bla sgrub dwangs ma'i thig le

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་ (bla sgrub dwangs ma'i thig le)

6 Texts

ཐ་
1
1
པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
pad+ma kI la ya'i brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
2
2-11
བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེའི་ཡང་ཟབ་བླ་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའི་འབྱུང་གནས།
bla sgrub dwangs ma'i thig le'i yang zab bla phur sbrags ma'i las byang khrigs su bkod pa dngos grub 'dod rgu'i 'byung gnas
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
3
12-15
བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་དྲག་པོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར༔
bla sgrub dwangs ma'i thig le'i yang gsang drag po'i rgyun gyi rnal 'byor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
4
16-20
བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་ལས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་གསང་དྲག་པོའི་བཟློག་བསྐུལ་མདོར་བསྡུས་གཏུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་གཟེར།
bla sgrub dwangs ma'i thig le las/ snyan brgyud yang gsang drag po'i bzlog bskul mdor bsdus gtum chen rdo rje'i thog gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
5
21-29
བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་སྨིན་བྱེད་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་གྲུབ་གཉིས་མཛེས་རྒྱན།
bla sgrub dwangs ma'i thig le las bla ma drag po pad+ma kI la ya'i smin byed pad+ma rA ga'i phreng ba grub gnyis mdzes rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཐ་
6
30
སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྐོར་ལས། གཏེར་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྒྱུན་ཁྱེར།
snyan brgyud zab mo'i chos skor las/ gter srung gsol mchod rgyun khyer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)