JKCL-KABUM-07-JA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀྱཻ་རྡོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།
Wylie title kyai rdor lhan skyes kyi sgrub thabs JKCL-KABUM-07-JA-014.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 14, Pages 311-312 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kyai rdor lhan skyes kyi sgrub thabs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 311-312. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Deity kye rdo rje
Colophon

།ཅེས་པའང་འཁྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang 'khrul zhig rdo rjes lha rdzas bcas gsung bskul ngor/__pad+ma ye shes rdo rjes bris pa'o/__/sarba dA mang+ga laM//

[edit]
ཀྱཻ་རྡོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། །མདུན་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་ལ། ན་མོ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷར། །གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར། །ཀྱཻ་ཡི་རྡོ་རྗེ་བསྒོམ་པར་བགྱི། ཨཱཿསྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་གཉིས། །དབྱེར་མེད་རིག་པ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། །པདྨ་ཉི་མ་བདུད་བཞིའི་གདན། །དེ་སྟེང་ཧཱུྃ་བབ་ཡོངས་གྱུར་ལས། །དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཧེ་རུ་ཀ། སྟོན་ཀའི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་སྔོ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཁྲོ་བོ་ཡི། །གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་གསལ། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་བསྣམས། །གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་བཀང་། །ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ཞིང་མཆན་གཡོན་དུ། །ཁ་ཊྭཱྃ་དཀུར་བརྟེན་བདག་མེད་སྔོ། །གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པས་འཁྲིལ། །ཞབས་གཡས་བརྐྱངས་ཤིང་གཡོན་བསྐུམ་པ། །གར་སྟབས་བདུད་བཞིའི་གདན་ལ་བརྫིས། །སྤྱི་བོ་མགྲིན་པ་སྙིང་ག་རུ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ། །དཀར་དམར་ནག་པ་ཁྲོ་བོའི་གཟུགས། །གྲི་ཐོད་འཛིན་ཅིང་གར་གྱིས་འགྱིང་། །ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་ཐིམ། །དབང་ལྷའི་དབང་བསྐུར་དབུ་གཙུག་ཏུ། །མི་བསྐྱོད་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་བརྒྱན། །ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་སྔོན་ལས། །སྔགས་ཕྲེང་འཕྲོས་ཤིང་མགལ་མེ་ལྟར། །ཡབ་ཡུམ་སྔགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས། །སྣོད་བཅུད་སྦྱངས་ཤིང་བྱིན་རླབས་བསྡུས། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། །སྔགས་ནི། ཨོཾ་དཱེ་ཝ་པི་ཙུ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཡབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་། །ཨོཾ་ཨཱཿཨོཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཡུམ་གྱི་སྔགས་སོ། །ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས། །སྣོད་བཅུད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །རང་ཡང་མི་དམིགས་ངང་དུ་བཞག །སླར་ཡང་རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གིས་གནས་གསུམ་བསྲུང་། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་བསྔོ་བར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་འཁྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

kyai rdor lhan skyes kyi sgrub thabs bzhugs so/__/mdun mkhar skyabs yul gsal btab la/__na mo/__bla ma mchog gsum yi dam lhar/__/gus pas skyabs mchi mkha' mnyam 'gro/__/bla med byang chub mchog thob phyir/__/kyai yi rdo rje bsgom par bgyi/__AHstong pa nyid dang snying rje gnyis/__/dbyer med rig pa hU~M sngon po/__/pad+ma nyi ma bdud bzhi'i gdan/__/de steng hU~M bab yongs gyur las/__/dgyes mdzad rdo rje he ru ka/__ston ka'i nam mkha' bzhin du sngo/__/zhal gcig phyag gnyis khro bo yi/__/gar dgu'i nyams dang ldan par gsal/__/phyag g.yas rdo rje rtse dgu bsnams/__/g.yon pas thod pa khrag gis bkang /__/thugs kar bsnol zhing mchan g.yon du/__/kha T+wA~M dkur brten bdag med sngo/__/gri gug thod khrag bsnams pas 'khril/__/zhabs g.yas brkyangs shing g.yon bskum pa/__/gar stabs bdud bzhi'i gdan la brdzis/__/spyi bo mgrin pa snying ga ru/__/sku dang gsung dang thugs rdo rje/__/dkar dmar nag pa khro bo'i gzugs/__/gri thod 'dzin cing gar gyis 'gying /__/thugs ka'i hU~M las 'od 'phros pas/__/ye shes spyan drangs dbyer med thim/__/dbang lha'i dbang bskur dbu gtsug tu/__/mi bskyod rigs kyi bdag pos brgyan/__/thugs kar nyi steng hU~M sngon las/__/sngags phreng 'phros shing mgal me ltar/__/yab yum sngags kyi 'phro 'du yis/__/snod bcud sbyangs shing byin rlabs bsdus/__/mchog thun dngos grub thob par gyur/__/sngags ni/__oM dA+e wa pi tsu badz+ra hU~M hU~M hU~M phaT swA hA/__zhes yab kyi snying po dang /__/oM AHoM hU~M phaT/__yum gyi sngags so/__/ci nus bzlas mthar/__bcom ldan 'das kyis byin gyis rlobs/__/mchog thun dngos grub stsal du gsol/__/rang gi thugs nas 'od 'phros pas/__/snod bcud 'od zhu rang la thim/__/rang yang mi dmigs ngang du bzhag__/slar yang rang nyid he ru ka'i skur gyur/__oM AHhU~M/__gis gnas gsum bsrung /__dge ba 'di yis myur du bdag__/dgyes pa rdo rje 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog__/ces bsngo bar bya'o/__/ces pa'ang 'khrul zhig rdo rjes lha rdzas bcas gsung bskul ngor/__pad+ma ye shes rdo rjes bris pa'o/__/sarba dA mang+ga laM//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: