rtsa gsum 'jam dpal snying thig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་ (rtsa gsum 'jam dpal snying thig)

5 Texts

ཚ་
16
100
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་སྙིང་ཐིག་བརྒྱུད་འདེབས། སྲིད་ཞི་ན་ཁྱབ་རང་བྱུང་སོགས།
'jam dpal gzhon nu'i snying thig brgyud 'debs/ srid zhi na khyab rang byung sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
17
101-110
རྩ་གསུམ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ༔
rtsa gsum 'jam dpal snying thig las: phrin las ye shes snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
18
111-115
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཐིག་ལེ།
'jam dpal gzhon nu'i snying thig las/ rgyun gyi rnal 'byor ye shes snang ba'i thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
19
116-120
རྩ་གསུམ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆོ་ག༔
rtsa gsum 'jam dpal snying thig las rdo rje'i dbang gi cho ga
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
24
241-253
རྩ་གསུམ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆོ་ག༔
rtsa gsum 'jam dpal snying thig las: rdo rje'i dbang gi cho ga:
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)