Śākyamuni

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

शाक्यमुनि
Śākyamuni Buddha
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
In Sanskrit, “Sage of the Śākya Clan,” one of the most common epithets of Gautama Buddha, especially in the Mahāyāna traditions, where the name Śākyamuni is used to distinguish the historical buddha from the myriad other buddhas who appear in the sūtras. The Śākyas were a tribe in northern India into which was born Siddhārtha Gautama, the man who would become the historical buddha. According to the texts, the Śākya clan was made up of kṣatriyas, warriors or political administrators in the Indian caste system. The Śākya clan flourished in the foothills of the Himālayas, near the border between present-day Nepal and India. (Source: "Śākyamuni." In The Princeton Dictionary of Buddhism, 741. Princeton University Press, 2014. http://www.jstor.org/stable/j.ctt46n41q.27.)

18 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
ཐུབ་ཆོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 22, 218-221.)
Author: mi pham rgya mtsho
Deity: Śākyamuni
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
8 1a - 4b6
བླ་མ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་འཆི་མེད་དབྱངས་སྙན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 309-315.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Śākyamuni
Genre: Verses of Praise - bstod pa 7 1a - 4a1
སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་བསྟོད་པ་ཚངས་པའི་མགྲིན་གསོལ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 317-321.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Śākyamuni
Genre: Verses of Praise - bstod pa 5 1a1 - 3a6
ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ལྷའི་སིལ་སྙན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 323-327.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Śākyamuni
Genre: Verses of Praise - bstod pa 5 1a1 - 3a4
ཨོཾ་སྭསྟི། ལྷ་དང་བཅས་པའི་ཞབས་རྟེན་པདྨོ་ལ་ཞེས་ཐུབ་བསྟོད།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 329-330.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Śākyamuni
Genre: Verses of Praise - bstod pa 2 1a1 - 1b5
ཇོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བསོད་ནམས་རབ་འཕེལ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 331-332.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Śākyamuni
Genre: Verses of Praise - bstod pa 2 1a1 - 1b3
རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་འཇུག་པ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 333-336.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Śākyamuni
Genre: Verses of Praise - bstod pa 4 1a1 - 2b4
ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་རོལ་མཚོ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 4, 1-7.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Śākyamuni
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor 7 1a1 - 4a1
བླ་མ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 4, 9-10.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Śākyamuni
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor 1 1a1 - 1b6
ཐུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་བསྟོད་པ་ཚངས་པའི་དབྱངས་སྙན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 4, 11-13.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: Śākyamuni
Genre: Verses of Praise - bstod pa 3 1a1 - 2a3
ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་འཁོར་བཅས་ལ་ཕྱག་མཆོད་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 296-299.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Śākyamuni
Deity: gnas brtan bcu drug;Śākyamuni
Genre: Homage - phyag 'tshalOffering Rituals - mchod sbyin
4 4b1 - 6a1
སངས་གླིང་གཏེར་བྱོན་གནས་བརྟན་མཆོད་ཆོག་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 303-337.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: sangs rgyas gling pa
Associated ppl: Śākyamuni
Deity: gnas brtan bcu drug;Śākyamuni
Cycle: sangs gling lugs kyi gnas chog
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenOffering Rituals - mchod sbyin
35 1a - 18a2
ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་གསང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 339-361.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Śākyamuni
Deity: gnas brtan bcu drug;Śākyamuni
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenSupplications - gsol 'debsOffering Rituals - mchod sbyin
23 1a - 12a1
ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་གསང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 339-350.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Śākyamuni
Deity: gnas brtan bcu drug;Śākyamuni
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenSupplications - gsol 'debsOffering Rituals - mchod sbyin
12 1a - 6b5
གནས་ཆོག་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 350-352.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: ŚākyaśrībhadraŚākyamuni
Deity: gnas brtan bcu drug;Śākyamuni
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenLiturgy - ngag 'donHomage - phyag 'tshalOffering Rituals - mchod sbyin
3 6b5 - 7b3
གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 11, 352-361.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Śākyamuni
Deity: gnas brtan bcu drug;Śākyamuni
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenLiturgy - ngag 'donHomage - phyag 'tshalOffering Rituals - mchod sbyin
10 7b3 - 12a1
ས་བདག་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་གདམས་པ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 14, 198-200.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
Associated ppl: Śākyamuni
Cycle: pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol (grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde)
Genre: Activity Manual - las byangLiturgy - ngag 'don
3 15b3 - 16b5
ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་སྨོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 23, 229-231.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Śākyamuni
Genre: Prayers - smon lamSupplications - gsol 'debs 3 3a3 - 4a4