snyan brgyud snying gi gsang mdzod

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ (snyan brgyud snying gi gsang mdzod)

44 Texts

ཝ་
1
1-2
གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྡོར་སེམས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་ཕོ་ཉ།
gnyags lugs rdo rje phur pa'i rdor sems rgyud sde bzhi 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje'i ye shes 'bebs pa'i pho nya
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
2
3-24
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i sgrub thabs ye shes gsang thig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
3
25-73
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་རྩེད།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/_yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i phyi nang gsang ba yang gsang dang bcas pa'i sgrub thabs ye shes gsang thig bklag chog tu bkod pa bde chen sgyu 'phrul rdo rje'i rol rtsed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
4
74-75
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་ཕྱི་སྒྲུབ་བདག་བསྐྱེད་དུ་ཞལ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་སྙིང་བཅུད།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ yi dam zhi ba rdo rje sems pa'i phyi sgrub bdag bskyed du zhal bsgyur ba'i rgyun gyi rnal 'byor bde chen snying bcud
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
5
76-115
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་བཀའ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་དབང་གི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i phyi nang gsang ba yang gsang bka' srung dang bcas pa'i dbang gi rim pa dkyus gcig tu bkod pa rdo rje'i ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
6
116-151
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག་གི་རྣམ་བཤད་གསང་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ /gnyags lugs rdo rje phur pa'i yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i sgrub thabs ye shes gsang thig gi rnam bshad gsang chen bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
7
152-156
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་བྱང་གསལ་བ༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: rdo rje phur pa'i chos kyi lo rgyus mdo byang gsal ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
8
157-177
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: yi dam rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa phur bu'i sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
9
178-188
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: rdo rje phur pa dkyil 'khor brgya dang bcu gnyis pa'i sgrub thabs rgyas pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
10
189-201
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: mtshan ma rdzas kyi phur bu'i sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
11
202-229
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལས་ཀྱི་ཁ་ཚར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: yi dam rdo rje phur pa'i las kyi kha tshar gyi sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
12
230-238
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ བདེ་ཆེན་བྱང་སེམས་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: bde chen byang sems phur bu'i sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
13
239-242
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: rig pa ye shes kyi phur bu'i sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
14
243-253
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གནམ་ལྕགས་འབར་བ༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: bka' srung ye shes mgon po lcam dral gyi sgrub thabs gnam lcags 'bar ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
1
1-3
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
rdo rje phur pa gnyags lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs bdud 'joms rdo rje'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
2
4-31
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་རྩ་བའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་ཡོངས་སྒྲོལ།
rdo rje phur pa gnyags lugs kyi yi dam khro bo rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa phur bu'i rtsa ba'i las byang bklag chog tu bkod pa khams gsum gdug pa yongs sgrol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
3
32-37
གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྐང་བ་བདུད་འདུལ་དཔལ་ཆེན་རྔམ་པའི་བཞད་སྒྲ།
gnyags lugs rdo rje phur pa'i bskang ba bdud 'dul dpal chen rngam pa'i bzhad sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
4
38-66
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་བསྡེབས་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
rdo rje phur pa gnyags lugs kyi yi dam khro bo rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor brgya dang bcu gnyis pa'i las byang khrigs bsdebs khrag 'thung rol pa'i dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
5
67
ཚེ་སྒྲུབ། བདག་མདུན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་སོགས།
tshe sgrub/ bdag mdun badz+ra ku mA ra sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
6
68
ཕུར་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་དམིགས།
phur pa'i tshe sgrub kyi bzlas dmigs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
7
69
གཉགས་ཕུར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཡོན་ཏན་ལ་དམིགས་པའི་ཛཔ་དགོངས།
gnyags phur sgrub pa'i skabs yon tan la dmigs pa'i dzap dgongs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
8
70
ལས་སྦྱོར་ཛཔ་དམིགས།
las sbyor dzap dmigs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
9
71-75
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ།
rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
11
77-80
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ཕྲིན་ལས་སྲོག་ཏིག།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ gnyags lugs rdo rje phur pa'i rgyun gyi rnal 'byor snying po phrin las srog tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
12
81-85
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་བཅུད་སྙིང་།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ /yi dam rdo rje phur pa gnyags lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor phrin las bcud snying
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
13
86-96
གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་བཀའ་སྲུང་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་གཏོང་ཚུལ་ཟུར་འདེབས་གནམ་ལྕགས་འཕྲུལ་འཁོར།
gnyags lugs phur pa'i bka' srung mgon po lcam dral gyi phrin las rgyas pa gnam lcags 'bar ba gtong tshul zur 'debs gnam lcags 'phrul 'khor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
14
97-100
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ bka' gter srung ma'i gtor 'bul phrin las thogs med
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
15
101-107
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བདག་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དཔལ་སྐྱེད།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ gnyags lugs rdo rje phur pa'i bdag 'jug rdo rje'i ye shes mchog gi dpal skyed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
16
108
གཉགས་ཕུར་སྔགས་བྱང༌།
gnyags phur sngags byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
17
109-152
གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ལས་རིམ་རིན་ཆེན་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཆུན་འཕྱང་།
gnyags lugs rdo rje phur pa'i sgrub pa chen po'i las rim rin chen in+d+ra nI la'i chun 'phyang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
18
153-180
གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།
gnyags lugs thugs dam phur gcig ma'i dmar chen gtor zlog gi las rim rdo rje'i sgyogs chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
19
181
འགུགས་པ། ན་མོ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས།
'gugs pa/ na mo rtsa brgyud bla ma sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
20
192-189
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdus phrin las myur 'grub
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
21
190-200
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱད་གདོན་དཔུང་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་མཁར་རྫོང་།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ /yum ka mkha' 'gro gdugs seng sbrags ma'i sgrub thabs byad gdon dpung 'joms rdo rje'i mkhar rdzong
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
22
201-204
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། མཁའ་འགྲོ་གདུག་སེང་སྦྲགས་མའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བྱད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན་འཇོམས།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ mkha' 'gro gdug seng sbrags ma'i rgyun gyi rnal 'byor byad gdon bar chad kun 'joms
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
23
205-217
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲུང་བཟློག་བསད་པ་མཐའ་སྡུད་དང་བཅས་པའི་ལས་རིམ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕས་རྒོལ་ཀུན་འཇོམས་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ mkha' 'gro gdugs seng sbrags sgrub kyi srung bzlog bsad pa mtha' sdud dang bcas pa'i las rim khrigs su bsdebs pa phas rgol kun 'joms tshangs pa'i 'khor lo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
24
218
དྲག་པོའི་ཧོམ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
drag po'i hom mchod mdor bsdus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
25
219
ཆེད་བརྗོད། རྒྱ་ཆེན་བཀའ་ཡི་རྩ་བ་སོགས།
ched brjod/ rgya chen bka' yi rtsa ba sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
26
220-305
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་གཉགས་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་པས་གྲུབ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཀླུང་ཆེན།
dpal rdo rje gzhon nu gnyags chen lugs kyi smin byed bklag pas grub pa ye shes bdud rtsi'i klung chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
1
1-65
དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་གྲུབ་མཆོག་དགོངས་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
dpal rdo rje phur pa gnyags lugs kyi bskyed rdzogs nyams len dmar khrid kyi yi ge grub mchog dgongs pa'i srol 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
2
66-73
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་བསྙེན་ཟིན་ཕྲིན་ལས་རོལ་པའི་རྒྱན།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ gnyags lugs phur pa'i bsnyen zin phrin las rol pa'i rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
3
74-77
གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་གོ་དོན་སྙིང་པོ། ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས།
gnyags lugs phur pa'i rgyun khyer gyi go don snying po/ na mo gu ru shrI he ru ka sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
4
78-79
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་གཏོར་མའི་ཟིན་བྲིས་གྲུབ་གཉིས་སྒོ་འབྱེད།
rdo rje phur pa gnyags lugs kyi gtor ma'i zin bris grub gnyis sgo 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
25
459-465
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་མའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: mkha' 'gro gdugs seng sbrags ma'i rgyun gyi rnal 'byor ye shes rdo rje'i snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)