rta zhal yid bzhin rgya can

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ (rta zhal yid bzhin rgya can)

6 Texts

ཅ་
36
251-258
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་དུག་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་ནད་སེལ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ bcom ldan 'das sman gyi bla ma'i byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa dug gsum rgyu 'bras nad sel bdud rtsi'i bum pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
37
259-268
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། ཀླུ་གཤེད་གསང་བདག་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་མི་སྲུན་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆ།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ klu gshed gsang bdag gtum po'i sgrub thabs dbang chog dang bcas pa mi srun mthar byed rdo rje'i mtshon cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
38
269-278
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཕོ་ཉ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ་བགེགས་དཔུང་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆེན།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ gu ru drag po'i pho nya yak+sha me dbal gyi sgrub thabs dbang dang bcas pa bgegs dpung mthar byed rdo rje'i mtshon chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
39
279-286
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། ལྕགས་སྡིག་མེ་རླུང་རབ་འཁྲུག་གི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་བདུད་སྡེ་མཐར་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མེ་གཟེར།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ lcags sdig me rlung rab 'khrug gi byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa bdud sde mthar byed ye shes me gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
40
287-314
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། རྟ་མགྲིན་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ rta mgrin khams gsum zil gnon lha bcu bdun ma'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa dbang chen dgyes pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
41
315-319
རྟ་ཞལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་ཅན་ལས། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་བྱིན་རླབས་འཆི་མེད་སྲོག་གི་དཔལ་སྟེར།
rta zhal yid bzhin rgya can las/ mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi myong grol bdud rtsi'i byin rlabs 'chi med srog gi dpal ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)

Debug data: