JKW-KABUM-12-NA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
Wylie title dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba JKW-KABUM-12-NA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 12, sde tshan 15, Pages 517-521 (Folios 1a1 to 3a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 12: 517-521. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Consecration Rituals - rab gnas cho ga  ·  Liturgy - ngag 'don  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa)
Deity rdo rje sems dpa'
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-01-KA-016
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NI-017
Colophon

།ཞེས་པའང་ངག་འདོན་ཁོ་ན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ།། །།མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang ngag 'don kho na snying por dril te tshad ldan gyi gzhung gi dgongs pa ji lta bar nyer mkho'i yan lag tu many+dzu g+ho Shas so//___//mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ས་ཏྭཱ་ཡ། འདིར་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪའི་རབ་གནས་དང་། སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་བྱ་བའི་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། རབ་གནས་དང་། སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བཅས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བུམ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བུམ་པའི་ཆུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་བསམ། སཱཙྪ་རྣམས་སྟེགས་བུའི་ཁར་ལེགས་པར་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་དང་། སྦྱོང་ཆས་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བཤམ། བགེགས་སྦྱོང་བའི་ཚིག་གནས་ལུང་གི་དཀྱུས་ལྟར་ལ། མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་སོགས་སྦྱར། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས། འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་སོགས། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་ལ། །ཉོན་མོངས་དྲི་མ་མི་མངའ་ཡང་། །བདག་གཞན་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །གཙང་མ་ཆབ་ཀྱིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་གསོལ། དེ་དག་སྐུ་ལ་སོགས་ཀྱིས་སྐུ་ཕྱི། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག ། ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབུར་བརྒྱན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕྱག་བྱར་འོས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྱན་དབྱེ་བའི་ཚུལ་དང་བཅས། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སོགས་དང་། ཨོཾ་ཙཀྵུ་ཙཀྵུ་ས་མནྟ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད། སླར་ཡང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྟེན་རང་གི་རྣམ་པར་གྱུར། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །སོགས་ཀྱི་མཐར། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་དང་། ཡེདྷ་རྨཱ་མང་དུ་བཟླས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར། མེ་ཏོག་དམ་པ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕྱག་བྱར་འོས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱའོ།། །། ༈ གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ནི། རབ་ཏུ་གནས་པའི་སཱཙྪ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤམ། བདག་བསྐྱེད་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས་མཆོད་པ་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། དེ་ནས་སཱཙྪ་རྣམས་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་སཱཙྪའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་བུམ་པའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་སོགས་ནས། པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་དཀར་པོ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སོགས་ནས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་ཏུ་གྱུར། ཅེས་པའི་བར་ཆོ་གའི་དཀྱུས་ལྟར་བྱ། ཨོཾ། དཔག་མེད་ནམ་མཁའི་ཁམས་སོགས་ནས་མཧཱ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཞེས་པའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཨོཾ། བླ་མ་དཔལ་ལྡན་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གྱིས་བསྟོད། རང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསལ་བའི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་བཞིན་པས། དམིགས་ཡུལ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་དུ་གསོལ་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷའི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པར་གྱུར། ཅེས་དམིགས་ལ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཅི་ནུས། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་གཙོ་བོར་བཟླས་པའི་བར་མཚམས་ཅི་རིགས་པར། ཨོཾ་ད་ཧ་ད་ཧ་སོགས་དང་། ཚེ་ལས་འདས་པ་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བགྱི་བའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱིནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར། ཐུན་མཐར་མཆོད་བསྟོད་དང་། ཨོཾ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་གདབ། ནོངས་པ་བཤགས། མཆོད་རྟེན་ལྷ་དང་བཅས་པ་ཞུ་བ་ལས་སཱཙྪའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་གྱུར། སླར་ཡང་གོང་གི་རབ་གནས་སྐབས་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་དང་། བརྟན་བཞུགས་བྱ། རང་གི་སྙིང་གའི་སོགས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཇུག་གི་ཉེར་བསྡུ་དང་། ལྷར་ལྡང་། བསྔོ་སྨོན། ཤིས་བརྗོད་དཀྱུས་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་སྔགས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གམ། གཉིས་སམ། མཆོད་རྟེན་ལས་འོད་འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་བཟླ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་སཱཙྪ་ནི། མཆོག་ཕལ་གང་གི་ཡིན་ཡང་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་གཞུག་པ་དང་། ཁང་བུ་བརྩེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་སོགས་བགྱིས་ཀྱང་རུང་མོད། མཆོག་རྣམས་ལ་དེ་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་དང་། ཕལ་པ་ལ་གནས་དབེན་པར་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པའམ། རྒྱ་མཚོར་འབབས་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་བསམས་ལ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་ཏེ་ལེགས་པར་སྤྱན་དྲང་བར་བྱའོ། །ཆོ་གའི་རིམ་པ་འདི་བཞིན་རྗེས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་། རྒྱུད་ལས། དེས་ནི་ངེས་པར་དམྱལ་གནས་ན། །དེ་བྱས་པས་ནི་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཡི་དྭགས་བྱོལ་སོང་སྡུག་བསྔལ་ལས། །གྲོལ་ཏེ་ལྷ་ཡི་གནས་སུ་སྐྱེ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བརྟན་པོས་འབད་པར་བྱ་བར་རིགས་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པའང་ངག་འདོན་ཁོ་ན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ།། །།མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba/ @#/_/dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba bzhugs so/__/ na mo gu ru badz+ra sa twA ya/__'dir dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha'i rab gnas dang /__sgrub pa mdor bsdus bya ba'i ngag 'don gyi rim pa la gnyis/__rab gnas dang /__sgrub pa'o/__/dang po ni/__bdag bskyed bzlas pa bcas sngon du 'gro bas/__las bum du skad cig gis bdud rtsi 'khyil ba gsal ba'i sku las bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar gyur/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI ha na ha na hU~M phaT/__ces ci nus bzlas mthar/__lha 'od du zhu ba las bum pa'i chu nus pa dang ldan par gyur par bsam/__sAts+tsha rnams stegs bu'i khar legs par bkod pa'i mdun du mchod pa ci 'byor dang /__sbyong chas sogs dgos pa'i yo byad rnams bsham/__bgegs sbyong ba'i tshig gnas lung gi dkyus ltar la/__mi 'dra ba'i khyad par/__bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis rab tu gnas pa'i cho ga bsgrub pa la bar du gcod pa'i gdon bgegs sogs sbyar/__ji ltar bltams pa sogs/__'di ni khrus mchog sogs/__rgyal ba'i sku gsung thugs mchog la/__/nyon mongs dri ma mi mnga' yang /__/bdag gzhan sgo gsum sgrib sbyang phyir/__/gtsang ma chab kyis sku khrus gsol/__oM sarba ta thA ga ta sogs kyis khrus gsol/__de dag sku la sogs kyis sku phyi/__a mr-i tas bsang /__shU n+ya tAs sbyang /__stong pa'i ngang las seng ges btegs pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du oM las 'khor lo dkar po oM gyis mtshan pa/__de las 'od zer 'phros 'dus yongs su gyur pa las rnam par snang mdzad sku mdog dkar po byang chub mchog gi phyag rgya can/__dar dang rin po ches brgyan pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa'i gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa las 'od zer 'phros pas rang 'dra'i ye shes pa dbang lha dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__gnyis su med par thim/__dbang lhas dbang bskur/__sku gang /__dri ma dag__/_chu'i lhag ma yar lud pa las rdo rje sems dpas dbur brgyan/__oM sarba ta thA ga ta ar+g+haM sogs kyis mchod/__phyag byar 'os pa sogs kyis bstod/__rdo rje rtse lnga pa'i phyag rgyas spyan dbye ba'i tshul dang bcas/__/kun mkhyen ye shes sogs dang /__oM tsak+Shu tsak+Shu sa man+ta tsak+Shu bi sho d+ha ni swA hA/__zhes brjod/__slar yang mchod cing bstod la/__bskyed pa'i lha yongs su gyur pa las rten rang gi rnam par gyur/__'dir ni rten dang lhan cig tu/__/sogs kyi mthar/__su pra tiSh+Tha dang /__yed+ha rmA mang du bzlas pa'i me tog 'thor/__me tog dam pa sogs kyis mchod/__phyag byar 'os pa sogs kyis bstod/__shis brjod rgyas par bya'o//___//__!_gnyis pa sgrub pa'i cho ga ni/__rab tu gnas pa'i sAts+tsha rnams kyi mdun du mchod pa rgya cher bsham/__bdag bskyed sngon tu 'gro bas mchod pa rnams/__ra~M ya~M kha~M/__oM badz+ra ar+g+haM sogs/__shap+da AHhU~M/__badz+ra s+pha ra Na khaM gyis byin brlab/__de nas sAts+tsha rnams bsang sbyang /__stong pa'i ngang las pad zla'i steng du rin po che'i mchod rten yangs shing rgya che ba sAts+tsha'i grangs dang mnyam pa'i bum pa'i dbus su sna tshogs pad+ma sogs nas/__pad+ma dang zla ba'i gdan la hU~M dkar po/__de yongs su gyur pa las sogs nas/__ye shes lnga mngon tu gyur/__ces pa'i bar cho ga'i dkyus ltar bya/__oM/__dpag med nam mkha'i khams sogs nas mahA pU dza pra tIts+tsha hoH__zhes pa'i bar gyis mchod/__oM/__bla ma dpal ldan sogs tshigs bcad gsum gyis bstod/__rang rdo rje sems dpa' gsal ba'i zhal nas sngags kyi sgra dbyangs sgrogs bzhin pas/__dmigs yul dang sems can thams cad kyi sdig sgrib sbyang du gsol snyam pa'i yid kyis gsol ba btab pas/__mdun bskyed kyi lha'i zhal nas sngags kyi sgra dang thugs rje'i 'od zer dkar po bsam gyis mi khyab pa 'phros/__dmigs yul gtso bor gyur pa'i sems can rnams la phog pas sdig sgrib thams cad sbyangs/__rdo rje sems dpa'i go 'phang la bkod par gyur/__ces dmigs la/__badz+ra sa twa ci nus/__yi ge brgya pa gtso bor bzlas pa'i bar mtshams ci rigs par/__oM da ha da ha sogs dang /__tshe las 'das pa che ge mo zhes bgyi ba'i sdig sgrib bag chags dang bcas pa thams cad shIn+tiM ku ru swA hA/__zhes pa'i spel tshig sbyar/__thun mthar mchod bstod dang /__oM/__dpal ldan rdo rje sems dpa' sogs kyis gsol ba gdab/__nongs pa bshags/__mchod rten lha dang bcas pa zhu ba las sAts+tsha'i rnam pa ji lta bar gyur/__slar yang gong gi rab gnas skabs ltar mchod bstod dang /__brtan bzhugs bya/__rang gi snying ga'i sogs bdag bskyed kyi mjug gi nyer bsdu dang /__lhar ldang /__bsngo smon/__shis brjod dkyus ltar bya'o/__/de lta bu'i rim pas sngags yi ge brgya pa 'bum phrag gcig gam/__gnyis sam/__mchod rten las 'od 'bar ba la sogs pa'i rtags ma mthong gi bar du bzla bar gsungs so/__/de ltar tshul bzhin bsgrubs pa'i sAts+tsha ni/__mchog phal gang gi yin yang rten gyi nang du gzhug pa dang /__khang bu brtsegs pa'i mchod rten sogs bgyis kyang rung mod/__mchog rnams la de rnams ci rigs pa dang /__phal pa la gnas dben par bkur sti dang bcas te bzhugs pa'am/__rgya mtshor 'babs pa'i chu klung chen por de bzhin gshegs pa'i rdul phra rab tu bsams la smon lam dang bcas te legs par spyan drang bar bya'o/__/cho ga'i rim pa 'di bzhin rjes su bsgrubs pa'i phan yon yang /__rgyud las/__des ni nges par dmyal gnas na/__/de byas pas ni grol bar 'gyur/__/yi dwags byol song sdug bsngal las/__/grol te lha yi gnas su skye/__/zhes sogs rgya cher bsngags pa la yid ches pa'i dad pa brtan pos 'bad par bya bar rigs pa nyid do/__/zhes pa'ang ngag 'don kho na snying por dril te tshad ldan gyi gzhung gi dgongs pa ji lta bar nyer mkho'i yan lag tu many+dzu g+ho Shas so//___//mang+ga laM//___//

Footnotes

Other Information