JKCL-KABUM-06-CHA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

༁ྃ༔ །ས་ཡི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་སོགས།
Wylie title sa yi 'jigs pa zhi ba'i phyir sogs JKCL-KABUM-06-CHA-022.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 22, Pages 331 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sa yi 'jigs pa zhi ba'i phyir sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 331. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Practices - las tshogs  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Deity sgrol ma
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/tara-pacifying-natural-disasters
Colophon

འདི་ཡང་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་དགོངས་གཏེར་ཡིན་ནམ་ཅི་ཡིན་མ་ངེས། འདི་སྔོན་ཚེ་ས་གཡོས་འཇིགས་པ་ཉིན་རེ་ལའང་ཐེངས་བརྒྱད་དགུ་འོང་བའི་སྐབས་སུ་སློབ་གྲྭ་རྣམས་ལ་འདི་འདོན་གསུངས་ནས་གནང་བ་རེད།།

'di yang 'jam mgon rdo rje 'chang gi dgongs gter yin nam ci yin ma nges/__'di sngon tshe sa g.yos 'jigs pa nyin re la'ang thengs brgyad dgu 'ong ba'i skabs su slob grwa rnams la 'di 'don gsungs nas gnang ba red//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ ། ས་ཡི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་མཐིང་༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤལ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔས་མཚན་པ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་བསྟིམ༔ དབང་བསྐུར་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བ་གདབ༔ ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཏཱྃ་མཐིང་ག༔ མཐའ་བསྐོར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་འཕྲོས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་བྱས༔ ཁྱད་པར་ང་རྒྱལ་ལས་གྱུར་པའི༔ ས་ཡི་འཇིགས་པ་ཀུན་ཞི་བསམ༔ རྩ་སྔགས་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་མཐར༔ མ་མ་སརྦ་ལཾ་ལཾ་བྷ་ཡ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཞེས་པ། སྭཱ་ཧཱའི་གོང་དུ་སྤེལ། འདི་ཡང་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་དགོངས་གཏེར་ཡིན་ནམ་ཅི་ཡིན་མ་ངེས། འདི་སྔོན་ཚེ་ས་གཡོས་འཇིགས་པ་ཉིན་རེ་ལའང་ཐེངས་བརྒྱད་དགུ་འོང་བའི་སྐབས་སུ་སློབ་གྲྭ་རྣམས་ལ་འདི་འདོན་གསུངས་ནས་གནང་བ་རེད།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83:__/__sa yi 'jigs pa zhi ba'i phyir:__rang nyid rdo rje sgrol ma mthing :__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pa ni:__skyabs sbyin phyag rgyas ut+pal la:__rdo rje rtse lngas mtshan pa bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis brgyan:__gnas gsum byin rlabs ye shes bstim:__dbang bskur mchod bstod gsol ba gdab:__thugs kar zla steng tA~M mthing ga:__mtha' bskor sngags kyi phreng bas bskor:__'od zer rdo rje'i rang bzhin 'phros:__'phags mchod 'gro ba'i don kun byas:__khyad par nga rgyal las gyur pa'i:__sa yi 'jigs pa kun zhi bsam:__rtsa sngags yi ge bcu pa'i mthar:__ma ma sarba laM laM b+ha ya shAn+tiM ku ru zhes pa/__swA hA'i gong du spel/__'di yang 'jam mgon rdo rje 'chang gi dgongs gter yin nam ci yin ma nges/__'di sngon tshe sa g.yos 'jigs pa nyin re la'ang thengs brgyad dgu 'ong ba'i skabs su slob grwa rnams la 'di 'don gsungs nas gnang ba red//___//

Footnotes

Other Information