གནད་ཡིག་འཆི་མེད་པདྨའི་ཐུགས་ཐིག།
pad+ma tshe yi snying thig gi phyi nang gsang ba kun dril gyi phrin las snying po nyams su len tshul gyi gnad yig 'chi med pad+ma'i thugs thig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
19
290-313
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཐོ་བྱང་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན།
pad+ma tshe yi snying thig gi bsnyen cing sgrub pa'i tho byang 'chi med ye shes grub pa'i dgongs rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
13
209-237
འཆི་མེད་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ནང་སྒྲུབ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་པདྨའི་ཕྲེང་བ།
'chi med pad+ma'i snying thig las/ rdo rje tshe yi nang sgrub bklags chog tu bkod pa 'chi med pad+ma'i phreng ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
14
239-247
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྐང་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།
pad+ma tshe yi snying thig gi bskang ba 'chi med rnga sgra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)