shrI he ru ka mched lnga'i thugs tig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་ཏིག་ (shri he ru ka mched lnga'i thugs tig)

6 Texts

ཚ་
10
50-52
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་ཏིག་གི་ལོ་རྒྱུས།
shrI he ru ka mched lnga'i thugs tig gi lo rgyus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
11
53-62
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་ཏིག༔
shrI he ru ka mched lnga'i thugs tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
12
63-65
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ༔
shrI he ru ka mched lnga'i thugs tig las: smin byed ye shes snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
13
66-71
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་འོད་གསལ་དྲྭ་བ༔
shrI he ru ka'i snying thig las: ye shes sems dpa' 'jam dpal rdo rje'i sgrub thabs 'od gsal drwa ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
14
72
ལྷ་དབང༌རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་སོགས།
lha dbang rdo rje rnon po sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
15
73-99
ཧེ་རུ་ཀ་མཆེད་ལྔའི་སྙིང་ཐིག་ལས་ནང་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཆིག་དྲིལ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
he ru ka mched lnga'i snying thig las nang sgrub 'jam dpal ye shes sems dpa'i phyi nang gsang sgrub kyi phrin las chig dril 'od gsal ye shes snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)