JKCL-KABUM-07-JA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་།
Wylie title sgrol dkar sgrub thabs nyung ngu JKCL-KABUM-07-JA-007.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 7, Pages 273-274 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sgrol dkar sgrub thabs nyung ngu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 273-274. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Deity sgrol ma dkar mo
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/concise-white-tara-sadhana
Colophon

།ཞེས་པའང་རྡོ་གྲུབ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཁ་ཏོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/zhes pa'ang rdo grub bla ma bstan 'dzin gyi kha ton du chos kyi blo gros pas so//

[edit]
སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་བཞུགས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་སོགས་ལན་གསུམ། ཨོཾ་སྭཱ་བྷ་ཝ་སོགས་ཀྱིས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་། །ཏཱྃ་ཡིག་དཀར་པོ་ཡོངས་གྱུར་ལས། །རང་ཉིད་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་མཆོག་སྦྱིན། །གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་བསྣམས། །ཞི་འཛུམ་ཟླ་བའི་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གསལ། །གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ་གསུམ་དང་། །ཐུགས་དབུས་ཟླ་སྟེང་ཏཱྃ་དཀར་པོ། །འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿགཉིས་མེད་ཐིམ། །དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་དབང་བསྐུར་ཞིང་། །ཆུ་ལྷག་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་ལས། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན་གྱུར། །ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་རང་བཞིན་གྱི། །འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་དབུས། །ཏཱྃ་དང་རྩིབས་ལ་འབྲུ་བརྒྱད་གསལ། །འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་བྱིན་རླབས་བསྡུས། །ཁྱད་པར་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་རྣམས། །འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པས་དྲངས། །ཐུགས་ཀའི་འཁོར་ལོར་ཐིམ་པ་དང་། །དེ་ལས་བདུན་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས། །ལུས་གང་དུས་མིན་འཆི་བ་སྦྱངས། །ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམས། ཡི་གེ་བཅུ་པ་དང་། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མཱ་མཱ་ཨཱ་ཡུར་པུནྱེ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཐུན་མཐར། རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིས། །བདག་སོགས་དུས་མིན་འཆི་བ་སྦྱངས། །འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ངང་དུ་བཞག །སླར་ཡང་རང་ཉིད་སྒྲོལ་མའི་སྐུར། །ལམ་གྱིས་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གྱུར། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་སོགས་ཀྱིས་དགེ་བསྔོ་བྱའོ། །ཞེས་པའང་རྡོ་གྲུབ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཁ་ཏོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

sgrol dkar sgrub thabs nyung ngu bzhugs/__/sangs rgyas chos dang sogs lan gsum/__oM swA b+ha wa sogs kyis stong par sbyangs/__stong pa'i ngang las pad zla'i steng /__/tA~M yig dkar po yongs gyur las/__/rang nyid rje btsun sgrol ma dkar/__/zhal gcig phyag gnyis g.yas mchog sbyin/__/g.yon pas skyabs sbyin ut+pal bsnams/__/zhi 'dzum zla ba'i rgyab yol can/__/dar dang rin chen rgyan gyis spras/__/snang la rang bzhin med par gsal/__/gnas gsum oM aHhU~M gsum dang /__/thugs dbus zla steng tA~M dkar po/__/'od 'phros ye shes spyan drangs gyur/__/dzaHhU~M ba~M hoHgnyis med thim/__/dbang lha spyan drangs dbang bskur zhing /__/chu lhag gyen du 'khyil ba las/__/'od dpag med kyis dbur brgyan gyur/__/thugs kar zla ba'i rang bzhin gyi/__/'khor lo dkar po rtsibs brgyad dbus/__/tA~M dang rtsibs la 'bru brgyad gsal/__/'od 'phros 'phags mchod byin rlabs bsdus/__/khyad par 'khor 'das tshe bcud rnams/__/'od zer bdud rtsi'i rnam pas drangs/__/thugs ka'i 'khor lor thim pa dang /__/de las bdun rtsi'i rgyun babs pas/__/lus gang dus min 'chi ba sbyangs/__/tshe yi dngos grub thob par bsams/__yi ge bcu pa dang /__oM tA re tut+tA re tu re mA mA A yur pun+ye dz+nyA na puSh+TiM ku ru swA hA/__thun mthar/__rje btsun bcom ldan 'das ma yis/__/bdag sogs dus min 'chi ba sbyangs/__/'chi med tshe dang ye shes kyi/__/byin rlabs dngos grub stsal du gsol/__/lhar snang 'od gsal dbyings su thim/__/zab zhi spros bral ngang du bzhag__/slar yang rang nyid sgrol ma'i skur/__/lam gyis gsal ba'i gnas gsum du/__/oM AHhU~M gis mtshan par gyur/__/dge ba 'di yis sogs kyis dge bsngo bya'o/__/zhes pa'ang rdo grub bla ma bstan 'dzin gyi kha ton du chos kyi blo gros pas so//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: