JKCL-KABUM-07-JA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་མྱུར་འགུགས།
Wylie title sgrol ma dmar mo'i sgrub thabs khams gsum myur 'gugs JKCL-KABUM-07-JA-009.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 9, Pages 279-280 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sgrol ma dmar mo'i sgrub thabs khams gsum myur 'gugs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 279-280. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Deity sgrol ma dmar mo
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/red-tara-sadhana
Colophon

།ཅེས་པའང་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་ལ་དཀར་སྲས་མོ་རིགས་ལྡན་མ་དབང་མོ་དང་། སྒྲོན་མ་ཟུང་ནས་འདི་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བླ་མ་གོང་མའི་གསུང་ལས་བཏུས་ནས་སྦྱར་བའོ། །བྷ་ཝ་ཏུ། དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ།།

/ces pa'ang bstan pa'i sbyin bdag chen po la dkar sras mo rigs ldan ma dbang mo dang /__sgron ma zung nas 'di 'dra zhig dgos zhes gsung bskul ngor/__chos kyi blo gros pas bla ma gong ma'i gsung las btus nas sbyar ba'o/__/b+ha wa tu/__dge'o/__dge'o/__dge'o//

[edit]
སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་མྱུར་འགུགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ན་མཿཏཱ་རཱ་བྷཊྚ་ར་ཀ་ཡ། སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་མྱུར་འགུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི། རྗེས་གནང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལྡན་པས་སྟན་བདེ་བ་ལ་འཁོད་དེ། མདུན་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་བསྒོམ་ལ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །འགྲོ་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །སྒྲོལ་མ་དམར་མོ་བསྒོམ་པར་བགྱི། ལན་ཅི་ནུས་དང་། སེམས་ཅན་བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་བྲལ། །བདེ་ཐོབ་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག །ཨོཾ་སྭཱ་བྷ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྃ་ཡིག་དང་། །པདྨ་དམར་པོའི་ཟེའུ་འབྲུའི་སྟེང་། །ཨཱཿལས་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཨུཏྤལ་དམར་པོ་ཧྲཱིཿདམར་མཚན། །འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །ཚུར་འདུས་རང་ཉིད་སྒྲོལ་མ་དམར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མ། །ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་གཡོན་ཞགས་པ། །བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ན་ཚོད་ཅན། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས། །གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྣམས་དང་། །ཐུགས་ཀར་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་ལས། །འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ་དབྱེར་མེད་ཐིམ། །འོད་འཕྲོས་དབང་ལྷ་མདུན་མཁར་བཞུགས། །དབང་བསྐུར་སྒྲིབ་དག་རིགས་ཀྱི་བདག །འོད་དཔག་མེད་པས་དབུར་བརྒྱན་གྱུར། །ལྷ་ཡི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་གཅིག་ཏུ་བཟུང་། དེས་སྐྱོ་ན་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། ཐུགས་ཀར་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་སྟེང་། །ཟླ་བ་ལ་གནས་ཧྲཱིཿདམར་མཐར། །སྔགས་ཕྲེང་ཁ་དོག་དམར་པོས་བསྐོར། །འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བྱས། །ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དང་། །གང་འདོད་དཔལ་འབྱོར་འོད་དམར་གྱི། །རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་སྔགས་ཕྲེང་ལ། །ཐིམ་པས་དབང་དུ་བྱས་པར་བསམ། །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སཾ་ཏཱ་རེ་ཏཱ་ར་ཎི་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ཅི་རིགས་བཟླ། ཐུན་བསྡུ་ཁར་ཡེ་ཤེས་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨོཾ་བཛྲ་པཱུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ། སོགས་ནས། ཤབྡ་བར་གྱིས་མཆོད། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། སྒྲོལ་མས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་གྱི། །སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། །རང་གི་གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །དཀར་དམར་མཐིང་གས་མཚན་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་དགེ་བ་བསྔོ། །ཅེས་པའང་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་ལ་དཀར་སྲས་མོ་རིགས་ལྡན་མ་དབང་མོ་དང་། སྒྲོན་མ་ཟུང་ནས་འདི་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བླ་མ་གོང་མའི་གསུང་ལས་བཏུས་ནས་སྦྱར་བའོ། །བྷ་ཝ་ཏུ། དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ།། །།
[edit]

sgrol ma dmar mo'i sgrub thabs khams gsum myur 'gugs zhes bya ba bzhugs so/__na maHtA rA b+haT+Ta ra ka ya/__sgrol ma dmar mo'i sgrub thabs khams gsum myur 'gugs kyi sgrub thabs ni/__rjes gnang thob cing dam tshig dang sdom pa ldan pas stan bde ba la 'khod de/__mdun mkhar skyabs yul bsgom la/__bdag sogs 'gro kun byang chub bar/__/dkon mchog gsum la skyabs su mchi/__/'gro la phan pa bsgrub pa'i phyir/__/sgrol ma dmar mo bsgom par bgyi/__lan ci nus dang /__sems can bde ldan sdug bsngal bral/__/bde thob btang snyoms la gnas shog__/oM swA b+ha was sbyangs/__stong pa'i ngang las ba~M yig dang /__/pad+ma dmar po'i ze'u 'bru'i steng /__/AHlas zla ba'i gdan steng du/__/ut+pal dmar po hrIHdmar mtshan/__/'od 'phros 'phags mchod sdig sgrib sbyangs/__/tshur 'dus rang nyid sgrol ma dmar/__/zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ma/__/phyag g.yas lcags kyu g.yon zhags pa/__/bcu drug lon pa'i na tshod can/__/dar dang rin chen rgyan gyis brgyan/__/sems dpa'i skyil mo krung gis bzhugs/__/gnas gsum oM AHhU~M rnams dang /__/thugs kar hrIHyig dmar po las/__/'od 'phros ye shes pa spyan drangs/__/dzaHhU~M ba~M ho dbyer med thim/__/'od 'phros dbang lha mdun mkhar bzhugs/__/dbang bskur sgrib dag rigs kyi bdag__/'od dpag med pas dbur brgyan gyur/__/lha yi gsal snang la sems gcig tu bzung /__des skyo na bzlas pa bya ba ni/__thugs kar ut+pal dmar po'i steng /__/zla ba la gnas hrIHdmar mthar/__/sngags phreng kha dog dmar pos bskor/__/'od 'phros rgyal ba sras bcas kyi/__/byin rlabs thams cad dbang du byas/__/khams gsum skye 'gro thams cad dang /__/gang 'dod dpal 'byor 'od dmar gyi/__/rnam par bsdus nas sngags phreng la/__/thim pas dbang du byas par bsam/__/oM tA re tut+tA re tu re saM tA re tA ra Ni hrIHswA hA/__ci rigs bzla/__thun bsdu khar ye shes ba mdun gyi nam mkhar bzhugs pa la dmigs te/__oM Ar+ya tA re sa pA ri wa ra oM badz+ra pUSh+pe AHhU~M/__sogs nas/__shab+da bar gyis mchod/__lha dang lha min cod pan sogs kyis bstod/__sgrol mas bdag sogs sems can gyi/__/snang sems dbang du sdud par mdzod/__/ye shes pa rnams dbyings su gshegs/__/rang gi gnas gsum oM AHhU~M/__/dkar dmar mthing gas mtshan par gyur/__/ces brjod dge ba bsngo/__/ces pa'ang bstan pa'i sbyin bdag chen po la dkar sras mo rigs ldan ma dbang mo dang /__sgron ma zung nas 'di 'dra zhig dgos zhes gsung bskul ngor/__chos kyi blo gros pas bla ma gong ma'i gsung las btus nas sbyar ba'o/__/b+ha wa tu/__dge'o/__dge'o/__dge'o//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: