JKW-KABUM-08-NYA-012-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔྱལ་ལུགས་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་རིག་འཛིན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱན།
Wylie title dpyal lugs phag mo skor gsum gyi sgrub thabs byin rlabs rig 'dzin kun tu dga' ba'i rgyan JKW-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 7, Pages 275-332 (Folios 25a6 to 53b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpyal lugs phag mo skor gsum gyi sgrub thabs byin rlabs rig 'dzin kun tu dga' ba'i rgyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 275-332. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle དཔྱལ་ལུགས་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་ (dpyal lugs phag mo skor gsum)
Deity rdo rje phag mo
Colophon

།དེ་ལྟར་དཔྱལ་ལུགས་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་འདིའང་། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་བཀའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་པད་ལ་ཡན་ལག་མཆོག་གིས་བཏུད་པའི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་སྐལ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་གློ་བོ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་དང་། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་དེ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཤཱི་ལ་སཱ་ག་རས་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་ཏུ་བསྐོར་བ་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཁའ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞིང་དུ་དགའ་བས་རྩེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

de ltar dpyal lugs phag mo skor gsum gyi sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa rig pa 'dzin pa kun tu dga' ba'i rgyan zhes bya ba 'di'ang /__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo mkhan chen rdo rje 'chang bka' drin mtshungs zla ma mchis pa byams pa kun dga' bstan 'dzin bkra shis grags pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i zhal snga nas kyi bka'i cod pan spyi bor bcings pa la brten nas/__rje btsun bla ma de nyid kyi zhabs pad la yan lag mchog gis btud pa'i bka' 'bangs kyi tha shal skal bzang mkhyen brtse'i ming can gyis glo bo mkhan chen bsod nams lhun grub kyi tho yig dang /__mkhan chen thams cad mkhyen pa ngag dbang chos grags sogs kyi yig cha rnams la legs par dpyad de yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal e waM chos ldan gyi bla brang thar pa rtser sbyar ba'i yi ge pa ni shI la sA ga ras bgyis pa'i dge bas dpal ldan bla ma dam pa'i zhabs pad bskal brgyar brtan cing chos kyi 'khor lo rtag tu bskor ba dang mtha' yas pa'i sems can thams cad mkha' spyod rdo rje btsun mo'i zhing du dga' bas rtsen pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔྱལ་ལུགས་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤྩཱ་བྷེ་ད་སྱ་བཛྲ་ཝ་རཱ་ཧྱཻ། །གང་གི་ཞབས་སེན་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་འོད། །ལན་ཅིག་སྙིང་གི་ཆུ་མཚོར་ཤར་ཙམ་གྱིས། །གྲུབ་གཉིས་ཨཏྤལ་སྙེ་མ་རྒྱས་མཛད་པའི། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོར་གུས་བཏུད་ནས། །འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་དཔྱལ་བ་ལོ་ཙཱ་བའི། །ལུགས་སྲོལ་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པའི། །སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཚོགས། །ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱན་འདི་སྦྱི ན་གྱིས་ལོངས། །དེ་ལ་འདིར་བླ་མ་དཔྱལ་པ་རྣམས་ལས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལེགས་པར་ཐོབ་པ། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལ་གནས་ཤིང་གཞིའི་བསྟེན་པ་ལས་སུ་རུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པས། གནས་དབེན་པར་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་གང་ཡང་རུང་བར་སྟེགས་བུ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་དབུས་སུ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་སྐུ་ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཎྜལ་གྱི་ཁར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དམར་པོའི་ལྟེ་བར་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་རྩེ་མོ་མདུན་བསྟན། དེའི་སྟེང་དུ་མཉྫིའི་ཁར་གསུང་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐོད་པ་ཆང་གིས་གང་བ་ལ་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བཏབ་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཐུགས་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་མེ་ལོང་ལ་སིནྡྷུ་ར་བཀྲམ་པར་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ། དེའི་ནང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་དགའ་འཁྱིལ་རེ་རེ། དབུས་སུ་བྃ་ཡིག་གི་མཐར་ཨོཾ་གསུམ་མའི་སྔགས་ཕྲེང་མདུན་ནས་གཡོན་སྐོར་དང་། གཡས་སུ་དབུ་བཅད་མའི་སྐུ་དཀྱིལ་ཆོས་འབྱུང་དམར་སེར་གྲུ་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་ཉིའི་སྟེང་དུ་གྲི་གུག་གིས་མཚན་པ། དེ་སྟེང་གསུང་དཀྱིལ་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ། དེ་སྟེང་ཐུགས་དཀྱིལ་མེ་ལོང་ལ་སིནྡྷུ་ར་བཀྲམ་པར་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ། དེའི་ནང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་དགའ་འཁྱིལ་རེ་རེ། དབུས་སུ་ལྷའི་བཞུགས་ཚུལ་ལྟར་སོ་སོའི་སྔགས་སུམ་བསྒྲིགས། གཡོན་དུ་དོན་གྲུབ་མའི་སྐུ་ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོའི་དབུས་སུ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ཉི་མ་དང་རོའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿཡིག་གམ་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པ། དེ་སྟེང་གསུང་དཀྱིལ་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ། དེ་སྟེང་ཐུགས་དཀྱིལ་མེ་ལོང་ལ་སིནྡྷུ་ར་བཀྲམ་པར་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ། ནང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བཞི། དབུས་སུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྩ་སྔགས་རྣམས་བྲིས་ལ་དགོད། སོ་སོའི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་ཟླུམ་པོ་རེ་རེ། ཐུན་མོང་དུ་མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོར། ཤར་ལྷོར་མཚམས་འཛིན་མེ་ཏོག་གི་ཐོག་དྲངས་ཏེ་ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད་གཡོན་སྐོར། རང་གི་མདུན་དུ་བུམ་པ་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་གང་བ་དུང་ཆོས་རྡོར་གཟུངས་དང་བཅས་པ། ཌཱ་མ་རུ། །ནང་མཆོད། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ། འཐོར་ནས། སློབ་མ་ལ་དགོས་པའི་མེ་ཏོག །མིག་དར་དཔུང་སྐུད་སོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བའི་རིམ་པ་ནི། སྟན་བདེ་བ་ལ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སམ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ནས་འདུག་སྟེ། སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་ལ་རྡོ་རྗེའི་རྩེས་ནང་མཆོད་འཐོར་ཞིང་། ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ། ཨོཾ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝཱན་བཛྲ་རཱ་ཛ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ། ཅེས་པས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། ལག་པ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀ་བསྟན་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བསྐོར་ཞིང་། ཕཻཾ་ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ར་ལླི་ཧོཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནྱེཿས་མ་ཡ་སྟྭཾ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ཞེས་པས་གཏོར་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་ཁ་ཁ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སརྦ་ཡཀྵ། རཱཀྵ་ས། བྷཱུ་ཏ། པྲེ་ཏ། པི་ཤཱ་ཙི། ཨུནྨཱ་ད། ཨ་བསྨཱ་ར། ཌཱ་ཀ །ཌཱ་ཀིནྱཱ་ད་ཡ། ཨི་མཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞཱ་ནྟུ། ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ། མ་མ་སརྦ་སིདྡྷི་མྤྲ་ཡཙྪ་ནྟུ། ཡ་ཐཻ་པྃ། ཡ་ཐཻ་ཥྟྃ། བྷུཉྫ་ཐ། ཛི་གྷ་ཐ། པི་པ་ཐ། མཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། མ་མ་སརྦ་ཀཱརྟ་ཡཱ། སཏྶུ་ཁཾ་བི་ཤུདྡྷ་ཡེ། ས་ཧཱ་ཡི་ཀ་བྷ་ཝནྟུ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་དབུལ། ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་ལ་ནང་མཆོད་སྲིན་ལག་གིས་གཏོར། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །ཀླུ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །སྲིན་པོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །ཡི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །ཤ་ཟའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །སྨྱོ་བྱེད་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །རྗེད་བྱེད་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །མ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །མ་ལུས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དག །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་དང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཕྱིར། །ཐུགས་དམ་བཅས་ཤིང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་རྣམས། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་སྡོད་ཡིད་ལྟར་མགྱོགས་པ་ཡི། །འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་དྲག་གཏུམ་མི་བཟད་པ། །གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ནག་པོའི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས། །རྣལ་འབྱོར་ལས་ལ་འབྲས་བུ་སྟེར་མཛད་ཅིང་། །མཐུ་སྟོབས་བྱིན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་སོགས་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སྡེ་བརྒྱད་བཙུན་མོ་སྲས་དང་གཡོག་བཅས་ཀྱིས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བདག་ལ་སྩོལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ་སོགས་ནས། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་སའི་ཕྱོགས་འདིར་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བ་དང་སློབ་མ་གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བར་འཚལ་ན། སྲུང་མའི་དབང་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱ་བ་མཐར་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་དུ། བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བ་དང་། དེ་ནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་གྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་བ་དང་སྟོང་གྲོགས་མཛོད་ཅིག་ཅེས་དང་། མུཿ གང་དག་ནག་པོའི་ཕྱོགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་གསང་སྤྱོད་བལྟ་བར་མི་དབང་བ་དེ་དག་སའི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་སོང་ཤིག་ཅེས་དང་། སམྦྷ་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་གསོར། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། མཆོད་གཡོག་པས་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར། དེ་ནས་གནས་དང་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་རྩེས་ནང་མཆོད་འཐོར་བཞིན་པས་སུམྦྷས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་པ་སྒོ་བཞི་པ་རྟ་བབས་བཞིས་མཛེས་ཤིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ་ཨ་བདུན་ལས་ཐོད་སྣོད་བདུན་གྱི་ནང་དུ་ཧཱུྃ་བདུན་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། རོལ་མོ་དང་བཅས། ཎྜེ་ར་ཎི་ཏ་ཚར་གསུམ་གྱིས་བྱིན་དབབ། སྐྱབས་འགྲོ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་ལ་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས། བདག་དང་འགྲོ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ཅི་ནུས་མཐར་རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་སྙིང་གར་སྦྱར་ལ། བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སྐྱབས་གསོལ་བྱ། སེམས་བསྐྱེད་ནི་སྨོན་འཇུག་གི་དོན་དྲན་བཞིན་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ་བཟླས་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། རང་འདྲའི་རིགས་བདག་གི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དེའི་པང་ན་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་དཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཧཱུྃ་ལས་བདུད་རྩི་བབས། ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་གང་། དེ་ནས་དབྱིབས་བརྒྱུད། ཡུམ་གྱི་སྐུ་གང་། ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ཐམས་ཅད་ལས་བདུད་རྩི་བབས། བདག་གི་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཞུགས་པས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུའམ་རྣག་ཁྲག་གི་རྣམ་པས་བཤང་གཅིག་གཉིས་དང་རྐང་མཐིལ་གཉིས་ནས་འཐོན་ཏེ་ཤུལ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིས་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། ཧེ་རུ་ཀ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝཱན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ །མཱ་མེ་མཉྩ་ཧེ་རུ་ཀོ་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕ྄ཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་ཀྱི་མཐར། བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་སྟེ། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །བླ་མ་མགོན་པོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཉེས་པ་དང་ལྟུང་བ་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ། སྤྱི་བོ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་གི་ལུས་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གྱུར། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་ཅན་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཞལ་འཛུམ་བག་དང་ལྡན་ཞིང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ། སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པར་བསམས་ལ། སྤྲོ་ན་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་གཟུང་བའམ་བསྡུ་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་རྒྱུན་བཤགས་སྡོམ་པ་གཟུང་། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆོས། དེ་བཞིན་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ། །བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་དེ་ཉིད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་གི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ནས་བདག་དང་། །རྣལ་འབྱོར་དང་། གནས་བསྲུང་བའི་སླད་དུ། རང་གི་གནས་རྣམས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཨོཾ་བྃ་ཧྃ་ཡྃ་ཧྲཱིྃ་མྃ་ཧྲཱིྃ་ཧྲཱིྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ་ཕ྄ཊ། ནང་མཆོད་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པ་སྐབས་འདིར་བྱས་ཀྱང་རུང་ལ་བསྡུ་ན། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བར་གྱུར། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆོས་འབྱུང་གཡོན་སྐོར་དུ་བྲི་ཚུལ་བྱ་ཞིང་། ཨོཾ་གསུམ་མ་ཚར་གཅིག་བརྗོད། མཐེ་བོང་གི་རྩེར་ཨོཾ། མཐེའུ་ཆུང་གི་རྩེར་ཨཱཿ མཁྲིག་མའི་ངོས་ལ་ཧཱུྃ། ལག་མཐིལ་དུ་བྃ། དེ་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལྟར། ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་ཡི་གེ་བཞི་འཁོད་པར་གྱུར་པ་ལས་འོད་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་དམར་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་སྦྱོར་མཚམས་ནས་སྤྱན་དྲངས། ཐོད་པའི་ནང་གི་བདུད་རྩི་ལ་ཐིམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ། གཡས་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བདུད་རྩི་བླངས་ལ། གཡོན་པའི་མཐེ་ཆུང་ནས་མཐེ་བོའི་བར་སོར་མོ་ལྔ་དང་། ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སེན་མོའི་ངོས་ལ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་བྱ་ཞིང་། ཨོཾ་བྃ་ནས་ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཀྱི་བར་བརྗོད། ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་བརྗོད་ཅིང་། དེ་རྣམས་ལ་བདུད་རྩི་གཏོར། ཡང་འབྲུ་གསུམ་བརྗོད་ཅིང་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པས། གོ་ཆ་དྲུག་པོ་རང་ལུས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་གནས་དང་རྫས་ལ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གཏོར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿགྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུ་ཥྟཱཾ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ། ལན་གསུམ། བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྐྲད། སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་རྭ་བ་དྲྭ་བ་གུར་བླ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་འབར་བ་དང་བཅས་པའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་གྱུར་ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམས་པས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསག་པ་རྣམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཐོག་མར་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་བདག་བསྐྱེད་ནི། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿབཛྲ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཨོཾ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿཡོ་ག་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཞེས་སྒོ་གསུམ་སྦྱངས་ཤིང་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་དྲན་པར་བྱས་ཏེ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་དང་བཅས་པ། རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཕྱི་རོལ་དུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་རྩ་བ་ཕྲ་བ་ཐུར་དུ་ཟུག་པ། གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་གྱེན་དུ་ཕྱོགས་པའི་སྟེང་དུ་རུ་སྦལ་གྱི་རྒྱབ་ལྟར་མཐོ་བ། དེའི་ནང་དུ་ངག་སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་དང་། སེམས་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ནི། པྃ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་སྟེ་བར་མི་རོ་དམར་སེར་མགོ་བོ་གཡོན་དུ་བསྟན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་རང་གི་སེམས་ཉིད་བྃ་ཡིག་དམར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་བྃ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ། ཞལ་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཞལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ་པ། གཡས་ཕག་ཞལ་སྔོན་པོ་ཁྲོ་ཞིང་གྱེན་དུ་གཟིགས་པ། ཞལ་གཉིས་ཀའང་མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་པ། སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་དབུ་སྐྲ་ནག་པོ་ཅུང་ཟད་ལི་བ་སིལ་བུར་གྲོལ་ཞིང་ཐུར་དུ་འཕྱངས་པས་སྐེད་པར་སླེབས་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར་བ། གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་དར་དཔྱངས་དང་བཅས་པ་མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་འཆང་བ། རྡོ་རྗེ་ནག་པོའི་ཕྲེང་བ་ལ་བརྒྱུས་པའི་ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང་། རྒྱུ་མས་སྦྲེལ་བའི་མི་མགོ་རློན་པ་ཁྲག་འཛག་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། རུས་པའི་རྒྱན་ལྔས་བརྒྱན་པ། སྐུ་གཅེར་མོ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལྟར་ལང་ཚོ་ལ་བབ་ཅིང་། ནུ་མ་རྒྱས་པ། ཞབས་གཡོན་བརྐྱངས་པའི་བྲང་གིས་གདན་ལ་མནན་ཅིང་། གཡས་བསྐུམ་པའི་སོར་མོ་གཡོན་གྱི་བརླ་ལ་གཏད་པའི་རོལ་པས་བཞུགས་པ། བསྐལ་པའི་མེ་ལྟ་བུའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། ལྟེ་བར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་བྃ་ཡིག་དམར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འོག་མིན་ནས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས། འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བསྐོར་ཞིང་ཕཻཾ་ཞེས་བརྗོད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། རང་གི་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ལྟེ་བར་ཨོཾ་བྃ་དམར་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། སྙིང་གར་ཧྃ་ཡྃ་སྔོན་མོ་གཤིན་རྗེ་མ། ཁར་ཧྲཱིྃ་མྃ་དཀར་མོ་རྨོངས་བྱེད་མ། དཔྲལ་བར་ཧྲཱིྃ་ཧྲཱིྃ་སེར་མོ་སྐྱོད་བྱེད་མ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ལྗང་གུ་སྐྲག་བྱེད་མ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕཊ྄་ཕཊ྄་དུད་ཀ་ཙཎྜི་ཀའི་ངོ་བོ། ལྟེ་བའི་བྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཕཻཾ་ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། ཡིད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པས་དབུར་བརྒྱན། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། དེ་ནས་དག་པ་དྲན་པར་བྱ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པས་མ་གོས་པས་པདྨའི་གདན། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་སྟོང་པ་ཉིད་རོའི་གདན། ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་རྒྱས་པས་ཉི་མའི་གདན། ཐུགས་རྗེས་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པས་སྐུ་མདོག་དམར་མོ། བདེན་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་ཞལ་གཉིས། དུག་གསུམ་གཅོད་པས་གྲི་གུག །བདེ་བ་སྐྱོང་བས་ཐོད་པ། རིགས་ལྔ་དག་པས་ཐོད་པ་ལྔ། ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་དག་པས་མགོ་རློན་གྱི་ཕྲེང་བ། ཕར་ཕྱིན་ལྔ་དག་པས་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བས་ཞབས་གཡས་བསྐུམ་པ། མྱང་འདས་ལ་མི་གནས་པས་གཡོན་བརྐྱང་བ། རྣམ་རྟོག་གི་མཚན་མས་མ་བཅིངས་པས་སྐྲ་གྲོལ་བ། ཐབས་དང་མ་བྲལ་བས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་སྐུ་གཅེར་བུ། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་སྣང་བ་འཕྲོ་བས་མེ་འབར་བའོ། །དག་དྲན་འདི་བསོད་སྙོམས་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡིག་ཆ་ལྟར་བྲིས། ཞེས་ངག་ཏུ་བརྗོད་པའམ་ཡིད་ཀྱིས་བསམ། སླར་ཡང་ལྟེ་བའི་བྃ་ཡིག་ལས་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷ་མོ་ལྗང་སྔོན་ཅང་ཏེའུ་དང་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐོད་པ་འཛིན་པ། མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་མཆོད་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ནས་ཤབྡའི་བར་སྦྱར་བས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་དབུལ། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གཡོན་ནས་བསྐོར་ཞིང་ཌཱ་མ་རུའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་བསྟོད་པར་བསམས་ལ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་ཉིད། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཇི་སྙེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་འཆིང་གཅོད་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་བྱ་བར་རབ་འཇུག་མ། །དེ་སྙེད་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཆེ། །རྣམ་དག་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་དང་། །རྗེས་ཆགས་ཆགས་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་འདུད་དོ། །རྣམ་པར་རྟོག་མེད་ཡང་དག་རྟོག །ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་མི་གནས་ཤིང་། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་དྲན་པ་མེད། །དམིགས་མེད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་གཟི་བརྗིད་འབར། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་འདུད་དོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་རང་གི་ལྟེ་བའི་བྃ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བདུད་རྩི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་ཅིང་ལན་གསུམ་དུ་མྱང་། དེ་ནས་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གསང་གནས་སུ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་དམར་པོའི་དབུས་སུ་བྃ། དེའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག །སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག །ཐམས་ཅད་ལྷར་གྱུར། ཚུར་འདུས་བྃ་ཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་འདིར་བསོད་སྙོམས་པའི་ཡིག་ཆར་སྔགས་ཚན་པ་གསུམ་དུ་བཅད་ན་དབུས་སུ་སརྦ་བུདྡྷ། གཡོན་དུ་བཛྲ་ཝརྞྞ། གཡས་སུ་བཻ་རོ་ཙ་ན་དགོད་པའམ། ཕྲེང་བདུན་དུ་ཕྱེད་ན་ཨོཾ་གསུམ་དང་། སྔགས་དངོས་གཞི་ཚན་པ་གསུམ་དང་། ཧཱུྃ་གསུམ་དང་། ཕཊ྄་གསུམ། སྭཱ་ཧཱ་བཅས་ཕྲེང་རེ་རེ་བྱས་ལ་གློག་དར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ནས་བཟླས་པ་བྱ་ཞེས་གསུངས། ས་བོན་རིན་འབྱུང་དུ་འབྲུ་གསུམ་དང་བྃ་ཡིག་བཅས་ཡི་གེ་བཞི་གསུངས་ནའང་། བསོད་སྙོམས་པའི་ཡིག་ཆར་བྃ་ཁོ་ན་ལས་མི་སྣང་། །སྡིག་སྒྲིབ་དག་ཅིང་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་བཛྲ་ཝརྞྞ་ནཱི་ཡེ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ་ཕ྄ཊ་ཕ྄ཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཨོཾ་གསུམ་མའི་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་བསྒོམ་བཟླས་བྱ་བ་ནི། སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས་དག་པ་གསུམ་གྱི་སྔགས་བརྗོད། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་ལུས་ཆོས་འབྱུང་དམར་སེར་གྲུ་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་བར་དུ་བྃ་ལས་གྲི་གུག་བྃ་གྱིས་མཚན་པ་གསུམ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་སེར་དུས་མཚན་མ་དམར་མོའི་སྟེང་ན་ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་པ། ཕྱག་གཡས་ཀྱི་གྲི་གུག་གིས་ཉིད་ཀྱི་དབུ་བཅད་ནས་ཕྱག་གཡོན་ཐོད་པ་དང་བཅས་པས་སྐྲའི་ཕྱེད་བཟུང་ཞིང་། ཕྱེད་ཀྱིས་ཞལ་བཀབ་པས་ཐུར་དུ་གཟིགས་པ། གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། གཙོ་མོའི་གཡོན་དུ་རབ་བསྔགས་མ་ལྗང་གུ་ཞབས་གཡོན་བརྐྱང་གཡས་བསྐུམ་པ། ཕྱག་གཡས་ཐོད་པ་དང་གཡོན་གྲི་གུག་འཛིན་པ། གཡས་སུ་རྣམ་སྣང་མ་སེར་མོ་ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་དང་གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ། གསུམ་ཀའང་མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་། རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། གཅེར་མོ་དབུ་སྐྲ་གྲོལ་བ། ཞལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ། འདིའི་བདག་བསྐྱེད་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་དང་དབང་བསྐུར་མི་དགོས་པར་བཤད། སྐབས་འདིར་བསོད་སྙོམས་པ་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་མདུན་དུ་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་དང་བཅས་པ་ལྷ་མོ་གསུམ་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བཟླས་པའི་ཚུལ་སོགས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་བསྙེན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་དེ་བཞིན་དུ་ཅིས་ཀྱང་བྱ་དགོས་ལ། མདུན་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་འདི་ཙམ་གྱིས་འཐུས་བར་མཛད། བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། གཙོ་འཁོར་གསུམ་ཀའི་གསང་གནས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་རེ་གསལ་བའི་གཙོ་མོའི་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། རབ་བསྔགས་མའི་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝརྞྞ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ། རྣམ་སྣང་མའི་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ། ཅེས་པའི་སྔགས་ཕྲེང་གིས་མཚན་པར་བསམས་ལ་འོག་རླུང་འཐེན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆོས་འབྱུང་གི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་བས་རྩ་གསུམ་ནས་གྱེན་དུ་སོང་། ཕྱིར་འཕྲོས། འཁོར་གྱི་ལྷ་མོ་གཉིས་ལ་ཕོག་པས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གཙོ་མོ་ལ་ཐིམ། ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཡང་འབྱར། གཙོ་མོའི་གསང་གནས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་སྔར་གྱི་སྔགས་གསུམ་མ་འདྲེས་པར་སུམ་བསྒྲིགས་སུ་གསལ་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དོན་གཉིས་བྱས། ཚུར་འདུས་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ། སྔགས་གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ། །དེ་ནས་དོན་གྲུབ་མའི་བསྒོམ་བཟླས་བྱ་བ་ནི། དག་པ་གསུམ་གྱི་སྔགས་བརྗོད། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ཉི་མ་དང་རོའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་ཞལ་ཁྲོས་པ་ལྗགས་འདྲིལ་ཞིང་ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས་པ། ཕྱག་བཞིའི་གཡས་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ལྕགས་ཀྱུ། གཡོན་གཉིས་ན་ཐོད་ཁྲག་དང་ཞགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས་པ། གྲུ་མོ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བསྣམས་པ། མི་མགོ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་བསྐལ་པའི་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས་ན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གད་རྒྱངས་སྒྲོག་ཅིང་བཞུགས་པ། ལྟེ་བར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འོག་མིན་ནས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཕཻཾ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ རང་གི་གནས་རྣམས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ། ལྟེ་བར་ཨོཾ་བྃ་དམར་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། སྙིང་གར་ཧྃ་ཡྃ་སྔོན་མོ་གཤིན་རྗེ་མ། ཁར་ཧྲཱིྃ་མྃ་དཀར་མོ་རྨོངས་བྱེད་མ། དཔལ་བར་ཧྲཱིྃ་ཧྲཱིྃ་སེར་མོ་སྐྱོད་བྱེད་མ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ལྗང་གུ་སྐྲག་བྱེད་མ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕཊ྄་ཕཊ྄་དུད་ཀ་ཙཎྜི་ཀའི་ངོ་བོ། སླར་ཡང་ལྟེ་བའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཡིད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝ་རཱ་ཧཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩི་མྱང་། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །བསྐལ་པའི་མེ་བཞིན་གཟི་བརྗིད་འབར། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་འདུད་དོ། །ཞེས་བསྟོད། བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། དེ་ལྟར་གསལ་བའི་གསང་བའི་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གནས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་འཕྲོ་འདུས་དོན་གཉིས་བྱས། ཚུར་འདུས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་པ་ཅི་ནུས་བཟླ། འདོད་དོན་གསོལ་གདབ་སྔར་བཞིན་བྱའོ།། །།

དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པ་ནི། ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ཆར་གྱི་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་ལ་དམིགས་ཏེ་སུམྦྷས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཀྃ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་། ཨ་ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པའི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བྃ་རྣམས་གནས་པའི་འོད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་པ་བདུད་རྩི་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔའི་ངོ་བོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པས་ཐུན་མོང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། བྱེ་བྲག་ཏུ་དབུས་ཞལ་གཉིས་མའི་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལ་དམིགས་ཏེ་སུམྦྷས་བསང་། སྭཱ་བྷཱ་ཝ་སོགས་དག་པ་གསུམ་གྱི་སྔགས་བརྗོད་པས་སྦྱངས། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོའི་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་དང་བཅས་པ། རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་ལ་གནས་པའི་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བའི་ནང་དུ་པྃ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་མི་རོ་དམར་སེར་མགོ་བོ་གཡོན་དུ་བསྟན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བྃ་དམར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དོན་གཉིས་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞེས་པ་ནས། མི་བསྐྱོད་པའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པས་དབུར་བརྒྱན་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་བཞིན་ལ། རང་འདྲའི་ཞེས་པའི་ཚིག་དོར། རང་གི་ཞེས་པར་དེའི་ཞེས་ཚིག་བསྒྱུར་བ་ཙམ་ཁྱད་པར་དང་། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད། གཡས་ཀྱི་དབུ་བཅད་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། སུམྦྷས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས་ཀྱིས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་ལ་གནས་པའི་ཆོས་འབྱུང་དམར་སེར་གྲུ་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བྃ་ལས་གྲི་གུག་བྃ་གྱིས་མཚན་པ་གསུམ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་སེར་དུས་མཚན་མ་དམར་མོའི་སྟེང་ན་ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ཐུར་དུ་བརྐྱངས་ནས་འཛིན་ཅིང་། གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་འཛིན་པ། གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོས་མཚན་པ། གཙོ་མོའི་གཡོན་དུ་རབ་བསྔགས་མ་ལྗང་གུ་ཞེས་པ་ནས། ཞལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ་པ་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་བཞིན་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། ལྟེ་བར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་བྃ་ཡིག་དམར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འོག་མིན་གྱི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཕཻཾ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་གནས་རྣམས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ། ལྟེ་བར་ཨྃ་བྃ་དམར་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། སྙིང་གར་ཧྃ་ཡྃ་སྔོན་མོ་གཤིན་རྗེ་མ། ཁར་ཧྲཱིྃ་མྃ་དཀར་མོ་རྨོངས་བྱེད་མ། དཔྲལ་བར་ཧྲཱིྃ་ཧྲཱིྃ་སེར་མོ་སྐྱོད་བྱེད་མ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ལྗང་གུ་སྐྲག་བྱེད་མ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕཊྲ་ཕཊྲ་དུད་ཀ་ཙཎྜི་ཀའི་ངོ་བོ་དང་། གཙོ་མོ་ལ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན། གཡོན་གྱིས་དོན་གྲུབ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། སུམྦྷས་བསང་། སྭཱ་བྷཱ་ཝ་སོགས་ཀྱིས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་ལ་གནས་པའི་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་སོགས་ནས། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་དབུར་བརྒྱན་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་བཞིན་ལ་རང་ཉིད་དང་རང་འདྲའི་ཞེས་པའི་ཚིག་དོར། དེའི་གནས་རྣམས་སུ་སོགས་སྦྱར། དེ་ལྟར་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོ་སོར་བསྐྱེད་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་དབུལ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། སྔགས་མཆོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མདུན་བསྐྱེད་ལ་དམིགས་ཏེ་སོ་སོའི་སྔགས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ། སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་ཐུན་མོང་དུ་བྱ་བར་གསུངས་པས་མཆོད་པ་རྣམས་སུམྦྷས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་བདུན་ལས་ཐོད་སྣོད་བདུན་གྱི་ནང་དུ་ཞེས་པ་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་བར་སྔར་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབ། སྤྲོ་ན་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གམ། ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པ་ལྟར་ཉེར་སྤྱོད། གོས་ཟུང་། རིག་མ་བཅུ་དྲུག །རྒྱལ་སྲིད་བདུན། འདོད་ཡོན་ལྔ། ནང་མཆོད། ཡིད་བྱུང་གི་མཆོད་པ་རྣམས་བྱ། བསྡུ་ན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་ཤབྡའི་བར་སྦྱར་བས་སོ་སོའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་དང་། །གྷཎྜེར་ཎི་ཏས་ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་ཕྱི་མཆོད། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ། དེ་བཞིན་དུ། ཤབྡ། གནྡྷེ། རཱ་ས། སྤཪྵེ་རྣམས་སྦྱར་བས་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་འདོད་ཡོན། བདུད་རྩི་སུམྦྷས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བླངས་ཏེ་སྤྱི་གཙུག་ནས་འཐོར་བཞིན་པས། དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྙིང་གའི་ཐད་ནས་འཐོར་ཏེ་ལྷ་སོ་སོའི་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཞལ་གཉིས་མ་དང་། སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་དང་། དོན་གྲུབ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དེ་ནས་རང་གི་ལྕེ་རྩེ་སྨིན་མཚམས་སྤྱི་གཙུག་རྣམས་སུ་ཐིག་ལེ་བྱས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་པས་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་མཆོད་པར་བསམ། སྐབས་འདིར་གཏོར་མ་ལ་བར་ཕུད་བྲན་ལ་ལྟེ་བའི་ཐད་ནས་འཐོར་ཏེ། གནས་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་བཅས་པའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རིགས་དྲུག་བར་དོ་དང་བཅས་པར་ལྷར་གསལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་ལ་རང་གིས་མྱངས་པས་ནང་མཆོད། །དཔྲལ་བར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ནས། ན་མོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་པར་དག་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། གསང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་མཐུ་དང་། བདག་གི་མོས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བའི་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡུལ་བླ་མ་དང་། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་རིགས་གསུམ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབྱུང་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་སེ་གོལ་བརྡབ། ཡང་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་བིདྤཱུར་པཱུ་ར། སུ་ར་སུ་ར། ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཨཱ་ཝ་རྟ་ཡ་ཧོཿ ན་མསྶ་མནྟཱ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་བྷི་སྨ་ར་ཡེ། སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ། དྷ་རྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ས་མནྟ་མཱཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་པ་རི་ཤོདྷ་ཡེ། མཎྜ་ལེ་མ་མ་པྲཎི་དྷི། པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་པ་ལེ་ན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བ་ལེནྡྷ། བནྡྷ་སྭ་སྠཱ་ན་བ་ལེ་ནི་ཙ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སེ་གོལ་གཉིས་བརྡབས་པས་ཡིད་བྱུང་གི་མཆོད་པ་རྣམས་དབུལ། བསྟོད་པའི་མཆོད་པ་ནི། ཌ་མ་རུས་ཐོག་དྲངས་པའི་རོལ་མོ་དང་བཅས། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་སྔར་བཞིན་དང་། སྤྲོ་ན་ཡུམ་གྱི་རྐང་བརྒྱད་ཀྱིས་ཀྱང་བསྟོད། གཏོར་མ་ལ་དམིགས་ཏེ། སུམྦྷས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། ཡྃ་ལས་རླུང་། རྃ་ལས་མེ། ཀྃ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ། ཨ་ལས་ཐོད་པ་དཀར་པོ་དུམ་བུ་གསུམ་པ། དེའི་ཤར་དུ་གོ་ལས་བ་ལང་གི་ཤ་བྷྲཱུྃ་གྱིས་མཚན་པ། བྱང་དུ་ཧ་ལས་གླང་པོ་ཆེའི་ཤ་ཁྃ་གིས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ད་ལས་རྟའི་ཤ་ཛྲཱི་གིས་མཚན་པ། ལྷོ་རུ་ཀུ་ལས་ཁྱིའི་ཤ་ཨྃ་གིས་མཚན་པ། དབུས་སུ་ན་ལས་མིའི་ཤ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ། ཤར་ལྷོར་བྃ་ལས་དྲི་ཆེན་ལཾ་གྱིས་མཚན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ར་ལས་རཀྟ་མྃ་གྱིས་མཚན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་མ་ལས་རྐང་མར་བྃ་གྱིས་མཚན་པ། བྱང་ཤར་དུ་མུ་ལས་དྲི་ཆུ་ཧྃ་གྱིས་མཚན་པ། དབུས་སུ་ཤུ་ལས་བྱང་སེམས་བྃ་གྱིས་མཚན་པ། དེའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་དཀར་པོ་མགོ་མཐུར་དུ་བལྟ་བའི་སྟེང་དུ་བྃ་དམར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བྃ་ལ་ཐིམ། བྃ་ཡིག་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་དང་བཅས་པ་ཞུ་ནས་རྫས་ལ་ཐིམ། རླུང་གིས་མེ་སྦར། རྫས་རྣམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བས་མང་པོར་སྤེལ་བས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཞལ་གཉིས་མ་ལ། ཨོཾ་ཨོ་ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་བཛྲ་ཝ་རྞྞ་ནཱི་ཡེ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ། ཨཱི་དཾ་པུཥྤཾ། དྷུ་པཾ། དཱི་པཾ། གནྡྷཾ། བ་ལིཾ་གྲྀ་ཧྞ་གྲྀ་ཧྞ་མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊྲ་ཕཊྲ་ཕཊྲ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་དང་། དབུ་བཅད་མ་ལ། ཨོཾ་ཧྲཱིྃ་ཧྃ་ཧྃ་ཧེ་ཧེ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཕཻཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ་ཞེས་དང་། དོན་གྲུབ་མ་ལ་ཨོཾ་གསུམ་མའི་ཧཱུྃ་གི་གོང་དུ་པུཥྤཾ་སོགས་བཅུག་པ་ཞལ་གཉིས་མ་ལྟར་ཏེ། སོ་སོར་ལན་གསུམ་རེས་དབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་དབུལ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག་མ་རྒྱུད་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ།། །།

བུམ་བསྐྱེད་ནི། སུམྦྷས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། ཞབས་ཞུམ་པ། ལྟོ་བ་ལྡིར་བ། མགྲིན་པ་ཕྲ་བ། ཁ་གཡེལ་བ། མཆུ་འཕྱང་བ། ལྷ་རྫས་ཀྱི་གོས་ཀྱིས་མགུལ་པ་བཅིངས་ཤིང་། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ། ནང་ཆུ་དང་བཅུད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་བུམ་པའི་ནང་དུ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། དེའི་སྟེང་དུ་མི་རོ་དམར་སེར་མགོ་བོ་གཡོན་དུ་བསྟན་པ་ཞེས་པ་ནས། མི་བསྐྱོད་པའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པས་དབུར་བརྒྱན་ཞེས་པའི་བར་ཞལ་གཉིས་མའི་བདག་བསྐྱེད་བཞིན་ལ། རང་ཉིད་ཅེས་སོགས་བདག་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིག་རྣམས་དོར། ཨོཾ་བཛྲ་ཡོ་གི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མཆོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་དབུལ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་ནས། བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ། རང་གི་ལྟེ་བའི་བྃ་ཡིག་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པས་བུམ་ནང་གི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བདག་གཞན་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་གསུམ་མ་ཅི་ནུས་དང་། མཇུག་ཏུ་ལྷ་མོ་གཞན་གཉིས་ཀྱི་སྔགས་དང་། སམྦྷ་དང་། ཁྲུས་སྔགས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཞེས་པའང་ཅི་རིགས་པར་བཟླ་ཞིང་། སྤྲོ་ན་སྒོ་མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱང་བཟླ་བར་གསུངས། ཐུན་མཐར་སྔར་བཞིན་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འདོད་དོན་གསོལ་བ་གདབ། ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརྗོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་པས་དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བའི་བྱིན་གྱིས་བུམ་ནང་གི་ལྷ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་པའི་ཆུ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ཡིག་ཆ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་བུམ་པའི་ལྷ་བཞུ་བ་དང་གཤེགས་གསོལ་སོགས་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་གསུངས་ནའང་། འདིར་ངག་ཆོས་ཀྱི་ཡིག་ཆར་འོད་ཞུ་བཤད་པ་ལྟར་བྲིས་པའོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་ནི། མཎྜལ་མེ་ཏོག་བུམ་པ་དང་བཅས་པ་སྟ་གོན་བྱས་ལ་འཇུག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བླང་བར་བྱའོ།། །།

གཉིས་པ་སློབ་མ་ལ་བྱ་བ་ནི། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལུགས་གཉིས་སོགས་མ་རྒྱུད་གང་ཡང་རུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པའི་སློབ་མ་གཅིག་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་བར་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་པ་ནང་གཤིན་པ་རྣམས་ཁྲུས་བྱ། ཕྱག་དང་འཇུག་པའི་ཡོན་ཕུལ་ནས་རང་རང་གི་གྲལ་ལ་འཁོད་པ་དང་། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་གྲུབ་རྗེས་སློབ་དཔོན་གྱིས། འོ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་སྐུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དུས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་གསན་ལ་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཆོས་གསན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ལེགས་པར་གསལ་བཏབ་སྟེ་གསན་འཚལ། དེ་ལ་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་བག་ལ་ཉལ་གྱི་རིམ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མདོར་བསྡུ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་། །ཐེག་པ་དམན་པ་གཉིས་སུ་འདུས་པ་ལས། འདིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལའང་རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་དང་། འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་གཉིས་ལས། འདིར་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡིན། དེ་ལའང་འཇོག་བྱེད་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་སྡེ་བཞིར་དབྱེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། འདིར་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཡིན། དེ་ལའང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་གསུམ་ལས། འདིར་ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་མའི་རྒྱུད་ཡིན། དེ་ལའང་ངེས་བརྗོད་བླ་མ་ལས། ཡང་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །རྣམ་སྣང་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་དང་། །པདྨ་གར་དབང་རྒྱལ་པོ་དང་། །དབང་ཕྱུག་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་ལས། །འདིར་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་རྒྱུད་ཡིན། དེ་ལའང་བདེ་མཆོག་དང་། ཀྱེ་རྡོར་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་དང་། མ་ཧཱ་མཱ་ཡ་དང་། ཨཱ་རལླི་སྟེ་ལྔ་ལས། འདིར་བྱིན་རླབས་ཅན་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྐོར་ཡིན། དེ་ལའང་ཡབ་ཀ་དང་ཡུམ་ཀ་གཉིས་ལས། འདིར་ཕྱི་མ་ཡིན། དེ་ལའང་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། མ་རྫོགས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་སྡོམ་འབྱུང་གི་རྒྱུད་དང་། ཕྲེང་བ་སོགས་ནས་བསྟན་པའི་ཕག་མོ་སོ་བདུན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་སློབ་དཔོན་ཀངྐ་དཏྟས་བཀྲལ་བའི་ཕག་མོ་དཀར་མོ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཤཱ་བ་རིའི་ལུགས་ཀྱི་ཕག་མོ་སེར་མོ་དང་། འཕགས་ཡུལ་གྱི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་དར་སྲོལ་ཆེ་བའི་ཕག་མོ་དམར་མོ་སྟེ་གསུམ་ལས། འདིར་ཕྱི་མ་ཡིན། དེ་ལའང་བཀའ་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས། འདིར་ནི་དཔལ་མཁའ་འགྲོ་མ་དྲ་བ་སྡོམ་པ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ཨོ་རྒྱན་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཡོད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ལྡོང་ངར་བ་ཏིང་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དང་། མཁས་པ་དེ་བ་ཨཱ་ཀ་ར་ཙནྡྲས་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་། གྲུབ་ཆེན་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་ལྕམ་དཔལ་མོ་དང་། བྲམ་ཟེ་བི་རཱུ་པས་དབུ་བཅད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་། བསོད་སྙོམས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པ་དང་། དེ་བ་ཨཱ་ཀ་རས་དོན་གྲུབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་སྟེ་གཞུང་དྲུག་མཛད་པ་སོགས་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད། བླ་མ་སྨན་ལུང་པ་དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ་བལ་པོར་ལན་གསུམ་བྱོན། ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱད་ནས་བལ་པོ་ཧང་དུ་དཀར་པོའམ། གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་བྷ་ལེནྡྲ་རུ་ཙི་ཞེས་གྲགས་པའི་ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ཏེ་གསན་པ་ནས་བཟུང་། བདག་ཅག་གི་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པའི་དཔྱལ་ལུགས་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་འབུལ་བ་ལ། སོ་སོར་རྐང་ཐོན་དུ་བསྐུར་བ་བྱུང་ན་ལེགས་མོད། འོན་ཀྱང་སྡེབ་གཅིག་ཏུ་བསྐུར་བ་དཔྱལ་པའི་ཡི་གེ་རྙིང་པ་རྣམས་ལས་འབྱུང་ཞིང་བླ་མ་གོང་མ་དག་གི་ཕྱག་ལེན་ལའང་མཛད་པས་ན་འགལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིར་དེ་ལྟར་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། ཐོག་མར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་བདག་ཉིད་ཀྱི་བགྱི་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་གྲུབ་ཟིན་ནས། ད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་སློབ་མའི་བྱ་བ་ལ། ལྷ་དང་སྐལ་པ་མཉམ་པའི་ཆེད་དུ་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་ནས་བྱིན་རླབས་དབང་བཞིའི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བ་རྣམ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་ཕྱག་སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དགའ་ཆེན་ཁྱོད་བདག་སོགས་ནས། གཞུག་ཏུ་གསོལ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་བ་སྤྲིན་ཕུང་འཐིབས་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པར་མོས་ཏེ། དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོད་ནས་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་བགྱིད་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི་སོགས། ཞེས་པས་རྒྱུད་དག་པར་བྱས་ནས། རིགས་ལྔ་སྤྱི་དང་སོ་སོའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཀྱང་གཟུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། སྲས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་སོགས་ནས། མྱ་ངན་འདས་ལ་དགོད་བར། སླར་ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཚུལ་བཞིན་དུ་གཟུང་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །རྟག་པར་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །རྣལ་འབྱོར་གསང་སྔགས་མཁའ་འགྲོ་མ། །འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཀུན་ལ་རྟག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དབང་ལྷ་མོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཆེ། །ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ། །རྟག་པར་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དཔལ་ལྡན་ཁྲག་འཐུང་སོགས་དཔའ་བོ། །རྣལ་འབྱོར་མ་དང་སྣང་མཛད་སོགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་མེད་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཇི་སྲིད་གཉིས་མེད་ལ་གནས་པར། །དེ་ཡི་ཚངས་སྤྱོད་གཉིས་མེད་པ། །ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ལེགས་པར་གཟུང་ཞེས་པས་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་འཛིན་པར་ཁས་བླངས་ནས། སྔོན་ཆད་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་གྱི་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པའམ། ཞུགས་ཀྱང་བསྐྱར་ནས་འཇུག་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་རས་ཡུག་དམར་པོ་རེས་གདོང་བཅིངས་པར་མོས་པ་མཛོད། ཨཱ་ཁཾ་ཝཱི་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་གདོང་བཅིང་། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཚེ་ཕྱག་སྟོང་པར་མཇལ་དུ་མིག་བཏུབ་པས་ཕྱག་རྟེན་གྱི་སླད་དུ་ཨུ་དུམྦཱ་ར་ལ་སོགས་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་རེའང་བྱིན་པར་མོས་པ་མཛོད། ཨཱ་ཁཾ་ཝཱི་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་གཏད་ལ། ཕྱིའི་བར་ཆད་བསལ་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཁྲོ་མོ་ཁཎྜ་རོ་ཧིའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད་པར་མོས་པ་མཛོད། སུམྦྷ་སོགས་བརྗོད་ཅིང་བུམ་ཆུ་གཏོར། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས་བདུད་རྩི་ཁྱོད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཐོག་དང་སྐུ་ལུས་ལ་གཏོར་ཏེ་ནང་རྩ་ཁམས་ཀྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། དེ་ལྟར་ལུས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་ཞིང་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་གསང་སྔགས་ནང་གི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཅོ་ལྔའི་ཉ་གང་བ་ལྟ་བུ་སྐྱ་འཁྱིལ་བ་རེ་གསལ་བཏབ་ལ། དེའི་སྟེང་དུ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་དང་བཅས་པ་གྱེན་དུ་ལངས་པ་བྱུང་བར་མོས་ཏེ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ་ཨཏྤཱ་ད་ཡཱ་མི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ་བཞག་པའི་སྒོ་ནས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སུ་ར་ཏི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧོཿསིདྡྷྱ་བཛྲ་ཡ་ཐཱ་སུ་ཁཾ། ཞེས་པས་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། གཞན་ཡང་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་སྣོད་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་མ་སྨྲ་ཞིག་ཅེས་གསང་བར་གདམས་པ་ནི། སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་བཞག་སྟེ། དེང་ཁྱོད་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིགས་སུ་ཞུགས་ཀྱི། རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་ཆེན་དམ་པ་འདི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྨྲ་བར་མི་བྱ་སྟེ། མ་དད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསང་བར་གདམས་ནས། ནང་འཇུག་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གི་རྡོ་རྗེ་ལ་འཇུས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་མགོ་འདུད་པ་དང་བཅས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་པས་སིནྡྷཱུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དྲུང་དུ་ཁྲིད་ནས་ཤར་དུ་འཁོད་པར་མོས་པ་དང་བཅས། ནང་འཇུག་གི་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སྤྱན་དམིགས་འདི་བཞིན་དུ་གནང་བར་ཞུ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱ་བཛྲ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཨོཾ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཞེས་བརྗོད་པས་གཟུང་འཛིན་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་ཟུར་གསུམ་པའི་ནང་དུ་པྃ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་སོགས་ནས། གཟི་བརྗིད་ཅན་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་ལ། རང་གི་སེམས་ཉིད་ཅེས་པར་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་ཅེས་དང་། རང་ཉིད་ཅེས་པར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཞེས་བསྒྱུར། དེ་ནས་ལྟེ་བར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་བྃ་ཡིག་དམར་པོས་མཚན་པ་ཞིག་གསལ་བཏབ་ནས་སློབ་དཔོན་ལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་གུས་འདུད་དྲག་པོ་དུང་བ་ཞིག་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་ལྟེ་བའི་བྃ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མདུན་བསྐྱེད་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དམར་པོ་དང་། བྃ་ཡིག་དམར་པོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་པར་བྱུང་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་བྃ་ཡིག་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག །བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་བྱུང་སྙམ་པའི་ཐུགས་མོས་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ལ་གུ་གུལ་གྱི་དུད་པས་བདུག །སློབ་དཔོན་གྱིས་ཌཱ་དྲིལ་དང་བསྟུན་ཨོཾ་གསུམ་མ་དྲག་ཏུ་བཟླ། ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཆོས་འབྱུང་དམར་སེར་སོགས་ནས། མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ཞེས་པའི་བར་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ལྟར་ལ། དེ་ནས་ལྟེ་བར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་བྃ་ཡིག་དམར་པོས་མཚན་པ་གསལ་བཏབ་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་གུས་འདུད་དྲག་པོ་དུང་པ་ཞིག་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་ལྟེ་བའི་བྃ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མདུན་བསྐྱེད་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དམར་པོ་དང་། བྃ་ཡིག་དམར་པོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་པར་བྱུང་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་བྃ་ཡིག་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་། སྡིག་སྒྲིབ་དག །བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་བྱུང་སྙམ་པའི་ཐུགས་མོས་མཛོད། གུ་གུལ་གྱི་དུད་པས་བདུག །སློབ་དཔོན་གྱིས་ཌཱ་དྲིལ་དང་བསྟུན། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝརྞྞ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ། ཅེས་བཟླ། སླར་ཡང་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་སོགས་ནས། གད་རྒྱངས་སྒྲོག་ཅིང་བཞུགས་པ་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་བཞིན་ལ། རང་ཉིད་ཅེས་པར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཞེས་བསྒྱུར། ལྟེ་བར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོས་མཚན་པ་ཞིག་གསལ་བཏབ་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་མ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་གུས་འདུད་དྲག་པོ་དུང་བ་ཞིག་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་ལྟེ་བའི་བྃ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མདུན་བསྐྱེད་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དམར་པོ་དང་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་པར་བྱུང་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་ཧྲཱིཿཡིག་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་། སྡིག་སྒྲིབ་དག །བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་བྱུང་སྙམ་པའི་ཐུགས་མོས་མཛོད། གུ་གུལ་གྱི་དུད་པས་བདུག །སློབ་དཔོན་གྱིས་ཌཱ་དྲིལ་དང་བསྟུན་ཨོཾ་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱི་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླ། ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་སྐབས་འདིར་ཡིག་རྙིང་སོགས་ལས། སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་པ། ལྟེ་བར་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་ཕག་མོ་གར་བྱེད་པ། སློབ་དཔོན་གྱི་ལྟེ་བའི་བྃ་ཡིག་གི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་ལུས་གང་སྡིག་སྒྲིབ་བསྲེགས་པའི་དམིགས་པ་སྤོགས་ཆོག་དང་བཅས་པ་སོགས་གསུངས་ནའང་། འདིར་གློ་བོ་མཁན་ཆེན་དང་། ངག་ཆོས་པའི་ཡིག་ཆར་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་བྱེད་ན་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་སོགས་ལས་ཤེས་སོ། །དེ་རྣམས་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་ནས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་ཐུགས་མོས་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མེ་ཏོག་འདོར་བ་ནི། འདི་ན་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས་པ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱོན་ནས་ཕྱག་གི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་གཙོ་མོ་གསུམ་གྱི་དབུ་ལ་ཕུལ་བར་མོས་པ་དང་བཅས་ཨོཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་བཛྲ་ཧོཿ ཞེས་གསུངས་ཤིང་མེ་ཏོག་འདོར་བར་ཞུ། ཞེས་གདམས་ཏེ་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གར་མེ་ཏོག་ཕུལ་བའི་སྟངས་ཀ་དང་བཅས་པའི་མཐར་སློབ་དཔོན་ལ་གཏོད་དུ་གཞུག །མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱིས་སླར་བླངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་པ་མཛོད། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་ཟུངས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད། རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་དེང་ཁྱོད་ཀྱི། །མིག་འབྱེད་པར་ནི་བརྩོན་པར་མཛད། །ཕྱེ་བས་ཐམས་ཅད་མཐོང་འགྱུར་བས། །རྡོ་རྗེའི་མིག་ནི་བླ་ན་མེད། །ཨོཾ་བཛྲ་ནེ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧ་ར་ཕཊ་ལཾ་བ་ཧྲཱིཿཔྲཱྃ། ཞེས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་ལིང་ཏོག་དང་མིག་རས་དུས་མཉམ་དུ་བསལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ངོ་བསྟན་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ལ་ལྟོས། །ད་ནི་དད་པ་རབ་ཏུ་སྐྱེད། །ཁྱོད་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ་རིགས་སྐྱེས། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །འགྲོ་བ་ཕུན་ཚོགས་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །ཁྱོད་ལ་མྱུར་དུ་མངོན་དུ་འགྱུར། །དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་བསྐྱང་བ་དང་། །གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས། །ཞེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བལྟ་བར་བསྐུལ་ནས། གང་ལ་བལྟ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། འདི་ནི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའང་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དང་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་མི་རོ་དམར་སེར་མགོ་བོ་གཡོན་དུ་བསྟན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞལ་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཞལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ་པ། གཡས་ཕག་ཞལ་སྔོན་མོ་ཁྲོ་ཞིང་གྱེན་དུ་གཟིགས་པ། ཞལ་གཉིས་ཀའང་མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་པ། སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་དབུ་སྐྲ་ནག་པོ་ཅུང་ཟད་ལི་བ་སིལ་བུར་གྲོལ་ཞིང་ཐུར་དུ་འཕྱངས་བས་སྐེད་པར་སླེབས་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར་བ། གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོ་དར་དཔྱངས་དང་བཅས་པ་མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་འཆང་བ། རྡོ་རྗེ་ནག་པོའི་ཕྲེང་བ་ལ་བརྒྱུས་པའི་ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང་། རྒྱུ་མས་སྦྲེལ་བའི་མི་མགོ་རློན་པ་ཁྲག་འཛག་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། རུས་པའི་རྒྱན་ལྔས་བརྒྱན་པ། སྐུ་གཅེར་མོ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལྟར་ལང་ཚོ་ལ་བབ་ཅིང་། ནུ་མ་རྒྱས་པ། ཞབས་གཡོན་བརྐྱངས་པའི་བྲང་གིས་གདན་ལ་མནན་ཅིང་། གཡས་བསྐུམས་པའི་སོར་མོ་གཡོན་གྱི་བརླ་ལ་གཏད་པའི་རོལ་པས་བཞུགས་པ། བསྐལ་པའི་མེ་ལྟ་བུའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། གཡས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དམར་སེར་གྲུ་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ། དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་སེར་དུས་མཚན་མ་དམར་མོའི་སྟེང་ན་ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ཐུར་དུ་བརྐྱངས་ནས་འཛིན་པ། གཡོན་ཐོད་པ་དང་། གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པོས་མཚན་པ། གཙོ་མོའི་གཡོན་དུ་རབ་བསྔགས་མ་ལྗང་གུ་ཞབས་གཡོན་བརྐྱང་གཡས་བསྐུམ་པ། ཕྱག་གཡས་ཐོད་པ་དང་གཡོན་གྲི་གུག་འཛིན་པ། གཡས་སུ་རྣམ་སྣང་མ་སེར་མོ་ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་དང་གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ། གསུམ་ཀའང་མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། གཅེར་མོ་དབུ་སྐྲ་གྲོལ་བ། ཞལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། གཡོན་དུ་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་ཞལ་ཁྲོས་པ། ལྗགས་འདྲིལ་ཞིང་ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས་པ། ཕྱག་བཞིའི་གཡས་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ལྕགས་ཀྱུ། གཡོན་གཉིས་ན་ཐོད་ཁྲག་དང་ཞགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས་པ། གྲུ་མོ་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་བསྣམས་པ། མི་མགོ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་བསྐལ་པའི་མེ་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གད་རྒྱངས་སྒྲོག་ཅིང་བཞུགས་པ་སྟེ། མདོར་ན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མ་དང་། སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང་། དོན་གྲུབ་མ་དང་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཐུགས་མོས་མཛོད། དེས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པ་དང་ལྷའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བསྟན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོས་འབྱུང་ནི་དུག་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཉིད། བདུད་རྩིའི་ནང་གི་ཆོས་འབྱུང་ནི་ཁམས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་ཉིད། མེ་ལོང་གི་ཆོས་འབྱུང་ནི་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་ནོ། །དགའ་བ་འཁྱིལ་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བ། བཞི་ནི་དགའ་བ་བཞི། ཡིག་འབྲུ་རྣམས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ། ཟུར་གསུམ་ནི་རྣམ་ཐར་གསུམ། ནང་སྟོང་པ་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ། དམར་བ་ནི་སྙིང་རྗེ། རྩ་བ་ཕྲ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་སྤངས་པ། གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་ནི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡོན་ཏན་རྒྱས་པ་མཚོན་ཅིང་། དོན་གྲུབ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བཞིས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་མཚོན་ནོ། །སློབ་དཔོན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི། སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་བསྒོམས་ལ་མོས་གུས་དུང་དུང་བ་བྱོས་ཤིག །ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི། དབུས་ཀྱི་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་ཕག་ཞལ་དོན་དམ་རྟོག་མེད་མཚོན། གྲི་གུག་ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད། ཐོད་པ་ཐབས་བདེ་ཆེན། ཞབས་གཡོན་བརྐྱང་བ་སྙིང་རྗེས་མྱང་འདས་ལ་མི་གནས་པ། གཡས་བསྐུམ་པ་ཤེས་པས་འཁོར་བ་ལ་མི་གནས་པ། ཁྱད་པར་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་རྩ་གསུམ་བཅད་པ་དུག་གསུམ་གཅོད་པ། ལྷ་གསུམ་ནི་སྐུ་གསུམ། དོན་གྲུབ་མའི་ཕག་ཞལ་ནི་རྟོག་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་པ་དང་། ཕྱག་བཞིས་ལས་བཞི་སྒྲུབ་ཅིང་། སྐུ་བཞི་འགྲུབ་པ་མཚོན་པ་སྟེ། མདོར་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་འཇུག་པའི་རིམ་པ་རྣམས་སོང་ནས། ཞུགས་ནས་དབང་བཞི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་དབང་བསྐུར་བ། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །ཇི་ལྟར་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་གཙོ། །དེ་བཞིན་བདག་ལ་དེང་སྩོལ་ཅིག །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཐོག་མར་བུམ་དབང་གི་སླད་དུ་ཐུགས་དམིགས་འདི་བཞིན་དུ་གནང་བར་ཞུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མར་གསལ་བའི་སྟེང་དུ་གདུགས། གཡས་སུ་རྒྱལ་མཚན། གཡོན་དུ་བ་དན། མཐའ་སྐོར་ཀུན་ཏུ་མཆོད་པའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བར་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ དེ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་པ་མཛོད། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་སོགས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གཏོར། སླར་ཡང་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གློ་བོ་མཁན་ཆེན་པའི་ཐོ་ཡིག་ཏུ་གསོལ་འདེབས་སྔོན་ལ་མཛོད། དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་དང་ཆུ་དབང་བྱ་བར་གསུངས། ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྐུར་བྱེད་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་རེ་ཐོགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་པ་མཛོད། བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ནས། བདག་གིས་དབང་བསྐུར་རོ་ཞེས་དང་། ཨོཾ་གསུམ་མ་བརྗོད། བུམ་ཆུ་སྦྱིན། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་རྫོགས་པ་རེས་དབུར་བརྒྱན། སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དབང་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དབུ་བཅད་མར་གྱུར་པ་ལ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་པ་མཛོད། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝརྞྞ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན། སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དབང་སྟེགས་ཀྱེ་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་མའི་སྐུར་གྱུར་པ་ལ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་པ་མཛོད། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཝ་རཱ་ཧཱི་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དུ་ཥྟཱཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་དབུར་བརྒྱན། སྤྲོ་ན་སྔགས་འདི་རྣམས་སོ་སོའི་མཐར་ཁྲུས་སྔགས་དང་། སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱང་བརྗོད་པར་གསུངས། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པའི་ཐུགས་མོས་མཛོད། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གཏོར། དེ་ལྟར་ན་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་གསང་བའི་དབང་གི་སླད་དུ། མདུན་གྱི་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་གྱི་བྷ་ག་ནས་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་སྟེ། རང་རང་གི་མཎྜལ་གྱི་འོག་གི་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་འདྲེས་པ་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱིས་རིམ་པར་བླངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཐོག་ཏུ་བཞག་པར་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ལ་ཨོཾ་གསུམ་མ་དང་། སརྦ་བུདྡྷ་དང་། བཛྲ་ཝ་རཱ་ཧཱི་སྟེ་ལྷ་སོ་སོའི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་མཉམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དབུས་ཀྱི་ཐོད་ཆང་བླངས་ཏེ། ཨོཾ་གསུམ་མ་དང་། ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་སྲས་རྣམས་དབང་བསྐུར་ལྟར། །བདག་གིས་གསང་བའི་དབང་གི་ནི། །སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བདུད་རྩི་ལག་གཡོན་པར་སྦྱིན། གཡས་ཀྱི་ཐོད་ཆང་བླངས་ལ། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝརྞྞ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊྲ། ཨོཾ་བཛྲ་བེ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊྲ། ཅེས་པས་སྦྱིན། གཡོན་པའི་ཐོད་ཆང་བླངས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝ་རཱ་ཧཱི་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱས་སྦྱིན་ལ་མཐར། ཞེས་བྱིན་པའི་བདུད་རྩི་དེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་མོས་ནས་མགྲིན་པར་མྱངས་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་སྟེ་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་རྟོག་རགས་རིམ་འགགས་ནས་གསལ་སྟོང་བདེ་བས་བརྒྱན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་ན་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་དག །ལམ་ཙཎྜ་ལཱིའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ། མདུན་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་གསུམ་གྱི་སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་སྲིན་ལག་གཡས་པས་རིམ་པར་བླངས་པའི་རྡུལ་དེ་ཉིད། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྲིན་ལག་གཡོན་པར་བྱིན་ཏེ་ལྟེ་བར་བྱུགས་པས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ལས་རང་འདྲ་གཉིས་པ་རེ་བྱུང་། །ལྟེ་བའི་བྃ་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པར་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད་ལ། དབུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སིནྡྷུ་ར་ནས་བླངས་ཏེ། ཨོཾ་གསུམ་མའི་སྔགས་དང་བཅས་རིམ་པར་སྦྱིན། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་ཀྱི་སིནྡྷུ་ར་ནས་བླངས་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝརྞྞ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་སྦྱིན། ཡང་གཡོན་གྱི་སིནྡྷུ་ར་ནས་བླངས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝ་རཱ་ཧཱི་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དུ་ཥྟཱཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བྱིན་པའི་མཐར། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕྱི་དང་ནང་གི་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་བསྒོམས་པ་དང་འབྲལ་བར་མ་བྱེད་ཅིག །ཅེས་གདམས། ཡང་སློབ་མའི་དཔྲལ་བར་སིནྡྷུ་ར་ཕལ་པས་ཐིག་ལེ་བྱས་ཏེ། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བླ་མ་དང་འབྲལ་བར་མ་བྱེད་ཅིག །ཅེས་བརྗོད། སླར་ཡང་སིནྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་དུ་བཀོད་ལ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ཅེས་གདམས། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། དབང་བཞི་བའི་སླད་དུ། དངོས་པོ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཆོས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་དྲི་མ་མེད། །སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི། །སྟོང་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བསྒོམ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེའི་དོན་ནི། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་དབང་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་པའི་ཚེ་གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གསལ་རིག་ཏུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཙམ་ལས་དོན་དམ་པར་སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་སྤྲོས་བྲལ་འཛིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་བློ་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་ལ་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། དེ་ལྟར་ན་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག །ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། དེས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས་མཐའ་རྟེན་ལ་རྗེས་སུ་གནང་བ་དྲུག་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ལྷ་བསྒོམ་པའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནི་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་པར་གདའ་སྟེ། དེང་ཕྱིན་ཆད་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མ་དང་། དབུ་བཅད་པ་དང་། དོན་གྲུབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་ཐུན་བཞིའམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བསྒོམ་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད། གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པའི་རྗེས་གནང་གི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་གསལ་བའི་ལྟེ་བ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་རྣམས་རིམ་པར་བྱུང་སྟེ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཕག་མོར་གསལ་བའི་ལྟེ་བར་ཐིམ་པས་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་མོས་ནས་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་གསུང་བར་ཞུ། ཨོཾ་གསུམ་མ་ལན་གསུམ་དང་། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝརྞྞ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ཨཱ་ཝཱེ་ཤ་ས་མ་ཡ་སརྦ་དུ་ཥྟཱཾ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་ལན་གསུམ་རེ་བཟླས་པས་དང་པོས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཉིས་པས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས། གསུམ་པས་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ལ་སློབ་དཔོན་ལ་དྲིན་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་བདག་གིས་གཟུང་ལགས་ཀྱི། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ཉིད་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སྤྱི་བོར་བཞག་པར་མོས་པ་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་སྩལ་ལགས་ཀྱི། །བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་བྱིན་རླབས་ནི། །འདི་ལ་འཇུག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་བཞག །དེང་ཕྱིན་ཆད་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་གདམས། གསུམ་པ་ལྷ་མཆོད་པའི་རྗེས་གནང་གི་སླད་དུ། ཐོག་མར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡིད་ལས་བྱུང་བའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཏེ་འབུལ་བར་ཞུ། །ཞེས་བརྡ་སྦྱར་ལ། ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཝ་རཱ་ཧཱི་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ་ཞེས་པ་ནས། ནཻ་ཝི་དྱེའི་བར་སྔགས་རྒྱ་སྦྲགས་པས་འབུལ་དུ་གཞུག །མཐར་སློབ་དཔོན་གྱིས། དེ་ནས་རྗེས་སུ་གནང་བ་དངོས་ནི་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་པར་གདའ་སྟེ། བདག་ཉིད་དཔའ་བོ་ཀུན་གྱི་དངོས། །བདག་ཉིད་ལྷ་མོ་ཀུན་གྱི་གནས། །དེ་ཕྱིར་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་བྱ། བདག་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་མཆོད། །དེང་ཕྱིན་ཆད་ལྷ་དང་བླ་མ་མཆོད་པ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད། བཞི་པ་སྤྱོད་པའི་རྗེས་གནང་ཡང་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་པར་གདའ་སྟེ། དེ་ཉིད་རིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །མི་བྱ་བ་ནི་ཅི་ཡང་མེད། །དེ་ཉིད་ཤེས་ནས་དེ་ནས་ནི། །དཔའ་བོས་འདོད་པ་ལྔ་སྤྱད་དོ། །དེང་ཕྱིན་ཆད་ལས་དང་པོ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གི་རྟོགས་པ་དང་མཐུན་པའི་ལས་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད། ལྔ་པ་གཞན་དོན་བྱ་བའི་རྗེས་གནང་ནི་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་པར་གདའ་སྟེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བཅས་ཤིང་། །སེམས་ཅན་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ནི། །འགྲོ་བའི་དོན་ནི་མཉམ་མེད་བྱོས། །དེང་ཕྱིན་ཆད་འདི་ལྟ་བུའི་བྱིན་རླབས་དང་གདམས་པ་ལ་སོགས་པ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་བྱིན་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད་པ་ཙམ་མམ། སྤྲོ་ན་དུང་པུསྟི་འཁོར་ལོ་སོགས་གཏད་ནས་ཆོས་བཤད་ཀྱི་རྗེས་གནང་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་པར་གསུངས། དྲུག་པ་སྲུང་བའི་རྗེས་གནང་ནི། དཔུང་སྐུད་དམར་པོ་སློབ་མ་ཕོ་གཡས་མོ་གཡོན་གྱི་ལག་པར་ཉིས་སྐོར་དུ་བཅིངས་ཏེ་མདུད་བའི་སྟེང་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་བཞག་ནས་ཨོཾ་སུམྦྷ་སོགས་བརྗོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ། ལྟེ་བར་ཨོཾ་བཾ་དམར་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། སྙིང་གར་ཧྃ་ཡྃ་སྔོན་མོ་གཤིན་རྗེ་མ། ཁར་ཧྲཱིྃ་མྃ་དཀར་མོ་རྨོངས་བྱེད་མ། དཔྲལ་བར་ཧྲཱིྃ་ཧྲཱིྃ་སེར་མོ་སྐྱོད་བྱེད་མ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ལྗང་གུ་སྐྲག་བྱེད་མ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕཊ྄་ཕཊ྄་དུད་ཀ་ཙཎྜི་ཀའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས། ཕྱག་གཡོན་པའི་སེ་གོལ་ཕྱོགས་བཞིར་གཏོགས་པས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ཀྱང་མཛད་པར་ཞུ། ཨོཾ་སུམྦྷ་སོགས་བརྗོད། དེས་བྱིན་རླབས་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་ཅིང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམས་ལ་སྲུང་སྡོམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་དུ་མ་ཟད་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འབུལ་ན་ཆ་ཤས་ནས་བཞེས་ལ་ལོངས་སྤྱད་དུ་གསོལ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སོགས། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཔྱལ་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་གསན་པ་ཡིན་པས་འདིའི་སྒོ་ནས་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པར་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བརྗོད་ལ་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཏང་ངོ་། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། ཐུན་མོང་དུ་མཆོད་པ་རྣམས་ཁ་གསོ་བསང་སྦྱང་བྱིན་རླབས། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ། བསྟོད་པ། །འདོད་དོན་གསོལ་གདབ་རྣམས་སྔར་བཞིན་བྱ། ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱིས་སོགས་ནས། བཛྲ་མུཿ། །སིནྡྷུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། བུམ་ནང་གི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། གཏོར་མགྲོན་རྣམས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རྣམས་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ རང་ཉིད་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པར་བསམ། རང་གི་གནས་རྣམས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་སྟེང་དུ། ལྟེ་བར་ཨོཾ་བྃ་དམར་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནས། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕཊ྄་ཕཊྲ་དུང་ཀ་ཙཎྜི་ཀའི་ངོ་བོ་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྲུང་དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས་ཞེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཅི་རིགས་པ་དང་བཅས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མར་དབབ་པ་དང་། ལས་ཀྱི་རྗེས་མི་མངོན་པར་བྱའོ། །སླར་སྨྲས་པ། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་མཆོག །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ངུར་སྨྲིག་ཟོལ། །མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལུང་གི །ནོར་བུའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་ལས། །རྒྱལ་ཀུན་ཡུམ་གྱུར་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ནི། །རིགས་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ། །ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་གོ་སླའི་ངག་ཚིག་གིས། །དོན་མཐུན་རྣ་བར་ཀུན་དགའི་ངལ་འཚོ་བྱིན། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་དྲི་མེད་པ། །སྤྲིན་བྲལ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་འཛུམ་དཀར་གྱིས། །ལུས་ཅན་སྙིང་གི་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ནས། །ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་ཨུཏྤལ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་དཔྱལ་ལུགས་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་འདིའང་། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་བཀའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་པད་ལ་ཡན་ལག་མཆོག་གིས་བཏུད་པའི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་སྐལ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་གློ་བོ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་དང་། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་དེ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཤཱི་ལ་སཱ་ག་རས་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་ཏུ་བསྐོར་བ་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཁའ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞིང་དུ་དགའ་བས་རྩེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈

འདིའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། ལྕམ་ལེགས་སྨིན་ཀ་ར། བྲམ་ཟེ་བིཪྺ་པ། ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱི་པ། ལྡོང་ངར་པ་ཏིང་འཛིན་རྡོ་རྗེ། བསོད་སྙོམས་པ་ཆུང་བ་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ། བལ་པོ་བྷ་ལེནྡྲ་རུ་ཙི། དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། ཟང་སྟོན་ཨཱ་ཙཱཪྻ། གཙང་ཡང་དག་རྡོ་རྗེ། དབུས་པ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། ལྕེ་མདོ་སྡེ་སེང་གེ། གྲུ་ཤཱཀྱ་འབུམ། ལྕེ་བློ་ལྡན་སེང་གེ། །ལྕེ་བཙུན་བསོད་ནམས་དཔལ། སྤྲུལ་སྐུ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། སྤོས་ཁང་པ་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་མཁྱེན་དགའ་བ་གདོང་པ་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་། འཁྲུལ་ཞིག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན། རིན་ཆེན་མཁྱེན་རབ་མཆོག་གྲུབ། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རིངས་པ་ཆེན་པོ། ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག །གྲུབ་མཆོག་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། བྱམས་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། སྔགས་འཆང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། རྨོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ། གནས་གསར་བ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས། རྗེ་བཙུན་མ་འཆི་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ། སྡོམ་བརྩོན་ཐོགས་མེད་ཆོས་འཕེལ། ཡོངས་འཛིན་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། དེས་བདག་ཅག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།། །། ༈
[edit]

dpyal lugs phag mo skor gsum gyi sgrub thabs byin rlabs rig 'dzin kun tu dga' ba'i rgyan/_ @#/_/dpyal lugs phag mo skor gsum gyi sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa rig pa 'dzin pa kun tu dga' ba'i rgyan zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru sh+tsA b+he da s+ya badz+ra wa rA h+yai/__/gang gi zhabs sen nyin mor byed pa'i 'od/__/lan cig snying gi chu mtshor shar tsam gyis/__/grub gnyis at+pal snye ma rgyas mdzad pa'i/__/bla ma rdo rje btsun mor gus btud nas/__/'jig rten mig gcig dpyal ba lo tsA ba'i/__/lugs srol phag mo skor gsum zhes grags pa'i/__/sgrub thabs byin rlabs rig pa 'dzin pa'i tshogs/__/kun tu dga' ba'i rgyan 'di sbyi_na gyis longs/__/de la 'dir bla ma dpyal pa rnams las brgyud de 'ongs pa'i rdo rje phag mo rigs gsum gyi byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba dang khyad par du 'di nyid kyi byin rlabs legs par thob pa/__dam tshig dang sdom pa la gnas shing gzhi'i bsten pa las su rung ba'i rnal 'byor pas/__gnas dben par yar mar gyi tshes bcu gang yang rung bar stegs bu ji ltar rigs pa'i dbus su phag mo zhal gnyis ma'i sku tshom bu'i dkyil 'khor maN+Dal gyi khar rdul tshon gyi pad+ma 'dab brgyad dmar po'i lte bar chos 'byung gru gsum dmar po rtse mo mdun bstan/__de'i steng du many+dzi'i khar gsung bdud rtsi'i dkyil 'khor thod pa chang gis gang ba la bdud rtsi ril bu btab pa/__de'i steng du thugs sin+d+hu ra'i dkyil 'khor me long la sin+d+hu ra bkram par chos 'byung gru gsum/__de'i nang gi phyogs bzhir dga' 'khyil re re/__dbus su ba~M yig gi mthar oM gsum ma'i sngags phreng mdun nas g.yon skor dang /__g.yas su dbu bcad ma'i sku dkyil chos 'byung dmar ser gru gsum gyi dbus su sna tshogs pad+ma 'dab ma bzhi pa'i lte bar zla nyi'i steng du gri gug gis mtshan pa/__de steng gsung dkyil thod pa bdud rtsis gang ba/__de steng thugs dkyil me long la sin+d+hu ra bkram par chos 'byung gru gsum/__de'i nang gi phyogs bzhir dga' 'khyil re re/__dbus su lha'i bzhugs tshul ltar so so'i sngags sum bsgrigs/__g.yon du don grub ma'i sku tshom bu'i dkyil 'khor chos 'byung dmar po'i dbus su pad+ma dmar po 'dab ma bzhi pa'i lte bar nyi ma dang ro'i steng du hrIHyig gam lcags kyus mtshan pa/__de steng gsung dkyil thod pa bdud rtsis gang ba/__de steng thugs dkyil me long la sin+d+hu ra bkram par chos 'byung gru gsum/__nang gi phyogs bzhir rdo rje rgya gram bzhi/__dbus su 'di nyid kyi rtsa sngags rnams bris la dgod/__so so'i mdun du gtor ma zlum po re re/__thun mong du mkha' 'gro spyi gtor/__shar lhor mtshams 'dzin me tog gi thog drangs te chu gnyis sngon 'gro'i nyer spyod g.yon skor/__rang gi mdun du bum pa dri bzang gi chus gang ba dung chos rdor gzungs dang bcas pa/__DA ma ru/__/nang mchod/__rdo rje dril bu/__'thor nas/__slob ma la dgos pa'i me tog__/mig dar dpung skud sogs ma tshang ba med par 'du bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi la gnyis las/__dang po slob dpon gyi bya ba'i rim pa ni/__stan bde ba la nub kyi phyogs sam lho phyogs su kha bltas nas 'dug ste/__sngon 'gro gtor ma la rdo rje'i rtses nang mchod 'thor zhing /__oM sum+b+ha ni sum+b+ha hu~M hU~M phaTa?/__oM gr-ih+Na gr-ih+Na hu~M hU~M phaTa?/__oM gr-ih+NA pa ya gr-ih+NA pa ya hU~M hU~M pha?T/__oM A na ya ho b+ha ga wAn badz+ra rA dza hu~M hU~M pha?T/_ces pas bsang /__swa b+hA was sbyangs/__lag pa g.yas g.yon gnyis ka bstan la/__oM AHhU~M ha ho hrIHlan gsum gyis brlab/__'bar ba'i phyag rgya bskor zhing /__phaiM oM badz+ra a ra l+li hoHdzaHhU~M ba~M hoH__badz+ra DA ki n+yeHsa ma ya s+t+waM dr-i sh+ya hoH__zhes pas gtor mgron spyan drangs/__oM kha kha/__khA hi khA hi/__sarba yak+Sha/__rAk+Sha sa/__b+hU ta/__pre ta/__pi shA tsi/__un+mA da/__a basmA ra/__DA ka__/DA kin+yA da ya/__i maM ba liM gr-ih+NA n+tu/__sa ma ya rak+Shan+tu/__ma ma sarba sid+d+hi m+p+ra yats+tsha n+tu/__ya thai pa~M/__ya thai Sh+ta~M/__b+huny+dza tha/__dzi g+ha tha/__pi pa tha/__mA ti kra ma tha/__ma ma sarba kArta yA/__sat+su khaM bi shud+d+ha ye/__sa hA yi ka b+ha wan+tu/__hU~M hU~M phaTa? phaTa? swA hA/__zhes lan gsum gyis dbul/__ar+g+haM nas shab+da'i bar gyis mchod/__oM AHhU~M zhes brjod la nang mchod srin lag gis gtor/__rdo rje dril bu 'dzin pas/__lha yi tshogs rnams ma lus dang /__/klu yi tshogs rnams ma lus dang /__/gnod sbyin tshogs rnams ma lus dang /__/srin po'i tshogs rnams ma lus dang /__/'byung po'i tshogs rnams ma lus dang /__/yi dwags tshogs rnams ma lus dang /__/sha za'i tshogs rnams ma lus dang /__/smyo byed tshogs rnams ma lus dang /__/rjed byed tshogs rnams ma lus dang /__/mkha' 'gro'i tshogs rnams ma lus dang /__/ma mo'i tshogs rnams ma lus dang /__/ma lus pa ni thams cad dag__/'dir gshegs bdag la dgongs su gsol/__/bstan pa bsrung dang 'gro ba'i don mdzad phyir/__/thugs dam bcas shing zhal gyis bzhes pa rnams/__/dpal chen bka' sdod yid ltar mgyogs pa yi/__/'jigs pa'i gzugs can drag gtum mi bzad pa/__/gdug pa 'dul mdzad nag po'i tshogs rnams 'joms/_/rnal 'byor las la 'bras bu ster mdzad cing /__/mthu stobs byin rlabs bsam gyis mi khyab pa'i/__/gnod sbyin tshogs sogs brgyad la phyag 'tshal bstod/__/sde brgyad btsun mo sras dang g.yog bcas kyis/__/dngos grub kun gyi bka' drin bdag la stsol/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la sogs nas/__/yid la 'dod pa kun 'grub shog__/dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi thugs dgongs rdzogs pa dang /__sems can thams cad kyi don du phyag rgya chen po mchog gi dngos grub rje btsun rdo rje phag mo'i go 'phang thob par bya ba'i ched du sa'i phyogs 'dir rje btsun rdo rje phag mo rigs gsum gyi dkyil 'khor sgrub cing mchod pa dang bdag nyid 'jug cing dbang blang ba dang slob ma gzhug cing dbang bskur bar 'tshal na/__srung ma'i dbang po khyed rnams kyis dkyil 'khor gyi bya ba mthar ma phyin gyi bar du/__bar du gcod pa thams cad srung ba dang /__de nas kyang byang chub ma thob kyi bar gyi bar chad thams cad srung ba dang stong grogs mdzod cig ces dang /__muH__gang dag nag po'i phyogs la mngon par dga' ba'i 'byung po gdug pa can gsang spyod blta bar mi dbang ba de dag sa'i phyogs 'dir ma gnas par gzhan du song shig ces dang /__sam+b+ha drag tu brjod cing rdo rje gsor/__dril bu dkrol/__mchod g.yog pas gtor ma phyi rol du dor/__de nas gnas dang mchod pa'i yo byad rnams la dmigs te rdo rje'i rtses nang mchod 'thor bzhin pas sum+b+has bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las gnas khang b+h+rU~M las rin po che sna tshogs las grub pa'i thar pa chen po'i gzhal yas khang gru bzhi pa sgo bzhi pa rta babs bzhis mdzes shing rgyan thams cad kyis brgyan pa/__mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i nang du a bdun las thod snod bdun gyi nang du hU~M bdun zhu ba las byung ba'i mchod yon/__zhabs bsil/__me tog__/bdug spos/__mar me/__dri chab/__zhal zas/__rol mo rnams dwangs shing thogs pa med pa nam mkha'i mtha' klas par gyur/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da AHhU~M/__rol mo dang bcas/__N+De ra Ni ta tshar gsum gyis byin dbab/__skyabs 'gro ni/__skyabs yul gsal btab la 'dun pa rtse gcig pas/__bdag dang 'gro ba nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad dus 'di nas bzung ste ji srid byang chub snying po la mchis kyi bar du dpal ldan bla ma dam pa rnams la skyabs su mchi'o/__/rdzogs pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das rnams la skyabs su mchi'o/__/dam pa'i chos rnams la skyabs su mchi'o/__/'phags pa'i dge 'dun rnams la skyabs su mchi'o/__/zhes ci nus mthar rdo rje thal mo snying gar sbyar la/__bla ma dang dkon mchog rin po che rnam pa gsum la bdag phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o/__/khyed rnams kyis bdag gi rgyud byin gyis brlab tu gsol/__zhes skyabs gsol bya/__sems bskyed ni smon 'jug gi don dran bzhin pas/__sems can thams cad kyi don du rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya/__de'i ched du rje btsun rdo rje phag mo rigs gsum gyi rnal 'byor zab mo nyams su blang bar bgyi'o/__/zhes lan gsum brjod/__rdo rje sems dpa'i bsgom bzlas ni/__rang gi spyi bor pad+ma dang zla ba'i steng du skad cig gis bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' dpal he ru ka sku mdog dkar po zhal gcig phyag gnyis kyis rdo rje dang dril bu 'dzin pas yum la 'khyud pa/__rus pa'i rgyan drug gis brgyan pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__rang 'dra'i rigs bdag gi dbu rgyan can/__de'i pang na yum rdo rje snyems ma sku mdog dkar mo gri gug thod pa 'dzin pa/__phyag rgya lngas brgyan pa dang mnyam par sbyor ba/__yab kyi thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M dkar po/__de las 'od zer 'phros pas de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs kyi snying po ye shes kyi bdud rtsi spyan drangs nas hU~M la thim/__bcom ldan 'das bdag dang sems can thams cad kyi 'khor ba thog ma med pa nas bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad byang zhing dag par mdzad du gsol/__hU~M las bdud rtsi babs/__he ru ka'i sku gang /__de nas dbyibs brgyud/__yum gyi sku gang /__yab yum gyi sku thams cad las bdud rtsi babs/__bdag gi spyi gtsug nas zhugs pas nad gdon sdig sgrib thams cad dud khu'am rnag khrag gi rnam pas bshang gcig gnyis dang rkang mthil gnyis nas 'thon te shul thams cad bdud rtsis gang bar gyur/__oM shrI badz+ra he ru ka sa ma ya ma nu pA la ya/__he ru ka twe no pa tiSh+Tha/__dr-i D+ho me b+ha wa/__su to Sh+yo me b+ha wa/__a nu rak+to me b+ha wa/__su po Sh+yo me b+ha wa/__sarba sid+d+hi m+me pra ya ts+tsha/__sarba karma su tsa me/__tsit+taM shre yaHku ru hU~M/__ha ha ha ha hoHb+ha ga wAn badz+ra he ru ka__/mA me many+tsa he ru ko b+ha wa/__ma hA sa ma ya sa twa AHhU~M pha?T/__ces ci nus kyi mthar/__bdag ni mi shes rmongs pa ste/__/dam tshig las ni 'gal zhing nyams/__/bla ma mgon pos skyabs mdzod cig__/gtso bo rdo rje 'dzin pa ste/__/thugs rje chen po'i bdag nyid can/__/'gro ba'i gtso la bdag skyabs mchi/__/sku gsung thugs rtsa ba dang yan lag gi dam tshig nyams pa thams cad mthol lo bshags so/__/sdig pa dang sgrib pa nyes pa dang ltung ba dri ma'i tshogs thams cad byang zhing dag par mdzad du gsol/__rdo rje sems dpa' yab yum 'od du zhu ste/__spyi bo nas rang la thim pas rang gi lus 'ja' tshon lta bur gyur/__bla ma'i rnal 'byor ni/__rang gi spyi bor pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang gi rnam pa can sku mdog sngon po zhal gcig phyag gnyis kyis rdo rje dang dril bu 'dzin pa/__zhal 'dzum bag dang ldan zhing rus pa'i rgyan gyis spras pa/__skyabs gnas thams cad 'dus pa'i ngo bor bzhugs par bsams la/__spro na rigs lnga'i sdom pa gzung ba'am bsdu na/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi sogs lan gsum gyis rgyun bshags sdom pa gzung /__gang gi drin gyis bde chen nyid/__/skad cig nyid la 'char ba gang /__/bla ma rin chen lta bu'i sku/__/rdo rje can zhabs pad la 'dud/__/bla ma sangs rgyas bla ma chos/__de bzhin bla ma dge 'dun te/__/bla ma dpal ldan rdo rje 'chang /__/gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/zhes gsol ba btab pas bla ma de nyid 'od du zhu nas rang la thim pas rang gi rgyud byin gyis brlabs par gyur par bsam/__de nas bdag dang /__/rnal 'byor dang /__gnas bsrung ba'i slad du/__rang gi gnas rnams su zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du/__oM ba~M ha~M ya~M hrI~M ma~M hrI~M hrI~M hU~M hU~M pha?T pha?T/__nang mchod byin rlabs rgyas pa skabs 'dir byas kyang rung la bsdu na/__stong pa'i ngang las ka pA la yangs shing rgya che ba ye shes kyi bdud rtsis gang bar gyur/__g.yon pa'i mtheb srin gyis mdun nas brtsams te chos 'byung g.yon skor du bri tshul bya zhing /__oM gsum ma tshar gcig brjod/__mthe bong gi rtser oM/__mthe'u chung gi rtser AH__mkhrig ma'i ngos la hU~M/__lag mthil du ba~M/__de nyid kyi gzugs brnyan shar ba ltar/__chos 'byung gi nang du yi ge bzhi 'khod par gyur pa las 'od 'phros/__phyogs bcu'i rgyal ba yab yum thams cad kyi thugs rgyud bskul/__ye shes kyi bdud rtsi byang chub kyi sems dkar dmar gyi rnam pa can sbyor mtshams nas spyan drangs/__thod pa'i nang gi bdud rtsi la thim/__oM AHhU~M lan gsum/__g.yas pa'i mtheb srin gyis bdud rtsi blangs la/__g.yon pa'i mthe chung nas mthe bo'i bar sor mo lnga dang /__thams cad 'dus pa'i sen mo'i ngos la bdud rtsi'i thig le bya zhing /__oM ba~M nas phaTa? phaTa? kyi bar brjod/__yi ge 'bru gsum brjod cing /__de rnams la bdud rtsi gtor/__yang 'bru gsum brjod cing lus thams cad la byugs pas/__go cha drug po rang lus la thim par bsam/__g.yon pa'i mtheb srin gyis gnas dang rdzas la phyogs kun tu gtor/__oM AHhU~M/__oM hrIHg+ha g+ha g+hA ta ya g+hA ta ya sarba du Sh+tAM hU~M pha?T/__lan gsum/__bgegs thams cad bskrad/__steng 'og phyogs mtshams thams cad du rdo rje'i sa gzhi rwa ba drwa ba gur bla re ye shes kyi me phung 'bar ba dang bcas pa'i srung ba'i 'khor lor gyur ces brjod cing bsam/__sems can thams cad bde ba dang sogs tshad med bzhi bsgoms pas bsod nams kyi tshogs bsag pa rnams sngon du 'gro bar bya'o/__/de nas thog mar phag mo zhal gnyis ma'i bdag bskyed ni/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 haM/_oM badz+ra shud+d+haHsarba d+harmAHbadz+ra shud+d+ho\u0f85 haM/__oM yo ga shud+d+haHsarba d+harmAHyo ga shud+d+ho\u0f85 haM/__zhes sgo gsum sbyangs shing gzhi lam 'bras gsum rnam par dag pa'i stong nyid kyi don dran par byas te/__stong pa'i ngang las rang lus gzhal yas khang gru bzhi sgo bzhi rta babs dang bcas pa/__rgyan thams cad kyis brgyan pa/__mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa/__phyi rol du dur khrod chen po brgyad srung ba'i 'khor lo dang bcas pas yongs su bskor ba'i dbus su chos 'byung gru gsum dmar po rtsa ba phra ba thur du zug pa/__gdengs ka che ba gyen du phyogs pa'i steng du ru sbal gyi rgyab ltar mtho ba/__de'i nang du ngag sngags kyi yig 'bru dang /__sems lha sku'i rnam par gyur pa ni/__pa~M las pad+ma dmar po 'dab ma brgyad pa'i ste bar mi ro dmar ser mgo bo g.yon du bstan pa/__de'i steng du a~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi dbus su rang gi sems nyid ba~M yig dmar po/__de las 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad spyan drangs ba~M la thim/__de yongs su gyur pa las rang nyid rje btsun rdo rje phag mo sku mdog dmar mo/__zhal gnyis kyi rtsa ba'i zhal cung zad khro zhing 'dzum pa/__g.yas phag zhal sngon po khro zhing gyen du gzigs pa/__zhal gnyis ka'ang mche ba bzhi gtsigs pa/__spyan gsum dang ldan zhing dbu skra nag po cung zad li ba sil bur grol zhing thur du 'phyangs pas sked par slebs pa/__phyag g.yas gri gug nam mkhar 'phyar ba/__g.yon thod pa khrag gis gang ba thugs kar 'dzin pa/__rdo rje'i kha T+wAM ga dkar po dar dpyangs dang bcas pa mchan khung g.yon na 'chang ba/__rdo rje nag po'i phreng ba la brgyus pa'i thod pa skam po lnga'i dbu rgyan dang /__rgyu mas sbrel ba'i mi mgo rlon pa khrag 'dzag pa lnga bcu'i do shal can/__rus pa'i rgyan lngas brgyan pa/__sku gcer mo lo bcu drug lon pa ltar lang tsho la bab cing /__nu ma rgyas pa/__zhabs g.yon brkyangs pa'i brang gis gdan la mnan cing /__g.yas bskum pa'i sor mo g.yon gyi brla la gtad pa'i rol pas bzhugs pa/__bskal pa'i me lta bu'i gzi brjid can/__lte bar nyi ma la gnas pa'i ba~M yig dmar po/__de las 'od zer 'phros/__'og min nas rang 'dra'i ye shes pa dpa' bo dang rnal 'byor ma'i tshogs thams cad kyis bskor ba spyan drangs/__'bar ba'i phyag rgya dpral bar bskor zhing phaiM zhes brjod/__dzaHhU~M ba~M hoH__gnyis su med par thim/__rang gi lte ba la sogs pa'i gnas rnams su zla ba'i dkyil 'khor re re'i steng du lte bar oM ba~M dmar mo rdo rje phag mo/__snying gar ha~M ya~M sngon mo gshin rje ma/__khar hrI~M ma~M dkar mo rmongs byed ma/__dpral bar hrI~M hrI~M ser mo skyod byed ma/__spyi gtsug tu hu~M hU~M ljang gu skrag byed ma/__yan lag thams cad la phaTa? phaTa? dud ka tsaN+Di ka'i ngo bo/__lte ba'i ba~M las 'od zer 'phros pas dbang gi lha he ru ka yab yum 'khor dang bcas pa phaiM zhes pas spyan drangs/__yid kyis dbang bskur bar gsol ba btab pas bdud rtsi'i rgyun gyis dbang bskur/__sku gang /__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las mi bskyod pa'i ngo bo rdo rje sngon po rtse lnga pas dbur brgyan/__dbang gi lha rnams kyang rang la thim par bsam/__de nas dag pa dran par bya ste/__nyon mongs pas ma gos pas pad+ma'i gdan/__rtog pa thams cad dang bral ba'i stong pa nyid ro'i gdan/__thabs bde ba chen po'i snang ba rgyas pas nyi ma'i gdan/__thugs rjes sems can la chags pas sku mdog dmar mo/__bden gnyis zung du 'jug pas zhal gnyis/__dug gsum gcod pas gri gug__/bde ba skyong bas thod pa/__rigs lnga dag pas thod pa lnga/__yi ge lnga bcu dag pas mgo rlon gyi phreng ba/__phar phyin lnga dag pas phyag rgya lnga/__'khor ba las grol bas zhabs g.yas bskum pa/__myang 'das la mi gnas pas g.yon brkyang ba/__rnam rtog gi mtshan mas ma bcings pas skra grol ba/__thabs dang ma bral bas kha T+wAM ga__/sgrib pa thams cad dang bral bas sku gcer bu/__ye shes lnga'i snang ba 'phro bas me 'bar ba'o/__/dag dran 'di bsod snyoms pa rin chen rgyal mtshan gyi yig cha ltar bris/__zhes ngag tu brjod pa'am yid kyis bsam/__slar yang lte ba'i ba~M yig las sgo mtshams ma brgyad kyi ngo bo lha mo ljang sngon cang te'u dang bdud rtsis gang ba'i thod pa 'dzin pa/__mchod rdzas sna tshogs thogs pa'i mkha' 'gro ma'i tshogs kyis bskor ba nam mkha' gang bar spros te rang nyid la mchod par bsams la/__oM badz+ra yo gi nI sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA nas shab+da'i bar sbyar bas phyi mchod dang /__oM AHhU~M gis nang mchod dbul/__lha mo rnams kyis g.yon nas bskor zhing DA ma ru'i sgra dang bcas pas bstod par bsams la/__dpal ldan rdo rje mkha' 'gro ma/__/mkha' 'gro ma yi 'khor los sgyur/__/ye shes lnga dang sku gsum nyid/__/'gro ba skyob la phyag 'tshal lo/__/ji snyed rdo rje mkha' 'gro ma/__/kun tu rtog pa'i 'ching gcod cing /__/'jig rten bya bar rab 'jug ma/__/de snyed rnams la phyag 'tshal lo/__/he ru ka dpal dpa' bo che/__/rnam dag rdo rje'i dbang phyug dang /__/rjes chags chags pa che rnams kyi/___/rdo rje phag mo la 'dud do/__/rnam par rtog med yang dag rtog__/yid ni rab tu mi gnas shing /__/yid la mi byed dran pa med/__/dmigs med khyod la phyag 'tshal lo/__/stong nyid snying rje'i bdag nyid can/__/khams gsum pa yi ngo bo nyid/__/bskal pa'i me ltar gzi brjid 'bar/__/rdo rje phag mo la 'dud do/__/zhes pas bstod/__mchod pa'i lha mo rnams rang gi lte ba'i ba~M la thim par bsam/__byin gyis brlabs pa'i bdud rtsi oM AHhU~M lan gsum brjod cing lan gsum du myang /__de nas bzlas pa'i rnal 'byor ni/__gsang gnas su chos 'byung gru gsum dmar po'i dbus su ba~M/__de'i khor yug tu sngags phreng gis bskor ba las 'od zer 'phros sems can thams cad la phog__/sdig sgrib thams cad dag__/thams cad lhar gyur/__tshur 'dus ba~M yig sngags phreng dang bcas pa la thim pas 'dir bsod snyoms pa'i yig char sngags tshan pa gsum du bcad na dbus su sarba bud+d+ha/__g.yon du badz+ra war+N+Na/__g.yas su bai ro tsa na dgod pa'am/__phreng bdun du phyed na oM gsum dang /__sngags dngos gzhi tshan pa gsum dang /__hU~M gsum dang /__phaTa? gsum/__swA hA bcas phreng re re byas la glog dar gyi tshul du bkod nas bzlas pa bya zhes gsungs/__sa bon rin 'byung du 'bru gsum dang ba~M yig bcas yi ge bzhi gsungs na'ang /__bsod snyoms pa'i yig char ba~M kho na las mi snang /__/sdig sgrib dag cing byin rlabs zhugs par bsams la/__oM oM oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye badz+ra war+N+Na nI ye badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M hU~M hU~M pha?T pha?T pha?T swA hA/__zhes oM gsum ma'i sngags ci nus bzlas mthar/__bcom ldan 'das mas bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__zhes gsol ba gdab/__de nas sangs rgyas mkha' 'gro'i bsgom bzlas bya ba ni/__swa b+hA wa sogs dag pa gsum gyi sngags brjod/__stong pa'i ngang las rang gi lus chos 'byung dmar ser gru gsum gyi dbus su pad+ma dkar po 'dab ma bzhi pa'i lte bar zla ba dang nyi ma'i bar du ba~M las gri gug ba~M gyis mtshan pa gsum ro gcig tu 'dres pa yongs su gyur pa las/__dbus su sangs rgyas mkha' 'gro ma dmar ser dus mtshan ma dmar mo'i steng na zhabs g.yas brkyang g.yon bskum pa/__phyag g.yas kyi gri gug gis nyid kyi dbu bcad nas phyag g.yon thod pa dang bcas pas skra'i phyed bzung zhing /__phyed kyis zhal bkab pas thur du gzigs pa/__gru mo g.yon na kha T+wAM ga dkar po 'dzin pa/__gtso mo'i g.yon du rab bsngags ma ljang gu zhabs g.yon brkyang g.yas bskum pa/__phyag g.yas thod pa dang g.yon gri gug 'dzin pa/__g.yas su rnam snang ma ser mo zhabs g.yas brkyang g.yon bskum pa/__phyag g.yas gri gug dang g.yon thod pa 'dzin pa/__gsum ka'ang mi mgo skam po lngas dbu brgyan cing /__rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang ba/__phyag rgya lngas brgyan pa/__gcer mo dbu skra grol ba/__zhal cung zad khro zhing 'dzum pa/__ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na dam tshig dang ye shes dbyer med pa'i tshul gyis skad cig gis gsal bar gyur/__ces brjod cing bsam/__'di'i bdag bskyed la ye shes pa gzhug pa dang dbang bskur mi dgos par bshad/__skabs 'dir bsod snyoms pa sogs kyi yig cha snga ma rnams su mdun du maN+Dal tshom bu dang bcas pa lha mo gsum du bskyed cing bzlas pa'i tshul sogs rgyas par 'byung ba bsnyen pa sogs kyi skabs de bzhin du cis kyang bya dgos la/__mdun bskyed dang 'brel ba'i byin rlabs kyi skabs su ngag dbang chos grags kyis 'di tsam gyis 'thus bar mdzad/__bzlas pa bya ba ni/__gtso 'khor gsum ka'i gsang gnas su chos 'byung dmar po re gsal ba'i gtso mo'i chos 'byung gi dbus su/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaT swA hA/__rab bsngags ma'i chos 'byung gi dbus su/__oM badz+ra war+N+Na nI ye hU~M pha?T/__rnam snang ma'i chos 'byung gi dbus su/__oM badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M pha?T/__ces pa'i sngags phreng gis mtshan par bsams la 'og rlung 'then pa'i rkyen gyis chos 'byung gi sngags phreng las 'od zer byung bas rtsa gsum nas gyen du song /__phyir 'phros/__'khor gyi lha mo gnyis la phog pas 'od du zhu nas gtso mo la thim/__nyid kyi dbu yang 'byar/__gtso mo'i gsang gnas kyi chos 'byung gi dbus su sngar gyi sngags gsum ma 'dres par sum bsgrigs su gsal ba las 'od zer 'phros/__don gnyis byas/__tshur 'dus sngags phreng la thim pas rgyud byin gyis brlabs par bsams la/__sngags gsum po de nyid ci nus bzla zhing 'dod pa'i don la gsol ba gdab/__/de nas don grub ma'i bsgom bzlas bya ba ni/__dag pa gsum gyi sngags brjod/__stong pa'i ngang las chos 'byung dmar po gru gsum pa'i dbus su pad+ma dmar po 'dab ma bzhi pa'i lte bar nyi ma dang ro'i steng du hrIHyig dmar po yongs su gyur pa las/__rang nyid rdo rje phag mo sku mdog dmar mo zhal gcig phag zhal khros pa ljags 'dril zhing khro gnyer bsdus pa/__phyag bzhi'i g.yas gnyis na rdo rje dang lcags kyu/__g.yon gnyis na thod khrag dang zhags pa dang bcas pa'i sdigs mdzub mdzad pa/__dbu skra dmar ser gyen du brdzes pa/__gru mo na kha T+wAM ga bsnams pa/__mi mgo dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa/__zhabs g.yas brkyang g.yon bskum pa'i dor stabs kyis bskal pa'i me phung 'bar ba'i dbus na gdug pa can rnams kyis bzod par dka' ba'i gad rgyangs sgrog cing bzhugs pa/__lte bar nyi ma la gnas pa'i hrIHyig dmar pos mtshan pa/__de las 'od zer 'phros/__'og min nas rang 'dra'i ye shes pa spyan drangs/__phaiM/__dzaHhU~M ba~M hoH__rang gi gnas rnams su zla ba'i dkyil 'khor re re'i steng du/__lte bar oM ba~M dmar mo rdo rje phag mo/__snying gar ha~M ya~M sngon mo gshin rje ma/__khar hrI~M ma~M dkar mo rmongs byed ma/__dpal bar hrI~M hrI~M ser mo skyod byed ma/__spyi gtsug tu hu~M hU~M ljang gu skrag byed ma/__yan lag thams cad la phaTa? phaTa? dud ka tsaN+Di ka'i ngo bo/__slar yang lte ba'i hrIHlas 'od zer 'phros pas dbang gi lha he ru ka yab yum 'khor dang bcas pa spyan drangs/__yid kyis dbang bskur bar gsol ba btab pas bdud rtsi'i rgyun gyis dbang bskur/__sku gang /__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rigs lnga'i ngo bo sna tshogs rdo rjes dbur brgyan par bsam/__oM badz+ra wa rA hI sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis phyi mchod dang /__oM AHhU~M gis bdud rtsi myang /__stong nyid snying rje dbyer med pa/__/khams gsum pa yi ngo bo nyid/__/bskal pa'i me bzhin gzi brjid 'bar/__rdo rje phag mo la 'dud do/__/zhes bstod/__bzlas pa bya ba ni/__de ltar gsal ba'i gsang ba'i chos 'byung gi nang du/__oM badz+ra wA rA hI A we sha ya sarba duSh+taM hrIHswA hA/__zhes gnas pa'i 'od zer gyi 'phro 'dus don gnyis byas/__tshur 'dus rang la thim par bsams la sngags brgya rtsa la sogs pa ci nus bzla/__'dod don gsol gdab sngar bzhin bya'o//__// de nas mdun bskyed sgrub pa ni/__thog mar dkyil 'khor gsum char gyi gsung bdud rtsi'i thod pa la dmigs te sum+b+has bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las ka~M las mi mgo'i sgyed bu gsum gyi steng /__a las byung ba'i thod pa'i nang du oM AHhU~M ba~M rnams gnas pa'i 'od kyis sangs rgyas thams cad byang chub kyi sems kyi rnam par spyan drangs pa bdud rtsi la thim pas ye shes rnam pa lnga'i ngo bor gyur/__oM AHhU~M/__zhes brjod pas thun mong du byin gyis brlab/__bye brag tu dbus zhal gnyis ma'i sku gsum thugs kyi dkyil 'khor gsum la dmigs te sum+b+has bsang /__swA b+hA wa sogs dag pa gsum gyi sngags brjod pas sbyangs/__/stong pa'i ngang las pad+ma'i lte bar chos 'byung dmar po'i dbus su gzhal yas khang gru bzhi sgo bzhi rta babs dang bcas pa/__rgyan thams cad kyis brgyan pa/__mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa/__phyi rol tu dur khrod chen po brgyad srung ba'i 'khor lo dang bcas pas yongs su bskor ba'i dbus su bdud rtsi'i thod pa la gnas pa'i chos 'byung gru gsum phyi dkar la nang dmar ba'i nang du pa~M las pad+ma dmar po 'dab ma brgyad pa'i lte bar mi ro dmar ser mgo bo g.yon du bstan pa/__de'i steng du oM las nyi ma'i dkyil 'khor gyi dbus su ba~M dmar po/__de las 'od zer 'phros/__don gnyis byas/__tshur 'dus yongs su gyur pa las/__rje btsun rdo rje phag mo sku mdog dmar mo zhes pa nas/__mi bskyod pa'i ngo bo rdo rje sngon po rtse lnga pas dbur brgyan zhes pa'i bar bdag bskyed bzhin la/__rang 'dra'i zhes pa'i tshig dor/__rang gi zhes par de'i zhes tshig bsgyur ba tsam khyad par dang /__dbang gi lha rnams kyang de nyid la thim par gyur/__ces brjod/__g.yas kyi dbu bcad ma'i dkyil 'khor gsum la dmigs te/__sum+b+has bsang /__swa b+hA wa sogs kyis sbyangs/__stong pa'i ngang las bdud rtsi'i thod pa la gnas pa'i chos 'byung dmar ser gru gsum gyi dbus su pad+ma dkar po 'dab ma bzhi pa'i lte bar zla ba dang nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du ba~M las gri gug ba~M gyis mtshan pa gsum yongs su gyur pa las/__dbus su sangs rgyas mkha' 'gro ma dmar ser dus mtshan ma dmar mo'i steng na zhabs g.yas brkyang g.yon bskum pa'i stabs kyis bzhugs pa/__phyag g.yas gri gug thur du brkyangs nas 'dzin cing /__g.yon thod pa khrag gis gang ba steng phyogs su 'dzin pa/__gru mo g.yon na kha T+wAM ga dkar pos mtshan pa/__gtso mo'i g.yon du rab bsngags ma ljang gu zhes pa nas/__zhal cung zad khro zhing 'dzum pa zhes pa'i bar bdag bskyed bzhin la/__ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa/__lte bar nyi ma la gnas pa'i ba~M yig dmar po/__de las 'od zer 'phros/__'og min gyi gnas nas ye shes pa spyan drangs/__phaiM/__dzaHhU~M ba~M hoH__gnyis su med par thim/__gtso 'khor gsum gyi gnas rnams su zla ba'i dkyil 'khor re re'i steng du/__lte bar a~M ba~M dmar mo rdo rje phag mo/__snying gar ha~M ya~M sngon mo gshin rje ma/__khar hrI~M ma~M dkar mo rmongs byed ma/__dpral bar hrI~M hrI~M ser mo skyod byed ma/__spyi gtsug tu hu~M hU~M ljang gu skrag byed ma/__yan lag thams cad la phaT+ra phaT+ra dud ka tsaN+Di ka'i ngo bo dang /__gtso mo la rigs kyi bdag po rnam par snang mdzad kyis dbur brgyan/__g.yon gyis don grub ma'i dkyil 'khor gsum la dmigs te/__sum+b+has bsang /__swA b+hA wa sogs kyis sbyangs/__stong pa'i ngang las bdud rtsi'i thod pa la gnas pa'i chos 'byung dmar po gru gsum pa'i dbus su pad+ma dmar po 'dab ma bzhi pa'i lte bar sogs nas/__sna tshogs rdo rjes dbur brgyan zhes pa'i bar bdag bskyed bzhin la rang nyid dang rang 'dra'i zhes pa'i tshig dor/__de'i gnas rnams su sogs sbyar/__de ltar phag mo rigs gsum gyi dkyil 'khor so sor bskyed nas/__oM badz+ra yo gi nI sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis phyi mchod dang /__oM AHhU~M gis nang mchod dbul/__dpal ldan rdo rje mkha' 'gro sogs kyis bstod/__sngags mchod kyi tshul du mdun bskyed la dmigs te so so'i sngags ci nus su bzla/__slar yang mchod bstod thun mong du bya bar gsungs pas mchod pa rnams sum+b+has bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las a bdun las thod snod bdun gyi nang du zhes pa nas/__shab+da AHhU~M gi bar sngar bzhin byin gyis brlab/__spro na 'khor lo bde mchog gam/__nA ro mkha' spyod ma'i mchod phreng rgyas pa ltar nyer spyod/__gos zung /__rig ma bcu drug__/rgyal srid bdun/__'dod yon lnga/__nang mchod/__yid byung gi mchod pa rnams bya/__bsdu na/__oM sarba ta thA ga ta badz+ra yo gi nI sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__de bzhin du shab+da'i bar sbyar bas so so'i phyag rgya dang bcas pa dang /__/g+haN+Der Ni tas chu gnyis sngon 'gro'i nyer spyod rol mo dang bcas pas phyi mchod/__oM sarba ta thA ga ta badz+ra yo gi nI sa pa ri wA ra rU pa kA ma gu Na pU dzi te AHhU~M/__de bzhin du/__shab+da/__gan+d+he/__rA sa/__spaR+She rnams sbyar bas phyag rgya dang bcas te 'dod yon/__bdud rtsi sum+b+has bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las a las byung ba'i thod pa yangs shing rgya che ba'i nang du/__sha lnga bdud rtsi lnga las byung ba'i ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M ha ho hrIH__g.yon pa'i mtheb srin gyis blangs te spyi gtsug nas 'thor bzhin pas/__drin chen rtsa ba'i bla ma'i zhal du oM AHhU~M/__brgyud pa'i bla ma rnams kyi zhal du oM AHhU~M/__snying ga'i thad nas 'thor te lha so so'i sngags kyi rjes su/__yi dam gyi lha rdo rje rnal 'byor ma zhal gnyis ma dang /__sangs rgyas mkha' 'gro dang /__don grub ma 'khor dang bcas pa'i zhal du oM AHhU~M/__rgyud sde chen po bzhi dang 'brel ba'i yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi zhal du oM AHhU~M/__de nas rang gi lce rtse smin mtshams spyi gtsug rnams su thig le byas la/__oM AHhU~M zhes pas lus dkyil gyi lha rnams mchod par bsam/__skabs 'dir gtor ma la bar phud bran la lte ba'i thad nas 'thor te/__gnas gsum gyi dpa' bo mkha' 'gro chos skyong srung ma dang bcas pa'i zhal du oM AHhU~M/__bgegs rigs lan chags yul lha gzhi bdag rigs drug bar do dang bcas par lhar gsal ba rnams kyi zhal du oM AHhU~M zhes dang /__oM AHhU~M zhes brjod la rang gis myangs pas nang mchod/__/dpral bar nam mkha' mdzod kyi phyag rgya bcas nas/__na mo chos kyi dbyings kyi byin rlabs dang /__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs rje rnam par dag pa'i byin rlabs dang /__gsang sngags dang phyag rgya'i mthu dang /__bdag gi mos pa dang /__ting nge 'dzin dang /__smon lam gyi dbang gis 'jig rten gyi khams na bdag pos yongs su ma bzung ba'i mchod pa'i bye brag ji snyed yod pa dang /__gzhan yang byang chub sems dpa' kun tu bzang po'i rnam par thar pa las byung ba'i mchod pa'i sprin gyi phung po lta bu bsam gyis mi khyab pa zhig yul bla ma dang /__rje btsun rdo rje rnal 'byor ma rigs gsum dang /__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi spyan lam du 'byung zhing rgyas par gyur cig__/ces brjod cing se gol brdab/__yang phyag rgya bcas te/__oM sarba bid+pUr pU ra/__su ra su ra/__A warta ya A wa rta ya hoH__na mas+sa man+tA bud+d+hA nAM/__a b+hi sma ra ye/__s+pha ra Na i maM ga ga na khaM/__d+ha rma d+hA tu A kA sha sa man+ta mAM/__sarba ta thA ga ta a pa ri shod+ha ye/__maN+Da le ma ma praNi d+hi/__puN+ya dz+nyA na pa le na/__sarba ta thA ga ta ba len+d+ha/__ban+d+ha swa s+thA na ba le ni tsa ye swA hA/__zhes brjod cing se gol gnyis brdabs pas yid byung gi mchod pa rnams dbul/__bstod pa'i mchod pa ni/__Da ma rus thog drangs pa'i rol mo dang bcas/__dpal ldan rdo rje mkha' 'gro ma sogs sngar bzhin dang /__spro na yum gyi rkang brgyad kyis kyang bstod/__gtor ma la dmigs te/__sum+b+has bsang /__swa b+hA was sbyangs/__ya~M las rlung /__ra~M las me/__ka~M las mi mgo'i sgyed pu gsum gyi steng du/__a las thod pa dkar po dum bu gsum pa/__de'i shar du go las ba lang gi sha b+h+rU~M gyis mtshan pa/__byang du ha las glang po che'i sha kha~M gis mtshan pa/__nub tu da las rta'i sha dz+rI gis mtshan pa/__lho ru ku las khyi'i sha a~M gis mtshan pa/__dbus su na las mi'i sha hU~M gis mtshan pa/__shar lhor ba~M las dri chen laM gyis mtshan pa/__lho nub tu ra las rak+ta ma~M gyis mtshan pa/__nub byang du ma las rkang mar ba~M gyis mtshan pa/__byang shar du mu las dri chu ha~M gyis mtshan pa/__dbus su shu las byang sems ba~M gyis mtshan pa/__de'i steng gi nam mkha' la kha T+wA~M ga dkar po mgo mthur du blta ba'i steng du ba~M dmar po/__de las 'od zer 'phros/__phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dpa' bo dang mkha' 'gro ma thams cad kyi byin rlabs ye shes kyi bdud rtsi byang sems kyi rnam par spyan drangs te ba~M la thim/__ba~M yig kha T+wA~M ga dang bcas pa zhu nas rdzas la thim/__rlung gis me sbar/__rdzas rnams zhu zhing khol bas mang por spel bas bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__oM AHhU~M lan gsum gyi byin gyis brlabs nas/__zhal gnyis ma la/__oM o oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye badz+ra wa r+N+Na nI ye badz+ra bai ro tsa nI ye/__I daM puSh+paM/__d+hu paM/__dI paM/__gan+d+haM/__ba liM gr-i h+Na gr-i h+Na ma ma rak+Sha rak+Sha hU~M hU~M hU~M phaT+ra phaT+ra phaT+ra swA hA zhes dang /__dbu bcad ma la/__oM hrI~M ha~M ha~M he he ha ha hi hi phaiM phaiM phaiM zhes dang /__don grub ma la oM gsum ma'i hU~M gi gong du puSh+paM sogs bcug pa zhal gnyis ma ltar te/__so sor lan gsum res dbul/__oM badz+ra yo gi nI sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas shab+da'i bar gyis phyi mchod dang /__oM AHhU~M gis nang mchod dbul/__dpal ldan rdo rje mkha' 'gro ma sogs kyis bstod/__bcom ldan 'das ma 'khor dang bcas pas bdag dang mtha' yas pa'i sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__zhes 'dod pa'i don la gsol ba gdab/__de nas mkha' 'gro spyi gtor gyi cho ga ma rgyud spyi ltar bya'o//__// bum bskyed ni/__sum+b+has bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang a las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du b+h+rUM las rin po che'i bum pa yangs shing rgya che ba/__zhabs zhum pa/__lto ba ldir ba/__mgrin pa phra ba/__kha g.yel ba/__mchu 'phyang ba/__lha rdzas kyi gos kyis mgul pa bcings shing /__dpag bsam gyi shing gis kha brgyan pa/__nang chu dang bcud sna tshogs kyis yongs su gang ba'i bum pa'i nang du pad+ma dmar po 'dab ma brgyad pa/__de'i steng du mi ro dmar ser mgo bo g.yon du bstan pa zhes pa nas/__mi bskyod pa'i ngo bo rdo rje sngon po rtse lnga pas dbur brgyan zhes pa'i bar zhal gnyis ma'i bdag bskyed bzhin la/__rang nyid ces sogs bdag bskyed dang 'brel ba'i tshig rnams dor/__oM badz+ra yo gi nI sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis phyi mchod/__oM AHhU~M gis nang mchod dbul/__dpal ldan rdo rje mkha' 'gro ma sogs kyis bstod nas/__bzlas pa bya ba ni/__gzungs thag nas bzung ste/__rang gi lte ba'i ba~M yig las sngags kyi phreng ba 'od zer dang bcas pas bum nang gi lha mo'i thugs rgyud bskul nas sngags kyi 'od zer gyis bdag gzhan gyi sdig sgrib thams cad sbyangs bar bsams la/__oM gsum ma ci nus dang /__mjug tu lha mo gzhan gnyis kyi sngags dang /__sam+b+ha dang /__khrus sngags/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka ta sa ma ya shri ye hU~M zhes pa'ang ci rigs par bzla zhing /__spro na sgo mtshams brgyad kyi sngags kyang bzla bar gsungs/__thun mthar sngar bzhin mchod cing bstod la/__bcom ldan 'das mas bdag dang sems can zhes sogs kyis 'dod don gsol ba gdab/__he ru ka'i yig brgya lan gsum brjod/__oM AHhU~M/__zhes pas dung chos kyi chu mchod yon gyi tshul du phul ba'i byin gyis bum nang gi lha bde ba chen po'i ngo bor 'od du ltem gyis zhu ba las byung ba'i bum pa'i chu bdud rtsi'i rang bzhin du gyur/__/ces brjod cing bsam yig cha snga ma rnams su bum pa'i lha bzhu ba dang gshegs gsol sogs gang yang mi dgos par gsungs na'ang /__'dir ngag chos kyi yig char 'od zhu bshad pa ltar bris pa'o/__/de nas slob dpon bdag nyid 'jug pa ni/__maN+Dal me tog bum pa dang bcas pa sta gon byas la 'jug pa nas bzung ste 'og nas 'byung ba bzhin blang bar bya'o//__// gnyis pa slob ma la bya ba ni/__'khor lo bde mchog lugs gnyis sogs ma rgyud gang yang rung ba'i dkyil 'khor du dbang bzhi rdzogs par thob cing dam tshig dang sdom pa la gnas pa'i slob ma gcig nas nyi shu rtsa lnga'i bar zung du ma gyur pa nang gshin pa rnams khrus bya/__phyag dang 'jug pa'i yon phul nas rang rang gi gral la 'khod pa dang /__las kyi rdo rjes me tog bkye bsdu grub rjes slob dpon gyis/__'o nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyi don du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rgyal ba khyab bdag rdo rje 'chang chen po'i go 'phang sku tshe 'di nyid la dus myur ba nyid du ci nas kyang thob par bya/__de'i ched du byin rlabs zab mo gsan la don tshul bzhin du nyams su blang bar bgyi'o snyam pa byang chub kyi mchog tu thugs bskyed pa dang /__chos gsan pa'i kun tu spyod pa rnams kyang theg pa chen po'i mdo rgyud bstan bcos dri ma med pa rnams nas ji ltar 'byung ba bzhin legs par gsal btab ste gsan 'tshal/__de la gang gsan par bya ba'i chos ni/__bdag cag gi ston pa thabs mkhas la thugs rje chen po dang ldan pa de nyid kyis gdul bya sems can rnams kyi khams dbang bsam pa bag la nyal gyi rim pa dang rjes su mthun par dam pa'i chos kyi bdud rtsi bsam gyis mi khyab pa zhig gsungs pa de thams cad kyang mdor bsdu na theg pa chen po dang /__/theg pa dman pa gnyis su 'dus pa las/__'dir theg pa chen po yin/__theg pa chen po la'ang rgyu pha rol tu phyin pa'i theg pa dang /__'bras bu gsang sngags rdo rje theg pa gnyis las/__'dir 'bras bu gsang sngags rdo rje theg pa yin/__de la'ang 'jog byed drug gi sgo nas rgyud sde bzhir dbye ba'i dbang du byas na/__'dir rnal 'byor chen po bla na med pa'i rgyud yin/__de la'ang thabs dang shes rab gnyis su med pa'i rgyud gsum las/__'dir shes rab gtso bor bton pa ma'i rgyud yin/__de la'ang nges brjod bla ma las/__yang na rdo rje sems dpa' ste/__/rnam snang rdo rje nyi ma dang /__/pad+ma gar dbang rgyal po dang /__/dbang phyug rta mchog he ru ka__/zhes gsungs pa ltar rgyud sde drug las/__/'dir he ru ka'i rigs su gtogs pa'i rgyud yin/__de la'ang bde mchog dang /__kye rdor dang /__sangs rgyas thod pa dang /__ma hA mA ya dang /__A ral+li ste lnga las/__'dir byin rlabs can bde mchog 'khor lo'i skor yin/__de la'ang yab ka dang yum ka gnyis las/__'dir phyi ma yin/__de la'ang dkyil 'khor yongs su rdzogs pa dang /__ma rdzogs pa gnyis las/__dang po ni sdom 'byung gi rgyud dang /__phreng ba sogs nas bstan pa'i phag mo so bdun ma'i dkyil 'khor lta bu yin la/__phyi ma ni slob dpon kang+ka dat+tas bkral ba'i phag mo dkar mo dang /__grub chen shA ba ri'i lugs kyi phag mo ser mo dang /__'phags yul gyi paN grub rnams la shin tu dar srol che ba'i phag mo dmar mo ste gsum las/__'dir phyi ma yin/__de la'ang bka' srol mi 'dra ba du ma zhig yod pa las/__'dir ni dpal mkha' 'gro ma dra ba sdom pa rgya mtsho'i rgyud ces bya ba o rgyan du mkha' 'gro ma rnams kyi phyag na yod pa de la brten nas/__grub pa'i slob dpon ldong ngar ba ting 'dzin rdo rje dang /__mkhas pa de ba A ka ra tsan+d+ras phag mo zhal gnyis ma'i sgrub thabs che chung /__grub chen in+d+ra b+hU ti lcam dpal mo dang /__bram ze bi rU pas dbu bcad ma'i sgrub thabs che chung /__bsod snyoms pa chen po a wa d+hU ti pa dang /__de ba A ka ras don grub ma'i sgrub thabs che chung ste gzhung drug mdzad pa sogs nas rim par brgyud/__bla ma sman lung pa dpyal lo tsA ba kun dga' rdo rje bal por lan gsum byon/__lus srog longs spyod kyi dka' ba dpag tu med pa spyad nas bal po hang du dkar po'am/__grub pa'i slob dpon b+ha len+d+ra ru tsi zhes grags pa'i zhabs pad mnyes pa gsum gyis bsten te gsan pa nas bzung /__bdag cag gi drin chen rtsa ba'i bla ma khyab bdag rdo rje 'chang chen po dang dbyer ma mchis pa'i bar du brgyud pa bar ma chad par byon pa'i dpyal lugs phag mo skor gsum gyi byin rlabs zab mo 'bul ba la/__so sor rkang thon du bskur ba byung na legs mod/__'on kyang sdeb gcig tu bskur ba dpyal pa'i yi ge rnying pa rnams las 'byung zhing bla ma gong ma dag gi phyag len la'ang mdzad pas na 'gal ba yod pa ma yin pa'i phyir/__'dir de ltar du bsgrub pa la/__thog mar sngon du 'gro ba slob dpon gyi bya ba bdag nyid kyi bgyi par 'os pa thams cad legs par grub zin nas/__da khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa slob ma'i bya ba la/__lha dang skal pa mnyam pa'i ched du sin+d+hu ra'i dkyil 'khor du 'jug pa dang /__zhugs nas byin rlabs dbang bzhi'i tshul du bskur ba rnam gnyis su yod pa las/__thog mar bla ma dang rje btsun rdo rje phag mo tha mi dad pa la 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__de ltar maN+Dal phul nas phyag snyim pa me tog dang bcas pas thal mo sbyar nas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dga' chen khyod bdag sogs nas/__gzhug tu gsol/__rgyud dag par bya ba'i slad du mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i rje btsun rdo rje phag mo rigs gsum la sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dpa' bo dang rnal 'byor ma'i tshogs bsam gyis mi khyab pas bskor ba sprin phung 'thibs pa ltar mngon sum lta bur bzhugs par mos te/__de dag gi spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad 'khod nas sdig pa bshags pa la sogs pa yan lag bdun pa bgyid snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi sogs/__zhes pas rgyud dag par byas nas/__rigs lnga spyi dang so so'i dam tshig rnams kyang gzung snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__sras bcas sangs rgyas thams cad dang sogs nas/__mya ngan 'das la dgod bar/__slar yang khyad par gyi dam tshig nyi shu rtsa gnyis po rnams kyang tshul bzhin du gzung snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__sangs rgyas chos dang dge 'dun la/__/rtag par bdag ni skyabs su mchi/__/rnal 'byor gsang sngags mkha' 'gro ma/__/'khor lo gsum gyi bdag nyid can/__/kun la rtag tu skyabs su mchi/__/dpa' bo dpa' mo dbang lha mo/__/byang chub sems dpa' bdag nyid che/__/khyad par du yang slob dpon la/__/rtag par bdag ni skyabs su mchi/__/dpal ldan khrag 'thung sogs dpa' bo/__/rnal 'byor ma dang snang mdzad sogs/__/byang chub sems dpa' dpag med pa/__/thams cad bdag la dgongs su gsol/__/bdag gis dus 'di nas bzung ste/__/ji srid gnyis med la gnas par/__/de yi tshangs spyod gnyis med pa/__/nyi shu rtsa gnyis legs par gzung zhes pas dam tshig dang sdom pa 'dzin par khas blangs nas/__sngon chad rje btsun rdo rje phag mo rigs gsum gyi sin+d+hu ra'i dkyil 'khor du ma zhugs pa'am/__zhugs kyang bskyar nas 'jug pa'i mtshon byed du ras yug dmar po res gdong bcings par mos pa mdzod/__A khaM wI ra hU~M/__zhes pas gdong bcing /__de nas dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba'i tshe phyag stong par mjal du mig btub pas phyag rten gyi slad du u dum+bA ra la sogs pa'i me tog gi phreng ba re'ang byin par mos pa mdzod/__A khaM wI ra hU~M/__zhes pas me tog gi phreng ba gtad la/__phyi'i bar chad bsal ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas khro mo khaN+Da ro hi'i tshogs dpag tu med pa spros te khyed rang rnams la byin rlabs zab mo bsgrub pa la bar du gcod pa'i bgegs dang log 'dren thams cad rgyang ring du bskrad par mos pa mdzod/__sum+b+ha sogs brjod cing bum chu gtor/__slar yang slob dpon gyis bdud rtsi khyod rang rnams kyi ljags thog dang sku lus la gtor te nang rtsa khams kyi bar chad thams cad bsrung bar byas pa'i mos pa mdzod/__oM AHhU~M zhes brjod cing /__de ltar lus thams cad ye shes kyi bdud rtsis gang zhing zag med kyi bde bas byin gyis brlabs pa yin snyam du mos pa mdzod/__de nas gsang sngags nang gi sems bskyed pa'i slad du khyed rang rnams kyi snying gar kun rdzob byang chub sems kyi ngo bo zla ba'i dkyil 'khor cha shas yongs su rdzogs pa bco lnga'i nya gang ba lta bu skya 'khyil ba re gsal btab la/__de'i steng du don dam byang chub sems kyi ngo bo rdo rje dkar po rtse lnga pa 'od zer 'phro ba dang bcas pa gyen du langs pa byung bar mos te bden gnyis dbyer med du sems bskyed par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__oM sarba yo ga tsit+ta at+pA da yA mi/__slob dpon gyis khyed rang rnams kyi snying gar rdo rje bzhag pa'i sgo nas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__su ra ti sa ma ya s+t+waM hoHsid+d+h+ya badz+ra ya thA su khaM/__zhes pas bden gnyis dbyer med du sems bskyed nas/__gzhan yang 'og nas 'byung ba'i gsang sngags kyi kun spyod thams cad snod dang mi ldan pa rnams kyi mdun du ma smra zhig ces gsang bar gdams pa ni/__spyi bor rdo rje bzhag ste/__deng khyod rnal 'byor ma thams cad kyi rigs su zhugs kyi/__rnal 'byor ma thams cad kyi gsang chen dam pa 'di rnal 'byor ma thams cad kyi dkyil 'khor du ma zhugs pa rnams kyi mdun du smra bar mi bya ste/__ma dad pa rnams la yang ma yin no/__/zhes gsang bar gdams nas/__nang 'jug gi slad du slob dpon gyi lag gi rdo rje la 'jus te dkyil 'khor gyi phyogs su me tog dang bcas thal mo sbyar nas mgo 'dud pa dang bcas pas 'di'i rjes zlos mdzod/__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes pas sin+d+hU ra'i dkyil 'khor gyi drung du khrid nas shar du 'khod par mos pa dang bcas/__nang 'jug gi dngos gzhi ye shes dbab pa zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__de ltar maN+Dal phul nas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__slob dpon khyod kyis de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsum thugs yon tan phrin las dang bcas pa thams cad kyis byin gyis brlab tu gsol/__zhes gsol ba btab nas spyan dmigs 'di bzhin du gnang bar zhu/__slob dpon gyis oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 haM/__oM badz+ra shud+d+haHsarba d+harmA badz+ra shud+d+ho\u0f85 haM/__oM yo ga shud+d+haHsarba d+harmA yo ga shud+d+ho\u0f85 haM/__zhes brjod pas gzung 'dzin gyis bsdus pa'i chos thams cad mi dmigs te stong pa nyid du gyur/__stong pa'i ngang las chos 'byung dmar po zur gsum pa'i nang du pa~M las pad+ma dmar po 'dab ma brgyad pa'i lte bar sogs nas/__gzi brjid can zhes pa'i bar bdag bskyed ltar la/__rang gi sems nyid ces par khyed rnams kyi sems nyid ces dang /__rang nyid ces par khyed rang rnams zhes bsgyur/__de nas lte bar nyi ma la gnas pa'i ba~M yig dmar pos mtshan pa zhig gsal btab nas slob dpon la rdo rje phag mo zhal gnyis ma dngos yin snyam pa'i gus 'dud drag po dung ba zhig byas pa la brten nas slob dpon gyi lte ba'i ba~M yig las 'od zer 'phros pas mdun bskyed dang phyogs bcu'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs rgyud bskul/__de rnams kyi thugs rje'i byin rlabs thams cad 'od zer dmar po dang /__ba~M yig dmar po'i tshogs dpag tu med pa'i rnam par byung nas khyed rang rnams kyi lte ba'i ba~M yig la sib sib thim pas lus kyi nang thams cad gang /__nad gdon sdig sgrib thams cad dag__/byin rlabs ma lus pa rgyud la zhugs byung snyam pa'i thugs mos mdzod/__ces brjod la gu gul gyi dud pas bdug__/slob dpon gyis DA dril dang bstun oM gsum ma drag tu bzla/__yang slob dpon gyis swa b+hA wa sogs/__stong pa'i ngang las chos 'byung dmar ser sogs nas/__me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa zhes pa'i bar mdun bskyed kyi mngon rtogs ltar la/__de nas lte bar nyi ma la gnas pa'i ba~M yig dmar pos mtshan pa gsal btab nas/__slob dpon la rdo rje phag mo sangs rgyas mkha' 'gro dngos yin snyam pa'i gus 'dud drag po dung pa zhig byas pa la brten nas slob dpon gyi lte ba'i ba~M yig las 'od zer 'phros pas mdun bskyed dang phyogs bcu'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs rgyud bskul/__de rnams kyi byin rlabs thams cad 'od zer dmar po dang /__ba~M yig dmar po'i tshogs dpag tu med pa'i rnam par byung nas khyed rang rnams kyi lte ba'i ba~M yig la sib sib thim pas lus kyi nang gang /__sdig sgrib dag__/byin rlabs ma lus pa rgyud la zhugs byung snyam pa'i thugs mos mdzod/__gu gul gyi dud pas bdug__/slob dpon gyis DA dril dang bstun/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaTa? swA hA/__oM badz+ra war+N+Na nI ye hU~M phaTa?/__oM badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M pha?T/__ces bzla/__slar yang dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__oM swA b+hA wa sogs/__stong pa'i ngang las chos 'byung dmar po gru gsum sogs nas/__gad rgyangs sgrog cing bzhugs pa zhes pa'i bar bdag bskyed bzhin la/__rang nyid ces par khyed rang rnams zhes bsgyur/__lte bar nyi ma la gnas pa'i hrIHyig dmar pos mtshan pa zhig gsal btab nas/__slob dpon la rdo rje phag mo don grub ma dngos yin snyam pa'i gus 'dud drag po dung ba zhig byas pa la brten nas slob dpon gyi lte ba'i ba~M yig las 'od zer 'phros pas mdun bskyed dang phyogs bcu'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs rgyud bskul/__de rnams kyi byin rlabs thams cad 'od zer dmar po dang hrIHyig dmar po'i tshogs dpag tu med pa'i rnam par byung nas khyed rang rnams kyi lte ba'i hrIHyig la sib sib thim pas lus kyi nang gang /__sdig sgrib dag__/byin rlabs ma lus pa rgyud la zhugs byung snyam pa'i thugs mos mdzod/__gu gul gyi dud pas bdug__/slob dpon gyis DA dril dang bstun oM badz+ra wA ra hI A we sha ya sarba duSh+tAM hrIHswA hA/__zhes bzla/__ye shes 'bebs pa'i skabs 'dir yig rnying sogs las/__slob ma'i spyi bor bla ma he ru ka'i rnam pa/__lte bar chos 'byung gi nang du phag mo gar byed pa/__slob dpon gyi lte ba'i ba~M yig gi 'od kyis bskul bas ye shes kyi mes lus gang sdig sgrib bsregs pa'i dmigs pa spogs chog dang bcas pa sogs gsungs na'ang /__'dir glo bo mkhan chen dang /__ngag chos pa'i yig char spyi 'gre ltar gsungs pa bzhin bris pa yin la/__gong du smos pa ltar byed na sgrub thabs rin 'byung sogs las shes so/__/de rnams brtan par bya ba'i ched du spyi bor rdo rje rgya gram du bzhag nas brtan par byas pa'i thugs mos mdzod/__tiSh+Tha badz+ra zhes brjod/__de nas dkyil 'khor la me tog 'dor ba ni/__'di na rje btsun rdo rje phag mo rigs gsum gyi dkyil 'khor bzhugs pa yin pas/__khyed rang rnams rim pa bzhin du byon nas phyag gi me tog de nyid gtso mo gsum gyi dbu la phul bar mos pa dang bcas oM pra tIts+tsha badz+ra hoH__zhes gsungs shing me tog 'dor bar zhu/__zhes gdams te sin+d+hu ra'i dkyil 'khor gsum gar me tog phul ba'i stangs ka dang bcas pa'i mthar slob dpon la gtod du gzhug__/me tog de nyid slob dpon gyis slar blangs te khyed rang rnams kyi spyi bor bzhag cing byin gyis brlabs par mos pa mdzod/__rje btsun rdo rje phag mo rigs gsum yi dam gyi lhar zungs shig__/ces brjod/__rnal 'byor ma dpal deng khyod kyi/__/mig 'byed par ni brtson par mdzad/__/phye bas thams cad mthong 'gyur bas/__/rdo rje'i mig ni bla na med/__/oM badz+ra ne tra a pa ha ra phaT laM ba hrIHprA~M/__zhes pas khyed rang rnams kyi ma rig pa'i ling tog dang mig ras dus mnyam du bsal nas dkyil 'khor gyi lha ngo bstan pa ni/__dkyil 'khor bzang po 'di la ltos/__/da ni dad pa rab tu skyed/__/khyod ni rnal 'byor ma rigs skyes/__/sngags dang phyag rgyas byin gyis brlabs/__/'gro ba phun tshogs dngos grub kun/__/khyod la myur du mngon du 'gyur/__/dam tshig thams cad bskyang ba dang /__/gsang sngags sgrub la brtson par gyis/__/zhes pas dkyil 'khor la blta bar bskul nas/__gang la blta ba'i dkyil 'khor ni/__'di ni rje btsun rdo rje phag mo rigs gsum gyi dkyil 'khor bzhugs pa yin te/__de'ang dbus su gzhal yas khang gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa dur khrod brgyad dang srung ba'i 'khor los bskor ba'i lte bar chos 'byung dmar po gru gsum gyi nang du pad+ma dmar po 'dab ma brgyad pa'i ze'u 'brur mi ro dmar ser mgo bo g.yon du bstan pa/__de'i steng du nyi ma'i dkyil 'khor gyi dbus su rdo rje phag mo sku mdog dmar mo zhal gnyis kyi rtsa ba'i zhal cung zad khro zhing 'dzum pa/__g.yas phag zhal sngon mo khro zhing gyen du gzigs pa/__zhal gnyis ka'ang mche ba bzhi gtsigs pa/__spyan gsum dang ldan zhing dbu skra nag po cung zad li ba sil bur grol zhing thur du 'phyangs bas sked par slebs pa/__phyag g.yas gri gug nam mkhar 'phyar ba/__g.yon thod pa khrag gis gang ba thugs kar 'dzin pa/__rdo rje'i kha T+wAM ga dkar po dar dpyangs dang bcas pa mchan khung g.yon na 'chang ba/__rdo rje nag po'i phreng ba la brgyus pa'i thod pa skam po lnga'i dbu rgyan dang /__rgyu mas sbrel ba'i mi mgo rlon pa khrag 'dzag pa lnga bcu'i do shal can/__rus pa'i rgyan lngas brgyan pa/__sku gcer mo lo bcu drug lon pa ltar lang tsho la bab cing /__nu ma rgyas pa/__zhabs g.yon brkyangs pa'i brang gis gdan la mnan cing /__g.yas bskums pa'i sor mo g.yon gyi brla la gtad pa'i rol pas bzhugs pa/__bskal pa'i me lta bu'i gzi brjid can/__g.yas su chos 'byung dmar ser gru gsum gyi dbus su sna tshogs pad+ma 'dab ma bzhi pa'i lte bar zla ba dang nyi ma'i steng du/__dbus su sangs rgyas mkha' 'gro ma dmar ser dus mtshan ma dmar mo'i steng na zhabs g.yas brkyang g.yon bskum pa'i stabs kyis bzhugs pa/__phyag g.yas gri gug thur du brkyangs nas 'dzin pa/__g.yon thod pa dang /__gru mo g.yon na kha T+wAM ga dkar pos mtshan pa/__gtso mo'i g.yon du rab bsngags ma ljang gu zhabs g.yon brkyang g.yas bskum pa/__phyag g.yas thod pa dang g.yon gri gug 'dzin pa/__g.yas su rnam snang ma ser mo zhabs g.yas brkyang g.yon bskum pa/__phyag g.yas gri gug dang g.yon thod pa 'dzin pa/__gsum ka'ang mi mgo skam po lngas dbu brgyan cing rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang ba/__phyag rgya lngas brgyan pa/__gcer mo dbu skra grol ba/__zhal cung zad khro zhing 'dzum pa/__ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa/__g.yon du chos 'byung dmar po gru gsum pa'i dbus su pad+ma dmar po 'dab ma bzhi pa'i lte bar rdo rje phag mo don grub ma sku mdog dmar mo zhal gcig phag zhal khros pa/__ljags 'dril zhing khro gnyer bsdus pa/__phyag bzhi'i g.yas gnyis na rdo rje dang lcags kyu/__g.yon gnyis na thod khrag dang zhags pa dang bcas pa'i sdigs mdzub mdzad pa/__dbu skra dmar ser gyen du brdzes pa/__gru mo na kha T+wA~M ga bsnams pa/__mi mgo dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa/__zhabs g.yas brkyang g.yon bskum pa'i dor stabs kyis bskal pa'i me phung 'bar ba'i klong na gdug pa can rnams kyis bzod par dka' ba'i gad rgyangs sgrog cing bzhugs pa ste/__mdor na rdo rje phag mo zhal gnyis ma dang /__sangs rgyas mkha' 'gro gtso 'khor gsum dang /__don grub ma dang bcas pa'i dkyil 'khor rnams snang la rang bzhin med pa me long nang gi gzugs brnyan ltar mngon sum du gzigs pa'i thugs mos mdzod/__des dkyil 'khor gyi rnam pa dang lha'i mngon par rtogs pa bstan nas de kho na nyid bstan pa la gsum las dkyil 'khor gyi de kho na nyid ni/__rdul tshon gyi dkyil 'khor gyi chos 'byung ni dug gsum gyi chos nyid/__bdud rtsi'i nang gi chos 'byung ni khams gsum gyi de bzhin nyid/__me long gi chos 'byung ni sku gsum gyi ye shes mtshon no/__/dga' ba 'khyil pa ni chos nyid mi 'gyur ba/__bzhi ni dga' ba bzhi/__yig 'bru rnams sku gsung thugs gcig tu 'dus pa/__zur gsum ni rnam thar gsum/__nang stong pa nyid spros bral/__dmar ba ni snying rje/__rtsa ba phra ba ni nyon mongs spangs pa/__gdengs ka che ba ni ye shes dang /__yon tan rgyas pa mtshon cing /__don grub ma'i dkyil 'khor gyi rdo rje rgya gram bzhis phrin las rnam pa bzhi mtshon no/__/slob dpon gyi de kho na nyid ni/__slob dpon rdo rje phag mor bsgoms la mos gus dung dung ba byos shig__/lha'i de kho na nyid ni/__dbus kyi phag mo zhal gnyis ma'i phag zhal don dam rtog med mtshon/__gri gug shes rab stong nyid/__thod pa thabs bde chen/__zhabs g.yon brkyang ba snying rjes myang 'das la mi gnas pa/__g.yas bskum pa shes pas 'khor ba la mi gnas pa/__khyad par sangs rgyas mkha' 'gro'i sku'i rnam 'gyur rtsa gsum bcad pa dug gsum gcod pa/__lha gsum ni sku gsum/__don grub ma'i phag zhal ni rtog med de bzhin nyid du chos thams cad ro gcig pa dang /__phyag bzhis las bzhi sgrub cing /__sku bzhi 'grub pa mtshon pa ste/__mdor na thams cad kyang thabs dang shes rab zung du 'jug pa'i bdag nyid yin no/__/des 'jug pa'i rim pa rnams song nas/__zhugs nas dbang bzhi byin rlabs kyi tshul du bskur ba zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__de ltar maN+Dal phul nas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__rnal 'byor ma dpal dbang bskur ba/__/'gro ba skyob pa'i gzi brjid can/__/ji ltar yon tan 'byung gnas gtso/__/de bzhin bdag la deng stsol cig__/ces gsol ba btab nas thog mar bum dbang gi slad du thugs dmigs 'di bzhin du gnang bar zhu/__khyed rang rnams sin+d+hu ra'i dkyil 'khor gyi shar phyogs su chos 'byung gi nang du rin po che'i khri'i steng du skad cig gis rdo rje phag mo zhal gnyis mar gsal ba'i steng du gdugs/__g.yas su rgyal mtshan/__g.yon du ba dan/__mtha' skor kun tu mchod pa'i phreng bas bskor bar mos pa mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas dbang gi lha de bzhin gshegs pa rigs lnga 'khor dang bcas pa mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaH__de rnams dang slob dpon lhan cig pas me tog gi char 'bebs shing bkra shis kyis mnga' gsol bar mos pa mdzod/__phun sum tshogs pa mnga' ba sogs brjod cing me tog gtor/__slar yang dbang gi don du gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__de bzhin gshegs pa thams cad glo bo mkhan chen pa'i tho yig tu gsol 'debs sngon la mdzod/__de nas bkra shis dang chu dbang bya bar gsungs/__kyis bdag la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas skur byed nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha rnams dang slob dpon lhan cig pas rin po che'i bum pa bdud rtsis gang ba re thogs te dbang bskur bar mos pa mdzod/__bum pa spyi bor bzhag cing /__ji ltar bltams pa sogs nas/__bdag gis dbang bskur ro zhes dang /__oM gsum ma brjod/__bum chu sbyin/__zhes gsung zhing bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur bas sku gang /__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rdo rje rtse lnga pa rdzogs pa res dbur brgyan/__slar yang khyed rang rnams skad cig gis dbang stegs kyi steng du rdo rje phag mo dbu bcad mar gyur pa la nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha rnams dang slob dpon lhan cig pas bum pa'i chus dbang bskur bar mos pa mdzod/__ji ltar bltams pa sogs dang /__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaTa? swA hA/__oM badz+ra war+N+Na nI ye hU~M phaTa?/__oM badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M phaTa?/__ces gsung zhing bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur/__sku gang /__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rnam par snang mdzad kyis dbur brgyan/__slar yang khyed rang rnams skad cig gis dbang stegs kye steng du rdo rje phag mo don grub ma'i skur gyur pa la nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha rnams dang slob dpon lhan cig pas bum pa'i chus dbang bskur bar mos pa mdzod/__ji ltar bltams pa sogs kyi mthar/__oM badz+ra wa rA hI A we sha ya sarba du Sh+tAM hrIHswA hA/__zhes gsung zhing bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur/__sku gang /__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las sna tshogs rdo rjes dbur brgyan/__spro na sngags 'di rnams so so'i mthar khrus sngags dang /__sgo mtshams ma brgyad kyi sngags kyang brjod par gsungs/__nam mkhar bzhugs pa'i dbang lha rnams kyang khyed rang rnams la gnyis su med par thim pa'i thugs mos mdzod/__oM su pra tiSh+Tha badz+ra ya swA hA/__zhes brjod cing me tog gtor/__de ltar na bum pa'i dbang bskur ba byin rlabs kyi tshul gyis thob/__lus kyi dri ma dag__/lam bskyed rim bsgom pa la dbang /__'bras bu sprul pa'i sku'i sa bon rgyud la bzhag pa yin snyam du mos pa mdzod/__de nas gsang ba'i dbang gi slad du/__mdun gyi sin+d+hu ra'i dkyil 'khor gyi dbus su bzhugs pa'i rdo rje phag mo rigs gsum gyi b+ha ga nas byang sems dkar dmar bsam gyis mi khyab pa byung ste/__rang rang gi maN+Dal gyi 'og gi thod pa'i bdud rtsi dang 'dres pa de nyid slob dpon gyis rim par blangs te khyed rang rnams kyi ljags thog tu bzhag par mos pa mdzod/__ces brjod la oM gsum ma dang /__sarba bud+d+ha dang /__badz+ra wa rA hI ste lha so so'i sngags lan gsum brjod pas mnyam du byin gyis brlabs nas dbus kyi thod chang blangs te/__oM gsum ma dang /__ji ltar 'das pa'i sangs rgyas kyis/__/byang chub sras rnams dbang bskur ltar/__/bdag gis gsang ba'i dbang gi ni/__/sems kyi rgyun gyis dbang bskur ro/__/oM AHhU~M hoH__zhes brjod cing bdud rtsi lag g.yon par sbyin/__g.yas kyi thod chang blangs la/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaTa? swA hA/__oM badz+ra war+N+Na nI ye hU~M phaT+ra/__oM badz+ra be ro tsa nI ye hU~M phaT+ra/__ces pas sbyin/__g.yon pa'i thod chang blangs te/__oM badz+ra wa rA hI a we sha ya sarba duSh+taM hrIHswA hAs sbyin la mthar/__zhes byin pa'i bdud rtsi de rnams sangs rgyas thams cad 'dus pa'i ngo bor mos nas mgrin par myangs bas lus thams cad la khyab ste rang bzhin brgyad cu'i rnam rtog rags rim 'gags nas gsal stong bde bas brgyan pa'i ting nge 'dzin khyad par can thugs rgyud la 'khrungs pa'i mos pa mdzod/__de ltar na gsang ba'i dbang bskur ba byin rlabs kyi tshul gyis thob/__ngag gi dri ma dag__/lam tsaN+Da lI'i rnal 'byor bsgom pa la dbang /__'bras bu longs spyod rdzogs sku'i sa bon rgyud la bzhag pa yin snyam du mos pa mdzod/__shes rab ye shes kyi dbang gi slad du/__mdun gyi rdo rje phag mo rigs gsum gyi sin+d+hu ra'i dkyil 'khor nas slob dpon gyi srin lag g.yas pas rim par blangs pa'i rdul de nyid/__khyed rang rnams kyi srin lag g.yon par byin te lte bar byugs pas mdun bskyed kyi ye shes pa rnams las rang 'dra gnyis pa re byung /__/lte ba'i ba~M la thim pas bde stong zung du 'jug pa'i ting nge 'dzin khyad par can thugs rgyud la 'khrungs par mos pa mdzod/__ces brda sprad la/__dbus kyi dkyil 'khor gyi sin+d+hu ra nas blangs te/__oM gsum ma'i sngags dang bcas rim par sbyin/__de bzhin du g.yas kyi sin+d+hu ra nas blangs te/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M phaT swA hA/__oM badz+ra war+N+Na nI ye hU~M phaTa?/__oM badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M phaTa?/__/ces brjod cing sbyin/__yang g.yon gyi sin+d+hu ra nas blangs te/__oM badz+ra wa rA hI A we sha ya sarba du Sh+tAM hrIHswA hA/__zhes brjod cing byin pa'i mthar/__deng nas brtsams te phyi dang nang gi rdo rje rnal 'byor ma bsgoms pa dang 'bral bar ma byed cig__/ces gdams/__yang slob ma'i dpral bar sin+d+hu ra phal pas thig le byas te/__deng nas brtsams te bla ma dang 'bral bar ma byed cig__/ces brjod/__slar yang sin+d+hu ra'i thig le gnas gsum du bkod la/__lus ngag yid gsum bde stong zung 'jug tu sgoms shig__/ces gdams/__de ltar na shes rab ye shes kyi dbang bskur ba byin rlabs kyi tshul gyis thob/__yid kyi dri ma dag__/lam phyag rgya'i rnal 'byor bsgom pa la dbang /__'bras bu chos kyi sku'i sa bon rgyud la bzhag pa yin snyam du mos pa mdzod/__dbang bzhi ba'i slad du/__dngos po med pa'i chos nyid chos/__/nam mkha' lta bur dri ma med/__/stong nyid ye shes rdo rje yi/__/stong pa nyid du rnam par bsgom/__/zhes gsungs te de'i don ni/__khyed rang rnams kyis sngar dbang gsum pa'i skabs kyi nyams su myong ba de'i ngo bo la bltas pa'i tshe gnyis med bde ba chen po'i ye shes gsal rig tu nyams su myong ba tsam las don dam par spros pa'i mtshan ma rdul tsam yang ma dmigs pa'i phyir/__snang srid 'khor 'das kyis bsdus pa'i chos thams cad kyang de lta bu'i rang bzhin las ma 'das par shes par byas la spros bral 'dzin med nam mkha' lta bu'i ngang du blo lhod kyis klod la cung zad re mnyam par 'jog par zhu/__de ltar na bzhi pa'i dbang bskur ba byin rlabs kyi tshul gyis thob/__lus ngag yid gsum gyi dri ma bag chags dang bcas pa dag__/lam phyag rgya chen po bsgom pa la dbang /__'bras bu ngo bo nyid sku'i sa bon rgyud la bzhag pa yin snyam du mos pa mdzod/__des byin rlabs kyi dngos gzhi grub nas mtha' rten la rjes su gnang ba drug yod pa las/__dang po lha bsgom pa'i rjes su gnang ba ni 'di la gsan pas khyab par gda' ste/__deng phyin chad khyed rnams kyis rdo rje phag mo zhal gnyis ma dang /__dbu bcad pa dang /__don grub ma rnams kyi sku snang la rang bzhin med pa nyin zhag re la thun bzhi'am gsum la sogs pa bsgom par gyis shig__/ces brjod/__gnyis pa gsung bzlas pa'i rjes gnang gi slad du/__slob dpon rdo rje phag mor gsal ba'i lte ba nas sngags phreng rnams rim par byung ste/__khyed rang rnams phag mor gsal ba'i lte bar thim pas sngags kyi byin rlabs rgyud la zhugs par mos nas sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum re gsung bar zhu/__oM gsum ma lan gsum dang /__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye hU~M pha?T swA hA/__lan gsum/__oM badz+ra war+N+Na nI ye hU~M pha?T/__lan gsum/__oM badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M pha?T/__lan gsum/__oM badz+ra wA rA hI A wA+e sha sa ma ya sarba du Sh+tAM hrIHswA hA/__lan gsum/__de ltar lan gsum re bzlas pas dang pos rgyud byin gyis brlabs/__gnyis pas dbyer med du byas/__gsum pas brtan par byas par mos la slob dpon la drin lan gyi tshul du me tog 'thor bzhin pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bcom ldan bdag gis gzung lags kyi/__/bcom ldan bdag la byin gyis rlobs/__slob dpon gyis kyang khyed rang rnams kyis phul ba'i me tog gi phreng ba de nyid sngags kyi phreng bar byin gyis brlabs te spyi bor bzhag par mos pa mdzod/__bcom ldan 'di la stsal lags kyi/__/bcom ldan 'di la byin gyis rlobs/__/bcom ldan 'das ma'i byin rlabs ni/__/'di la 'jug par mdzad du gsol/__/zhes brjod cing me tog spyi bor bzhag__/deng phyin chad sngags bzla ba la brtson par gyis shig__/ces gdams/__gsum pa lha mchod pa'i rjes gnang gi slad du/__thog mar khyed rang rnams kyis slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pa la yid las byung ba'i me tog la sogs pa'i mchod pa rnam pa lnga sngags dang phyag rgya bcas te 'bul bar zhu/__/zhes brda sbyar la/__oM gu ru sarba ta thA ga ta badz+ra wa rA hI maN+Dal sa pa ri wA ra puSh+pe pra tI ts+tsha pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ye hU~M zhes pa nas/__nai wi d+ye'i bar sngags rgya sbrags pas 'bul du gzhug__/mthar slob dpon gyis/__de nas rjes su gnang ba dngos ni 'di la gsan pas khyab par gda' ste/__bdag nyid dpa' bo kun gyi dngos/__/bdag nyid lha mo kun gyi gnas/__/de phyir bdag gis thams cad bya/__bdag nyid rnal 'byor ma dpal mchod/__/deng phyin chad lha dang bla ma mchod pa la brtson par gyis shig__/ces brjod/__bzhi pa spyod pa'i rjes gnang yang 'di la gsan pas khyab par gda' ste/__de nyid rig pa'i rnal 'byor pas/__/mi bya ba ni ci yang med/__/de nyid shes nas de nas ni/__/dpa' bos 'dod pa lnga spyad do/__/deng phyin chad las dang po pa la sogs pa rang rang gi rtogs pa dang mthun pa'i las gyis shig__/ces brjod/__lnga pa gzhan don bya ba'i rjes gnang ni 'di la gsan pas khyab par gda' ste/__rten cing 'brel bar 'byung bcas shing /__/sems can sgyu ma'i rang bzhin no/__/khams gsum de ltar shes nas ni/__/'gro ba'i don ni mnyam med byos/__/deng phyin chad 'di lta bu'i byin rlabs dang gdams pa la sogs pa skal ldan rnams la byin te chos kyi sbyin pa rgya chen po gyis shig__/ces brjod pa tsam mam/__spro na dung pusti 'khor lo sogs gtad nas chos bshad kyi rjes gnang spyi ltar byas kyang 'gal ba med par gsungs/__drug pa srung ba'i rjes gnang ni/__dpung skud dmar po slob ma pho g.yas mo g.yon gyi lag par nyis skor du bcings te mdud ba'i steng du slob dpon gyi phyag gi rdo rje bzhag nas oM sum+b+ha sogs brjod/__khyed rang rnams kyi lte ba la sogs pa'i gnas rnams su zla ba'i dkyil 'khor re re'i steng du/__lte bar oM baM dmar mo rdo rje phag mo/__snying gar ha~M ya~M sngon mo gshin rje ma/__khar hrI~M ma~M dkar mo rmongs byed ma/__dpral bar hrI~M hrI~M ser mo skyod byed ma/__spyi gtsug tu huM hU~M ljang gu skrag byed ma/__yan lag thams cad la phaTa? phaTa? dud ka tsaN+Di ka'i ngo bor gyur pa'i mos pa dang bcas/__phyag g.yon pa'i se gol phyogs bzhir gtogs pas sngags 'di'i rjes zlos kyang mdzad par zhu/__oM sum+b+ha sogs brjod/__des byin rlabs mtha' rten dang bcas pa legs par grub nas de dag gi gnas skabs su thob cing zhal gyis bzhes pa'i dam tshig dang sdom pa rnams la srung sdom tshul bzhin du bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__gtso bos ji ltar sogs/__byin rlabs zab mo legs par thob pa'i bka' drin gtang rag gi yon du dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__de ltar maN+Dal du ma zad lus longs spyod thams cad kyang 'bul na cha shas nas bzhes la longs spyad du gsol snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__deng nas brtsams te sogs/__de rnams kyi sgo nas dpyal lugs rdo rje phag mo skor gsum du grags pa'i byin rlabs zab mo legs par gsan pa yin pas 'di'i sgo nas rang dang gzhan gyi don rgya chen po mdzad par zhu/__bsod nams 'di yis sogs brjod la slob ma rnams rang gnas su gtang ngo /__/gsum pa rjes ni/__thun mong du mchod pa rnams kha gso bsang sbyang byin rlabs/__phyi nang gi mchod pa/__bstod pa/__/'dod don gsol gdab rnams sngar bzhin bya/__he ru ka'i yig brgya lan gsum gyi rjes su/__ma 'byor pa dang sogs kyis nongs pa bzod par gsol/__oM khyed kyis sogs nas/__badz+ra muH/__/sin+d+hu ra'i dkyil 'khor gyi ye shes pa dang /__bum nang gi ye shes pa dang /__gtor mgron rnams rang bzhin gyi gnas su gshegs/__dam tshig pa rnams dzaHhU~M ba~M hoH__rang nyid la gnyis su med par thim par bsam/__rang gi gnas rnams su zla ba'i dkyil 'khor re re'i steng du/__lte bar oM ba~M dmar mo rdo rje phag mo nas/__yan lag thams cad la phaTa? phaT+ra dung ka tsaN+Di ka'i ngo bo zhes pa'i bar gyis bsrung dge ba 'di yis myur du bdag__/rdo rje phag mo 'grub gyur nas zhes sogs bsngo smon dang /__phun sum tshogs pa mnga' ba la sogs pa'i shis pa brjod pa ci rigs pa dang bcas me tog gi char sil mar dbab pa dang /__las kyi rjes mi mngon par bya'o/__/slar smras pa/__rigs dang dkyil 'khor kun gyi bdag nyid mchog__/dpal ldan rdo rje sems dpa' ngur smrig zol/__/mkhan chen chos kyi rgyal po'i bka' lung gi__/nor bu'i cod pan spyi bor bcings pa las/__/rgyal kun yum gyur rdo rje btsun mo ni/__/rigs gsum sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa/__/shin tu gsal zhing go sla'i ngag tshig gis/__/don mthun rna bar kun dga'i ngal 'tsho byin/__/de las byung ba'i dge tshogs dri med pa/__/sprin bral nyin mor byed pa'i 'dzum dkar gyis/__/lus can snying gi mun pa kun bsal nas/__/zung 'jug grub pa'i ut+pal rgyas gyur cig__/de ltar dpyal lugs phag mo skor gsum gyi sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa rig pa 'dzin pa kun tu dga' ba'i rgyan zhes bya ba 'di'ang /__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo mkhan chen rdo rje 'chang bka' drin mtshungs zla ma mchis pa byams pa kun dga' bstan 'dzin bkra shis grags pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i zhal snga nas kyi bka'i cod pan spyi bor bcings pa la brten nas/__rje btsun bla ma de nyid kyi zhabs pad la yan lag mchog gis btud pa'i bka' 'bangs kyi tha shal skal bzang mkhyen brtse'i ming can gyis glo bo mkhan chen bsod nams lhun grub kyi tho yig dang /__mkhan chen thams cad mkhyen pa ngag dbang chos grags sogs kyi yig cha rnams la legs par dpyad de yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal e waM chos ldan gyi bla brang thar pa rtser sbyar ba'i yi ge pa ni shI la sA ga ras bgyis pa'i dge bas dpal ldan bla ma dam pa'i zhabs pad bskal brgyar brtan cing chos kyi 'khor lo rtag tu bskor ba dang mtha' yas pa'i sems can thams cad mkha' spyod rdo rje btsun mo'i zhing du dga' bas rtsen pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//____//__!_ 'di'i byin rlabs kyi brgyud pa ni/__khyab bdag rdo rje 'chang /__rgyal yum rdo rje phag mo/__lcam legs smin ka ra/__bram ze biR+Wa pa/__a ba d+hU tI pa/__ldong ngar pa ting 'dzin rdo rje/__bsod snyoms pa chung ba ting 'dzin bzang po/__bal po b+ha len+d+ra ru tsi/__dpyal lo tsA ba kun dga' rdo rje/__zang ston A tsAR+Ya/__gtsang yang dag rdo rje/__dbus pa shes rab rdo rje/__lce mdo sde seng ge/__gru shAkya 'bum/__lce blo ldan seng ge/__/lce btsun bsod nams dpal/__sprul sku dbang phyug rdo rje/__spos khang pa 'jam dbyangs rin chen rgyal mtshan/__kun mkhyen dga' ba gdong pa chos rgyal dpal bzang /__'khrul zhig tshul khrims rgyal mtshan/__rin chen mkhyen rab mchog grub/__rje btsun rdo rings pa chen po/__tshar chen blo gsal rgya mtsho/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug__/grub mchog dbang phyug rab brtan/__mkhan chen ngag dbang chos grags/__byams pa ngag dbang rnam rgyal/__sngags 'chang kun dga' bkra shis/__rmor chen kun dga' lhun grub/__gnas gsar ba legs pa'i 'byung gnas/__sa chen kun dga' blo gros/__rje btsun ma 'chi med bstan pa'i nyi ma/__sdom brtson thogs med chos 'phel/__yongs 'dzin blo gros rgya mtsho/__'jam dpal gzhon nu rdo rje rin chen/__mkhan chen rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin/__des bdag cag la bka' drin chen pos khyab par mdzad pa yin no//____//__!

Footnotes

Other Information