JKW-KABUM-09-TA-007-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གསང་འདུས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་བྱིན་རླབས་ཟླ་བའི་ཟིལ་དངར།
Wylie title gsang 'dus 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs nyung ngu byin rlabs zla ba'i zil dngar JKW-KABUM-09-TA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 7, Text 1, Pages 321-329 (Folios 1a to 5a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ (blo gsal bstan skyong)
Associated People ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་ (Atiśa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsang 'dus 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs nyung ngu byin rlabs zla ba'i zil dngar. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 321-329. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle གསང་བ་འདུས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ (gsang ba 'dus pa 'jig rten dbang phyug)
Deity thugs rje chen po
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་ཡོན་གྱི་བདག་པོ་སྨོན་འགྲུབ་ཁྱུང་རྩེ་རམ་པ་བའི་མི་དབང་གཞོན་ནུ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཟབ་མོ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཚུལ་འདིའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་འདོད་པའི་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་སྦྱར་ནས་བཙུན་པ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་སྒྲུབ་ཐབས་མ་མོའི་གཞུང་དོན་ཉུང་ངུར་བསྡུས་ནས་བྲིས་པའོ།

ces pa 'di'ang yon gyi bdag po smon 'grub khyung rtse ram pa ba'i mi dbang gzhon nu kun dga'i mtshan can gyi thugs dam nyams bzhes zab mo spel ba'i phyir dang /__tshul 'di'i rnal 'byor bsgom par 'dod pa'i dge tshul ma rnam rgyal chos sgron gyi blo gros kyi nus pa dang sbyar nas btsun pa blo gsal bstan skyong gis sgrub thabs ma mo'i gzhung don nyung ngur bsdus nas bris pa'o

[edit]
༄༅། །གསང་འདུས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་བྱིན་རླབས་ཟླ་བའི་ཟིལ་དངར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱ༔ འདིར་གསང་བ་འདུས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གཙོ་རྐྱང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་ནི། སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ན་མོ་གུ་རུ་མཎྜ་ལེ་བྷྱཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱེ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགྲོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་བཟུང་། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དུ་གྱུར། ཨོཾ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱདྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཧོཿདམར་པོ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཆུད་པ། དེ་ནས་འོག་ཏུ་རྡོ་རྗེའི་རྭ་གུར་གྱི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ལ་གནས་པའི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་གཞལ་ཡས་ཁང་། དེའི་ནང་དུ་པད་ཟླའི་གདན་ལ་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ། དཀར་སྔོ་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་གཉིས་ཀྱིས་པདྨ་དང་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། ཡབ་ཡུམ་རྗེས་སུ་ཆགས་པས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས། ནམ་མཁའི་ཡི་གེ་ལྔ་པོ་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་བརྒྱུད། ཡུམ་གྱི་མཁར་བབས། དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཡབ་ཡུམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཞུ། ཐིག་ལེ་ལས་ལྷ་མོ་བཞི་སྤྲོས། དེ་རྣམས་ཀྱིས། སེམས་ཅན་ཁམས་ན་གནས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ནི་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །དགའ་བ་ཡིད་འོང་དོན་ཆེན་འདོད་པས་བདག་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །མགོན་པོ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་བདག་ནི་གསོན་པར་མཆི་ཞེ་ན། །སེམས་ཅན་ཡབ་ཆེན་གཉེན་མཆོག་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཁྱོད་བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན། སངས་རྒྱས་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་དོན་དམ་རྗེས་སུ་ཕན་འདོད་པ། །མགོན་པོ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་བདག་ནི་གསོན་པར་མཆི་ཞེ་ན། ། འདོད་ཆགས་དམ་ཚིག་ཆགས་པས་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཁྱེད་ནི་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་ཏེ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་ཐུགས་བརྩེ་བ། །འཇིག་རྟེན་དག་གི་དོན་དང་དགོས་པ་མཛད་ལ་རབ་ཏུ་བརྩོན། །མགོན་པོ་དགའ་བས་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཁྱོད་ནི་རྡོ་རྗེའི་འདོད་པ་དམ་ཚིག་མཆོག་གི་ཕན་དོན་ཆེས། །ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་མཆོག་མཉམ་ཉིད་ཐུགས་བརྩེ་བ། །མགོན་པོ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་བདག་ནི་གསོན་པར་མཆི་ཞེ་ན། །ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མང་པོའི་གཏེར་གྱུར་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛོད། །ཅེས་བསྐུལ་ནས་ཐིམ་པ་ལས། ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་པདྨ་དམར་པོ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོས། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚུར་འདུས་ཐིམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། སྐུ་ཐམས་ཅད་དང་པོ་དམར་བ། ཞལ་གཡས་པ་སྔོ་ཞིང་གཡོན་པ་དཀར་བ། རྩ་བའི་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རང་དང་འདྲ་བའི་རིག་མ་ལ་འཁྱུད་པ། གཡས་ཀྱི་ཕྱག་གཉིས་པ་ན་པདྨ། གསུམ་པ་ན་རལ་གྲི་བསྣམས་པ། གཡོན་གྱི་ཕྱག་གཉིས་པ་ན་རིན་པོ་ཆེ། གསུམ་པ་ན་འཁོར་ལོ་བསྣམས་པ། རལ་པའི་ཅོད་པན་དང་ལྡན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུ་བུ་དང་། དཔུང་རྒྱན་དང་། སྐ་རགས་དང་། མུ་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་དང་། རྐང་གདུབ་ལ་སོགས་པ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན། སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་བས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུར། རང་འདྲའི་ཡུམ་ནུ་མ་རྒྱས་པ། མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བའི་ཅོད་པན་དང་ལྡན་པ། ལྷ་མོའི་ཆ་བྱད་རྫོགས་ཤིང་། པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་འཁྱུད་པ། ཨོཾ་དྷ་རྨཱ་དྷཱ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨདྨཱ་ཀོ྅ཧཾ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་མིག་ཏུ་ཀྵིཾ་ལས་ས་སྙིང་། རྣ་བར་ཛཱིཾ་ལས་ཕྱག་རྡོར། སྣར་ཁཾ་ལས་ནམ་སྙིང་། ལྕེར་གཾ་ལས་སྤྱན་རས་གཟིགས། དཔྲལ་བར་ཀཾ་ལས་སྒྲིབ་སེལ། ལྟེ་བར་བཾ་ལས་ཀུན་བཟང་། དཔྲལ་བར་ཨོཾ་ལས་སྐུ་རྡོ་རྗེ། མགྲིན་པར་ཨཱཿལས་གསུང་རྡོ་རྗེ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་ལས་ཐུགས་རྡོ་རྗེ། དེ་རྣམས་ལས་འོད་འཕྲོས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། རང་གི་གནས་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱདྨ་ཀོ྅ཧཾ། རང་གི་སྙིང་གར་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེའི་ཐུགས་ཀར་པདྨའི་ལྟེ་བར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ། དེའི་འོད་ཀྱིས་དབང་གི་ལྷ་སྤྱན་དྲངས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་དབང་བསྐུར་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན། ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྤྱི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་གྱི་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་ངོ་བོར་གྱུར་པས་འོད་ཀྱིས་གང་། ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་། ཨ་ལས་བྱུང་བའི་པདྨ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱདྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་དགའ་བའི་སྒྲས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་པ་ཡབ་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཞུགས། མཁའ་ནང་དུ་བབ་པ་ལྷ་མོ་བཅུར་གྱུར། ཕྱིར་སྤྲོས་ནས་བདག་ཉིད་ལ་མཆོད་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་ཨདྨ་ཀོ྅ཧཾ། སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་དཔག་མེད་པ། འཕྲོས་པས་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། རྣམ་རྟོག་མེད་བདེའི་བདག་ཉིད་ཅན། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ་འདུད། ཅེས་བསྟོད་ནང་མཆོད། ཨོཾ་ཨཿབིགྷྣནྟ་ཀྲྀཏ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱ་ལས་ཀཱ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། ཤ་ལྔ། བདུད་རྩི་ལྔ། སྦྱངས་རྟོགས་སྦར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། སླར་ཡང་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མྱང་། བཟླས་པའི་དམིགས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། ཚུར་འདུས་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །ཐུན་མཐར་གཏོར་མ་འབུལ་ན། ནང་མཆོད་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཨརྒྷཾ་གྱིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། ཨོཾ་ཨཱཪྻ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཞེས་ལྔའམ་བདུན་གྱིས་ཕུལ། ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕྱོགས་སྐྱོང་ལ་འབུལ། ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། བསྟོད་པ་གོང་བཞིན་བྱ། འདོད་དོན་ལ་གསོལ་གདབ་བྱས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། རང་ཉིད་ལྷ་སྐུར་གསལ་བ་རིལ་འཛིན་རྗེས་གཞིག་གང་རུང་གིས་བསྡུས་ནས་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ལས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུར་ལངས། གནས་གསུམ་དང་སྐྱེ་མཆེད་བྱིན་རླབས་དྲན་པ་ཙམ་བྱས་ཏེ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །འདི་ནི་ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་ཞུས་པའི་ཆོས། རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ། མན་ངག་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས། ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པས་ནན་ཏན་དུ་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་། །རྒྱུད་རྒྱལ་འདུས་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་འཁྲུངས་པའི། ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་འོད་དཀར་ཅན། །ཐུགས་རྗེས་སྲིད་པའི་ཚ་གདུང་འཕྲོག་པའི་གཉེན། །འདྲེན་མཛད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ །མགོན་དེའི་བྱིན་རླབས་ཞལ་འོད་མ་ཉམས་པའི། །སྒྲུབ་ཐབས་གནད་དོན་ཀུན་དྲིལ་ཉུང་ངུའི་ངག །ཟླ་བའི་ཟིལ་དངར་འདི་བྲིས་དགེ་བ་ཡང་། །དོན་གཉེར་ཀུནྡའི་ཚལ་དུ་འཇུག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་ཡོན་གྱི་བདག་པོ་སྨོན་འགྲུབ་ཁྱུང་རྩེ་རམ་པ་བའི་མི་དབང་གཞོན་ནུ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཟབ་མོ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཚུལ་འདིའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་འདོད་པའི་དགེ་ཚུལ་མ་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་སྦྱར་ནས་བཙུན་པ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་སྒྲུབ་ཐབས་མ་མོའི་གཞུང་དོན་ཉུང་ངུར་བསྡུས་ནས་བྲིས་པའོ། །གོང་གི་རྗེས་ཆོག་གི་ངག་འདོན་ནི། བསྟོད་པའི་རྗེས་སུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་མཐར། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས། རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་། མེད་ན་བཛྲ་མུཿ གཏོར་མགྲོན་གྱིས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཉིད་ཀྱང་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཞུགས་པར་གྱུར། སླར་ཡང་རང་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུར་གྱུར་པའི། མིག་ཏུ་ཀྵིཾ། རྣ་བར་ཛཱིཾ། སྣར་ཁཾ། ལྕེར་གཾ །དཔྲལ་བར་ཀཾ །ལྟེ་བར་པཾ། སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་བརྗོད། ། ༈
[edit]

gsang 'dus 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs nyung ngu byin rlabs zla ba'i zil dngar/ @#/__/gsang 'dus 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs nyung ngu byin rlabs zla ba'i zil dngar zhes bya ba bzhugs so// na mo gu ru b+h+ya:__'dir gsang ba 'dus pa 'jig rten dbang phyug gtso rkyang gi sgrub thabs mdor bsdus bya tshul ni/__skyabs sems sngon du btang nas/__rang gi snying ga'i hrIHlas 'od zer 'phros/__bla ma dang dkyil 'khor gyi 'khor lo mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaH__na mo gu ru maN+Da le b+h+yaH__oM badz+ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke g+han+d+he nai wi d+ye shab+da AHhU~M/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi/__/sdig pa thams cad so sor bshags/__/'gro ba'i dge la rjes yi rangs/__/sangs rgyas byang chub yid kyis bzung /__/zhes lan gsum brjod/__chos thams cad rnam thar sgo gsum du gyur/__oM shu n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa Ad+ma ko\u0f85haM/__stong pa'i ngang las nam mkha'i dbyings su oM AHhU~M/__hoHdmar po gnyis kyi bar du chud pa/__de nas 'og tu rdo rje'i rwa gur gyi dbus su sna tshogs pad+ma la gnas pa'i sna tshogs rdo rje'i lte bar gzhal yas khang /__de'i nang du pad zla'i gdan la skad cig gis rdo rje sems dpa' dkar po/__dkar sngo dmar ba'i zhal gsum phyag drug gi dang po gnyis kyis rang 'od kyi yum la 'khyud pa/__lhag ma g.yas gnyis kyis rdo rje dang ral gri/__g.yon gnyis kyis pad+ma dang 'khor lo 'dzin pa/__yab yum rjes su chags pas snyoms par zhugs pas/__nam mkha'i yi ge lnga po yab kyi zhal nas brgyud/__yum gyi mkhar babs/__de'i 'od zer gyis yab yum byang chub kyi sems kyi ngo bor zhu/__thig le las lha mo bzhi spros/__de rnams kyis/__sems can khams na gnas kyi dbang phyug khyod ni rdo rje'i thugs/__/dga' ba yid 'ong don chen 'dod pas bdag la bskyab tu gsol/__/mgon po gal te de ring bdag ni gson par mchi zhe na/__/sems can yab chen gnyen mchog bdag la dgyes par mdzad du gsol/__/rdo rje'i sku khyod bka' yi 'khor lo sems can kun la phan/__sangs rgyas don du byang chub don dam rjes su phan 'dod pa/__/mgon po gal te de ring bdag ni gson par mchi zhe na/_/_'dod chags dam tshig chags pas bdag la dgyes par mdzad du gsol/__/khyed ni rdo rje'i gsungs te kun la phan zhing thugs brtse ba/__/'jig rten dag gi don dang dgos pa mdzad la rab tu brtson/__/mgon po dga' bas spyod pa kun tu bzang pos bdag la dgyes par mdzad du gsol/__/khyod ni rdo rje'i 'dod pa dam tshig mchog gi phan don ches/__/yang dag rdzogs sangs rgyas kyi gdung mchog mnyam nyid thugs brtse ba/__/mgon po gal te de ring bdag ni gson par mchi zhe na/__/yon tan rin chen mang po'i gter gyur bdag la dgyes par mdzod/__/ces bskul nas thim pa las/__thig le de nyid pad+ma dmar po hrIHsa mtshan par gyur/__de las dkyil 'khor spros/__sems can gyi don byas/__sangs rgyas thams cad tshur 'dus thim pa yongs su gyur pa las/__rang nyid 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal gsum phyag drug pa/__sku thams cad dang po dmar ba/__zhal g.yas pa sngo zhing g.yon pa dkar ba/__rtsa ba'i phyag gnyis kyis rang dang 'dra ba'i rig ma la 'khyud pa/__g.yas kyi phyag gnyis pa na pad+ma/__gsum pa na ral gri bsnams pa/__g.yon gyi phyag gnyis pa na rin po che/__gsum pa na 'khor lo bsnams pa/__ral pa'i cod pan dang ldan pa/__rin po che'i gdu bu dang /__dpung rgyan dang /__ska rags dang /__mu tig gi do shal dang /__rkang gdub la sogs pa rgyan sna tshogs pas brgyan pa/__shes rab dang thabs kyi rang bzhin can/__sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan la sems dpa'i skyil mo krung gis bzhugs pa sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i sprul pa sna tshogs 'phro bas nam mkha'i khams gang bar gyur/__rang 'dra'i yum nu ma rgyas pa/__me tog gi phreng ba'i cod pan dang ldan pa/__lha mo'i cha byad rdzogs shing /__pad+ma'i skyil krung gis 'khyud pa/__oM d+ha rmA d+hA tu swa b+hA wa ad+mA ko\u0f85haM/__yab yum gnyis kyi mig tu k+ShiM las sa snying /__rna bar dzIM las phyag rdor/__snar khaM las nam snying /__lcer gaM las spyan ras gzigs/__dpral bar kaM las sgrib sel/__lte bar baM las kun bzang /__dpral bar oM las sku rdo rje/__mgrin par AHlas gsung rdo rje/__snying gar hU~M las thugs rdo rje/__de rnams las 'od 'phros/__sangs rgyas thams cad sku gsung thugs rdo rje'i rnam par spyan drangs/__rang gi gnas gsum gyi rdo rje gsum la thim par gyur/__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa Ad+ma ko\u0f85haM/__rang gi snying gar rang 'dra'i ye shes sems dpa'/__de'i thugs kar pad+ma'i lte bar ting nge 'dzin sems dpa' hrIHsa mtshan pa/__de'i 'od kyis dbang gi lha spyan drangs/__khyed rnams kyis bdag la dbang bskur du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__de rnams kyis/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M/__zhes dbang bskur 'od dpag med kyis dbu brgyan/__yab yum gyi spyi bo nas rkang mthil gyi bar de bzhin gshegs pa lnga'i ngo bor gyur pas 'od kyis gang /__hU~M las byung ba'i sna tshogs rdo rje dang /__a las byung ba'i pad+ma/__oM sarba ta thA ga ta a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA wa Ad+ma ko\u0f85haM/__snyoms par zhugs pas dga' ba'i sgras/__sangs rgyas thams cad 'dod pa'i yon tan dang bcas pa yab kyi sku la zhugs/__mkha' nang du bab pa lha mo bcur gyur/__phyir spros nas bdag nyid la mchod par gyur/__oM sarba ta thA ga ta pU dza badz+ra swa b+hA wA ad+ma ko\u0f85haM/__sprul pa'i 'od zer dpag med pa/__'phros pas 'gro ba'i sdug bsngal sel/__rnam rtog med bde'i bdag nyid can/__dpal ldan rdo rje chos la 'dud/__ces bstod nang mchod/__oM aHbig+h+nan+ta kr-ita hU~M/__oM swa b+hA wa sogs/__stong pa'i ngang las A las kA pA la yangs shing rgya che ba'i nang du/__sha lnga/__bdud rtsi lnga/__sbyangs rtogs sbar ba'i ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__oM AHhU~M/__lan gsum gyis byin gyis brlab/__slar yang 'bru gsum gyis myang /__bzlas pa'i dmigs pa ni/__rang gi thugs ka'i ting nge 'dzin sems dpa'i mtha' bskor du sngags phreng gis bskor ba las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi sdig sgrib sbyangs/__tshur 'dus sngags phreng la thim par gyur/__oM AHoM ma Ni pad+me hU~M hU~M/__zhes ci nus bzla'o/__/thun mthar gtor ma 'bul na/__nang mchod ltar byin gyis brlab/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros/__'jig rten dbang phyug 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH__ar+g+haM gyis mchod yon phul/__oM AR+Ya lo ke shwa ra pany+tsa a mr-i ta hU~M phaTa?/__zhes lnga'am bdun gyis phul/__a kA ro lan gsum gyis phyogs skyong la 'bul/__ar+g+haM nas shab+da'i bar gyis mchod/__bstod pa gong bzhin bya/__'dod don la gsol gdab byas nas ye shes pa gshegs/__rang nyid lha skur gsal ba ril 'dzin rjes gzhig gang rung gis bsdus nas mnyam par bzhag__/de las zhal gcig phyag gnyis pa'i skur langs/__gnas gsum dang skye mched byin rlabs dran pa tsam byas te bsngo smon shis brjod kyis mtha' brgyan par bya'o/__/'di ni lha btsun byang chub 'od kyi jo bo rje dpal ldan a ti sha la zhus pa'i chos/__rgyud gsang ba 'dus pa/__man ngag ye shes zhabs lugs/__lha thugs rje chen po ste/__de gsum gcig tu bsgril ba'i gdams pa khyad par can yin pas nan tan du nyams su blang ngo /__/rgyud rgyal 'dus pa'i chu gter las 'khrungs pa'i/__ye shes grub pa'i zhal lung 'od dkar can/__/thugs rjes srid pa'i tsha gdung 'phrog pa'i gnyen/__/'dren mdzad shing rta chen po a ti sha__/mgon de'i byin rlabs zhal 'od ma nyams pa'i/__/sgrub thabs gnad don kun dril nyung ngu'i ngag__/zla ba'i zil dngar 'di bris dge ba yang /__/don gnyer kun+da'i tshal du 'jug gyur cig__/ces pa 'di'ang yon gyi bdag po smon 'grub khyung rtse ram pa ba'i mi dbang gzhon nu kun dga'i mtshan can gyi thugs dam nyams bzhes zab mo spel ba'i phyir dang /__tshul 'di'i rnal 'byor bsgom par 'dod pa'i dge tshul ma rnam rgyal chos sgron gyi blo gros kyi nus pa dang sbyar nas btsun pa blo gsal bstan skyong gis sgrub thabs ma mo'i gzhung don nyung ngur bsdus nas bris pa'o/__/gong gi rjes chog gi ngag 'don ni/__bstod pa'i rjes su/__bcom ldan 'das bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__yi ge brgya pa lan gsum mthar/__ma 'byor pa dang sogs/__rten yod na brtan bzhugs dang /__med na badz+ra muH__gtor mgron gyis ye shes pa gshegs/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas khams gsum snod bcud dang bcas pa 'od du zhu nas rang la thim/__rang nyid kyang 'od gsal stong nyid kyi dbyings su zhugs par gyur/__slar yang rang skad cig gis 'jig rten dbang phyug zhal gcig phyag gnyis pa'i skur gyur pa'i/__mig tu k+ShiM/__rna bar dzIM/__snar khaM/__lcer gaM__/dpral bar kaM__/lte bar paM/__spyi bor oM/__mgrin par AH__thugs kar hU~M/__dge ba 'di yis myur du bdag__/spyan ras gzigs dbang 'grub gyur nas/__/sogs brjod/__/_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: