dag snang rgya can

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ལྡེ་མིག་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)

69 Texts

ཅ་
1
1-25
ལྡེ་མིག་རྒྱ་ཅན་ལས། བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དྲིལ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་རོལ་གྱི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར།
lde mig rgya can las/ bka' brgyad spyi dril zhi khro rnam rol gyi las byang bklag chog tu bkod pa dngos grub 'dod dgu'i dpal ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
2
26-40
ལྡེ་མིག་རྒྱ་ཅན་ལས། བཀའ་བརྒྱད་དཔལ་དགུ་གཙོ་འཁོར་གྱི་སྒོས་བཀའ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོགས་ཁྲོ་བོ་སྤྱིའི་ལས་བྱང་གི་ཁོག་དབུབ་ཆོག་བསྒྲིགས་སུ་བཀོད་པ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་།
lde mig rgya can las/ bka' brgyad dpal dgu gtso 'khor gyi sgos bka' so sor sgrub pa rig 'dzin zhal lung sogs khro bo spyi'i las byang gi khog dbub chog bsgrigs su bkod pa mchog thun dngos grub kun 'byung
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
3
41
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། དང་པོ་ཡང་དག་གི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ dang po yang dag gi mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
4
42
གཉིས་པ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག།
gnyis pa gshin rje tshe bdag
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
5
43
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། གཤིན་རྗེའི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ gshin rje'i mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
6
44
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། གསུམ་པ་རྟ་མགྲིན་གྱི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ gsum pa rta mgrin gyi mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
7
45
ཡང་གསང་ལ་དམིགས་ཀྱི་གསལ་བ།
yang gsang la dmigs kyi gsal ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
8
46
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། བཞི་པ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ bzhi pa phrin las phur pa'i mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
9
47
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་སོ་ལས། ལྔ་པ་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las/ lnga pa bla med he ru ka'i mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
10
48
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། དྲུག་པ་རིག་འཛིན་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ drug pa rig 'dzin mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
11
49
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། བདུན་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ bdun pa dregs pa kun 'dul gyi mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
12
50
སྒོས་བཀའ་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་བསྒྱུར་སོ་ལས། བརྒྱད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས།
sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las/ brgyad pa drag sngags kyi mngon rtogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
13
50
བཀའ་བརྒྱད་དཔལ་དགུ་སོ་སོའི་སྔགས་བྱང༌།
bka' brgyad dpal dgu so so'i sngags byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
14
51-82
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་རོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་མཆོག་སྦྱིན།
dag snang bka' brgyad zhi khro rnam rol gyi smin byed bklag chog tu bkod pa rdo rje bzhi yi mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
15
83-88
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ yang dag he ru ka'i phrin las dbang chog dang bcas pa bde chen mchog gi myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
16
89-107
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་གི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟིལ་གནོན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ 'jam dpal gshin rje tshe bdag gi dbang bskur bklag chog tu bkod pa zil gnon thugs kyi thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
17
108-110
བཀའ་སྲུང་ལས་གཤིན་གྱི་གཏོར་ཆོག།
bka' srung las gshin gyi gtor chog
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
18
111-116
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ dbang chen rta mchog rol pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
19
117-125
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་འབར་བའི་ཐོག་གཟེར།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ rdo rje phur pa'i sgrub thabs dang dbang gi cho ga bdud 'dul phrin las 'bar ba'i thog gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
20
126-133
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། མ་མོ་མངོན་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་མཆོག་ཕྱག་རྒྱའི་དགའ་སྟོན།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ ma mo mngon rdzogs kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bde mchog phyag rgya'i dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
21
134-136
བཀའ་སྲུང་མ་མོ་གསུམ་གྱི་གཏོར་མ།
bka' srung ma mo gsum gyi gtor ma
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
22
137-146
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒོས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྟེར།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ rig 'dzin bla ma'i sgos sgrub kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i mchog ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
23
147-155
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུའི་མཆོད་ཕྲིན་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྲོག་བཅུད།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ dregs pa'i sde dpon sum cu'i mchod phrin dbang bskur dang bcas pa'i yi ge rgyud gsum dregs pa'i srog bcud
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
24
156-160
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་དབང་གི་ཆོ་ག་དྲག་རྩལ་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་གཟེར།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ dmod pa drag sngags kyi dkyil 'khor sgrub cing dbang gi cho ga drag rtsal rdo rje'i thog gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
25
161-169
རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། ཚེ་དཔག་མེད་གསང་སྒྲུབ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།
rdo rje'i rgya can las/ tshe dpag med gsang sgrub 'chi bdag bdud 'joms kyi las byang dbang chog dang bcas pa 'chi med rdo rje'i go cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
26
170-181
རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། མཚོ་སྐྱེས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཕྲིན་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་འཛུམ་དཀར།
rdo rje'i rgya can las/ mtsho skyes 'chi med rdo rje'i sgrub phrin dbang chog dang bcas pa 'jug bder bkod pa byin rlabs bdud rtsi'i 'dzum dkar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
27
182-186
བུམ་པའི་རྒྱ་ཅན་ལས། རྟ་མགྲིན་དམ་སྲི་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྣང་བ།
bum pa'i rgya can las/ rta mgrin dam sri zil gnon gyi sgrub thabs dang dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa dbang chen dgyes pa'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
28
187-192
བླ་མ་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་མཚོ་སྐྱེས་དགྱེས་པའི་སྣང་བ།
bla ma bde chen dbang phyug pad+ma tshe dbang rtsal gyi phrin las dbang bskur dang bcas pa mtsho skyes dgyes pa'i snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
29
193-205
ནོར་བུའི་རྒྱ་ཅན་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་དགྱེས་པའི་ཟླ་སྣང་།
nor bu'i rgya can las/ thugs rje chen po rtsa gsum 'dus pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa snying rje'i dbang phyug dgyes pa'i zla snang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
30
206-210
སྡིག་པའི་རྒྱ་ཅན་ལས། གུ་རུ་དྲག་པོ་བགེགས་དཔུང་ཀུན་འཇོམས་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་དྲག་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ།
sdig pa'i rgya can las/ gu ru drag po bgegs dpung kun 'joms sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bklag chog tu bkod pa dbang drag dgyes pa'i rol mtsho
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
31
211-217
དྷཱུ་ཏིའི་རྒྱ་ཅན་ལས། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་འདོད་འཇོ།
d+hU ti'i rgya can las/ bla ma sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa ye shes bdud rtsi'i 'dod 'jo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
32
218-222
འཆི་མེད་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་སྙིང་།
'chi med gwa'u kha sbyor gyi sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i bcud snying
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
33
223-233
ཉི་ཟླའི་རྒྱ་ཅན་ལས། གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ཆར་འབེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གཏེར་བུམ།
nyi zla'i rgya can las/ gu ru zhi drag gi thugs sgrub yid bzhin char 'bebs kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa dngos grub 'dod dgu'i gter bum
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
34
234-239
རིགས་གསུམ་རྒྱ་ཅན་ལས། ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་བདུད་སྡེ་ཕྱེར་འཐག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།
rigs gsum rgya can las/ phyag rdor dregs 'dul bdud sde phyer 'thag gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i yi ge mthu stobs rdo rje'i go cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
35
240-250
ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བའི་ཕྲིན་ལས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་བཅུད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྟེར།
lha lcam man+dA ra ba'i phrin las byin rlabs dang bcas pa mkha' 'gro'i snying bcud bklag chog tu bkod pa 'chi med bdud rtsi'i mchog ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
36
251-258
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་དུག་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་ནད་སེལ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ bcom ldan 'das sman gyi bla ma'i byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa dug gsum rgyu 'bras nad sel bdud rtsi'i bum pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
37
259-268
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། ཀླུ་གཤེད་གསང་བདག་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་མི་སྲུན་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆ།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ klu gshed gsang bdag gtum po'i sgrub thabs dbang chog dang bcas pa mi srun mthar byed rdo rje'i mtshon cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
38
269-278
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཕོ་ཉ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ་བགེགས་དཔུང་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆེན།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ gu ru drag po'i pho nya yak+sha me dbal gyi sgrub thabs dbang dang bcas pa bgegs dpung mthar byed rdo rje'i mtshon chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
39
279-286
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་རབ་འཁྲུག་གི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་བདུད་སྡེ་མཐར་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མེ་གཟེར།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ lcags sdig me rlung rab 'khrug gi byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa bdud sde mthar byed ye shes me gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
40
287-314
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། རྟ་མགྲིན་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ rta mgrin khams gsum zil gnon lha bcu bdun ma'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa dbang chen dgyes pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
41
315-319
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་བྱིན་རླབས་འཆི་མེད་སྲོག་གི་དཔལ་སྟེར།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi myong grol bdud rtsi'i byin rlabs 'chi med srog gi dpal ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
42
320-321
ཟབ་གཉན་རྡོ་རྗེའི་གསང་བའི་སོགས། མཛད་བྱང་།
zab gnyan rdo rje'i gsang ba'i sogs/ mdzad byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
43
དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་དབང་དང་བྱིན་རླབས་རིག་གཏད་ཀྱི་ལག་ལེན་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་གསར་བསྒྲིགས་མཚན་ཐོ།
dag snang rgya can phrin las sgrub dbang dang byin rlabs rig gtad kyi lag len nor bu dbang gi rgyal po'i bang mdzod gsar bsgrigs mtshan tho
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ན་
16
523-534
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་པདྨ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
thugs sgrub yang snying kun 'dus kyi las byang pad+ma dgyes pa'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
17
535-552
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་པདྨ་དགྱེས་པའི་འཇུག་ངོགས།
thugs sgrub yang snying kun 'dus kyi dbang chog pad+ma dgyes pa'i 'jug ngogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
18
553-573
ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མའི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
ye shes mkha' 'gro mtsho rgyal ma'i phrin las bde chen char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
1
1-2
དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་སྟེར།
dwangs ma bcud 'dren gyi brgyud 'debs 'chi med grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
2
3-22
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi phrin las khrigs su bsdebs pa 'chi med 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
3
23-28
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi rgyun khyer 'chi med snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
4
29-33
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པ།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi byin 'bebs rgyas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
5
35-63
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi dbang chog khrigs su bsdebs pa 'chi med dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
6
65-69
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་དབང་བསྐུར་གྲངས་གསོག།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi dbang bskur grangs gsog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
7
71-85
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་སྣང་སྟེར།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi sbyin sreg gi cho ga 'chi med snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
8
87-92
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi bsnyen sgrub gsal byed nyung ngu bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
9
95-128
ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།
tshe dpag med rigs lnga 'chi med mchog sbyin gyi sgrub thabs dbang chog dang bcas pa 'chi med grub pa'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
10
129-138
ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན།
tshe dpag med rigs lnga 'chi med mchog sbyin gyi bsnyen sgrub sogs kyi gsal byed 'chi med dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
11
139-173
ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན།
nye brgyud tshe khrid 'chi med rdo rje'i srog shing gi sgrub thabs dbang chog 'chi med rdo rje'i bcud len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
12
175
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྙེ་མ།
thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug gi brgyud 'debs byin rlabs snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
13
177-197
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug lha dgu'i phrin las kyi cho ga 'phags mchog dgyes pa'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
14
199-204
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ།
thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug gi rgyun khyer zab lam snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
15
205-248
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་འཇུག་ངོགས།
thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug lha dgu'i dbang gi cho ga 'phags mchog dgyes pa'i 'jug ngogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
16
249-272
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་སྣང་།
thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i sgrub thabs phrin las dang bcas pa snying rje'i zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
17
273-276
རྒྱ་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
rgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
18
275-319
སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཟླ་སྣང་།
sgrol dkar sgrub thabs dbang chog dang bcas pa 'chi med zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
19
323-371
ལྔ་པའི་རྒྱ་ཅན་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
lnga pa'i rgya can gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa grub gnyis dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
19.1
323-355
བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
bcom ldan 'das gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa grub gnyis dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
19.2
355-371
བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་ཀླུའི་གདོན་དགྲོལ་གྱི་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་ལྗོན་བཟང་།
bcom ldan 'das gnyen po lha bzhi la brten nas klu'i gdon dgrol gyi cho ga bya tshul bdud rtsi'i ljon bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
20
373-379
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡང་སྙིང་།
bcom ldan 'das rta mchog rol pa gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs yang snying
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
21
381-389
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་པ།
bcom ldan 'das rta mchog rol pa gnyen po lha bzhi'i don dbang mdor bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

Debug data: