JKW-KABUM-08-NYA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ནགས་རིན་ལུགས་ཀྱི་སེང་གདོང་དམར་མོའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title nags rin lugs kyi seng gdong dmar mo'i sgrub rjes las tshogs dang bcas pa mkha' 'gro dgyes pa'i dbyangs snyan JKW-KABUM-08-NYA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 15, Pages 373-393 (Folios 1a to 11a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ (Vanaratna)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. nags rin lugs kyi seng gdong dmar mo'i sgrub rjes las tshogs dang bcas pa mkha' 'gro dgyes pa'i dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 373-393. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs  ·  Activity Practices - las tshogs
Cycle པཎ་ཆེན་ནགས་རིན་ལུགས་སེང་གདོང་དམར་མོ་ (pan chen nags rin lugs seng gdong dmar mo)
Deity seng gdong ma
Colophon

།ཅེས་པའང་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་གི་གསུང་རབ་ལ་གཞི་བྱས། དེར་ཅུང་ཟད་མི་གསལ་ཞིང་མ་ཚང་བ་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སོགས་ལས་ཞལ་བསྐངས། ལས་ཚོགས་ཡིག་རྙིང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྦྱར་ཏེ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསྒྲིགས་པའི་དགེ་བས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཡིད་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་གཉིས་འདོད་རྒུར་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang ma hA paN+Di ta nam mkha' dpal bzang gi gsung rab la gzhi byas/__der cung zad mi gsal zhing ma tshang ba rnams sgrub pa'i thabs rin chen 'byung gnas sogs las zhal bskangs/__las tshogs yig rnying ji lta ba bzhin sbyar te bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsgrigs pa'i dge bas dngos grub rnam pa gnyis kyis yid can mtha' yas pa'i don gnyis 'dod rgur 'byung ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སེང་གདོང་མ་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།

པཎ་ཆེན་ནགས་རིན་ལུགས།

ཨོཾ་སྭ་སྟི། །ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད་མཆིལ་པ་རྣོན་པོ་དང་། །ཕྱིར་ཟློག་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆ་རབ་འབར་བ། །ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་སེང་གདོང་ཌཱ་ཀི་ནཱིར། །བཏུད་ནས་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན་ལེན། །འདི་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་པའི་ཐབས། རྗེས་སུ་གནང་བ། ལས་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །དང་པོ་ནི། དབང་དང་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རང་སྐད་ཅིག་གིས་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་བར་གྱིས་མཆོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷ་རྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། བདག་དང་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨེ་ལས་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། རྩེ་མོ་ཕྲ་བ་ཐུར་དུ་བསྟན་པ། གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་གྱེན་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དང་རྡོ་རྗེའི་རྭ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་པྃ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། རུ་དྲ་ཕོ་མོ་གན་རྐྱལ་དུ་བསྣོལ་བའི་སྟེང་དུ་རང་གི་སེམས་ཧྲཱིཿདམར་པོ་རིང་ཆ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། གཡས་གསེར་གྱི་གྲི་གུག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་བ། གཡོན་ཁྲག་གིས་གང་བའི་ཐོད་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཡོན་པའི་གྲུ་མོ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་བཅས་པ། སྤྱན་གསུམ་དམར་ལ་ཟླུམ་ཞིང་བགྲད་པ། ཞལ་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་ལྗགས་འདྲིལ་བ། དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས་པ། ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང་། མི་མགོ་རློན་པ་ཁྲག་འཛག་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་དང་། སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་ཞིང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། དེའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ། ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿདམར་པོ། ཕཻཾ། ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཨུཪྻན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ལ་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན། ཨོཾ་སིཾ་ཧ་མུ་ཁཱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་བར་གྱིས་མཆོད། སྐུ་མདོག་དམར་མོ་དགྱེས་པའི་ཉམས་ལྡན་མ། །བདེ་བའི་ཉམས་ལྡན་དགྱེས་པའི་འཛུམ་ལྡན་མ། །ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །མུ་སྟེགས་ཚར་གཅོད་དྲག་སྔགས་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས། །སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུས་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་སྡུད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་དྲག་པོའི་སྤྱོད་པ་མཛད། །རྣལ་འབྱོར་བར་ཆད་ཟློག་ལ་རབ་བརྩོན་མ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། ཕཻཾ། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན། བཟླས་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་ཁོང་སྟོང་གི་ཡིག་རྙེང་དུ། པྃ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། དེའི་སྟེང་དུ་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདམར་པོའི་མཐར་རྩ་སྔགས་བྱེ་རུའི་ཕྲེང་བ་ལྟར་གཡས་སྐོར་དུ་འཁོར་བ། ཞེས་གསུངས། དབུས་སུ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བཅུ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿ འདབ་མ་རྣམས་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བར་བསམས་ནས་སེམས་གཏད་དེ། ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཿརཿཡཿཕཊཿཅེས་པའི་བཟླས་པ་ཅི་རིགས་བྱའོ། །འདིའི་གསང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མན་ངག་ནི། ལྟེ་བར་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ས་བོན་བསྒོམས་པ་ལ་ཡིད་གཏད་དེ། ཨ་ཧ་རི་ནི་སས་མགོ་དྲངས་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་བཞི་པའི་བཟླས་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུན་འཇོག་ཁར་གོང་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སེང་གེའི་གདོང་ཅན་སོགས་བརྗོད་ལ་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག །བསྙེན་པ་བྱེད་ན། ཐུན་གསུམ་མམ་བཞིའི་རིམ་པས་རྩ་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་བཞིའམ་བཞི་གྲུབ་རྗེས། ཨ་ཧ་རི་ནི་སས་ཐོག་དྲངས་པའང་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླ། ཕྱི་ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་གཏོར་མ་དབུལ། །སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་ན་སེང་གདོང་མ་སྔོན་མོའི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་ཁ་བསྒྱུར་བས་འགྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནི། མཎྜལ་ཆོས་འབྱུང་ནག་པོ་དུར་ཁྲོད་རྡོ་ར་མེ་རི་རྣམས་གཡོན་སྐོར་དུ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་ཚོན་སྤུངས་དམར་པོ་དགོད། དེའི་མདུན་དུ་གྲི་གུག །གཡས་སུ་ཐོད་པ། རྒྱབ་ཏུ་ཌཱ་མ་རུ། གཡོན་དུ་ཕུར་བུ་རྣམས་དགོད། གལ་ཏེ་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་སློབ་མ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་འདིའི་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ན། མེ་ལོང་ལ་ཙནྡན་དམར་པོ། གི་ཝཾ། པདྨ་རཀྟ་གཙང་མ་རྣམས་སྦྱར་བས་ཨ་ཧ་རི་ནི་ས་ཞེས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ས་བོན་བྲིས་པ་དང་། ས་དམར་གྱི་མཎྜ་ལར་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿ མཐའ་སྐོར་དུ་ཡི་གེ་བཅུ་བཞི་པའི་སྔགས་བྲིས་པ་བཅས་ཚོམ་བུའི་མདུན་གཡས་གཡོན་དུ་དགོད། ཕྱོགས་མཚམས་སུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་། མདུན་དུ་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་དང་བཅས་པ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བཤམ། སློབ་དཔོན་གྱིས་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བདག་བསྐྱེད་གོང་ལྟར་བྱ། མདུན་བསྐྱེད་བསང་སྦྱངས་སོགས་ནས་དབུར་བརྒྱན་ཅེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་ལ་ཅུང་ཟད་ཁ་བསྒྱུར། མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། མཆོད་བསྟོད། གཏོར་མ་བླ་མེད་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་སིཾ་ཧ་མུ་ཁཱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་མམ་ལྔས་གཏོར་མ་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་དབུལ། མཆོད་བསྟོད་གསོལ་གདབ། མདུན་བསྐྱེད་ལ་དམིགས་པའི་བཟླས་པ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །དེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་འཁྲུས་བྱས། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། འདིར་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་ནཱིས་དངོས་སུ་གནང་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་དམར་མོའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་དང་། སློབ་མ་ལ་བྱ་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཟིན་ནས། གཉིས་པ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་རྗེས་གནང་གི་སྔོན་འགྲོ་མཎྜལ་དབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་པ། རྣ་བ་གཏད་པར་བསྐུལ་བ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཐོག་མར་སློབ་དཔོན་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་དངོས་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་ནས་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས། མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དགའ་ཆེན་ཁྱོད་བདག་སྟོན་པ་སྟེ། སོགས་ནས་གཞུག་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། གཉིས་པ་རྣ་བ་གཏད་པར་བསྐུལ་བ་ནི། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་བསྡུས་ནས་ནི། །ཤིན་ཏུ་བསམ་པ་བཟང་དང་ལྡན་པས་ཉོན། །བརྗེད་ངས་བློ་ལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་སོགས་ཀྱི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་མི་རློབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་སྤངས་ཏེ། གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱིས་ཤིག་པའི་དོན་ཡིན། གསུམ་པ་རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ལ་གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པར་མོས་ནས་དེའི་སྤྱན་སྔར་ཡན་ལག་བདུན་པ་བགྱི་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས་ནས་འགྲུབ་པར་ཤོག་ཅེས་རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བ་རྣམས་སྔོན་འགྲོ་ཡིན། དངོས་གཞི་ལ་ཐོག་མར་རྗེས་གནང་གི་གཞི་དགོད་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས་ནས། ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོས་མཚན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཧྲཱིཿདམར་པོ་ཞེས་དང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་ཞེས་བསྒྱུར། དེ་ནས་རྗེས་གནང་དངོས་ལ་ཐུན་མོང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་། ཁྱད་པར་ཕྲིན་ལས་བཞིའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་སྐུའི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་མཛད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སློབ་དཔོན་གྱི་སྤྱི་བོའི་ཨོཾ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་བྱེ་བ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་བའི་སྐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོའི་ཨོཾ་ལ་ཐིམ། སྐུའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐུ་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག ཌཱ་དྲིལ་དང་བཅས་སྔགས་བརྗོད་དོ། །གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་མགྲིན་པའི་ཨཱཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་བྱེ་བ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་བའི་གསུང་གསང་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཨཱ་ལི་དང་ཀཱ་ལིའི་ཡིག་འབྲུའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པའི་ཨཱ་ལ་ཐིམ་པས་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །གསང་བའི་དབང་ཐོབ། མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་གསུང་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངག་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། རྗེས་སུ་བཟླས་པའི་ལུང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྙིང་གར་གྲི་གུག་གི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གི་མཐར་འཁོད་པར་མོས་ནས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨཿཀཿསོགས། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ནས་བྱུང་བའི་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱི་མ་སྤྲོས་པ་རྣམས་ཐིམ། ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སློབ་མའི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བརྟན་ཅིང་ནུས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་གྱུར། མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་། བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་སྩལ་ལགས་ཀྱི། །འདི་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། དེས་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་དང་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་མཁའ་འགྲོ་མ་བྱེ་བ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་གྲི་གུག་དང་། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་། ཐོད་པ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་དང་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་ཐུགས་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་ཀའི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་གནས་གསུམ་གྱི་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་བྱེ་བ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་ཆད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག །དབང་བཞི་པ་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་ཐོབ། མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་མཛོད། སོ་སོའི་མཚམས་རྣམས་སུ་སྤོས་རོལ་བྱ། དེ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ལུས་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པར་བྱས། ངག་རླུང་རྒྱུ་བ་རང་སོར་བཞག །སེམས་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའི་རྒྱུ་འགྲུལ་ཐམས་ཅད་བཅད་ལ། བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་རང་གི་སེམས་སུ་ཤེས་པའི་ངེས་པ་བསྐྱེད་དེ། མདོར་ན་སེམས་ཀྱི་གཤིས་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ། གདངས་བདེ་ཆེན་དུ་མ་འགགས་པ། རྩལ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བ། བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ལས་འདས་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། དེའི་ངང་ལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། དེ་རྣམས་ནི་བུམ་དབང་ལ་སོགས་པའི་དབང་བཞིའི་དོན་ཡིན་ནོ། །མཐའ་རྟེན་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། གཏོར་མ་འདི་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་དམར་མོ་ལ་འཁོར་མཁའ་འགྲོ་མ་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེས་བསྐོར་བར་དངོས་སུ་བསྒོམས་ནས། དེ་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོ་དུང་བ་བྱས་པས། དེ་ཉིད་འུར་འུར་ཆེམ་ཆེམ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བྱོན། ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་བ་དང་། གནོད་བྱེད་གདོན་བགེགས་ལོག་འདྲེན། མཐུ་གཏད་སྦྱོར་བ་ངན་པ་བྱེད་པའི་བྱད་མ་ཐམས་ཅད་ཞལ་དུ་དམར་ཆོམ་ཆོམ་གསོལ། རབ་འབྱམས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་པ་བསྒྲུབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ལ་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་གཟུང་ཞིང་སྔགས་བརྗོད། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལ། གྲི་གུག་སོགས་ཕྱག་མཚན་རྣམས་སོ་སོར་གཏད་ནས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབ་པར་རྗེས་སུ་གནང་བའི་མོས་པ་མཛོད། སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བྱིན་བརླབས་པ། །གྲི་གུག་མཚན་མའི་དབང་བསྐུར་བས། །ཞི་བའི་ལས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་ཤཱིནྟ་ཀུ་རུ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བྱིན་བརླབས་པ། །བདུད་རྩི་ཐོད་པའི་དབང་བསྐུར་བས། །རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བྱིན་བརླབས་པ། །སྒྲ་སྙན་རྔེའུ་ཆུང་དབང་བསྐུར་བས། །དབང་གི་ལས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག ཨོཾ་བཛྲ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཙྪ་ཧཱུྃ། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བྱིན་བརླབས་པ། །ཕྲིན་ལས་ཕུར་བུའི་དབང་བསྐུར་བས། །དྲག་པོའི་ལས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ར་ཀུ་རུ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། གསུམ་པ་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་སློབ་མ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱིན་རླབས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བྱ་བའི་སླད་དུ། མདུན་གྱི་མེ་ལོང་ལ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་ལྔར་གསལ་བ་གནས་ལྔར་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་གནས་ལྔར་གཏུགས། ས་དམར་གྱི་མཎྜལ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བླངས་ཏེ། སྤྱི་བོར་ཐིག་ལེ་གཅིག་བྱས་ལ། རིགས་བདག་བླ་མར་མོས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད། དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བྱས་ཏེ། ལུས་ལྷ་སྐུར་སྒོམས་ཤིག་ཅེས་པའི་བརྡ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བརྗོད། ཨཿཀཿསཿམཿསོགས་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་སྙིང་གར་ཐིག་ལེ་བཅུ་བཞི་བཀོད་དེ། སྙིང་གའི་ཐིག་ལེ་ཡིག་འབྲུ་བཅུ་བཞིར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད། ལྟེ་བར་ཐིག་ལེ་ལྔ་བཀོད་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་གུའི་མདོག་ཅན་གྲི་ཐོད་འཛིན་པའི་སྐུར་ལམ་སྟེ་གྱུར་པ་ལ་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྲོས་ནས་ཐིམ་པས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། མེ་ལོང་གི་ཡི་གེ་བདུད་རྩིས་བཀྲུས་ཏེ་སྤྱི་བོར་བླུག་པ་དང་། ཁོང་དུ་བཏུང་བ་དང་། ཁྲུས་བྱས་པས་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་བརྟན་ཅིང་ནུས་ལྡན་དུ་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། །ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་ནང་མཆོད་ཀྱིས་བཀྲུས་ཏེ། སྔགས་བརྗོད་བཞིན་དུ་སྤྱི་བོར་བླུག་པ་སོགས་བྱའོ། །དེས་རྗེས་གནང་གི་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས། དམ་ཚིག་ཁས་བླང་གཏང་རག་གི་མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བ་བསྔོ་བ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཏང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྗེས་ཆོག་གི་མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ་བསང་སྦྱངས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། མཆོད་བསྟོད་གསོལ་གདབ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །སོགས་ཀྱིས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་བདུན་ལས། དང་པོ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་འདོད་ན། བསྙེན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པས། བདག་ཉིད་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། འོད་ཟེར་དེའི་སྣ་ལ་ཡང་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་ལྷ་དང་མི་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཕོག །བདག་ལ་ཆགས་པའི་སེམས་དུང་དུང་སྐྱེས་པར་བསམ། མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐེ་ནས་ཞགས་པས་བཅིང་། སྙིང་གར་ལྕགས་ཀྱུ་བཏབ་ནས་རང་དབང་མེད་པར་བཀུག་སྟེ་བདག་གི་དབང་དུ་བསྡུས་པར་བསམ། མཁས་པ་དབང་དུ་སྡུད་ན། མགྲིན་པ་ནས་ཞགས་པས་བཅིང་། ལྕེ་ལ་ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ་སྟེ་རང་དབང་མེད་པར་བདག་གི་དབང་དུ་བསྡུས་པར་བསམ། བུད་མེད་དབང་དུ་སྡུད་ན། མགྲིན་པ་ནས་ཞགས་པས་བཅིང་། མཚན་མ་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ་ལ་རང་དབང་མེད་པར་བདག་གི་དབང་དུ་བསྡུས་པར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་ནོར་སྒྲུབ་ཏུ་བྱ་བར་འདོད་ན། འོད་ཟེར་གོང་ལྟར་སྤྲོས་པས་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གང་འདོད་བཀུག་སྟེ་འོད་ཟེར་གྱི་སྣ་ལ་ཕྲུལ་ཕྲུལ་དུ་ཡོད་པར་བསམ་མོ། །གསུམ་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཏུ་བྱེད་ན། སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿའི་གནས་སུ་པདྨ་ཉི་གདན་གྱི་སྟེང་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་སོར་བཞི་པ་རྩེ་ལྔ་པ་གྱེན་ལ་ལངས་པ་གཅིག་བསྒོམས་ལ། རྡོ་རྗེ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་དམར་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས། ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ན་ཡོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། དཔའ་བོ་དང་། དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བདུད་རྩི་བཀུག །རང་དང་རྡོ་རྗེ་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པར་བསམ་མོ། །བཞི་པ་ཌཱ་ཀི་ནཱིའི་ལམ་སྲུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། བྱེས་ལ་འགྲོ་བའི་ཚེ། ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་བྱུང་བ་དང་། རྐང་པ་གཡོན་པའི་འོག་ནས་ས་བླངས་ལ། དེ་ལ་སྔགས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླས་ཏེ་རང་གར་འགྲོ་བའི་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕྱོགས་མཚམས་དང་སྟེང་འོག་རྣམས་སུ་གཏོར། ལྕགས་ཀྱི་རལ་གྲི་སོ་གཅིག་པ་རང་གི་གནས་ནས་གང་དུ་འགྲོ་བའི་མདུན་དེར་སྣ་ཟུག་པ་གཅིག་བསྒོམ། རང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་དུ་བསྒོམས་ནས་སྔགས་འདི་བཟླ་བཞིན་པས་འགྲོའོ། །དེས་དགྲ་དང་གནོད་བྱེད་ཀྱི་རིགས་གང་དང་ཡང་མི་འཕྲད་ཅིང་། །འཕྲད་ཀྱང་གླགས་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་སྲུང་བའི་རིག་པ་འབྲི་བ་ནི། ཤོག་བུ་ལ་བྱང་སེམས་དམར་པོས་བྱུག །ཡི་གེ་བཅུ་བཞི་པའི་ཡིག་འབྲུ་རེ་ལ་རྣམ་བཅད་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་ཏེ་བྲིས་པའི་སྟེང་དུ། སྟག་ལོ་མའི་སྲིན་ལག་གི་ཁྲག་གིས་བྱུགས་ལ། དེའི་སྟེང་དུ་བྱང་སེམས་དཀར་པོས་བྱུག །ཁྱད་པར་དུ་གལ་ཆེ་བ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་གི་ཡི་གེ་མཿརཿཙཿགསུམ་ལ། རྫས་གསུམ་སོ་སོར་བྱུག་པ་ནི། དོམ་མཁྲིས། གི་ཝཾ། གླ་རྩི་གསུམ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བྱུག །གཞན་རྣམས་ལ་བྱུག་མི་དགོས། སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྔགས་རིང་འདི་ལ་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ཚེག་མེད་དུ་ཤོག་བུ་ལ་བྲིས་ལ། རྫས་གཞན་རྣམས་བྱུག་མི་དགོས། སྔགས་རིང་ཐུང་གཉིས་ཀ་ལ་དྲི་བཟང་གིས་བྱུག །སྨྱུག་མའི་སྲོག་ཤིང་ལ་དར་སྔོན་པོས་དྲིལ། དེའི་སྟེང་ཡི་གེ་བཅུ་བཞི་པ་མཇུག་ནས་དྲིལ། དེའི་སྟེང་དུ་སྔགས་རིང་ཡང་མཇུག་ནས་དྲིལ། དེ་དར་སྣ་ལྔས་དྲིལ་ཏེ། དེ་ཡང་སྔོན་པོ་ནང་། དཀར་པོ་སྟེང་དུ་བྱ། གཞན་རྣམས་ངེས་མེད་དུ་དྲིལ། །དེའི་སྟེང་དུ་ལ་ཆ་ལ་རིན་ཆེན་ལྔ་དང་། གྲི་ལྕགས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་རྣམས་བསྲེས་ལ་དྲིལ། དེ་ནས་ལུག་གི་མར་གྱིས་མར་མེ་བྱས་ལ་དེའི་དུ་བས་བདུག །དེའི་སྟེང་ཚོས་ཀྱིས་བྱུགས་ལ། ར་ལུག་གི་རླིག་ལྤགས་ཀྱིས་རྒྱུན་བུ་བྱས་ལ། སྨྱུག་མའི་སྲོག་ཤིང་གི་ནང་ནས་དྲངས་ལ་དེའི་སྟེང་དུ་རང་བྱུང་གི་མེ་ཏོག་གིས་བྱུགས་ལ་རབ་གནས་བྱས་ནས་དཔུང་པ་གཡོན་པ་ལ་བཏགས་ན་བར་ཆད་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་ཤིང་། རི་གཟར་གྱི་རྦབ་ཀྱང་གྱེན་ལ་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །འདི་བྱེད་པའི་དུས་སུ་ཚོགས་འཁོར་བྱེད་པ་གལ་ཆེའོ། །འདིའི་སྔགས་རིང་ཐུང་གཉིས་ཀ་རབ་གསེར། འབྲིང་དངུལ། ཐ་མ་རྒྱ་སྣག་གིས་ཡི་གེ་ཕྲེང་རེ་རེ་ལ་རྫོགས་པར་འབྲིའོ། །སྔགས་ནི་འདིའོ། །ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཿརཿཡཿཕཊྲཿ ཨོཾ་ཧ་ཧ་ཧ་ས་མ་ས་ཏ་ཀ་ཚ་ཙིར་ལིང་སད་སར་རྦད་ཁར་སཾ་ནཾ་མོ་ནུར་མརྒ་ཧ་ལ་ཤ་ལ་དཾ་ཡ་བྷྱོ་ནི་ཨོཾ་ཀྲུག་ལེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱཿ ཀ་ས་ལ་སོད་མ་སརྦ་ཏྲ་མ་སཾ་ཙ་ལ་བི་ཀུ་ལ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ ཀུ་མ་ཁར་ཆད་བ་ལིཾ་དེ་ན་ས་ས་སུཿཨོཾ་ཀྲིང་ཀྲིང་སྭཱ་ཧཱཿ མཁའ་འགྲོ་མ་འབུམ་གྱི་སྲོག་སྙིང་། དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་རློག་པའི་གསང་སྔགས། ལུས་ལ་བཏགས་པས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས། །གཞན་ཡང་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །འདི་ནངས་ཞོགས་བཞིན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རེ་མ་ཆག་པར་བཟླས་ན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་སོ། །ཕྱོགས་ངན་བདུད་གཅོད་སྟེང་འགྲོ་ན་ནས་ལ་ཉེར་གཅིག་བཟླས་ལ་ཕྱེད་འགྲོ་ཕྱོགས་སུ་གཏོར་ཞིང་། ཕྱེད་མགུལ་དུ་བཏགས་ནས་ཕྱིན་ན་ཕྱོགས་ངན་བདུད་གཅོད་ལས་གྲོལ་ལོ། །བྱོལ་སོང་ལ་བཏགས་ན་ཇག་རྐུན་དང་གཅན་གཟན་ཁ་འཆིང་ངོ་། །དྲུག་པ་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཟློག་ན། ཁ་མལ་ཞབས་ལ་བསྟན། སྔགས་འདི་བརྒྱའམ་ཉེར་གཅིག་བརྗོད་ནས། ལག་མཐིལ་ཉི་ཟླར་གསལ་བའི་བར་དུ་རྨི་ལམ་ངན་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཐམས་ཅད་ཐལ་བ་བུན་བུན་དུ་བཏང་བར་བསམས་ལ་ཐལ་མོ་ཐེང་དྲུག་གདབ་བོ། །བདུན་པ་ཡང་ཟློག་དྲག་ལས་དྲག་པོ་བྱེད་ན། ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་པར་བལྟས་ཤིང་། སྟན་ནག་པོ་མགོ་མཇུག་ལྡོག་ལ་གདིང་། གོས་ནག་པོ་མགོ་མཇུག་དང་ཕྱི་ནང་ལྡོག་ལ་གྱོན། ལྷྭམ་སྣ་སྦྲེལ་ལ་ཕྲག་པ་གཡོན་ལ་བཀལ། ཞྭ་མོ་ཕྱི་ནང་ལྡོག་པ་མགོ་མཇུག་བསྒྱུར་བ་སྟན་ལ་གདིང་། རང་ཉིད་མཐོ་ས་ན་ཡོད་པར་བསྒོམ། དེའི་མདུན་གྱི་དམའ་བར་བྲུབ་ཁུང་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་རྒྱ་ཆེ་བ་གཏིང་ཟབ་པ་ཐར་ས་མེད་པའི་རྣམ་པར་བསྒོམས་ལ། རང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་ནི། ཧྲཱིཿདམར་ནག་ལས་འོད་ཟེར་ནག་པོ་འཕྲོས། དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་ཏུ་བསྐྱེད། །གཞན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཕྱག་མཚན་སྔར་དང་འདྲ། མཆོད་བསྟོད་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་སོགས་བྱ། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་ནག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། འོད་ཟེར་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་ནག་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་སྟྭ་རེ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་མཚོན་ཆའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོགས་པ་སྤྲོས། དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགྲིན་པ་ནས་ཞགས་པས་བཅིངས། སྙིང་ག་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ་ནས་བརྡེག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་ཅིང་། རང་དབང་མེད་པར་མདུན་དུ་བཀུག་ནས་གཅེར་བུ་ཤིན་ཏུ་རིད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསམ། ཐལ་མོ་རྡེབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དེ་རྣམས་བྲུབ་ཁུང་ནས་མར་སྤྱིའུ་ཚུགས་སུ་སོང་བར་བསམ་མོ། །གཞན་ཞག་བདུན་དུ་མཚམས་བཅད་ནས་ལས་འདི་བསྒྲུབས་ན། དྲག་ལས་ཅི་བྱེད་ཀྱང་སྔགས་པ་དང་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་ཏེ་ནུས་པ་ཇི་ལྟར་ཆེ་ཡང་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་བོ། །དབང་མཛད་སིནྡྷུ་བཱ་རའི་ཆུ་གཏེར་དང་། །དྲག་ཤུལ་དུས་མཐའི་མེ་ལྕེ་འབར་བའི་འཕྲུལ། །གཅིག་ཅར་སྣང་བའི་ངོ་མཚར་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྟག་ཏུ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་གི་གསུང་རབ་ལ་གཞི་བྱས། དེར་ཅུང་ཟད་མི་གསལ་ཞིང་མ་ཚང་བ་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སོགས་ལས་ཞལ་བསྐངས། ལས་ཚོགས་ཡིག་རྙིང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྦྱར་ཏེ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསྒྲིགས་པའི་དགེ་བས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཡིད་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་གཉིས་འདོད་རྒུར་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།
[edit]

nags rin lugs kyi seng gdong dmar mo'i sgrub rjes las tshogs dang bcas pa mkha' 'gro dgyes pa'i dbyangs snyan/ @#/__/seng gdong ma dmar mo'i sgrub thabs rjes gnang las tshogs dang bcas pa mkha' 'gro dgyes pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so//__// paN chen nags rin lugs/_ oM swa sti/__/khams gsum dbang byed mchil pa rnon po dang /__/phyir zlog rdo rje'i mtshon cha rab 'bar ba/__/lha sngags dbyer med seng gdong DA ki nIr/__/btud nas mkha' 'gro dgyes pa'i dbyangs snyan len/__/'di la gsum/__sgrub pa'i thabs/__rjes su gnang ba/__las kyi tshogs so/__/dang po ni/__dbang dang rjes su gnang ba thob cing dam tshig dang ldan pa'i sgrub pa po stan bde ba la 'dug ste/__skyabs 'gro sems bskyed sngon du 'gro bas/__rang skad cig gis mkha' 'gro ma seng ge'i gdong can du gsal ba'i thugs kar pad nyi'i steng du hrIHlas 'od zer 'phros pas mkha' 'gro ma seng ge'i gdong can la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba oM badz+ra sa mA dzaH__oM badz+ra puSh+pe nas shab+da AHhU~M gi bar gyis mchod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi/__/zhes sogs lan gsum gyis rgyud sbyangs/__sems can thams cad bde ba dang sogs tshad med bzhi bsgom/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+ha rmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 haM/__bdag dang 'khor 'das kyi chos thams cad stong pa nyid du gyur/__stong pa'i ngang las e las chos kyi 'byung gnas gru gsum mthing nag yangs shing rgya che ba/__rtse mo phra ba thur du bstan pa/__gdengs ka che ba gyen du bstan pa'i phyi rol du dur khrod brgyad dang rdo rje'i rwa ba dang /__ye shes kyi me dpung 'bar ba dang bcas pas bskor ba'i dbus su pa~M las pad+ma 'dab ma brgyad pa'i lte bar ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor dang /__ru dra pho mo gan rkyal du bsnol ba'i steng du rang gi sems hrIHdmar po ring cha tsheg drag dang bcas pa/__de las 'od 'phros/__'phags pa mchod/__sems can thams cad kyi don byas hrIHla thim/__de yongs su gyur pa las rang nyid skad cig gis ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can sku mdog dmar mo zhal gcig phyag gnyis ma/__g.yas gser gyi gri gug nam mkha' la 'phyar ba/__g.yon khrag gis gang ba'i thod pa thugs kar 'dzin pa/__g.yon pa'i gru mo na kha T+wAM ga dang bcas pa/__spyan gsum dmar la zlum zhing bgrad pa/__zhal mche ba gtsigs shing ljags 'dril ba/__dbu skra kham ser gyen du brdzes pa/__thod pa skam po lnga'i dbu rgyan dang /__mi mgo rlon pa khrag 'dzag pa lnga bcu'i do shal dang /__stag gi pags pa'i sham thabs can/__phyag rgya lngas brgyan pa/__zhabs g.yas brkyang zhing g.yon bskum pa'i stabs kyis ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa/__de'i dpral bar oM/__mgrin par AH__thugs kar hU~M/__thugs ka'i dbus su hrIHdmar po/__phaiM/__thugs ka'i hrIHlas 'od zer 'phros pas uR+Yan mkha' 'gro'i gling nas mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can la dpa' bo dang mkha' 'gro'i tshogs kyis bskor ba mdun gyi nam mkhar byon/__oM siM ha mu khA DA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da AHhU~M gi bar gyis mchod/__sku mdog dmar mo dgyes pa'i nyams ldan ma/__/bde ba'i nyams ldan dgyes pa'i 'dzum ldan ma/__/thar pa'i lam ston mchog gi dngos grub ster/__/mu stegs tshar gcod drag sngags 'brug ltar sgrogs/__/sngags kyi yig 'brus mkha' 'gro dbang du sdud/__/sangs rgyas bstan srung drag po'i spyod pa mdzad/__/rnal 'byor bar chad zlog la rab brtson ma/__/ye shes mkha' 'gro ma la phyag 'tshal bstod/__/ces bstod/__dzaHhU~M ba~M hoH__gnyis su med par thim/__phaiM/__slar yang thugs ka'i hrIHlas 'od zer 'phros pas/__dbang gi lha rigs lnga 'khor dang bcas pa mdun gyi nam mkhar byon/__de bzhin gshegs pa thams cad kyis bdag la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka ta sa ma ya shrI hU~M/__zhes gsung zhing bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur/__sku gang /__dri ma dag__/chu lhag ma yar lud pa las rnam par snang mdzad kyis dbur brgyan/__bzlas pa ni/__rang gi snying khong stong gi yig rnyeng du/__pa~M las pad+ma dmar po 'dab ma brgyad pa/__de'i steng du ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hrIHdmar po'i mthar rtsa sngags bye ru'i phreng ba ltar g.yas skor du 'khor ba/__zhes gsungs/__dbus su pad+ma dmar po 'dab ma bcu bzhi pa'i lte bar nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hrIH__'dab ma rnams la sngags kyis bskor bar bsams nas sems gtad de/__aHkaHsaHmaHraHtsaHshaHdaHraHsaHmaHraHyaHphaTaHces pa'i bzlas pa ci rigs bya'o/__/'di'i gsang ba thun mong ma yin pa'i man ngag ni/__lte bar mkha' 'gro sde lnga'i sa bon bsgoms pa la yid gtad de/__a ha ri ni sas mgo drangs pa'i yi ge bcu bzhi pa'i bzlas pa byed pa yin no/__/thun 'jog khar gong ltar mchod cing bstod la/__bcom ldan 'das mas bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__zhes gsol ba gdab/__dge ba 'di yis myur du bdag__/seng ge'i gdong can sogs brjod la dge ba bsngo zhing smon lam gdab/__thun mtshams kyi bya ba la 'jug__/bsnyen pa byed na/__thun gsum mam bzhi'i rim pas rtsa sngags 'bum phrag bcu bzhi'am bzhi grub rjes/__a ha ri ni sas thog drangs pa'ang 'bum phrag gcig bzla/__phyi thun gyi mjug tu gtor ma dbul/__/sbyin sreg byed na seng gdong ma sngon mo'i sbyin sreg la kha bsgyur bas 'grub bo/__/gnyis pa rjes su gnang ba ni/__maN+Dal chos 'byung nag po dur khrod rdo ra me ri rnams g.yon skor du bris pa'i dbus su tshon spungs dmar po dgod/__de'i mdun du gri gug__/g.yas su thod pa/__rgyab tu DA ma ru/__g.yon du phur bu rnams dgod/__gal te brgyud 'dzin gyi slob ma thun mong ma yin pa la 'di'i gsang ba'i dbang bskur na/__me long la tsan+dan dmar po/__gi waM/__pad+ma rak+ta gtsang ma rnams sbyar bas a ha ri ni sa zhes mkha' 'gro sde lnga'i sa bon bris pa dang /__sa dmar gyi maN+Da lar chos 'byung gi dbus su hrIH__mtha' skor du yi ge bcu bzhi pa'i sngags bris pa bcas tshom bu'i mdun g.yas g.yon du dgod/__phyogs mtshams su chu gnyis nyer spyod lnga dang /__mdun du gtor ma gru gsum dmar po dang bcas pa mthong ba brgyud pa'i phyag len ltar bsham/__slob dpon gyis mchod pa byin gyis brlabs nas bdag bskyed gong ltar bya/__mdun bskyed bsang sbyangs sogs nas dbur brgyan ces pa'i bar bdag bskyed la cung zad kha bsgyur/__mchod pa byin gyis brlab/__mchod bstod/__gtor ma bla med ltar byin gyis brlab/__oM siM ha mu khA DA ki nI sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__lan gsum mam lngas gtor ma dang /__oM AHhU~M gis nang mchod dbul/__mchod bstod gsol gdab/__mdun bskyed la dmigs pa'i bzlas pa rnams spyi ltar bya'o/__/de nas slob ma rnams 'khrus byas/__sems bskyed gsal 'debs sngon du 'gro bas/__'dir ma hA paN+Di ta nags kyi rin chen la ye shes kyi DA ki nIs dngos su gnang ba'i mkha' 'gro ma seng ge'i gdong can dmar mo'i rjes su gnang ba bsgrub pa la/__slob dpon gyi bya ba dang /__slob ma la bya ba gnyis su yod pa las/__dang po legs par grub zin nas/__gnyis pa khyed rang rnams kyi bya ba la rjes gnang gi sngon 'gro maN+Dal dbul zhing gsol ba gdab pa/__rna ba gtad par bskul ba/__rgyud dag par bya ba rnams su yod pa las thog mar slob dpon la mkha' 'gro ma seng ge'i gdong can dngos yin snyam du mos nas maN+Dal 'bul bar zhu/__de ltar maN+Dal phul nas/__me tog dang bcas pas thal mo sbyar nas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dga' chen khyod bdag ston pa ste/__sogs nas gzhug tu gsol/__/zhes gsol ba btab nas/__gnyis pa rna ba gtad par bskul ba ni/__rtog pa thams cad legs par bsdus nas ni/__/shin tu bsam pa bzang dang ldan pas nyon/__/brjed ngas blo la rdo rje sems sogs kyi/__/bde bar gshegs pa rnams kyis byin mi rlob/__/ces gsungs pa'i don snod kyi skyon gsum spangs te/__gzhan phan byang chub kyi sems dang ldan par gyis shig pa'i don yin/__gsum pa rgyud dag par bya ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can la gzhan yang phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dpa' bo dang rnal 'byor ma'i tshogs bsam gyis mi khyab pas bskor nas bzhugs par mos nas de'i spyan sngar yan lag bdun pa bgyi snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__dkon mchog gsum la sogs nas 'grub par shog ces rgyud dag par bya ba rnams sngon 'gro yin/__dngos gzhi la thog mar rjes gnang gi gzhi dgod pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyis oM swa b+hA wa sogs nas/__thugs ka'i dbus su hrIHyig dmar pos mtshan pa'i mos pa mdzod/__ces pa'i bar bdag bskyed ltar la/__khyed rang rnams kyi sems hrIHdmar po zhes dang /__khyed rang rnams skad cig gis zhes bsgyur/__de nas rjes gnang dngos la thun mong sku gsung thugs kyi rjes su gnang ba dang /__khyad par phrin las bzhi'i rjes su gnang ba dang /__thun mong ma yin pa gsang ba'i dbang bskur ba rnams su yod pa las/__thog mar sku'i rjes su gnang ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon la mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can dngos yin snyam pa'i mos gus mdzad pa'i rkyen gyis slob dpon gyi spyi bo'i oM las 'od zer dpag tu med pa 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can la mkha' 'gro ma bye ba 'bum gyis bskor ba'i sku bsam gyis mi khyab pa spyan drangs te khyed rang rnams kyi spyi bo'i oM la thim/__sku'i byin rlabs zhugs/__lus kyi sgrib pa dag__/bum pa'i dbang thob/__mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi sku dang khyed rang rnams kyi lus dbyer med du byin gyis brlabs pa yin snyam du mos pa mdzod/__ces dang gu gul gyis bdug__DA dril dang bcas sngags brjod do/__/gsung gi rjes su gnang ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyi mgrin pa'i AHlas 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can la mkha' 'gro ma bye ba 'bum gyis bskor ba'i gsung gsang sngags thams cad A li dang kA li'i yig 'bru'i tshogs dpag tu med pa spyan drangs te/__khyed rang rnams kyi mgrin pa'i A la thim pas gsung gi byin rlabs zhugs/__ngag gi sgrib pa dag__/gsang ba'i dbang thob/__mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi gsung dang khyed rang rnams kyi ngag dbyer med du byin gyis brlabs pa yin snyam du mos pa mdzod/__rjes su bzlas pa'i lung gi slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon mdun bskyed dang bcas pa'i thugs ka nas sngags phreng 'phros khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__snying gar gri gug gi lte bar hU~M gi mthar 'khod par mos nas sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__aHkaHsogs/__de brtan par bya ba'i slad du/__slob dpon gyi zhal nas byung ba'i sngags phreng phyi ma spros pa rnams thim/__thugs ka'i 'od zer gyis phyogs bcu'i rgyal ba'i gsung gi byin rlabs sngags kyi rnam par spyan drangs te slob ma'i snying gar thim pas sngags kyi byin rlabs brtan cing nus pa mchog dang ldan par gyur/__me tog 'thor zhing /__bcom ldan 'di la stsal lags kyi/__/'di la 'go bar mdzad du gsol/__des gsung gi byin rlabs thob pa yin no/__/thugs kyi rjes su gnang ba'i don du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyi thugs ka'i hU~M dang hrIHlas 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can mkha' 'gro ma bye ba 'bum gyis bskor ba'i thugs gnyis su med pa'i ye shes phyag mtshan gyi rnam pa gri gug dang /__kha T+wAM ga dang /__thod pa la sogs pa dpag tu med pa spyan drangs te/__khyed rang rnams kyi thugs ka'i hU~M dang hrIHla thim pas thugs kyi byin rlabs zhugs/__yid kyi sgrib pa dag__/shes rab ye shes kyi dbang thob/__mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi thugs dang khyed rang rnams kyi sems dbyer med du byin gyis brlabs pa yin snyam du mos pa mdzod/__sku gsung thugs gsum ka'i rjes su gnang ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyi gnas gsum gyi yi ge gsum las 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can la mkha' 'gro ma bye ba 'bum gyis bskor ba'i sku gsung thugs kyi ngo bo oM AHhU~M las mar me gcig las gnyis chad kyi tshul du spyan drangs te/__khyed rang rnams kyi gnas gsum du yi ge gsum la thim pas sku gsung thugs kyi byin rlabs zhugs/__lus ngag yid gsum gyi sgrib pa dag__/dbang bzhi pa tshig gi sgo nas thob/__mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi sku gsung thugs dang khyed rang rnams kyi lus ngag yid gsum dbyer med du byin gyis brlabs pa yin snyam du mos pa mdzod/__so so'i mtshams rnams su spos rol bya/__de ltar byin gyis brlabs nas/__lus bsam gtan gyi spyod lam dang ldan par byas/__ngag rlung rgyu ba rang sor bzhag__/sems dus gsum gyi rtog pa'i rgyu 'grul thams cad bcad la/__brtan g.yo snod bcud thams cad kyi rtsa ba rang gi sems su shes pa'i nges pa bskyed de/__mdor na sems kyi gshis ci yang ma yin pa/__gdangs bde chen du ma 'gags pa/__rtsal sna tshogs su 'char ba/__bsgom bya sgom byed las 'das pa nam mkha' lta bur shes par byas te/__de'i ngang la cung zad cig mnyam par 'jog mdzod/__de rnams ni bum dbang la sogs pa'i dbang bzhi'i don yin no/__/mtha' rten gtor ma la brten nas bka' bsgo ba ni/__gtor ma 'di nyid ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong can dmar mo la 'khor mkha' 'gro ma bye ba 'bum sdes bskor bar dngos su bsgoms nas/__de la mos gus drag po dung ba byas pas/__de nyid 'ur 'ur chem chem khyed rang rnams kyi spyi bor byon/__phyi nang gi bar chad thams cad srung ba dang /__gnod byed gdon bgegs log 'dren/__mthu gtad sbyor ba ngan pa byed pa'i byad ma thams cad zhal du dmar chom chom gsol/__rab 'byams dbang dang mngon spyod kyi phrin las ma lus pa bsgrubs pa'i mos pa mdzod/__ces brjod la gtor ma spyi bor gzung zhing sngags brjod/__/gnyis pa khyad par gyi rjes su gnang ba la/__gri gug sogs phyag mtshan rnams so sor gtad nas zhi rgyas dbang drag gi phrin las rab 'byams bsgrub par rjes su gnang ba'i mos pa mdzod/__skal ldan rigs kyi bu khyod la/__/sangs rgyas kun gyis byin brlabs pa/__/gri gug mtshan ma'i dbang bskur bas/__/zhi ba'i las kyi dbang thob shog__/oM badz+ra shIn+ta ku ru ab+hi Shiny+tsa hU~M/__skal ldan rigs kyi bu khyod la/__/sangs rgyas kun gyis byin brlabs pa/__/bdud rtsi thod pa'i dbang bskur bas/__/rgyas pa'i las kyi dbang thob shog__/oM badz+ra puSh+tiM ku ru a b+hi Shiny+tsa hU~M/__skal ldan rigs kyi bu khyod la/__/sangs rgyas kun gyis byin brlabs pa/__/sgra snyan rnge'u chung dbang bskur bas/__/dbang gi las kyi dbang thob shog__oM badz+ra wA shaM ku ru a b+hi Shits+tsha hU~M/__/skal ldan rigs kyi bu khyod la/__/sangs rgyas kun gyis byin brlabs pa/__/phrin las phur bu'i dbang bskur bas/__/drag po'i las kyi dbang thob shog__oM badz+ra mA ra ku ru ab+hi Shiny+tsa hU~M/__gsum pa brgyud 'dzin gyi slob ma la thun mong ma yin pa'i byin rlabs gsang ba'i dbang bskur bya ba'i slad du/__mdun gyi me long la mkha' 'gro rigs lngar gsal ba gnas lngar thim pa'i mos pa mdzod/__ces brda sbyar la maN+Dal gnas lngar gtugs/__sa dmar gyi maN+Dal nas slob dpon gyis mtheb srin gyis blangs te/__spyi bor thig le gcig byas la/__rigs bdag bla mar mos shig__/ces brjod/__dpral bar thig le byas te/__lus lha skur sgoms shig ces pa'i brda yin no/__/zhes brjod/__aHkaHsaHmaHsogs sngags brjod bzhin snying gar thig le bcu bzhi bkod de/__snying ga'i thig le yig 'bru bcu bzhir gyur pa'i mos pa mdzod/__/ces brjod/__lte bar thig le lnga bkod la/__khyed rang rnams kyi lte bar ye shes kyi mkha' 'gro mthing dkar ser dmar ljang gu'i mdog can gri thod 'dzin pa'i skur lam ste gyur pa la rang 'dra ba'i ye shes pa spros nas thim pas dam ye dbyer med du byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__de ltar byin gyis brlabs pa de nyid brtan par bya ba'i slad du/__me long gi yi ge bdud rtsis bkrus te spyi bor blug pa dang /__khong du btung ba dang /__khrus byas pas lha sngags kyi byin rlabs ma lus pa brtan cing nus ldan du byas pa'i mos pa mdzod/_/ces brda sbyar la nang mchod kyis bkrus te/__sngags brjod bzhin du spyi bor blug pa sogs bya'o/__/des rjes gnang gi dngos gzhi grub nas/__dam tshig khas blang gtang rag gi maN+Dal/__lus longs spyod 'bul ba/__dge ba bsngo ba rnams spyi ltar byas la slob ma rnams rang gnas su gtang /__slob dpon gyis rjes chog gi mchod pa kha gsos la bsang sbyangs byin gyis brlab/__mchod bstod gsol gdab/__yi ge brgya pa lan gsum gyi mthar/__ma 'byor pa dang sogs kyis nongs pa bshags/__oM/__khyed kyis sems can don kun mdzad/__/sogs kyis mdun bskyed kyi ye shes pa gshegs/__dam tshig pa rang la thim par bsam/__bsngo smon bkra shis bya'o/__/gsum pa las kyi tshogs la bdun las/__dang po dbang du bsdu bar 'dod na/__bsnyen pa sngon du song ba'i rnal 'byor pas/__bdag nyid mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can du gsal ba'i thugs ka'i hrIHlas 'od zer kha dog dmar po zhags pa dang lcags kyu'i rnam pa can dpag tu med pa 'phros/__'od zer de'i sna la yang mkha' 'gro ma zhags pa dang lcags kyu thogs pa dpag tu med pa steng 'og phyogs bcur 'phros pas lha dang mi dang 'gro ba sems can thams cad la mkha' 'gro ma de rnams kyi 'od zer phog__/bdag la chags pa'i sems dung dung skyes par bsam/__mkha' 'gro ma de rnams kyis kyang 'gro ba sems can thams cad kyi ske nas zhags pas bcing /__snying gar lcags kyu btab nas rang dbang med par bkug ste bdag gi dbang du bsdus par bsam/__mkhas pa dbang du sdud na/__mgrin pa nas zhags pas bcing /__lce la lcags kyus btab ste rang dbang med par bdag gi dbang du bsdus par bsam/__bud med dbang du sdud na/__mgrin pa nas zhags pas bcing /__mtshan ma nas lcags kyus btab la rang dbang med par bdag gi dbang du bsdus par bsam mo/__/gnyis pa nor sgrub tu bya bar 'dod na/__'od zer gong ltar spros pas phyi'i rgya mtsho la sogs pa nas yid bzhin gyi nor bu rin po che sogs gang 'dod bkug ste 'od zer gyi sna la phrul phrul du yod par bsam mo/__/gsum pa tshe sgrub tu byed na/__snying ga'i hrIH'i gnas su pad+ma nyi gdan gyi steng gser gyi rdo rje sor bzhi pa rtse lnga pa gyen la langs pa gcig bsgoms la/__rdo rje las 'od zer kha dog dmar po dpag tu med pa 'phros pas/__phyi'i rgya mtsho na yod pa'i bdud rtsi dang /__de bzhin gshegs pa dang /__dpa' bo dang /__dpa' mo rnams kyi thugs ka nas bdud rtsi bkug__/rang dang rdo rje la thim pas rdo rje'i srog 'grub par bsam mo/__/bzhi pa DA ki nI'i lam srung thun mong ma yin pa ni/__byes la 'gro ba'i tshe/__khyim nas phyir byung ba dang /__rkang pa g.yon pa'i 'og nas sa blangs la/__de la sngags nyi shu rtsa gcig bzlas te rang gar 'gro ba'i mdun nas brtsams te phyogs mtshams dang steng 'og rnams su gtor/__lcags kyi ral gri so gcig pa rang gi gnas nas gang du 'gro ba'i mdun der sna zug pa gcig bsgom/__rang ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can du bsgoms nas sngags 'di bzla bzhin pas 'gro'o/__/des dgra dang gnod byed kyi rigs gang dang yang mi 'phrad cing /__/'phrad kyang glags rnyed par mi 'gyur ro/__/lnga pa srung ba'i rig pa 'bri ba ni/__shog bu la byang sems dmar pos byug__/yi ge bcu bzhi pa'i yig 'bru re la rnam bcad tsheg drag dang bcas te bris pa'i steng du/__stag lo ma'i srin lag gi khrag gis byugs la/__de'i steng du byang sems dkar pos byug__/khyad par du gal che ba pho mo ma ning gi yi ge maHraHtsaHgsum la/__rdzas gsum so sor byug pa ni/__dom mkhris/__gi waM/__gla rtsi gsum lugs ldog tu byug__/gzhan rnams la byug mi dgos/__sangs rgyas stong gi byin gyis brlabs pa'i sngags ring 'di la yig 'bru brgyad cu rtsa brgyad yod pa tsheg med du shog bu la bris la/__rdzas gzhan rnams byug mi dgos/__sngags ring thung gnyis ka la dri bzang gis byug__/smyug ma'i srog shing la dar sngon pos dril/__de'i steng yi ge bcu bzhi pa mjug nas dril/__de'i steng du sngags ring yang mjug nas dril/__de dar sna lngas dril te/__de yang sngon po nang /__dkar po steng du bya/__gzhan rnams nges med du dril/__/de'i steng du la cha la rin chen lnga dang /__gri lcags kyi phye ma rnams bsres la dril/__de nas lug gi mar gyis mar me byas la de'i du bas bdug__/de'i steng tshos kyis byugs la/__ra lug gi rlig lpags kyis rgyun bu byas la/__smyug ma'i srog shing gi nang nas drangs la de'i steng du rang byung gi me tog gis byugs la rab gnas byas nas dpung pa g.yon pa la btags na bar chad gang gis kyang mi tshugs shing /__ri gzar gyi rbab kyang gyen la bzlog par the tshom med do/__/'di byed pa'i dus su tshogs 'khor byed pa gal che'o/__/'di'i sngags ring thung gnyis ka rab gser/__'bring dngul/__tha ma rgya snag gis yi ge phreng re re la rdzogs par 'bri'o/__/sngags ni 'di'o/__/aHkaHsaHmaHraHtsaHshaHdaHraHsaHmaHraHyaHphaT+raH__oM ha ha ha sa ma sa ta ka tsha tsir ling sad sar rbad khar saM naM mo nur marga ha la sha la daM ya b+h+yo ni oM krug le hrIHswA hAH__ka sa la sod ma sarba tra ma saM tsa la bi ku la ye swA hAH__ku ma khar chad ba liM de na sa sa suHoM kring kring swA hAH__mkha' 'gro ma 'bum gyi srog snying /__dgra bgegs thams cad thal bar rlog pa'i gsang sngags/__lus la btags pas mi mthun pa'i phyogs gang gis kyang mi tshugs/__/gzhan yang phan yon bsam gyis mi khyab bo/__/'di nangs zhogs bzhin nyi shu rtsa gcig re ma chag par bzlas na mi mthun pa'i phyogs thams cad gang gis kyang mi tshugs so/__/phyogs ngan bdud gcod steng 'gro na nas la nyer gcig bzlas la phyed 'gro phyogs su gtor zhing /__phyed mgul du btags nas phyin na phyogs ngan bdud gcod las grol lo/__/byol song la btags na jag rkun dang gcan gzan kha 'ching ngo /__/drug pa rmi lam ngan pa zlog na/__kha mal zhabs la bstan/__sngags 'di brgya'am nyer gcig brjod nas/__lag mthil nyi zlar gsal ba'i bar du rmi lam ngan pa'i gzugs brnyan thams cad thal ba bun bun du btang bar bsams la thal mo theng drug gdab bo/__/bdun pa yang zlog drag las drag po byed na/__kha nub tu phyogs par bltas shing /__stan nag po mgo mjug ldog la gding /__gos nag po mgo mjug dang phyi nang ldog la gyon/__l+h+wam sna sbrel la phrag pa g.yon la bkal/__zhwa mo phyi nang ldog pa mgo mjug bsgyur ba stan la gding /__rang nyid mtho sa na yod par bsgom/__de'i mdun gyi dma' bar brub khung gru gsum mthing nag rgya che ba gting zab pa thar sa med pa'i rnam par bsgoms la/__rang ye shes kyi mkha' 'gro ma'i rnal 'byor la gnas pa'i tshul ni/__hrIHdmar nag las 'od zer nag po 'phros/__dgra bgegs thams cad tshar bcad tshur 'dus yongs su gyur pa las/__rang nyid ye shes kyi mkha' 'gro ma sku mdog dmar nag tu bskyed/__/gzhan rgyan cha lugs phyag mtshan sngar dang 'dra/__mchod bstod dbang bskur rgyas gdab sogs bya/__sku las 'od zer dmar nag dpag tu med pa 'phros/__'od zer re re la yang mkha' 'gro ma dmar nag zhags pa dang lcags kyu s+t+wa re la sogs pa mdor na mtshon cha'i tshogs dpag tu med pa thogs pa spros/__dgra bgegs thams cad kyi mgrin pa nas zhags pas bcings/__snying ga nas lcags kyus btab nas brdeg pa la sogs pa byed cing /__rang dbang med par mdun du bkug nas gcer bu shin tu rid pa'i rnam pa can du bsam/__thal mo rdeb pa dang dus mnyam du de rnams brub khung nas mar spyi'u tshugs su song bar bsam mo/__/gzhan zhag bdun du mtshams bcad nas las 'di bsgrubs na/__drag las ci byed kyang sngags pa dang rgyal po la sogs te nus pa ji ltar che yang las thogs med du 'grub bo/__/dbang mdzad sin+d+hu bA ra'i chu gter dang /__/drag shul dus mtha'i me lce 'bar ba'i 'phrul/__/gcig car snang ba'i ngo mtshar rab 'byams kyis/__/phan bde'i dge mtshan rtag tu rdzogs gyur cig__/ces pa'ang ma hA paN+Di ta nam mkha' dpal bzang gi gsung rab la gzhi byas/__der cung zad mi gsal zhing ma tshang ba rnams sgrub pa'i thabs rin chen 'byung gnas sogs las zhal bskangs/__las tshogs yig rnying ji lta ba bzhin sbyar te bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsgrigs pa'i dge bas dngos grub rnam pa gnyis kyis yid can mtha' yas pa'i don gnyis 'dod rgur 'byung ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM// [�]

Footnotes

Other Information