JKCL-KABUM-06-CHA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས། དབང་མཛད་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེའི་སྒྲུབ་ཐབས་རླུང་གི་ཞགས་པ་ལ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབ་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
Wylie title dpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyud las/ dbang mdzad Ar+ya tA re'i sgrub thabs rlung gi zhags pa la gsal byed nyung ngu bcas phyogs gcig tu sdeb pa grub gnyis dpal ster JKCL-KABUM-06-CHA-013.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 13, Pages 211-239 (Folios 1a1 to 15a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ ('od gsal rdo rje gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyud las dbang mdzad Ar+ya tA re'i sgrub thabs rlung gi zhags pa la gsal byed nyung ngu bcas phyogs gcig tu sdeb pa grub gnyis dpal ster. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 211-239. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ (dpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyud)
Deity sgrol ma
Colophon

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་མངའ་བདག་རིག་འཛིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ཕོ་རྟ་ཡི་ལོར། མདོ་ཁམས་འདན་ཀྱུ་ར་བྲག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུའི་དབྱིབས་ཀྱི་གཡས་ར་མ་བྲག་གི་རྒྱ་བསལ་ཏེ། རིམ་པ་བཅུ་བཞི་ཡོད་པའི་རིམ་པ་བཞི་པ་མཁའ་སྤྱོད་འཇའ་ལུས་ཕུག་ནས། མཐོང་གྲོལ་སྐུ་རྟེན་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་སེར་ལས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། སླར་ཡང་ཞུ་དག་དང་གསལ་བྱེད་ཆོག་སྒྲིགས་བགྱིས་དགོས་ནན་ཏན་དུ་ཕེབས་པས། བརྡ་འཁྲུགས་ཡོད་པ་རྣམས་གསལ་བ་སོགས་ཀྱི་ཞུ་དག་དང་། གཏེར་གཞུང་ལ་མཛེས་རྒྱན་གྱིས་མཚམས་སྦྱོར་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེར་འབོད་པས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་གཟིམ་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་པ་དང་བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས།།

sprul pa'i gter ston mnga' bdag rig 'dzin 'od gsal rdo rje gling pas rab byung bcu drug pa'i chu pho rta yi lor/__mdo khams 'dan kyu ra brag rdo rje phag mo'i sku'i dbyibs kyi g.yas ra ma brag gi rgya bsal te/__rim pa bcu bzhi yod pa'i rim pa bzhi pa mkha' spyod 'ja' lus phug nas/__mthong grol sku rten sogs dang lhan cig spyan drangs pa'i rin po che'i shog ser las gtan la phab cing /__slar yang zhu dag dang gsal byed chog sgrigs bgyis dgos nan tan du phebs pas/__brda 'khrugs yod pa rnams gsal ba sogs kyi zhu dag dang /__gter gzhung la mdzes rgyan gyis mtshams sbyor cung zad dang bcas 7'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros sam 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ger 'bod pas rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen po'i gzim khang bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bris pa 'dis kyang zab gter gyi phrin las phyogs mthar rgyas pa dang bstan 'gror phan bde rgya chen po 'byung ba'i rgyur gyur cig__/bkra shis//

[edit]
༄༅། །དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས། དབང་མཛད་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེའི་སྒྲུབ་ཐབས་རླུང་གི་ཞགས་པ་ལ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབ་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། མ་ཧཱ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ན་མོ༔ གང་ཞིག་གནས་དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་༔ རྒྱུ་རྐྱེན་དབང་གི་གཏེར་སྒོ་འཕར་བའི་ཚེ༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་རྒྱུན་ལྷོ་རྒྱལ་འཛམ་གླིང་བབས༔ འདི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ལས་རིམ་བསྟན་ས་ནི༔ ཡངས་པའི་ཁང་བཟང་ནུབ་རིར་ཁ་བསྟན་པ༔ ནོར་བུ་སྤུངས་འདྲ་རྨ་བྱ་ལྡིང་འདྲའི་ཞོལ༔ རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དབུས༔ སྐྱོན་སྤངས་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་འཛོམས་བྱས་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་འབྲུ་ཡི་ཚོམ་བུ་བཀོད༔ མཉྫིའི་ཁ་རུ་ཐོད་པ་ཚད་ལྡན་ནང་༔ དབང་གི་གསང་རྫས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླུགས༔ དེ་བཞིན་ཟངས་ལས་བྱས་པའི་མེ་ལོང་ངོས༔ སིནྡྷཱུ་ར་ཡི་ཆག་ཆག་ཡང་ཡང་བཏབ༔ ཡི་གེ་འབྲུ་བཅུ་གསལ་དག་བཀོད་པས་བཀབ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དུ་དར་དམར་གདུགས་ཕུབ་ཅིང་༔ གཡས་སུ་རྣམ་བུམ་གཡོན་དུ་ལས་བུམ་དང་༔ མཐའ་བསྐོར་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་དག་གཙང་བཀོད༔ སིནྡྷཱུ་ར་ཡི་ཕུད་དང་འབྲུ་དམར་དང་༔ མཆོད་གཏོར་སྒྲུབ་གཏོར་རྟེན་གཏོར་སྨན་རཀ་བཅས༔ འཕན་གདུགས་རྒྱལ་མཚན་རོལ་མོའི་བྱེ་བྲག་རྣམས༔ དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩིར་བཅས༔ མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་མ་ཚང་མེད་པ་བཀོད༔ ཅེས་འབྱུང་བ་བཞིན་སྟེགས་བུའི་ཁར་མཎྜལ་ལ་འབྲུ་ཚོམ་དམར་པོ་བཀོད་པའི་མཉྫིའི་སྟེང་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ནང་དབང་གི་གསང་རྫས་རིལ་བུ་ཡོད་ན་དང་མེད་ན་བདུད་རྩི་བླུག་ལ་མེ་ལོང་ལ་སིནྡྷཱུ་ར་བྱུགས་ནས་དབུས་སུ་ཏཱྃ་དང་། མཐའ་བསྐོར་སྒྲོལ་མའི་ཡིག་བཅུ་བཀོད་པའི་སྟེང་རས་བཀབ། སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་ཕྱི་མཆོད་རྣམས་བཤམས། དབང་དང་འབྲེལ་ན་རྣམ་བུམ་གཡས་ལས་བུམ་གཡོན་དུ་བཞག །ཤེལ་རྡོ། མེ་ལོང་དྭངས་པ། ལྷ་མོའི་སྐུ་ཙག །པདྨ་དམར་པོ་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་མདའ་གཞུའི་ཙཀླི། དབང་གཏོར་རྣམས་བཤམས། གཏོར་མ་དཀར་དམར། གསེར་སྐྱེམས། གཏོར་འབུལ། ཚོགས་ཆད་བརྟན་རྣམས་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ནང་མཆོད་རྡོ་དྲིལ་ཌཱ་མ་རུ་འབྲུ་ཕོར་བཤམས་པར་བྱའོ། །བདེ་བའི་སྟན་ལ་དྲང་སྲོང་ཆོས་བདུན་བཅས༔ གནད་གསུམ་ལྡན་པས་འབུད་པ་དགུ་ཕྲུག་གིས༔ མོས་གུས་གནད་བསྐུལ་སྐྱབས་ཡུལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་མངོན་སུམ་གསལ་བ་འདི་ལྟར་རོ༔ རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་དབང་མཛད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། ན་མོ། ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པད་འབྱུང་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མ༔ ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་ལ༔ སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཚོགས༔ ཁྱེད་སྒྲུབ་ཁྱེད་བསྟེན་འགྲོ་ཀུན་སེམས་ཅན་རྣམས༔ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་དམ་བཅའ་བོ༔ སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོཿལན་གསུམ། ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཡུལ་སྣང་རྣམ་དག་སྒྲོན་དྲུག་བཀྲ་བའི་ཀློང་༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ལ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྡིག་སྒྲིབ་བཤགས༔ བློ་ཡི་བླངས་ནས་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་རྣམས༔ དཀོན་མཆོག་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ་འབུལ་ཞིང་བཞེས༔ ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཤིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར༔ ཡི་རང་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་བ་ཅི་བསགས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་ཕྱིར་བསྔོ༔ ཞེས་གསུམ་དང་། དཀར་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་ལ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ༔ གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དུ་གཏོར་མ་བསྔོ༔ འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ སོགས་ཀྱིས་གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ༔ བགེགས་གཏོར་བསང་ཆུས་བྲན་ལ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿསརྦ་བིགྷྣཱན་ཨཱ་ཀཪྵ་ཡ་ཛཿཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿགཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ རེ་དོགས་གཉིས་འཛིན་གླུད་ཀྱི་གཏོར་མ་ཁྱེར༔ ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་འཁོར་འདས་ཕ་མཐར་དེངས༔ གུ་གུལ་ཡུངས་ཐུན་དང་ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད་ལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿམཐའ་བཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེར༔ ལྷ་ཡང་མེད་ལ་འདྲེ་ཡང་གཉིས་མེད་པའི༔ ཡེ་གྲུབ་ལྷན་སྐྱེས་གཉུག་མའི་མཚོན་ཆེན་པོ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་གྱི༔ མི་འདའ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སྲུང་འཁོར་གསལ༔ ཕྲ་མན་རབ་འཇིགས་ཁྲོ་མོའི་མཚོན་ཆ་སྒྱུར༔ བར་མཚམས་མེད་པ་སྟེང་འོག་ཀུན་ཏུ་གཏམས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དང་འོད་ལྔའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ༔ བར་ཆད་བགེགས་དཔུང་མི་མཐུན་གླགས་ལྟའི་རིགས༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཐར་ལམ་བར་ཆད་དགྲ༔ ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཚམས་ཆོད་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ བྱིན་དབབ་པ་ནི་སྤོས་རོལ་གཡབ་དར་བཅས༔ རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཨ་ལ་ཧོཿབྷ་ག་ཝཱན༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿའོག་མིན་ཞིང་དང་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་གནས༔ བཞུགས་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་རློབས་མཆོག་གི་བྱིན་ཆེན་ཕོབས༔ གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དང་༔ ས་སྤྱོད་མཁའ་སྤྱོད་བཞུགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབང་གི་ལྷ་མོ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ཡི༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱའི་གར་སྟབས་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ གསུང་གི་བརྡ་གླུ་གསང་སྔགས་འུ་རུ་རུ༔ ཐུགས་ནི་ཀ་དག་འོད་གསལ་ལམ་སེ་ལམ༔ ཁྱོད་ཞལ་བརྩེ་བའི་ཕྱག་གིས་ད་བཟུང་ཞིང་༔ ལུས་ལ་སྐུ་ཡི་གཟི་བརྗིད་བྱིན་ཕོབས་ཤིག༔ ངག་ལ་གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ སེམས་ལ་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པར་བྱིན་ཕོབས་ཤིག༔ རིག་གདངས་སྣང་བཞིའི་སྒྲིབ་དག་བྱིན་ཕོབས་ཤིག༔ ཟག་པ་རང་ཟད་འཇའ་ལུས་བྱིན་ཕོབས་ཤིག༔ རླུང་སེམས་དབང་བསྡུས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་གསུམ༔ རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ནས་མཆོག་ཐུན་སྒོ་འཕར་དབྱེ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས༔ བྱིན་ཆེན་ཕོབས་ཤིག་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་མ་ཡ་ཕཻཾ་ཕཻཾ་ཛ༔ ཞེས་སྤྱན་དྲངས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། གསུམ་གྱིས་བྱིན་བསྡུས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿབདག་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ། མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཕྱི་ནང་ཆོས་ཀུན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས༔ རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སྣོད་ཡངས་པར༔ མཆོད་རྫས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ བདེ་སྟོང་ཞུ་བདེའི་འོད་ལྔའི་རྒྱུན༔ བབས་པས་སྨན་གཏོར་རྫས་ལ་ཐིམ༔ རོ་བརྒྱ་ནུས་པ་སྟོང་ལྡན་པ༔ ར་ལས་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ མཆོད་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་རླབས་པ༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཕྲུལ་ལྟ་བུས༔ འཕགས་མཆོག་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་མ༔ གཉིས་མེད་ཐུགས་དམ་བསྐང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིདྟ་རཀྟ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟའི་སྔགས་ལན་གསུམ། སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛ༔ མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོཿཞེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་བསམ། དངོས་གཞི་ལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་དངོས་པོ་སྟོང་པ་ཉིད༔ ཆོས་སྐུ་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་འོད་གསལ་ངང་༔ སྙིང་རྗེ་རབ་འབར་ཀུན་སྣང་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལཿསྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུ་ཡི་འོད་དང་འོད་རང་བཞིན༔ ཏཱྃ་ཡིག་དམར་པོ་འཕྲོ་འདུས་ཐིག་པ་བབས༔ རྩལ་སྣང་མ་འགགས་རྐྱེན་གྱིས་མ་གཡོས་བཞིན༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡི་གེ་འཕྲོ་འདུ་ཡི༔ ཨེ་ཡིག་དབྱིངས་ཕྱུག་བཙུན་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ ས་ཆུ་སྤྱན་མ་དང་ནི་མཱ་མ་ཀཱི༔ མེ་ལོང་གོས་དཀར་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་སྟེ༔ ཡུམ་ལྔའི་རླུང་དུ་པདྨ་འབུམ་ལྡན་དབུས༔ ཟླ་ཉིའི་གདན་སྟེང་འོད་ལྔ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ ཏཱྃ་ཡིག་དམར་པོའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ཡི༔ རང་རིག་བཅོམ་ལྡན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྐུ༔ སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན༔ ཞི་ཆགས་ཁྲོ་འཛུམ་མཚན་དཔེ་འབར་བའི་སྐུ༔ བདེ་སྟོང་ནུ་འབུར་བྷ་ག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས༔ བཅུ་དྲུག་རྩལ་རྫོགས་ལྷ་ཡི་མཛའ་ན་མོ༔ ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་གཡོན་པས་ཨུཏྤལ་འཛིན༔ འོག་གི་ཕྱག་གཉིས་པདྨའི་མདའ་གཞུ་འགེངས༔ སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སྙིང་ལ་འབིགས་བྱེད་པ༔ དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་མཐོན་མཐིང་ཟར་བུ་འཕྲོ༔ འཛམ་བུ་ཆུ་གསེར་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཕྲ་ཚོམ་ལེགས་པར་སྤྲས༔ དབུ་རྒྱན་སྙན་རྒྱན་ཕྱག་ཞབས་འོག་དཔག་སོགས༔ ངོ་མཚར་རི་མོ་མཁན་གྱིས་བཀོད་ལེགས་ལྟར༔ ལྷ་ཡི་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་དོ་ཤལ་འཆང་༔ སྟོད་གཡོགས་སྨད་དཀྲིས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་བཞིན༔ གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམ་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་མནན༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ནོར་བདག་ཀྲོང་དུ་བཞུགས༔ རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྩ་གསུམ་ཚོགས༔ འོད་ཀྱི་ལུས་ལ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན༔ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བརྡ་དང་རྟགས་ཀྱི་གར༔ གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞི་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ བཀོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་བཞུགས༔ བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་ཚོགས༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཆུ་ཟླའི་གར༔ བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཁྲོམ་ཚོགས་བཞིན་དུ་གསལ༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ཏཱྃ་ཡིག་དམར་པོ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་མཆོད་འབུལ་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་འདིར་གཤེགས་ལ༔ ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབྱེར་མེད་པ༔ རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཨོཾ་ཨཱཿ མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ༔ ཙནྡན་དམར་པོ་སྤོས་མཆོག་དང་༔ མྱུར་བའི་རྫས་དང་འབེབས་པའི་རྫས༔ འགུགས་པའི་རྫས་དང་སྤོག་གི་རྫས༔ མེ་ལ་བསྲེག་ཤིང་དུད་ལ་གཏོང་༔ རོལ་མོ་དཀྲོལ་ཞིང་དར་དམར་གཡབ༔ རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས་པས་དབང་མཛད་སྒྲོལ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿརྡོ་རྗེ་བསྡུ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ སྙན་པའི་དབྱངས་དང་བཅས༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས༔ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་འོད་དཔག་མེད༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་འབྱུང་༔ ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་འཕགས་མའི་ཚོགས༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་དཔའ་མོའི་ཚོགས༔ གཙོ་དང་འཁོར་གཡོག་མ་ལུས་པ༔ ཆར་སྤྲིན་རླུང་གི་བསྐྱོད་བཞིན་དུ༔ མོས་གདུང་འབོད་པའི་སྙན་གྱི་གསོན༔ རྔ་སྒྲ་དུང་སྒྲ་འུ་རུ་རུ༔ ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་དང་བཅས༔ རུས་རྒྱན་གཡེར་ཁ་ཁྲོ་ལོ་ལོ༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་ལམས་སེ་ལམ༔ བཞེངས་ཤིག་བཞེངས་ཤིག་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདེ་ཆེན་མཁའ་སྤྱོད་པོ་ཏ་ལ༔ གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་མཆོག་ནས༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿབཞུགས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿགདོད་ནས་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གཅིག༔ མོས་གདུང་བློ་ཡི་པདྨོ་དུ༔ བསྐྱེད་པའི་རྟེན་དང་ཡེ་ཤེས་པ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྡ་སྒོ་དབྱེ༔ ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་མཇལ་ཕྱག་འཚལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿམཆོད་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་མོ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་པས་མཆོད་པར་གྱུར༔ སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་སྐབས་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ནཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ མཆོད་ཡོན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཡིས༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ མཉེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ་ཞིང་ཁམས༴ཞབས་བསིལ་ཇི་སྙེད༴རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི༴མཉེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་༴མཆོག་དང་ཐུན་མོང་༴ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱདྱཾ༴ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ༴མེ་ཏོག༴རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ༴མཉེས་ཤིང་༴མཆོག་དང་༴ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ༴ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ༴བདུག་སྤོས༴རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ༴མཉེས་ཤིང་༴མཆོག་དང་༴ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷུ་པེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ༴སྣང་གསལ༴རྗེ་བཙུན༴མཉེས་ཤིང་༴མཆོག་དང་༴ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་ལོ་ཀེ༴ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ། སྟོང་གསུམ༴དྲི་ཆབ༴རྗེ་བཙུན༴མཉེས་ཤིང་༴མཆོག་དང་༴ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡྷེ༴ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ༴ཞལ་ཟས༴རྗེ་བཙུན༴མཉེས་ཤིང་༴མཆོག་དང་༴ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་ཝིདྱ༴ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ༴རོལ་མོ༴རྗེ་བཙུན༴མཉེས་ཤིང་༴མཆོག་དང་༴ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤབྡ༴ཞེས་དང་ནང་མཆོད་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན༔ རྡོ་རྗེ་གཟུགས་ཀྱི་འདོད་ཡོན་གྱིས༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ མཉེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་རཱུ་པ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ༴རྡོ་རྗེ་སྒྲ་ཡི༴རྗེ་བཙུན༴མཉེས་ཤིང་༴མཆོག་དང་༴ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཤབྡ༴ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ་རྡོ་རྗེ་དྲི་ཡི༴རྗེ་བཙུན༴མཉེས་ཤིང་༴མཆོག་དང་༴ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་གནྡྷེ༴ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ༴རྡོ་རྗེ་རོ་ཡི༴རྗེ་བཙུན༴མཉེས་ཤིང་༴མཆོག་དང་༴ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་རཱ་ས༴ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྟོང་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན༔ རྡོ་རྗེ་རེག་བྱའི་འདོད་ཡོན་གྱིསཿརྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགསཿམཉེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་སྤཪྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་པས་མཆོད། སྨན་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿརང་བྱུང་བྷནྡྷའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བའི༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འདི༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ མཉེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿབརྒྱུད་མཆོད་སྤྲོ་ན༔ ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པད་འབྱུང་དབྱིངས་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་དང་༔ ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་རིག་འཛིན་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་བྱིན་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་དབང་མཛད་སྒྲོལ་མ་དང་༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་སོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་སྲུང་མར་བཅས་པ་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་བྱིན་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་ཧི༔ མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བདུད་རྩི་བླང་སྟེ་གནས་གསུམ་དུ་བཀོད་ལ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱ༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལྕེར་བཞག་སྟེ། ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁཱ་ཧོཿརཀྟ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ལྕང་ལོ་བཅས་པའི་བྷནྫ་རུ༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དམར་ཆེན་རཀྟའི་མཆོད་པ་འདིས༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ མཉེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ གཏོར་མཆོད་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་སྣོད་ཡངས་པར༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མར་སྦྱར༔ འདོད་ཡོན་ལྷ་མོའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བས༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ མཉེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ གསང་མཆོད་ནི༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཚོགས༔ རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་རོལ་རྩེད་ཀྱིས༔ མཉམ་སྦྱོར་ཤུ་ཀྲ་བདེ་བའི་མཆོག༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ མཉེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཤུ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿདེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀུན་མ་སྐྱེས་མི་འགགས་ཤིང་༔ གསལ་སྟོང་ཀ་དག་དོན་གྱིས་མཆོད༔ མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད༔ འདི་ནི་རྟག་ཏུ་བདེ་ཆེན་ཉིད༔ ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿཞེས་མཆོད་ཚིག་རྒྱས་པར་སྤྲོས་ཤིང་༔ བསྡུ་ན་གཏེར་གཞུང་དངོས་བསྟན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་དང་༔ ། བདུག་སྤོས་སྣང་གསལ་དྲི་ཞལ་ཟས༔ རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་འདོད་ཡོན་རྣམས༔ སྨན་དང་རཀྟ་གཏོར་མར་བཅས༔ མཉམ་སྦྱོར་ཤུ་ཀྲ་བདེ་བའི་མཆོག༔ གསལ་སྟོང་ཀ་དག་དོན་གྱིས་མཆོད༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ མཉེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ རཱུ་པྲ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤཪྴེ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིངྟ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཤུ་ཀྲ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ བསྟོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི༔ རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་གཙོ༔ ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་བཞུགས༔ ཀུན་བཟང་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ངོ་བོ་ཉིད་ལས་མ་གཡོས་ཇི་བཞིན་དུ༔ པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པོར་ཉི་ཤར་ལྟར༔ ཆགས་བྲལ་ཐབས་ཤེས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཞི་ཆགས་འཇོ་སྒེག་གཡོ༔ ༔ མཐོང་བས་ཡིད་འཕྲོག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་མཚན་དཔེས་བརྒྱན༔ ཞལ་བཟང་སྨིན་ལེགས་སྤྱན་བཟང་པདྨ་རྒྱས༔ དབུ་སྐྲ་མཐོན་མཐིང་སྣུམ་ལ་ཟར་བུ་འཕྲོ༔ ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ནུ་རྒྱས་སྐེད་ཕྲ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་དབྱིབས་ཅན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་པདྨའི་རྒྱན་ཆ་གསོལ༔ ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་དོ་ཤལ་སྐུ་ལ་སྤྲས༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ས་གཞི་བར་སྣང་པདྨའི་ཆར་རྒྱུན་འབེབས༔ གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམ་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་མནན༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཆེ་དགུ་དབང་དུ་བསྡུས༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་བདག་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུས་དམིགས་བྱ་མ་ལུས་འགུགས༔ གཡོན་པས་མཐེབ་སྲིན་ཨུཏྤལ་དམར་པོ་བསྣམས༔ འོག་མའི་ཕྱག་གིས་པདྨའི་མདའ་གཞུ་འགེངས༔ སྲིད་གསུམ་དབང་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་སྦྱིན་པའི་མཐར་ཕྱིན་མ༔ སྐྱེ་འགྲོའི་དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་སྐྱབས་མཛད་པ༔ དཔག་བསམ་ཤིང་དང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར༔ ཀུན་བཟང་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཆུ་ཤེལ་དབང་པོའི་ངོ་མཚར་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་འཕགས་མའི་སྐུ༔ མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་འཛིན༔ རླུང་སེམས་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྟག་ཆད་མཐའ་བཞི་སྤྲོས་པ་བྲལ་བ་ཡི༔ ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་ཆོས་སྐུའི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ གཙོ་དང་སྤྲུལ་འཁོར་དཀྱིལ་འཁོར་མངའ་བདག་ལ༔ མོས་གདུང་བསྟོད་པས་གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས༔ བདག་སོགས་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔ འཕགས་མ་ཁྱོད་དང་སྐད་ཅིག་མི་འབྲལ་ཞིང་༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་བར་ཆད་དང་༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་སྒྲོལ་ཅིག་རྒྱལ་ཡུམ་མ༔ ཚེ་དཔལ་སྙན་གྲགས་སྟོབས་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན༔ མོས་པ་རྣམ་བཞི་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་རྫས༔ དཔལ་འབྱོར་དབྱར་གྱི་མཚོ་བཞིན་རྒྱས་གྱུར་ནསཿརྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ དབང་དང་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཛཔi་ཁང་དབྱེ་ན། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ་ཕཊ་ཛ༔ བདག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་སྤྲོས་ཏེ་མདུན་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས་པར་གྱུར༔ བརྗོད་ལ་ཛབ་བསྐུལ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་ཡིད་བཞིན་འཕགས་མའི་སྐུ༔ ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་ཛབ་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་དགོངས་པ་མ་གཏོང་བར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བཟླས་དམིགས་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿརང་ཉིད་འཕགས་མའི་སྨིན་མཚམས་ནས༔ ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེན་གང་བའི༔ དབུས་སུ་སུཾ་དང་ཏཱྃ་དམར་པོ༔ མཐའ་བསྐོར་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ཡི༔ འཁོར་ལོ་འོད་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ བདག་ལ་གནོད་སེམས་ལྡན་པར་ཕོག༔ སླར་ཡང་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་གྱུར༔ དེ་ནས་བདག་གི་སྨིན་མཚམས་ནས༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་སྒ་ར་ར༔ འཕྲོས་པས་དེ་དག་སྙིང་གར་ཕོག༔ གདུག་སེམས་ལ་སོགས་ཞི་བར་གྱུར༔ སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན༔ དེ་སྟེང་ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི༔ ལྟེ་བར་བུ་ག་གྱེན་དུ་སྒྱུར༔ བདག་གི་སྙིང་ཁར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱིབས༔ རྣོ་ཞིང་མྱུར་ལ་མེ་བཞིན་འབར༔ རང་གི་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཐོན༔ དེ་ཡི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་བརྒྱུད༔ ཟླ་བའི་བུ་གར་ཞུགས་ཏེ་ཐོན༔ སྣ་སྒོ་གཡས་ནས་ཚུར་དྲངས་པ༔ རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་པ་ནས༔ འབྱུང་རྔུབས་རླུང་གི་རྟ་དྲངས་པས༔ སྙིང་ཁར་ཞུ་སྟེ་ཟླ་བར་ཐིམ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བདེ་བས་རོལ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དགའ་བའི་ཉམས༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ རྩ་ཡི་འཁོར་ལོ་ཁེངས་པ་ཡིས༔ བདག་ལ་གཟི་བརྗིད་ཆེས་ཆེར་འབར༔ སྟོང་གསུམ་སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་ན༔ ལྷ་ཀླུ་མི་གསུམ་ཆེ་རྒུ་ཀུན༔ ཡོམ་ཡོམ་ཤིག་ཤིག་འགུལ་འགུལ་དུ༔ བདག་ལ་གུས་ཤིང་འདུད་པར་གྱུར༔ དེ་ལྟར་དམིགས་པ་མ་བྲལ་བ༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ནི༔ གངྒཱ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད༔ དབང་བྱེད་ལྷ་མོའི་རྩ་བའི་སྔགས༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྡ་དང་རྟགས་དང་སྐུ་ཞལ་ཕྱག༔ ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་ལ་སོགས་པ༔ དངོས་སུ་ཆར་བཞིན་འབབ་པར་བསམ༔ འོད་ཟེར་དམར་པོས་བར་སྣང་ཁེངས༔ འཇའ་འོད་དམར་པོ་སྙིང་གར་ཟུག༔ ཕྱི་ཡི་དབྱིངས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་དང་ཿནང་གི་རྩ་ཡི་ནམ་མཁའ་དང་༔ གསང་བ་རིག་པའི་ནམ་མཁའ་རྣམས༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པའི་ཚེ༔ ཐིག་རླུང་ལྗོན་ཤིང་འབྲས་བུ་བཀྲ༔ རྒྱུན་བསྙེན་འབྲུ་འབུམ་དག་ཏུ་བཤད༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུད༔ རྩ་སྔགས་མཐར༔ སརྦ་ལོ་ཀ་ཨ་ཀཪྵ་ཡ་ཛཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲིང་ཛཿནྲྀ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿབཟླས་ཤིང་ལས་སྦྱོར་དམིགས་པའི་གནདཿཔདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་གཞུང་བཞིན་བྱ༔ སྦྱིན་གཏོང་ཚོགས་བསགས་རྒྱུན་དུ་འབད༔ མི་ཟད་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར༔ གསང་བ་རྦད་པའི་སྔགས༔ ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཐུན་མིན་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ནི༔ སྒྲ་གཅན་སྟེང་དུ་དབང་གི་ལྷ༔ ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་འཆར༔ རླུང་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག༔ དབང་གི་ལྷ་མོའི་ཞལ་ཡང་མཇལཿབར་དེར་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག་རྣམས་དང་ཿའདི་ཡི་སྒོས་ཀྱི་སྲུང་མའི་མཆོད་ཕྲིན་བྱ༔ རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལཿདགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྱ༔ དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་བཟའ་བཅའི་རིགས༔ ཤ་ཆང་ཟན་གསུམ་སྐུ་གསུམ་མཚོན༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཚོགས་པའི་རྫས༔ ཛ་གད་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཀྲམ༔ རྣལ་འབྱོར་ལྟ་བའི་གདེང་ལྡན་པསཿཚོགས་ལ་བསང་ཆུ་བདུད་རྩི་བྲན༔ སྤོས་ཀྱིས་ཕྱུངས་ལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿརང་ཉིད་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཡི་གེ་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གསུམ་འཕྲོས༔ མ་དག་འབགས་རྩོག་མི་གཙང་སྦྱངས༔ གཉིས་འཛིན་སྟོང་ཉིད་རྫས་སུ་གྱུར༔ ཨེ་ཤུདྡྷེ་རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རང་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ༔ མཉེས་མཆོད་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཚུར་བསྡུས་ཤིང་༔ ཡི་གེ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་དུ་གྱུར༔ དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ སྣོད་བཅུད་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་སུ་གྱུར༔ དམར་པོ་ཨཱཿ ཡི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ཟག་བཅས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ སྔོན་པོ་ཧཱུྃ་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ཚོགས་མགྲོན་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱུར༔ རོ་བརྒྱ་ནུས་པ་སྟོང་དང་ལྡན༔ རི་རྒྱལ་དཔང་མཐོ་ཉི་ཟླའི་འོད༔ རྒྱ་མཚོ་གཏིང་ཟབ་དགོས་འདོད་ནོར༔ ལྷ་མིའི་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དུ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿལན་གསུམ་བརྗོད༔ སྤྱན་འདྲེན་ནི༔ སྤོས་རོལ་དང་བཅས༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿའོག་མིན་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་༔ ཆོས་སྐུ་རྡོར་འཆང་འོད་དཔག་མེད༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཚོགས༔ ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྐུ་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ ཐེག་དགུའི་ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེའི་ཚོགས༔ ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༴རྔ་ཡབ་ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་ཞིང་༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཚོགས་ལ༴པོ་ཏ་ལ་ཡི་གནས་མཆོག་ནས༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བཅས༔ ཚོགས་ལ༴རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་དང་ལངྐའི་ཚོགས༔ དུར་ཁྲོད་ཉུལ་ཞིང་ཚོགས་ཁང་འགྲིམས༔ བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྲུང་གཏེར་བདག་རྣམས༔ ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཁང་བྱིན་རེ་ཆགས༔ མཆེད་ལྕམ་ཕོ་མོ་དམ་རེ་གཙང་༔ བཤམས་པའི་ཚོགས་གཏོར་བཅུད་རེ་ཆེ༔ ཤ་ཆེན་བདུག་སྤོས་དྲི་རེ་ཞིམ༔ ཞུན་ཆེན་མར་མེ་མདངས་རེ་གསལ༔ སྐྱོགས་བཟང་བྷནྡྷའི་བདུད་རྩི་མཆོད༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས༔ རྡོ་རྗེ་རེག་མའི་གར་གྱིས་མཆོད༔ རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཚོགས་ལ་བྱིན་ཆེན་བཅུད་འདི་ཕོབས༔ སྒྲུབ་པ་ཕོ་མོའི་ཉམས་རྟོགས་སྤོར༔ མཆོག་ཐུན་བྱིན་ཕོབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་ལ༔ མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས༔ ཟག་བཅས་ཟག་མེད་འདོད་ཡོན་ཚོགས་མཆོད་འདི༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག །མཆོག་ཐུན་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨརྱ་ཏཱ་རེ་ས་ཕ་རི་ཝ་ར་མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧིཿབསྐང་བ་ནི། བསྐང་རྫས་བྱིན་རླབས༔ ན་མཿསརྦ་ཏཱ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས་ལན་གསུམ། བསྐང་རྫས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾཿགིས་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿའོག་མིན་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་། །རྡོར་འཆང་འོད་དཔག་མེད་མགོན་དང་༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས༔ བསྐང་ངོ་བསྐལ་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྨོན་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ བསྐང་ངོ་བསྐལ་པའི༴སྐྱེ་མེད་དོན་གྱི་དངོས་གྲུབ༴རྔ་ཡབ་ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ རིག་འཛིན་བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་ཚོགས༔ བསྐང་ངོ་༴འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་དངོས་གྲུབ༴གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་མཆོག་ནས༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ནི༔ སྤྲུལ་པ་ཉེར་གཅིག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ བསྐང་ངོ་༴མཆོག་དང་ཐུན་མོང་༴ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་གནས་ཡུལ་ཞིང་༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་དཔའ་མོ་དང་༔ བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྲུང་གཏེར་བདག་ཚོགས༔ བསྐང་ངོ་བསྐལ་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ མོས་པ་རྣམ་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནང་མཆོད་སྨན་རཀ་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ༔ གསང་མཆོད་བདེ་བའི་གར་གྱིས་མཆོད༔ མ་ཚང་མེད་པར་སྐོང་བའི་རྫས༔ བདག་ཏུ་བཟུང་དང་མ་བཟུང་ཀུན༔ བློ་ཡི་བླངས་ནས་འབུལ་གྱིས་བཞེས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་གཙོ་དང་འཁོར༔ མཉེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ སྒྲུབ་པོའི་མོས་གདུང་འབོད་པའི་ཚེ༔ དགྱེས་པའི་ཞལ་བཟང་བསྟན་དུ་གསོལ༔ འཛུམ་པའི་འོད་དཀར་ད་ཕྱུང་ནས༔ ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས་པའི་ཕྱག་གིས་བཟུང་༔ འཁོར་བའི་གཡང་སའི་འཇིགས་ལས་སྒྲོལ༔ མྱུར་མགྱོགས་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ འགྲོ་བ་ཕོ་མོ་དབང་དུ་བསྡུས༔ ལམ་མཆོག་སྨིན་གྲོལ་ས་རུ་འགོད༔ མ་ཤོར་མ་གཏོང་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་ཆེ༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བར་མ་གཏོང་བར༔ བདག་ཉིད་ཁྱེད་ཀྱི་འཛིན་གྱུར་ཅིག༔ མཐར་ཐུག་རྫོགས་བྱང་འཕགས་མའི་སྐུ༔ འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི། ཚོགས་བར་པ་ཕུལ་བ་ལ༔ ཧོཿདཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ་ཐུགས་རྗེས་གསན་དུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པའི་དབང་༔ ཀུན་གཞི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས༔ བསྲུང་མཚམས་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་འདའ་བ་དང་༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ལས་འགལ༔ ཚོགས་བསགས་སྦྱིན་གཏོང་ཕན་སེམས་ཆུང་བ་སོགས༔ མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འགལ་བ་ཀུན༔ གནོང་ངོ་འགྱོད་དོ་ཕྱིན་ཆད་སྡོམ་པར་བགྱི༔ བཤགས་སོ་དག་གོ་ཁྱེད་དང་གཉིས་མེད་པའི༔ དག་ཚངས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེས་མགོ་དྲངས་པའི་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད༔ བསྒྲལ་བ་ནི༔ ཚོགས་ཐ་མ་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་བཞག༔ ཕུར་པ་བསྒྲལ་གྲི་སོགས་བཤམས། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་དྲིལ་འགུགས་རྒྱ་དང་བཅས༔ པདྨ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅་ཧཾ༔ རང་ཉིད་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར༔ ན་མོཿདཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་༔ ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང་༔ ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་དུ་དབང་མཛད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ནྲྀ་ཡཾ་ཛཿནྲྀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿཏྲི་ཡམ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿསྒོ་མ་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་རྟེན་ལ་བསྟིམ༔ ཕུར་པ་ཐོགས་ལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཆོས་ཉིད་ཨེ་ཡི་བཙོན་ཁང་དུ༔ གཉིས་འཛིན་ལོག་རྟོག་བསྟན་པའི་དགྲ༔ ཁུག་ཅིག་ཟུངས་ཤིག་རྟེན་ལ་ཕོབས༔ ཟ་བྱེད་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས༔ མི་བཟད་རྡུལ་ལྟར་འཁྲིགས་པ་ཡིས༔ དགྲ་བགེགས་མཚོན་ཆའི་དཔལ་དུ་སྐྱོན༔ ཤ་ཁྲག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རོལ༔ ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་འཇིགས་པའི་སྒྲ༔ སྟོང་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁེངས་ཤིང་གཡོ༔ རྔམས་པར་བསྟབ་བོ་ཞལ་དུ་བཞེས༔ དགྲ་བགེགས་བར་ཆད་མིང་ཙམ་མེད་པར་མཛོད༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཕཊ༔ ཕུར་བས་བཏབ་མཚོན་གྱིས་གཏུབ༔ བདུད་རྩི་བྲན་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཕུལ་ལ༔ སྨན་རཀ་བྲན། མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཙིཏྟ་ཀོ་རོ་ཙ་ན་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿལས་རྡོར་གྱིས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་བརྡ་དང་བརྡ་ཡི་འབུལ་ལེན་གྱིས་དྲངས༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་༔ ཡིད་ལ་གང་འདོད་སྨོན་ལམ་བཏབ༔ མཐའ་རྟེན་ལྷག་མའི་གཏོར་མ་བསྔོ༔ ལས་རྡོར་གྱིས་ཚོགས་ལྷག་བསྡུས༔ བསྲེ་བསྣན་བྱས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ཆབ་ཞུ༔ སྟེགས་བུར་བཀོད། ཏིང་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱས་འདི་ལྟར་རོ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿལྷག་མའི་དམ་རྫས་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པ་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨེ་ཨ་རལ་ལི་ཧྲིང་ཛཿབྷྱོ༔ ལྷག་ལ་དབང་བ་དྲེགས་པའི་ཚོགསཿགིང་དང་ལང་ཀ་མ་མོའི་ཚོགས༔ དྲོང་ཚད་ཉུལ་ཞིང་གནས་ཡུལ་འགྲིམས༔ ཞིང་ཆེན་གཡབ་ཅིང་བཤུག་གླུས་འབོད༔ མ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་ལྷག་གཏོར་བླངས༔ ཚེ་དཔལ་སྙན་གྲགས་དབང་གི་ལས༔ གེགས་མེད་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨུཙྪི་ཥྚ་བ་ལིདྟ་ཁཱ་ཧི༔ སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་བྱ༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་ཆད་ཐོ་བསྒྲགས་པ་ནིཿགཏོར་མར་སྨན་རཀ་བྲནཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཀུན་བཟང་སྣང་མཐའ་གང་དབང་པད་འབྱུང་གིསཿཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ལ༔ ཨཱརྱ་ཏཱ་རེའི་གླེགས་བམ་གཏད་པའི་ཚེ༔ བརྡ་རིས་བཏབ་ནས་གཏེར་ལ་སྦས་ནས་ཀྱང་༔ སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མར་གཉེར་གཏད་གཡར་དམ་བླངས༔ མ་འོངས་རྩོད་དུས་མཐའ་ལ་བབས་པ་ན༔ རིག་འཛིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ཡིས༔ དབང་བྱེད་སྒྲོལ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ༔ གཏེར་གྱི་སྲུང་མ་སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས༔ རང་རང་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་གཟུགས་མཆོག་བསྟན༔ དམ་ལ་མ་འདའ་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཟབ་ཆོས་འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་མཐར་ཁྱབ་པ་དང་༔ ཅི་བཅོལ་དབང་གི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི༔ གཏོར་གཞོང་སྨན་ཕུད་ཀྱི་བཤལ་ཆུས་བྲན་ལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཔདྨ་འབྱུང་གནས་བཀའ་ཡི་ལས་བྱེད་མ༔ བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཚོགས༔ བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཀླ་ཀློ་མུ་སྟེགས་བདུད་དཔུང་ཆམ་ལ་ཕོབས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ གཏོར་གཞོང་སྦུབ་ལ༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་ནྲྀ་ཏྲི་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿས་དགུགས་དེ་སྟེང་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་གདབ་སྟེ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་བྲོ་ར་རུ༔ མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བྲོ་བརྡུང་བས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བ་ཡིས༔ གཉིས་འཛིན་ལོག་རྟོག་བར་ཆད་བགེགས༔ སྒབ་འདྲེ་རྗེས་སྡུད་འགོང་པོའི་ཚོགསཿགཟིར་ཤིག་བཅིངས་ཤིག་མནན་པ་ཡིས༔ སྟེང་གི་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྡང་ཅིག༔ ཨོཾ་ལཾ། ཨཱཿ ལཾ། ཧཱུྃ་ལཾ། སྟཱཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ རྗེས་ལ་མཆོད་བསྟོད་གཞུང་བཞིན་དང་། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང་༔ གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པར༔ འདིར་ནི་བགྱིས་པ་གང་རུང་བ༔ དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱི་བཟོད་མཛོད་རིགས༔ ནོངས་པ་བཤགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ༔ དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཔདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དབང་བྱེད་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་དང་པོ་སྐྱ་རེངས་ཤར༔ ཛ་གད་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་༔ བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དགོས་འདོད་ནོར༔ འདུ་བ་གསུམ་དང་འབར་བ་གསུམ༔ ཐུན་མོང་གྲུབ་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད༔ ༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ད་སྩོལ་ཅིག༔ རྩ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་གནས་གསུམ་ལ་གཏུགས་ལ་རོལ། རྟེན་ཡོད་ན། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔ འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་༔ མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སོགས་འོག་གི་བསྡུ་ལྡང་ལ་འཇུག༔ སྨོན་ལམ་དགེ་བསྔོ་ནི༔ བཅོམ་ལྡན་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཚོགས༔ མོས་གདུང་དད་པས་གསོལ་བཏབ་ཚེ༔ ཁྱོད་ཞལ་མངོན་སུམ་མཇལ་བ་དང་༔ དགོས་འདོད་ནོར་བུ་ཇི་བཞིན་དུ༔ ཡིད་ལ་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བ་ཡིས༔ མ་གྱུར་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཐོག་མེད་བསགས་པའི་སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་༔ མཐར་ཐུག་ཟུང་འཇུག་འཕགས་མ་ཡི༔ གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་ནི༔ བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་འཕགས་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷ༔ མི་ཟད་འདོད་འབྱུང་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡི༔ དགེ་ལེགས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་ཅི་རིགས་བརྗོད་བྱས་ནས༔ བསྡུ་ལྡང་ནི༔ ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་༔ སླར་ཡང་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུར༔ ལྡང་ནས་སྤྱོད་ལམ་འཇུག་པར་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ གོང་ལྟར་དགེ་བསྔོ་ཤིས་བརྗོད་བྱའོ། །དབང་བྱེད་དབང་གི་སྒྲོལ་མ་ནིཿརྒྱ་གར་ཡུལ་གླིང་ཆུ་བཞིན་ཉུལ༔ དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་ཆེན་དུ༔ བམ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཤམས༔ ཞལ་མཐོང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ༔ གཟའ་དང་མ་མོ་བྲན་དུ་བཀོལ༔ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ཐམས་ཅད་འདུ༔ པད་འབྱུང་བདག་གི་ཐུགས་དམ་ཡིན༔ ད་ལྟ་ལྷ་སྲས་ཉིད་ལ་གདམས༔ མ་སྤེལ་ཡི་གེའི་རིས་སུ་བཏབ༔ སྐྱེ་བ་མང་པོ་ལེན་པའི་མཐར༔ མ་འོངས་དུས་ཀྱི་ཁུག་སོ་རུ༔ གདུལ་དཀའ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བའི་ཚེ༔ འབྲི་རྫ་ཟལ་མོ་སྒང་རྒྱུད་ལ༔ མཁའ་སྤྱོད་འཇའ་ལུས་ཕུག་པར་སྦས༔ དུས་རྟགས་སྣ་ཚོགས་འཚུབས་ཤིང་ལྡང་༔ དུས་ལ་བབས་ཚེ་རཏྣའི་མིང་༔ འཕྲད་ནས་འགྲོ་དོན་འབྱུང་བར་ཤོག༔ སྐུ་ཡི་རྒྱ༔ གསུང་གི་རྒྱ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་མངའ་བདག་རིག་འཛིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་ཕོ་རྟ་ཡི་ལོར། མདོ་ཁམས་འདན་ཀྱུ་ར་བྲག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུའི་དབྱིབས་ཀྱི་གཡས་ར་མ་བྲག་གི་རྒྱ་བསལ་ཏེ། རིམ་པ་བཅུ་བཞི་ཡོད་པའི་རིམ་པ་བཞི་པ་མཁའ་སྤྱོད་འཇའ་ལུས་ཕུག་ནས། མཐོང་གྲོལ་སྐུ་རྟེན་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་སེར་ལས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། སླར་ཡང་ཞུ་དག་དང་གསལ་བྱེད་ཆོག་སྒྲིགས་བགྱིས་དགོས་ནན་ཏན་དུ་ཕེབས་པས། བརྡ་འཁྲུགས་ཡོད་པ་རྣམས་གསལ་བ་སོགས་ཀྱི་ཞུ་དག་དང་། གཏེར་གཞུང་ལ་མཛེས་རྒྱན་གྱིས་མཚམས་སྦྱོར་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེར་འབོད་པས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་གཟིམ་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་པ་དང་བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས།། །།
[edit]

@#/__/dpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyud las/__dbang mdzad Ar+ya tA re'i sgrub thabs rlung gi zhags pa la gsal byed nyung ngu bcas phyogs gcig tu sdeb pa grub gnyis dpal ster zhes bya ba bzhugs so/__/ ma hA Ar+ya tA re na mo:__gang zhig gnas dus phun sum tshogs pa dang :__rgyu rkyen dbang gi gter sgo 'phar ba'i tshe:__dngos grub char rgyun lho rgyal 'dzam gling babs:__'di ltar sgrub pa'i las rim bstan sa ni:__yangs pa'i khang bzang nub rir kha bstan pa:__nor bu spungs 'dra rma bya lding 'dra'i zhol:__rtsi shing nags tshal phun sum tshogs pa'i dbus:__skyon spangs nyer mkho'i yo byad 'dzoms byas nas:__dkyil 'khor dbus su 'bru yi tshom bu bkod:__many+dzi'i kha ru thod pa tshad ldan nang :__dbang gi gsang rdzas yid bzhin nor bu blugs:__de bzhin zangs las byas pa'i me long ngos:__sin+d+hU ra yi chag chag yang yang btab:__yi ge 'bru bcu gsal dag bkod pas bkab:__thugs kyi rten du dar dmar gdugs phub cing :__g.yas su rnam bum g.yon du las bum dang :__mtha' bskor mchod pa'i yo byad dag gtsang bkod:__sin+d+hU ra yi phud dang 'bru dmar dang :__mchod gtor sgrub gtor rten gtor sman raka bcas:__'phan gdugs rgyal mtshan rol mo'i bye brag rnams:__dkar gsum mngar gsum sha lnga bdud rtsir bcas:__mkho ba'i yo byad ma tshang med pa bkod:__ces 'byung ba bzhin stegs bu'i khar maN+Dal la 'bru tshom dmar po bkod pa'i many+dzi'i steng thod pa mtshan ldan nang dbang gi gsang rdzas ril bu yod na dang med na bdud rtsi blug la me long la sin+d+hU ra byugs nas dbus su tA~M dang /__mtha' bskor sgrol ma'i yig bcu bkod pa'i steng ras bkab/__sman rag gtor gsum phyi mchod rnams bshams/__dbang dang 'brel na rnam bum g.yas las bum g.yon du bzhag__/shel rdo/__me long dwangs pa/__lha mo'i sku tsag__/pad+ma dmar po me tog dmar po'i mda' gzhu'i tsakli/__dbang gtor rnams bshams/__gtor ma dkar dmar/__gser skyems/__gtor 'bul/__tshogs chad brtan rnams dang /__slob dpon gyi mdun du nang mchod rdo dril DA ma ru 'bru phor bshams par bya'o/__/bde ba'i stan la drang srong chos bdun bcas:__gnad gsum ldan pas 'bud pa dgu phrug gis:__mos gus gnad bskul skyabs yul lha yi tshogs:__spyan drangs mngon sum gsal ba 'di ltar ro:__rang gi snying kha nas 'od zer 'phros pas bla ma dbang mdzad 'phags ma sgrol ma'i lha tshogs mdun gyi nam mkhar mngon sum bzhin du bzhugs par gyur/__na mo/__chos sku snang mtha' longs sku spyan ras gzigs:__sprul sku pad 'byung mkha' 'gro mtsho rgyal ma:__Ar+ya tA re dkon mchog kun 'dus la:__skyabs su mchi'o rje btsun 'phags ma'i tshogs:__khyed sgrub khyed bsten 'gro kun sems can rnams:__smin cing grol ba'i byang chub ma thob bar:__srog gi phyir yang mi gtong dam bca' bo:__smon dang 'jug pa'i byang chub sems bskyed doHlan gsum/__yan lag bdun pa ni:__hU~M hrIHyul snang rnam dag sgron drug bkra ba'i klong :__rje btsun 'phags ma Ar+ya tA re la:__phyogs bcu'i sangs rgyas rtsa gsum rab 'byams tshogs:__zhing gi rdul snyed lta bur bzhugs pa la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal sdig sgrib bshags:__blo yi blangs nas mchod pa'i bye brag rnams:__dkon mchog 'phags ma'i tshogs la 'bul zhing bzhes:__tshogs gnyis rdzogs shing chos kyi 'khor lo bskor:__yi rang mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__dge ba ci bsags 'gro kun sgrol phyir bsngo:__zhes gsum dang /__dkar gtor gser skyems la:__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur:__oM AH_hU~M:__lan gsum byin gyis brlabs/__gang dag 'dir gnas lha dang klu:__gnod sbyin srin po'am gzhan dag la:__dkyil 'khor don du gtor ma bsngo:__'bul gyis yang dag bzhes su gsol:__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la:__sogs kyis gtor ma gser skyems 'bul:__bgegs gtor bsang chus bran la:__ra~M ya~M kha~M:__oM AH_hU~M ha ho hrIHsarba big+h+nAn A kaR+Sha ya dzaHoM sarba big+h+nAn ba ling+ta khA hi:__lan gsum gyis bsngo/__hU~M hrIHgnyis snang 'khrul pa'i gdon bgegs 'byung po'i tshogs:__re dogs gnyis 'dzin glud kyi gtor ma khyer:__shar grol dus mnyam 'khor 'das pha mthar dengs:__gu gul yungs thun dang hU~M bzhi'i sngags kyis bgegs bskrad la:__hU~M hrIHmtha' bzhi spros bral 'od gsal bde ba cher:__lha yang med la 'dre yang gnyis med pa'i:__ye grub lhan skyes gnyug ma'i mtshon chen po:__sku gsung thugs dang rigs lnga'i phyag mtshan gyi:__mi 'da' ye shes rdo rje srung 'khor gsal:__phra man rab 'jigs khro mo'i mtshon cha sgyur:__bar mtshams med pa steng 'og kun tu gtams:__ye shes me dang 'od lnga'i tshwa tshwa 'phro:__bar chad bgegs dpung mi mthun glags lta'i rigs:__'jigs pa brgyad dang bcu drug la sogs pa'i:__phyi nang gsang ba'i thar lam bar chad dgra:__khro bo khro mo'i tshogs kyis mtshams chod cig:__oM Ar+ya tA re hU~M hU~M hU~M badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__byin dbab pa ni spos rol g.yab dar bcas:__rang gi snying kha nas 'od zer 'phros pas bla ma rje btsun 'phags ma'i dkyil 'khor mkha' khyab tu sad par gyur:__oM hU~M a la hoHb+ha ga wAn:__sa ma ya hoHsa ma ya s+t+waM:__hU~M hrIH'og min zhing dang g.yu lo bkod pa'i gnas:__bzhugs pa'i bla ma yi dam mkha' 'gro ma:__thugs dam gnad bskul mi mngon dbyings nas bzhengs:__dbang bskur byin rlobs mchog gi byin chen phobs:__gnas yul nyer bzhi'i dpa' bo dpa' mo dang :__sa spyod mkha' spyod bzhugs pa'i mkha' 'gro ma:__dbang gi lha mo Ar+ya tA re yi:__sku yi phyag rgya'i gar stabs khyugs se khyug:__gsung gi brda glu gsang sngags 'u ru ru:__thugs ni ka dag 'od gsal lam se lam:__khyod zhal brtse ba'i phyag gis da bzung zhing :__lus la sku yi gzi brjid byin phobs shig:__ngag la grags stong sngags kyi byin phob cig:__sems la chos sku rtogs par byin phobs shig:__rig gdangs snang bzhi'i sgrib dag byin phobs shig:__zag pa rang zad 'ja' lus byin phobs shig:__rlung sems dbang bsdus rtsa rlung thig le gsum:__rten 'brel 'grigs nas mchog thun sgo 'phar dbye:__mthong thos dran reg khams gsum dbang du bsdus:__byin chen phobs shig 'phags ma sgrol ma'i tshogs:__Ar+ya tA re sa ma ya phaiM phaiM dza:__zhes spyan drangs/__hU~M hU~M hU~M/__gsum gyis byin bsdus/__dzaHhU~M ba~M hoHbdag gnas yo byad rnams la thim pas sku gsung thugs mi zad rgyan gyi 'khor lor byin gyis brlabs par bsam/__mchod rdzas byin gyis rlabs pa ni/__hU~M hrIHphyi nang chos kun nam mkha'i dbyings:__rin po che yi snod yangs par:__mchod rdzas dwangs shing thogs pa med:__rigs lnga yab yum mnyam par sbyor:__bde stong zhu bde'i 'od lnga'i rgyun:__babs pas sman gtor rdzas la thim:__ro brgya nus pa stong ldan pa:__ra las rak+ta'i rgya mtshor 'khyil:__mchod pa'i rdzas su byin rlabs pa:__nam mkha' mdzod kyi 'phrul lta bus:__'phags mchog Ar+ya tA re ma:__gnyis med thugs dam bskang bar gyur:__oM badz+ra ar+g+haM sogs nas/__shab+da AH_hU~M:__ma hA ba lid+ta rak+ta pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:__sman gtor rak+ta'i sngags lan gsum/__sarba sa ma ya hU~M dza:__ma hA pU dza hoHzhes pa'i mchod sprin rab 'byams mkha' khyab tu 'phros pas nam mkha'i khams gang bar bsam/__dngos gzhi la:__hU~M hrIHphyi nang snod bcud dngos po stong pa nyid:__chos sku de bzhin nyid dbyings 'od gsal ngang :__snying rje rab 'bar kun snang sgyu ma'i 'phrulaHsprul sku rgyu yi 'od dang 'od rang bzhin:__tA~M yig dmar po 'phro 'dus thig pa babs:__rtsal snang ma 'gags rkyen gyis ma g.yos bzhin:__thabs dang shes rab yi ge 'phro 'du yi:__e yig dbyings phyug btsun mo'i mkha' dbyings su:__sa chu spyan ma dang ni mA ma kI:__me long gos dkar dam tshig sgrol ma ste:__yum lnga'i rlung du pad+ma 'bum ldan dbus:__zla nyi'i gdan steng 'od lnga 'khrugs pa'i klong :__tA~M yig dmar po'i 'od zer 'phro 'du yi:__rang rig bcom ldan 'phags ma sgrol ma'i sku:__sku mdog dmar gsal pad+ma rA ga'i lhun:__zhi chags khro 'dzum mtshan dpe 'bar ba'i sku:__bde stong nu 'bur b+ha ga shin tu rgyas:__bcu drug rtsal rdzogs lha yi mdza' na mo:__phyag g.yas lcags kyu g.yon pas ut+pal 'dzin:__'og gi phyag gnyis pad+ma'i mda' gzhu 'gengs:__srid pa gsum gyi snying la 'bigs byed pa:__dbu skra gnag snum mthon mthing zar bu 'phro:__'dzam bu chu gser nor bu dbang gi rgyal:__rin chen sna tshogs phra tshom legs par spras:__dbu rgyan snyan rgyan phyag zhabs 'og dpag sogs:__ngo mtshar ri mo mkhan gyis bkod legs ltar:__lha yi ut+pal dmar po'i do shal 'chang :__stod g.yogs smad dkris 'ja' tshon shar ba bzhin:__g.yas brkyangs g.yon bskum lha chen pho mo mnan:__dngos grub char 'bebs nor bdag krong du bzhugs:__rigs kyi bdag po sangs rgyas 'od dpag med:__byang chub sems dpa' sems ma rtsa gsum tshogs:__'od kyi lus la shes rab pha rol phyin:__phyi nang gsang gsum brda dang rtags kyi gar:__gnas yul nyer bzhi dur khrod brgyad la sogs:__bkod pa yongs rdzogs zhing khams rab 'byams bzhugs:__bye ba dung phyur lha mo bco lnga'i tshogs:__snang la rang bzhin med pa chu zla'i gar:__bdag mdun dbyer med khrom tshogs bzhin du gsal:__gnas gsum 'bru gsum tA~M yig dmar po las:__'od 'phros mchod 'bul byin rlabs nus mthu kun:__ye shes lha tshogs spyan drangs 'dir gshegs la:__thugs dam gnad bskul bskyed pa'i lha tshogs rnams:__spyan drangs ye shes pa dang dbyer med pa:__rigs lngas dbu brgyan rigs bdag 'od dpag med:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__oM AH_hU~M hrIHhU~M trAM oM AH_mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M:__tsan+dan dmar po spos mchog dang :__myur ba'i rdzas dang 'bebs pa'i rdzas:__'gugs pa'i rdzas dang spog gi rdzas:__me la bsreg shing dud la gtong :__rol mo dkrol zhing dar dmar g.yab:__rang gi snying kha nas bde ba chen po'i 'od zer mkha' khyab tu 'phros pas dbang mdzad sgrol ma'i dkyil 'khor gyi lha tshogs badz+ra sa mA dzaHrdo rje bsdu ba'i phyag rgya dang :__snyan pa'i dbyangs dang bcas:__hU~M hrIHyul gyi ming ni nub kyi phyogs:__bde ba can gyi zhing khams nas:__rdo rje 'chang chen 'od dpag med:__phyogs bcu'i sangs rgyas 'khor dang bcas:__gar gyi dbang phyug pad+ma 'byung :__Ar+ya tA re 'phags ma'i tshogs:__dpa' bo dang ni dpa' mo'i tshogs:__gtso dang 'khor g.yog ma lus pa:__char sprin rlung gi bskyod bzhin du:__mos gdung 'bod pa'i snyan gyi gson:__rnga sgra dung sgra 'u ru ru:__cang te'u dril bu'i sgra dang bcas:__rus rgyan g.yer kha khro lo lo:__'od dang 'od zer lams se lam:__bzhengs shig bzhengs shig dbyings nas bzhengs:__bde chen mkha' spyod po ta la:__g.yu lo bkod pa'i zhing mchog nas:__rje btsun 'phags ma sgrol ma'i tshogs:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra badz+ra sa ma ya dzaHdzaHhU~M ba~M hoHbzhugs gsol phyag 'tshal ni:__hU~M hrIHgdod nas dam tshig ye shes gcig:__mos gdung blo yi pad+mo du:__bskyed pa'i rten dang ye shes pa:__'du 'bral med par bzhugs su gsol:__rig pa'i ye shes brda sgo dbye:__chos nyid zad sar mjal phyag 'tshal:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__a ti pu hoHpra tIts+tsha hoHmchod pa ni/__rang gi snying kha nas phyi nang gsang ba'i lha mo nam mkha' gang bar spros pas mchod par gyur:__sgrub mchod sogs skabs rgyas par spro naHhU~M hrIHstong gsum zhing khams rab 'byams kyi:__mchod yon ji snyed yod pa yis:__rje btsun 'phags ma sgrol ma'i tshogs:__mnyes shing thugs dam bskang gyur cig:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tI ts+tsha swA hA:__hU~M hrIHstong gsum zhing khams=zhabs bsil ji snyed=rje btsun 'phags ma sgrol ma'i=mnyes shing thugs dam bskang =mchog dang thun mong =oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra pAd+yaM=hU~M hrIHstong gsum=me tog=rje btsun 'phags ma=mnyes shing =mchog dang =oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra puSh+pe=hU~M hrIHstong gsum=bdug spos=rje btsun 'phags ma=mnyes shing =mchog dang =oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra d+hu pe hU~M hrIHstong gsum=snang gsal=rje btsun=mnyes shing =mchog dang =oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra A lo ke=hU~M hrI:__/__stong gsum=dri chab=rje btsun=mnyes shing =mchog dang =oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra gan+d+he=hU~M hrIHstong gsum=zhal zas=rje btsun=mnyes shing =mchog dang =oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra nai wid+ya=hU~M hrIHstong gsum=rol mo=rje btsun=mnyes shing =mchog dang =oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra shab+da=zhes dang nang mchod ni:__hU~M hrIHstong gsum zhing khams rab 'byams na:__rdo rje gzugs kyi 'dod yon gyis:__rje btsun 'phags ma sgrol ma'i tshogs:__mnyes shing thugs dam bskang gyur cig:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra badz+ra rU pa pra tIts+tsha swA hA:__hU~M hrIHstong gsum=rdo rje sgra yi=rje btsun=mnyes shing =mchog dang =oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra badz+ra shab+da=hU~M hrIHstong gsum rdo rje dri yi=rje btsun=mnyes shing =mchog dang =oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra badz+ra gan+d+he=hU~M hrIHstong gsum=rdo rje ro yi=rje btsun=mnyes shing =mchog dang =oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra badz+ra rA sa=hU~M hrIHstong gsum zhing khams rab 'byams na:__rdo rje reg bya'i 'dod yon gyisaHrje btsun 'phags ma sgrol ma'i tshogasaHmnyes shing thugs dam bskang gyur cig:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra badz+ra spaR+she pra tIts+tsha swA hA:__zhes pas mchod/__sman mchod ni/__hU~M hrIHrang byung b+han+d+ha'i snod yangs su:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar ba'i:__bdud rtsi sman gyi mchod pa 'di:__rje btsun 'phags ma sgrol ma'i tshogs:__mnyes shing thugs dam bskang gyur cig:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hiHbrgyud mchod spro na:__chos sku snang mtha' longs sku spyan ras gzigs:__sprul sku pad 'byung dbyings phyug mtsho rgyal dang :__chos rgyal yab sras rig 'dzin tshogs rnams la:__sman mchod 'bul lo byin dbang dngos grub stsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__rje btsun 'phags ma dbang mdzad sgrol ma dang :__rnam 'phrul nyer gcig lha mo bco lnga sogs:__dkyil 'khor rab 'byams srung mar bcas pa la:__sman mchod 'bul lo byin dbang dngos grub stsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta kha hi:__mtheb srin gyis bdud rtsi blang ste gnas gsum du bkod la:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi A:__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__lcer bzhag ste/__a ho ma hA su khA hoHrak+ta 'bul ba ni:__hU~M:__lcang lo bcas pa'i b+han+dza ru:__khams gsum gdug pa bsgral ba yi:__dmar chen rak+ta'i mchod pa 'dis:__rje btsun 'phags ma sgrol ma'i tshogs:__mnyes shing thugs dam bskang gyur cig:__ma hA rak+ta khA hi:__gtor mchod ni:__hU~M:__stong gsum 'jig rten snod yangs par:__bcud kyi sems can gtor mar sbyar:__'dod yon lha mo'i sprin 'phro bas:__rje btsun 'phags ma sgrol ma'i tshogs:__mnyes shing thugs dam bskang gyur cig:__oM ma hA ba ling+ta khA hi:__gsang mchod ni:__hU~M:__pad+ma he ru ka yi tshogs:__rjes su chags pa'i rol rtsed kyis:__mnyam sbyor shu kra bde ba'i mchog:__rje btsun 'phags ma sgrol ma'i tshogs:__mnyes shing thugs dam bskang bar mdzod:__oM ma hA su kha shu kra pU dza hoHde kho na nyid kyi mchod pa ni:__hU~M:__chos kun ma skyes mi 'gags shing :__gsal stong ka dag don gyis mchod:__mchod pa chen po bla na med:__'di ni rtag tu bde chen nyid:__oM d+harma d+hA tu a la la hoHzhes mchod tshig rgyas par spros shing :__bsdu na gter gzhung dngos bstan ni:__hU~M:__stong gsum zhing khams rab 'byams kyis:__mchod yon zhabs bsil me tog dang :__/__bdug spos snang gsal dri zhal zas:__rol mo sna tshogs 'dod yon rnams:__sman dang rak+ta gtor mar bcas:__mnyam sbyor shu kra bde ba'i mchog:__gsal stong ka dag don gyis mchod:__rje btsun 'phags ma sgrol ma'i tshogs:__mnyes shing thugs dam bskang gyur cig:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hA:__rU pra shab+da gan+d+he rA sa spaR+she AH_hU~M:__ma hA pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__ma hA rak+ta la kha raM khA hi:__ma hA ba ling+ta la kha raM khA hi:__ma hA su kha shu kra d+harma d+hA tu a:__bstod pa ni:__hU~M hrIHphyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa yi:__rgyal ba'i yum gcig 'jig rten gsum gyi gtso:__zhing khams rab 'byams bye ba phrag brgyar bzhugs:__kun bzang 'phags ma sgrol mar phyag 'tshal bstod:__ngo bo nyid las ma g.yos ji bzhin du:__pad+ma rA ga'i lhun por nyi shar ltar:__chags bral thabs shes pad+ma nyi zla'i steng :__zhal gcig phyag bzhi zhi chags 'jo sgeg g.yo:__:__mthong bas yid 'phrog ma la phyag 'tshal bstod:__bcu drug lang tsho rgyas shing mtshan dpes brgyan:__zhal bzang smin legs spyan bzang pad+ma rgyas:__dbu skra mthon mthing snum la zar bu 'phro:__shes rab phar phyin ma la phyag 'tshal bstod:__nu rgyas sked phra rdo rje'i lus dbyibs can:__dar dang rin chen pad+ma'i rgyan cha gsol:__ut+pal dmar po'i do shal sku la spras:__pad+ma mkha' 'gro khyod la phyag 'tshal bstod:__sa gzhi bar snang pad+ma'i char rgyun 'bebs:__g.yas brkyangs g.yon bskum lha chen pho mo mnan:__'jig rten gsum gyi che dgu dbang du bsdus:__gnod sbyin nor bdag mo la phyag 'tshal bstod:__phyag g.yas lcags kyus dmigs bya ma lus 'gugs:__g.yon pas mtheb srin ut+pal dmar po bsnams:__'og ma'i phyag gis pad+ma'i mda' gzhu 'gengs:__srid gsum dbang mdzad ma la phyag 'tshal bstod:__phar phyin drug rdzogs sbyin pa'i mthar phyin ma:__skye 'gro'i dbul phongs sdug bsngal skyabs mdzad pa:__dpag bsam shing dang yid bzhin nor bu ltar:__kun bzang nam mkha'i mdzod la phyag 'tshal bstod:__chu shel dbang po'i ngo mtshar rgyab yol can:__dus gsum rgyal ba'i yum gyur 'phags ma'i sku:__mthong ba tsam gyis thugs rje'i phyag gis 'dzin:__rlung sems dbang du sdud la phyag 'tshal bstod:__rtag chad mtha' bzhi spros pa bral ba yi:__shes rab phar phyin chos sku'i mkha' 'gro ma:__gtso dang sprul 'khor dkyil 'khor mnga' bdag la:__mos gdung bstod pas gsol ba snying nas 'debs:__bdag sogs skye dang tshe rabs thams cad du:__'phags ma khyod dang skad cig mi 'bral zhing :__'jigs pa brgyad dang bcu drug bar chad dang :__mi mthun phyogs las sgrol cig rgyal yum ma:__tshe dpal snyan grags stobs dang yon tan kun:__mos pa rnam bzhi bsod nams bsags pa'i rdzas:__dpal 'byor dbyar gyi mtsho bzhin rgyas gyur nasaHrje btsun 'phags ma'i go 'phang myur thob shog:__dbang dang sgrub mchod sogs kyi skabs dzapa[i] khang dbye na/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA phaT dza:__bdag gi dkyil 'khor las ye shes kyi dkyil 'khor gnyis pa spros te mdun rten dang dbyer med bzhugs par gyur:__brjod la dzab bskul ni:__hU~M hrIHchos kyi dbyings nas yid bzhin 'phags ma'i sku:__thugs dam gnad bskul dzab kyi 'phro 'du yis:__ma grub bar du dgongs pa ma gtong bar:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol:__bzlas dmigs ni:__hU~M hrIHrang nyid 'phags ma'i smin mtshams nas:__nyi ma'i dkyil 'khor sen gang ba'i:__dbus su suM dang tA~M dmar po:__mtha' bskor yi ge bcu pa yi:__'khor lo 'od dang 'od zer 'phros:__bdag la gnod sems ldan par phog:__slar yang 'phags ma sgrol mar gyur:__de nas bdag gi smin mtshams nas:__'od zer dmar po sga ra ra:__'phros pas de dag snying gar phog:__gdug sems la sogs zhi bar gyur:__snying rje byang chub sems dang ldan:__de steng zla ba nya gang ba'i:__lte bar bu ga gyen du sgyur:__bdag gi snying khar zla steng hU~M:__'od zer dmar po lcags kyu'i dbyibs:__rno zhing myur la me bzhin 'bar:__rang gi sna bug g.yas nas thon:__de yi sna bug g.yon nas brgyud:__zla ba'i bu gar zhugs te thon:__sna sgo g.yas nas tshur drangs pa:__rang gi sna bug g.yon pa nas:__'byung rngubs rlung gi rta drangs pas:__snying khar zhu ste zla bar thim:__ye shes mchog gi bde bas rol:__byang chub sems kyi dga' ba'i nyams:__rigs lnga yab yum snyoms par zhugs:__rtsa yi 'khor lo khengs pa yis:__bdag la gzi brjid ches cher 'bar:__stong gsum stong gi 'jig rten na:__lha klu mi gsum che rgu kun:__yom yom shig shig 'gul 'gul du:__bdag la gus shing 'dud par gyur:__de ltar dmigs pa ma bral ba:__'od dang 'od zer 'phro 'du ni:__gang+gA bzhin du rgyun mi 'chad:__dbang byed lha mo'i rtsa ba'i sngags:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__brda dang rtags dang sku zhal phyag:__yig 'bru phyag mtshan la sogs pa:__dngos su char bzhin 'bab par bsam:__'od zer dmar pos bar snang khengs:__'ja' 'od dmar po snying gar zug:__phyi yi dbyings kyi nam mkha' dang \u0f7fnang gi rtsa yi nam mkha' dang :__gsang ba rig pa'i nam mkha' rnams:__gnyis su med par thim pa'i tshe:__thig rlung ljon shing 'bras bu bkra:__rgyun bsnyen 'bru 'bum dag tu bshad:__rlung sems snang ba dbang du sdud:__rtsa sngags mthar:__sarba lo ka a kaR+Sha ya dzaHwA shaM ku ru hring dzaHnr-i aM ku sha ya hU~M dzaHbzlas shing las sbyor dmigs pa'i gnadaHpad+ma'i lcags kyu gzhung bzhin bya:__sbyin gtong tshogs bsags rgyun du 'bad:__mi zad gter la spyod par 'gyur:__gsang ba rbad pa'i sngags:__oM ku ru kul+le hrI swA hA:__thun min rdzogs pa'i rim pa ni:__sgra gcan steng du dbang gi lha:__yul snang thams cad sems su 'char:__rlung sems ye shes zung du 'jug:__dbang gi lha mo'i zhal yang mjalaHbar der bka' gter srung ma'i gtor chog rnams dang \u0f7f'di yi sgos kyi srung ma'i mchod phrin bya:__rjes kyi rim pa laHdga' ston tshogs kyi 'khor lo bya:__dkar gsum mngar gsum bza' bca'i rigs:__sha chang zan gsum sku gsum mtshon:__thabs dang shes rab tshogs pa'i rdzas:__dza gad tshogs kyi mchod pa bkram:__rnal 'byor lta ba'i gdeng ldan pasaHtshogs la bsang chu bdud rtsi bran:__spos kyis phyungs la:__hU~M hrIHrang nyid 'phags ma'i thugs ka nas:__yi ge ra~M ya~M kha~M gsum 'phros:__ma dag 'bags rtsog mi gtsang sbyangs:__gnyis 'dzin stong nyid rdzas su gyur:__e shud+d+he ra~M ya~M kha~M:__rang nyid lha yi thugs ka nas:__'od dang 'od zer phyogs bcur 'phros:__phyogs bcu rgyal ba sras bcas la:__mnyes mchod thugs dam gnad nas bskul:__byin rlabs nus mthu tshur bsdus shing :__yi ge oM AH_hU~M du gyur:__dkar po oM gyi byin rlabs kyis:__snod bcud tshogs kyi rdzas su gyur:__dmar po AH_yi byin rlabs kyis:__zag bcas zag med bdud rtsir gyur:__sngon po hU~M gi byin rlabs kyis:__tshogs mgron dgyes pa'i mchod sprin gyur:__ro brgya nus pa stong dang ldan:__ri rgyal dpang mtho nyi zla'i 'od:__rgya mtsho gting zab dgos 'dod nor:__lha mi'i tshogs kyi dga' ston du:__oM AH_hU~M gis byin gyis brlabs:__oM AH_hU~M ha ho hrIHlan gsum brjod:__spyan 'dren ni:__spos rol dang bcas:__hU~M hrIH'og min bde ba can gyi zhing :__chos sku rdor 'chang 'od dpag med:__phyogs bcu'i sangs rgyas byang sems tshogs:__tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:__lhun grub longs sku zhing khams nas:__gar gyi dbang phyug spyan ras gzigs:__theg dgu'i yi dam rgyud sde'i tshogs:__tshogs la spyan 'dren gshegs=rnga yab zangs mdog dpal gyi zhing :__sprul sku pad+ma 'byung gnas la:__rig 'dzin grub thob mkha' 'gro'i tshogs:__tshogs la=po ta la yi gnas mchog nas:__rje btsun 'phags ma sgrol ma'i tshogs:__gnas yul dpa' bo dpa' mo bcas:__tshogs la=rtsa rlung thig le'i cho 'phrul las:__mkha' 'gro ging dang lang+ka'i tshogs:__dur khrod nyul zhing tshogs khang 'grims:__bka' srung chos srung gter bdag rnams:__tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:__sgrub pa'i tshogs khang byin re chags:__mched lcam pho mo dam re gtsang :__bshams pa'i tshogs gtor bcud re che:__sha chen bdug spos dri re zhim:__zhun chen mar me mdangs re gsal:__skyogs bzang b+han+d+ha'i bdud rtsi mchod:__gzugs sgra dri ro reg bya chos:__rdo rje reg ma'i gar gyis mchod:__rgyal ba rgya mtsho mkha' 'gro'i tshogs:__tshogs la byin chen bcud 'di phobs:__sgrub pa pho mo'i nyams rtogs spor:__mchog thun byin phobs dngos grub stsol:__badz+ra sa ma ya dza:__tshogs phud rim pa gsum du spros la:__mchod pa ni:__hU~M hrIH'phags ma sgrol ma phyogs bcu'i rgyal ba sras:__zag bcas zag med 'dod yon tshogs mchod 'di:__'bul lo bzhes nas thugs dam bskang gyur cig__/mchog thun dbang gi dngos grub stsal du gsol:__ar+ya tA re sa pha ri wa ra ma hA ga Na tsakra pU dza khA hiHbskang ba ni/__bskang rdzas byin rlabs:__na maHsarba tA thA ga ta b+h+yo bi shwa sogs lan gsum/__bskang rdzas 'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad pa nam mkha' mdzod kyi 'khor lo'i sprin chen por gyur:__oM badz+ra s+pha ra Na khaMHgis rgyas par spel:__hU~M hrIH'og min bde ba can gyi zhing /__/rdor 'chang 'od dpag med mgon dang :__sangs rgyas byang chub sems dpa'i tshogs:__bskang ngo bskal pa'i thugs dam bskang :__smon med mchog gi dngos grub stsol:__lhun grub longs sku'i zhing khams nas:__gar gyi dbang phyug spyan ras gzigs:__yi dam rgyud sde rgya mtsho'i tshogs:__bskang ngo bskal pa'i=skye med don gyi dngos grub=rnga yab zangs mdog dpal gyi ri:__pad+ma 'byung gnas mkha' 'gro dang :__rig 'dzin bka' brgyud grub thob tshogs:__bskang ngo ='ja' lus mkha' spyod dngos grub=g.yu lo bkod pa'i zhing mchog nas:__rje btsun 'phags ma sgrol ma ni:__sprul pa nyer gcig mkha' 'gro'i tshogs:__bskang ngo =mchog dang thun mong =legs nyes stangs 'dzin gnas yul zhing :__dpa' bo dang ni dpa' mo dang :__bka' srung chos srung gter bdag tshogs:__bskang ngo bskal pa'i thugs dam bskang :__mos pa rnam bzhi'i dngos grub stsol:__nang mchod sman raka mtsho ltar bskyil:__gsang mchod bde ba'i gar gyis mchod:__ma tshang med par skong ba'i rdzas:__bdag tu bzung dang ma bzung kun:__blo yi blangs nas 'bul gyis bzhes:__'phags ma sgrol ma gtso dang 'khor:__mnyes shing thugs dam bskang gyur cig:__sgrub po'i mos gdung 'bod pa'i tshe:__dgyes pa'i zhal bzang bstan du gsol:__'dzum pa'i 'od dkar da phyung nas:__thugs rjes skyobs pa'i phyag gis bzung :__'khor ba'i g.yang sa'i 'jigs las sgrol:__myur mgyogs pad+ma'i lcags kyu yis:__'gro ba pho mo dbang du bsdus:__lam mchog smin grol sa ru 'god:__ma shor ma gtong thugs rje can:__'gro ba 'dren pa'i ded dpon che:__khams gsum 'khor bar ma gtong bar:__bdag nyid khyed kyi 'dzin gyur cig:__mthar thug rdzogs byang 'phags ma'i sku:__'ja' lus mkha' spyod 'grub gyur cig:__bshags pa bya ba ni/__tshogs bar pa phul ba la:__hoHdkon mchog spyi 'dus rje btsun rnal 'byor ma:__dgongs su gsol lo thugs rjes gsan du gsol:__bdag cag ma rig las kyi sgrib pa'i dbang :__kun gzhi sangs rgyas yin kyang ngo ma shes:__bsrung mtshams rigs lnga'i dam tshig 'da' ba dang :__spyi dang khyad par lhag pa'i dam las 'gal:__tshogs bsags sbyin gtong phan sems chung ba sogs:__mkha' 'gro'i sku gsung thugs la 'gal ba kun:__gnong ngo 'gyod do phyin chad sdom par bgyi:__bshags so dag go khyed dang gnyis med pa'i:__dag tshangs mchog gi dngos grub stsal du gsol:__oM Ar+ya tA res mgo drangs pa'i yig brgya brjod:__bsgral ba ni:__tshogs tha ma slob dpon gyi mdun du bzhag:__phur pa bsgral gri sogs bshams/__slob dpon gyis rdo dril 'gugs rgya dang bcas:__pad+ma ma hA shrI he ru ko\u0f85 haM:__rang nyid pad+ma he ru ka'i skur gyur:__na moHdkon mchog gsum la phyag 'tshal lo:__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang :__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang :__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang :__khyad par du dbang mdzad 'phags ma sgrol ma'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bden pa dang /__bden pa chen po'i byin rlabs kyis ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/nr-i yaM dzaHnr-i badz+ra aM ku sha dzaHtri yam dzaHtri badz+ra aM ku sha dzaHsgo ma bzhi'i phyag rgya dang bcas/__dzaHhU~M ba~M hoHsa rten la bstim:__phur pa thogs la:__hU~M hrIHchos nyid e yi btson khang du:__gnyis 'dzin log rtog bstan pa'i dgra:__khug cig zungs shig rten la phobs:__za byed khro bo khro mo'i tshogs:__mi bzad rdul ltar 'khrigs pa yis:__dgra bgegs mtshon cha'i dpal du skyon:__sha khrag tshogs kyi 'khor lor rol:__ha ha hU~M hU~M 'jigs pa'i sgra:__stong gsum thams cad khengs shing g.yo:__rngams par bstab bo zhal du bzhes:__dgra bgegs bar chad ming tsam med par mdzod:__sarba sha trU~M mA ra ya rbad phaT:__phur bas btab mtshon gyis gtub:__bdud rtsi bran nas dkyil 'khor du phul la:__sman raka bran/__ma hA mAM sa rak+ta tsit+ta ko ro tsa na kha raM khA hiHlas rdor gyis thabs shes kyi rdzas brda dang brda yi 'bul len gyis drangs:__'dod yon tshogs la longs spyod cing :__yid la gang 'dod smon lam btab:__mtha' rten lhag ma'i gtor ma bsngo:__las rdor gyis tshogs lhag bsdus:__bsre bsnan byas la slob dpon gyi zhal chab zhu:__stegs bur bkod/__ting 'dzin sngags kyi byin gyis brlabs:__'bar ba'i phyag rgyas 'di ltar ro:__ra~M ya~M kha~M:__oM AH_hU~M ha ho hrIHlhag ma'i dam rdzas 'dod yon gyi phung po zad mi shes pa nam mkha' gang bar gyur:__e a ral li hring dzaHb+h+yo:__lhag la dbang ba dregs pa'i tshogasaHging dang lang ka ma mo'i tshogs:__drong tshad nyul zhing gnas yul 'grims:__zhing chen g.yab cing bshug glus 'bod:__ma mo'i tshogs rnams lhag gtor blangs:__tshe dpal snyan grags dbang gi las:__gegs med 'grub pa'i phrin las mdzod:__uts+tshi Sh+Ta ba lid+ta khA hi:__srung ma'i gtor 'bul bya:__thugs dam bskul zhing chad tho bsgrags pa niHgtor mar sman raka branaHhU~M hrIHkun bzang snang mtha' gang dbang pad 'byung gisaHye shes mtsho rgyal rje 'bangs nyer lnga la:__Ar+ya tA re'i glegs bam gtad pa'i tshe:__brda ris btab nas gter la sbas nas kyang :__sngags kyi srung mar gnyer gtad g.yar dam blangs:__ma 'ongs rtsod dus mtha' la babs pa na:__rig 'dzin 'od gsal rdo rje gling pa yis:__dbang byed sgrol ma'i dkyil 'khor zhal phyes tshe:__gter gyi srung ma snang srid sde brgyad kyis:__rang rang srog snying phul nas gzugs mchog bstan:__dam la ma 'da' mchod sbyin gtor ma bzhes:__zab chos 'gro don phyogs mthar khyab pa dang :__ci bcol dbang gi las rnams 'grub par mdzod:__brtan ma skyong ba ni:__gtor gzhong sman phud kyi bshal chus bran la:__hU~M hrIHpad+ma 'byung gnas bka' yi las byed ma:__bod khams skyong ba'i brtan ma bcu gnyis tshogs:__bshal chu bdud rtsi'i gtor ma 'di bzhes la:__kla klo mu stegs bdud dpung cham la phobs:__sangs rgyas bstan pa srung ba'i phrin las mdzod:__ma ma hriM hriM ba ling+ta khA hi:__gtor gzhong sbub la:__ya ma dam sri nr-i tri ang+ku sha dzaHsa dgugs de steng rdo rjes rgyas gdab ste:__hU~M:__chos kyi dbyings kyi bro ra ru:__mkha' 'gro'i lha tshogs bro brdung bas:__thabs dang shes rab 'brel ba yis:__gnyis 'dzin log rtog bar chad bgegs:__sgab 'dre rjes sdud 'gong po'i tshogasaHgzir shig bcings shig mnan pa yis:__steng gi phyogs su ma ldang cig:__oM laM/__AH_laM/__hU~M laM/__stAM b+ha ya nan:__rjes la mchod bstod gzhung bzhin dang /__ma rnyed yongs su ma tshang dang :__gang yang nus pa ma mchis par:__'dir ni bgyis pa gang rung ba:__de kun khyod kyi bzod mdzod rigs:__nongs pa bshags dang yig brgya lan gsum:__dngos grub len pa ni:__hU~M hrIHpad+ma dbang gi gzhal yas nas:__dbang byed rje btsun 'phags ma'i tshogs:__thugs dam chen pos rjes dgongs la:__sku gsung thugs yon phrin las kyi:__dngos grub dang po skya rengs shar:__dza gad rdzas la brten nas kyang :__bsam don yid bzhin dgos 'dod nor:__'du ba gsum dang 'bar ba gsum:__thun mong grub pa rnam pa brgyad:__:__mchog gi dngos grub sku gsung thugs:__gnyis su med par da stsol cig:__rtsa sngags mthar/__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi hU~M:__sgrub rdzas rnams gnas gsum la gtugs la rol/__rten yod na/__'dir ni rten dang lhan cig tu:__'khor ba srid du bzhugs nas kyang :__nad med tshe dang dbang phyug dang :__mchog rnams legs par stsal du gsol:__oM su pra tiSh+Tha badz+ra ye swA hA:__sogs 'og gi bsdu ldang la 'jug:__smon lam dge bsngo ni:__bcom ldan rje btsun 'phags ma'i tshogs:__mos gdung dad pas gsol btab tshe:__khyod zhal mngon sum mjal ba dang :__dgos 'dod nor bu ji bzhin du:__yid la ci bsam 'grub par shog:__de ltar bsgrubs pa'i dge ba yis:__ma gyur mkha' khyab sems can rnams:__thog med bsags pa'i sgrib gnyis byang :__mthar thug zung 'jug 'phags ma yi:__go 'phang myur du thob par shog__/bkra shis ni:__byin rlabs bkra shis rtsa brgyud bla ma dang :__dngos grub mchog stsol 'phags mchog yi dam lha:__mi zad 'dod 'byung rje btsun 'phags ma yi:__dge legs sa gsum khyab pa'i bkra shis shog__/bkra shis ci rigs brjod byas nas:__bsdu ldang ni:__lhar snang 'od gsal dbyings su thim:__dbyings rig 'du 'bral med pa'i ngang :__slar yang rje btsun 'phags ma'i skur:__ldang nas spyod lam 'jug par bya:__oM AH_hU~M:__zhes brjod pas gnas gsum byin gyis brlabs:__gong ltar dge bsngo shis brjod bya'o/__/dbang byed dbang gi sgrol ma niHrgya gar yul gling chu bzhin nyul:__dur khrod bsil ba'i tshal chen du:__bam chen tshogs kyi 'khor lo bshams:__zhal mthong dngos grub thams cad thob:__gza' dang ma mo bran du bkol:__lha 'dre mi gsum thams cad 'du:__pad 'byung bdag gi thugs dam yin:__da lta lha sras nyid la gdams:__ma spel yi ge'i ris su btab:__skye ba mang po len pa'i mthar:__ma 'ongs dus kyi khug so ru:__gdul dka' thams cad 'dul ba'i tshe:__'bri rdza zal mo sgang rgyud la:__mkha' spyod 'ja' lus phug par sbas:__dus rtags sna tshogs 'tshubs shing ldang :__dus la babs tshe rat+na'i ming :__'phrad nas 'gro don 'byung bar shog:__sku yi rgya:__gsung gi rgya:__thugs kyi rgya:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__sprul pa'i gter ston mnga' bdag rig 'dzin 'od gsal rdo rje gling pas rab byung bcu drug pa'i chu pho rta yi lor/__mdo khams 'dan kyu ra brag rdo rje phag mo'i sku'i dbyibs kyi g.yas ra ma brag gi rgya bsal te/__rim pa bcu bzhi yod pa'i rim pa bzhi pa mkha' spyod 'ja' lus phug nas/__mthong grol sku rten sogs dang lhan cig spyan drangs pa'i rin po che'i shog ser las gtan la phab cing /__slar yang zhu dag dang gsal byed chog sgrigs bgyis dgos nan tan du phebs pas/__brda 'khrugs yod pa rnams gsal ba sogs kyi zhu dag dang /__gter gzhung la mdzes rgyan gyis mtshams sbyor cung zad dang bcas 7'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros sam 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ger 'bod pas rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen po'i gzim khang bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bris pa 'dis kyang zab gter gyi phrin las phyogs mthar rgyas pa dang bstan 'gror phan bde rgya chen po 'byung ba'i rgyur gyur cig__/bkra shis//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]