JKCL-KABUM-05-CA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་ཕུབ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
Wylie title rgyud lugs 'jam dpal zhi ba'i dkyil 'khor gyi sgrub pa'i khog phub rin chen phreng mdzes JKCL-KABUM-05-CA-002.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 2, Pages 45-95 (Folios 1a1 to 26a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön སར་བན་ཕྱོགས་མེད་ (sar ban phyogs med)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rgyud lugs 'jam dpal zhi ba'i dkyil 'khor gyi sgrub pa'i khog phub rin chen phreng mdzes. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 45-95. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Initiations in the Maṇḍala - dkyil 'khor dbang chog - dkyil chog  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs  ·  Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
Cycle འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ ('jam dpal rdzogs pa chen po)
Deity 'jam dpal dbyangs
Colophon

།ཅེས་གསར་བན་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་གཏེར་བྱོན་སོགས་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཁོག་ཕུབ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཇང་པ་དགེ་སློང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ནས་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་ཞིང་། རྒྱུད་སྡེའི་མཁན་སློབ་འགས་ཀྱང་གསུང་གིས་བསྐུལ་བར་བརྟེན་༧འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེས་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྒྲུབ་གཞུང་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ཁང་བཤད་སྒྲུབ་ནོར་བུའི་ལྷུན་པོའི་ཡང་རྩེར་སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཟིམ་ཁང་མི་ཕམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གདུང་རྟེན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དྲུང་དུ་ཤིང་ཕག་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉེར་བདུན་གཉིས་ལ་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ཕྱོགས་བརྒྱར་རྒྱས་ཤིང་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་དུས་རྟག་ཏུ་རོལ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །།། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། །།

/ces gsar ban phyogs med kyi gter byon sogs 'jam dpal rdzogs pa chen po'i sgrub thabs kyi khog phub rin chen phreng mdzes zhes bya ba 'di ni 'jang pa dge slong 'gyur med rdo rje nas nan tan du bskul zhing /__rgyud sde'i mkhan slob 'gas kyang gsung gis bskul bar brten 7'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'am gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ges bka' gter gyi sgrub gzhung rnams la brten nas kaHthog rdo rje gdan gyi rgyud sde lha khang bshad sgrub nor bu'i lhun po'i yang rtser skyabs mgon thams cad mkhyen pa'i gzim khang mi pham thams cad mkhyen pa'i gdung rten 'jam dpal ye shes sems dpa'i drung du shing phag nag pa zla ba'i tshes nyer drug nyer bdun gnyis la rdzogs par bris pa 'dis kyang gsang chen rdo rje theg pa'i bstan pa rin po che bshad dang sgrub pas phyogs brgyar rgyas shing grub gnyis kyi rgya mtshor dus rtag tu rol pa'i rgyur gyur cig__///__sarba dA mang+ga laM/__//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་ཕུབ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭཱ་ཡ། །གཟོད་ནས་སྤྲོས་པའི་དྲྭ་བ་ཀུན་ཆོད་ཅིང་། །སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ལྷ། །འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བློ་མཆོག་ཟབ་མོའི་གཏེར། །བླ་མ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །གང་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྙིང་ནི། །ཨོ་རྒྱན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་ལས། །བྱོན་པའི་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར། །སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་ག་དབྱེ་བར་བྱ། །དེ་ལ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་འཇམ་དཔལ་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོར་བརྩོན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲོས་བཅས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པས་སྒྲུབ་གཞི་རིག་སྟོང་གཉུག་མ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་ཉིད། སྒྲུབ་ཆོས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉེ་ལམ་ཟབ་མོས། བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གྱི་བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་དུས་དང་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་གྲུབ་པའོ། །དེ་ལས་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཕྱོགས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་སྤྲོས་བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ལ། སྔོན་འགྲོ་དང་། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ས་ཡི་ཆོ་ག་དང་། སྟ་གོན་གྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ས་བརྟག་པ་ནི་གཙུག་ལག་གི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་དཔྱད་ལ། ས་བསླང་བ་ལ། སྣང་བ་དང་། མི་སྣང་བ་ལས་བསླང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ས་ཡི་བདག་པོ་ལ་རིན་གཞལ་ཏེ་རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱ། གཉིས་པ་ནི། གང་དུ་བྱ་བའི་གནས་དེར་ཕྱག་དར་དང་བརྐྱང་ནུལ་ལེགས་པར་བྱ་ཞིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཀྲམ། བླ་བྲེ་དང་འཕན་གདུགས་སོགས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན། རྒྱལ་ཆེན་ཐོ་བྱང་མཆོད་གཏོར། དམ་སྲི་མནན་ཆས། གསེར་སྐྱེམས། ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་གདབ་ཆས། དབང་མཆོག་གི་ཕུར་བུ་སོགས་ས་ཆོག་ལ་དགོས་པ་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས། ས་ཆོག་དངོས་ལ། སྟེགས་ཀྱི་ཁར་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང་། ཉེར་སྤྱོད་སྦྲེང་ཚར། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་དྲི་ཡི་ཐིག་ལེར་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པ་དང་། མདུན་ཕྱོགས་ས་ལྷའི་མཆོད་པ་ཆུ་གཉིས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་དཀར་གཏོར་པད་འདབ་ཅན་བཤམས། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བདག་བསྐྱེད་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་བཏང་ནས་བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡང་དང་བཅས་པའི་རྗེས། མཆོད་གཏོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊཿཀྱིས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་། །བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ། །ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པ་བཅས། །རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་བར་བརྗོད། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ། །གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྱིན་བརླབས། ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་ག་ག་ན་ཁཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས། ས་གཞི་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། དེར་འབྱུང་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་རི་རབ་དང་བཅས་ཤིང་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞིར་གུར་མེ་འོད་དང་བཅས་པར་བསམ་ནས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་པར་བཞག་སྟེ། ཨོཾ་མེ་དི་ནི་བཛྲི་བྷ་ཝ་བཛྲ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་ས་ལ་ལན་གསུམ་བཞག་ནས། རང་གི་མདུན་དུ་ས་ཡི་ལྷ་མོ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་མཛེས་སྡུག་མཚུངས་པ་མེད་པ་ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ས་འོག་ནས་ཐོན་པར་བསམ། ཨོཾ་པྲི་ཐི་དེ་ཝཱི་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཨོཾ་པྲི་ཐི་དེ་ཝཱི་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ༴བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། སྤོས་དང་རྡོར་དྲིལ་བཅས། ཧཱུྃ། སྐྱོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དང་ཁྱད་པར་ལས། །ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ལ། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ནི་དཔང་དུ་གྱུར། །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐྱོབ་པ་ཡིས། །བདུད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་བཅོམ་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བདག་ཀྱང་བདུད་སྡེ་ལས། །རྒྱལ་བར་བྱ་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི། །བདག་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་ཕྱིར། །མཆོད་འབུལ་དཔང་མཛོད་ས་འདི་ཞུ། །འབྱུང་པོ་ས་ཡི་བདག་པོ་རྣམས། །གནས་རྟེན་གཞན་དུ་སྤོ་བ་དང་། །ས་འདིར་བཀྲ་ཤིས་མཛད་དུ་གསོལ། །ལན་གསུམ། ཞེས་གསོལ་བས་ལྷ་མོ་དགྱེས་པའི་མདངས་ཕྱུང་སྟེ། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་མཛོད། །དགའ་བ་ཆེན་པོས་ལས་སྒྲུབས་ཤིག །ཅེས་གནང་བ་བྱིན་ནས་ས་དེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་། ཚོམ་བུ་མཆོད་གཏོར་བསྡུ། ས་སྦྱང་བ་ནི། བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུྃ་ཡིག་གཅིག་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྲས་སུ་དགོངས། ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྤུན་དང་གྲོགས་སུ་དགོངས། མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ལ་ཕོག་པས་རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོར་དགོངས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས། འོད་ཟེར་སླར་འདུས་ནས་སའི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་གཞི་མཉམ་ཞིང་རེག་ན་བདེ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྡན་པར་བསམ་མོ། །བསྲུང་བ་ནི། བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན། གཡོན་སྡིག་མཛུབ་མཛད་པ་དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཡུམ་བེ་ཏ་ལཱི་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་སྐུར་གྱུར་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཁྲོ་ཆུང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་གང་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ། ཛ་ལ་མ་ལ་ཀ་ར་ལ་པྲ་ཛ་ལ་སུ་ཏ་སུ་ཏ་སརྦ་ག་ཏ་ཡ་ནི་བྱི་བར་ཤོ་ཥ་ཡ་ཧཱུྃ་ཏྲ་ཊ། ཧྲཱིཿལས་ཕུར་པ་སྐད་ཅིག་གིས་དབང་མཛད་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་འཇིགས་ཤིང་རྔམས་པ་དབང་གི་རྟ་སྐད་འཚེར་བས་བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་ཟིལ་གྱིས་མནན་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊཿས་གཞིར་བཏབ་པས་དབང་དུ་བྱས་པར་བསམ། ས་གཟུང་བ་ནི། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་འཁོད་ནས། བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་དུ་གསལ་པའི་མིག་གཡས་སུ་མ་ལས་ཉི་མ། གཡོན་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བ། སྣ་རྩེར་ཡྃ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་གིས་མཚན་པར་གྱུར། བགེགས་རྣམས་ཉི་མ་ལས་བྱུང་བའི་མེས་བསྲེགས། ཟླ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཆུས་བཀྲུས། སྣ་རྩེའི་རླུང་གིས་བཤིགས་ཤིང་འཐོར་བར་བསམ་ལ། མིག་གི་རྫི་མ་འདྲེན་པ་འབར་བའི་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་བལྟ་ཞིང་རྡོ་རྗེ་གསོར་བ་དང་། དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་ཞིང་། ཧཱུྃཿཡང་དག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །གཉིས་འཛིན་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་བདུད། །འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་བྱུང་བས༔བརླག་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་སོང་༔ལས་རྡོར་ནས་གུ་གུལ་གྱིས་བདུགས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡུངས་ཀར་བྲབ་སྟེ། སུམྦྷ་ནི༴བརྗོད་བཞིན་གཡས་སུ་བསྐོར། རྡོར་དྲིལ་དང་བཅས་པའི་ལག་གཉིས་དཀུར་བརྟེན་ཏེ། རྐང་མཐིལ་དུ་ཧཾ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་མཚན་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པ་དང་། འབར་བའི་རྡོ་རྗེའི་གོམ་སྟབས་ཀྱིས་ལན་གསུམ་དུ་བཅག་ནས་སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་དུ་འཁོད་དོ། །ཨོཾ་ཨིནྡྲཱ་ཡ་ཛཿཡ་མཱ་ཡ་ཛཿབ་རུ་ཎཱ་ཡ་ཛཿཀུ་བེ་རཱ་ཡ་ཛཿཨགྣཱ་ཡ་ཛཿནི་རི་ཏཱ་ཡ་ཛཿབྷེ་རཾ་པཱ་ཡ་ཛཿཨི་ཤྭ་ནཱ་ཡ་ཛཿཚནྡཱ་ཡ་ཛཿསུ་ཏི་ཏཱ་ཡ་ཛཿཨེ་ར་པ་ཏཱ་ཡ་ཛཿཕུར་པ་དར་གྱི་ཅོད་པན་ཅན་བཅུ་མདུན་དུ་བཀོད་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཁྲོ་བོ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་སྤྲོས་ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་རྣམས་བཀུག་པར་བསམ་ལ་ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས། སུམ་བྷ་ནི་དང་། བགེགས་རྣམས་བཀུག་པའི་གཟུགས་ལ་གདུག་པའི་སེམས་ཕབ་སྟེ། སླར་ཡང་རང་གི་སྙིང་ག་ནས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྤྲོས་ཏེ་ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་མདོག་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་རལ་གྲི་ཐོ་བ། གཡོན་གསུམ་ཐོད་ཁྲག་ཞགས་པ་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན་པ་སྨད་ཕུར་བུ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ལ། ཕྱག་ཏུ་ཕུར་པ་དང་ཐོ་བ་ཐོགས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྚན་ཕཊ། ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཕཊ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། བཛྲ་དྷ་ར་ཨ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷ་ནཱཾ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། དེ་བཞིན་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲཱྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ་ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱཪྻ་ཨཱ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་པ་ར་ཛཱི་ཏ་ཧཱུྃ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཏྲཻ་ལ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག་ལས་གོ་རིམ་འདི་བཞིན་འབྱུང་། མཆན། ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ་སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ། སྔགས་རེ་རེའི་མཐར་སྡེར་མོའི་སྔགས་བཏགས་ལ་ཕྱོགས་དང་སྟེང་རྣམས་གཡས་སྐོར་མཚམས་དང་འོག་ཕུར་རྣམས་གཡོན་སྐོར་གྱིས་བཏབ། ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་ལ་ཕུར་བུའི་ཚུལ་དུ་བཏབ་པས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཕུག་སྟེ་གཡོ་འགུལ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །སྐབས་འདིར་ཕྱི་བཤགས་ལ་སཱཙྪ་དཀར་པོ། སྲོག་བསླུ། ཉེའུ་འདོན་པ། བཤགས་སྐོང་། སྦྱིན་སྲེག །བསངས། ཆབ་གཏོར། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཤར་དུ་ཤེར་ཕྱིན། ལྷོར་སྟོབས་པོ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་ལང་གཤེགས། བྱང་དུ་ཏོག་གཟུངས་རྣམས་འདོན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ཕྱི་མཚམས་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་བཅོལ་བ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་བཞིར། ཐོ་ལ་སྐུ་རྟེན་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཙུག་པའི་མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་། དཀར་གཏོར་རེ་རེ་བཤམས། ཐོག་མར་ཤར་དུ་མཆོད་གཏོར། གོང་སྨོས་ལྟར་བསངས་སྦྱང་བྱིན་རླབས། དེ་ནས་ཐོ་བསངས། སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་པི་ཝཾ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་བཅས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་དྷྲིཥྚ་རཥྚཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་ལན་གསུམ་དང་རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་རྒྱས་གཏོར་མ་འབུལ། ཧཱུྃ་རི་རབ་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་ན། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་། །ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །ཤར་ཕྱོགས་བགེགས་ཀྱི་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། རང་སྔགས་ལན་གསུམ་བཟླ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་ལན་གསུམ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གསུམ་པོ་ཡང་རིགས་འགྲེ་བས། ལྷོར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས༴དྲངས། བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་རུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ་རི་རབ་ཆེན་པོའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་བཀའ༴མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ༴། ལྷོ་ཕྱོགས་བགེགས་ཀྱི༴། ནུབ་ཏུ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མིག་མི་བཟང་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་མཆོད་རྟེན་འཛིན་པ། རི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས༴དྲངས། བསྟིམ། ཨོཾ་བི་རུ་པཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ་རི་རབ་ཆེན་པོའི་ནུབ༴། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མིག་མི་བཟང་། །ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་བཀའ༴། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ༴ནུབ་ཕྱོགས་བགེགས་ཀྱི༴བྱང་དུ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་བེ་ཅོན་དང་ནེའུ་ལེ་འཛིན། རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས༴དྲངས། བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ་རི་རབ་ཆེན་པོའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ངལ་བསོས་པོ། །ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བྱང་ཕྱོགས་བགེགས་ཀྱི་མཚམས་ཆོད་ཅིག །ཅེས་བྱའོ། །ནང་མཚམས་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་སྒོར་དོང་གྲུ་གསུམ་ཟུ། དུག་ཤོག་ལ་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་བྲིས་པའི་སྙིང་གར། ཏྲི་ཡམ་དམ་སྲི་སྟྭམ་བྷ་ནི་ཛ་ཛཿཞེས་བྲིས་པ་བཀོད་དེ། གསེར་སྐྱེམས་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿགསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས། དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང་། །བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཡབ་ཡུམ་སྲས། །བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངག་གཞུག་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །སྔགས་འཆང་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང་། །ས་ཕྱོགས་འདི་སོགས་ཡུལ་གཞི་གནས་ཀྱི་བདག །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །ཅེས་པའི་ཚིག་མཚམས་རྣམས་སུ་གསེར་སྐྱེམས་སྦྲེང་། བྲུབ་ཁུང་མདུན་དུ་བཀོད་པར། ཨེ་ཡཾ་ཛྭ་ལ་རྃ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དམ་སྲི་ཕོ་མོ་རིད་ཅིང་ཉམས་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅ཧཾ། རང་ཉིད་གཤིན་རྗཱེ་གཤེད་ཀྱི་སྐུར་གྱུར། ན་མོ་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས༴ཆོས་ཀྱི༴དགེ་འདུན༴གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཞིང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཡ་མ་དམ་སྲིའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡྃ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿབདེན་བརྡར་འགུགས་བསྟིམ་ལན་གསུམ་རྗེས། དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་བཟླ་བཞིན་ཐུན་བྲབ། དམ་སྲིའི་སྙིང་གར་ཕུར་པས་གཟིར་ལ། ཧཱུྃ༔མི་གཡོ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ཧཱུྃ་མཛད་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབས༔དམ་སྲིའི་སྦྱོར་བ་བརླག་པར་གྱིས༔མནན་ཆས་བྱས་ཏེ། ཧཱུྃ༔གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར༔དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་དམ་སྲི་རྣམསཿམནན་ཅིང་གཟིར་རོ་སྟམ་བྷ་ཡ༔ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭམ་བྷ་ཡ་ནན༔ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་མཱ་ར་ཡ་ནན༔ཞེས་མནན་ལ་དོང་གི་ཁ་མེ་ཆུ་ས་རྣམས་དང་རོ་གཡམ་ལ་རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པས་བཀབ། དེ་སྟེང་སློབ་དཔོན་སོགས་ཉུང་ཤས་ཀྱི་ཕྱག་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ལ། ཧཱུྃ༔སྣང་སྲིད་དབང་དྲག་འབར་བའི་ཞིང་༔དཔལ་གྱི་རྟ་བྲོ་ཆེམས་སེ་ཆེམ༔རྟ་སྐད་རྔམས་པའི་ང་རོ་ཡིས༔བགེགས་ཆེན་དམིགས་མེད་ཀློང་དུ་མནན༔ཨོཾ་ལཾ་ཨཱཿལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་སྟྭམ་བྷ་ཡ་ནན༔ཞེས་པས་བྲོ་བརྡུང་། དེ་ནས་བར་མཚམས་གཅོད་པ་ནི། སྒོའི་ཡ་ཐེམ་ལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་སྐུ་དང་། དེའི་མདུན་ཉེར་སྤྱོད་གཏོར་ཟླུམ་བཤམས་ལ། མཆོད་གཏོར་བྱིན་རླབས་དང་། སྐུ་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ནག་པོ་དབྱུག་པ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་ཡ་མཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་དང་། ཨོཾ་ཡ་མཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས་སྔགས་ལན་གསུམ་དང་རྡོར་ཐལ་གྱི་རྒྱས་གཏོར་མ་འབུལ། ཧཱུྃ༔གསང་བ་མཆོག་གི་ཕོ་བྲང་དུ༔བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་བཀའ་སྩལ་ལྟར༔འཁོར་ལ་རྣམ་སྨིན་ཆོས་ཤོད་ལ༔མུ་རན་སྐྱོངས་ཤིག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ༔ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་མཱ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭམཿཞེས་བཟླ། མེ་ཏོག་འཐོར། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱས་ལ་ནང་དུ་ལོག །དེ་ནས་མ་ཊཾ་བསྒྲལ་ཞིང་ནང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་རུ་ཏྲའི་གཟུགས་གན་རྐྱལ་མགོ་བོ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་ནས་བཀོད་ལ། སློབ་དཔོན་ཁྲིའུ་ཁར་བཞུགས་ནས་གཡབ་དྲིལ་དང་བཅས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་བདེན་སྟོབས་སྔར་བཞིན་ལ། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས། བདག་གི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་ལོག་པར་ལྟ་བའི་སྡིག་ཅན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་འུབ་ཀྱིས་འདུས་ཏེ་མདུན་རྟེན་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཁ་ཊྭཱྃ་གའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ༔མ་ཏྲྃ་བྱ་བ་བདག་ལས་བྱུང་༔བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཐོ་བས་གཞོམ༔དུག་གསུམ་རུ་ཏྲ་སྡེ་གསུམ་འདི༔སྐུ་གསུམ་མཚོན་གྱིས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿམ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཧ་ཧ་པྲ་བེ་ཤ་ཕཊཿཅེས་བསྣུན་པས། གཟུགས་ཕུང་ཁྲོལ་གྱིས་ཞིག་པས་མ་རིག་པའི་སྦུབ་དྲལ་ནས་ཤེས་པ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཨ་དཀར་པོ་འབར་བར་གྱུར་པ་བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། ཁོག་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། མགོ་བོ་ལྷོ་དང་ལག་གཡས་ཤར་ལྷོ་དང་། །ལག་གཡོན་ལྷོ་ནུབ་རྐང་གཡས་བྱང་ཤར་དང་། །རྐང་གཡོན་ནུབ་བྱང་སྙིང་ཤར་ནང་རོལ་ནུབ། ཕོ་མཚན་བྱང་བཀོད་དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་བསམ། །སློབ་དཔོན་སོགས་འདུས་པ་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་ཕྱག་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ནས་བྲོ་བརྡུང་སྟེ། ཧཱུྃ། ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད། །མ་ལུས་ཟིལ་གནོན་བྲོ་ཞིག་བརྡུང་། །བྲོ་བརྡུང་གཟུགས་ཅན་དགྲ་ལ་བརྡུང་། །བྲོ་བརྡུང་གཟུགས་མེད་བགེགས་ལ་བརྡུང་། །དགྲ་བགེགས་མགོ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །ལག་པ་ཐལ་སྦྱོར་གྱེན་ལ་སྦྱོར། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །རྐང་པས་བྲོ་བརྡུང་ཐུར་དུ་བརྡུང་། བདུད་བཞི་མ་ལུས་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །བྲོ་འདི་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་བྲོ། །གླུ་ནི་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཀྱི་གླུ། །ཚིག་འདི་དོན་དམ་རྟོགས་པའི་ཚིག །རྐང་པ་གཡས་ཀྱིས་བྲོ་བརྡུང་པས། །ཕོ་སྲི་ཐམས་ཅད་གཡས་སུ་མནན། །རྐང་པ་གཡོན་གྱིས་བྲོ་བརྡུང་པས། །མོ་སྲི་ཐམས་ཅད་གཡོན་དུ་མནན། །གཡས་གཡོན་མེད་པས་བྲོ་བརྡུང་པས། །དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་རློག །རྣལ་འབྱོར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ། །གནོད་པར་བྱེད་པའི་འབྱུང་པོ་ཀུན། །གཤིན་རྗེའི་གཤེད་པོའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྨངས་སུ་མནན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་མ་སྐྱེས་བར། །མནན་པ་ཡིན་ནོ་མ་ལྡང་ཞིག །དགྲ་བགེགས་སྟྭམ་བྷ་རཀྴ་ནན། །སུམ་བྷ་ནི་བརྗོད། དེ་ནས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བཅིངས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ཀུན་ཀྱང་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ལ༔ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་ཀུན་ཏུ་འབར༔སྣང་སྲིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་༔གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ཞེས་བརྗོད། གསང་མཚམས་ནི་བར་དུ་གཅོད་བྱ་གཅོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་སྟེ་སེམས་ཉིད་རིག་སྟོང་གཉུག་མ་དོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་གཞོམ་གཞིག་ཀུན་བྲལ་གྱི་ཡིན་ལུགས་ངང་དུ་འཇོག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱིས་མཚམས་བཅད་པའོ། །དེ་ནས་ཆག་ཆག་གདབ་པ་ནི་བ་བྱུང་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ལྔས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞི་ལ་བྱུག་སྟེ། ཧཱུྃ། བཀའ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་སོགས། །བདེ་ཆེན་གསང་བའི་མན་ངག་སྒྲུབ་པར་བྱ། །གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཆག་ཆག་འདེབས། །མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་གཡོན་བསྐོར་གྱིས་བྱུག་པར་བྱའོ། །རྡུལ་ཚོན་བྱེད་ན་ཐིག་གདབ་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ནི་ཁ་དོག་ལྔའི་སྐུད་པ་འདུ་བྱས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་བཞག་པ་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿལས་བྱུང་བའི་སྲད་བུ་དཀར་སྔོ་སེར་དམར་ལྗང་གུ་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་སྐུར་གྱུར། རང་གི་མིག་གཉིས་ཛཿཡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཉི་ཟླ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཨོཾ་དཱིཔྟ་དྲིཥྚ་ཨངྐུ་ཤ་ཛ་ཛཿནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་འོད་ཟེར་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་བྱུང་བ་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། རྩ་སྔགས་ཚར་གཅིག་བརྗོད་པས་བསྒྲིལ་ཚུལ་བྱས་ནས། ཐིག་སྐུད་སློབ་དཔོན་གྱིས་འཛིན། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སཱུ་ཀྲ་མ་ཏི་ཀྲ་མ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གིས་བརྟན་པར་བྱས། སློབ་དཔོན་ནུབ་དང་སློབ་མ་ཤར་དུ་གནས། ཨོཾ་ཨཱཿཛཿཛཿཛཿཞེས་ཐིག་སྣ་ལས་རྡོར་ལ་གཏད། ཡབ་ཀྱི་གསང་བ་ནས་ཡུམ་གྱི་མཁར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་དྲང་བར་བསམ་ཞིང་། སྟོབས་མཆོག་དཔའ་བོ་དགོངས་སུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་ཐིག་གི་སྒྲ་ལྡན་པས། །ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལེགས་གྲུབ་ཅིང་། །འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བསྐུལ་བར་མཛོད། །ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་སརྦ་སཏྭ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ལྟེ་བའི་ཐད་ཀྱི་བར་སྣང་ལ་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་གཡས་པའི་མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་སེ་གོལ་དང་བཅས་པས། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སཱུ་ཏྲ་མ་ཏི་ཀྲ་མ་ཧཱུྃ། ཞེས་ནུབ་ནས་ཤར་གདབ་གཡས་བསྐོར་གྱིས། །སློབ་དཔོན་ལྷོ་དང་སློབ་མ་བྱང་། །དེ་བཞིན་མེ་ནས་རླུང་དུ་ཕྱོགས། །བདེན་བྲལ་ནས་ནི་དབང་ལྡན་བལྟ། །མེ་ནས་བྱང་ཤར་དེ་བཞིན་དུ། །རླུང་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་པ་དང་། །རླུང་ནས་བྱང་ཤར་བལྟ་བ་དང་། །མེ་ནས་ལྷོ་ནུབ་བལྟ་བྱས་ལ། །ཚངས་ཐིག་གཉིས་དང་རྩ་ཐིག་བཞིར། །རྒྱབ་འགྲོས་བྱ་ཞིང་ཟུར་ཐིག་ལ། །རྒྱབ་འགྲོ་སྤངས་ནས་མ་འཁྲུལ་གདབ། །དེ་ནས་དཔོན་སློབ་སྔར་གནས་འཁོད། །སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐིག་སྐུད་བསྡུ་བར་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ཐིག་གདབ་པས༔ཡེ་ཤེས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསམ༔ལས་ཐིག་ནི། གཞུང་དུ་གཞལ་ཡས་སྒོ་རྫོགས་ཅན་གྱི་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་བ་ནི་སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ལ་ཡང་སྒོ་རྫོགས་གསལ་ཁ་མེད་ཀྱང་ཕྱག་བཞེས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་མཛད་པ་དང་། འདིར་སྒོམ་དོན་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་དངོས་སུ་གསལ་བས་གསང་བ་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བརྒྱད་པ་པདྨ་རྡོ་ར་མེ་ཕྲེང་དང་། དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་མུ་ཁྱུད་ལྔ་པ་ཅན་ལྟེ་བར་འཁོར་ལོ་རྩིབས་དྲུག་པ་ཅན་བྲི་བར་བྱའོ། །དེ་རྣམས་ནི་ནུབ་དང་པོའི་ཆོ་གའོ། །༈གཉིས་པ་སྟ་གོན་ལ། ལྷ་དང་སློབ་མ། བུམ་པ་སྟ་གོན་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞི་རས་བྲིས་ལ་མཎྜལ་དང་། རྡུལ་ཚོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱ་ཐིག་ཙམ་བཏབ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔའི་དྲིས་གཙོ་གནས་སུ་གྲུ་བཞི་དང་། དེའི་མདུན་དུ་ཡུམ་ལ་ཟླུམ་པོ་བྱས་ལ་རྩ་སྔགས་ཀྱིས་ཚོམ་བུ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་དང་། དེའི་མཐར་མཆོད་པ་རྣམས་གཡས་སྐོར་གྱིས་བཤམས། ལྷ་ཚོམ་གྱི་སྟེང་མཉྫིའི་ཁར་བུམ་པ་རྫས་སོ་ལྔ་བླུགས་པ་བཅུད་ལྡན་དང་། གུ་གུལ་བདུག་ཅིང་། བགེགས་བསྐྲད། གཟུངས་ཐག་འདོགས་པ་དང་། ལས་བུམ་བྱང་ཤར་དུ་འཇོག །མཚམས་འཛིན་གྱི་སྟེང་དུང་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་ཡོན་བཅས་འཇོག །ས་སྟ་ཞག་གིས་ཆོད་ན་བདག་བསྐྱེད་ས་ཆོག་ལྟར་ངེས་པར་འདོན། ཞག་གིས་མ་ཆོད་ཅིང་ཁོམ་ལྕོག་མེད་ན་སྐབས་འདིར་བདག་བསྐྱེད་མ་བཏོན་ཀྱང་རུང་། གང་ལྟར་ཡང་ཕྲིན་ལས་གཞུང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། ཚོམ་བུ་བསངས། ཤཱུ་ནྱ་ཏས་སྟོང་པར་སྦྱང་། ཕྲིན་ལས་ལྟར་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བསྟོད་པའི་བར་བཏང་། དེ་ནས་པུས་བཙུག་རྡོ་དྲིལ་སྤོས་དང་བཅས། ཧཱུྃཿབདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དགོངས་སུ་གསོལ༔རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི༔ཐུགས་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་འཚལ་གྱི༔འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གནང་དུ་གསོལ༔ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྙན་གསན་དབབ་པས་གནང་བ་སྦྱིན་པར་བསམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་དང་། མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིང་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ཞེས་པས་མཆོད། འདུད་ཉི་ཤུས་བསྟོད། ཧཱུྃ་ཞེས་རྡོར་དྲིལ་དང་འདེགས་པའི་རྒྱ་ཡིས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་སང་སྤྱན་མ་དྲངས་ཀྱི་བར་དུ་ནམ་མཁར་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བར་བཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་བརྗོད་དོ། །ཚོམ་བུ་བསྡུ། གཉིས་པ་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་ནང་དུ་སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་འོད་འབར་བར་གྱུར། སེང་ཧ་མ་ཧཱ་པ་ལ་རཏྣ་ཏ་ར་ཧྲཱིཿསོགས་ནས། དྷརྨ་དེ་བི་དྷ་ཏུ་ཤྭ་རི་སྟྭམ༔བར་ལས་གཞུང་ལྟར་ལྷ་བསྐྱེད། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སོགས་ཀྱིས་གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་སོགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཡོད་མེད་སྟོང་པ༴སོགས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་མཁའ་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས༴སོགས་ཚིགས་བཅད་སྔགས་དང་བཅས་པ་དང་། སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་སྔགས་རྐྱང་པས་མཆོད། འདུད་ཉི་ཤུས་བསྟོད། གཟུངས་ཐག་ལ་འཇུས་ཏེ། བདག་གི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སོང་། བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམ་ཞིང་སྔགས་ཚང་བར་བཟླ། ལས་བུམ་དུ་ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་གཡས་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་གདེངས་ཤིང་གཡོན་སྡིག་མཛུབ་མཛད་པ་དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་པད་ཉི་རོའི་སྟེང་ན་དོར་ཐབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་སུ་བཞུགས་པར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད་པ་དང་། འདུད་ཉི་ཤུས་བསྟོད། དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་དུ་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང་། བུམ་པ་དབེན་སར་བཞག །མཆོད་གཏོར་རྣམས་བསྡུའོ། །ཚོན་དབྱེ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་འཁོད་པ་ལ། ཡུམ་བཞིས་རྡོ་རྗེའི་གླུས་བསྐུལ་བ་ནི། ཧོཿལྷུན་གྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་རང་སྣང་བ༔ཐུགས་རྗེས་ཉེ་བར་དགོངས་མཛོད་ལ༔འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཀུན་བཟློག་ཕྱིར༔དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བཞེངས་སུ་གསོལ༔ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་གདབ། ཚོན་ལྔ་སྣོད་སོ་སོར་བླུག་པ་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔར་བཞག་ལ། བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཚོན་རྣམས་རིགས་ལྔར་གསལ་བར་གྱུར། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ༴སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔མང་དུ་བཟླ། འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཙི་ཏྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ཞེས་མང་དུ་བཟླས་པས་བྱིན་བརླབས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་གྱི༔ཚོན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བར་བྱ༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃཿཞེས་བརྗོད་དེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གཡོན་གྱིས་དབང་ལྡན་ནས་རྩིག་པ་ནང་ནས་སེར་མཐིང་དཀར་དམར་ལྗང་བའི་རེ་ཁཱ་ལྔ་སྒོ་ཚད་གཅིག་བྲིས་ཐོད་པས་བཀབ། འདི་ནི་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་རབ་སྒྲོལ་བྱེད། །དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྱི་གནས། །ཡང་དག་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལས་རྣམས་ཤིས་པར་མཛོད། །ཅེས་བདེན་པ་བརྗོད་ཅིང་ཚོན་པྲ་བརྟགས་བྱས་ལ་ཚོན་བཀྱེ་བ་ནི། དབུས་མཐིང་ཀའི་ལྟེ་བར་དྷཱིཿདམར་སེར། རྩིབས་དྲུག་ལ་མདུན་ནས་བརྩམས་ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཀོད། པདྨའི་གེ་སར་གྱི་མུ་ཁྱུད་སེར་པོ། འདབ་མ་རྣམས་སྣ་ཚོགས་པ། མུ་ཁྱུད་ཁ་དོག་ལྔ། ཤར་གྱི་འདབ་མར་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ། ལྷོར་སེར་བ། ནུབ་དམར་པོ། བྱང་ལྗང་ཁུའི་ཐིག་ལེ་དེ་རེ་རེའི་མཐར་རང་མདོག་མིན་པའི་ཐིག་ཆུང་བཞིས་བསྐོར་བའི་ལྔ་ཚོམ་ཅན་མཚམས་ཀྱི་འདབ་མར་བུམ་པ་རྒྱན་ལྡན་རེ་རེ། སྒོ་ཁྱམས་ཕྱིན་ཆད་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བཀྱེ་བར་བྱའོ། །ཚོན་ལྷག་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ལོ། །གསུམ་པ་སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི། གཞུང་དུ་མི་འབྱུང་ཡང་སྤྲོ་ན་སྟ་གོན་སྤྱི་འགྲོས་ཞིག་ལ་ལྷ་སྔགས་བསྒྱུར་ནས་བསྐུལ་བར་བྱས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ལས་འགལ་བ་མེད་ཅིང་། འདིར་མཆོག་གཏེར་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ནས་འབྱུང་བའི་མཆེད་གསར་བུ་ཡིན་ན་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཞག །གུལ་ཡུངས་དྲིའི་ཐིག་ལེ་བཀོད། སོ་ཤིང་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ། བི་ཤྭ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་སོགས་དྲག་སྔགས་གུལ་ཡུངས་དང་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད། སློབ་བུའི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་བདུད་རྩི་དཀར་པོའི་རྒྱུན་བབས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བར་མོས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་བཟླས། མགོན་པོ་བདག་ནི༴སོགས་ཀྱིས་བཟོད་གསོལ་དང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སོ་སོ་རང་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས༴སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་རྒྱུད་སྦྱོང་ནས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཡ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཁྲོ་བོ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་སྤྲོས་པས་སློབ་བུའི་སྡིག་སྒྲིབ་བསྲེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པ་དང་། སློབ་བུ་རྣམས་པད་ཟླར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པར་མོས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བརྗོད་པ་དང་དྲིའི་ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་བཀོད། སོ་ཤིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་ལྟས་བརྟགས་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པར་མོས་ལ་རྩ་སྔགས་བཟླས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་གཏད་པ། ཁྱེད་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་བསྟན་དུ་གསོལ་སྙམ་པས་ལྟོས་མེད་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ས་ཧ། ཞེས་སོ་ཤིང་གི་ར་བར་དོར་དུ་བཅུག་རྩ་བ་རང་ལ་བསྟན་པ་དང་ཕྱིར་ལྟུང་ན་ངན་པས་བསྐྱར་རོ། །སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པར་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ༔རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་རྣམས༔སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་གནང་དུ་གསོལ༔ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ནང་མཆོད་ནས་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ཏེ། ཧཱུྃ༔ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་བླ་ན་མེད༔དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་གི་ཚོགས༔ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་ལ་ཡང་དག་གནས༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་ལ་རྟག་ཏུ་མི་ཉམས་པར་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་གདམས་ནས་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་བཞག་གོ། མཆེད་རྙིང་པ་ལ་འདི་མ་བྱས་ན་ཆད་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་རྒྱན་བཀོད་པ་དང་། བསྙེན་སྒྲུབ་དངོས་བྱ་བའོ། །དང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་གྲུབ་ཟིན་པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲིལ་སྤོས་ཀྱིས་སྣ་དྲངས། མཆེད་རྣམས་ཀྱིས་གཏོར་མ། བུམ་པ། དབུ་རྒྱན། རྡོར་དྲིལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། ཤེལ་རྡོ་སོགས་དང་། རལ་གྲི་བཞི། མདའ་བཞི། ཕུར་བུ་བཞི། གདུགས། བ་དན་བཞི། རྒྱལ་མཚན་བཞི། སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཉེར་སྤྱོད་རྣམས་ཐོགས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་བསྐོར་ལན་གསུམ་བྱས་ནས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་འཁོད་དེ། ཧཱུྃ༔རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔མི་ཕྱེད་ཕྱག་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱོནཿཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཞུགས༔ས་མ་ཡ་སྟྭམ༔ཞེས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས། ལྡིང་ཁྲིའི་ཁར་སྒྲུབ་གཏོར་རིགས་ལྔའི་ཙཀླི་གཏོར་གདུགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང་། དེའི་མདུན་དུ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐུ་དང་། མཚན་བརྗོད་ཀྱི་གླེགས་བམ། ཤར་དུ་རྣམ་བུམ། ལྷོར་དབུ་རྒྱན་དར་དཔྱངས། ནུབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ། བྱང་དུ་དྲིལ་བུ། མཚམས་གང་བདེར་མན་ཤེལ་བཅས་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱན་རྣམས་མཛེས་པར་བཀྲམ་ལ། ཧཱུྃ༔ཤེས་རབ་རལ་གྲིས་ཉོན་མོངས་དྲྭ་བ་གཅད༔ཡེ་ཤེས་མདའ་ཡིས་མ་རིག་དུག་གསུམ་འབིགས༔ཕྲིན་ལས་ཕུར་པས་བར་ཆད་བདུད་དཔུང་འདུལ༔དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་རྒྱན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ཧཱུྃ་བྱམས་པའི་གདུགས་མཆོག་འཁོར་བའི་ཚ་གདུང་སྐྱོབ༔ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བར་ཆད་བདུད་ལས་རྒྱལ༔ཤེས་རབ་འཕན་དར་བྱང་ཆུབ་ཆོས་རྣམས་རྫོགས༔རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་འབུལ༔བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ཨརྒྷཾ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དང་༔དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ༔དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པ་རྣམས༔དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་ཕྱིར་འབུལ་བར་བགྱི༔སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ཞེས་སོ་སོའི་མཐར་འཇམ་རོལ་བྱ། སྟབས་བདེ་ཕྱིར་གདུགས་ཐོག་མ་ནས་དབུབ། བྱང་ཤར་མཚམས་འཛིན་ནས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་གཡས་བསྐོར་དང་། འདིའི་སྒྲུབ་གཏོར་ནི་ཆོས་སྨན་དམ་རྫས་སྨན་སྤོས་སོགས་བཏབ་པ་ཆང་གིས་སྦྲུས་པའི་དཔལ་གཏོར་ཟུར་བཞི་ལོགས་བརྒྱད། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཨ་ལྔས་མཚན་པ་པདྨ་འདབ་བཞི་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་ལ། དམར་རྩི་དང་ཞི་བའི་རྒྱན་སྤྲོས་གང་རྒྱས་བྱས་པ་གཏོར་ཙག་སོགས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་ཕྱོགས་མཆོད་གཏོར་ཞི་གཏོར་ཟླུམ་པོ་པད་སྦུབ་ཅན་དང་། ཁྲོ་གཏོར་པད་འདབ་ཅན། དེ་དག་གི་གཡས་སུ། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར། ཆད་མདོ། གཡོན་དུ་གཏེར་སྲུང་གི་གཏོར་མ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་དང་བརྟན་མ་རྣམས་རྒྱུན་བཞག་དང་། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རག་རྣམས་བཀོད། དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཉེར་སྤྱོད་དང་སྨན་གཏོར། ཚོགས་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་མན་འབྱོར་བསྟུན་དང་། བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན་སོགས་མཆོད་རྫས་ཅི་འབྱོར་བཀྲམ། ཕུར་གདབ་བྱས་པའི་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་བུ་རྣམས་ཕྱོགས་སོ་སོར་བཀོད། སྤོས་རོལ། གཡབ་དར། དཀར་བགེགས། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། གཏེར་གཞི། ཆད་བརྟན། ཧོམ་ཁུང་། ཉུལ་ལེའི་ལིང་ག །ཐུན་རྫས། གདབ་ཕུར། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པ་སྦྲེང་ཚར་གཅིག་དང་། མེ་ཏོག །སྤོས། ཞལ་ཟས་སོགས་མཆོད་ཁ་གསོ་ཆས་རྣམས་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་གཡོན་ནས་བརྩམ་ནང་མཆོད། དྲིལ་བུ། རྡོ་རྗེ། ཌཱ་མ་རུ། ནས་བཟེད། ལས་བུམ། གདབ་ཕུར་རྣམས་འཇོག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་གནས་སུ་འགོད་ཅིང་མངའ་གསོལ་བྱ་བར་སྤྲོ་ན་རྒྱལ་ཚབ་པས་གྲལ་གཤམས་སྟོང་ཐུན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་དབྱངས་འབོར་ལན་གྱིས། ཧཱུྃ༔སངས་རྒྱས་གདུང་འཚོབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉིདཿསྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔དུག་ལྔ་རྩད་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གནས༔སྟོན་པའི་སྒྲོན་མེ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ཞེས་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ལ། ཧཱུྃ༔བླ་མའི་གདུང་འཚོབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔དམ་ཆོས་ཆར་འབེབས་ཚེ་དང་དངོས་གྲུབ་སྤེལ༔དབང་བསྐུར་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པ༔རྒྱལ་ཚབ་སྟོན་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ཡུམ་ལ། གཉིས་མེད་བདེ་སྐྱེད་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་བཟང་༔ཀུན་བཟང་ཡུམ་དུ་མངའ་གསོལ༴རྡོ་རྗེ་ལས་པར། ཕྲིན་ལས་གཞུང་སྲོང་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔རྡོ་རྗེ་ཀརྨ་མངའ་གསོལ༴གིང་ལ། བར་ཆད་བགེགས་བསྒྲལ་གཟུགས་ཕུང་ལྷ་ལ་སྟོབས༔རྡོ་རྗེ་གིང་མཆོག༴མཚམས་པར། ཕྱི་ནང་མཚམས་གཅོད་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་༔རྡོ་རྗེ་མཚམས་པར༴སྤྱན་བར། དངོས་གྲུབ་བགེགས་གཉིས་དུས་དང་དྲོད་ཚད་མཁྱེན༔རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པར༴དུས་མཚམས་པར། ཕྲིན་ལས་སྐབས་སྦྱར་དུས་འཛིན་ནམ་ཚོད་མཁས༔རྡོ་རྗེ་དུས་མཚམས༴ཕྱག་ཚང་པར། ཕུད་གཙང་གཡོས་མཁས་ཕྱི་ནང་བྱ་བྱེད་མཁས༔རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཚང་༴བྱན་པོར། གཡོས་མཁན་ལྷག་ཆད་མེད་ཅིང་གཙང་སྦྲ་ལྡན༔རྡོ་རྗེ་བྱན་པོར་མངའ་གསོལ༴མཆེད་ལྕམ་སྤྱི་ལ། གསལ་དག་ཛབ་མཁས་དད་ལྡན་བརྩོན་པར་བཞུགས༔གསེར་ཕྲེང་མཆེད་རྣམས༴རྡུལ་ཕྱག་ལ། ཀུན་གྱི་བཀའ་སྒྲུབ་ཕྱི་ཡི་ཉུལ་ལེ་སྐྲོད༔རྡུལ་ཕྱག་སྐྱེས་བུར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ཞེས་རྗེས་ཟློས་བསྐུལ་ཞིང་། སོ་སོའི་ཚིག་མཐར། ལས་རྡོར་གྱིས་བདུད་རྩིའི་སྐྱེམས་སོ་སོར་དྲངས། ཆས་གོས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་ལ། སྟོད་གཡོག་སྨད་གཡོག་ཐོར་ཅོག་དབུ་རྒྱན། དར་དཔྱངས། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ། ཁ་ཊྭཱྃ། ཐོད་པ་བདུད་རྩི། རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་རྣམས། རལ་གྲི། མདའ་གཞུ། ཚེ་འབྲང་རིམ་པས་ཐོགས་ཏེ། ཧོཿཆགས་མེད་སྐྱོན་བྲལ་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་རྟགས། །ལྷ་རྫས་དར་གྱི་སྟོད་ཁེབ་སྨད་གཡོག་གསོལ། །། །༈བཅུ་དྲུག་དགའ་བཞི་སོར་རྩེར་སོན་པ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་ཏོག་མཛེས་མཐོན་མཐིང་ཐོར་ཅོག་གསོལ། །། །༈འདོད་ཡོན་མ་སྤང་རྒྱན་དུ་རོལ་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་མཛེས་པའི་རྒྱན་བརྒྱད་གསོལ། །། །༈ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རང་ལ་རྫོགས་པའི་རྟགས། །རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་རྣམ་དྲུག་སྐུ་ལ་གསོལ། །། །༈ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་དང་། །དུག་གསུམ་འཇོམས་པའི་ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་ཐོགས། །། །༈བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིས་བཀང་བའི་བྷཉྫ་དང་། །མི་ཤེས་འཇོམས་པའི་རལ་གྲི་ཕྱག་ཏུ་བཞེས། །། །༈ཆོས་ཀུན་མཁྱེན་པའི་བརྡ་རྟགས་གླེགས་བམ་དང་། །ཐབས་ཤེས་མཚོན་པའི་མདའ་གཞུ་ཕྱག་ཏུ་བཞེས། །། །༈མི་འཇིགས་སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བ་རྣམས། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བཞུགས་པའི་གདན་དུ་འབུལ། །། །༈གསུང་གི་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་ཕྱིར་དབྱངས་གསལ་དང་། །སྐྱེ་འཆི་སྤོང་ཕྱིར་ཚེ་བུམ་བཅུད་ལྡན་འབུལ། །། །༈དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ། །ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྟགས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཞེས་ཚིག་མཚམས་སུ་འཇམ་རོལ་རིང་བའི་ནང་རྒྱལ་ཚབ་སོགས་ཀྱིས་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲིམ་པར་བྱ། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས་ནི། བསངས་སྦྱངས། ཧཱུྃ༔ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་རྩལ་ལས༔ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་སྤྲིན༔ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་བཞིན༔མཁའ་དབྱིངས་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས། རྡོར་དྲིལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར། ཧཱུྃ་ལས་ཐབས་རྡོ་རྗེ་དང་། ཨཱཿལས་ཤེས་རབ་དྲིལ་བུ་སྟོང་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་གཎྜེ་ཨཱཿཔད་སྐོར་འཁྱུད་རྒྱ་དང་བཅས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་སིལ་སྙན་རྒྱུད་གསུམ་འཁྲོལ་ནས་ཚོགས་གྲོལ་བའམ། ཡང་ན་དངོས་གཞི་ལས་རིམ་ལ་འཇུག་པ་གང་བདེར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་ལས་རིམ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ། བརྒྱུད་འདེབས་དང་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སོགས་ལ་མཁོ་བའི་བསང་ཆུ་སྒྲུབ་པ་ནི། རང་ཉིད་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པས་མ་དག་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསང་ཆུའི་སྟེང་དུ། མ་སཱུཪྻ་མཎྜལ། ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། སྃ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཨོཾ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཁྲོ་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དམར་མོ་དྲིལ་བུ་དང་བྷན་དམར་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱས་རེག་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླ། ཁྲོ་མོ་འོད་དུ་ཞུ་ཆུ་ཡི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱིའི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་བསང་གཏོར་བྱས་ནས་ལས་བུམ་དུ་བླུགས། སྔོན་གཏོར་ནས་བརྩམས་ཐོག་མར་འཇམ་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་གསུངས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཆོག་གྲུབ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་འདོན། བྱིན་འབེབས་སྐབས་སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་པ་འདི་མ་ཆད་པ་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་བདག་མདུན་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་ཅིང་། རྣམ་པ་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་མ་འདྲེས་པ་ཚིག་རིས་གཅིག་གིས་གསལ་ཞིང་སྒྲུབ་པ་དང་། གཏོར་མའི་ཡི་གེ་འབྲུ་ལྔ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམ་པ་དང་རྫས་རྣམས་ལྷ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་བསྒོམས་པའི་སྟེང་མཁར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ། མཐའ་བསྐོར་དུ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཡང་དམིགས་པས་ཁྱབ་པར་བྱ། ཛབ྄་བསྐུལ་བྱ་བར་སྤྲོ་ན། བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ་ནས། དྷཱིཿནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེ། །འོད་ཆེན་རྣམ་པར་སྣང་བར་བྱེད། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ། །འགྲོ་བའི་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན། །གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་བ། །སྔགས་མཆོག་མངའ་བདག་རིག་སྔགས་རྒྱལ། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པོ་དོན་ཆེན་བྱེད། །འཇམ་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཆོག །སྐུ་ནི་ཞི་བའི་ཚུལ་དགུ་ལྡན། །གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོ་རྨད་བྱུང་གཙུག །ནམ་མཁའི་བདག་པོ་སྣ་ཚོགས་སྟོན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་དངོས་པོ་མཆོག །དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོ་མཉྫུ་ཤྲཱི། །སྟངས་དཔྱལ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡང་། །ཛབ྄་ཀྱི་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་། །མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒོམ། །མ་འགྲུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ངོ་། །ཞེས་བསྐུལ། བསྙེན་སྔགས་སྟོང་ཕྲག་ལ་མཚོན་ན། ཉེ་བསྙེན་སུམ་བརྒྱ་སྒྲུབ་སྔགས་ལྔ་བརྒྱ། ཡང་སྙིང་སྟོང་གསུམ་རེའི་མང་ཉུང་ཆ་བསྐྱེད་དེ་བཟླ་བར་བྱ། བར་མཚམས་སུ་སྟོང་ཚིག་འབུལ། བུམ་བཟླས་ནི། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་གསལ་བར་གྱུར། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སོང་བས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། སྔགས་རྣམས་ཅི་ནུས་བཟླས། ལས་བུམ་དུ་ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བབས་པས་དག་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་མོས་ལ་ལས་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཟླས་མཐར་སྟོང་ཚིག་གི་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། དུང་ཞལ་གྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་དུ་དྲངས་པས་ལྷ་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་ཅིང་བྱིན་འབེབས་དགོས་པས་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ་སློབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་བཞག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། རང་ཉིད་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་སྐུར་གྱུར། ཨེ་ཡཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པ་འབྱུང་པོ་ཉམས་ལེན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཉམ་ཐག་པའི་གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར། གཡབ་དྲིལ་འགུགས་རྒྱ་བཅས། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི༴སོགས་ནས། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་འབྱུང་པོ་ཉམས་ལེན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཕུར་ཐུན་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ། །ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་སྐུར་སྟོན་པ། །འཇམ་དཔལ་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཧཱུྃ། ང་ནི་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་སྟེ། །ང་ནི་ཁྲོ་བོ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །ང་ནི་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་པོ་ཡིན། །ང་ལས་ཆེ་བཙན་སུ་ཡང་མེད། །སྲས་དང་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་འབུམ། །བཀའ་སྡོད་རབ་འཇིགས་ཕོ་ཉར་བཅས། །ཡ་མཱནྟ་ཀའི་དུས་ལ་བབས། །གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཕུར་པ་བསྣམས། །གཡོན་གྱི་ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས། །ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས་ལ་ཕུར་པས་ཐོབས། །གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག །དྲག་སྔགས་སོ་ལྔས་ཐུན་བྲབ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་གདབ། དེ་ནས་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ཤར་ཕྱོགས་དཀར་མོ་དུང་གི་གཞལ་ཡས་ནས༔ཁྲག་མདོག་དམར་མོ་བསེ་ཡི་ལན་ཕྲན་ཅན༔སྤྱན་རྩ་དམར་པོ་ཉི་ཟླ་སྐར་ལྟར་འཕྲོ༔སྨིན་མ་གློག་འགྱུ་མུན་པའི་གོ་སྐབས་འབྱེད༔བུ་ཡུག་ཐོག་འབེབས་ཤངས་ནས་རྡོ་རྗེ་འཁྲུགས༔བཞད་པ་ཧེ་དང་དཔལ་གྱི་སྤུ་གྲིས་གཏམས༔རྔམས་པའི་ལྗགས་འདྲིལ་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔ཨག་ཚོམ་མེ་འབར་རབ་འབྱམས་སྲིད་པ་བསྲེགས༔བསྐལ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྙན་ནས་གསུང་སྒྲ་སྒྲོགས༔ལག་པ་དམར་པོ་སྤུ་གྲི་འབུམ་གྱིས་གཏམས༔སེན་མོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྩེ་ལ་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔བ་སྤུ་རྡོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་ཞུན་མ་འཁྲུགས༔སྨིན་མ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྲོ་ཆུང་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔ཞབས་ཀྱི་ཕུར་པས་སྲིན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་གཟིར༔རལ་པ་བསེ་ཁྲབ་ཁྲག་གི་དགུ་ཆར་འབེབས༔ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཏུམ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་མ༔སྲིན་མོ་སྙིང་འབྱིན་ཆང་པར་བཅུག་ནས་གསོལ༔ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་འབར་བའི་སྐུ་གཅིག་མ༔དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱར་རྒྱུག་ཅིང་ཀླུ་སྲིན་མ་ལུས་སྒྲོལ༔ཁྲོས་པའི་ཞལ་མདོག་ཁྲག་གི་མཆིན་པ་ཁ༔ན་བཟའ་དམར་པོ་སྲིན་གྱི་གཡང་གཞི་གྱོན༔ཕྱོགས་བཅུར་ཁ་བལྟས་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞབས་ཀྱིས་གནོན༔བདུད་ལ་བབ་ན་སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་འཐུང་༔སྲིན་ལ་བབ་ན་སྲོག་རྩ་དམར་པོ་གཅོད༔དགྲ་ལ་བབ་ན་དུག་གི་ཁ་ཆུ་འདེབས༔བགེགས་ལ་བབ་ན་རཱུ་པ་རྡུལ་དུ་རློག༔དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ལས་བྱུང་༔དམ་ཚིག་དགྲ་དང་འབྱུང་པོ་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས༔ཕུང་པོ་དུམ་བུར་གཏུབ་ཅིང་དོན་སྙིང་མ་ལུས་སྲེག༔བྲུ་བུ་བྲུ་ཨ་པ་ཙེ་རུ་པ་ཙེ་ནི་ཙ་ར་ཎ་ཐུན་དུ་ན་ཤ་སྟམ་བྷ་ཡ་ཡཀྴ་འབྱིན་ཡཀྴ་འབྱིན་ཡ་ཕྱེ་མ་ཕྱེ་མ༔རྡུལ་ཕྲན༔རྡུལ་ཕྲན༔ཞེས་དྲག་སྔགས་སྤོས་རོལ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱུག་པས་བསྡིག་ཅིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ་པ་སོགས་དྲག་པོའི་ཚམ་རྔམ་དང་བཅས་གཟིར་བར་བྱ་ཞིང་སྲུང་འཁོར་གྱི་རྭ་བས་བཅིངས་ནས། སླར་ཡང་སྦྱར་སྤོས་དྲི་ཞིམ་པོ་བསྲེག །ཞྭ་སོགས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབས། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབས། །མཐུ་རྩལ་ཕྱུང་བའི༴བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི༴དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི༴དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི༴མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ༴བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ༴དབང་ཆེན་དབང་བསྐུར༴དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བདག་ཅག་ལས་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད། །ཅེས་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ༔ཆོས་སྐུ་འདུས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་༔ལོངས་སྐུ་འདུས་པ་འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔ་དང་༔སྤྲུལ་སྐུ་འདུས་པ་ཤཱཀྱ་བདེ་ཆད། དུམ་པའི་རིང་རྩིས་བདེ་ཉེར་ལྔ་ཆད། ཐུབ་པ་སོགས༔སྐུ་གསུམ་བླ་མ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དང་༔པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དང་༔དེ་བཞིན་མཁའ་འགྲོ་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་སོགས༔མཁའ་འགྲོ་མ་ལུས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ༔འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཤྲཱི་སེང་ཧ་དང་༔རང་བྱུང་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས༔རིག་འཛིན་མ་ལུས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བྱིན་རླབས་ཅན༔གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམས༔སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཇི་བཞིན་དུ༔བྱིན་གྱིས་རློབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་དངོས་གྲུབ་བདག༔ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་གང་བཞུགས་ཀུན༔སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཇི་བཞིན་དུ༔བྱིན་གྱིས་རློབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་མཐུ་རྩལ་ཅན༔ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས༔སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཇི་བཞིན་དུ༔བྱིན་གྱིས་རློབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་རིག་འཛིན་བླ་མ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབ༔ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཤིགས་སེ་ཤིག༔མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཐིབས་སེ་ཐིབ༔བྱིན་རླབས་ན་བུན་ཡ་ལ་ལ༔དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་སི་ལི་ལི༔ཉམས་དང་རྟོགས་པ་འུ་རུ་རུ༔སྣང་བ་ཤེས་པ་བན་མ་བུན༔རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཤ་ར་ར༔གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་ཝ་ལ་ལ༔ཀ་དག་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་དབང་མཆོག་བསྐུར༔དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་རྟོགས་པ་སྤོར༔རྡོ་རྗེ་འབེབས་པ་འབེབས་པ་ཆེ༔དུས་གསུམ་དུས་མེད་རྟོགས་པ་པོ༔སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྙིང་ལ་གནས༔ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད༔ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ༔ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེ༔འོད་ཆེན་རྣམ་པར་སྣང་བར་བྱེད༔ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ༔སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བྱེ་བྲག་ཕྱེད༔སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔རིག་རྩལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དབང་༔དུས་འདི་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་མཛོད༔ཅེས་དང་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿར་ར་ར་ཙ་ལ་ཡ་ཙ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་ཛྷེཾ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿརོལ་མོའི་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་ཞིང་དར་སྣ་ལྔའི་གཡབ་དོར་ཏེ། བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་བྱིན་དབབ་པས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་མོས་ལ་ཡང་སྙིང་ཛབ྄་དབྱངས་བྱ་བས་ཐུན་དང་པོ་གྲུབ། ཉིན་ཐུན་གྱི་ཐུན་དང་པོ་གཉིས་པ་དང་མཚན་རྣམས་ལ་ཉལ་ལེའི་འགུགས་པའི་མཐར་དྲག་སྔགས་སོ་ལྔས་ཕུར་གདབ་དང་ཐུན་བྲབ་ནས། བྱིན་འབེབས་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་རྐྱང་པའི་མཐར་འབེབས་སྔགས་བཏགས་པས་ཆོག །ཡང་ཁོ་བོའི་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་ཀཿཐོག་པ་ཆེན་པོས་བདག་མདུན་སོ་སོར་ཕྲལ་བར་མཛད་པས་དེ་ལྟར་སྤྲོ་ན་ཐུན་དང་པོ་ལ་བདག་བསྐྱེད་ལ་ཛབ྄་བསྐུལ་དོར་པའི་བཟླས་པ་སྟོད་ཚིག་བཅས་གྲུབ་ནས། བསྡུ་ལྡང་བྱ། དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་ཏེ་ལས་བྱང་གི་ལྷ་བསྐྱེད་དབུ་ནས་བརྩམ། འོད་འཕྲོས་སྣང་སྲིད་ཀུན་སྦྱངས་གཉུག་མའི་ངང་༔ཞེས་པའི་མཚམས་སུ། རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་རྭ་བ་དྲ་བ་གུར་བླ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དཀྲིགས་པར་གྱུར། དེའི་དབུས་སུ་གནས་པའི་རྒྱའི་དྷཱིཿཡིག་ལས་ཨེ་ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་སུཾ་རྣམས་སྤྲོས་པ་ལས། ཨེ་ལས་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་འབྱམས་ཀླས་པའི་དབྱིངས་སུ། ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྗང་གུ་རྒྱ་གྲམ། རཾ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་ཁཾ་ལས་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ། ལཾ་ལས་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་པ་རྣམས་བརྩེགས་མར་གནས་པའི་དབུས་སུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་རི་རབ་ཀྱི་རྩེར་པདྨ་དང་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའི་བྷྲཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ་ནང་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སེར་མཐིང་དཀར་དམར་ལྗང་བའི་རྩིགས་པ་རིམ་པ་ལྔས་བསྐོར་བའི་སྟེང་དུ་ཕ་གུ་དང་དྲ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་ཤར་བུ་མདའ་ཡབ་དང་བཅས་པ། རྩིགས་པའི་རྩ་བར་འདོད་ཡོན་གྱི་སྣམ་བུ་ལ་གཟུངས་མ་རྣམས་འཁོད་པས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་སྤྲོ་བ་ནང་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེག་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་གདུང་གིས་ཕུབ་པའི་ཡ་ཕུབ་ཕྱུར་བའི་རྩེར་རྡོ་རྗེའི་ཏོག་གིས་སྤྲས་པ་སྒོ་བཞིར་ཀ་བ་བཞི་བཞིས་བཏེག་པའི་རྟ་བབས་སྣམ་བུ་བརྒྱད་པ་ཆོས་འཁོར་རི་དྭགས་གདུགས་དང་བཅས་པ། ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་ཁ་དོག་ཅན་དྭངས་ཤིང་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བ། ཕྱི་རོལ་ནས་པདྨའི་ཕྲེང་བ་དང་རྡོ་རྗེའི་རྭ་བ་མེ་དཔུང་འབར་བའི་འཁོར་ཡུག་གིས་བསྐོར་བ། དེའི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཟེའུ་འབྲུའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་སེང་གེ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྟེང་དུ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་རང་གི་སེམས་ཉིད་དྷཱིཿཡིག་དམར་སེར་དུ་གནས་པ་ཞུགས་པར་གྱུར། ཧཱུྃ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ༴མན་ཆད་གཞུང་ལྟར་ལ། ཛབ྄་བསྐུལ་ཀྱང་བྱ་ཞིང་བུམ་སྒྲུབ་སོགས་གོང་ལྟར་རོ། །ཐུན་གཞན་རྣམས་ལ་རྩ་བའི་ལས་གཞུང་ཁོ་ནས་འཇུག་པ་བདེའོ། །ཐུན་རྗེས་མའི་མཇུག་ཀུན་མཁྱེན་ཀཿཐོག་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལ། བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་དང་དམ་བཅའ་ཉེར་བརྒྱད་པ་རྣམས་མཛད་ནས་བསྐང་བ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་གསུངས་ཀྱང་འོག་ཏུ་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལེགས་པར་སེམས་སོ། །ཐུན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པར་རྒྱུན་བཤགས་ནས་བྱིན་དབབ་ཡན་སྔ་མ་བཞིན་ལ་ཛབ྄་བསྐུལ་དང་བུམ་བཟླས་མི་དགོས། ཐུན་རྗེས་མར་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་བཟླས་པའི་མཐར་མཆོད་ཆོག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་སྤྱི་བསྟོད་སོགས་སྦྱར་ཀྱང་ལེགས། དེ་ནས་བདག་འཇུག་བླང་བར་སྤྲོ་ན་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་མཎྜལ་འཇོག །དབུ་རྒྱན་སོགས་ཡོད་ན་བཀྱེ། ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་འཐོར་ཏེ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ༴སོགས་ཁྲུས་སྔགས་དང་བཅས། ལས་སྔགས་དང་ཧཱུྃ་བཞིས་བགེགས་བསྐྲད། ས་གཞི་སྤོས་ཆུས༴སོགས་ཀྱི་མཎྜལ་ཕུལ། དགའ་ཆེན་ཁྱོད་བདག་སྟོན་པ་སྟེ། །སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ཉིད་དགོངས་སུ་གསོལ། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་བསྟན་པ། །མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཉིད་དམ་ཚིག་རིམ་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་སྟེ། །སྐྱབས་གསུམ་དག་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །མགོན་པོས་བདག་ནི་གཞུག་ཏུ་གསོལ། །ལན་གསུམ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན༴སོགས་ལན་གསུམ། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས། །རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རིག་འཛིན་ནང་གི་སྡོམ་པའི་ཚོགས། །མ་ལུས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བགྱི། །ལན་གསུམ། རང་ཉིད་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་སྙིང་གར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྦྱོར་བས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་བཞིན་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སྙིང་ག་ནས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་གྱུར། མཚན་བརྗོད་སྔགས་མཐར། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿར་ར་ར་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱ་ཧཱ་ཛྷཻཾ། ཌཱ་་དྲིལ་འཁྲོལ་ཞིང་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་སྦྱར་ཏེ། ཨོཾ་ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱས། མཎྜལ་ཕུལ། ཇི་ལྟར་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་བྱིན་བརླབས་ལྟར། །དེ་བཞིན་སློབ་དཔོན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་། །བདག་ལ་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་སྩོལ། །བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཐོག་མར་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཞེ་སྡང་རྣམ་པར་དག་པ་རྡོ་རྗེའི་རིགས། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །བཅོམ་ལྡན་མི་བསྐྱོད་བྱིན་རླབས་གང་ཡིན་པ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་འདི་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། །དབུ་རྒྱན་གནས་ལྔར་བཞག་ལ། ང་རྒྱལ་རྣམ་པར་དག་པ་རིན་ཆེན་རིགས། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་བྱིན་རླབས་གང་ཡིན་པ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་འདི་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་ཐོགས་ལ། །འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པ་པདྨའི་རིགས། །སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བྱིན་རླབས་གང་ཡིན་པ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་འདི་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། །དྲིལ་བུ་སྦྱིན་ལ། ཕྲག་དོག་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་ཀྱི་རིགས། །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་གང་ཡིན་པ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་འདི་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་དྲིལ་བུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་བཞིན་རིགས། །ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བྱིན་རླབས་གང་ཡིན་པ། །དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་འདི་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། །སྐུ་ཐོགས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཆེ་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་པ། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །སྔགས་མཐར། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་བཛྲ། གང་ཚེ་བལྟ་བར༴སོགས་གདགསྔགས་ཕྲེང་འགྲིམ། བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ལན་གསུམ་མཐར། ཡི་གེ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ། །སྒྲ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་ཆེན་པོ། །སྙིང་པོ་བླ་མེད་གསུང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿཝ་ཀྱེ་དཾ་ན་མ། ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿསྠི་ཏོ་ཧྲཱི་དི། ཛྙཱ་ན་མུ་རྟི་ར་ཧཾ་བུདྡྷོ། བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ཏྲྱ་དྷྭ་བརྟྟི་ནཱཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཏཱིཀྵྞ་དུཿཁཙྪེ་ད། པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མཱུརྟྟ་ཡེ། ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་ར། ཨ་ར་པ་ཙ་ནཱ་ཡ་ཏི་ན་མཿབརྩེ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱི་སོགས་སྨོན་ལམ་གདབ། ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཀུན་གྱི་མཆོག །མིང་ཆེན་ཡི་གེ་དམ་པ་ཡིན། །ཁོང་ནས་འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་མེད། །དེ་ཤེས་དོན་སྤྱོད་ཨེ་མ་ཧོ། །ཤེས་པས་སྲིད་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །སྙིང་རྗེས་ཞི་ལ་མི་གནས་པ། །མྱ་ངན་འདས་དང་འཁོར་མི་གནས། །ཡང་དག་དོན་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཤོག །གླེགས་བམ་ཐོགས་ལ། སྨྲ་བའི་སེངྒེ་མཚུངས་པ་མེད། །འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་ཕན་སེམས་ཀྱིས། །ཆོས་ནི་ཀློག་དང་ཀུན་ཆུབ་དང་། །རྒྱ་ཆེན་དོན་རབ་སྤྱོད་པར་གྱིས། །གདུགས་ཐོགས་ལ། ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་གདུགས། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབ་པར་བྱེད། །ཟབ་ཅིང་ཡངས་ལ་རྒྱ་ཆེ་བའི། །འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས། །གཡས་སུ་རལ་གྲི་དང་། གཡོན་དུ་མདའ་གཞུ་ཐོགས་ལ། ཤེས་རབ་རལ་གྲི་མདའ་གཞུ་ཐོགས། །ཉོན་མོངས་མི་ཤེས་གཡུལ་ངོ་སེལ། །དཔའ་བོ་བདུད་དགྲ་བདུད་འདུལ་བ། །བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་ཕམ་པར་གྱིས། །དུང་འབུད་ལ། ཆོས་ཀྱི་དུང་ནི་སྒྲ་ཆེན་ལྡན། །ཀུན་ཏུ་རབ་སྒྲོགས་སྙན་པའི་དབྱངས། །ཆོས་རྔ་ཆེན་པོའི་སྒྲ་ཡིས་ནི། །དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་གྱིས། །འཁོར་ལོ་གཏད་ལ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ཡང་དག་དོན་སྟོན་དེ་བཞིན་ཉིད། །འདྲེན་པ་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཆོག །ཁྱེད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་བསྐོར་བར་གྱིས། །སྒྲུབ་དཔེ་གཏད་ལ། བདག་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་དང་ལྡན། །འདི་སྒྲུབས་འབད་པས་དོན་ཡོད་ཀྱིས། །མུ་སྟེགས་རྒོལ་བ་བཟློག་ནས་ཀྱང་། །ནོར་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤོངས། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྲིན་ལག་ནས་བཟུང་བས། འགྲོ་བའི་བླ་མ་སྟོན་པ་པོ། །གོང་ནས་བརྒྱུད་མར་རིམ་བཞིན་དུ། །ཇི་ལྟར་མཐར་སོན་དོན་ཡོད་ལྟར། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བདག་གིས་ཀྱང་། །བུ་ཁྱོད་ལ་ཡང་སྤྱི་བླུག་གཏད། །གྲོལ་བ་ཐར་པ་རྣམ་གྲོལ་ལུས། །འཛད་མེད་ཡིད་བཞིན་གཏེར་ཆེན་པོ། །བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་ལོངས་སྤྱོད་ཅིག །དེ་ལྟར་རིག་པའི་དབང་ལྔ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པས་སྐུ་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏོ། །བུམ་པ་དང་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་ཐོགས། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་ཅན། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱན་དུ་ཐོགས། །གསུམ་སེལ་མཐའ་ཡས་གྲོལ་གསུམ་ཐོབ། །མཆོག་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཁྱོད་འདུད། །ཡང་དག་མཐར་གྱུར༴སྟོང་ཉིད་ལས་བྱུང་༴སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རྣམ་སྣང་སྐུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག །མཚན་བརྗོད་སྔགས། སྐུ་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་། སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །གཏོར་མ་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་བདུད་རྩི་བླུད། སངས་རྒྱས་འཛུམ་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བཞད་པ༴སངས་རྒྱས་གསུང་ཉིད༴སངས་རྒྱས་ཐུགས་ལ༴སྣང་མཐའ་གསུང་གི་དབང་ཐོབ་ཤོག །མཚན་བརྗོད་སྔགས། གསུང་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །རྩ་རླུང་གཏུམ་མོ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་། ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །གཏོར་མ་སྙིང་ག་དང་ལྟེ་བར་བཞག །རིག་མའི་གཟུགས་གཏད་ལ། སངས་རྒྱས་ཆགས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འདོད་ལ༴སངས་རྒྱས་དགྱེས་པ༴སངས་རྒྱས་རོལ་ལ༴རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག །མེད་པ་ལས་བྱུང་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ༴ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་༴ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་༴རིན་འབྱུང་ཡོན་ཏན་དབང་ཐོབ་ཤོག །མཚན་བརྗོད་སྔགས། ཐུགས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་ཕོ་ཉ་ཐིག་ལེ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །གཏོར་མ་གསང་བར་བཞག །ཤེལ་རྡོ་མིག་ལམ་དུ་བསྟན་ལ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཁྱོད་ལ༴སངས་རྒྱས་རོལ་སྟོན༴ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད༴ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉིད་ཁྱོད་ལ་འདུད། །དོན་འགྲུབ་ཕྲིན་ལས་དབང་ཐོབ་ཤོག །མཚན་བརྗོད་སྔགས། ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ། སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྒོམ་པ་ལ་དབང་། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་སྒོམ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བགྱི། །ལན་གསུམ། མཎྜལ་འབུལ། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བདག་བྲན་དུ། །ཁྱེད་ལ་བདག་ནི་འབུལ་ལགས་ན། །ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་མར་བཟུང་བ་དང་། །ཆ་ཤས་ཀྱང་ནི་བཞེས་སུ་གསོལ། །དེ་ནས་ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་མཚམས་གཅོད་རྗེས། ལས་རྡོར་ནས་ཚོགས་ཞུས་བྱས། ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་རིམ་པར་བསྐྲལ་སྟབས་ཀྱི་མཐར་བསྐང་བ་ནོར་ཕྲེང་སྦྱར། གོང་དུ་བདག་འཇུག་མི་བླང་བར་འདིར་བྱས་ཀྱང་ལེགས། ཚོགས་ལ་རོལ། ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྲུང་མ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། ཕྱི་རོལ་དུ་གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་ཀྱང་བསྔོ། ནང་དུ་ལོགས་ལ་རྡོར་དྲིལ་དང་བཅས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་སྨོན་ལམ་ཅི་རིགས་དང་། ལས་རྡོར་ནས་ལྷག་ཞུས་དང་ལྷག་མ་བསྔོས་ལ་བཙོན་དུ་འཛིན། གཏོར་འབུལ། ཆད་ཐོ་དང་བརྟན་སྐྱོང་སྦྲེལ་ལ། རྟ་བྲོ་བྱ། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། ཧཱུྃ། མཁའ་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས༴སོགས་སྔགས་རྒྱ་དང་བཅས་མཆོད། སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་སྔགས་ཙམ་གྱིས་འབུལ། འདུད་ཉི་ཤུས་བསྟོད། ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་ཞིང་། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང་། །སོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་གསོལ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སོགས་ཀྱིས་རྡུལ་ཚོན་རས་བྲིས་སྐབས་ཕྱེད་པའི་བརྟན་བཞུགས་དང་། དེ་ཡང་རྡུལ་ཚོན་གྱི་སྐབས་སུ། ཁྱད་པར་དུའང་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཇི་སྲིད་གཤེགས་གསོལ་གྱི་ཆོ་ག་མ་བྱས་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཞེས་བསྒྱུར། བསྡུ་ལྡང་། དགེ་བསྔོ། ཤིས་བརྗོད་བཅས་བྱའོ། །དེ་ནས་ཉུལ་ལེ་འདུལ་བ་སློབ་དཔོན་ནམ། རྒྱལ་ཐེབ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་ཕེབས། ཉུལ་ལེ་འདུལ་ཆོག །བྱིན་འབེབས་བཅས་རྒྱས་པར་བྱ་ལ་ཛབ྄་དབྱངས་བྱས་ཏེ་ཛབ྄་རྒྱུན་འཛུག་ནས་ཚོགས་གྲོལ། སྒྲུབ་ཆེན་ཚད་ལྡན་བྱེད་ན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པས་ཉིན་ཐུན་གསུམ། མཚན་ཐུན་གསུམ་སྟེ་དྲུག་གམ། ཡང་ན་ཉིན་ཐུན་གཉིས། མཚན་ཐུན་བཞིར་བྱ་སྟེ། འདོན་ཚུལ་ནི་ལས་བྱང་གཞུང་ལྟར། ཛབ྄་སྔགས་ཡང་སྙིང་ཁོ་ན་བཟླ་བར་བྱ་ཞིང་ཐུན་རེའི་མཐར་མཆོད་བསྟོད་བསྡུས་པ་བསྡུ་ལྡང་། ཤིས་བརྗོད། ཉུལ་ལེ་བསྐྲད་པ། བྱིན་འབེབས་བསྡུས་པའང་བྱ་བར་གསུངས་སོ། ༈གསུམ་པ་རྗེས་སྒྲུབ་པ་གྲུབ་པའི་ཉིན་ཐ་མའི་བྱ་བ་ནི། ནངས་སྔ་བར་ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཐ་མའི་བསྒྲལ་བའི་དུས་སུ་ཉུལ་ལེའི་ལིངྒ་མེར་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་མར་བསྟབས། ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་བའི་དོན་དུ་ཞི་བ་དང་ལས་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་སྤྲོ་ན་སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་ཞི་སྦྱིན་ནམ་ཡང་ན་སྨིན་གཏེར་གསུངས་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་ལྷ་སྔགས་བསྒྱུར་ཏེ་སྒྲུབ་མཆོད་ལུགས་ཀྱི་སྒོས་ཆོས་སྔར་ནུབ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་དང་། ས་བསླང་བྱ་ཞིང་ཆག་ཆག་བཏབ། དངོས་གཞིའི་སྐབས་ཚོམ་བུ་སྤྱན་དྲངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་མོ། །ལྷག་གཏོར་སྐབས་བཙོན་འཛིན་གྱི་ལྷག་མ་དང་བཅས་གོམ་པ་བདུན་ཅུའི་སར་སྤུངས། གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་བཞག་རྣམས་ཐོག་ཁར་ཕུལ། རྟ་བྲོའི་རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་སྟེང་འབྲུ་དཀར་གྱི་སིལ་མ་བཀྲམ་པའི་ཁར། དབུས་སུ་སྒྲུབ་གཏོར་ཆེན་པོ། གཡས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་རིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་དང་དཀར་མངར་གྱིས་སྦྲུས་པའི་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས་རིལ་བུས་བསྐོར་བ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་མཱཾ་ས། མུར་ཐུད། འབྲས་ཆན། ཁུར་བ། ཞོ་དང་ལ་དུ། ཤིང་ཐོག་སྣ་ཚོགས་སོགས་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་དང་། གཡོན་དུ་ཆང་བཟང་པོ་མངར་གསུམ་དང་། ཨ་མྲྀ་ཏས་སྦགས་པའི་ཐོད་པ་བཤམས་ལ། རྒྱལ་ཐེབ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་བྱོན་ཏེ། ཧཱུྃ་ང་ནི་དཔལ་ལྡན་སོགས། དྲག་སྔགས་གུལ་ཡུངས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་སོགས་བྱིན་དབབ་ནས་རྒྱལ་ཐེབ་རང་སར་བྱོན། བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས། ཧོཿརང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་སོགས་ཀྱིས་བཤགས་གསོལ་བྱ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་ཐིམ། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ནས་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་མོས་ལ། སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་བཏགས་པ་ཅི་རིགས་བཟླས་མཐར་ལས་གཞུང་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱ། རྒྱལ་ཐེབ་སོགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ཐོགས་ནས་སློབ་དཔོན་ལ་འབུལ་ཏེ། ཧཱུྃ། སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ཆོས་སྐུའི་གཞལ་ཡས་ནས། །གསལ་སྟོང་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །འཇམ་དཔལ་དམར་པོའི་སྐུ་མཆོག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །རིགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྐུ་མཆོག་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཡེ་ཤེས་འཇམ་དབྱངས་དག་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །འགྱུར་མེད་རྟོག་པ་མེད་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །འཇམ་དཔལ་དམར་པོའི་ཐུགས་མཆོག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མང་པོ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ལྟ་བ་བརྗོད་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། དབང་མཆོག་མ་ཆགས་པདྨའི་གཞལ་ཡས་ནས། །གྲགས་སྟོང་འགག་པ་མེད་པའི་གསུང་མངའ་བ། །འཇམ་དཔལ་དམར་པོའི་གསུང་མཆོག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་བསམ་མི་ཁྱབ། །གསུང་དབྱངས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཝཀྐཱ་སིདྡྷི་ཨཱཿརང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་བ། །འཇམ་དཔལ་དམར་པོའི་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཡོན་ཏན་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །གུ་ཎ་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ། ཀརྨ་སིདྡྷི་ཨཱཿཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མངའ་བ། །རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ལྡན། །དེང་བདག་འཇམ་དཔལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཛིན་པ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་འཁོར་དང་བཅས། །གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུས། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་རྣམས། །བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛོད། །སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་སྤྱི་བོ་སོགས་གནས་སོ་སོར་འཇོག །ཚོགས་པ་གཞན་ལའང་འགྲིམ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་རྣམས་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་དུ་སྟོབ་ལ་རོལ། ལྷག་མ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རོལ་བས་ལྷ་བདག་གཉིས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཡིག་བརྒྱ་མང་ཙམ་དང་། བཟོད་གསོལ་བྱ། རྡུལ་ཚོན་ཡིན་ན། ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །སོགས་ནས། བཛྲ་མུཿཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ༴རིམ་བཞིན་བསྡུ་ནས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་བ་གཞུང་ལྟར་བྱ། ཕྱི་རོལ་དུ་སོང་ནས་རྒྱལ་ཐོ་བཞི་ལ་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ནས། བྱིན་རླབས་བསྐྱེད་བསྟིམ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་རྣམས་ཐོ་འཇོག་པའི་སྐབས་ལྟར་ལས། བསྟོད་པའི་རྐང་པ་ཐ་མ། ཤར་ཕྱོགས་བགེགས་སོགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ། བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་སྦྱར་བའི་མཐར། བཛྲ་མུཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ། སྒོ་བྱང་ལ། མཆོད་གཏོར་བཤམས་བཀོད་རློབ་པ་བསྐྱེད་དྲང་བསྟིམ་དབུལ་རྣམས་སྡོམ་པའི་སྐབས་ལྟར་ལ། བཛྲ་མུཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་ནང་དུ་ལོགས་ཏེ་རྒྱལ་ཐེབ་ཀྱིས་རྡོར་དྲིལ་དང་བཅས། ཕུར་བུ་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨུངྐཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷཱ་ར་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལག་གཉིས་སྐམ་པའི་རྒྱས་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་པ་གདབ་རིམ་གྱི་ལྡོག་ཕྱོགས་མས་རིམ་ནས་བཏོན་ལ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷཱ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླས་ལ་འོ་མས་ཕུར་རྩེ་བཀྲུ། ཕུར་ཁུང་རྣམས་ལའང་གཏོར། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བཞིན། ཨ་ཀཱ་རོ་བཟླ་ཞིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དོན་ལ་བློ་བཞག །འཇམ་རོལ་དང་བཅས་རྡོ་རྗེས་བྱང་ཤར་གྱི་རྩིག་པ་ནས་ལྟེ་བའི་བར་བསྐོར་བའི་རེ་ཁ་གསུམ་འཐེན། ཚོན་བླང་ནས་མགོ་བོར་བཀོད། ལྷག་མ་རྣམས་མཐའ་ནས་དབུས་སུ་བསྡུས་ལ་བུམ་པར་བླུགས། ཐིག་ཤུལ་དྲི་བཟང་གིས་ཕྱི་རྡུལ་ཚོན་ཆུ་བོར་གཤེགས་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་དགེ་རྩ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བའི་ཕྱིར་དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྤོས་དང་མར་མེ་ཐོགས། རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱིས་སྣམ་སྦྱར་དང་བཅས་སྟོང་ཐུན་སྔོན་འགྲོའི་དབྱངས་འབོར་ལན་གྱིས། ཧོཿབརྡལ་ཁྱབ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔རང་བཞིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔རིག་རྩལ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་མི་འབྲལ་ཤོག༔ངེས་འབྱུང་ཆེན་པོས་འཁོར་བའི་འཁྲུལ་པ་མཐོང་༔སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ཀུན་ཕ་མར་རྟོགས༔མོས་གུས་ཆེན་པོས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དམ་ཚིག་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ལྟ་བ་བྱར་མེད་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར༔སྒོམ་པ་བློ་འདས་འོད་གསལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས༔སྤྱོད་པ་རང་གྲོལ་ཁྱབ་བདལ་གཉུག་མའི་ངང་༔སྤང་ཐོབ་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་རོ་གཅིག་ཤོག༔རིག་གདངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ལྷུག་པར་མཐོང་༔རིག་རྩལ་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་གོང་དུ་འཕེལ༔རིག་པ་ཚད་ཕེབ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྫོགས༔རིག་སྟོང་ཆོས་ཉིད་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ན༔འཆི་འཕོའི་རྟོག་པ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ཆོས་ཉིད་རང་མདངས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གྲོལ༔སྲིད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་སྤྲུལ་སྐུར་ལྷུན་རྫོགས་ཤོག༔གཞི་དབྱིངས་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་མངོན་གྱུར་ནས༔གཞི་སྣང་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་ཀྱིས༔ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ༔རང་བཞིན་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ཅེས་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་སྨོན་ལམ་བྱ། སླར་ཡང་། འཇམ་དཔལ་གྱི་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་། ཕྲིན་ལས་གཞུང་གི་སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་པར་སྒྲོག་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །གཞན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཐིག་ཚོན་གྱི་ཆོ་ག་སྔོན་རྗེས་རྣམས་བོར། སྒྲུབ་ཆེན་མིན་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་རྐྱང་པ་ལ། རྒྱལ་ཐོ་སྡོམ་བཀྲོལ། དམ་སྲི་མནན་པ། མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་ཆོག །མངའ་གསོལ། ཉུལ་ལེ་འདུལ་ཆོག །བྱིན་འབེབས་ཉིན་མཚན་གྱི་ཛབ྄་རྒྱུན་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་སོགས་མི་དགོས་ཤིང་། གཞན་རྣམས་ཚང་བར་བྱས་པས་དོན་གྲུབ་བོ། །སླར་ཡང་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་རིགས་སྔགས་འཛིན་པ་ནི། །སྔོན་དང་ད་ལྟ་ཕྱིས་ཀྱང་འབྱོན་འགྱུར་ཞིང་། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཡབ་གཅིག་པུ། །བློ་གཏེར་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་ལས་གཞན་སུ། །དེ་ཕྱིར་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་འབྲེལ་བའི། །སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ། །གཉིས་མེད་ཨ་ཏིའི་སྒྲུབ་ལུགས་ཁྱད་པར་འཕགས། །འདི་འདྲའི་གདམས་ཐབ་ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་འདྲ། །དེ་ཕྱིར་དད་བརྩོན་ལྡན་པས་བསྒྲུབ་གྱུར་ན། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ལག་པའི་མཐིལ་དུ་གནས། །དེ་ཡང་སྤྲོས་བཅས་ཚོམ་བུ་ཚོགས་བསྒྲུབ་འདི། །ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་ལན་བརྒྱར་བསྔགས། །དེ་ཉིད་ལག་ཏུ་བླང་བའི་རིམ་པ་ནི། །གསལ་བར་ཕྱེས་པའི་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་འདི། །སྤེལ་བའི་དགེ་བས་བདག་གཞན་འགྲོ་བ་རྣམས། །མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ཤོག །ཅེས་གསར་བན་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་གཏེར་བྱོན་སོགས་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཁོག་ཕུབ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཇང་པ་དགེ་སློང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ནས་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་ཞིང་། རྒྱུད་སྡེའི་མཁན་སློབ་འགས་ཀྱང་གསུང་གིས་བསྐུལ་བར་བརྟེན་༧འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེས་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྒྲུབ་གཞུང་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ཁང་བཤད་སྒྲུབ་ནོར་བུའི་ལྷུན་པོའི་ཡང་རྩེར་སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཟིམ་ཁང་མི་ཕམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གདུང་རྟེན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དྲུང་དུ་ཤིང་ཕག་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉེར་བདུན་གཉིས་ལ་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ཕྱོགས་བརྒྱར་རྒྱས་ཤིང་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་དུས་རྟག་ཏུ་རོལ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །།། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། །། །
[edit]

@#/__/rgyud lugs 'jam dpal zhi ba'i dkyil 'khor gyi sgrub pa'i khog phub rin chen phreng mdzes zhes bya ba bzhugs so/__/ na mo gu ru many+dzu shrI dz+nyA na sa twA ya/__/gzod nas spros pa'i drwa ba kun chod cing /__/spangs rtogs mthar phyin rgyal kun mkhyen pa'i lha/__/'jam dpal rdo rje blo mchog zab mo'i gter/__/bla ma ye shes sems dpar gus phyag 'tshal/__/gang de'i sgrub thabs rgya mtsho'i yang snying ni/__/o rgyan slob dpon chen po'i bka' srol las/__/byon pa'i 'jam dpal rdzogs pa chen po ltar/__/sgrub pa'i dkyil 'khor cho ga dbye bar bya/__/de la dbang gis rgyud smin cing 'jam dpal gyi bskyed rdzogs zab mor brtson par 'dod pa rnams kyis spros bcas gzugs brnyan gyi dkyil 'khor dang 'brel ba'i las rim la 'jug par 'dod pas sgrub gzhi rig stong gnyug ma byang chub kyi sems 'jam dpal ye shes sems dpa'i ngo bor bzhugs pa nyid/__sgrub chos bskyed rdzogs kyi nye lam zab mos/__bsgrubs pa'i 'bras bu shin tu rnam par dag pa'i sku lnga ye shes lnga ldan gyi bdag nyid 'jam dpal rdo rje'i go 'phang dus dang dka' tshegs la ma ltos par tshe 'di nyid la grub pa'o/__/de las bskyed rim gyi phyogs bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi sgo nas spros bcas dang 'brel ba'i sgrub cing mchod pa'i cho ga la/__sngon 'gro dang /__dngos gzhi/__rjes kyi bya ba'o/__/dang po la sa yi cho ga dang /__sta gon gyi bya ba'o/__/dang po la sa brtag pa ni gtsug lag gi gzhung dang mthun par dpyad la/__sa bslang ba la/__snang ba dang /__mi snang ba las bslang ba'o/__/dang po ni/__sa yi bdag po la rin gzhal te rang dbang thob par bya/__gnyis pa ni/__gang du bya ba'i gnas der phyag dar dang brkyang nul legs par bya zhing sku gsung thugs kyi rten bkram/__bla bre dang 'phan gdugs sogs kyis mdzes par brgyan/__rgyal chen tho byang mchod gtor/__dam sri mnan chas/__gser skyems/__khro bcu'i phur gdab chas/__dbang mchog gi phur bu sogs sa chog la dgos pa rnams tshogs par byas/__sa chog dngos la/__stegs kyi khar sman raka gtor gsum dang /__nyer spyod sbreng tshar/__dkyil 'khor gyi gzhir dri yi thig ler tshom bu gcig bkod pa dang /__mdun phyogs sa lha'i mchod pa chu gnyis sngon du 'gro ba'i nyer spyod lnga dang dkar gtor pad 'dab can bshams/__tshig bdun gsol 'debs dang brgyud 'debs sngon du 'gro bas bdag bskyed 'jam dpal gyi sgrub thabs rgyas bsdus ci rigs btang nas bzlas pa bsdu ldang dang bcas pa'i rjes/__mchod gtor byin gyis brlab pa ni/__oM AHhU~M many+dzu shrI ya mAn+ta ka hU~M phaTaHkyis bsangs/__swa b+hA was sbyangs/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang /__/b+h+rU~M las rin chen snod nang du/__/oM las phyi nang mchod pa'i sprin/__/so so'i lha mo'i rol pa bcas/__/rab 'byams nam mkha' gang bar gyur/__/oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da AHhU~M gi bar brjod/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su/__/gtor ma 'dod yon phung por spungs/__/oM AHhU~M/__lan gsum rgya dang bcas pas byin brlabs/__oM b+h+rU~M ga ga na khaM AHhU~M/__zhes/__sa gzhi nam mkha'i rang bzhin du gyur/__der 'byung bzhi'i dkyil 'khor ri rab dang bcas shing rdo rje'i sa gzhir gur me 'od dang bcas par bsam nas sna tshogs rdo rje'i phyag rgya bcings par bzhag ste/__oM me di ni badz+ri b+ha wa badz+ra b+han+d+ha hU~M/__zhes lan gsum brjod/__rdo rje dang bcas pa'i thal mo sa la lan gsum bzhag nas/__rang gi mdun du sa yi lha mo gser gyi mdog can mdzes sdug mtshungs pa med pa lte ba yan chad sa 'og nas thon par bsam/__oM pri thi de wI ar+g+haM sogs kyis mchod/__oM pri thi de wI oM a kA ro=btags pa lan gsum gyis gtor ma 'bul/__spos dang rdor dril bcas/__hU~M/__skyob pa sangs rgyas thams cad kyi/__/spyod pa'i tshul dang khyad par las/__/sa dang pha rol phyin pa la/__/lha mo khyod ni dpang du gyur/__/shAkya thub pa skyob pa yis/__/bdud kyi sde rnams bcom pa ltar/__/de bzhin bdag kyang bdud sde las/__/rgyal bar bya phyir dkyil 'khor bri/__/bdag ni byang chub tu nges phyir/__/mchod 'bul dpang mdzod sa 'di zhu/__/'byung po sa yi bdag po rnams/__/gnas rten gzhan du spo ba dang /__/sa 'dir bkra shis mdzad du gsol/__/lan gsum/__zhes gsol bas lha mo dgyes pa'i mdangs phyung ste/__/slob dpon chen po dkyil 'khor mdzod/__/dga' ba chen pos las sgrubs shig__/ces gnang ba byin nas sa de nyid du thim par bsam zhing /__tshom bu mchod gtor bsdu/__sa sbyang ba ni/__bdag nyid 'jam dpal du gsal ba'i thugs ka nas b+h+rU~M yig gcig 'phros sangs rgyas thams cad la phog pas sras su dgongs/__lha tshogs thams cad la phog pas spun dang grogs su dgongs/__ma mo mkha' 'gro la phog pas rigs kyi gtso bor dgongs/__sems can rnams la phog pas sgrib pa sbyangs/__'od zer slar 'dus nas sa'i nyes skyon thams cad sbyangs/__sa gzhi rin po che sna tshogs kyi rgyu las grub pa gzhi mnyam zhing reg na bde ba/__rin po che'i gzhal yas khang dang ldan par bsam mo/__/bsrung ba ni/__bdag nyid 'jam dpal gyi ting nge 'dzin las skad cig gis khro bo gshin rje'i gshed mthing nag zhal gcig phyag gnyis g.yas rdo rje be con/__g.yon sdig mdzub mdzad pa dpal dang dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan cing yum be ta lI dang mnyam par sbyor zhing ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa'i skur gyur pa'i sbyor mtshams nas khro chung dpag tu med pa 'phros pas gang bar bsam la/__oM badz+ra kI li kI la ya/__dza la ma la ka ra la pra dza la su ta su ta sarba ga ta ya ni byi bar sho Sha ya hU~M tra Ta/__hrIHlas phur pa skad cig gis dbang mdzad khro bo'i rgyal po rta mchog rol pa 'jigs shing rngams pa dbang gi rta skad 'tsher bas bgegs dang 'byung po zil gyis mnan par bsam la/__oM ha ya grI ba kI la ya hU~M phaTaHsa gzhir btab pas dbang du byas par bsam/__sa gzung ba ni/__slob dpon dkyil 'khor gyi gzhir 'khod nas/__bdag nyid 'jam dpal du gsal pa'i mig g.yas su ma las nyi ma/__g.yon du a las zla ba/__sna rtser ya~M las byung ba'i rlung gis mtshan par gyur/__bgegs rnams nyi ma las byung ba'i mes bsregs/__zla ba las byung ba'i chus bkrus/__sna rtse'i rlung gis bshigs shing 'thor bar bsam la/__mig gi rdzi ma 'dren pa 'bar ba'i lta stangs kyis blta zhing rdo rje gsor ba dang /__dril bu 'khrol zhing /__hU~MHyang dag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir/__/gnyis 'dzin log par 'dren pa'i bdud/__/'jam dpal rdo rje'i bka' byung bas:brlag par 'gyur gyi gzhan du song :las rdor nas gu gul gyis bdugs/__slob dpon gyis yungs kar brab ste/__sum+b+ha ni=brjod bzhin g.yas su bskor/__rdor dril dang bcas pa'i lag gnyis dkur brten te/__rkang mthil du haM las rdo rje rgya gram gyis mtshan par bsam la/__hU~M hU~M drag tu brjod pa dang /__'bar ba'i rdo rje'i gom stabs kyis lan gsum du bcag nas slar yang slob dpon dkyil du 'khod do/__/oM in+d+rA ya dzaHya mA ya dzaHba ru NA ya dzaHku be rA ya dzaHag+nA ya dzaHni ri tA ya dzaHb+he raM pA ya dzaHi shwa nA ya dzaHtshan+dA ya dzaHsu ti tA ya dzaHe ra pa tA ya dzaHphur pa dar gyi cod pan can bcu mdun du bkod la/__rang gi thugs ka nas khro bo 'dod pa'i rgyal po spros phyogs bcu'i bgegs rnams bkug par bsam la hU~M mdzad kyi phyag rgya dang bcas/__sum b+ha ni dang /__bgegs rnams bkug pa'i gzugs la gdug pa'i sems phab ste/__slar yang rang gi snying ga nas khro bo bcu spros te phur bu rnams la thim pas thams cad kyang sku mdog mthing dkar dmar ba'i zhal gsum phyag drug g.yas gsum rdo rje ral gri tho ba/__g.yon gsum thod khrag zhags pa lcags kyu 'dzin pa smad phur bu 'bar ba'i rnam pa can du gyur/__ces brjod la/__phyag tu phur pa dang tho ba thogs te/__oM badz+ra kro d+ha bi dza ya hU~M ha na ha na hU~M phaT/__oM g+ha g+ha g+hA ta ya g+hA ta ya sarba duSh+Tan phaT/__kI la ya kI la ya sarba pA paM phaT/__hU~M hU~M hU~M/__badz+ra d+ha ra a dz+nyA pa ya ti sarba big+ha nAM kA ya wAk+ka tsit+ta badz+ra kI la ya hU~M phaT/__de bzhin du/__oM badz+ra kro d+ha ya mAn+ta ka hU~M pa tsa pa tsa hU~M phaT/__oM badz+ra kro d+ha h+ya grI wa hU~M hu lu hu lu hU~M phaT/__oM badz+ra kro d+ha a mr-I ta kuN+Da lI hU~M tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaT/__oM badz+ra kro d+ha nI la daN+Da hU~M da ha da ha hU~M phaT/__oM badz+ra kro d+ha AR+Ya A tsa la hU~M b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaT/__oM badz+ra kro d+ha a pa ra dzI ta hU~M tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaT/__oM badz+ra kro d+ha trai la kya bi dza ya hU~M b+hin+d+ha b+hin+d+ha hU~M phaT/__oM badz+ra kro d+ha mnyam sbyor gyi dkyil chog las go rim 'di bzhin 'byung /__mchan/__hU~M kA ra hU~M gardza gardza hU~M phaT/__oM badz+ra kro d+ha ma hA ba la hU~M s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaT/__sngags re re'i mthar sder mo'i sngags btags la phyogs dang steng rnams g.yas skor mtshams dang 'og phur rnams g.yon skor gyis btab/__phyogs bcu'i bgegs la phur bu'i tshul du btab pas de rnams kyi lus phug ste g.yo 'gul med cing 'od gsal bar gyur par bsam mo/__/skabs 'dir phyi bshags la sAts+tsha dkar po/__srog bslu/__nye'u 'don pa/__bshags skong /__sbyin sreg__/bsangs/__chab gtor/__sgrub khang gi shar du sher phyin/__lhor stobs po che/__nub tu lang gshegs/__byang du tog gzungs rnams 'don par gsungs so/__/de nas phyi mtshams rgyal chen bzhi la bcol ba ni/__sgrub khang gi phyogs bzhir/__tho la sku rten rgyal mtshan dang bcas pa btsug pa'i mdun du chu gnyis nyer spyod lnga dang /__dkar gtor re re bshams/__thog mar shar du mchod gtor/__gong smos ltar bsangs sbyang byin rlabs/__de nas tho bsangs/__sbyangs/__stong pa'i ngang las rgyal po chen po yul 'khor srung sku mdog dkar po mdzes shing brjid pa'i chas can pi waM 'dzin pa'i skur gyur/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor bcas badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/__oM d+h+riSh+Ta raSh+TA ya swA hA/__oM badz+ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA nas/__shab+da'i bar gyis mchod/__na maHsarba ta thA ga ta sogs nam mkha' mdzod kyi sngags lan gsum dang rdor thal phye rgyas gtor ma 'bul/__hU~M ri rab chen po'i shar phyogs na/__/rgyal po chen po yul 'khor srung /__/lag na rdo rje'i bka' bzhin du/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/shar phyogs bgegs kyi mtshams chod cig__/ces phrin las bcol/__rang sngags lan gsum bzla/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes me tog 'thor la lan gsum/__de bzhin du gzhan gsum po yang rigs 'gre bas/__lhor rgyal po chen po 'phags skyes po sku mdog sngon po mdzes shing brjid pa'i chas can ral gri 'dzin pa/__ri rab kyi lho phyogs nas=drangs/__bstim/__oM bai ru D+ha kA ya swA hA/__hU~M ri rab chen po'i lho phyogs nas/__/rgyal po chen po 'phags skyes po/__/lag na rdo rje'i bka'=mchod sbyin gtor ma=/__lho phyogs bgegs kyi=/__nub tu/__rgyal po chen po mig mi bzang sku mdog dmar po mdzes shing brjid pa'i chas can sbrul zhags dang mchod rten 'dzin pa/__ri rab kyi nub phyogs nas=drangs/__bstim/__oM bi ru pak+ShA ya swA hA/__hU~M ri rab chen po'i nub=/__rgyal po chen po mig mi bzang /__/lag na rdo rje'i bka'=/__mchod sbyin gtor ma=nub phyogs bgegs kyi=byang du/__rgyal po chen po rnam thos sras sku mdog ser po mdzes shing brjid pa'i chas can be con dang ne'u le 'dzin/__ri rab kyi byang phyogs nas=drangs/__bstim/__oM bai shra ma NA ya swA hA/__hU~M ri rab chen po'i byang phyogs nas/__/rgyal po chen po ngal bsos po/__/lag na rdo rje'i bka' bzhin du/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/byang phyogs bgegs kyi mtshams chod cig__/ces bya'o/__/nang mtshams ni/__sgrub khang gi sgor dong gru gsum zu/__dug shog la dam sri'i ling+ga bris pa'i snying gar/__tri yam dam sri s+t+wam b+ha ni dza dzaHzhes bris pa bkod de/__gser skyems ni/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M ha ho hrIHgsum gyis byin brlabs/__dbyangs rol bcas/__hU~M/__rig 'dzin rtsa brgyud bla ma dam pa dang /__/bde gshegs zhi khro rab 'byams dkyil 'khor lha/__/khyad par 'jam dpal zhi khro'i lha tshogs rnams/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/ma mgon lcam dral dam can rgya mtsho'i tshogs/__/dregs pa'i sde dpon sum cu yab yum sras/__/bka' nyan bran g.yog mngag gzhug bcas rnams kyis/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/sngags 'chang bdag gi rigs kyi srung ma dang /__/sa phyogs 'di sogs yul gzhi gnas kyi bdag__/lo zla zhag dus tshes la dbang ba'i lhas/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/ces pa'i tshig mtshams rnams su gser skyems sbreng /__brub khung mdun du bkod par/__e yaM dz+wa la ra~M/__brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dam sri pho mo rid cing nyams thag pa'i lus can du gyur/__badz+ra ma hA shrI he ru ko\u0f85haM/__rang nyid gshin rjA+e gshed kyi skur gyur/__na mo rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang /__sangs rgyas=chos kyi=dge 'dun=gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bden pa dang /__chos nyid gdod nas stong zhing chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang /__khyad par du 'jam dpal zhi khro'i dkyil 'khor gyi lha tshogs bka' sdod sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang /__bden pa chen po'i byin rlabs kyis/__sgrub pa chen po la bar du gcod pa'i ya ma dam sri'i rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri ya~M dzaHtri badz+ra ang+ku sha dzaHdzaHhU~M ba~M hoHbden brdar 'gugs bstim lan gsum rjes/__drag sngags so lnga bzla bzhin thun brab/__dam sri'i snying gar phur pas gzir la/__hU~M:mi g.yo khro rgyal chos kyi rje:hU~M mdzad badz+ra kI la ya:sngon gyi thugs dam dus la babs:dam sri'i sbyor ba brlag par gyis:mnan chas byas te/__hU~M:gsang ba'i dkyil 'khor chen po 'dir:dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:bka' las 'da' byed dam sri rnamasaHmnan cing gzir ro stam b+ha ya:ya ma dam sri s+t+wam b+ha ya nan:oM laM hU~M laM mA ra ya nan:zhes mnan la dong gi kha me chu sa rnams dang ro g.yam la rgya gram bris pas bkab/__de steng slob dpon sogs nyung shas kyi phyag lu gu rgyud du sbrel la/__hU~M:snang srid dbang drag 'bar ba'i zhing :dpal gyi rta bro chems se chem:rta skad rngams pa'i nga ro yis:bgegs chen dmigs med klong du mnan:oM laM AHlaM hU~M laM s+t+wam b+ha ya nan:zhes pas bro brdung /__de nas bar mtshams gcod pa ni/__sgo'i ya them la gshin rje'i gshed kyi sku dang /__de'i mdun nyer spyod gtor zlum bshams la/__mchod gtor byin rlabs dang /__sku bsangs sbyangs/__stong pa'i ngang las hU~M yig las gshin rje'i gshed nag po dbyug pa dang zhags pa 'dzin pa'i skur gyur/__badz+ra sa mA dzaHdzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/__oM ya mA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shab+da'i bar dang /__oM ya mA rA dza sa pa ri wA ra na maHsarba ta thA ga ta sogs sngags lan gsum dang rdor thal gyi rgyas gtor ma 'bul/__hU~M:gsang ba mchog gi pho brang du:bcom ldan chos rjes bka' stsal ltar:'khor la rnam smin chos shod la:mu ran skyongs shig chos kyi rgyal:oM badz+ra ya mA rA dza sa ma ya s+t+wamaHzhes bzla/__me tog 'thor/__tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs byas la nang du log__/de nas ma TaM bsgral zhing nang mtshams bcad pa ni/__dkyil 'khor gyi mdun phyogs su ru tra'i gzugs gan rkyal mgo bo lho nub tu bstan nas bkod la/__slob dpon khri'u khar bzhugs nas g.yab dril dang bcas/__oM AHhU~M many+dzu shrI ya mAn+ta ka hU~M phaT/__bdag nyid 'jam dpal gshin rje'i gshed khro gtum bzod par dka' ba'i gzi byin 'bar bar gyur/__lcags kyu'i phyag rgya dang bcas bden stobs sngar bzhin la/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis ma traM ru tra gdug pa can thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/ma traM ru tra ang+ku sha dzaHdzaHhU~M ba~M hoHzhes lan gsum brjod pas/__bdag gi sku las 'od zer lcags kyu lta bu 'phros log par lta ba'i sdig can gdug pa can thams cad 'ub kyis 'dus te mdun rten la thim par gyur/__kha T+wA~M ga'i phyag rgya bcas te/__hU~M:ma tra~M bya ba bdag las byung :bdag med rtogs pa'i tho bas gzhom:dug gsum ru tra sde gsum 'di:sku gsum mtshon gyis dbyings su bsgral:hU~M hU~M hU~M dzaHhU~M ba~M hoHma hA shrI he ru ka ma traM ru dra ha ha pra be sha phaTaHces bsnun pas/__gzugs phung khrol gyis zhig pas ma rig pa'i sbub dral nas shes pa skye med kyi rang bzhin a dkar po 'bar bar gyur pa bdag gi thugs ka'i hU~M la thim/__khog pa gzhal yas khang dang gnyis med du gyur par mos la/__mgo bo lho dang lag g.yas shar lho dang /__/lag g.yon lho nub rkang g.yas byang shar dang /__/rkang g.yon nub byang snying shar nang rol nub/__pho mtshan byang bkod dur khrod gnas brgyad bsam/__/slob dpon sogs 'dus pa nyung shas kyis phyag lu gu rgyud du sbrel nas bro brdung ste/__hU~M/__khro bo'i rgyal po gshin rje'i gshed/__/ma lus zil gnon bro zhig brdung /__/bro brdung gzugs can dgra la brdung /__/bro brdung gzugs med bgegs la brdung /__/dgra bgegs mgo la chems se chem/__/lag pa thal sbyor gyen la sbyor/__/'phags pa rnams kyi thugs dam bskul/__/rkang pas bro brdung thur du brdung /__bdud bzhi ma lus zil gyis gnon/__/bro 'di dgra bgegs 'dul ba'i bro/__/glu ni tshangs pa'i dbyangs kyi glu/__/tshig 'di don dam rtogs pa'i tshig__/rkang pa g.yas kyis bro brdung pas/__/pho sri thams cad g.yas su mnan/__/rkang pa g.yon gyis bro brdung pas/__/mo sri thams cad g.yon du mnan/__/g.yas g.yon med pas bro brdung pas/__/dgra bgegs thams cad thal bar rlog__/rnal 'byor lus ngag yid gsum la/__/gnod par byed pa'i 'byung po kun/__/gshin rje'i gshed po'i ting 'dzin gyis/__/ri rab chen po'i rmangs su mnan/__/byang chub sems mchog ma skyes bar/__/mnan pa yin no ma ldang zhig__/dgra bgegs s+t+wam b+ha rak+sha nan/__/sum b+ha ni brjod/__de nas srung ba'i 'khor los bcings te/__hU~M:kun kyang rdo rje'i rang bzhin la:ye shes me dpung kun tu 'bar:snang srid sku gsung thugs kyi ngang :gnyis med ye shes lhun gyis grub:badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:zhes brjod/__gsang mtshams ni bar du gcod bya gcod byed thams cad sems kyi rtog pa ste sems nyid rig stong gnyug ma don gyi rdo rje gzhom gzhig kun bral gyi yin lugs ngang du 'jog pa de kho na nyid kyis mtshams bcad pa'o/__/de nas chag chag gdab pa ni ba byung lnga dang bdud rtsi lngas dkyil 'khor gyi gzhi la byug ste/__hU~M/__bka' gsang rmad du byung ba'i dkyil 'khor 'dir/__/dri chen dri chu byang chub sems la sogs/__/bde chen gsang ba'i man ngag sgrub par bya/__/gsang ba'i dkyil 'khor chen po chag chag 'debs/__/ma hA a mr-i ta maN+Da la hU~M/__zhes g.yon bskor gyis byug par bya'o/__/rdul tshon byed na thig gdab pa la ye shes kyi thig ni kha dog lnga'i skud pa 'du byas rin po che'i snod du bzhag pa las sngags kyis bsangs/__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las hU~M oM trA~M hrIHAHlas byung ba'i srad bu dkar sngo ser dmar ljang gu rnams de bzhin gshegs pa rigs lnga'i skur gyur/__rang gi mig gnyis dzaHyig las byung ba'i nyi zla 'bar ba'i rnam pa can du gyur/__oM dIp+ta driSh+Ta ang+ku sha dza dzaHnam mkhar bzhugs pa'i de bzhin gshegs pa rnams kyi thugs ka nas ye shes kyi thig 'od zer lnga'i rang bzhin du byung ba dam tshig pa la gnyis su med par gyur/__rtsa sngags tshar gcig brjod pas bsgril tshul byas nas/__thig skud slob dpon gyis 'dzin/__oM badz+ra sa ma ya sU kra ma ti kra ma hU~M oM AHhU~M/__gis brtan par byas/__slob dpon nub dang slob ma shar du gnas/__oM AHdzaHdzaHdzaHzhes thig sna las rdor la gtad/__yab kyi gsang ba nas yum gyi mkhar byang chub sems kyi thig drang bar bsam zhing /__stobs mchog dpa' bo dgongs su gsol/__/rdo rje thig gi sgra ldan pas/__/nam mkha'i dkyil 'khor legs grub cing /__/'gro ba'i don la bskul bar mdzod/__/oM bo d+hi tsit+ta sarba satwa hU~M/__zhes brjod cing lte ba'i thad kyi bar snang la rdo rje dang bcas pa'i g.yas pa'i mtheb mdzub kyis se gol dang bcas pas/__oM badz+ra sa ma ya sU tra ma ti kra ma hU~M/__zhes nub nas shar gdab g.yas bskor gyis/__/slob dpon lho dang slob ma byang /__/de bzhin me nas rlung du phyogs/__/bden bral nas ni dbang ldan blta/__/me nas byang shar de bzhin du/__/rlung nas lho nub phyogs pa dang /__/rlung nas byang shar blta ba dang /__/me nas lho nub blta byas la/__/tshangs thig gnyis dang rtsa thig bzhir/__/rgyab 'gros bya zhing zur thig la/__/rgyab 'gro spangs nas ma 'khrul gdab/__/de nas dpon slob sngar gnas 'khod/__/slob dpon gyis thig skud bsdu bar bya'o/__/ye shes rang bzhin thig gdab pas:ye shes gzhal yas khang du bsam:las thig ni/__gzhung du gzhal yas sgo rdzogs can gyi gsal kha ma byung ba ni smin gling rdor sems la yang sgo rdzogs gsal kha med kyang phyag bzhes su gzhal yas khang mdzad pa dang /__'dir sgom don la gzhal yas khang dngos su gsal bas gsang ba spyi dang mthun par gzhal yas khang gru bzhi sgo bzhi rta babs brgyad pa pad+ma rdo ra me phreng dang /__dbus su pad+ma 'dab brgyad mu khyud lnga pa can lte bar 'khor lo rtsibs drug pa can bri bar bya'o/__/de rnams ni nub dang po'i cho ga'o/__/!gnyis pa sta gon la/__lha dang slob ma/__bum pa sta gon dang gsum las/__dang po ni/__dkyil 'khor gyi gzhi ras bris la maN+Dal dang /__rdul tshon gyi phyogs su skya thig tsam btab nas slob dpon gyis rdo rje dang bcas pa'i bdud rtsi lnga'i dris gtso gnas su gru bzhi dang /__de'i mdun du yum la zlum po byas la rtsa sngags kyis tshom bu che chung gnyis bkod pa'i mdun du sman gtor rak+ta dang /__de'i mthar mchod pa rnams g.yas skor gyis bshams/__lha tshom gyi steng many+dzi'i khar bum pa rdzas so lnga blugs pa bcud ldan dang /__gu gul bdug cing /__bgegs bskrad/__gzungs thag 'dogs pa dang /__las bum byang shar du 'jog__/mtshams 'dzin gyi steng dung chos kyi mchod yon bcas 'jog__/sa sta zhag gis chod na bdag bskyed sa chog ltar nges par 'don/__zhag gis ma chod cing khom lcog med na skabs 'dir bdag bskyed ma bton kyang rung /__gang ltar yang phrin las gzhung ltar mchod pa byin rlabs/__tshom bu bsangs/__shU n+ya tas stong par sbyang /__phrin las ltar lha bskyed nas bstod pa'i bar btang /__de nas pus btsug rdo dril spos dang bcas/__hU~MHbde gshegs rgyal ba dgongs su gsol:rig pa 'dzin pa bdag gis ni:thugs rje'i dkyil 'khor bri 'tshal gyi:'gro ba'i don du gnang du gsol:zhes lan gsum gyis snyan gsan dbab pas gnang ba sbyin par bsam/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da'i bar dang /__ma hA pany+tsa rak+ta ba ling ta khA hi:zhes pas mchod/__'dud nyi shus bstod/__hU~M zhes rdor dril dang 'degs pa'i rgya yis/__dkyil 'khor gyi bdag po sang spyan ma drangs kyi bar du nam mkhar 'od kyi drwa bar bzhugs par gyur/__zhes brjod do/__/tshom bu bsdu/__gnyis pa bum pa sta gon ni/__bsangs sbyangs/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las ye shes rin po che'i rang bzhin can gyi bum pa mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i gzhal yas khang gi rnam rgyal bum pa'i nang du seng khri pad nyi zla ba'i gdan 'od 'bar bar gyur/__seng ha ma hA pa la rat+na ta ra hrIHsogs nas/__d+harma de bi d+ha tu shwa ri s+t+wam:bar las gzhung ltar lha bskyed/__oM sarba ta thA ga ta ma hA kA ya badz+ra sogs kyis gnas gsum byin brlabs/__oM ma hA shU n+ya ta sogs kyis dbang bskur/__oM yod med stong pa=sogs kyis spyan drangs/__oM mkha' dbyings klong yangs=sogs tshigs bcad sngags dang bcas pa dang /__sman raka gtor gsum sngags rkyang pas mchod/__'dud nyi shus bstod/__gzungs thag la 'jus te/__bdag gi zhal nas sngags kyi phreng ba gzungs thag la 'khril te song /__bum pa'i lha rnams kyi thugs rgyud bskul snyoms par zhugs pa'i byang sems ye shes kyi bdud rtsi babs pas bum pa gang bar bsam zhing sngags tshang bar bzla/__las bum du khro bo gshin rje gshed mthing nag zhal gcig phyag gnyis pa g.yas rdo rje be con gdengs shing g.yon sdig mdzub mdzad pa dpal dang dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan cing pad nyi ro'i steng na dor thabs kyis ye shes kyi me dpung 'bar ba'i dbus su bzhugs par gsal ba'i sku las bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar bsam la/__oM AHhU~M many+dzu shrI ya mAn+ta ka hU~M phaT/__ci nus bzlas mthar sngags tsam gyis mchod pa dang /__'dud nyi shus bstod/__dung chos kyi chu mchod yon du phul bas lha rnams chags pa chen pos ye shes kyi bdud rtsir zhu ba bum chu dang ro gcig tu gyur par bsam zhing /__bum pa dben sar bzhag__/mchod gtor rnams bsdu'o/__/tshon dbye ba ni/__slob dpon dkyil 'khor gyi dbus su 'khod pa la/__yum bzhis rdo rje'i glus bskul ba ni/__hoHlhun grub dkyil 'khor rang snang ba:thugs rjes nye bar dgongs mdzod la:'khrul pa'i snang ba kun bzlog phyir:dkyil 'khor chen po bzhengs su gsol:zhes lan gsum gyis gsol ba gdab/__tshon lnga snod so sor blug pa phyogs bzhi dbus lngar bzhag la/__bsangs sbyangs/__stong pa'i ngang las tshon rnams rigs lngar gsal bar gyur/__badz+ra sa ma ya dzaHdzaHhU~M ba~M hoHsa bstim/__oM badz+ra ar+g+haM sogs nas/__shab+da'i bar gyis mchod/__chos sku nam mkha'=sogs kyis bstod/__oM AHhU~M swA hA:mang du bzla/__'od du zhu ba las rin po che'i rdul phra rab tu gyur/__oM badz+ra tsi tra sa ma ya hU~M/__zhes mang du bzlas pas byin brlabs/__ye shes lnga yi rang bzhin gyi:tshon gyis dkyil 'khor bri bar bya:hU~M hU~M hU~M hU~M hU~MHzhes brjod de slob dpon gyi lag g.yon gyis dbang ldan nas rtsig pa nang nas ser mthing dkar dmar ljang ba'i re khA lnga sgo tshad gcig bris thod pas bkab/__'di ni chos dbyings rnam par dag__/sems can khams ni rab sgrol byed/__/dpal ldan rgyal po 'jam pa'i dbyangs/__/de bzhin gshegs pa kun gyi gnas/__/yang dag bden pa'i byin rlabs kyis/__/dkyil 'khor las rnams shis par mdzod/__/ces bden pa brjod cing tshon pra brtags byas la tshon bkye ba ni/__dbus mthing ka'i lte bar d+hIHdmar ser/__rtsibs drug la mdun nas brtsams oM a ra pa tsa na'i yig 'bru re re bkod/__pad+ma'i ge sar gyi mu khyud ser po/__'dab ma rnams sna tshogs pa/__mu khyud kha dog lnga/__shar gyi 'dab mar thig le dkar po/__lhor ser ba/__nub dmar po/__byang ljang khu'i thig le de re re'i mthar rang mdog min pa'i thig chung bzhis bskor ba'i lnga tshom can mtshams kyi 'dab mar bum pa rgyan ldan re re/__sgo khyams phyin chad spyi dang mthun par bkye bar bya'o/__/tshon lhag la mchod bstod byas nas ye shes pa gshegs su gsol lo/__/gsum pa slob ma sta gon ni/__gzhung du mi 'byung yang spro na sta gon spyi 'gros zhig la lha sngags bsgyur nas bskul bar byas na phun sum tshogs pa'i yan lag las 'gal ba med cing /__'dir mchog gter rigs gsum snying thig gi sgrub khog nas 'byung ba'i mched gsar bu yin na logs shig tu bzhag__/gul yungs dri'i thig le bkod/__so shing rnams 'du byas la/__bi shwa badz+ra kro d+ha dz+wa sogs drag sngags gul yungs dang bcas pas bgegs bskrad/__slob bu'i spyi bor pad zla'i gdan la rdo rje sems dpa' bzhugs pa'i thugs ka'i sngags phreng las bdud rtsi dkar po'i rgyun babs pas sdig sgrib sbyong bar mos la yig brgya bdun nam nyer gcig bzlas/__mgon po bdag ni=sogs kyis bzod gsol dang /__rdo rje sems dpa' so so rang rang la thim par gyur/__rdo rje slob dpon sangs rgyas=sogs lan gsum gyis rgyud sbyong nas/__slob dpon gyis ya zhes brjod pas khro bo yak+sha me dbal spros pas slob bu'i sdig sgrib bsregs par gyur par bsam la/__hU~M hU~M hU~M/__zhes brjod pa dang /__slob bu rnams pad zlar rdo rje sems dpar gsal ba'i gnas gsum 'bru gsum gyis mtshan par mos la/__oM AHhU~M brjod pa dang dri'i thig le gnas gsum bkod/__so shing dngos grub kyi mtshan ltas brtags pa'i nus pa ldan par mos la rtsa sngags bzlas nas byin gyis brlabs te gtad pa/__khyed rnams dkyil 'khor la zhal phyogs shing dngos grub kyi ltas bstan du gsol snyam pas ltos med du/__oM badz+ra ha sa ha/__zhes so shing gi ra bar dor du bcug rtsa ba rang la bstan pa dang phyir ltung na ngan pas bskyar ro/__/slob dpon rnams kyis dam tshig sbyin par gsol ba ni/__hU~M:bla ma'i sku gsung thugs rdo rje:rtsa ba yan lag dam tshig rnams:srog gi phyir yang mi btang na:rdo rje rgyal pos gnang du gsol:zhes lan gsum gyis gsol ba la slob dpon gyis nang mchod nas bdud rtsi sbyin te/__hU~M:ji snyed sangs rgyas thams cad kyi:rdo rje'i g.yar dam bla na med:dam tshig chen po hU~M gi tshogs:khyed kyi snying la yang dag gnas:hU~M hU~M hU~M khyed rnams kyis dam tshig la rtag tu mi nyams par brtson par gyis shig__/ces gdams nas rdo rje'i gral du bzhag go/__mched rnying pa la 'di ma byas na chad pa'i skyon med do/__/gnyis pa dngos gzhi la rgyan bkod pa dang /__bsnyen sgrub dngos bya ba'o/__/dang po dkyil 'khor bzhengs grub zin pa na/__slob dpon gyis dril spos kyis sna drangs/__mched rnams kyis gtor ma/__bum pa/__dbu rgyan/__rdor dril/__sku gsung thugs rten/__shel rdo sogs dang /__ral gri bzhi/__mda' bzhi/__phur bu bzhi/__gdugs/__ba dan bzhi/__rgyal mtshan bzhi/__sman gtor rak+ta/__nyer spyod rnams thogs nas dkyil 'khor la g.yas bskor lan gsum byas nas mdun phyogs su 'khod de/__hU~M:rgyal ba rnams kyi sku gsung thugs:mi phyed phyag rgyas bsgrub pa'i phyir:lha dang gnyis su med par byonaHye shes dkyil 'khor dbus su bzhugs:sa ma ya s+t+wam:zhes 'jam rol dang bcas/__lding khri'i khar sgrub gtor rigs lnga'i tsakli gtor gdugs kyis brgyan pa dang /__de'i mdun du 'jam dpal ye shes sems dpa'i sku dang /__mtshan brjod kyi glegs bam/__shar du rnam bum/__lhor dbu rgyan dar dpyangs/__nub tu rdo rje/__byang du dril bu/__mtshams gang bder man shel bcas bzhugs su gsol/__de nas dkyil 'khor gyi rgyan rnams mdzes par bkram la/__hU~M:shes rab ral gris nyon mongs drwa ba gcad:ye shes mda' yis ma rig dug gsum 'bigs:phrin las phur pas bar chad bdud dpung 'dul:dkyil 'khor chen po'i rgyan du bzhes su gsol:sa ma ya tiSh+Tha lhan:hU~M byams pa'i gdugs mchog 'khor ba'i tsha gdung skyob:chos kyi rgyal mtshan bar chad bdud las rgyal:shes rab 'phan dar byang chub chos rnams rdzogs:rgyal ba'i dkyil 'khor mdzes pa'i rgyan du 'bul:badz+ra s+pha ra Na phaT:ar+g+haM me tog bdug spos mar me dang :dri chab zhal zas rol mo la sogs pa:dngos 'byor yid sprul kun bzang mchod pa rnams:dkyil 'khor lha tshogs mchod phyir 'bul bar bgyi:sarba pU dza sa ma ya hU~M:zhes so so'i mthar 'jam rol bya/__stabs bde phyir gdugs thog ma nas dbub/__byang shar mtshams 'dzin nas chu gnyis nyer spyod lnga g.yas bskor dang /__'di'i sgrub gtor ni chos sman dam rdzas sman spos sogs btab pa chang gis sbrus pa'i dpal gtor zur bzhi logs brgyad/__rang byung gi ye shes a lngas mtshan pa pad+ma 'dab bzhi dang mtheb kyus brgyan pa la/__dmar rtsi dang zhi ba'i rgyan spros gang rgyas byas pa gtor tsag sogs gong du bshad pa ltar bya/__dkyil 'khor gyi mdun phyogs mchod gtor zhi gtor zlum po pad sbub can dang /__khro gtor pad 'dab can/__de dag gi g.yas su/__dam can spyi gtor/__chad mdo/__g.yon du gter srung gi gtor ma gtso 'khor lnga dang brtan ma rnams rgyun bzhag dang /__g.yas g.yon du sman rag rnams bkod/__de rnams kyi mtha' skor du nyer spyod dang sman gtor/__tshogs rnams brgya rtsa man 'byor bstun dang /__bkra shis rdzas rtags rin chen bdun sogs mchod rdzas ci 'byor bkram/__phur gdab byas pa'i khro bcu'i phur bu rnams phyogs so sor bkod/__spos rol/__g.yab dar/__dkar bgegs/__tshogs kyi yo byad/__gter gzhi/__chad brtan/__hom khung /__nyul le'i ling ga__/thun rdzas/__gdab phur/__dkyil 'khor mdun du nyer spyod mchod pa sbreng tshar gcig dang /__me tog__/spos/__zhal zas sogs mchod kha gso chas rnams dang /__slob dpon gyi mdun du g.yon nas brtsam nang mchod/__dril bu/__rdo rje/__DA ma ru/__nas bzed/__las bum/__gdab phur rnams 'jog par bya'o/__/de nas sgrub pa po rnams gnas su 'god cing mnga' gsol bya bar spro na rgyal tshab pas gral gshams stong thun sngon du 'gro ba'i dbyangs 'bor lan gyis/__hU~M:sangs rgyas gdung 'tshob rdo rje rgyal po nyidaHsku gsung thugs dang yon tan phrin las rdzogs:dug lnga rtsad gcod dngos grub kun 'byung gnas:ston pa'i sgron me mnga' gsol dgyes par bzhugs:zhes dang /__rgyal tshab la/__hU~M:bla ma'i gdung 'tshob sku gsung thugs kyi sras:dam chos char 'bebs tshe dang dngos grub spel:dbang bskur phrin las rnam bzhi mthar phyin pa:rgyal tshab ston par mnga' gsol dgyes par bzhugs:yum la/__gnyis med bde skyed mtshan nyid rab tu bzang :kun bzang yum du mnga' gsol=rdo rje las par/__phrin las gzhung srong bsnyen sgrub mthar phyin mdzad:rdo rje karma mnga' gsol=ging la/__bar chad bgegs bsgral gzugs phung lha la stobs:rdo rje ging mchog=mtshams par/__phyi nang mtshams gcod bar chad thams cad srung :rdo rje mtshams par=spyan bar/__dngos grub bgegs gnyis dus dang drod tshad mkhyen:rdo rje spyan par=dus mtshams par/__phrin las skabs sbyar dus 'dzin nam tshod mkhas:rdo rje dus mtshams=phyag tshang par/__phud gtsang g.yos mkhas phyi nang bya byed mkhas:rdo rje phyag tshang =byan por/__g.yos mkhan lhag chad med cing gtsang sbra ldan:rdo rje byan por mnga' gsol=mched lcam spyi la/__gsal dag dzab mkhas dad ldan brtson par bzhugs:gser phreng mched rnams=rdul phyag la/__kun gyi bka' sgrub phyi yi nyul le skrod:rdul phyag skyes bur mnga' gsol dgyes par bzhugs:zhes rjes zlos bskul zhing /__so so'i tshig mthar/__las rdor gyis bdud rtsi'i skyems so sor drangs/__chas gos kyi mnga' gsol la/__stod g.yog smad g.yog thor cog dbu rgyan/__dar dpyangs/__rdo rje rtse lnga/__kha T+wA~M/__thod pa bdud rtsi/__rus pa'i rgyan drug rnams/__ral gri/__mda' gzhu/__tshe 'brang rim pas thogs te/__hoHchags med skyon bral ngo tsha khrel yod rtags/__/lha rdzas dar gyi stod kheb smad g.yog gsol/__//__/!bcu drug dga' bzhi sor rtser son pa yi/__/yid bzhin tog mdzes mthon mthing thor cog gsol/__//__/!'dod yon ma spang rgyan du rol pa yi/__/rin chen sna tshogs mdzes pa'i rgyan brgyad gsol/__//__/!pha rol phyin drug rang la rdzogs pa'i rtags/__/rus pa'i rgyan cha rnam drug sku la gsol/__//__/!ye shes lnga ldan rdo rje rtse lnga dang /__/dug gsum 'joms pa'i kha T+wA~M rtse gsum thogs/__//__/!bde chen bdud rtsis bkang ba'i b+hany+dza dang /__/mi shes 'joms pa'i ral gri phyag tu bzhes/__//__/!chos kun mkhyen pa'i brda rtags glegs bam dang /__/thabs shes mtshon pa'i mda' gzhu phyag tu bzhes/__//__/!mi 'jigs seng khri pad nyi zla ba rnams/__/ngag gi dbang phyug bzhugs pa'i gdan du 'bul/__//__/!gsung gi chos sgra sgrogs phyir dbyangs gsal dang /__/skye 'chi spong phyir tshe bum bcud ldan 'bul/__//__/!dkyil 'khor khyab bdag 'jam pa'i rdo rje la/__/che ba'i yon tan rtags kyis mnga' gsol lo/__/zhes tshig mtshams su 'jam rol ring ba'i nang rgyal tshab sogs kyis tshogs pa thams cad la 'grim par bya/__mchod pa byin brlabs ni/__bsangs sbyangs/__hU~M:ye shes lnga yi rang rtsal las:nam mkha' mdzod kyi longs spyod sprin:kun tu bzang po'i smon lam bzhin:mkha' dbyings yongs su gang bar gyur:oM AHhU~M badz+ra s+pha ra Na khaM:na maHsarba ta thA ga ta sogs/__rdor dril byin gyis brlab phyir/__hU~M las thabs rdo rje dang /__AHlas shes rab dril bu stong nyid chos kyi sgra sgrogs par gyur/__oM ma hA badz+ra hU~M/__oM badz+ra gaN+De AHpad skor 'khyud rgya dang bcas/__oM sarba ta thA ga ta a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/__zhes sil snyan rgyud gsum 'khrol nas tshogs grol ba'am/__yang na dngos gzhi las rim la 'jug pa gang bder bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi las rim dngos la 'jug pa la/__brgyud 'debs dang tshogs kyi skabs sogs la mkho ba'i bsang chu sgrub pa ni/__rang nyid yi dam du gsal ba'i thugs ka nas ra~M ya~M kha~M 'phros pas ma dag pa'i dngos po thams cad bsreg gtor sbyangs/__stong pa'i ngang las bsang chu'i steng du/__ma sUR+Ya maN+Dal/__nyi ma la gnas pa'i hU~M yig dmar po s+pha ra Na phaT/__sa~M ha ra Na hU~M/__'phro 'dus yongs su gyur pa las/__oM kro d+hi shwa ri hU~M phaT/__khro mo dbyings phyug ma dmar mo dril bu dang b+han dmar 'dzin pa'i skur gyur par bsam zhing /__rdo rje rtse gcig pa'i phyag rgyas reg la/__oM ma hA kro d+hi shwa rI sarba dra byaM shwa d+ha ya oM AHhU~M hrIHTha:zhes brgya rtsa brgyad bzla/__khro mo 'od du zhu chu yi rdul phra rab tu gyur par bsam la/__kro d+hi shwa rI'i sngags lan gsum brjod pas bdag gnas yo byad thams cad la bsang gtor byas nas las bum du blugs/__sngon gtor nas brtsams thog mar 'jam mgon thams cad mkhyen gzigs mi pham 'jam dpal dgyes pa'i gsungs ye shes snang ba mchog grub yan lag dang bcas pa tshang la ma nor ba 'don/__byin 'bebs skabs sta gon gyi lha nam mkhar bzhugs pa sgrub pa'i dkyil 'khor la thim pas byin gyis brlabs par mos pa 'di ma chad pa gal che/__de yang bdag mdun ngo bo tha mi dad cing /__rnam pa me long gi gzugs brnyan ltar ma 'dres pa tshig ris gcig gis gsal zhing sgrub pa dang /__gtor ma'i yi ge 'bru lnga de bzhin gshegs pa rigs lnga'i ngo bo dang dbyer med du bsgom pa dang rdzas rnams lha so so'i ngo bo bsgoms pa'i steng mkhar rig 'dzin brgyud pa/__mtha' bskor du lnga bcu rtsa brgyad khro bo'i lha tshogs kyis bskor ba yang dmigs pas khyab par bya/__dzaba? bskul bya bar spro na/__bzlas dmigs gsal btab nas/__d+hIHnam mkha' las byung rang byung ba/__/shes rab ye shes me bo che/__/'od chen rnam par snang bar byed/__/ye shes snang ba lam me ba/__/'gro ba'i mar me ye shes sgron/__/gzi brjid chen po 'od gsal ba/__/sngags mchog mnga' bdag rig sngags rgyal/__/gsang sngags rgyal po don chen byed/__/'jam pa'i dpal dang ldan pa'i mchog__/sku ni zhi ba'i tshul dgu ldan/__/gtsug tor chen po rmad byung gtsug__/nam mkha'i bdag po sna tshogs ston/__/sangs rgyas kun bdag dngos po mchog__/dkyil 'khor bdag po many+dzu shrI/__/stangs dpyal gnyis su med pa yang /__/dzaba? kyi thugs dam rgyud bskul zhing /__/ma gsal bar du bskyed cing bsgom/__/ma 'grub bar du mi btang ngo /__/zhes bskul/__bsnyen sngags stong phrag la mtshon na/__nye bsnyen sum brgya sgrub sngags lnga brgya/__yang snying stong gsum re'i mang nyung cha bskyed de bzla bar bya/__bar mtshams su stong tshig 'bul/__bum bzlas ni/__gzungs thag blangs la/__bum pa rang byung gi gzhal yas khang du 'jam pa'i rdo rje yab yum dwangs pa'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin gsal bar gyur/__bdag gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer mchod pa'i tshul du gzungs thag la 'khril te song bas thugs rgyud bskul/__sku'i cha thams cad nas byang sems bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar gyur par bsam la/__sngags rnams ci nus bzlas/__las bum du khro bo gshin rje'i gshed gsal ba'i sku las rdo rje bdud rtsi rdul phra rab babs pas dag byed kyi chu nus pa dang ldan par mos la las sngags brgya rtsa bzlas mthar stong tshig gi mchod bstod 'bul/__dung zhal gyi chu mchod yon du drangs pas lha rnams bde ba chen po'i ngo bor 'od du zhu nas bum chu dang dbyer med du gyur par bsam mo/__/sgrub chen gyi dbang du byas na nyul le bskrad cing byin 'bebs dgos pas nyul le'i ling+ga slob dpon gyi drung du bzhag__/oM AHhU~M many+dzu shrI ya mAn+ta ka hU~M phaTa?/__rang nyid gshin rje'i gshed kyi skur gyur/__e yaM dz+wa la raM/__brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa 'byung po nyams len bdud kyi rigs su gyur pa thams cad nyam thag pa'i gzugs can du gyur/__g.yab dril 'gugs rgya bcas/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi=sogs nas/__bden pa chen po'i byin rlabs kyis dngos grub la bar du gcod cing 'byung po nyams len bdud kyi rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri yaM dzaHtri badz+ra ang+ku sha dzaHdzaHhU~M ba~M hoHphur thun bskul ba ni/__hU~M/__chos kyi dbyings nas rang byung grub pa'i lha/__/khro bo rol pa'i dur khrod chen po nas/__/shin tu mi bzad rab 'jigs skur ston pa/__/'jam dpal yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod/__/hU~M/__nga ni 'jam dpal dpa' bo ste/__/nga ni khro bo kun gyi rje/__/nga ni gshin rje'i gshed po yin/__/nga las che btsan su yang med/__/sras dang sprul pa bye ba 'bum/__/bka' sdod rab 'jigs pho nyar bcas/__/ya mAn+ta ka'i dus la babs/__/g.yas kyi phyag na phur pa bsnams/__/g.yon gyi phyag na lcags kyu bsnams/__/lcags kyus zungs la phur pas thobs/__/gnod byed dgra bgegs rdul du rlog__/drag sngags so lngas thun brab/__oM AHhU~M many+dzu shrI ya mAn+ta ka badz+ra kI li kI la ya sarba shA trUM mA ra ya rbad/__ces phur bu 'dril zhing gdab/__de nas dpal gyi pho nya kun thub rgyal mo bskul ba ni/__hU~M:shar phyogs dkar mo dung gi gzhal yas nas:khrag mdog dmar mo bse yi lan phran can:spyan rtsa dmar po nyi zla skar ltar 'phro:smin ma glog 'gyu mun pa'i go skabs 'byed:bu yug thog 'bebs shangs nas rdo rje 'khrugs:bzhad pa he dang dpal gyi spu gris gtams:rngams pa'i ljags 'dril bskal pa'i me chen 'bar:ag tshom me 'bar rab 'byams srid pa bsregs:bskal pa'i 'brug sgra snyan nas gsung sgra sgrogs:lag pa dmar po spu gri 'bum gyis gtams:sen mo lcags kyu'i rtse la bskal pa'i me chen 'bar:ba spu rdo rje gnam lcags zhun ma 'khrugs:smin ma lcags kyi khro chung char 'bebs shing :zhabs kyi phur pas srin mo lnga brgya gzir:ral pa bse khrab khrag gi dgu char 'bebs:shin tu mi bzad gtum chen khrag 'thung ma:srin mo snying 'byin chang par bcug nas gsol:shin tu mi bzad 'bar ba'i sku gcig ma:dpag tshad lnga brgyar rgyug cing klu srin ma lus sgrol:khros pa'i zhal mdog khrag gi mchin pa kha:na bza' dmar po srin gyi g.yang gzhi gyon:phyogs bcur kha bltas phyogs skyong zhabs kyis gnon:bdud la bab na snying khrag dron mo 'thung :srin la bab na srog rtsa dmar po gcod:dgra la bab na dug gi kha chu 'debs:bgegs la bab na rU pa rdul du rlog:dpal gyi pho nya dpal gyi thugs las byung :dam tshig dgra dang 'byung po bgegs kyi tshogs:phung po dum bur gtub cing don snying ma lus sreg:bru bu bru a pa tse ru pa tse ni tsa ra Na thun du na sha stam b+ha ya yak+sha 'byin yak+sha 'byin ya phye ma phye ma:rdul phran:rdul phran:zhes drag sngags spos rol dang khyad par gyi dbyug pas bsdig cing thun gyis brab pa sogs drag po'i tsham rngam dang bcas gzir bar bya zhing srung 'khor gyi rwa bas bcings nas/__slar yang sbyar spos dri zhim po bsreg__/zhwa sogs gzi byin bskyed/__'phags mchog thugs rje'i dus la babs/__/khyad par bstan pa'i dus la babs/__/mthu rtsal phyung ba'i=byin gyis rlobs pa'i=dbang mchog bskur ba'i=dngos grub stsol ba'i=mthu chen bdud 'dul=byin chen byin phob=dbang chen dbang bskur=dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/__/bdag cag las 'bras mchis par mdzod/__/ces dang /__de las kyang rgyas par spro na/__hU~M:chos sku 'dus pa kun tu bzang po dang :longs sku 'dus pa 'jam dpal rigs lnga dang :sprul sku 'dus pa shAkya bde chad/__dum pa'i ring rtsis bde nyer lnga chad/__thub pa sogs:sku gsum bla ma spyan 'dren gshegs su gsol:rdo rje mkha' 'gro rin chen mkha' 'gro dang :pad+ma mkha' 'gro las kyi mkha' 'gro dang :de bzhin mkha' 'gro o rgyan mkha' 'gro sogs:mkha' 'gro ma lus spyan 'dren gshegs su gsol:'jam dpal dbyangs dang rdo rje 'chang chen po:'jam dpal bshes gnyen shrI seng ha dang :rang byung chen po pad+ma 'byung gnas sogs:rig 'dzin ma lus spyan 'dren gshegs su gsol:hU~M hU~M brgyud pa'i bla ma byin rlabs can:grub pa'i rig 'dzin chen po rnams:sngon gyi thugs dam ji bzhin du:byin gyis rlobs phyir gshegs su gsol:hU~M hU~M yi dam zhi khro dngos grub bdag:phyogs bcu'i zhing na gang bzhugs kun:sngon gyi thugs dam ji bzhin du:byin gyis rlobs phyir gshegs su gsol:hU~M hU~M mkha' 'gro dam can mthu rtsal can:ye shes spyan dang ldan pa rnams:sngon gyi thugs dam ji bzhin du:byin gyis rlobs phyir gshegs su gsol:hU~M hU~M rig 'dzin bla ma sprin ltar gtib:yi dam lha tshogs shigs se shig:mkha' 'gro dam can thibs se thib:byin rlabs na bun ya la la:dngos grub char 'bebs si li li:nyams dang rtogs pa 'u ru ru:snang ba shes pa ban ma bun:rig pa ye shes sha ra ra:gnas lugs rtogs pa wa la la:ka dag chen por byin gyis rlobs:lhun grub chen por dbang mchog bskur:dbyer med chen por rtogs pa spor:rdo rje 'bebs pa 'bebs pa che:dus gsum dus med rtogs pa po:sems can kun gyi snying la gnas:ye shes mig gcig dri ma med:nam mkha' las byung rang byung ba:shes rab ye shes me bo che:'od chen rnam par snang bar byed:ye shes snang ba lam me ba:skad cig gcig gis bye brag phyed:skad cig gcig gis rdzogs sangs rgyas:rig rtsal ye shes rdo rje'i dbang :dus 'di nyid du thob par mdzod:ces dang sgrub sngags kyi mthar/__oM dz+nyA na A be sha ya a AHra ra ra tsa la ya tsa la ya hU~M AHha dz+heM pra be sha ya A be sha ya dzaHhU~M ba~M hoHrol mo'i sgra sna tshogs sbyar zhing dar sna lnga'i g.yab dor te/__bdag gnas yo byad thams cad la byin dbab pas ye shes chen po'i gzi byin 'bar bar mos la yang snying dzaba? dbyangs bya bas thun dang po grub/__nyin thun gyi thun dang po gnyis pa dang mtshan rnams la nyal le'i 'gugs pa'i mthar drag sngags so lngas phur gdab dang thun brab nas/__byin 'bebs 'phags mchog thugs rje rkyang pa'i mthar 'bebs sngags btags pas chog__/yang kho bo'i bla ma kun mkhyen kaHthog pa chen pos bdag mdun so sor phral bar mdzad pas de ltar spro na thun dang po la bdag bskyed la dzaba? bskul dor pa'i bzlas pa stod tshig bcas grub nas/__bsdu ldang bya/__de nas mdun bskyed sgrub te las byang gi lha bskyed dbu nas brtsam/__'od 'phros snang srid kun sbyangs gnyug ma'i ngang :zhes pa'i mtshams su/__rdo rje'i sa gzhi rwa ba dra ba gur bla re ye shes kyi me dpung rab tu 'bar bas phyogs kun tu dkrigs par gyur/__de'i dbus su gnas pa'i rgya'i d+hIHyig las e yaM raM baM laM suM rnams spros pa las/__e las nam mkha'i dkyil 'khor chos kyi 'byung gnas 'byams klas pa'i dbyings su/__yaM las rlung gi dkyil 'khor ljang gu rgya gram/__raM las me'i dkyil 'khor dmar po gru gsum khaM las chu'i dkyil 'khor dkar po zlum po/__laM las sa'i dkyil 'khor ser po gru bzhi pa rnams brtsegs mar gnas pa'i dbus suM las rin po che sna bzhi las grub pa'i ri rab kyi rtser pad+ma dang sna tshogs rdo rje'i lte ba la gnas pa'i b+h+rU~M yig yongs su gyur pa las thar pa chen po'i gzhal yas khang gru bzhi sgo bzhi pa nang nas rim pa bzhin ser mthing dkar dmar ljang ba'i rtsigs pa rim pa lngas bskor ba'i steng du pha gu dang dra ba drwa phyed shar bu mda' yab dang bcas pa/__rtsigs pa'i rtsa bar 'dod yon gyi snam bu la gzungs ma rnams 'khod pas mchod pa'i sprin spro ba nang ka ba brgyad kyis bteg cing rdo rje'i gdung gis phub pa'i ya phub phyur ba'i rtser rdo rje'i tog gis spras pa sgo bzhir ka ba bzhi bzhis bteg pa'i rta babs snam bu brgyad pa chos 'khor ri dwags gdugs dang bcas pa/__tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs shing rgyan thams cad kyis rnam par brgyan pa phyogs kyi de bzhin gshegs pa bzhi'i kha dog can dwangs shing sgrib pa med pa'i 'od zer kun tu 'phro ba/__phyi rol nas pad+ma'i phreng ba dang rdo rje'i rwa ba me dpung 'bar ba'i 'khor yug gis bskor ba/__de'i nang du sna tshogs pad+ma 'dab ma brgyad pa ze'u 'bru'i phreng bas bskor ba'i lte ba dang bcas pa'i dbus su seng ge brgyad kyis btegs pa'i rin po che'i khri bkod pa phul du byung ba'i steng du pad+ma dang zla ba'i gdan la rang gi sems nyid d+hIHyig dmar ser du gnas pa zhugs par gyur/__hU~M rang bzhin lhun grub=man chad gzhung ltar la/__dzaba? bskul kyang bya zhing bum sgrub sogs gong ltar ro/__/thun gzhan rnams la rtsa ba'i las gzhung kho nas 'jug pa bde'o/__/thun rjes ma'i mjug kun mkhyen kaHthog pa'i phyag bzhes la/__brjod med don bshags dang dam bca' nyer brgyad pa rnams mdzad nas bskang ba nor bu'i phreng ba gsungs kyang 'og tu tshogs kyi skabs su legs par sems so/__/thun gnyis pa dang gsum par rgyun bshags nas byin dbab yan snga ma bzhin la dzaba? bskul dang bum bzlas mi dgos/__thun rjes mar rgyas par spro na bzlas pa'i mthar mchod chog nor bu'i phreng ba dang /__sangs rgyas spyi bstod sogs sbyar kyang legs/__de nas bdag 'jug blang bar spro na slob dpon gyi mdun du maN+Dal 'jog__/dbu rgyan sogs yod na bkye/__las bum gyi chus 'thor te/__ji ltar bltams pa=sogs khrus sngags dang bcas/__las sngags dang hU~M bzhis bgegs bskrad/__sa gzhi spos chus=sogs kyi maN+Dal phul/__dga' chen khyod bdag ston pa ste/__/slob dpon khyod nyid dgongs su gsol/__/byang chub chen po'i tshul bstan pa/__/mgon po chen po bdag 'tshal lo/__/de nyid dam tshig rim pa dang /__/byang chub sems kyang bdag la stsol/__/sangs rgyas chos dang dge 'dun ste/__/skyabs gsum dag kyang bdag la stsol/__/thar pa chen po'i grong khyer du/__/mgon pos bdag ni gzhug tu gsol/__/lan gsum/__rdo rje slob dpon=sogs lan gsum/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs/__/rig pa 'dzin pa bdag gis ni/__/byang chub snying por mchis kyi bar/__/so sor thar dang byang chub sems/__/rig 'dzin nang gi sdom pa'i tshogs/__/ma lus yongs su gzung bar bgyi/__/lan gsum/__rang nyid 'jam dpal ye shes sems dpa' yab yum du gsal ba'i snying gar ye shes sems dpa' 'jam dpal yab yum rjes su chags pa'i sbyor bas snyoms par zhugs pa'i bde ba'i sgra dang 'od zer gyis sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dpa' bo rnal 'byor ma'i tshogs thams cad 'jam dpal ye shes sems dpa' yab yum gyi sku phyag rgya/__gsung yig 'bru/__thugs phyag mtshan gyi rnam par kha char bu yug 'tshubs pa bzhin du spyan drangs te snying ga nas sib sib thim par gyur/__mtshan brjod sngags mthar/__oM dz+nyA na A be sha ya a AHra ra ra tsA la ya tsA la ya hU~M A hA dz+haiM/__DA dril 'khrol zhing rol mo sna tshogs kyi sgra sbyar te/__oM tiSh+Tha badz+ras brtan par byas/__maN+Dal phul/__ji ltar rdo rje 'chang sogs kyis/__/ye shes sems dpar byin brlabs ltar/__/de bzhin slob dpon khyed kyis kyang /__/bdag la byin rlabs rjes gnang stsol/__/bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo dbang lha nam mkha' gang bas dbang bskur bar gyur/__thog mar rnam rgyal bum pa spyi bor bzhag la/__zhe sdang rnam par dag pa rdo rje'i rigs/__/me long ye shes rgyud la bskyed pa'i phyir/__/bcom ldan mi bskyod byin rlabs gang yin pa/__/deng 'dir skal ldan 'di la stsal du gsol/__/dbu rgyan gnas lngar bzhag la/__nga rgyal rnam par dag pa rin chen rigs/__/mnyam nyid ye shes rgyud la bskyed pa'i phyir/__/rin chen 'byung gnas byin rlabs gang yin pa/__/deng 'dir skal ldan 'di la stsal du gsol/__/rdo rje thogs la/__/'dod chags rnam par dag pa pad+ma'i rigs/__/sor rtogs ye shes rgyud la bskyed pa'i phyir/__/snang ba mtha' yas byin rlabs gang yin pa/__/deng 'dir skal ldan 'di la stsal du gsol/__/dril bu sbyin la/__phrag dog rnam par dag pa las kyi rigs/__/bya grub ye shes rgyud la bskyed pa'i phyir/__/don yod grub pa'i byin rlabs gang yin pa/__/deng 'dir skal ldan 'di la stsal du gsol/__/rdo rje dang ldan pa'i dril bu spyi bor bzhag la/__gti mug rnam par dag pa de bzhin rigs/__/chos dbyings ye shes rgyud la bskyed pa'i phyir/__/rnam par snang mdzad byin rlabs gang yin pa/__/deng 'dir skal ldan 'di la stsal du gsol/__/sku thogs la/__sangs rgyas kun gyi sku che ba/__/sangs rgyas kun gyi sku yin te/__/sangs rgyas sku yi byin rlabs pa/__/'jam dpal dbyangs kyi sku thob shog__/sngags mthar/__dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha badz+ra/__gang tshe blta bar=sogs gdagasngags phreng 'grim/__bsnyen sgrub sngags lan gsum mthar/__yi ge drug pa rdo rje'i sgra/__/sgra dang ldan pa rnams kyi mchog__/sangs rgyas kun gyi gsung chen po/__/snying po bla med gsung thob shog__/oM a ra pa tsa na d+hIHwa kye daM na ma/__a A i I u U e ai o au aM aHs+thi to hrI di/__dz+nyA na mu rti ra haM bud+d+ho/__bud+d+hA nAM t+r+ya d+h+wa bar+t+ti nAM/__oM badz+ra tIk+Sh+Na duHkhats+tshe da/__pradz+nyA dz+nyA na mUr+t+ta ye/__dz+nyA na kA ya wA gI shwa ra/__a ra pa tsa nA ya ti na maHbrtse ldan khyed kyi sogs smon lam gdab/__a ni yig 'bru kun gyi mchog__/ming chen yi ge dam pa yin/__/khong nas 'byung ba skye ba med/__/de shes don spyod e ma ho/__/shes pas srid la mi gnas shing /__/snying rjes zhi la mi gnas pa/__/mya ngan 'das dang 'khor mi gnas/__/yang dag don grub 'bras thob shog__/glegs bam thogs la/__smra ba'i seng+ge mtshungs pa med/__/'gro la brtse ba'i phan sems kyis/__/chos ni klog dang kun chub dang /__/rgya chen don rab spyod par gyis/__/gdugs thogs la/__khyab bdag chen po rin chen gdugs/__/sems can sdug bsngal skyob par byed/__/zab cing yangs la rgya che ba'i/__/'gro ba'i don la brtson par gyis/__/g.yas su ral gri dang /__g.yon du mda' gzhu thogs la/__shes rab ral gri mda' gzhu thogs/__/nyon mongs mi shes g.yul ngo sel/__/dpa' bo bdud dgra bdud 'dul ba/__/bdud kyi dpung rnams pham par gyis/__/dung 'bud la/__chos kyi dung ni sgra chen ldan/__/kun tu rab sgrogs snyan pa'i dbyangs/__/chos rnga chen po'i sgra yis ni/__/dri med kun tu snang bar gyis/__/'khor lo gtad la/__'khor los sgyur ba stobs po che/__/yang dag don ston de bzhin nyid/__/'dren pa rnams kyi 'khor lo mchog__/khyed kyis rtag tu bskor bar gyis/__/sgrub dpe gtad la/__bdag med seng ge'i sgra dang ldan/__/'di sgrubs 'bad pas don yod kyis/__/mu stegs rgol ba bzlog nas kyang /__/nor ba thams cad rnam par spongs/__/rdo rje slob dpon srin lag nas bzung bas/__'gro ba'i bla ma ston pa po/__/gong nas brgyud mar rim bzhin du/__/ji ltar mthar son don yod ltar/__/rdo rje slob dpon bdag gis kyang /__/bu khyod la yang spyi blug gtad/__/grol ba thar pa rnam grol lus/__/'dzad med yid bzhin gter chen po/__/bu khyod kyis ni longs spyod cig__/de ltar rig pa'i dbang lnga dang sku gsung thugs yon tan phrin las kyi rjes su gnang ba thob pas sku lnga dang ye shes lnga mngon du gyur to/__/bum pa dang gtor ma spyi bor thogs/__hU~M/__ye shes dbang bskur cod pan can/__/rdzogs pa'i sangs rgyas rgyan du thogs/__/gsum sel mtha' yas grol gsum thob/__/mchog sbyin rdo rje mchog khyod 'dud/__/yang dag mthar gyur=stong nyid las byung =sangs rgyas byang chub khyod la 'dud/__/rnam snang sku yi dbang thob shog__/mtshan brjod sngags/__sku bum pa'i dbang thob/__lus kyi sgrib pa dag__/bskyed rim sgom pa la dbang /__sprul sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa'o/__/gtor ma mgrin par bzhag cing bdud rtsi blud/__sangs rgyas 'dzum pa khyod la 'dud/__/sangs rgyas bzhad pa=sangs rgyas gsung nyid=sangs rgyas thugs la=snang mtha' gsung gi dbang thob shog__/mtshan brjod sngags/__gsung gsang ba'i dbang thob/__ngag gi sgrib pa dag__/rtsa rlung gtum mo sgom pa la dbang /__longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa'o/__/gtor ma snying ga dang lte bar bzhag__/rig ma'i gzugs gtad la/__sangs rgyas chags pa khyod la 'dud/__/sangs rgyas 'dod la=sangs rgyas dgyes pa=sangs rgyas rol la=rdo rje thugs kyi dbang thob shog__/med pa las byung khyod la 'dud/__/sangs rgyas 'byung ba=nam mkha' las byung =ye shes las byung =rin 'byung yon tan dbang thob shog__/mtshan brjod sngags/__thugs shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid kyi sgrib pa dag__/lam pho nya thig le sgom pa la dbang /__chos sku mngon du gyur pa'i skal ba can du byas pa'o/__/gtor ma gsang bar bzhag__/shel rdo mig lam du bstan la/__sgyu 'phrul drwa ba khyod la=sangs rgyas rol ston=thams cad thams cad=ye shes sku nyid khyod la 'dud/__/don 'grub phrin las dbang thob shog__/mtshan brjod sngags/__tshig dbang rin po che thob/__sgo gsum cha mnyam gyi sgrib pa dag__/rdzogs pa chen po sgom pa la dbang /__ngo bo nyid sku sgom pa'i skal ba can du byas pa'o/__/gtso bos ji ltar bka' stsal pa/__/de dag thams cad bdag gis bgyi/__/lan gsum/__maN+Dal 'bul/__deng nas brtsams te bdag bran du/__/khyed la bdag ni 'bul lags na/__/khyed kyi slob mar bzung ba dang /__/cha shas kyang ni bzhes su gsol/__/de nas tshogs mchod kyi mtshams gcod rjes/__las rdor nas tshogs zhus byas/__tshogs byin rlabs nas rim par bskral stabs kyi mthar bskang ba nor phreng sbyar/__gong du bdag 'jug mi blang bar 'dir byas kyang legs/__tshogs la rol/__nang du rdo rje'i chos skyong gi srung ma spyi dang bye brag la gtor ma 'bul/__phyi rol du gtor ma cha gsum kyang bsngo/__nang du logs la rdor dril dang bcas rdo rje'i glu gar smon lam ci rigs dang /__las rdor nas lhag zhus dang lhag ma bsngos la btson du 'dzin/__gtor 'bul/__chad tho dang brtan skyong sbrel la/__rta bro bya/__mchod pa byin rlabs/__hU~M/__mkha' dbyings klong yangs=sogs sngags rgya dang bcas mchod/__sman rag gtor gsum sngags tsam gyis 'bul/__'dud nyi shus bstod/__yig brgya bzla zhing /__ma rnyed yongs su ma tshang dang /__/sogs kyis bzod par gsol/__phyogs bcu na bzhugs pa'i sogs kyis rdul tshon ras bris skabs phyed pa'i brtan bzhugs dang /__de yang rdul tshon gyi skabs su/__khyad par du'ang rdul tshon gyi dkyil 'khor la bskyed cing spyan drangs pa'i lha tshogs rnams ji srid gshegs gsol gyi cho ga ma byas kyi bar du brtan par bzhugs su gsol/__zhes bsgyur/__bsdu ldang /__dge bsngo/__shis brjod bcas bya'o/__/de nas nyul le 'dul ba slob dpon nam/__rgyal theb dkyil 'khor gyi mdun du phebs/__nyul le 'dul chog__/byin 'bebs bcas rgyas par bya la dzaba? dbyangs byas te dzaba? rgyun 'dzug nas tshogs grol/__sgrub chen tshad ldan byed na thun drug tu byed dgos pas nyin thun gsum/__mtshan thun gsum ste drug gam/__yang na nyin thun gnyis/__mtshan thun bzhir bya ste/__'don tshul ni las byang gzhung ltar/__dzaba? sngags yang snying kho na bzla bar bya zhing thun re'i mthar mchod bstod bsdus pa bsdu ldang /__shis brjod/__nyul le bskrad pa/__byin 'bebs bsdus pa'ang bya bar gsungs so/__!gsum pa rjes sgrub pa grub pa'i nyin tha ma'i bya ba ni/__nangs snga bar tshogs nas tshogs tha ma'i bsgral ba'i dus su nyul le'i ling+ga mer bsregs pa'i thal ba chos skyong gtor mar bstabs/__lhag chad kha bskang ba'i don du zhi ba dang las rgyas pa'i sbyin sreg spro na smin gling rdor sems kyi zhi sbyin nam yang na smin gter gsungs las bzhi'i sbyin sreg la lha sngags bsgyur te sgrub mchod lugs kyi sgos chos sngar nub nas slob dpon gyis tshom bu bkod pa dang /__sa bslang bya zhing chag chag btab/__dngos gzhi'i skabs tshom bu spyan drangs kyi khyad par tsam mo/__/lhag gtor skabs btson 'dzin gyi lhag ma dang bcas gom pa bdun cu'i sar spungs/__gtor 'bul rgyun bzhag rnams thog khar phul/__rta bro'i rjes dngos grub blang ba la/__dkyil 'khor gyi mdun du stegs bu khebs ldan gyi steng 'bru dkar gyi sil ma bkram pa'i khar/__dbus su sgrub gtor chen po/__g.yas su rin po che'i snod du rin chen phye ma dang dkar mngar gyis sbrus pa'i las bzhi'i 'brang rgyas ril bus bskor ba/__dngos grub kyi rdzas mAM sa/__mur thud/__'bras chan/__khur ba/__zho dang la du/__shing thog sna tshogs sogs bza' bca' btung ba'i bye brag dang /__g.yon du chang bzang po mngar gsum dang /__a mr-i tas sbags pa'i thod pa bshams la/__rgyal theb dkyil 'khor gyi mdun du byon te/__hU~M nga ni dpal ldan sogs/__drag sngags gul yungs kyis bgegs bskrad/__'phags mchog thugs rje'i dus la sogs byin dbab nas rgyal theb rang sar byon/__brjod med don bshags kyis rgyud sbyangs/__hoHrang bzhin rnam par dag pa sogs kyis bshags gsol bya/__bdag gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer 'phros pas ye shes kyi lha tshogs rnams dgyes pa bskyed/__thugs dam gyi rgyud bskul sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad 'od dang 'od zer gyi rnam par bdag la stsal zhing thim/__slar yang 'od zer 'phros pas 'khor 'das thams cad kyi bcud dang dwangs ma dngos grub rnam gnyis ma lus pa bsdus nas sgrub rdzas rnams la thim par gyur par mos la/__sgrub sngags mthar/__kA ya wAk+ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M/__zhes btags pa ci rigs bzlas mthar las gzhung gi mchod bstod rgyas par bya/__rgyal theb sogs kyis sgrub rdzas rnams thogs nas slob dpon la 'bul te/__hU~M/__skye 'gag med pa chos sku'i gzhal yas nas/__/gsal stong rang bzhin med pa'i sku mnga' ba/__/'jam dpal dmar po'i sku mchog lhun gyis grub/__/rigs kyi dngos grub dam pa bsam mi khyab/__/sku mchog 'gyur ba med pa'i dngos grub stsol/__/kA ya sid+d+hi oM/__ye shes 'jam dbyangs dag pa'i gzhal yas nas/__/'gyur med rtog pa med pa'i thugs mnga' ba/__/'jam dpal dmar po'i thugs mchog lhun gyis grub/__/ye shes dngos grub mang po bsam mi khyab/__/lta ba brjod med dngos grub stsal du gsol/__/tsit+ta sid+d+hi hU~M/__dbang mchog ma chags pad+ma'i gzhal yas nas/__/grags stong 'gag pa med pa'i gsung mnga' ba/__/'jam dpal dmar po'i gsung mchog lhun gyis grub/__/rang byung thugs rje'i dngos grub bsam mi khyab/__/gsung dbyangs mchog gi dngos grub stsal du gsol/__/wak+kA sid+d+hi AHrang byung lhun gyis grub pa'i gzhal yas nas/__/'phel 'grib med pa'i yon tan mchog mnga' ba/__/'jam dpal dmar po'i yon tan lhun gyis grub/__/longs spyod rdzogs pa'i dngos grub bsam mi khyab/__/yon tan gter gyi dngos grub stsal du gsol/__/gu Na sid+d+hi swA hA/__karma sid+d+hi AHhU~M/__dpal ldan rdo rje'i sku gsung thugs mnga' ba/__/rdo rje mi phyed sku gsung thugs dang ldan/__/deng bdag 'jam dpal sku gsung thugs 'dzin pa/__/sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol/__/kA ya wAk+ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M/__hU~M/__'jam dpal dpa' bo 'khor dang bcas/__/gnyis med byang chub sems kyi rgyus/__/bde ba chen po'i dngos grub rnams/__/bdag la stsal zhing brtan par mdzod/__/sid+d+hi pha la hU~M/__zhes sgrub rdzas rnams spyi bo sogs gnas so sor 'jog__/tshogs pa gzhan la'ang 'grim/__thabs shes kyi rdzas rnams g.yas skor g.yon skor du stob la rol/__lhag ma dngos grub tu rol bas lha bdag gnyis med bde ba chen po'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi rdo rje gsum gyi rang bzhin du gyur par bsam mo/__/de nas yig brgya mang tsam dang /__bzod gsol bya/__rdul tshon yin na/__oM khyed kyis sems can don kun mdzad/__/sogs nas/__badz+ra muHye shes kyi 'khor lo chos kyi dbyings su gshegs/__dam tshig gi 'khor lo=rim bzhin bsdu nas thun mtshams kyi lhar ldang ba gzhung ltar bya/__phyi rol du song nas rgyal tho bzhi la mchod gtor bshams nas/__byin rlabs bskyed bstim mchod gtor 'bul ba rnams tho 'jog pa'i skabs ltar las/__bstod pa'i rkang pa tha ma/__shar phyogs bgegs sogs kyi tshab tu/__bcol ba'i phrin las sgrub par mdzod/__/ces sbyar ba'i mthar/__badz+ra muHsa gshegs su gsol/__sgo byang la/__mchod gtor bshams bkod rlob pa bskyed drang bstim dbul rnams sdom pa'i skabs ltar la/__badz+ra muHsa gshegs su gsol/__de nas nang du logs te rgyal theb kyis rdor dril dang bcas/__phur bu rnams/__oM badz+ra kI la ya ung+kI la ya sarba kI la ya badz+ra d+hA ra A dz+nyA pa ya hU~M hU~M hU~M hU~M phaT swA hA/__zhes lag gnyis skam pa'i rgyas khro bcu'i phur pa gdab rim gyi ldog phyogs mas rim nas bton la/__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa ni sarba ar+tha sA d+hA ni swA hA/__zhes bzlas la 'o mas phur rtse bkru/__phur khung rnams la'ang gtor/__rdul tshon gyi dkyil 'khor/__dril bu dkrol bzhin/__a kA ro bzla zhing /__chos thams cad skye med kyi don la blo bzhag__/'jam rol dang bcas rdo rjes byang shar gyi rtsig pa nas lte ba'i bar bskor ba'i re kha gsum 'then/__tshon blang nas mgo bor bkod/__lhag ma rnams mtha' nas dbus su bsdus la bum par blugs/__thig shul dri bzang gis phyi rdul tshon chu bor gshegs pa'i cho ga gzhan nas 'byung ba ltar ro/__/de nas mar me'i smon lam gyis dge rtsa byang chub tu bsngo ba'i phyir dpon slob thams cad kyis spos dang mar me thogs/__rgyal thebs kyis snam sbyar dang bcas stong thun sngon 'gro'i dbyangs 'bor lan gyis/__hoHbrdal khyab thig le chen po'i dkyil 'khor du:rang bzhin 'od gsal rdo rje slob dpon dang :rig rtsal lu gu rgyud kyi mched lcam rnams:byang chub snying po'i bar du mi 'bral shog:nges 'byung chen pos 'khor ba'i 'khrul pa mthong :snying rje chen pos 'gro kun pha mar rtogs:mos gus chen pos bla ma'i byin rlabs zhugs:rnal 'byor chen po dam tshig mthar phyin shog:lta ba byar med gnas lugs mngon du gyur:sgom pa blo 'das 'od gsal lhums su zhugs:spyod pa rang grol khyab bdal gnyug ma'i ngang :spang thob bral ba'i 'bras bu ro gcig shog:rig gdangs chos nyid mngon sum lhug par mthong :rig rtsal nyams kyi snang ba gong du 'phel:rig pa tshad pheb sku dang ye shes rdzogs:rig stong chos nyid chen po mngon gyur shog:gal te tshe 'dir brtan pa ma thob na:'chi 'pho'i rtog pa chos sku'i dbyings su thim:chos nyid rang mdangs longs spyod rdzogs skur grol:srid pa'i 'khrul snang sprul skur lhun rdzogs shog:gzhi dbyings khyad chos drug ldan mngon gyur nas:gzhi snang gzugs sku'i rnam rol mtha' klas kyis:khams gsum 'gro kun gcig kyang ma lus pa:rang bzhin gdod ma'i dbyings su grol bar shog:ces 'dun pa rtse gcig pas smon lam bya/__slar yang /__'jam dpal gyi lam rim smon lam dang /__phrin las gzhung gi smon lam dang bkra shis rgyas par brjod cing rol mo'i sgra snyan par sgrog pas dge legs su bya'o/__/gzhan yang dkyil 'khor ras bris kyi phyogs la thig tshon gyi cho ga sngon rjes rnams bor/__sgrub chen min pa'i sgrub mchod rkyang pa la/__rgyal tho sdom bkrol/__dam sri mnan pa/__ma traM bsgral chog__/mnga' gsol/__nyul le 'dul chog__/byin 'bebs nyin mtshan gyi dzaba? rgyun mar me'i smon lam sogs mi dgos shing /__gzhan rnams tshang bar byas pas don grub bo/__/slar yang smras pa/__'jam dpal grub pa'i rigs sngags 'dzin pa ni/__/sngon dang da lta phyis kyang 'byon 'gyur zhing /__/rgyal ba sras dang bcas pa'i yab gcig pu/__/blo gter rdo rje rnon po las gzhan su/__/de phyir rgyud sde bzhi dang rjes 'brel ba'i/__/sgrub pa'i thabs tshul kun gyi mthar thug pa/__/gnyis med a ti'i sgrub lugs khyad par 'phags/__/'di 'dra'i gdams thab u dum wA ra 'dra/__/de phyir dad brtson ldan pas bsgrub gyur na/__/dngos grub rnam gnyis lag pa'i mthil du gnas/__/de yang spros bcas tshom bu tshogs bsgrub 'di/__/kun bzang rdo rje 'chang gis lan brgyar bsngags/__/de nyid lag tu blang ba'i rim pa ni/__/gsal bar phyes pa'i rin chen phreng mdzes 'di/__/spel ba'i dge bas bdag gzhan 'gro ba rnams/__/mi pham 'jam pa'i dbyangs kyis rjes bzung shog__/ces gsar ban phyogs med kyi gter byon sogs 'jam dpal rdzogs pa chen po'i sgrub thabs kyi khog phub rin chen phreng mdzes zhes bya ba 'di ni 'jang pa dge slong 'gyur med rdo rje nas nan tan du bskul zhing /__rgyud sde'i mkhan slob 'gas kyang gsung gis bskul bar brten 7'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'am gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ges bka' gter gyi sgrub gzhung rnams la brten nas kaHthog rdo rje gdan gyi rgyud sde lha khang bshad sgrub nor bu'i lhun po'i yang rtser skyabs mgon thams cad mkhyen pa'i gzim khang mi pham thams cad mkhyen pa'i gdung rten 'jam dpal ye shes sems dpa'i drung du shing phag nag pa zla ba'i tshes nyer drug nyer bdun gnyis la rdzogs par bris pa 'dis kyang gsang chen rdo rje theg pa'i bstan pa rin po che bshad dang sgrub pas phyogs brgyar rgyas shing grub gnyis kyi rgya mtshor dus rtag tu rol pa'i rgyur gyur cig__///__sarba dA mang+ga laM/__//__/

Footnotes

Other Information