yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ (yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long)

13 Texts

ཉ་
31
265
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ དབྱངས་ཅན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཆོས་དོན་རྣམ་འབྱེད་ཉིན་བྱེད་སྣང་བ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: dbyangs can ma'i brgyud 'debs chos don rnam 'byed nyin byed snang ba:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
32
266-274
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་འཕྲུལ་མཛོད༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: dbyangs can ma dmar mo'i gsang sgrub yid bzhin 'phrul mdzod:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
33
275-276
དགོངས་གཏེར་དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གཏོར་དཔེ།
dgongs gter dbyangs can dmar mo'i gtor dpe
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
34
277-280
དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་སྒོམ་བཟླས་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་གླུ་དབྱངས།
dbyangs can dmar mo'i sgom bzlas mtsho byung dgyes pa'i glu dbyangs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
35
281
དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཏམྦུ་རའི་སྒྲ་དབྱངས།
dbyangs can dmar mo'i rgyun khyer tam+bu ra'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
36
282-283
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་འཕྲུལ་མཛོད་ཀྱི་དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་དཔལ་འཛིན༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: dbyangs can dmar mo'i gsang sgrub yid bzhin 'phrul mdzod kyi dbang chog bde chen dpal 'dzin:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
37
284-290
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས། དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ། ཡིད་བཞིན་འཕྲུལ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་དཔལ་མཛེས།
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las/ dbyangs can dmar mo'i gsang sgrub/ yid bzhin 'phrul mdzod kyi phyi dbang gi mtshams sbyor bde chen dpal mdzes
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
39
294-295
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ སྨན་བཙུན་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གསོལ་མཆོད་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: sman btsun g.yu sgron ma'i gsol mchod bde chen rol mtsho:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
40
296
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ དཔལ་ལྡན་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: dpal ldan gter gyi bdag po Ar+Ya dzam+b+ha la'i phrin las dngos grub 'gugs pa'i lcags kyu:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
41
297-298
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ མེ་མཆོད་ཀྱི་ལས་ཁྲིགས་ཌཱ་ཀིའི་གསང་གཏམ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: me mchod kyi las khrigs DA ki'i gsang gtam grub gnyis 'dod 'jo:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
42
299
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་ཤུགས་ཅན་གྱི་མཆོད་བསྐང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: sngags kyi srung ma mi 'gyur nam mkha'i shugs can gyi mchod bskang phrin las lhun grub:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
43
300-301
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ སིནྡྷཱུ་རའི་སྒྲུབ་པ་སྲིད་ཞིའི་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: sin+d+hU ra'i sgrub pa srid zhi'i dngos grub 'gugs pa'i lcags kyu:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
44
302
ཡང་ཟབ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་ལས་ཚོགས་པི་ཝང་སྒྲུབ་ཕྲིན་གབ་དོན་མངོན་གསལ༔
yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las: dbyangs can lha mo'i las tshogs pi wang sgrub phrin gab don mngon gsal:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)