JKCL-KABUM-06-CHA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་སྒྲུབ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་གྱི་ཡང་གསང་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར།
Wylie title thugs sgrub bdud kyi gshed chen gyi yang gsang spros med rgyun khyer JKCL-KABUM-06-CHA-003.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 3, Pages 9-11 (Folios 1a1 to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. thugs sgrub bdud kyi gshed chen gyi yang gsang spros med rgyun khyer. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 9-11. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity bdud kyi gshed chen
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/daily-dukyi-shechen
Colophon

།ཅེས་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་བདེའི་ཆེད་ཆོས་གྱི་བློ་གྲོས་པས་འདོན་བདེར་བྲིས་པ་དགེའོ།།

/ces rang gzhan gyi don du nyams su blangs bde'i ched chos gyi blo gros pas 'don bder bris pa dge'o//

[edit]
ཐུགས་སྒྲུབ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་གྱི་ཡང་གསང་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ། འདི་ཉིད་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པས་ཡང་གསང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ། སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ནི། ན་མོ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷར། །གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར། །བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་བསྒོམ་པར་བགྱི། ལན་གསུམ། དངོས་གཞི་བསྒོམ་བཟླས་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀུན་ཀ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད༔ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པར་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧཱུྃ་དམར་པོ༔ རང་བྱུང་རང་གསལ་ལྷུག་པར་ཤར༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་ཡུམ་ལྔའི་ཀློང་༔ ཕྱི་སྣོད་དག་པ་ཨེ་ཡི་དབྱིངས༔ དུར་ཁྲོད་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ཆེར༔ གནམ་ལྕགས་ཙཀྲ་རྩིབས་བཅུའི་དབུས༔ པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ནང་བཅུད་དག་པ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔལ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བདུད་ཀྱི་གཤེད༔ ཧཱུྃ་ལས་སྐུར་བསྐྱེད་གཉུག་མའི་ལྷ༔ ཡོངས་གྱུར་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་ཞལ་མཐིང་༔ གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ལྔ༔ གཡོན་གཉིས་མེ་དཔུང་ཁ་ཊྭཱྃ་ག༔ ཐ་མ་རི་རབ་ཕུར་བུ་བསྒྲིལ༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ ཞབས་བཞི་དོར་སྟབས་མེ་དཔུང་དབུས༔ གར་གྱི་ཉམས་དགུས་རྣམ་པར་རོལ། །གནས་ལྔར་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་དང་༔ ཚིགས་མཚམས་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྲོ་བཅུ་ཕྲ་ཐབས་བཅས། འཁོར་བཅས་གསལ༔ སྐུ་ལས་འབར་བའི་འོད་ཀྱི་ཀློང་༔ སེང་གདོང་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་སྤྲོ༔ འཁོར་ལོའི་རྩིབས་ཀྱི་ཕྱོགས་མཚམས་ལ༔ དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ༔ སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་༔ འོག་ཏུ་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ ཀུན་ཀྱང་རང་རང་ཚོམ་བུར་བཅས༔ སྣང་སྲིད་དཔལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ ཙིཏྟ་མཆོང་གུར་སྨུག་པོའི་དབུས༔ ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར༔ བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་མེ་འོད་ནི༔ རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆའི་ཆར་དུ་འཕྲོས༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོ་དམ་ལ་གཟིར༔ བར་ཆད་བདུད་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བདག་ལ་ཐིམ༔ སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་བསམ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལི་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་རྩ་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ། སྲུང་བ་ནི། འཁོར་ལོའི་རྩིབས་རྩེའི་མེ་རླུང་ལས༔ མཚོན་ཆ་སྣ་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོས༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གཞོམ་མེད་སྲུང་བའི་གུར་དུ་འཁྲིགས༔ ཁྲོ་བོ་འཆོལ་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་གཏམས༔ ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ རྩ་སྔགས་མཐར། བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཏཱི་སྟ་ཙཀྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་ཅུང་ཟད་བཟླས་ལ་བསྲུང་བྱ་སྲུང་བྱེད་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀ་དག་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཞག་གོ །རྗེས་ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དབྱངས་གསལ་ཡེ་དྷར་ཡིག་བརྒྱ་རྣམས་ཀྱིས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་བསྐང་ལ། ཧཱུྃ༔ ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ཕཊ༔ སླར་ཡང་རང་ཉིད་ལྷ་སྐུར་ལྡང་༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་གིས་གནས་གསུམ་བསྲུང་། །དགེ་འདིས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་ཐོབ་ཅིང་། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་བདེའི་ཆེད་ཆོས་གྱི་བློ་གྲོས་པས་འདོན་བདེར་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

thugs sgrub bdud kyi gshed chen gyi yang gsang spros med rgyun khyer bzhugs/__na mo gu ru/__'di nyid kyi dbang thob pas yang gsang rgyun gyi rnal 'byor la/__sngon 'gro skyabs sems ni/__na mo/__bla ma mchog gsum yi dam lhar/__/gus pas skyabs mchi mkha' mnyam 'gro/__/bla med byang chub myur thob phyir/__/bdud kyi gshed chen bsgom par bgyi/__lan gsum/__dngos gzhi bsgom bzlas ni/__hU~M:__chos kun ka dag de bzhin nyid:__snying rje khros par kun tu snang :__rgyu yi ting 'dzin hU~M dmar po:__rang byung rang gsal lhug par shar:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__snod bcud dngos 'dzin dbyings su sbyangs:__'byung ba rim brtsegs yum lnga'i klong :__phyi snod dag pa e yi dbyings:__dur khrod 'bar ba'i pho brang cher:__gnam lcags tsakra rtsibs bcu'i dbus:__pad nyi dregs pa'i gdan gyi steng :__nang bcud dag pa he ru ka:__dpal chen bdud 'dul bdud kyi gshed:__hU~M las skur bskyed gnyug ma'i lha:__yongs gyur badz+ra ku mA ra:__mthing nag zhal gsum phyag drug pa:__g.yas dkar g.yon dmar dbus zhal mthing :__g.yas gnyis rdo rje rtse dgu lnga:__g.yon gnyis me dpung kha T+wA~M ga:__tha ma ri rab phur bu bsgril:__dpal dang dur khrod chas kyis brgyan:__'khor lo rgyas 'debs yum dang sbyor:__zhabs bzhi dor stabs me dpung dbus:__gar gyi nyams dgus rnam par rol/__/gnas lngar sras mchog rigs lnga dang :__tshigs mtshams khro rgyal khro bcu phra thabs bcas/__'khor bcas gsal:__sku las 'bar ba'i 'od kyi klong :__seng gdong rigs lnga'i sprin phung spro:__'khor lo'i rtsibs kyi phyogs mtshams la:__dpal chen sgrub sde brgyad kyi lha:__steng du rdo rje nam mkha' lding :__'og tu rgyud gsum dregs pa'i sde:__kun kyang rang rang tshom bur bcas:__snang srid dpal gyi phyag rgyar rdzogs:__tsit+ta mchong gur smug po'i dbus:__nyi steng hU~M mthar sngags phreng 'khor:__bzlas pa sngags kyi me 'od ni:__rdo rje mtshon cha'i char du 'phros:__sde brgyad 'byung po dam la gzir:__bar chad bdud tshogs dbyings su bsgral:__'khor 'das dwangs bcud bdag la thim:__srid zhi'i spyi dpal chen por bsam/__oM AH_hU~M badz+ra gu ru pad+ma kI li kI li ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__ces rtsa sngags ci nus bzla/__srung ba ni/__'khor lo'i rtsibs rtse'i me rlung las:__mtshon cha sna lnga'i sprin phung 'phros:__steng 'og phyogs mtshams thams cad kun:__gzhom med srung ba'i gur du 'khrigs:__khro bo 'chol ba'i tshogs kyis gtams:__ye shes drug gi dbyings su rdzogs:__rtsa sngags mthar/__bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma kI li kI la ya tI sta tsakra dz+nyA na rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes btags pa cung zad bzlas la bsrung bya srung byed thams cad rig stong dbyer med ka dag chen po'i ngang du bzhag go__/rjes thun las ldang ba na/__dbyangs gsal ye d+har yig brgya rnams kyis sngags kyi lhag chad bskang la/__hU~M:__lhar snang 'od gsal dbyings su thim:__phaT:__slar yang rang nyid lha skur ldang :__oM AH_hU~M gis gnas gsum bsrung /__/dge 'dis mtha' yas sems can kun/__/mi gnas mya ngan 'das thob cing /__/rig 'dzin bla ma'i thugs rje yis/__phyogs dus kun du bkra shis shog__/ces rang gzhan gyi don du nyams su blangs bde'i ched chos gyi blo gros pas 'don bder bris pa dge'o//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: